„ONS BIJ4D" BINNENLAND. Bureau: HOF 6 ALKMAAR. - Telefoon: 433 ®Binnensanrïsch Nieuws. Verkeer en Posterijen. Luchtverkeer. Kunst en Kennss. FEUILLETON De weüergevonden dochter No. 131 WOENSDAG 9 MAART 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor buiten Alkmaarf 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. -v~ Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f IOO,-, f 200,-, f 100,-, f 60,-, f 35,-. f 15.-. Een eigenaardig bericht. eenigingscenlrale in de onderscheidene landen te erkennen". GOED BEDOELD, MAAR I „Voor de raadsverkiezingen le Amster dam heeft de „Tijd" een soort enquête Onder dit opschrift schrijft het „Centr.": onder de Katholieke candidaten gehouden. De „Tijd" bevat het volgende berichtZe laat de candidaten zioh uitspreken over „Naar wij vernemen, zal nog vóór de verschillende actueeJe onderwerpen, verkiezingen in 1922 de publiekrechtelijke Wethouder Wierdels meent en- niet bedrijfsorganisatie op het programma der geheel len onrechte dat liet moeilijk R.-K. Staatspartij worden geplaatst. Dit is zich over de onderwerpen uit te spre- zou ook gebeurd zijn, al zou er door den ken, zoolang ze niet concreet aan de R.-K. Centralen Raad van Bedrijven of orde zijn. door sommige kieskringen geen wjjnsch in dien zin worden uitgedrukt." Het te Utrecht verschijnend Katholiek orgaan stelt de vraag: „Hoe weet „De Tijd" dat? En wie zou dan dit punt op net program hebben geplaatst? Daar zijn toch geen lichamen in onze partij, die buiten den Algemeenen Bond om, program-punten formuleeren niet al leen, maar ook' doen opnemen en aanne men? Het bericht kan dan ook in dezen vorm niet juist zijn. Wal hebben wij hooren ver luiden, dat er wellicht in deze zaak een voorstel van het Bondsbestuur zou komen, wat natuurlijk de kansen, dat de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie in het pro gram zou worden opgenomen, aanzienlijk verhoogeh 'zou. Maar de beslissing ligt ten slotte bij de Bondsvergadering en daar om hebben een tweetal kiesk'ringorganisa- tics er terecht voor gezorgd, dat de zaak in elk geval zal worden besproken ter plaatse, waar het behoort en, naar men verwachten kan, niet zonder succes." De R.-ü. Arbeidersbeweging tegen Socialisatie. Dc heer C. J, Kuiper, lid. van de Tweede Kamer en redacteur aan liet Bureau voor de R. IC, Vakorganisatie, schrijft d.d, 6 Maart in de „Volks krant" „Want juist liet feit, dat lieel het Bedrijfsradenslelsel is gedacht en ook toegepast, als een organisatie, waarin werkgevers en arbeiders gelijkelijk ver tegenwoordigd zijn, erkent principieel dear particulieren eigendom van. pro ductiemiddelen. Daarin ligt de funda- ïnenteele tegenstelling met wat de so cialisten socialisatie noemen. „Het zou ons bovendien niet moei lijk zijn, met bewijzen te staven, dat dc R. 'IC, Arbeidersbeweging zich vol komen bewust is, en daarvan geregeld doet blijken, dat ons Bedrtji'sraden- stelsel gericht is op de instandhou ding van het particulier bedrijf. Onze R. IC, Arbeidersbeweging geeft daaraan zeer positief de voorkeur boven bet z.g, gemeenschapsbedrijf, en dat wel vooral om wille der gemeenschap en dei- arbeiders zelve. Het gaat bij de R, IC. Arbeider.d;eweg.ng er alken om, om bi en door het Redrijfsradenstelsel hare pribcipieele bedoelingen te verwezen lijken, die beslaan in de bevordering en verzekering van rechtvaardige en vreedzame verhouding tusscben kapi taal en arbeid. Niet rechtvaardig en vreedzaam in naam, doch metterdaad. „Wij hebben het vertrouwen, dat in het Bedrijfsradeustelsel te zullen be reiken. Niet in eens, als bij toover- Dan zegt hij o.a.: „Op <le tweede plaats heb ik ondervon den, dat, wie er naar streeft op het ge bied van de genieente-politiek ieder zij ner partijgenooten te voldoen, niet anders dan teleurstelling kan beloopen; namelijk, als hij iels nilvócrt. Het eenige middel, om ieder te behagen, is gaan nederzitten bij de pakKcn." Als dat inderdaad het geval is, dan is ■het heel makkelijk regeeren. Men gaat maar zitten, doet niets en ieder is,con tent. We zouden echter zoo meenen, dat er ook in Amsterdam nog wel menschen zullen zijn, die zulk een zittende spoedig zouden vragen: zeg eris,- vriend, wat voer je eigenlijk uit, verdien je je duizendjes met zitten? Laten we je dan liever aan de deur zeilen en onze centen sppren." AMBTENAREN CONTRA KAMERLID. Het bestuur van de Vereeniging van Ambtenaren bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie verzoekt van het volgende op te nemen: „De lieer Van Slapele, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gencraal heeft blijkens de Handelingen bij de aigemeene beraadslaging over bot ontwerp van wet tot regeling van de inkomsten en uilga ven van de Posterijen, Telegrafie en Te lefonie voor 1921 met betrekking tot den door hem ge wraakten maatregel tot slui ting in den middag van verschillende kantoren o.a. de volgende woorden ge sproken: „Ik wijt dan ook dit fiasco, hetwelk nu op naam slaat van den directeur-ge neraal en de leiding van liet Hoofdbe stuur aan het feit,' dat men aan het Hoofdbestuur nog altijd veel te weinig rekening houdt met do deskundigheid 'van de mensahen uit den actieven dienst en veel le veel het oor te luisteren legt bij de Departements-ambtenaren, die op het Hoofdbestuur de lakens uitdeden. Met de Departementsambtenaren be- dodt deze afgevaardigde klaarblijkelijk de vaste ambtenaren bij het Hoofdbe stuur der Poslerijen en Telegrafie. Nu is de heer v. Slapele voldoende met de inrichtingen van liet Hoofdbe stuur bekend, om te kunnen weten, dat kwesties betreffende opening en sluiting van kantoren niet behanded worden dooi de vaste ambtenaren van het Hoofdbe stuur, doch adviezen te dier zake uiter aard afkomstig zijn van ambtenaren uit den actieven dienst, dus deskundige-amb tenaren volgens sprekers eigen woorden. Deze afgevaardigde heeft hier dus be wust en ten onrechte een blaam willen werpen op liét corps vaste Hoofdbe stuursambtenaren, die, zelfs als zouden slag, doch" wël' "binnen een afzien- zii dal menschen, op dergelijke technische bare toekomst Tegen het revolutionnaire Inter nationale Vakverbond. Uit Washington wordt d.d, 4 Maart jan „Het Volk" medegedeeld: De Amerikaansclie Federatie van den Arbeid besloot de betrekkingen met liet Internationaal Vakverbond te ver breken. De raad is n.J. van oordeel, dat de Amerikaanscke arbeidersmassa niet met deze organisatie zal zijn ver bonden, wegens haar revolutionnair -optreden en in gebreke blijven, de nationale autonomie van de vakver- kwcslies niet -den minsten invloed kun nen oefeüfen, omdat de organisatie van den dienst bij hot Hoofdbestuur zulk5 ten cenenmale uitsluit. Waar dit Kamerlid niet gesöhroomd- heef-t in het openbaar een dergelijke on waarheid uit te spreken, meent onze ver- eeniging het tegenover den naam van haar leden als ambtenaar verplicht te zijn, eveneens openlijk deze beschuldi ging le weerleggen. De toestand der gewezen Keizerin. Het volgende geneeskundige rapport is door Dr. Hachner gepubliceerd: „Hoewel ook dagen van grootere rust verlichting brachten, zijn de ziektever schijnselen aan den kant van het hart toegenomen, die in 't bijzonder uitkomen in een verhoogd gcruisch van het hart. Vermeerderde zwelling der onderste dee- len ds vast te stellen. De beoordeelifig van den foeslan-d blijft onvüiandefd. Duitsche stafkaarten van ons land. De „Tel." is een aantal kaarten mach tig geworden, blijkbaar van den Duit- söheni Generalen Staf, waarop verschil lende deelen van ons land zijn afgebeeld met speciale vermelding van de objecten voor de luchtstrijdkrachten. In haar blad van Zondag 6 Maart druk t zij enkele-dier kaartjes vergroot af en geeft een uitvoe rige besproking, waaruit Wijkt dat voor de samenstelling dier „Uebersichlskarte" een royaal gebruik is gemaakt van de Nederlandsehe stafkaarten. Verlaging van vrachtprijzen. Te Em- men-Compascuum (Drente) is door -de schippers de eigen bevrachting weer in gevoerd, met verlaging der prijzen. STEUN %AN DE PARTICULIERE BOUWNIJVERHEID. De Minister van Arbeid- vestigt er de aandacht op, dat dq bijdragen, welke kunnen worden verleend ten behoeve van den bouw van woningen ii-oor particulie ren, slechts ten doel hebben te prikkelen tot woningbouw, welk© zonder Rijks- steun achterwege zou zijn gebleven. Is de bouw reeds aangevangen op het tijd stip van het indienen der aanvrage om de premie, dan kan d-ie premie niet wor den verleend, tenzij met den bouw een aanvang was gemaakt in overleg met het gemeentebestuur en dit zich vooraf ter zake heeft verslaan met den hoofdinspec teur van de Voksgezondheid den heer Van -der Kaa, Ten Ilovestraat 9, 'sGra- venhage. Controle in de treinen. De directie der Nederlandsehe Spoorwegen heeft het treinpersoneel opnieuw een nauwkeurige controle der plaatsbewijzen in de treinen opgedragen, vooral van die reizigers, welke zeggen „abonné" of „dienstkaart" en'feet beslist als houders daarvan bekend zijn bij het personeel. Ziekte-V erzekerihg. De aigemeene le denvergadering der Vereeniging van Til- burgsche Fabrikanten van wollen stoffen, heeft met aigemeene stemmen besloten me de te werken tot de tot standkoming eener ziekte-verzekering op de basis van de plannen van dr. Posthuma, directeur van „Centraal Beheer.". CENTRALE RAAD VOOR DE K. S. A. Deze Raad hield Maandag j.l. een ver gadering te 's-Hage, onder voorzitterschap van prof. J. D. J. Aengenent. De voorzilter gaf een uiteenzetting van de nieuwe statuten, welke een nieuwe phase in de K. S. A. inluiden. Vooreerst zullen de lokale comité's niet meer bestaan uit twee leden maar uit de volledige besturen der sociale organi saties. Als maar twee afgevaardigden kun nen gezonden worden naar een lokaal comité, is het niet sleeds zeker, dat de beste gekozen zijn en dat deze afgevaar digden voldoende tijd hebben. De diocesane comilé's zullen samenge steld zijn uit de volledige besturen van de diocesane sociale vereenigingen en twee afgevaardigden van de plaatselijke comité's. In den Centralen Raad hebben zitting de diocesane besturen en de be sturen van de aangesloten centrale natio nale sociale vereenigingen. Uit den Cen tralen Raad wordt gevormd het Centraal Bestuur. Van deze wijzigingen wordt meerder meeleven met de K. S. A. ver wacht. Ook de gedachte, dat de K. S. A, statuten op te nemen, dat alleen de cen tralen der vakorganisaties in den Cen tralen Raad zitting zullen hebben. Lokaal zal omtrent de wijze van aansluiting dei- plaatselijke vakvereeuigingén door ieder diocesaan comité worden beslist, omdat het plaatselijk voor de financiën van be- teekenis kan zijn, dat er zooveel mogelijk vereenigingen in de plaatselijke comité's zitting hebben. Ook door de regeling van het stem recht is overwicht van een bepaalde groep uilgesloten. De stemming is organisatiesgewijze ge regeld; iedere vereeniging of groep van vereenigingen brengt 1 steih uit. Ook in de diocesane comité'sbrengen de lokale comité's ieder 1 slem uit en de diocesane vereenigingen 3 of 5 stemmen. In den Cen tralen Raad brengt eveneens ieder dioce saan comité 1 slem uit. Een tweede belangrijke wijziging is de instelling van een centraal nationaal be stuur. De centrales van de nationale bon den hadden te weinig zeggingsmacht in de nationale leiding van de K. S. A. Was er wel een centrale leidingï Er waren wel 5 diocesane comité's en een bureau, maar een centrale leiding was er niet. De na tionale bonden en de diocesane comité's vormen nu hét centraal bestuur, dat een kern wordt van de sociale krachten in ons nationale leven. De derde verbetering is, dat het cen traal bestuur onmiddellijk contact kan krijgen met de lokale comité's. De dioce sane comité blijven tohter onaangetast. De ervaring heeft geleerd dat voor twee pun ten de centrale leiding rechtstreeks conlacl heeft met de plaatselijke comité's; ten eer ste om de contributie te innen en vervol gens om ten aanzien van een niet, weinig of verkeerd werkend plaatselijk comité maatregelen te nemen, of hei te ontbinden en een nieuw comité in het leven te roe pen. Hel diocesaan bestuur wordt te voren hieromtrent gehoord. Nog werden door Prof. Aengenent eenige bezwaren neergelegd, die tegen de K. S. A. aangevoerd worden.-. Algemeen werd de wenschclijkheid in gezien, dat de K. S. A. een eigen orgaan heeft. Het bestuur nam op zioh in die richting werkzaam te zijn. Medegedeeld wera nog, dat thans de- volgende organi saties bij de K. S. A. zijn aangestoten: de diocesane comité's in de Bisdommen Haarlem, Utrecht, 's-Bosch, Roermond, Breda, Federatie van R. K, Volksbonden, Unie van R. K. Studentenver., Sobriëtas, Voor Eer en Deugd, R. K. Journalisten- vereemging, R. K. Verbond van R. K. Werkgevers-vereenigingen, Aigemeene R.K. Werkgevers-vereeniging, Handelsreizigers- vereeniging „St. Christoffel," R. K. Mid denstandsbond, Bureau der R. K. Vakor ganisatie, Vereeniging van R. K. Herstel lingsoorden, R. K. Internationale Ver. tot Bescherming van Meisjes, St. Josephs-Gez. Ver., Ned. R. K. Boerenbond, Alg. R. K. Off. Ver. -R. K. Wetenscli. Ver. (nog niet officieel), R.K. Leeraren-Ver. „St. Bonaven- tura," R. /K. Jonge Werkgevers-Ver. De voorzitter stoot, tfa een dankwoord voor de eensgezinde samenwerking, die belofte inhoudt voor de toekomst, de vergade ring met den Chr. groet. STEENHOUWERS WET. Ingediend ia een wetsontwerp tot wij ziging van de steenhouwerswet. Volgens dit wetsontwerp zijn alle steenbouwers aan een periodieke keuring onderworpen. Een belangrijke wijziging van art. 9 is, dat wordt voorgesteld voor.-arbeiders van 18 jaar of ouder den 8-urigen arbeidsdag en 45-urige werkweek in te boeren. Steen bouwers beneden 18 jaar zullen per dag niet langer dan 7t/2 uur mogen werken. een afzonderlijke vereeniging zou zijn/: .Zaterdagsmiddags na 1 uur mag geen wordt daardoor afgesneden. Het gevaar dat bepaalde organisaties, speciaal de vakorganisaties te veel invloed zullen krijgen, is afgesneden door in de steenhouwersarbeid meer verricht worden. EEN LEGERPROGRAM VOOR DE KATH. STAATSPARTIJ. Door den voorzitter der A. R. K. O., den kapitein van den generaion staf J. M. J. H. Lambooy is een commissie geïnstalleerd, welke tot taak heeft, om, geheel rekening houdende met de tegen woordige tijdsomstandigheden te komen tot een wel omlijnd legerprogram, dat de R. K. Staatspartij kan worden aange boden vanwege de A. R. K. O. Nederlanders te Home: Do „Tijd" verneemt, dat prof. Blok te Leidon in April in de Eeuwige Stad verwacht wordt. Tevens worden te Rome verwacht de pre sident van het Groot-Seminarie van War mond en drie andere professoren van dit Seminarie. Volgens de „Avp.", zal de volgende maand een groote groep leden van den R. K. Bond van Spoor- en Tramper soneel een bezoek brengen aan Z. H. den Paus, voor welk bezoek 't vorige jaar reeds voorbereidingen werden getroffen. Opheffing uitvoerverboden. De Mi nister van L. N. H., .heeft bepaald, dat de bij zijne beschikkingen van 24 November en 8 Dec. 1920, genoemde voor waarde ten aanzien van de dispensatie van de verboden tot uitvoer van schapen, geiten en varkens, van het vleesch dezer dieren alsook van paardenvleesch, (en wel dat die uitvoer dient te geschieden per spoor, tram of schip), wordt ingetrokken. De overige ten opzichte van den uit voer der genoemde dieren en producten geldende voorschriften blijven van kracht. Deze beschikking treedt in werking met 7 Maart. DUITSCHE BOUWVAKARBEIDERS IN NEDERLAND. Naar aan de „N. R. Ct." wordt medege deeld; zijn de eerste Duitsche bouwvakar beiders te Rotterdam aangekomen en wel 19 stucadoors, waaraan, het grootste ge brek bestaat. Ze zijn door bemiddeling van het cen traal bureau der Alg. Patroons-Vereeniging in den Haag direct uit Duitschland aange worven door den Bond van Patroons- Vereenigingen, nadat het Rijk toestemming had gegeven voor een aantal van 75. Deze toestemming wordt vóorloopig voor drie maanden verleend, waarna opnieuw zal wordqji overwogen, of de buitenlandsche werkkrachten tioodig zijn. Blijft de toe stand zich ontwikkelen, zooals men dat op het oogen'blik mag verwachten, dan is cr geen sprake van, of er zal eer meer dan minder behoefe zijn aan nieuwe werkkrach ten, ook timmerlieden enz. 'Alleen aan stucadoors zkucien er nu reeds 100 bij de patroons te plaatsen zijn. Er zijn genoeg Duitschers te krijgen. De moeilijkheid is echter het logies. De 19 man zijn de eerste dagen in het Mainzer Hof aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam ondergebracht, .maar overmorgen reeds betrekken zij het arbeiderslogement van het Leger des Heils aan den Oppert, dat niet meer voor huisvesting van armen dient maar waar tegenwoordig ook' werklieden van Wilton, Furness enz. een onderdak ko men vinden, hun slaapgeld bezien en a la carte kunnen eten. De arbeidersorganisaties zijn met de komst van' de Duitschers in kennis ge steld. Uit onze Oost. De Influenza. De influenza heerscht te Magelang in hevige mate. Er zijn reeds vele slachtoffers. UITZENDING VAN HOLLANDSCH POSTPERSONEEL NAAR INDIE. Men meldt aan de „Mapsb.". Onderhandelingen zijn gaande tusschen het Departement Van Koloniën en de Ne derlandsehe Posterijen over de detachee ring van Hollandsch P. T. T.-personeel van alle rangen bij den -Indischen P. en T.- dienst. In Indië bestaat nijpend gebrek' aan per soneel. De Nederlandsehe postadministratie, die zelf met chronisch personeelgebrek' le .kam pen hgeft, zal vermoedelijk wéinig geneigd- Beroemde „SËÜiiiNS" Fornuizen Hol!. IJzermagazijn v/h. M. DE WILD, Alkmaar, Laat over de Boterstradt. heid vertoonen, om, ook tijdelijk zelfs, per-, soneel aan Indië af te'staan. Waar evenwel de aigemeene opinie 'heerscht dat het aantal commiezen veel te groot is ook bij de laatste besprekin gen in de Tweede Kamer kwam dit her haaldelijk uit waardoor een gezonde për- soneelorganisatie niet mogelijk is en tal van commiezen, in strijd met alle econo mie, werk verrichten, dat niet in over eenstemming is met hun opleiding, zal de postadministratie in haar eigen belang han delen door te trachten een flink' aantal conv miezen voor Indië vrij te maken Een volledig succes. De groote Caproni zee-driedekker, web. ke gedreven wop-dt door 8 motoren en ingericht is voor het vervoer van 100 passagiers, heeft zijn eersten proeftocht gedaan - Boven het Maggioremeer. Het vlieg tuig vloog 20 voet hoog en legde ongeveer een mijl af. Er was li/3 ton ballast aan boord. De eerste tocht wordt als een volledig succes beschouwd. EEN LUCHTVAART-KANTOOR TEj AMSTERDAM. De Kon. Luclitv. Mij. voor Nederland en Koloniën, wier hoofdkantoor te Gravenhage ig gevestigd, heeft stappen bdj het gemeentebestuur van Amsterdam gedaan, om aldaar een bijkantoor op heit Ledrische Plein te mogen oprichlen. SIGNAALINRICHTING VOOR DUIK- BOOTEN. I Wanneer een duikboot een handels-' schip wilde torgedeeren, moest zulk een' vaartuig eerst op ds een of andere ma-, schip wilde torpedeeren, moest zulk een waarschuwing maakte, het bovenkomen van de duikboot noodzakelijk, waardoor ze zich veelal aan groot gevaar bloot stelde. Om dit gevaar nu te vermijden, heeft men in Duitschland een nieuwe signaaliurichting weten te construeeren, waarop reeds patent verkregen is, en waardoor de duikboot een of ander han delsschip dat ze wil aanhouden, waar schuwen kan, zonder boven water le ko men, en zelfs zonder haar plaats in hef water te verraden. Het signaal is dan ook pas hoorbaar of zichtbaar, nadat de onderzeeboot zich reeds op grooten afstand van de plaats, waarop het signaal werd gegeven, heeft verwijderd. De nieuwe inrichting beslaat volgens „Schiffbau", 1-XII, '20, uit een buiten-, boord bevestigd lichaam, dat kan op drijven en vau een signaal-apparaat is^ voorzien. Eerst geruimen tijd na het op drijven wordt door het lichaam een hoorbaar of zichtbaar signaal gegeven, zoodat de boot in dien tijd1 de gele genheid heeft gehad zich ver genoeg van de plaats waar hét apparaat kwam opdrijven, te verwijderen, en dus zichzelf op die manier niet aan gevaar bloot te stellen. ,f EEN PORTRET VAN MINISTER j AALBERSE. j Het Centraal Bureau Ier R. K. Vak organisatie te Utrecht zal ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van minister Aalberse uitgeven een reproductie in kleu ren naar diens porlret onlangs gemaakt door den kunstschilder Anton Molkenboer. Het geeft den minisler weer aan zijn bu reau aan den arbeid op zijn departement. Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY bewerkt door" L- M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. „Weet gij niet, dat sedert het be zoek van burggraal de Launoy aan proicssor de la Condamine die geleer- do mei brieven overstroomd wordt? Heel het Ilor heeft zich doen inschrij- ven. liet is een wedstrijd wie het wilde meisje het cem zien zal. De salons zullen te klein zijn voor die tentoon stelling van fijnen smaak. Morgen zal men op straat over niets anders spre ken. De mode-zaken gaan kajAels a la .wilde meisje uitdenken,, het zal ver rukkelijk zijn." De kunstenaars hadden gelijk, want eep oogenblik later overschreed een groep van de deftigste vrouwen den drempei. Zij wierjten een nieuwsgieri gen blik, die toeh een weinig angstig ■was, in het rond, toonden elkander (ÜÏSSSASte iboi^yei pes pp, klikten er genoegen in onder hunne-oogen dingen te zien, die hun zonderlingste droo- men niet konden voortbrengen. "Weldra waren do salons van professor - de la Conaamine gevuld met edellieden en dames, geleerden, kunstenaars en schrij vers. De menigte maakte met zekeren eerbied plaats votfr een man, die. zoo juist met een zeer jong meisje bin nenkwam. „Wie is dat?" vroeg een der vrien den, j.Eouis Racine." „De zoon van den schrijver der Athalie „Ja; maar het bloed van den on- sterfelijken schrijver van zooveel dra matische meesterstukken verloochent Zich niet bij den zoo-n; Louis heeft van zijn vader een oprecht geloof en de beoefening der letterkunde geëerfü. Zijn gedichten, zonder zich tot het lyrische en de vlucht van het enthousiasme te verhelten, geven blijk van een even zuiver als waar talent. Zijn gedicht over den Godsdienst zal beroemd worden." „Ik begrijp niet waarom die droo- mer behoefte gevoelt .om heit trilde meisje je „Een tegenstelling; bet kind dat hem vergezelt is bekoorlijk." Op da.t oogenblik werd door een edelman een groot nieuws aangebracht. „Mijne heeren," zeide hij, „ik weet uiit do zekerste brom, dat Monseigneur oer Hertog van Orleans, niet om te voldoen aan een dergelijke nieuwsgie righeid als ons aantrekt, maar om aan professor de Ja Condamine een bewijs vaai achting voor zijne talenten te geven, hem dezen avond zal bezoeken." „Ja," antwoordde de markies de Cormeilles, „maar djt nieuws moet in niet te veel verrassen. Zijn vader Phi lip van Orleans beoefende met goed gevolg de letteren, hield veel van schei kunde en bezat pertn waar talent als teekenaar. Toen Lodewjjk XIV hem de opvoeding van zijn achterkleinzoon ontnam om die aan den hertog van Maine toe te vertrouwen, zou hij zich zonder» twijfel over die onrechtvaardig heid getroost hebben in de beoefening der kunsten, als hij aan zijn waardig- :heid niet verplicht was geweest zich op het parlement te beroepen. Maar de zorgen van het regentschap Iconden hem toch niet weerhouden muziek te mftkea en te s&lujiveiA ilsftog Gharics, zijn oudste zoon, na den dood van zijn vader hertog van Orleans gewor den, bemint evenals hij do letteren ei) neschermt de geleerden." „Zoodat het succes van professor de lai Condamine volkomen zal zijn?" „Ten minste even groot als dat van het wilde meisje." Een groote beweging ontstond in de salons, waar drie namen van mond tot mond herhaald worden: „Mevrouw de gravin van Epimoy, Mevrouw de gravin de Flessigny. Het wilde meisje." De mannen kwamen nieuwsgierig na derbij, do dames achtten het gepast zachte kreten van schrik te doen hoo ren. Inderdaad, het waren Etiennette, Flavienne en het wilde meisje, die door Antonin begeleid binnenkwamen. Maar de nieuwsgierige blikken zochten te vergeefs naar -het zonderlinge schepsel, dat de groote aantrekkelijkheid van die bijeenkomst moest vormen. De moes ten der geuoodigden deelden de denk beelden der jeugdige kunstenaars en verwachtten een bijna afstootendo vrouw te zien binnenkomen en her kenden ill het meisje dpit voor hen stond niet de persoon die het wilde meisje geftoemd werd. Toch jyus zij het. Maar haar kleur vertoonde die doffe blankheid; die sommige bloemen bezitten, haar slanke gestalte kwam schoon uit in ee inkleed van blauwe zijde. Autoniin had dit met een gordel in breede plooien genomen. Aan den hals was het vastgehaakt met een bou quet van natuurlijke bloemen, terwijl een tweede aan haren gordel gehecht was. De haren hingen los over den rug, Terwijl een enkele roos in hun zwarte golvingen schitterde. Aldus ge kleed was liet meisje werkelijk schoen en bezat een eigenaardige bekoorlijk heid. Eeft kreet van bewondering ont snapte aan aller mond, do mannen glim lachten, de vrouwen waren telejur ge steld. Zij hadden op een vertooning gerekend en waren nu getuigen van de overwinning van een harer medezusters. Professor de la Conadmine kwam tot mevrouw d'Epinoy en gal' aan hare beschermelinge de hand. Deze beefde. Het gezicht van zooveel vreemden ver schrikte haar. Zij sloeg hare groote blauwe met tranen gevulde oogen ne der. Met fijne gevoeligheid1 en buiten gewone zachtheid richtte professor de la Condamier zich tot haar in de Spaonsche taal, Zji antwoordde op zachlen loon. Zij vreesde ljarc onwe tendheid bekend te maken. Langzaam liet iiij haar de eerste zaal doorwan delen en voerde haar in zijn werk kamer. Antonin, mevrouw de Flessigny en Etiennette volgden hen. Zoodra zij het museum van den geleerde binnen kwam maakte een ongekende aandoe ning zich van Iiaar meester. Zij be schouwde de voorwerpen rondom haar. Men zou zeggen, dat zij sommige ge- aanton herkende en haar best deed ,uit- gewischlo herinneringen op te wekken. Toen zij' dicht bij een vogel kwam strekte zij de handen uit en zeidc: „Galhmoza." „Vreemd," zeidie Antonin, „zij heeft dezen vogel nooit gezien." Een weinig verder klapte Zij in de bandon toen zij vliegenvogeltjes zag en een der rozen uit tiaar ceintuur ne mend bracht zij die aan de lippen. Zij keerde zich daarna glimlachend tot Antonin m hem le bedanken dat hij haar geheugen te hulp gekomen was en herhaalde: „De bloemen-küssen." Een kreet van verbazing ontsnapte haar„toen zij vanille-bast en trossen bananen zag. t 1 (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1