Controle Schrijfcassa's f 45.00. Van Patten I Oartmeijer, Payglip, Alkmaar. Fa. U.S. CU Wood-Milne, „Kayser" Naaimachines, Ëekwaea Timmerman Heerenkleeding gemaakt en op maat. HIOFË-INGELAHOEK, Jb. Schilder 0. Rademaker, Jlanka", Casiricum. Zomersproeten, STUNG VERKEER. ijwielen en Gnderdeelsn Let @p 3t adres Honttil B17, Alkmaar, fijn Dames-, Heeren- en - Kinderschoeisel BURGERWERK. PARTICULIER KAPITAAL, 1 Steunt de Katholieke Pers. Denkt er om bill Ch. H. Th. SCHMALZ, Zijpe en Hazepolder. 3INN ifêet Loopmeisje. STOOi- Wasosi- en Strijkinrichting „ARDATT"-CREAM. JAHfiOEMfHES, P. ILEENK b. Mn C, HEINIS, Mient 29, Ondertiselen, Herstellen, Ruilen en Verhuurinrichting. leidsche Kaas ï- Een Landhouwersbedrijfje, C. JONGBLOED, DHL 11®. 2 BEHANGSELPAPIER, Eerstdaags opening van ons filiaal in Parfumeriën, Toiletartikelen, Haar verven, Eau de Cologne, enz, enz. enz. P. A. STROOMER, koopt nu Scliager Loten, Laagzijde G 49, SCHAGEN. Tel, IntJo. 15. voor hand- en voetgefaruik^ benevens verzinkbare. Origineels uitvoering I Met volledige garantie. FEU II eclat. gevraagd, Te koop aangeboden Belangrijke Openbare Verkooping emSA 800 COUPONS Onze prijzen zijn Alkmaar. worden afgesloten. Prima qualiteit. Lageprijzer. Vraagt prijsopgaaf aan Voor spoedige indiensttreding gevraagd voor Kantoorboekhandel oen flink® Winkeljuf trouw» naast de Tsp»Top. Bedden, Matrassen, Dekens Slaapkamermeubelen Karpetten, Matten 'enz. J. SCHAATSBERGEN» Wed. G. BAKKUM, HOOGSTRAAT 10. Hserhugowaard, Het Genootschap „Stillen Omgang TM ALKMAAR ZATERDAG 12 MAART a s. PER „ALKMAAR PACKET" S- 22%cf vanaf SmCm/2 WLrfcB por rol, bij THEO GROOTHUIZEN, Hekelstraat 16, Alkmaar. m ij „e o s" ZOLEN EN HAKKEN- Op ieders zool en hak duidelijk zichtbaar. Op de LAAT 185 Alkmaar, over de R.K. Kerk, PIET 0UDES, Confectie en Manufacturen, (Combinatie Gebr. BERV0ETS,) 1 "iSi She Nt Heden overleed zacht en kalm, voorzien van de laatst,. H.d. Sacramenten der Ster venden, onze innig geliefde Echtgenoot MARTINUS DE ROOM, in den ouderdom van 64 jaar en 9 maanden Alkmaar. Wed A. de Rooij de Wit. Adkiana Hendrika de Rooij. Adriasds de Hoon. Leuven, Johannes Antonids de Rooij, religieus C.S Sp. Alkmaar, Martinus Jozef Antonids de Rooij. Maria Hendrika de Rooij. Rotterdam, Hendrika Maria de Rooij, religieuse. Arnhem. Antonids Wilhelmus de Rooij, religieus m.S.C. Schiedam. Cornelia Maria de Rooij, religieuse. Alkmaar, Petrus Antonius de Rooij. Alkmaar, 7 Maart 1921. De plechtige gezongen Re- puiem-mis zal plaats hebben m de Parochiekerk van St. Dommicus te Alkmaar, op Donderdag a s. v.m. 9 uur en de begrafenis te* 11 uur op het kerkhol St. Barbara. Smidsknecht biedt z.ch aan, spoedig in dienst kunnende treden. Adres: Wed. WARENDOP, Slak- manbosschestraat No. 5, Den Held'er Natte Dienstbode. Gevraagd met halt April een nelte Dienslbode. Adres: Kennemerpark 19 Terstond gevraagd net Loopmeisje Fa. LUIJKS-PEL, Boterslfaat 16; bij R. KUIPER, Timmerman, Heiloo. Schotsche Muizen. Te koop 48 bakken Schotsche Muizen, bij R. SMIT Jbz., Buurt, H. Hugowaard (Zd). Pootaardappelen. Te koop 10 A 12 H.L. Pool- aardappelen, Eigenheimers, bij A. KbEVERLAAN, 't Woud, Bergen. R. K. Arbeider Biedt zich aan een flinke B. K. Arbeider best kunnende melken en met paarden omgaan. Woning ver- eisehie. Brieven onder letter K aan Jb. JONG, Agent N. H. Dagblad, Zijdew.nd. i_) H 1 ong&v. 370 extra bakken Pootaardappelen (Schotten) J. P. LEIJEN, „Jacobahoeve", Hel. derschrweg, Bergen. Tarwe&froo aan bossen te koop bij GEBR. POEL, Zuidwijkermeer polder, Beverwijk. VERKIEZING van den In de gehouden vergadering van Eigenaars van Contribuabele en in do vergadering van Eige naars van Egalements- en Nol- lenlanden, is door beide partijen met algemeene stemmen beslo ten de periodiek -aftredende leden, de Heeren en t@ herkiezen. Het Bestuur van de Con tribuabele en het Bestuur van de Egalements- en Nollenlanden van Dames- en Heerenstoffen, te SCHAGEN. J. W. A. VAR HUIT, deur waarder, zal Woensdag 10 Maart a.s., des voormiddags tien uur, in het koffiehuis CERES", van den heer Jan Schenk te Schagen, ten verzoeke van den heer H. ITALIAAN L)ER, Beeedigd Ma kelaar te Amsterdam, publiek a contant verkoopen voor MMES- en HEEREN GOSTUVHS, BBA NTELS en JASSEN, waaronder prima EN «EKSGHE STOFFEN. He goederen zijn te bezich tigen één uur voor den verkoop 20 pGt verlaagd. Nette en vlugge Aflevering. Hotels en Pensions speciaal tarief. BAART DE BRUIN. Wie van den zomer VRIJ wil blijven van gebruikt nu reeds des avonds een weinig Voorkomt beslist het krijgen van zomersproeten. OVERAL VERKRIJGBAAR IN POTJES VAN 5©-Y5 CENT. Volksdrogisterij, De oprit bij de Huigen dijker brug richting Middel weg, Gemeente Heerhugo- waard, .zal a.s. Woensdag 9 Maart en Donderdag io Maart voor rijtuigverkeer Namens den Dijkgraaf van den polder H.H waard De Opzichter C. MOEJES. wanneer U in Alkmaar komt, bezoek dan het Rêjwêelmagazijn van daar vindt men prima Engelscbe-, Duifsehe» en Hollandsche Rijwielen, tegen sterk concurreerende prijzen. Zie étalage. Beleefd aanbevelend. Zij, die kennis hebben van het vak genieten de voorkeur. Brieven met opgave van verlangd salaris, vorige betrekking, enz, aan VAN PUTTEN OORTMEIJER, Payglop, Alkmaar. Bericht de ontvangst £ener met zorg samengestelde geheel nieuwe collectie tevens uiterst solide en van ouds gerenommeerd Door onze uiterst voordeelige inkoopen zijn wij in staat prijzen te noteeren, die voor NIEMAND eenig bezwaar KUNNEN opleveren een paar nieuwe schoenen aan te schaffen. HET ADRES VOOR is bij Gebr. LUST, St. Annastraat II, hoek Fnidsen. Overtuigt u van onze lage prijzen en soliede goederen. Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij zijn Zaak heeft OVER GEDRAGEN aan den heer Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots gedurende meer dan 13 jaar gefioten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste aan. H. J. KORTHOVEN. Zaadmarkt 5. In aansluiting op bovenstaand, bericht ondergeteekende, dat hij de Zaak in Rijwielen, Motor rijwielen en onderdeelen, ge dreven door den heer H. J. KORTHOVEN, heeft OVER GENOMEN. Hopende hetzelfde vertrouwen deelachtig te mogen worden als door zijn voorganger genoten, beveelt hij zich in ieders gunst ten zeerste aan. J. SCHAATSBERGEN. Zaadmarkt 5. 85 cent per pond De cand. Not. P. H. HIL- BRAND te Obdam, waarnemen» de het vacante kantoor van Notaris GOTTMER aldaar, zaJ MAANDAG 21 MAART 1921, 's avonds 6 uur, in het Café van den heer Jb. WESTER, te H. H. Waard (Zuid), verkoopen voor den heer P. Beers Kz. e.a. gunstig gelegen in de Kil bi) den Middelweg, nabij kerk, school en spoorweghalte te Heer- hugowaard, bestaande uit Bur gerwoonhuis met Koolschuur en Veestalling, Erf eü uitmuntend Bouwland, aan ruim vaarwater, in verbinding met de Broeker- yeiling, groot 1 H.A. Het land is bemest en wordt zaai» klaar opgeleverd./ .2. üii;. jnd Bouwland, aldaar, groot 34 A. Te veilen in perc. comb, er massa en te aanvaarden de ge bouwen met erf 1 Mei 1921, het land bij de betaling. Arrondissements - Deurwaarder te Enkhuizen, is iederen ZATERDAG vanaf det morgens 10 tot namiddags P/j ure te spreken TE HOORN, TE ENKHUIZEN, Tel. 78. Als gij uw Notaris vraagt uw vcarkoopings-advertenties in dit blad te plaatsen, doet hij dit gaarne en gij hebt er succes mede. VERTREK voor de deelname aan den „Stillen Om gang" te Amsterdam, 's avonds te io uur precies. Kaarten a f 2.per stuk verkrijgbaar bij de Heeren G. W. DE MUNK—KUIPER, Ritsevoort 44 en J. PALEARÏ, Enid- sen 125 en des avonds aan de Boot. als ie hypotheek op prima landerijen.Aan te vragen onder No. 12536, bureau van dit*blad. Alle voorkomende behangwerken worden- door ons billijk en goed uitgevoerd. Payglop 10, Alkmaar. PRIJZEN: Sevico-Zolen (Zwart), f 0.90, f 1.25, t 1.95, f 2.30 per paarl Atjjusiable-Zolen (Grijs), f 0.75, f 0.99, f 1.25, t 2.10 per paar. Vaste vorm hakken. f 0.70 en f 1.25 per paar. Draaihakken Special f 0.80, f 0.70, f 0.64, 0.58, f 0,55. f 0.50 per paar. No. 3 2e soort: f 0.64, f 0.54, t 0.45, f 0.38, f 0.30, f 0.25 r„ Gripper pad 3e soort: f 0.50, f 0.41, f 0.36, t 0.28, f 0.23, f 0.20 Spoorstraat 63-85 - Alkmaar. ENGROS EN DETAIL. ia de goedköope goud- en zilver-winkel van Beeedigd Makelaar en Taxateur, inkoop of ruilen tegen de hoogste waarde. Nieuwste modellen massieve gouden Trouw- en Verlovings ringen 17 Maart trekt hij. •j Als gij 3 gulden 60 cent toe zendt, ontvangt gij 1 Lot Behagen, 1 Lot Helder, 1 Lot Oudewater en een Lot/hooidprijs ËEN LANDHUIS, waande 10 Duizend gulden. Alle 4 Koninklijk goedgekeurd GROOTE VOORRAAD: V ftBMÉ Per kwar Voor buil Met Geï 11 Aan al lel Een eige Onder dit opscl De „Tijd" beva „Naar -wij veij Herkiezingen in bedrijfsorganiaatl R.-K. Staatspfrtf zou ook gebeurdj' Jt.-K. Centralenf door sommige in dien zin worl Het te Utrecli orgaan stelt de j Tijd" dat? En het program hebl Daar zijn tocH partij, die buiten om, program-puij leen, maar ook' men? Het bericht ka niet juist zijn. luiden, dat er voorstel van het I wat natuurlijk dj; ■rechtelijke bedrijl gram zou wordt) verhoogen 'zou. ten slotte bij de om hebben een tics er terecht vl in elk geval zal plaatse, waar lid verwachten kan, De R.-K. A tegenI De heer C. Tweede Kamer) Bureau voor da schrijft d.d, 6 f krant" „Want juist Bedrijf sradenstd toegepast, als werkgevers en legenwoordigd den particulier) ducüemiddelen. inenteele tegensl cialisten socialil „Het zou lijk zijn, met dc R. 'K, Arbeil komen bewust doet blijken, stelsel gericht ding van het R. K, Arbeiders) zeer positief z.g, gemeenschd vooral om willj: dei- arbeiders zé Arbeidersbeweg; en door het Bé principieel® bed tijken, die best: en verzekering vreedzame verli taal en arbeid.) vreedzaam in „Wij hebben het Bedrijfsrad) reiken. Niet in slag, doch wel bare toekomst Tegen het re national! Uit Washiugtc dan „Het Volk' De Amerikaan Arbeid beslo-ot het Internationa breken. De raa< dat de Amerika niet met deze o bonden, wegen: optreden en in nationale auton De weüerg Naar van RAOt bei L- M. VAN PI „Weet gij ,nic zoek van burg< professor de la do met brieven Heel het Hof he ven. Hel is een meisje het cerM zullen te klein stelling van fijne men op straat o' ken. De mode-za wilde meisje uji rukkelijk zijn." Dc kunstenaar eep oogenblik 1 groep van de d drempei. Zij wie gen blik, die tot was, in het ro

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 8