Ikmaar. nes. PIT AAL, IMALZ, F 3 binnenland. PIER, s filiaal ikelen, Haar- Bnz. enz. enz DINSDAG 8 MAART 1921 14e JAARGANG •hugowaard, jnd Bouwland, DNGBLOEO, L S3®. 2 n Omgang", den „Stillén Om- LKBSAAR PACKET" •ecies. i per rol, aat 16, Alkmaar. Alkmaar, cturen, el, Int. Ho. 15. AAD; 8 - n „OÜS BLAD35 Bureau: HOF 6 ALKMAAR. - Telefoon NEDERLAND EN BELGIE. Binnenlandsch Nieuws, Kunst en Kennis. Verkeer en Posterijen. Landbouw en Visscherij. UIT BOEK EN BLAD. Orde en Arbeid Gemengd Nieuws No. 139 d. Not. P. H. IIIL. e Obdarn, waarnemen» vacante kantoor van DTTMER aldaar, zaJ O 21 MAART 1921, 6 uur, in het Cafö teer Jb. WESTER, te ,ard (Zuid), verkoopen heer P. Beers Kz. e.a. elegen in de Kil bi) lelweg-, nabij kerk, ipoorweghalte te Ileer- bcstaande uit Bur- lis met Koolschuur en Erf en uitmuntend aan ruim vaarwntcr, ing met de Broekor- root 1 H.A. Het lemest en wordt zaai- sleverd. jot 34 A. in in perc. comb, er te aanvaarden de ge- iet erf 1 Mei 1921, >ij de betaling. Birjants - Deurwaarde» Enkhuizen, ZATERDAG vanaf dei 10 tot namiddags P/? ■eken TE HOORN, KHUlZEN, Tel. 78. uw Notaris vraagt uw gs-advertenlies in dit taatsen, doet hij dit jij hebt ei- succes inede. K. bij de Heeren G W. J. PALEARI, Enid- n.Aan te vragen lad. or ons billijk en goed S9f 9 OETS,) A# f a 9 •f NOORD DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar ••••«•«t 2. Voor buiten Alkmaar J 2»50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. ADMINISTRATIE No. 433 1 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—; f 200,—, f 10Q,—f 60,—, f 35,—, f 15,—. Bedrijfsradenstelsel en Staats program. Volgens „Het Cenlrum", zal op een ver gadering op Vrijdag lt Maart te Den Haag van het hoofdbestuur der R--K. Wcrk- geversvereeniging, de bestuursleden van de ondcrafdeelingen en van .ie bij bet R.-K. Verbond aangesloten Vakvercenigin- gen de vraag worden behanleM: „Moet de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geplaatst worden op het program der R.-K. Staatspartij?" Naar „Dé Tijd" meldt, zal nog vóór de verkiezingen in 1922 de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op het programma der R.-K. Staatspartij worden geplaatst. Dit zou ook gebeurd zijn, al zou er door den R.-K. Cenlralen Raad van Bedrijven of door sommige kieskringen geen wensch in dien zin worden uitgedrukt. Naar aanleiding van bet door de „Tijd" gemelde, zegt -de „Maasb.", dat de medc- deeling van dit blad, mei de noodige reserve dient aanvaard, aangezien de zegs man van „De Tijd'', hoe stellig zijn ver klaring ook is, toch zeker ten dezen niet liceft le beslissen. De politieke organisatie locli zal zich hier over hebben uit le spreken, meent bet Rolterdajusch orgaan. Omkooperij en Corruptie ia Sovjet-Rusland. Als de berichten van gcloofwaardigen en ter zake kondigen, die iri Rusland de toe standen onder bet Sovjet-bestuur van nabij ■hebben gevolgd, zijn liet er over eens, dat van verwezenlijking van bet ideaal: de socialisatie der productie, geen sprake is. Dat „ideaal" beeft alleen geleid tot een bureaucratiseering van liet maatschappe lijke leven,- die, onder dc absolute heer schappij der bolsjewisten, verderfelijk voor bet geheele organisme van bet volksleven geworden is. Dat wordt door de bolsjewisten zelf, niet meer ontkend. De „Prauda" te Moskou, die een offi cieel bolsjewistische redactie beeft, klaagt steen en been over dc corruptie in de Sov jet bureaucratie, als het schrijft: „Wij spannen alle krachten in om de coonomiche moeilijkheden te overwin nen, maar wij nemen daarbij rniet in aanmerking, dat binnen onze sovjet- insteilingen zicli een vijand bevindt, die de organen der productie, der distribu tie en der controle stevig in handen beeft. De oorzaak van het stilstaan of van den jammerlijken toestand onzer be drijven moet niet alleen gezocht worden in de moeilijke buitenlandsclie toestan den. Immers werken en bloeien dc par ticuliere ondernemingen onder het mas ker van verschillende vereenigingen en er heeft zich ook alweer een bourgcois- klasse gevormd. Maar de oorzaken moe ten vooral gezocht worden in den alge- •meenen speculatie-geest, die zich ook van onze sovjet-ambtenaren meester gemaakt x heeft. Elk'e particuliere ondernemer be taalt in de sovjet-instellingen iedereen en alles; 'hij betaalt om een bestelling te krijgen, hij betaalt voor de berekening van de prijzen, hij betaalt voor het .recht om in baar geld uitbetaald te wordtin. En dan betaalt hij de ontelbare massa's controleurs en commissies.- Omkoopings- geld neemt iedereen aan. Elke nieuwe onderneming, elke herziening beteekent in den grond der zaak niets anders als een nieuwe omkooping. „Van zijn salaris alleen kan men niet leven," dat is dc redeneering, waarmee de ambtenaren zich rechtvaardigen. Kfaar dit tegen geld diensten bewijzen aan particuliere ondernemingen is nog maar één kant van de zaait. De andere kant is deze, dat de hoop op den terug keer der oude 'kapitalistische toestanden" nog niet vervlogen blijkt te zijn. Op dit oogenblik is men bezig met het opslaan van voorraden. De bedrijven, die niets voortbrengen, stellen niettemin aan de autoriteiten eischen tot verschaffing van grondstoffen, machines enz. in de vaste overtuiging, dat al die zaken eens weer eigendom van de vroegere bezitters zul len worden." Wat blijkt uit bovenstaande beschou wingen, die door de „P-rauda" worden ten este gegeven, natuurlik niet voor haar genoegen, maar gedwongen door de ijzeren Zarhdd r n00dZakdijkheidl' de stren«e Er blijkt vierderlei uit: 1. dat er in Sovjet-Rusland onder het mom van vereenigingen, particuliere onder nemingen bestaan. 2. dat er zich een bourgeois-klasse aan 't vormen is. 3. dat er in de instellingen der Sovjet Ongelooflijke corruptie en omkooperij heerseht 4dat, in weerwil der bolsjewistische dictatuur, die nu al 3 jaren duurt, de in- dustrieën voorraden opslaan voor de toe komstige particuliere bezitters. Toch blijft het onverdroten in de „Tri- b.uua" heetgn, dat dg cqu^aj^istische ge dachte zich in Sovjet-Rusland tot de daad heef omgezet en dus verwezenlijkt. GIFTEN. Wij pntvingen voor den „diasporanood in Duitschland" onder motto „Voor een Genezing" 5 BELGISCHE EEKETUtlKENS AAN NEDERLANDERS. Do (Katholieke) „Libro Belgique" ci teert hot vugondo stukje uit do „Nieuwe Gazot" (Antwerpen): Onder de Hollanders, dio tijdens den Oorlog diensten hobbon bewezen aan do vluchtelingen en geïnterneerde Belgen, openbaart zich een grooto ontevredenheid waarvan do weerklank tot in Brussel is gehoord. Dozo Hollanders verklaren openlijk, dat allo Belgen „ondankbaren" zijn. Zoo verliest dus België zijn laatste vrienden in Holland, tot grooto vreugde van iLa HollSndschen minister van buitenland sche zaken, Jlir. van Karnobeok, wiens Duitschgezinde govoolens gonoegzaam zijn beleend. Ik heb to bovoegdor plaats in formaties ingewonnen om do \>„„.boid te weten cn vernam, dat men niets liever had dan te kunnen overgaan tot heb decoreeren van do betrokken Hollanders De lijst is sinds langen tijd klaar. Maar, wann'eor men over do Belgische ridder orden zal gaan conferecron, dan wil net gebruik, dat hot Belgische gouvornoment aan do Hollandscho regeoring in Den liaag de goedkeuring vraagt. 'Een eerste maal reeds lang gclodenheeft Jhr. van ICarnoboek do Belgische regeo ring doen weten, dat men boter deed, de Hollanders niet te decorooren, om dat bij botreurqnswaardigo incidenten duchtte als weigering enz. Zes maanden daarna belastte do Belgische rogooring don Prins do Ligne, onzen minister te 's-Gravenkage met de opdracht de V-l- landscko rogeering te vragen, of hotoe- genbiik nog niet gekomen was, om over te gaan tot de aandeeling der Belgische" on- derseheidingsteekens. dhr. van maruoueck antwoordde aan onzen minister, dat men naar zijne meening nog h.b. zou wach ten. Nog kort geleden heeft de Belg. sche rogeering een derdo maal -m*. van ICar noboek dit voorgedragen en voor de derdo maal beeft de Hollandscho minister ob stinaat geweigerd meo te gaan -~ot de inzichten van do regeering te Brussel. SAMENWERKING DER RECHTSCHE 1 In den tuin bloeienCrocus,* Hop a tic a TT A DTT T TA NT 1.1 .DE NEDERLANDSCHE WEEK TE MADRID. Op de in Mei a.s. le houden Ncdcrl. week te Madrid, zal, naar gemeld wordt, onze zuivel-nijverheid goed vertegenwoor- died zijn. Behalve de verschillende soorten van kaas en een kleine hoeveelheid boler, .waarvoor gelijk vanzelf sprekend, eenige plaats wordt ingeruimd, zal een groote collectie foto's eenige statistieken cn diverse tonnetjes etc. naar Madrid worden gezonden. Deze laatste bedoelen een over zicht te geven van de wijze van verpakking van de verschillende zoivcl-artikclen in ons land. Op het Departement van L., N. en II. te 's-Hage zijn verschillende artikelen, die voor de Spaansclie week bestemd zijn, in een def zalen tentoongesteld. Vooreerst is er een groot doek, dat oen typisch Hol- landsch landschap voorstelt, met boeren in hun landelijke kleederdracht cn wei landen met„vele koeien, terwijl in een ka naal eenige schepen varen, beladen met Hollandsohe kaas. Vele foto's brengen boerderijen en zuivelfabrieken in Noord en Zuid-Holland en Friesland in beeld, zoowel het in- ais exterieur. Foto's van de kaasmarkt te Hoorn (in voile gang), bet botercontrolestation te Leeuwarden en bet Zuivelstaiion te Leiden zijn eveneens in de collectie opgenomen. Naast foto's van de gewone formaten, Rijkskaas- en -boter-raerken, zullen tevens eenige zeer vergroote opnamen hiervan mede naar Madrid worden gezonden. Twee statistie ken geven den loop weer van. het aantal kaas- en botermerken, dat <locr liet Rijk in de laatste jaren op onze zuivelproduc ten gestempeld zijn. Wat het aantal kaasmerken betreft is in het afgeloopen jaar een enorme groote stijging op te merken yan 0 millioen in 1919 steeg het tot 17 millioen in 1920. Dit schijnt vooral toe te schrijven te zijn aan het verboden zijn van uitvoer van ongecontroleerde kaas. Behalve door het Departement van Landbouw zal aan deze inzending deel genomen worden door den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond, de Vereeni- ging van Zuivelfabrikanten jn Neder land, de Coöperatieve Producten Han- delsvereeniging 'e Gouda en door dc Bo ter- en Kaas-Controlestations. In het midden van het tentoonstel- lingsgedeelte te Madrid, beschikbaar ge steld voor onze zuivel nijverheid, wordt ten slotte nog eenige ruimte in beslag ge nomen door een Hollandseb boerinnetje, dat gekleed in de typische Zeeuwsehe kleederdracht, den boioekers in de gele genheid zal stellen de Hollandsche kaas te proeven. Zij zal zich nl. belasten met den .verkoop van bi.Sfiuiljes pjqt kaas. PARTIJEN. Nu beeft ook de beer.Diepenhorst na mens de anli-revolulionnairen in de Eerste Kamer op bet voetspoor van den Chris- lelijk-Iïist. afgevaardigde de Vos van Sleenwijk over dc samenwerking der rcchtschc partijen een verklaring afgelegd, die, aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat: „Wat 'bet tweede algcmcene politieke, punt betreft, herinnert de beer Diepen horst er aan, dat ook bij de aanneming ?5n de scboolwet-Mackay gevraagd werd ef het Kabinet nu niet politiek demissio nair was. Hel is dus begrijpelijk, dat men" die vraag ook thans stelt. Maar wie- zulks doel, vergset, dal er een hechter funda ment ligt, als basis "van samenwerking der drie rechlerparlijen. Zooals een Roomsch Staatsman -eens beeft gezegd, zal de revolutie, die begonnen ts met een verklaring van de rechten van den mcnscb, niet eindigen dan met eerbiediging van de rechten van God. In een tijd nu als deze, waarin door revolutionnairc propa ganda do grondvesten onzer maatschappij schudden, zit deze Regeering er als sym bool van de geestelijke eenheid der drie rechlerparlijen- (Spreker -wordt door veie leden gelukgewenscht). VERGADERING MIDDENSTANDSVAK BONDEN. Het algemeen weekblad „De Midden slandsbond" meldt: Woensdag der vorige week heeft te Amsterdam een vergadering plaatst gehad, uitgeschreven door den Middenslandsbond, om met afgevaardigden van landelijke Middenstandsvakvereenigingen van gedach ten te verwisselen over de mogelijkheid! een groote, krachtige cenlralisalie van de beslaande organisaties tol stand le bren gen. De vergadering was druk bezocht, een groot aantal vertegenwoordigers van verschillende vakbonden woonden haar bij. Zij stond onder leiding van den heer Ed. G. Schürmann, voorzitter van den Middenstandsbond. muurbloemen-en m.a. In huis. Alle planten, welke wij for ceerden, staan in bloei. Volop in dc azalea'?. Men kan met het verpotten be ginnen. Zorg voor de bemesting der iplanten. De strijd tegen dc bladluizen moe nu 'reeds aanvangen. De Uitvaart van Dr. Cuypers. Onder algemecne deelneming heeft Za terdag de begrafenis van Dr. P. J. II. Cuypers plaats gehad. Roermond rouwde om den dood van zijn grooten burger onder statig klokgelui, zoowel .van Kathedraal als Munster, die zijn bouwmeester zag grafwaarts brengen. Nageoogd door een eerbiedige menigte, welke langs den weg naar de kerk en bet kerkhof stond geschaard, zette de onafzien bare lijkstoet zich om tien uur in bewe ging, geopend door dc Koninklijke Har monie, den trcunnarsch spclen<l van Cho pin. De brandende lantarens op den te vol gen weg waren omfloersd. Een groot aan tal personen van gezag en naam bevonden zich in den lijkstoet. Jhr. nir. Ch. Ruys de Bcerenbrouck, tijdelijk voorzitter van den Ministerraad; Minister ICönig; E. ba ron van Hövell tot Wcsterflier, Commissa ris der Koningin in Limburg; de Hocg- Eerw. pater Van Breda, provinciaal der Dominicanen; het bureau der commissie van monumentenzorg; jhr. B. W. F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van het Rijks museum te Amsterdam; dr. W. Vogel sang, hoogleeraar te Utrecht; ir. Henri Evers, hoogleeraar te Delft; mr. M. J. Duparc, administrateur van Kunsten en Wetenschappen; Karei Albcrdingk Thijm. J. M. L. Alberdingk Thijm; de architec ten dr. II. P. Bcriage, Jan Stuijt en W. te Riele; C. H. W. Baard, conservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam; vole geestelijken en dc gemeenteraad van Roer mond, de directeur en personeel van ge meentewerken en de hoofden van de tak ken van dienst. De indrukwekkende stcet nana van net rappórt, aai door een com missie, benoemd op een vorige samen komst, was uitgebracht, cn dat te voren in afdruk aan alle organisation was toege zonden. Vele sprekers hebben daarover hel woord gevoerd. Het resultaat was, dat liet rapport te ruggewezen werd naar de -commissie, die het zal herzien, daarbij rekening houden de met de op dc vergadering geuite mec- ningen. Na affloop van do besprekingen gaf de heer Van Binsbergen ecu uiteenzetting van de komende Ziektewet, waarbij hij de organisation krachtig aanspoorde, vóór 1 April het noodige te verrichten om eigen ziekenkassen op te richten, die geheel vol doen aan de eischen van de wet. SpoorwegpersoneelIn een conferen tie deelde de Directie van de Ned. Spoor wegen mede, dat de kringen, waarbij bet spoorwegpersoneel is- ingedeeld in ver band met de loonen; niet zullen worden ge wijzigd voor de nieuwe loonregeling. - (Centr.) Het hooge koor droeg een stemmige rouw- versiering. De lijkkist wer-d op een door brandende--waskaarsen omgeven katafalk geplaatst. De familieleden namen plaats achter het lijk in het middenschip, de hoo ge autoriteiten ter weerszijden in de ka- nunniktenbanken. Z, D. II. Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond en Mgr. dr, P. Manncns, vicaris-generaal, waren gezeten op het priesterkoor. De plechtige lijkdienst werd opgedragen door Mgr. L. N, le Bron de Vexela. ple baan-deken van Roermond. Na de soute zong de Kon. Zangv. Roermond's Mannen koor het Ecce quomodo moritur justus op imponeerende wijze. Ook was aanwezig jhr. mr. G. Ruys de Beeren'brouck, oud-Commissaris der Ko ningin en mede de lioogere klassen der lagere en middelbare schalen, H. B. S., teeken- en ambachtsschool. Op de lijkkist lagen de talrijke ordeteek'enen van den overledene. Een groot aantal kransen werd op een tweetal draagbaren in den stoet meegedragen. Ten gevolge van een jlefect aan den electrischen kabel staakten, toen de lijkstoet de kerk nog niet genaderd was, opeens de klokken met luiden en werden de hondenden, rondom het hoofdaltaar aan gebrachte electrische lichtjes plotseling ge doofd; ook kon het orgel niet bespeeld worden. Na afloop "der kerkelijke plechtigheid werd het stoffelijk overschot in een lijk wagen naar het kerkhof aan de Kapel in 'f Zand gebracht, om daar in den fa miliegrafkelder te worden bijgezet. Ook nu weer ging de Kon. Harmonie, hare treur- marschen spelend, het lijk vooraf, gevolgd door de familie en de in een negental rij tuigen gezeten autoriteiten. Op het kerkhof werd het woord gevoerd door tal van -vooraanstaande personen. De Minister-President sprak het eerst. SIGNIAALINRICHTING VOOR DUIK- BOOTEN. Wanneer een -duikboot een handels schip wilde torgedeeren, moest zulk een vaartuig eerst op dé een of andere ma- scliip wilde toqpedeeren, moest zulk een waarschuwing maakte het bovenkomen van de duikboot noodzakelijk, waardoor ze zich veelal aan groot gevaar bloot stelde. Oni dit gevaar nu te vermijden,' heeft uien in Duilschlaiiid1 een nieuwe signaalinrichting welen te construeeren, waarop reeds patent verkregen is, en waardoor de duikboot een of ander han delsschip dat ze wil aanhouden, waar schuwen kan, zonder boven water te ko men, en zelfs zonder haar plaats in hef water te verraden. Het signaal is dan ook pas hoorbaar of zichtbaar, nadat de onderzeeboot zich reeds op grooten afstand van de plaats, waarop hel signaal werd gegeven, heeft verwijderd. De nieuwe inrichting beslaat volgens „Sdhiffbau", 1-XII, '20, uit een huilen- boord bevestigd lichaam, dat kan op drijven en yan een signaal-apparaat is WAT ER IN MAART TE DOEN IS. Op den dicker. Er wordt nu gezaaid zomerrogge, gerst en haver. Klaver wordf gezaaid voor groenvoer, hooiwinning of groenbemesting. Weiland wordt bemest. De moestuin. Nu moet de grond be mest en gespit zijn, want nu wordt van alles gezaaid: spinazie, peterselie, wortels, rapen, knollen, erwten, boonen, enz., zoo men het al niet gedaan heeft. Men legt nieuwe aardbedbedden aan en de oude bedden worden schoongemaakt, dc ran ken weggenomen en korte, goede vergane mest wordt voorzichtig onder gebakt. Z.g. zaadwinners zet men op hun plaats: kool, wortelen, ajuin, uien, andijvie, enz. Geeft bij alles wat men zaait. ,of poot wat slikstofmest, dat zet groeikracht bij. Jaag de mollen weg, want zij stichten hier on heil. Men steekt takken vasn walnoten of vlierstruiken in de loopgraven. Als ze aan 't graven zijn, kan men ze wel scheppen: zorg daarbij „onder den wind" te blijven. De boomgaard. Snoeien en aanbinden der vruclitboomen; aalbessen- en kruis- bessenstruiken, hazelnoten, enz. worden nog verplant Ook in 't begin van de maand nog vxuclilhoomenL De btoementuin. De vaste planten wor den gescheurd en bij het mesten niet vergeten. Rozen worden van hel dek ont daan. Geef ze wat koemest of kunstmest. De kmofflen yam Gladiolus, Monbretia en de klauwtjes van anemonen en ranon kels worden in den grond gelegd. In de tweede helft der maand kan men, als 't weer gunstig is, enkele éénjarige bloemen zaaien: Oost-Indische kers, Papavers, Afrikaantjes enz. Lelies kan men nu plan ten. Men kan Dahliasloelen nu reeds deelen en in potten zetten, om ze in Mei buiten te planten. Bloemperken worden nu bezet mef Vergeet-mij-niet, Silenen en violen, dig voor 'a deel reeds bloeien voorzien. Ecrsl geruimen lijd1 na het op drijven wordt door het lichaam een hoorbaar of'zichtbaar si gil aft 1 gegeven, zoodat de boot in d'ien tijd' de gele genheid heeft gehad zich ver genoeg van de plaals waar het apparaat kwam opdrijven, te verwijderen, en dus zichzelf op die manier niet aan gevaar bloot te stellen. EEN PORTRET VAN MINISTER AALBERSE. Het Centraal Bureau Ier R. K. Vak organisatie te Utrecht zal ter gelegenheid van den öOsldft verjaardag van minister Aalberse uitgeven een reproductie in kleu ren naar diens porlrct onlangs gemaakt door den kunstschilder Anton Molkenboer. Het geeft den minister weer aan zijn bu reau aan den arbeid op zijn departement. Inhoud. Taa.1 en Letteren, uitgegeven door Docenten detr R.K. Leergangen (Jan. 1921) lo. Dr. J. F. M. Sterck: VondeI's eerst gedrukte gedichten, 2o. L. C. Mi- chels: Slalpaert I, 3o. Ér. Th. Horsten. Katlioliek-Geestelik Toneel, 4o. J. Moor- nan: Louter Lekpris. Een levende ge heimtaal III, 5o. Tijdschriften-schouw. ONDERSTE&NING WERKLOOZE ZEELIEDEN. Do Minister van Binnonlandsoho Zaken heeft naar aanleiding van het adres der Zeeliedenvereeeniging „Eendracht" inzak de werkloosheid ondor de zeelieden, een schrijven aan dezo organisatie gezonden, waarin de ontvangst van hot adres be richt en bovendien medegedeeld wordt, dat do Minister zich voorstelt spoedig op dezo zaak terug to komen. TOEN WAS KR WEL RUIMTE. Als historisch wordt uit een grensge meente van Oostejijk-Gwningeif gemeld: Ekele personen, onder wie vrouwen, gingen onder geleide van een gemeente ambtenaar naar Utrecht, op vermoeden door een dollen hond te zijn gebeten. Na de behandeling en het onderzoek te Utrecht, zou de terugtocht naar huis aan vangen. Helaas, alle treincoupé's waren be zet en een zitplaats voor het zestal en den ambtenaar was niet te krijgen. Staande in een der wagons k'rijgt de laatste een idee dat hij zijn medereizigers meedeelt.. Brommend zegt hij, dat zelfs voor patiënten, die aan hondsdolheid lijden, geen plaats in den trein is. Zijn mede reizigers beginnen te blaffen, maar blaffen slechts kort, want onder groote hi lariteit liep de coupé leeg en hadden allen goede zitplaatsen. GEEN CEMENTFABRIEK IN HET GEULDAL. In het laatst van 1919 heeft een inge zetene van Berg en Terblijt (Liimb.J aan Burgemeester en Wethouders van HouRiem vergunning verzocht tot het oprichten van een cementfabriek. Daar de ze fabriek en hinderlijke ontsiering van het Geuldal zou zijn, verzocht de Bond Heemschut aan Burgemeester en Wethou ders, de vergunning te weigeren, wat dit college bij zijn besluit van 20 Januari 1920 deed. Dc aanvrager stelde tegen dit besluit beroep in bij den Raad van State, doch heelt dit beroep onlangs ingetrokken, zoo dat het Geuldal niet door een cementfa briek zal worden ontsierd. LETTERLIJK DOODGEDRUKT. Vrijdagmiddag heeft op een bouwwerk aan het Spaarneplein te 's Hage, een droe vig ongeluk plaats gehad. De werkman P'. C. D„ wonende Govert Flinckstraat 21, geraakte door onvoorzichtigheid met het hoofd bekneld onder een neerdalende lift, waardoor hij terstond werd gedood. De bodem van de lift moest gedeeltelijk wor den uitgezaagd om den verongelukte te bevrijden. Als tragische bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat ttvëe zoohs van den verongelukte eveijeens op het bouw werk werkzaam waren, DE TYPHUS TE AALSMEER. De typhus te Aalsmeer hééft haar hoogte punt overschreden. Wel doen zich. nog nieuwe gevallen voor, doch het aantal aan getasten neemt successievelijk' af. Tot op heden zijn 9 personen overleden aan de ziekte. DE BRAND IN HET IIAAÜ SUHE ZIE KENHUIS. In do Haagsohe pers werd de Haagscho Brandweer van nalatigheid beticht inzake het ontstaan van den brand in hot Hulp- ziekenhuis aan den Tapijtwcg. Naar aanleiding van deze uitlatingen had het Haagscho Oorrespondentiehureau een onderhoud niet den waarnemenden commandant der brandweer aldaar, den hoer B. O. Spoelstra. Deze wees er op, hoo de brandweer steeds diligent is is weest inzake do. beveiliging van het Hulpziekenhuis. Toon do barakken nog bestemd waren voor de Engelscho inva- lieden, was daarin een hniton-brandlciding aangebracht op initiatief van het Rijk. Toon in Juni 1919 do barakken werden ingericht voor Ilulpziekonhuis on aan do gemoenteovergingen, woes do toenmalige commandant dor brandweer, do heer Tüc- kerman er do gemoento op, dat de brand leiding dringond verbetering noodig had, dat voorts do gebouwen op to korten afstand van elkaar stonden. In overleg met gemeentewerken is toen verbetering gekregen. Er werd op vijf plaatsen bluschmateriaal aangebracht, zoo dat bij hot ontstaan van brand, dezo on middellijk krachtig zou kunnen worden aangetast, door inwonend personeel. Wat nu den brand van Woensdag j.l. betreft, het is ten eerste nog niet uit gemaakt, dat do ligging van de pijp do oorzaak is. Gestold echter dat do door voering van do pijp door hot plafond niot-brandvrij is goschiéel, debrandweer zou daaraan in 'goenen deele schuld heb ben, daar do pijp is gelegd door Gemeen tewerken en niet door do brandweer. Ook hot onderhoud berust hij Gemoen to werken. De brandweer staat dus hier gohoel buiten. Door de brandweer is van den hoofd post, Sohevoningen, uit een dag- en nachtbewaking ingesteld ter geruststelling van de zioken. EEN JEUGDIGE "AVONTURIER. Vrijdag is door de Rolterdaimsche re cherche in een hotel aan het Spui te 's-Gravenhage aangehouden de 15-jarige kantoorbediende M. J. v- T., verdacht van een op 22 Februari gepleegd everdniiste-- ring van een aangeleekeniden brief, in-: houdende 2000, ten nadeele van zijn patroon, de firma A. v. V. en Co. aan de Nieuwe Haven, te Rotterdam. Op'22 Februari werd hij belast mei de verzend^'g van twee aangeteekpnde brie ven, één van 2000 en één van f 2500, De laatste heeft hjj verzonden. Uit dien van 2000 nam hij echter een zilverbon van 1 om naar de bioscoop te gaan, uiot \lv l/vUuxAlu^ .1. .1 1 wanneer hij zijn zakgeld ontving, het geld weder in te sluiten en den brief dan te verzenden. j, Het toeval wilde evenwel, dat de jon- gen dien Zondag geen zakgeld kreeg. Hij is toen uit vrees voor ontdekking vim huis wcggeloopen. Na eerst twee dagen in Den Haag ver toefd te liebtben, vertrok hij vandaar naar Amsterdam, waar hij vijf dagen verbleef, waarna hij weder naar Den Haag terug keerde. i ,;j) t Daar verzond hij een postwissel van f 1450 aan zijn palroon, die de politie waarschuwde met het bekende gevolg. De jeugdige avonturier was nog in het bezit van 200 en van een gouden hor loge, dat hij zich tegelijk met een nieuwe regenjas had aangeschaft. Hij droeg nog een lot van de IIoil. Grondcredietbanik bij zich, waarmede hij een prijs- hooplc te winnen, die hem in slaat zou stellen liet opgemaakte geld1 terug te geven. NEGATIEVE VOORSCHRIFTEN IN AMERIKAAN SCHE ONDERNEMIN- GEN. Ontmoedigt geen ingevingen. Houdt er geen gilnstelingen op na, daar" zij er u zelden erkentelijk voor rijn. Zit niet op uw geldkist, vrekkigheid is geen zuinigheid. Vergeet niet, dat er ten minste altijd twee lezingen van een geschiedenis zijn. Wantrouwt' uyv ondergeschikten niet - indien zij niet te vertrouwen zijn, ont»; slaat gij ze. Vergeet niet, dat een zekere weg om al les te dooden, het belachelijk te maken is, Zijt niet anders dan een man en een gentleman, indien ge loyalen en trouwen" dienst wenscht. Duldt geen oncenigheid tusschen afdeé- lingen; gebrek aan samenwerking is een treurige staat. Weest niet onredelijk, indien de men- schen een grief hebben; brengt het in orde als het kan. Plaagt de hoofden der afdeelingen niet door onverplicht ingrijpen bij befeelingen. Verwacht van een onvoidoenje bevolkte afdeelitig niet groote partijen werk te krij gen in een korten tijd. Laat uw ondergeschikten zich niet af sloven om kleinigheden dit vermindert hun arbeidskracht. Weest niet stroef tegen een nieuwen be diende; hij voelt zich waarschijnlijk als een kat in een vreemd, pakhuis. Schaft geen ding of mcho,".af, zonder ze door iets te vervangen, dat actueel beter is. Verbeeldt u niet, dat .iemand, zelfs u zelf, onfeilbaar is en verwacht het bijge volg ook niet. Houdt er geen ongeëvenredigd systeem van kunstmatige verlichting of luchtver- versching op na, dit is een poovere spaar zaamheid. Adverteert niet bij'horten en stooten of schijnbaar bij gelegenheid een gestat dig volhardend systeem is heter. .(Conf. Fabr.) f.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 5