Controle Schrijfcassa's f 45.00. Van Putten Oorimeijer, Paygiop, Alkmaar. Heerenkfeedisig gemaakt en op maai. U.S.M UillI VERKEER. Let op 't adres Schoenenmagazijn lonttil 117, Alkmaar, Wood-Milne, „Kayser"- Haaimachines, Bekwaam tamp KQOFB-IHGELANDEH, Zijpe en Hazepolder. Jb. Schilder „Blanka" iiastnn. Zomeisproeten, Rijwielen en Ondeideelen fijn Dames-, Heeren- en - Kinderschoeisel BURGERWERK. Steunt de Katholieke Pers. üenkt er om PARTICULIER KAPITAAL, Ch. H. Th. SCHMALZ, 8. Rademaker cmoi 8@o coupons DAL No. 2 Plet Loepmeisje. Belangrijk® Openbare Verkooping ifUüfW- Wascli- en Strijkinrichting 20 p€t. verlaagd. „ARDATF'-CREAM. P-1 LEERfHO fiz. Oudorp C, MESMIS, Mient 29, Onderdeelen, Herstellen,, Ruilen en Verhuurinricliting. v* züLEN EN HAKKEN P. A. STROOMER, koopt nu Scliager Loten, I. SCHAATSBERGEN. Leidsche Kaas Heerhugowaard. i- Een Laniouwersbedrijfje, C. JONGBLOED, mW Eerstdaags opening van ons filiaal in Parfumeriën, Toiletartikelen, Haar verven, Eau de Cologne, enz. enz. enz. ij „E R O S" Laagzijtis B 49, SCHAGEN. Tal, Int. No. \i voor hand- en voetgebruik, benevens verzinkb&re. Origineele uitvoering Mmidskiteelit. gevraagd, RLKfvtFtR^. Te koop aangeboden ongev. 370 extra bakken Pootaardappelen (Schotten). Ta™ e&froo aan bossen te koop VERKIEZING te herkiezen. Dames- en Heerenstoffen, Onze prijzen zijn MN DE VRIES, Alkmaar. worden afgesloten. Prima qualiteit. Lageprijzer. Vraagt prijsopgaaf aan bezoek dan hef Rijwielmagazijn van daar vindt men prima Engefsche-, Duitsche- en HoiBandsche Rijwielen, Voor spoedige indiensttreding gevraagd voor Kantoorboekhandel eeei flink© Winkeljuffrouw. naast de Tip-Top. ||g|p Doör onze uiterst voordeèlige inkoopen zijn wij in staat prijzen te noteeren, die voor NIEMAND eenig bezwaar KUNNEN opleveren een paar nieuwe schoenen aan te schaffen. Op ieders zool en hak duidelijk zichtbaar. Spoorstraat 63-65 - Alkmaar. Op de LAAT 185 Alkmaar, over de R.K. Kerk, PIET OUDES, h. Bedden, Matrassen, Dekens Slaapkamerraeubelen Karpetten, Matten, 'enz. Gebr. LUST., Wed. G. BAKKUM, HOOGSTRAAT 10. te Enkhuizen, Het Genootschap „Stillen Omgang ZATERDAG 12 MAART a s. PER „ALKMAAR PACKET" 1- BEHANGSELPAPIER, -i vanaf 22% ct. per rol, bij THEO GROOTHUIZEN, Hekelstraat 16, Alkmaar. Paygiop IO, Alkmaar. Confectie en Manufacturen, (Combinatie Gsbr. BERVOETS,) GROOTE VOORRAAD: Heden overleed zacht en kalm, voorzien van de laatste H.tt. Sacramenten der Ster venden, onze innig geliefde Echtgenoot MARTINUS DE ROOIJ, in den ouderdom van (14. jaar en 9 maanden Alkmaar. Wed A. de Eooij de Wit. Adriana Hendrika de Rooij. Adwanüs de Rooij. Leuven, JoiIANNKS AnIONXUS de RoOIJ, religieus C.S.Sp. Alkmaar, Maktinus Jozef Antonius de Rooij. Maria Hendrika de Hooij. Rotterdam, Hendrika Maria df, Rooij, religieuse.' Arnhem. Antonios Wilhelmobde Rooij, religieus m.S.C. Schiedam. Cornelia Maria de Rooij, religieuse. Alkmaar, Petrus Antonius de Rooij. Alkmaar, 7 Maart 1921. De plechtige gezongen Re- puiem-mis zal plaats hebben in de Parochiekerk van St. Dominicus te Alkmaar, op Donderdag a s. v.m. 9 uur en de begrafenis te 11 uur op het kerkhof St. Barbara. Smidsknecht biedt >.ioh aan, spoedig in dienst kunnende treden. A'iros: Wed. WA REN DOL', Slak- manbosschestraat No. 5, Den Helder Natte Dienstbode. Gevraagd met halt April een nelte Dienstbode. Adres: Kennemerpark 19 Terstond gevraagd net Loopmeisje Fa. LUIJKS-PEL, Boterstraat 16' bij R. KUIPER,'Timmerman, Heiloo. Sohotsche Muizen. Te koop 48 bakken Schotsche Muizen, bij P. SMIT Jbz., Buurt, H. Hugowaard (Zd). Footaardappeien. Te koop 10 12 H.L. Poot- aardappelen, Eigenheimers, bij A. KLEVERLAAN, 't Woud, Bergen. R. K. Arbeider Biedt zich aan een flinke B. K. Arbeider best kunnende melken en met paarden omgaan. Woning ver- eischte. Brieven onder letter K aan Jb. JONG, Agent N. H. Dagblad, Zijdewind. J. P. LEIJEN, „Jacobahoeve", Hel derscheweg, Bergen. bij GEBR. POEL, Zuidwijkermeer- polder, Beverwijk. van den In de gehoudeh vergadering van Eigengars vifti Contribuabele en in do vergadering van Eige naars van Egalemonts- en bol lenlanden, is door beido partijen met algoineeiio stemmen beslo ten do periodiek aftredende leden, de Floeren en Hot Bestuur van de Con tribuabele en het Bestuur van de Egalements- Nolleiilanden van te SCHAGEN. J. W. A. VAN HUIT, deur waarder, zal Woensdag 10 Maart a.sdes voormiddags tien uur, in liet koffiehuis v CERES", van den heer Jan Schenk te Schagen, ten verzoeke van den heer H. ITALIAAN DEK, Beoedigd Ma kelaar te Amsterdam, publiek a contant verkoopen voor hAMES- en HEÏBHEN SOgfTOffiSS, HAHTBU er JASSEN. waaronder prima EN OELSGHE STOFFEN. De goederen zijn te bezich tigen één uur voor den verkoop. Nette en vlugge Ifievering. Hotels en Pensions speciaal tarief. BAART DE BRUIN. Wie van den zomer VRIJ wil blijven van gebruikt nu reeds des avonds een weinig Voorkomt beslist het krijgen van zomersproeten. OVERAL VERKRIJGBAAR IN POTJES VAN 50-75 CENT. Volksdrogisterij, De oprit bij de Huigen- dijker brug richting Middel weg, Gemeente Heerhugo- waard, zal ais. Woensdag 9 Maart en Donderdag io Maart voor rijtuigverkeer Namens den Dijkgraaf van den polder H.H waard De Opzichter C. MOEJES. wanneer II in Alkmaar komt, tegen sterk concurreerende prijzen. Zie étalage. Beleefd aanbevelend. Zij, die kennis hebben van het vak genieten de voorkeur. Brieven met opgave van verlangd salaris, vorige betrekking, enzaan V AN PUTTEN OORTMEIJER, Paygiop, Alkmaar. t -*t7" i y>>--f! k Bericht de ontvangst eener met zorg samengestelde» geheel nieuwe collectie y tevens uiterst solide en van ouds gerenommeerd PRIJZEN: Sevice-Zolen (Zwart), f 0.90, f 1.25, I 1.95, f 2.30 per paar. Atjustable-Zolen (Grijs), f 0.75, f 0.99, f 1.25, t '2.10 per paar., Vaste vorm hakken. f 0 70 en t 1.25 per paar. Draaihakken Special f 0.80, f 0.70, f 0.64, t 0.58, f 0.65. f 0.50 per paar. No. 3 9e soort: f 0.64, f 0.54, t 0.45, f 0.38, f 0.30, f 0.25 Gripper pad 3e soort: i 0.50, f 0.41, f 0.36, t 0.28, f 0.23, f 0.20 ENGROS EN DÉTAIL. is de goedkoope goud- ea zilver-winkel. van Beëedigd Makelaar en Taxateur, inkoop of ruilen tegen de hoogste waarde. Nieuwste modellen massieve gouden Trouw- en Verlovings ringen. 17 Maart trekt hij. Als gij 3 gulden 60 e> hl toe zendt, ontvangt gij 1 Lot, Schagen t 1 Lot Helder, 1 Lot, Oudewater en een Lot hoofdprijs KEN LANDHUIS, waarde 10 Duizend gulden. Alh 4 Koninklijk goedgekeurd HET ADRES VOOR is bij St. Annastraat 11, hoek Fnidsen. Overtuigt u van onze lage prijzen en soiiede goederen. Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij zijn Zaak heeft OVER GEDRAGEN aan den heer Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots gedurende meer dan 13 jaar genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste aan. H. J. KORTHOVEN. Zaadmarkt 5. In aansluiting op bovenstaand, bericht ondergeteekende, dat hij de Zaak in Rijwielen, Motor rijwielen en onderdeden, ge dreven door den heer II. J. KORTHOVEN, heeft OVER GENOMEN. Hopende hetzelfde vertrouwen deelachtig te mogen worden als door zijn voorganger genoten, beveelt hij zich in ieders gunst ten zeerste aan. J. SCHAATSBERGEN. Zaadmarkt 5. 85 cent per pond De cand. Not. P. H. IIIL- BRAND te Obdam, waarnemen de liet vacante kantoor van Notaris GOTTMER aldaar, zal MAANDAG 21 MAART 1921, 's avonds 6 uur, in het Café van den heer Jb. WESTER, tv H. II. Waard (Zuid), verkoopen voor den heer P. Beers Kz. e.a. gunstig gelegen in de Kil bij den Middelweg, nabij kerk, school en spoorweghalte te Heer hugowaard, bestaande uit Bur- gerwoonhuis met ïfoolschuur en Veestalling, Erf en uitmuntend Bouwland, aan ruim vaarwater, in verbinding met de Broekor- yeiling, groot 1 H.A. Het land is bemest en wordt zaai- klaar opgeleverd. 2. Ui. jnd Bouwland, aldaar,- groot 34 A. Te veilen in perc. comb, er massa en te aanvaarden de ge bouwen met erf 1 Mei 1921, het land bij de betaling. Arrondissenjents - Deurwaarder is iederen ZATERDAG vanaf dei morgens 10 tot namiddags P/> ure te spreken TE HOORN, TE ENKHUIZEN, Tel. 78. Als gij' uw Notaris vraagt uw vearkoopings-advertenties in dit tiiad le plaatsen, doet hij dit jaome en gij hebt er succes inede. T£ ALKMAAR 5J VERTREK voor de deelname aan den „Stillén Om~ Rang" te Amsterdam, - 's avonds te io uur precies. Kaarten f 2.per stuk verkrijgbaar bij de Heeren G W. DE MUNKKUIPER, Ritsevoort 44 en J. PALEARI, Fnid sen 125 en des avonds aan de Boot. als ie hypotheek op prima landerijen.Aan te vragen onder No. 12536, bureau van dit„b]ad. Alle voorkomende behangwerken worden door ons billijk en goed uitgevoerd. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4