Provinciaal mum -• ALKMAAR Open brief van Jan Romjjn aan Pief Tideman, Eurepa. Speet, aal Keel wat kwartjes pp- brenglen!Natuurlijk rekent u zelf ier niet pp, flat de uitnoodiging eenigl .gevolg zal hebben. De ge- heele zaak zal afloopen als volgt: U. vertelt in zeven tempo's, het geen reeds duizenden andere, zelfs grootere beroemdheden dan u, vóór u, aan sornmigie men schen hebben kunnen 'wijsmaken, n.! „dat Rome een heel leelijke rol speelt" maar het debat, .waar eigenlijk alleen het kwartje entree Voor wordt geofferd, blijft uit.... en de publieke vermakelijkheid is afgeloopen! Handel en iarkt NOORD-SCHARWOUDE. NOORD-SCHARWOUDE. Ge meenteraad. Vrijdagmiddag! hield de raad dezer gemeente een openbare -yergadeiingi. Afwezig met k'ennisge- ying de heer Keizer. De voorzitter opent met een woord van welkom de vergadering waarna de notulen worden gelezen en onver dnderd vastgesteld. Ingekomen is een verzoek van den 'lieer G. Bos om een schuifbrug over de vaan voor zfjn huis te mogen Vgcn. Waar hem reeds vroeger een verzoek in denzelfden geest was toe gestaan, wordt ook hierop gunstig oeschikt onder voorwaarde dat het verkeer te water daarvan niet de minste hinder ondervindt. Ingekomen is. de goedkeuring op de gemeenlerdoening over 1919 mét een nadeelig saldo van f6932.61. •Ged. Staten zonden bericht, dat de Kroon geen termen heeft kunnen yiuiuen om het besluit tot verhooging yan het maximum-aantal vergunnin gen van 3 op 7 goed te keuren. De secretaris vriii de gaseonnnissie heeft bericht gezonden dat het besluit tot aankoop van grond is goedgekeurd. .Van den keurmeester is een dankbe tuiging ingekomen voor de verleen de vergoeding voor de mcfkfcontrole. De burgerwacht heeft een dankbe tuiging gezonden voor de verleende subsidie. Van het hoofdbestuur van het Nat. .Verbond van gemeenteambtenaren is een schrijven ingekomen met verzoek om de salarissen in overeenstemming te brengen met het rapport van de staatscommissie. üp voorstel van B. en W. wordt besloten dit schrijven voor kennis geving aan te nemen voor zóóver het gemeenteambtenaren betreft en .voor zoover het ambtenaren van de gasfabriek betreft, dit aan de ghs- cominissie ter beoordeeling te gieven. Een verzoek van den Ned. Bond van werklieden in openbaren dienst om verftoogiing van •salarissen zal in handen van de gascontmissie worden gesteld. Ged. Staten, hebben bericht gezon den dat de goedkeuring op het be sluit tot verkoop van de oude school voor de daarvoor bepaalde som is aangehouden. Goedgekeurd is terug ontvangen de verordening regelende de opcenten voor de grondbelasting. De uitkeer,img ingevolge de wet van 27 Mei 1897 bedraagt f 600. De inspecteur voor het lager on derwijs heeft bericht gezonden geen bezwaar te hebben tegen het bouwen .Wan een onderwijzerswoning op de gestelde voorwaarden. In verband niermede deelt' de voorzitter mede, dat' het werk' is gegund aan de vol- fende heerenhet timmerwerk' aan G. van Gelder- te Broek' op Langen- tfijk voor f5067.—, het metselwerk aan J. Henselmans alhier voor f5588. en het schilderwerk aan I. de Zijp alhier voor f734, totaal eén bedrag .vain f 11389. De begrooting was f 11451.10. Ingekomen is het verslag van den keurmeester betreffende zijn hande lingen over 1920. De voorzitter deelt mede, dat met 1 Maart het hoofd der schooi in functie getreden is en de heer "Buis da 28 Februari hier het laatste on derwijs ihleeft gegeven.. De Langedijker motorclub' heeft een dankbetuiging! ingezonden voor de gunstige beschikking op hun verzoek. Goedgekeurd is teruggekomen het besluit tot aankoop van grond voor uitbreiding van het kerkhof. Van den directeur van het post kantoor te Broek is de regeling: inge komen, zooals die vooi de openstel ling van de telefoonkantooruren is Vastgesteld. Met het oog op het druk ke verkeer wordt gehoopt dat dit kantoor in aanmerking komt voor ('neer dan 8 uren waarvoor de ge meente vergoeding ontvangt. Een nader onderzoek wordt hier omtrent ingesteld. Van den heer 'j. de Bakker, bios coopondernemer is een schrijven in gekomen waarin er door hem de aan dacht c& 'gevestigd wordt, dat bij kérmis de inrichting van de firma Regeer en de Jong steeds de geschik- ste plaats heeft en Ijij zich daar door ■met 'n minder gunstig gelegen plaats moet tevredenstellen, zeer tot zijn na deel. Waar hij toch ook' in de gemeen te mee de lasten heeft op te brengen, geeft_ hij de raad in overweging op kermis geen andere gelegenheden ineer toe te laten. B. en W. zijn van oordeel dat moei lijk aan Jret verzoek zal zijn te vol doen. De firma Regter en de Jong hebben steeds de plaats gehad op heb particuliere erf van Mej. Wed. Oot jers en het gaat niet aan hem te z>eg- £elb ,ui mag; je hier niet meer komen, R-aad gaat volkomen met deze zienswijze accoord. i_en verzoek van K. Koomen om a/scln ij ving op de pp q weg,ens oil. gesielaiieid. Zal in qomite behandeld worden. ^5n.. Yerzoek v"an W. Bakker om afschrijving wegens vertrek' wordt toegestaan. De doodgraver Elemke vraagt ver- Koogirig van jaarwedde. B. en W. stel len voor om dit te brengen van f75 op f 100. Op een desbetreffende .vraag deelt de voorzitter mede, dat daar het boomensnoeien niet bij is. De heer Ootjers (Wethouder) deelt mede, hierover gedadft te hébben en hij daarbij1 overwogen heeft of het )M'e.t beter is om het salaris op ƒ125 te brengen en hem dalarvoor ook1" fict' boomensnoeien op te dragen. Dé heer Heman zegt, dat de vorige dat ookr deed. De heer Zut vraagt hoeveel graven er jaarlijks noodig zijn. De voorzitter zegt vati 20. Besloten iwordt het salaris te ver- Koogen tot f 100 en zoo de hleer Hem k'e er het boomensnoeien bij wil doen het dan te brengen op f 125. Hierna' tornt ter tafel een concept verordening voor de burgerwacht. De verondeninng heeft twee artike len, in liet eerste wordt gezegd dat de Burgerwacht optreedt pnt de openbare orde te helpen handhaven als de fiulp door den burgemeester wordt ingeroepen en hét tweede arti kel zegt dat elk' lid verplicht is aan den oproep gehoor te geven. De Raacl keurt de verordening goed. Hierna gaat de Raad in comité. Na heropening wordt een schrijven vfrn Ged. Staten voorgelezen waarin wordt medegedeeld, dat zij zich' niet kunnen vereenigen met hét leenings- besluit inzak'e de distributieschuld. Zij wenschen deze leening in 5 jaar afge lost te zien. De heer Ootjers spreekt hierover zijn leedwezen uit cn meent voor de burgers verplicht te zijn nog een poging te moeten wagen. Hij zou willen vragen de leening in 10 jaar te mogen aflossen. De heeren de Geus en Heeman kunnen daarin zeer goed meegaan. Wanneer de ingezetenen voor hét geld iets genoten haddén zou de lieer de Geus er voor zijn zoo spoedig mó gelijk af te lossen, doch waar hét nier geldt dé schuld in verband met Bluyssen zal de last dubbel zwaar drukken als in 5 jaar moet worden afgelost. De heer Heeman is van oordeel dat de last te zwaar zal worden te meer waar er evengoed al een te- ldort is. De lieer Zut stelt 7 jaar voor. Hij vreest dat 10 jaar zal worden afgewe zen. Ook' de heeren, Duyves en Bar- ten voelen hiervoor meer omdat ze vreezen dat 10 jaar de goedkéuring niet zal krijgen. In het belang! van de ingezetenen acht de lieer Barten 10 jaar het meest gewenscht. Daar de stemmen staken wordt het nemen van een besluit tot de volgends ver gadering! uitgesteld. Bij de rondvraag vraagt de lieer Barten of de landverhuring al voor elkaar is. De voorzitter deelt mede dat het onderzoek' nog niet is af ge loop en. De heer Zut wijst op enkele kuilen ,in de straat, Wat de heer Bar ten doet opmerken dat hét nieuwe gedeelte nu al zuinig begint te wor den. De voorzitter beaamt dit vol komen, het is wel wat heel gauw. Besloten Wordt "de kuilen op te ha len. Hierna Sluiting der vergadering. LIMMEN. LIMMEN. R. K. Kiesvercen. Gisteravond vergaderde in hetJPa- tronaatsgebouw alhier de R.' K. Kiesvereeniging. Alhoewel de ver gadering te 7 uur was uitgeschre ven werd te ongeveer 8 uur be gonnen. De Voorzitter opent de vergade ring met den Christelijken groet en heet de talrijke aanwezigen (66 leden waren tegenwoordig) van harte welkom1. De notulen der vorige vergade ring wórden' onveranderd goedge keurd. Uit de rekening: en verant woording over het afgeloopen jaar blijkt, dat het saldo* bedraagt f 97.36 Een en ander wordt nagezien en accoord bevonden. Verkiezing bestuursleden we géns periodieke aftreding v. d. hh. J.' v. cl. Steen, S. Admiraal, ,Th, Swart en J. Valkering Tzn. 'n Levendige discussie ontspint zich over het stemmen. Waarom niet op de convócatie is giezet w i e moesten aftreden, hoe moet wor den gestemd, waarom niet ge wacht is, met de bestuursverkie zing omdat de vrouwen binnen kort in de kiesvereeniging zullen worden overgebracht, enz. Als eindelijk een en ander door den Voorzitter duidelijk gemaakt is, wordt tot stemming overgegaan. J. v. d. Steen 54, J. Valkering Tzn. 48, S. Admiraal 48 en Th. Swart 46 stemmen, zoodat de aftre denden allen herkozen zijn. Ingekomen is o.a.een schrijven v. d. Rijkskieskriijg Den Helder, waarin wordt aangespoord de vrouwen de noodige politieke ont wikkeling bij te brengen, gaarne stelt men 'n spreker en wel den heer B. Veltman .voor dit doel be schikbaar. De Voorzitter vraagt of de leden er zich mee kunnen vereenigen, dat 2 vrouwelijke bestuursleden aan 't bestuur worden toegevoegd Goedgevonden. Nog wordt meegedeeld dat bin nenkort 'n vrouwelijke spreker voor de vrouwen zal komen uit eenzetten het onderwerp: „de vrouw in de Kiesvereeniging." Er ontstaat 'n langdurig debat over de kwestie of de vrouwen afzonderlijk pf [mannen ien vrouwen bijéén zullen vergaderen. Het slot van deze bespreking is, dat man nen en vrouwen afzonderlijk zullen vergaderen, doch in één vereeni- giing met één bestuur. Ingekomen 'n schrijven waarbij de gemeenteraadsleden worden verplicht zich aan te sluiten bii de bond van R. K. gemeenteraads leden. Bij de Rondvraag vraagt den heer Dekker hoe 't bestuur de contributie deukt te stellen voor man eft vrouwj te zameii. Het be stuur tegit toe dit zoo tülliilê mo gelijk' te regelen. Dopr dien heer 1M. Dekker wordt naar Voren glebracht dat heit de vorige verkiezing ftiet al te accuraat is gegaan met ide samenstelling van den groslijst, vijf personen hebben gestemd en wa ren geen leden y. d. Kiesvereeni ging hii Verzocht 't bestuur in 't Vervolg beter de zaak te beharti gen. De Voorzitter geeft toe, flat anders gehandeld had moeten) [wor den, doch gedane dingen memlen gleen keer. .Waarna sluiting m'et den Chris telijken groet. NIEUWE NIEDORP. N. NIEDORP. Onderlinge Hulp bii Ziekte. In de Prins Maurits Vergaderde „Onder! Hulp bii ziekte". Aan hel jaarverslag is het vol gende ontleend: In 1920 vertrok ken 12 leden, bedankten 4 en tra den 7 nieuwe leden toe. Het le dental bedroeg 134, Er waren 32 zieken met te zameln 605 ziekbed- dagen. De ontvangsten hadden be dragen f783.675. De uitgaven f713.80. Op 1 Jan, 1921 bedroeg, het bezit der Vet": eeniging f3188.97i/a. EGMON D-BIN N EN. F. G M ON D -B INN EN. Bevolking. Uit do volkstelling is gebleken, (lat onze gemeente op 1 Januari -j.l. 1082 mannelijke en 1026 vrouwelijke inwo ners telde, totaal 2108. Op genoem den datum waren bovendien 82 mann. en 20 vrouw, personen tijdelijk aan wezig. f -- Mjlitie, oor de militie-lich ting 1921 zullen uit deze gemeente wor den ingelijfd G. A. de Wit, P. Hou- leubos. S. Bruinenberg cn L. Schuit, Op zijn verzoek wordt aan J. Witle- lu-ood een jaar uitstel verleend. HEEMSKERK HEEMSKERK. Burgerwacht.'- Naar wij vernemen bestaan er plannen tot 't aanleggen vau een schietbaan bij het zg. Zand gat. HEEMSKERK. - Burg. Stand, van 17 tot en met 28 Febr. 1921. Geboren: d. van Joh. Beentjes en Ühr. Gastricura. d'. van P. Bak kum en M. Mientjes. d. van Joh. Smit. en M. Boll. d. van P. Veld hu ijs en Gom. Koper. z. va,n D. de Rpode en A. do Jong. a. van H. Lammers en Petr. M. Beentjes. z. van Q. M. Groot en KI. 'Hwisk. Ondertrouwd: Jao. Knap en Kr. Bleeker. O. fdijms en W. Gnoe-0 nenbera. Getrouwd: J. O. de Weerd en G. Slikker. Overleden: Joh. Larnb*. Koper, G maanden. Staph. Nic. de Munk, S'/a maand. Levenloos kind van Jao. Bpk ter en Joh. Oorn. Harmeijer. Voltooiing. De nieuwe Meisjesschool nadert haar voltooiing. Eerstdaags zal liet hek geplaatst wor den, dat doorgetorkken wordt tot vóór de St. Josephschool. Het zal een ver fraaiing van de gebouwen worden. Het tijdelijk bek voor de St. Josephschool is reeds weggebroken. P r ij sw inner. Een inwoner van Noorddorp viel dezer dagen het geluk i« beurt op een in Amsterdam gekocht premielot van f 30.000 een prijs te trek ken groot f1200. WESTZAAN. WESTZAAN. Zangconcours. liet .bestuur der gemengde zangver- eenigiug „Concordia" te Weslzaan deelt ons mede dat in verband mei liet a.s. concours, ter gelegenheid van haar 20- jarig bestaan op 5 Mei a.s. (Hemel vaartsdag) de loting voor deelnemen de verccniigingen heeft plaats getold op 20 Fcbr. j.l., waarin uitkomen 13 ver- eenigingen in de 2c afdeeling met hol verplicht opgelegde koor „Zandmanne tje" van Fr,ed. J. Roeskc. In de eerste afdeeling 5 vereenigingen met het ver plichte koor „Jonge Liefde" van P.- v. d. Rovaart. Beide nldeelingen vormen een getal van ruim 1000 leden, welke aan den wedstrijd deelnemen. Als juryleden fungeer en de volgende heeren: H. J. den Hertog, Fred. J. Roeske, toonkunstenaars cn F. v. d. Ro vaart, directeur der feestvierende ver- eenigiiig. Geslaagd. Voor® het examen Fraaie Handwerken is Je Amsterdam o. o. geslaagd ohze plaatsgcuoote Mej. C. Witkamp. HEILOO. HEILOO. Een1 goede maat regel. Door hét bestuur der R. K. Coop. Veilings vereeniging ,,St. Wil- librordus" is besloten tegen Tien, die zidt aan de loting voor het veilen onttrekken, een boete van f 5 pier keer te beffen. Er zijn .altijd menschen die opzettelijk' Ia)at komen om niet de kans te loopen 'bij den aanvang te moeten veilen, wanneer de prijs z.g. nog toiet op dreef is, daar in de meeste gevallen de markt oploopt. Stillen Omgang. Zondag middag vergaderde de afdeeling „Stil len Omgang" in hét lokaal Morsch. De heer N. Briefjes, voorzitter, opent de vergadering met den Clir. groet, De Weer N. Ursem, Secretaris, leest de notulen die onveranderd worden vastgesteld. De statuten Worden gelezen en on gewijzigd .vastgesteld. Uit hét ver slag van den Penningmeester blijkt, dat er een batig saldo is van f 17.40. De contributie wordt op 35 cent vast gesteld. Daarna béspreffingi van hét reisplan [ter gelegenheid van den Stil len omgang naar Amsterdam. Gebleken is, dat bet reizen pér boot verleden jaar niet hééft' voldaan, besloten Wordt «m per trein van 10.14 's avonds wit Hèiloo te vertrekken ta te reizen tot Zaandam, {dan naar het lof wiajftlna hét overige gedeelte tè voet zal worden afgelegd. Een gedeelte gaat per Kets, als punt vah'samenkomen wordt de Dam te Amsterdam aangewezen. 3/bor liet vertrekvan hier zal een tort lof plaats hebbien om tot intentie' van de reis te bidden. Dei SZelEenv. Heer Kapelaan Busch' zal de reis mee maken1 pi' ao.o mogelijk' in Amster dam een H. Mis opdragen. Een plan om gezamenlijk te ontbijten, en sa men té tomen in een of ander lokaal wordt besproken, hét béstuur zal Hier in voorzien. Mén Zal zich bij' Alk maar aansluiten. Voor deelname aan den omgang Kunnen Zij, die per trein wenscïien te vertrekken zich' opgeven b'ij den voorzitter, en die per fiets gaan, bij den secretaris. De fietsers kunnen te ongeveer 11 uur vertrekken Nadat nog eenigie vragen waren be antwoord en Voorzifter tot een zoo groot mogelijke deelname oipgewé'kt heeft, wordt de vergaderingi opj de gebruikelijké wijze gesloten. BEEMSTER. BEEMSTER. Een blijvende raads-vacature? In verband met de opheffingi van de afdeeling v. die S. D. A. P. te Beems'ter schijnt de kans te bestaan, dat de door vertrek van den heer Zeekant ont stane raadsvacature, een blijven de zal worden. Naar „de .Waterlander", vernam, zal de opvolgster Mej. Benjamin- Sas en ook de overige leden der candidatenlijst zich geen benoe ming laten welgevallen. Zitting stembureau. Op Dinsdag 8 Maart a.s. zal het stem bureau zitting houden ter benoe ming van een lid van den Ge meenteraad in de vacature Zee kant. OBDAM. OBDAM. Burg. Stand, over do maand Februari. Geboren: Geertrui- da Ma.rgaretba d. van Simion Suiker en Anna Hoedjes. Maria Anna, d. van Johannes Catharinus GieLing en Jansje Veenboer. Jacobus z. van Laurenttus de Boer en Oatliarina Schut. Gerardus Antonius z. van Pieter Kaag en Oatliarina Mole naar Bregittha d. van Adrianus Kunst en Johanna Lenting. Getrouwd: Bruno Molenaar en Grietje Molenaar. Overleden: Keeltje, d. van Gorne lis Bakker en Anna Schouten 11 'maanden. M EVROUW rALS~U ERTRUS OP STELT UW WASCHGOED GEREGELD TERUG TE ONT VANGEN. KOOPT DAN FRANKENBERG's lWASCHLIJSTEN. Alvorens gisterenavond de ble kende BLoemendaalsche anti-papist Mr. P. Tideman. in de „Harmo nie" te Alkmaar een bespreking zou houden over: „De rol, die Rome thans in Nederland speelt", werden door propagandisten in de onmdddelijke omgeving der „Har monie" circulaires verspreid van den volgenden inhoud: Zeer Achtingswaardig heer! Een klap in uw aangezicht zou het zijn, indien ik mijn adres an ders inkleedde. De „trots van Bloemendaal" is wel zoo beroemd, dat eenige na dere adresaanduiding een belee- diging voor u ware, te meer be- Ieedigend bovendien voor ai. die van beleedigen een zoo'n diep- grondigen afkeer heeft! U is nu eenmaal iemand, op wien van toepassing zou zijn het Spreekwoord: „Hij is bekend als de bonte hond." Vandaar mijn. in zijn eenvoud, u hulde brengend adres. met belangstelling nam ik ken nis. dat u op 7 Maart in „de Harmonie" revanche kQtnt nemen over een geleden nederlaag. Ofschoon het u een troost mag ziin, dat de edelste verdediger zelfs wel eens-fiasco lijdt, kan ik mie toch levendig voorstellen, dat ge o*p een andere plaats te Alkmaar tegenover een u goedgezind pu bliek. tracht te herstellen, hetgeen uwe reputatie „van verdiger van de blanke onschuld" heeft giete den in Alkmaar's Gerechtsgebouw! Bovendien is het zeer juist van u gezien, dat u de toen mislukte anti. katholieke propaganda te Alkmaar, die aan voorbereiding en aan be taalde of te betalen boetegelden, toch een aardigi duitje heeft ge kost. weer eens tracht op den been te helpen. Gelukkig kunt ge hierbij rekenen bp de voor geld beschik bare ruimte in de Alkmaarsche anti-Roomsche pers, die nog.steeds met een blijmoedig! Jtart door vele katholieken gesteund wordt door abonnemCnts- en advertentiegelden waardoor eens te meer wordt be wezen, dat de naieviteit mog lang niet de wereld uit is. Het coimiediestuk in 7 bedrijven, hetwelk gie gaat opvoeren, en tot naam heeft: „De rol die Rome thans in Nederland speelt" is dunkt mie heel handig geënsce neerd e|n' de reclame wel zeer goochem1 voorbereid. Het mooie giebaar. de uitnoodiging tot debat van Mr. Leesberg en den heer Apropos! waarom! moeten de Alk. maarsche burgers nu eigenlijk een kwartje betalen?? iWiorat de propaganda-kas vanuit Moskou niet aangevuld En is de beurs al leeg? Ja(jan moet er natuurlijk „gedokt" worden. En dan kan ik me indenken, dat de prijzen moesten verhoogd worden van lü tot 25 cent. Enfin ook zonder hulp van bei de invité's kan 't nog yvel een leuke avond worden. D'er is altijd een zeker soort publiek dat zeer belust is op fantastische Room- sche schandalen" evengoed als op Marktsigaretten. Op den geur wordt minder gelet; het spectakel van hen die de waar aan deii man brengen is hoofdzaak. En, 't is u heusch wel toever trouwd eens flink van katoen te geven! U staat daarvoor bekend als een celebriteit! ,Wat inquisitieipraatjeseen beetje schermen met gewetensdwang; een vergezicht op het streven naar de macht door Rome, hier in Ne derland; vooral flink afkammen van geestelijke leiders der katholie ken; misschien is hier of daar nog wel een of ander priester- schandaaltje op te snuffelen, en dan vooral wat brandstapels er bij. nou dan is u al een heele Piet! Ik zie het geheele comediestuk al voor me. EERSTE BEDRIJF. „De zaak Bilars tegen van Doorn en Vrij." Onder applaus komt u op. Ach ter u volgen, getooid met een mar telkroon van Bloemiendaalder kool. blaren v. Doorn en Vrij. U plaatst zich te midden van' hen, in de houding van een pendule met twee coupes. Z ij zijn figuranten. U weet waar de klepel hangt; u toont aan hoe Iaat het is, desnoods slaat u maar wat door over Rome! 't Hindert niets! 't Publiek is even goed enthousiast! En die paar ka tholieken, Öie zich misschien onder uw gehoor bevinden, zijn eendeels lui van -den kouden grond, of te wel naam-Katholieken, anderdeels durven ze toch niets te zeggen. U heeft dus vrii spel! en kunt mooi dat strafzaakje nog eens ophalen, en er van maken wat u wilt. Suc ces verzekerd. Ook de Alkrn. Recht- banlczit u dan niet in den weg! TWEEDE BEDRIJF: „Drie soorten waarheid". Een erg afgezaagd thema. In hoofdzaak gericht tegen Roomsche dogma's, en Katholieke geloofs- en zeden leer! Allemaal oude kost.... tenzii u er iefs nieuws opi weet. Wat dunkt u om er eens van te maken een allegorische voorstelling, van de Waarheid der Evangelische Maat schappij, zusterlijk hand aan hand met de Waarheid van het Revolu tionair Communisme tegemoet tre dend de Waarheid der Christelijke beginselen!- Men zou dan beter uwe persoon lijke situatie begrijpen, men zou dan klaarder inzien, dat ge tracht te zijn een soort contractleider tus- schen hen die Rome vreezen en hen die gepromoveerd zullen wor den om met de vfeesachtigen en in dienst van hen, Rome te be strijden met allerlei soort wapenen. Men zou dan beter inzien, dat het verschil tusschen zoogenaamde protestanten en revolutionairen at leen slechts ih naam bestaat, en- Wijnkoop en de zijnen in uw oog slechts huurlingen zijn, gereed tot allerlei anti-Katholieke spandien sten. Die klaarheid zou heusch wel een kwartje waard zijn! DERDE BEDRIJF: „Het verbond van Vrees en Lui heid." Ook al oeroude kost. Daar zal wel zoo wat inkomen van ban vloek en verdoemenis, en van Roomsche leiders die teren op de gelden der Geloovigcn. Heelemaal niet nieuwü Minstens zoo oud als de riolen te Bloemendaal. Toch mieheer Piet, kunt u het gerust er nóg eens mee probeeren. Publiek dat graag bijten wil, och dat bijt ook nog yvel op oudbak ken korsten. Toch is er wel wat nieuws van te maken b.v. een aanschouwelijke voorstelling van uw verbond met de Communisten. U zoudt dan kunnen poseeren als verpersoonlijking van „de Vrees"; u zoudt dan kunnen ver. klaren hoe alle Lans op het Leider schap u ontgaan is, tenzij zii die speculeeren op luilekkerlandsche toestanden, u aan een of andere waardigheid helpen. Maar pas op dan voor Wijnkoop hoor! VIERDE BEDRIJF: „De altijd loopende transport band van die leugen." Nou, mieheer Piet, ik wil je niet hoovaardig maken: maar dat on derwerp je nou eens echt toe» vertrouwd. Daar heeft u kennis van en ook de capaciteiten ,voor! Al zoudt u de allernieuwste snuf. jes van Roomsche leugens al ook weten te phantaseeren, het zou de roem van uw specialiteit op dit gebied niet kunnen vergrooten! VIJFDE BEDRIJF: „De zoogenaamde en de echte protestant". Ja.... da's nou eens iets extra's. Ik wil wedden, dat u echte pro testanten noemt, hen die speciaal „anti-paapsch" zijn, beter nog hen die liever Revolutionair dan I aapsch zijnterwijl zoogenaamde Protestanten door u zullen worden geschetst, als overtuigde Christe nen. die met Katholieken samen werken Misschien speelt u het klaar om de lui wijs te maken, dat alleen maar Communisten zelfs Klompen- Communisten, echte Protestanten zijn. Dat wordt beslist een mooi nunfmer, hoor! ZESDE BEDRIJF: „Wie waakt over Nederland"? Wat in dit bedrijf te voorschijn - zal komen, nou dat snapt iedereen wel. Rechtsche Regeering deugt niet; Burgerwacht poppenkast;etc. etc. al die dingen weten we al lang. Maar wie waakt er dan wei over Nederland? U soms? Ja. ik herinner het me nog we! vroeger hebt u verschillende ma len te vergeefs een bod gedaan naar een zeteltje op het Binnen- hofj nooit gelukt! Maar nu kom aan, in het land der blinden' is- éénoog koning; in uw nieuwe partijkring lukt' het misschien we! en dan.... Nederland kan dan rus tig zijn! ZEVENDE BEDRIJF: „Tusschen geboorte en dood." Een hoogst tragisch einde! Ja. wat gebeurt er ai zoo tus schen Geboorte en Dood? Bij sorn migie lui niet heel veel goeds. Er zijn er, die gebruiken dien korten tijd schier uitsluitend om haat en tweedracht te zaaien, andereu trach ten 'op hun manier den Wereld vrede te ontdekken; ook ziin er die veel van visschen houdenweer anderen verzamelen diamanten;' ten slotte heb je ook lui, die het als hun levenstaak beschouwen om de Kerk van Rome omver te praten Begint u daar maar niet aan, meheer Riet. Niks gedaan hoor! Is al sinds 2000 jaar geprobeerd. Een voudig gekkenwerk. Intusschen kan de avond van 7 Maart voor u wel een elite-avond worden. D'er zijn er wel hier die van zoo'n gijntje houden. Trou wens, als je tegen Rome te keer gaat. heb je meestal applaus. En dan het honorarium! Zoo ge makkelijk te verdienen!' Heele maal geen debat! U kunt dus gerust alle oude koeien, paradepaarden, stokpaard, jes. etc. etc. in het gareel laten) konten, ja zelfs desnoods een var kensstal leeg halen, om aan te too it en. hoe de vrees voor en de haat tegen Rome u bezielt, en hoe noo dig het is, dat echte protestanten desnoods een verbond aangaan met Tideman en Wijnkoop,, om het Roomsche gevaar te keeren. en hoe gemakkelijk zulks is. aan gezien echte protestanten van uw] maaksel eit zij die van revolutie hitf afkeerig zijn, het principieel eens zijn. En ais u dan. na een avond vol succes, hier wilt uitrusten van alle inspanning, zoek dan een „rusti ge hotelkamer" op; ook zonder een bijzondere fooi zal de kellner u daarin wel ter 'wille zijn! Met de n toekomende achting., •Uw dienaar, JAN ROMIJN. ONDERWIJS. Bij besdiiikking van den J" "ister van Onderwijs zijn met ing; van 1 Maart j.l. benoemd in de inspectie Alkmaar: tot bureau-ambtenaar lste klas D. J. Smit te Bergen; tot bureau- ambtenaar 2de klas A. H. Jonknegt, alhier. -Ti II MHlMI III I 'l >11 ALKMAAR, 7 Maart. Alkrn. Export veiling. Roode kool f 10.20—12.80, gele. kool i'9—10 90, aardappelen f4.10—6.90, bieten f 3.60—4.30, uien f7—7.40, alles per 100 K.G.Brusiflsch lof 2747 ct. per K.G.; prei f5.40—16.30 per 100 bos; spruiten f41—50 per 100 K.G.spi nazie f 1.38—1.48 per ben; selderie f 1Ü.20—12.0 per 1008 bosboerenkoo1 1 3.40—5.50 per 100 stuks. AMSTERDAM, 7 Maart. Vee. 37f vette lcocicn le k\v. f2—2.10, 2e kw. f 1,65—1.75, 3e lew. f 1.15—1.10 per K.G, "110 melk- cn kalfkoeien f500—8.50, 74 graskalveren f 110—175, 279 nuchtere kal veren fla25, 26 schapen f50—90, als les per stuk; 467 vette koeien le kw. f 1.65, 2e kw. fl.62, 3e kw. fl.58 per K.G. schoon gewicht. BROEK OP LANGENDIJK, 7 Maart. Langed. Groentenveiling. Roode kool f 101014, 2e soort f 8.609.60, gele kool .f8.30—11.60, witte kool f6.80— f8.50, uien f 6.20i—7, losse wort, f 2.80 —3.10, alles per 100 K.G. Aanvoer- 75.500 K.G. roode kool, 89.275 K.G. gele kool, 25.525 K.G. witte kool, 7175 K G. uien cn 5075. K.G. losse wort. NOORDSCIIARWOUDE, 7 Maatr. Roode kool f9.6016.80, gele kool f 10 30—12.10, Decusehe witte kool f7.90 —8.50, uien f6.60—7.10, peen f2.40— t'3.30, bravo's f6.50, alles p. 100. KAL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 7