Handel en nijverheid. BUITENLAND. Korte Berichten. Kerk en School Parlementaire Kroniek y INSLUIPING TB UTRECHT. Toen oen bewoner van de Daendclstraat te Utrecht Zondag j.l., zijn woning een tijdje liod verlaten, liéhben onbevoegden hiervan gebruik gemaakt, om in zijn wo ning cen3 to gaan entlffolen. Mot behulp )ran een valschen sleutel opondo men do voordeur. In een achterkamer werd de deur van oen linnenkast geforceerd on een bedrag von I 100 aan zilvergeld, dat zich in do kast bevond, meegenomen. Uft een kistjo ontvreemdde men bovomlion een aantal bankbiljetten Van tien gulden, zoodat in totaal ongeveer f 200 werd ge stolen. Van do dieven was, naar hetU. D. meldt, bij "terugkomst van den bewoner, geon spoor meer te bekennen. De politie ^tolt een onderzoek in. WIE. ZAL DAT BETALEN? Voor sommigen, dio niet aan nuttige bezigheid of ontspanning gewend zijn, lean do Zondagmiddag recht saai on vervelend zijn. Dat vond een 13-jarige hengel in de Hoofdstad van 't StiohUeok en hij be dacht eon leuk spelletje om "den tijd door ie brengen. Do jongen zocht' een aantal projectielen in" den vorm van steenen, nam een gunstig plaatsje in en ging probeeron hoe ver hij wel over het water kon gooien. Een uitstekende oefening, het sterkt de armspieren zoo. Maar zij moet niet uit gevoerd worden in de stad, dat is te ge- 'vaarlijk. Want op een zeker oogenblik rword do werpkraeht van den knaap zoo groot, dat hij do stoenen hoelemaal tot aan don overkant tegen de huizen Van 'den Weerdsingel wist te krijgen. Toen vloog eon steentje met al te voel vaart 'door eon groote winkelruit van ISO. DE STRIJD TEGEN DE NACHT- J HUIZEN. De politic te Amsterdam is opnieuw 1 iden strijd begonnen tegen de nachthuizen aldaar, die in den laalslen lijd weer als paddestoelen ilit den grond zijn verre zen. De eerste aanval, die Zaterdagnacht door een politiemadht werd ondernomen, .twas gerkht tegen een nachthuis op iden Oude iZijds Achterburgwal. Toen de portier van liet nachthuis de politie zag naderen, sloot Ihij de deur en waarschuwde de bezoekers door ioepas- .Sing van het z.g. „3 bellen-systeem", dat fcr onraad was. Daar de deur gesloten bleef, hakte de politie met een bijl het pa neel door en kroop door 't gat naar bin nen. Met den •revolver in de vuist traden de politiemannen 'het buis binnen en kwamen in teen kamer, die als cabaret- zaal was ingericht en waar een dertigtal nachtvlinders en idergelijken bijeen wa ren. Het bevel van. „Hands up" werd on middellijk opgevolgd, waarna de„heeren" idoor de politie werden gefouilleerd. Op ■jhon werden 4 revolvers cn een «Jolk ge vonden, die in beslag wierden genomen. Hetzelfde geschiedde met de aanwezi gen voorraad* sterken drank en cham pagne, tea- awaTde van ettelijke honderden guldens. Vervolgens werd het geheels gezelschap naar het bureau Warmoes- straat geleid, waar zij verhoord werden, wegen a en nou der van het huis werd proces-verbaal opgemaakt wegens over- ttreding der drankwet. ERNSTIG ONGEVAL OP DE MAAS. Maandagmorgen om 6J4 uur had op de Maas te Rotterdam, een ernstig ongeval- plaats. Van "'t zanidbaakje „Sophia" sloot 'te de mast legen %en peiler van de Wil lemsbrug, tengevolge waarvan het scheep je omsloeg cn begon te zinken. Aan boord bevonden zich de 28-jarige schipper Ger ant van Leeuwen, 'uil Gou'derak, diens .vrouw en een kindje van 10 maanden. Toen Van Leeuwen en zijn vrouw za gen, dat het vaartuigje naar de diepte ging, sprong -de vrouw in een roeiboot, terwijl de schipper de roef in ging, om zijn kind te halen. In enkele seconden Was hij lenig om ook van boord te gaan. Het achterste deel van het scheepje was échter al onder water en Van Leeuwen kon met bét kind niet imeer langs het. gangboord in de roeiboot komen. De man (werd met het kind naar de diepte ge trokken door de zuiging, die ontstond toen de „Sophia" geheel verdween. De vrouw sprong toen ooOc tc watèr, 'doch kon zich vastklampen aan eenige (Stukken bont, die waren losgeraakt. Nabij de Draaisleeg, waarheen zij door iden stroom werd gevoerd, werd zij ge red door personeel van een sleepboot. Per brancard werd zij naar het zieken huis aan den Coolsingcl gebracht. ■De rivierpolitie had om -9 uur het lijk je van h*et kind gevonden. Er werden nog pogingen, gedaan, om ook het lijk van •.den schipper te vinden. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Zondagavond tegen 6K uur heeft een ernstig auto-ongeluk Ipaats gelia-d op den Leidschen .straatweg te 's Hage nabij het Bosohbclk, waar een in volle vaart rijdende auto is omgeslagen, waardoor de beide inzittende chauffeurs G. C. G., wonende Maliemolen en J. C. A. D. wo nende in het Bezud'dèhhout, uit den wa gen werden geslingerd'. De 20-jarige D. was onmiddellijk dood- ten werd door den Gemeentelijken Eerste Hulpdienst Baar het posthuis aan de Ko- tningsbrug vervoerd, terwijl de 23-jarige G. in bewusleloozen toestand naar het Gemeenteziekenhuis werd' gebracht. Naar verluidt, was Maandagmiddag het bewustzijn nog niet teruggekeerd. De auto werd zwaar beschadigd'. EEN PROCES OVER DE MELKCONTROLE. Den 7don Eebruari j.l. voerde de „Am- sterdamsohe Melkinrichting en Elesschen- •molkfabriek Holland", per sciiuit 1-10 bus- )sen melk, inhoudende ongeveer 6000 L. uit haar fabriek te Leimuiden te Am sterdam aan. s Do gemeentelijke keurmeesters onder zochten deze melk op soortelijk gewicht mot hot resultaat, dat 19 bussen in beslag werden genomen. Deze bussen worden door den Gezondheidsdienst van de Da Oostla- kado gebracht naar do Melkmarkt, Prins JEendrikkado. s Be Directie van do „Holland", gewaar- sckuwft door Kaar personeel, begaf zich terstond met getuigen naar de Melkmarkt en eisehte monsterneming, wat haar eerst werd geweigerd. Na zich in verbinding te hebben gesteld met de directie van den Gezondheidsdienst," werd monsterneming toegestaan. De bussen waren reeds ge nummerd; de monsters kregen gelijke nummers en werden verzegeld; daarna worden zij gebracht naar het laboratorium van Dr. A. 0. Pliester. Don volgendon dag ontving do „Holland" 9 gevulde bussen terug; later op den dag ook de 10 andere, doch dio waren leeg. Do nummers op do bussen waren intus- Bchen verwijderd. Het resultaat van het onderzoek in bot laboratorium van Dr. Pliester was, dat de melk van 17 bussen volmaakt ir ordö was; 't .vetgekalto b.v. varieerde van 3,15 tot 3,50 procent, terwijl de gemeentelijke verordening slechts 2,85 pro cent oischt. Ook het onderzoek op soorte lijk gewicht en het-percentage droge stof, gaf uitstékende resultaten. In twee bussen was schijnbaar water ge komen; hoe is feitelijk niet na te gaan en evenmin waar cn 'door gien 't zou zijn geschied, vóór of gedurende het mon- slcrnemen op de schuit aan de Da Costa- kade. Intusschen was het vetgehalte van deze twee bussen toch nog 2,90 en 3;16, zoodat daarop niets viel af te dingen. De „Holland" is overtuigd, dat de melk niet - vcrvalschl wns en dat de Gezond heidsdienst dus ten onrechte den inhoud van genoemde 10 busseii totaal 500 L. heeft achterwege gehouden cn cischt daarom schadeloosstelling. Te dien einde is de gemeente Amster dam gedagvaard. Het bestuur van „Her mes", verceniging van Amsterdainsche melkinrichtingen heeft zich deze zaak aan getrokken. Op haar kosten zal het proces worden gevoerd. BANG IN 'T DONKER. In oen Engelsdh tijdschrift vertelt een vrouw, hoe zij haar kinderen al spelend leerde, niet harig in 't donker te zijn. „Luister kinderen, ik weet een prachtig spelletje. We gaan samen naar de gang". „Maar daar is 't hcelemaal dónker," zeiden een paar angstige stemmetjes ten antwoord. j „Ja dat weet ik. Maar 't is juist een spelletje, dat in 't donker gespeeld moet worden. Ergens wordt een bal vers lept. Wie 't eerste hem kan vinden, die kreeg een reep lekere ehovoladc. Ik leerde hun daarbij hoe zij hun handjes moesten gebruiken om ridh niet te stooten nergens legen aan te botsen. Nog meer spelletjes in 't duister werden gespeeld. Terwijl we sa/men in een don kere kamer zaten kregen we allerlei din gen ie voelen en te tasten en te raden, wat 't wel zijn kon. In 't duister liepen we de trappen op, hand aan hand. We voelden, we telden de treden. We speelden, dot ik de reus was, die hen ollen wilde vangen, maar die hen vrij wilde laten, als zij heel (illoon j- "dvri op en neer (e gaan.... In 't begin waren de peuters wel een beetje bang in 't donker, inaar spoedig word 't beter en beter en ik geloof heusch, zoo zegt de schrijfster, dat ikm'n kinderen door deze spelletjes van hun bange kippetkuurtjes genezen heb. Doodelijk ongeluk. Op den Arnstel bij Ouderkerk had een ernstig ongeluk plaats. De 45-jarige schipper R. viel bij de duisternis door een openstaand luik der schuit, met het gexolg, dat hij na enkele oogenblik ken overleed. Te Kuiure is h'et gebouw der elcctri- sche centrale geheel door brand vernield. De oorzaak is onbekend Brand te Nijmegen. Door onbekende oorzaak heeft Vrijdag een heevige brand gewoed in de Nij- meegsehe kindorwaenfabriek aan den Weurtscheweg-, De brandweer wist het vuur te beperken tot deuitgebreide tim merwerkplaats. Verschillende machines en' motoren werden vernield; het bedrijf kan worden voortgezet. Inbraak te Rotterdam. Maandag avond s tijdens afwezigheid1 der bewoners ingebroken in het pand aan de Henegou- werlaan te Rotterdam, bewoond door d'e families H. en de N. Verschillende kleedingstukken, benevens armbanden, ringen, horloges en een bedrag van 150 wordten vermist. Plotselinge dood. Zaterdagavond werd door een agent van politie op den Schiedamschen Singel te Rotterdam, een man n bewusteloozen toestand aangetrof fen. - - Per brancard" naar het groote zekennus overgebracht, was hij bij aankomst reeds overleden. De man bleek' te zijn de 48-jarge schil der H. E., gewoond hebbende Tolhuislaan. Hartverlamming was de oorzaak. Griezelige vondst. Te Baam werden ■bij het uitgraven van het terrein voor de nieuwe R.-K. school op ongeveer een meter diepte verscheidene geraamten gevonden. Woonschip gezonken. Te Nieuwer- Arn steil .is in de Ringvaart het woonschip van de familie G. gezonken. Met veel moeite slaagde de man er in zijn vrouw en kinderen te redden. -» De familie is thans dakloos, terwijl haar •meubeltjes mede in de diepte zijn verdwe nen. Als verdacht van diefstal van een aan deel beeft de recherche te Amsterdam,al daar een 21-jarige kantiorbediende aange houden 1 Woningtoestanden op 'l platteland. Dat het met de woningtoestanden op het platteland dikwijls treurig is gesteld, moge blijken uit het feit dat dezer dagen in de gemeente Beilen (Drente) een woning is verkocht voor.45. In dit krot woon de een gezin van 9 personen. De werkloosheid In de TexfieMndifstrTc in Twente begint hier en daar iets te verminderen. Bij de firma Van Heek en Co., op de Rigtersbleelc te Enschedié wordt weer de volle week gewerkt en iok' de arbeiders der K. S. W. te Nijverdal, voor zoover ze nog op de fabriek zijn, werken de ge'heele week. Een request van 'den melkhandel. Meerdere bonden van melkhandelaars heb ben een request gezonden pan den Minister van L, N. en H., o.a. de Nat. Bond van Melkslijters in Nederland, de Ned. Bond van Coöperatieven Centrale Melkinrichtin gen te Amsterdam; de R.-K. Bond van Meïkhandelaren te Delft; en de R.-K. Bond van Mellccentralen te Delft. Zij hebben met leedwezen kennis geno men van het voornemen om eerstdaags den geheelen melkhandel vrij te laten en ver zoeken dringend de ■regeer.ingsbemoenn- gen voorliopig te handhaven; zij het dan ook zoodanig, dat langzamerhand naar normale toestanden kan worden terugge keerd, naarmate zulks zonder te groote stagnatie voor den melkhandel en het jru- bliek mogelijk is. Loonsverlaging in de glasindustrie. In de glasindustrie hebben dte werkgevers den arbeiders een ontjverp-collectief con tract voorgesteld met loonsverlaging van 22 tot 35 pet. cn een werktijd zoover als de wettelijke bepalingen zullen toelaten. De besturen der arbeidersvereenigingen zijn uigenoodigd om over dit ontwerp on derhandelingen met de werkgevers te voe ren. MGR. BOS. Z. D. II. Mgr. Pacifius Bos is met zijn reisgenooten behouden in Pontianak (Bor neo) aangekomen. Diefstallen van effecteti. Ten nadeele van een firma te Amsterdam, is een be drag groot 2700 aan effecten ontvreemd. Damianusslichting. Naar men ons meldt, zulleirde Eerw. Paters van de H. H. Harten (Dairiianusstichting) te Grave, wier klooster onlangs door brand ver nield wend, een nieuw klooster bouwen in St. Oedenrode (N.B.) Slapte in handel en bedrijf. De. strookartonfabriek De Halm te Hogkerk (Gron.) wondt 12 dezer stop ge zet. Zaterdag is aan ongeveer 150 arbei ders tegen, dien datum ontslag aangezegd. Herleving van de textielindustrie, t Men meldt aan het „"H'bld," uit Twente De Electriciteilsvoorziening afgestemd. In een op zich zelf uitmuntende rede, die 2 uren in beslag nam, heeft de Mi nister van Waterstaat zijn belangrijk ont werp tot electriciteitsvoorziening uiteen gezet en verdedigd. Vnn H rvwn lrnr» ollo-rrr;ina+ ai» zegd worden, dat het hem aan bekwaam heid en ijver ontbreekt. Yan tact gaf hij blijk door een nota van wijzingen in te dienen, waarin op belangrijke pun ten tegemoet werd gekomen aan bezwa ren, die tegen de oorspronkelijke regeling door Kamerleden van onderscheiden po litieke kleur waxen ten berde gebracht. De heer Koning gaf toe, dat het vopr de Kamer moeilijk is groote bedragen voor een Naamlooze Vennootschap te voteeren, waarin zij geen zeggenschap heeft; van daar het nieuwe art. 2, waarin voor aan leg van nieuwe, of overneming dan wel aankoop van bestaande inrichtingen en werken tot het voortbrengen van electri- oiteit welke voor anderen beschikbaar zal worden gesteld enz., machtiging bij de wet vereischt wordt. Een belangrijke wij ziging was er die van art. 6 (7), welke beoogt aan de bezwaren van provincies en gemeenten tegemoet te komen. Ook de nieuwe bepaling, dat de N. V. geen leeningen mocht aangaan dan namachiging bij de 'Wet, is een waarborg, te meer, dat de Staten-Generaal bet roer niet geheel uit handen hebben gegeven. Aan 's Ministers verdediging van zijn grootsch ontwerp, ontbrak dan ook geens zins de geschiktheid, niet om de prin- cipiëele tegenstanders, maar om de wei felaars te bekeeren. Zelfs kwam hij tot een hesparing van eenige millioenon 's jaars in verband met de electrificatie van de spoorwegen, waarVoor de directie der spoorwegen bet oogenblik thans ge komen acht. Intusschen gaf do Minister duidelijk te verstaan, dat volstrekt niet als regel de bestaande bedrijven zullen moeten worden overgenomen; in vele ge vallen zal zonder overneming voldoende samenwerking met de bestaande centralen te verkrijgen zij. Doel der wettelijke regeling is slechte de grootste economie te bereiken, door de energie der centrales beter uit te nutten; m.a.w. ingrijpen van den Staat is noodig om te voorkomen, dat op ondoelmatige wijze kapitaal wordt uitgegeven, doordat gemeenten en provin cies hij uitbreiding barer centrales uit sluitend op de eigen belangen zouden acht Echter, het fatale voor het ontwerp van den Minister was, dat de motie van de vrijzinnig-democratische heeren Van Beresteyn en Merchant, na zijn rede, niet werd ingetrokken. Zij waren door de rede van den bewindsman niet overtnigd. Van den heer Marchant verwondert ons dit niet. Deze is zoo goed als nooit, door een tegenstander te overtuigen. De gewijzigde motie, dus zooals die in stemming werd gebracht, luidde: De Kamer, van oordeel, dat een algemeene rege ling noodzakelijk is om de electriciteils voorziening met de geringste kosten voor alle deelen van het land te verzekeren, dat de Kamer nog niet beschikt over de noodige gegevens om thans reeds vast te stellen, dat het gestelde doel door ino- nopoliseering der electriciteitsproductie in handen van één gecentraliseerd bedrijf het best is te bereiken, tn'óodigï 'dé Regeertng uit bet aanhan gige wetsontwerp in nadere overweging te nemen, en .gaat over tof de orde van den dag. Door de indienning dezer motie was de Minister van Waterslaat in een moei lijk parket geraakt. Wat moest hij doen? Nadere gegevens verstrekken, dat was hem onmogelijk. Ver anderingen brengen in den opzet van het ontwerp, maar dan was het zeker dat er slechts een verschuiving onder de vóór- en tegenstanders plaats zou hebben. Schoof de Minister meer naar de groep van den heer Vdn Beresteijn toe, dan zouden zijn hel pers ter rechterzijde allicht afvallen. Trachtte hij tegemoet te komen aan de bezwaren van den heer Van Vuuren c.s., dan zou hij waarschijnlijk den steun der sociaal-democraten verliezen. De motie-Van Beresteijn werd met 47 legen 38 stemmen aangenomen, hetgeen bolcekent, dal uitstel voor het oogenblik hetzelfde beleeltent als afstel, althans voor meerdere jaren. Aan de stemming over de motie ging een reeks molivceringen over stemuitbren- ging vooraf. Vóór de motie slemden: de anti-revo- lutionnairen, de chrisfelijk-hislorischeu, de vrij-liberalcn, de vrijzinnig-democraten, de neutralen, de communisten, benevens 10 katholieken (de heeren Wintermans, de Wijekerslooth, Van Sasse van Ysselt, SJu- lemeyer, Bulten, Swane, Van Groenén- dael, Juten, Reymer en Arts), de Unie-li beralen Van Doorn, Rink cn De Kanter en de christen-democraat A. P. Staalman. Tegen de motie verklaarde» zich 13 ka tholieken (de liceren Kuiper, v. d. Bilt, Nolens, Deckers, Engels, Van Dijk, Haa- zevoet, Kolkman, "Van Rijckevorscl, Van Vuuren, "Bongaerts, H. Hermans cn Koo ien), 3 Unie-liberalen (de heeren De Mu- rall, Otto en Lely), de christelijk-sociaal Van de Laar, de plattelander Braat, de socialist Kolthek en de S. D. A. P. Uit de verdeeling der voor- en tegen stemmers valt voldoende op te maken, dal aan de aanneming der motie-v. Bere steijn geen politieke gevolgen zijn verbon den. tel* Sünons fc rtteal* Kdt v*en téód uïf- firf, 'dat er ©eri iniiustercrfsh U te Peking. sprak waarin hij le verslaan gaf, dat de De minister-president, die de laatste kabi- De Conferentie te Londen. Nieuwe voorstellen der Duitschers; een voorstel der geallieerden. PARIJS, 7 Maart. (Havas.) De verga dering van den oppersten raad stelde de grondslagen vast, waarop de conferentie nieuwe voorstellen der Duit sellers zou kunnen 'aanvaarden. De bespreking liep over voorstellen van Schröder, staats secretaris van financiën, omvattende aanvaarding der in het accoord van Pa rijs vastgestelde annuïteiten gedurende 5 jaar, met de mogelijkheik van herziening; na die vijf jaar verhooging van de uit- voerbelasting van 12 tot 30 pCt., uilgif- w "in itii^rnnllnnoln Wning vnn R milliard gouden marken en het sluiten van een handelsverdrag, waardoor de be palingen van ongelijkheid zouden worden opgeheven. Dit alles wordt edhter afhan kelijk gemaakt van het blijven van Opper- Silezië bij Duitsohland. De geallieerden beschouwden dit aan bod als beslist onaannemelijk en kwa men tot overeenstemming over het vol gende plan, le danken aan-het initiatief van Lloyd George: le. dertig vaste annuïteiten van drie milliard gouden marken; 2e. een belasting van 30 pCt. op den uitvoer met een vast gegarandeerd mini mum, welke belasting na vijf jaar 'zes of aclit milliard zou kunnen opbrengen. De commissie van herstel zou, na het totaal der schadevergoeding, door Duilsch- land verschuldigd, te heben vastgesteld, de waarde der compensaties bepalen, noo dig om het bedrag te bereiken van de te Parijs gefixeerde cijfers. De Duitsohe delegatie stelde zich des avonds in verbinding met Berlijn, doch kon niet antwoorden of deze regeling die vrijwel geheel gelijkwaardig is met diet accoord van Parijs, werd aangenomen. Het ontwerpen der oorspron kelijke Duitsche tegenvoor stellen. Naar de „Deutsche Zeitung" van be voegde zijde verneemt, heeftdit in strijd met andersluidende berichten de rijksminister van financiën Wirth ge zamenlijk met dr. Simons en de heeren Bergmann en von Simon de formulee- ring der Duitsche tegenvoorstellen uit gewerkt. De vorm, welke door deze com missie aan de voorstellen is gegeven, is daarop door het kabinet goedgekeurd. DE DUITSCHE DELEGATIE VERTREKT UIT LONDEN. Om vier uur opende Lloyd George de bijeenkomst van den Oppersten Raad. Hij verklaarde de nieuwe Duitsche voor stellen voor volkomen onaannemelijk cn zeide dat de geallieerden de inwerking stelling van de strafbepalingen niet kun nen uitstellen. Simons weigerde de overeenkomst van Parijs te aanvaarden; hij protesteerde te gen de strafbepalingen. De zitting werd om half zeven gesloten. De Duitsche ge delegeerden zullen heden Londen verlaten. De Grieksch-Turksche quaestie. Kalogeropoelos, de president van de Grieksöhe delegatie te Londen, heeft Goe- tiaris, minister van oorlog en leider van de parlementaire meerderheid, verzocht ten spoedigste maar Londen le komen, aangezien het noodig is van naderbij de onderhandelingen te volgen én daaraan deel te nemen. Goenaris is. hedennacht mot een torpedobootjagcr vertrokken. De onderhandelingen misluktt Reuter seinde gisterenavond uit Londen: De conferentie zal'niet tot een overeen stemming leiden. De Duitsche delegatie handhaaft aanbiedingen, die de geallieer den eenparig onaannemelijk achten. De sancties zullen zonder verwijl wor den toegepast, in de eerste plaats de be zetting van Dusseldorf. Een bericht uit Londen meldt .verder, Duitschers de grondslagen van het accoord van Parijs niet konden aanvaarden. Deze rede wordt door de geallieerden ils een weigering beschouwd. Daarna werd de zitting opgeheven. Theunis, Lloyd George, Chamberlain en Loucheur werden er mee belast een nota op te stellen behelzende de weigering der geeallieerden om de Duitsche tegenvoor stellen le aanvaarden. Maatregelen. De Daily News deelt mede, dat het En- gelsohc ministerie van oorlog aan eenige reserve-lichtingen waarschuwingen heeft gezonden, om zich gereed te honden voor ^vertrek naar de depots. Dit wordt bc- chouwd nis een voorzorgsmaatregel in verhand met een mogelijk geachten plot- selingen keer jn den toestand met Duitsch- land. DE ANTI-BOLSJEWISTISCHE BE WEGING IN RUSLAND. De „Populaire" publiceert een telegram, hetwelk Renaudel, die op liet oogenblik te Praag vertoeft, had verzonden en waar in gezegd wordt, dat het blad „Voljakof- fin" een draadloos bericht publiceert, af gezonden doofde matrozen en arbeiders te 'Kroonstad, meldende, dat alle macht in handen is van het voorloopig revolutionair comité, zonder dat bloed werd vergoten, terwijl wordt tegengesproken, dat de stad in bezit zou zijn van generaal Kolowsky. De arbeiders te Kroonstad noodigen allen uit zich bij hen aan te sluiten om gemeen schappelijk de lang verbeide vrijheid te hernemen. Uit Re-val"Ben nieuw.e machtige partij is in Rusland verschenen, n.l. de organi satie van boeren en arbeiders, die het be zitrecht en dat van den vrijen handel op- èischt. Het gezag van deze partij over de boeren is zeer groot en Lenin beschouwt haar als 'het ernstigste gevaar voor het Russische communisme. Uit Helsingfors: Volgens berichten uit Zuid-Rusland is in den geheqlen Krini een zeer ernstige opstand uitgebroken. De Tar- taarsche bevolking is, in wanhoop over de terechtstelling van haar leiders in opstand gekomen tegen de bolsjewiki. Zij hebben Bachozysarai genomen en alle sovjet-com missarissen gedood. Uit Riga: Volgens het Russ. Telt Ag. meldt een draadloos telegram aan het re volutionaire comité te Kroonstad, dat de bemanningen van alle schepen van de vloot van Kroonstad het gezag erkennen van de ■nieuwe anti-bolsjewistische regeering. Men heeft den commissaris van de Oostzeevloot, Koesmine, gevangen genomen evenals alle andere politieke commissarissen en den president en de leden van het communis tische comité. Een decreet van Lenin en Trotzky stelt alle offioieren van de Oostzeevloot buiten de wet. Na de samenstelling van de voorloopigc revolutionaire regeering begonnen de ma trozen van Kroonstad den aanval op de sovjet-troepen, die de omgeving van Pe- trograd 'bezet hiekten. De matrozen trach ten door te dringen naar Oranienbaum, hetgeen het sovjet-garnizoen intusschen wist te verhinderen. Het revolutionaire co mité zond toen viér schepen om de sovjet- versterkingen te bombardeeren. DE TOESTAND IN IERLAND. De strijd met Sinn Fein. Sinn Feiners hebben een afdeeling sol daten overvallen bij Killarney; twee mili tairen werden gedood. Ook bij ICantuck zijn soldaten overvallen, van wie er ver scheidene gedood of gewond werden. Later werd nog gemeld, dat een briga dier-generaal, een officier en twee soldaten werden gedood bij den overval in de buurt van Killarney en twee soldaten ge wond. BEZUINIGING BIJ DE MARINE. De „Evening Stand." meldt, dat ,1e Engelsche marinc-bcgrooting, die vermoe delijk Woensdag e.k. wordt ingediend, een totaal zal aanwijzen van rond 77 millioen pond, tegen- 84 millioen in het vorig jaar. Die.verminderirtg is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat het vlootbouw-prograinma voor het oogenblik voltooid is. Bij het' in dienen der begrooting zal Sir James Craig in 't Lagerhuis 'tevens mededeeling doen van de beslissing der regeering over het vraagstug: groote oorlogsschepen, of on derzeeërs en luchtvloot. Hoewel niets zeker bekend is heet het dat de deskundigen ge- iooven, dat men zal vast houden aan de politiek der groote oorlogsschepen. Zondagmorgen werd te Dublin een bom geworpen naar een militaire auto, die onbeschadigd bleef. De 'chauffeur van een passcerende particuliere auto werd echter gedood. Een. politie-patroui'lle vond een groep mannen in een veld bij Dublin en gaf hun bevbl halt te houden, waaraan geen ge volg werd gegeven, De politie vuurde toen, doodde één der mannen en verwondde er twee. Te Newcastle is een poging tot brand stichting gedaan in een petroleummagaziju en een houtwerf. Het begin van brand werd gebluscht. Drie mannen, die trachtten een spiri- tualiën-depöt van dé douane binnen te dringen, zijn gearresteerd. Eén hunner was een Ier. EEN GROOTE AMERIKAAN,SCIIE VLOOT. Harding's nieuwe ministers van oorlog, Weebs, en marine, Derby, hebben op een feestmaal van de vloolliga, namens de regeeringi de verzekering afgelegd, dat de regecring de politiek van een groote vloot zal nastreven, en wel de politiek van hel hebben van oen vloot die slerk genoeg zal zijn om het land te verdedigen tegen welke andere mogendheid ook met welke hel in conflict zou kunnen gerkaen. „Ik houd van de vloot" zeide Derby „en geen ander ambt, dat de President te vergeven had, zou ik liever hebben ge had dan dit. Ik houd van de vloot; en ik ben van oordeel, dat ik de vloot zóó groot moet maken, dat zij voor alle ge beurlijkheden gerekend is." MINISTER-CRISIS IN CHINA. De Morning Post .yerneemt uit Sjang- nctszilting bijwoonde, dreigt mot af te tra- den, GSiS&StDE BUITENL. BEMÖOTTElï, ZULLEN DE ENGELSCHE DOKTERS STAKEN? De gemoentc-arlsen in Engeland1 koniqp in verzet legen nieuwe bepalingen, die het gezondheids-ministerie in hun in structie Irceft voorgesteld, waardoor hel medisch ambtsgeheim niet langer ge waarborgd zou zijn. Dr. Ernest II. Slancomb, de voorzit ter der „Medisch Politieke Vereeniging" heeft aan dc „Daily Mail" verklaard, dat de kwestie hoogst ernstig is geworden. Indien het ministerie bij zijn denkbeeld blijft, zullen de dokters mogelijk tot sla» king moeten overgaan; aan alle dokiers iin het land zal dau gevraagd worden hun slem uit te brengen. Reeds hebben tal van dokters verklaard ndcLs anel het nieuwe stelsel van doen te willen hebben. „Wij welen", zeide dr. Slancomb, „in deze het publick ach-ter ons te zullen hebben ten als het lot slaken komt, zal het geen staking zijn gericht tegen het ptubfick, doeth 'legen de n-eg-cering. Het beste bewijs is wel dat vele palienlcn ons weigoen tc vertellen, hetgeen wij lniu zouden hebben te vragen." Te Falkenslein in Saksen is een ter roristische aanslag legen het stadhuis ge pleegd, da't door twee ontploffingen zwaar is beschadigd. Muren zijn vernield en alle ruiten te gruizpl geslagen. De eerste ontploffing is blijkbaar met hand granaten, de tweede met dynamielpalro- nen bewerkstelligd. Twee wachters zijn ernstig gckwe'tst. Ook in de naaste om geving van hot raadhuis zijn tal van bui zen beschadigd. Een andere aanslag is gepleegd op het huis van een textielfabrikant. In diens slaapkamer,waar zidli gelukkig niemand bevond, is een bom ontploft, die bel ge- hecle vertrek heeft vernield. Nachtwakers bobben getracht de da ders te grijpen, maar dezen zijn, na een hevig vuurgevecht, ontkomen. De militaire gouverneur en de offcier van justilio te Dresden zijn le Falken slein aangekomen om een on- dezook in Je stellen. In bet stadje, welks bevolking in doodsangst zit, om dat zij een herhaling van bet sohcikbe- wind van Hoelz (die nog altijd onvind baar blijft) vreest, zal een afdeeling gendarmerie en veldwachl worden ge legd'. Naar ide Lokal Anzeiger uil Maag denburg verneemt, hebben inbrekers Za terdagnacht den grafkelder van diet ge slacht Von Gneisenau, waarin ook het stoffelijk oversc!hot van veldmaarschalk Gneisenau rust,, opengebroken. Zij hebben de zinken deksels van de lijkkisten ver nield, maar moesten zonder buit af [relie ken. Het lijk van iden maarschalk is on aangeroerd gebleven. Na een staking van vier weken zul len dc confecliewerkers 1e Berlijn deze weök den arbeid hervallen. Er is een schikking getroffen, die aan de eischen der werklieden in ruime male 'tegemoet komt. Tc Grossenmarpe bij Detmold vroeg een verloskundige aan den echtgenoot der vrouw, die ze geholpen had, haar thuis te brengen, omdat ze bang was. Toen beiden goed en wel weg waren, ver scheen er een inbreker. De te bed liggende vrouw schoot hem met een revolver, die hasr man haar achtergelaten had, dood. De inbreker bleek de echlgenoole der vroedvrouw te zijn. De Fransche kapitein Anfoine Nau- mel heeft in een juwelierswinkel in de Charlottenslrassc te Berlijn de hem be dienende vrouw van den winkelier een slag legen den slaap gegeven en is er daar na met een parelsnoer vandoor gegaan. De juwelier snelde hem na en wees licm aan de politie die hem op de Gendarmen- markt pakte. De communistische vergaderingen te Berlijn, waar betoogd werd voor een sa mengaan met Sovjet-Rusland, zijn zonder optochten en incidenten afgeloopen. "Men denkt dat de communisten zich zoo koest hielden omdat de sovjetregeering duchtig in 't nauw schijnt te zitten. Te Dublin eisehte verleden week een malroos een rente voor een ongeluk, dat hem bij stormweer op zee overkomen was. De deur van een kajuit was op zijn linkerhand dichtgeslagen, en daar er geen dokter aan boord was, moesten zijn ver- havende vingers met een schaar afgeknipt worden. Aan den man werd een rente van 1 p.st. 15 sh. in de week toegekend. Uit Bcuthen wordt gemeld, dat Zon- dag tegen 11 uur in het oostelijk deel van de „Köningsgrube" in Köningshütte een mijnbrand uitbrak. Tot nu toe werden dooden en 15 lichtgewonden gevonden. De Morning Post verneemt uit Bel grado, dat 14000 Russische vluchtelingen die nog onder het bewind van Venizelos in een kamp te Saloniki ondergebracht waren, van honger omkomen. Hun ellende is onbeschrijfelijk. Dagelijks sterven er wel 50; Naar het Poolsche gezantschap mee deelt kan de slaking in Polen als voor goed mislukt worden beschouwd. De po ging om een algemeene slaking te veroor zaken is niet tot uitvoering gekomen, Naar uit Weenen gemeld wordt, is uit een ambtelijk onderzoek gebleken, dat op 86000 Weensclie kinderen 10 procent goed, 50 procent slecht en 40 procent on voldoende gevoed is. Naar de Romeinsclie correspondent van het „Berliner Tageblalt" meldt, heb ben onbekende daders het^graf van kar dinaal Agüardi te Birgamo opengebroken. Alle kostbaarheden werden geroofd. Het lijk werd de vinger afgesneden, waaraan zich de bisschopsring bevond, t j) - t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 6