ayglop, MAAR. sge Prijzen» :N AVOND, DOETS, en tiedistüleiil eenngeiz. 1 Kfaj j5oi«S BLAD" F*8*01 w 1 BINNENLAND. Bering iCHEUINGER Stoelzittingen. Dölle, Schelvisch, lol, Schar en udopp. lakfsank I TWEEDE KAMER. Binneniandsch Nieuws, FKUILLBTOÉS VRIJDAG 11 MAART 1291 14e JAARGANG »nie"> Amsterdam). natoeren wij: /aren magazijn, jee Bokking, ilenenstraat. ïiloften en partijen Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: PK1»433 Een boek van historische waarde, lij wedergecoaden dochter en ng jlERVORST (Tenor) igen wordt in de ala Het A. D. 0. jiker de 5 ons 38 cent. [>okt Spek de 5 ons 77^$ cent, bij 5 pond 75 cent. lesmolten Koevet de 5 ons 60 cent. bij 5 pond 57)4 ct. Goudsche Kaas de 5 ons 75 cent. (st. zoet en zuur) de 5 ons 65 cent. zeep per doos 55 cent. iliteit zachte Zeep de 6 ons 16 cent, latje van 30 pond 14,50. .KMAAR. TEL 627. ;en. Alle soorten. Soed. Soedkoop. Ifdoenda. 'SLOOT 27, bij Doorbraak. versche .E WOTEERINJ3EN. prijsopgaaf aan )Op gevraagd een k doch in goeden fkeeren.de ?ervak minstens ïdingen onder no. in hét bureau van NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor buiten Alkmaarf 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis veratrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500—, lOO,-, f 200-, f 10O,-, f 60,-, f 35,-, f 15,-. IX. Twee zaken stonden dus den Nedcr- landschen bewerker van Huszar's boek voor den geest: iste, een Nedcrlandsche verlaling kon ook hier ontzaglijk veel goéds stichten, omdat „de dictatuur van het proletariaat in Hongarije", zooals de ze door een groot aantal uiterst deskundi gen in dit werk wordt geboekstaafd, niet enkel voor Hongarije, maar voor heel Ie wereld kostbare lessen bevat; en ten .de, omdat de hier beschreven bolsie- u>ehe praclijken, zoo wonder wel pas- i hij üe vroeger opgezette theorie, zoü- uaL, wie het communisme in abstracte goedkeurt, ook de gruwelijke practijk als noodzakelijk gevolg aanvaarden moet. Urn aan tc'toorten, hoe deze leidende gedachte in dit hoek is uitgewerkt, doen' gvij ec-n greep uit een der hoofdstukken. Met opzet hebben wij niet gezocht naar ijle gedeelten, waar de meest sprekende gruwelen van het bolsjewistisch bewind worden verhaald als in de hoofdstukken. „Misdadigers tijdens dc dictatuur", „de verwoestingen door het bojsjewisvne lil Üen Landbouw"; of „de communistische kerkvervolging". Wij bepalen ons tqt en kele passages uit het zeer zakelijke relaas van dr, Szekacs, rechter bij liet admini stratief gerechtshof, over de schending der rechtsorde. Een goede rechtsorde toch is een der grootste zegeningen van een beschaafden flaat. Zulk een rechtsorde bestond ook in Hongarije vóór den oorlog. En nu is het buitengemeen leerzaam te lezen, hoe rech ter Szekacs dc langzame afstomping van liet rechtsgevoel beschrijft als gevolg van 'den oorlogsteostand. Wij hebben op klei ne schaal de nadcelen van dc distributie, de prijszetting, en vorderingen door de Overheid gekend: zij werken automatisch smokkelen, bedrog, leugen en woekerhan del in de hand en bederven de volksziel, doordat in een tijd van sehaarschte, waar in een zoo gelijkmatig mogelijke vcrdeeling van goederen moet bestaan, juist ieder meer dan ooit voor zich alleen zorgt. In een zwaar geteisterd land als Honga rije moesten dc regeringsmaatregelen veel Bc.terper zijn dan bij ons. Na de uitroe ping van dc republiek maakten de socia listen zich meester van de regceriiig en het reeds ver gevorderde staatssocialisme was koren op hun molen. Vooral de midden stand werd zwaar getroffen door harde re- quisities. Eu 't is het onthouden waard, (lal dc laatste en ergste maatregel, n.m. liet onteigenen der woningen, de grondslag legde voor het' bolsjewisme. De burger lijke klasse had in den oorlog alleè verlo-, ren, behalve haar huis; ook de woningen (verden ten slotte onteigend cn bcschik'baar jesteld voor- dc uit Rusland ontvluchte communisten. Nog altijd was het meer bezonnen deel der socialistische arbeiders- k.asse tegen het communisme gekant. Maar dc Russische vluchtelingen bcgou- Beu met de meegebrachte roebels een krachtige propaganda en toen was het met den tegenstand tegen het communisme weldra gedaan. Het laatste restje der be- Itaande rechtsorde verdween spoedig voor Je leus: de dictatuur van het proletariaat >n„dood aan de bourgeoisie!" Het privaatvermogen werd afgeschaft, llthans in naam. Want de bezittingen Ier boeren, de kleine winkels en de ivo- (ingen der arbeiders werden niet gesocia liseerd. Men zou dan een te groote mas- la tegen zich hebben gekregen. De beter («situeerde klasse w.as kleiner in getal en tracht bij berooving veel meer op! Hoe het er in dezen toestand met „het recht" begon uit te zien, vertelt ons réch- jer Szekacs nu als volgt: „Onrechtvaardig was slechts een soort (rivaal-eigendom n.l. dat dej- bourgeois, (Ik ander privaat-eigendom dat zijn bezit ter pas in de toekomst tot kapitalist kon. diaken, paste wel in het program. Bij de Jiilroeiing der burgerij voerde men als prond aan, dat de communistische siaaL (1 echts arbeiders kende. Voor de arbei ders stelde men zulke hoogc loonen vast, dat het daardoor mogelijk scheen binnen zeer kotien lijd dc maatschappij volgens een nieuw kapitalistisch systecem' in te richten. Het hoogste arbeidersloon was" 36,000 kronen per jaar. Het jaarlijksch inkomen van eene familie uit drie of vier leden be slaande, bedroeg dus ongeveer 80,000 100,000 kr.; een bedrag, waarover tot dan toe slechts een pluktocralen- of magnaten- familie konden beschikken. Uit alles blijkt dus duidelijk dal het geheele bolsjewistisch systeem geen waanzin was, doch wclbe- wuslc bedriegerij. Men wist zelfs zeer goed, dat de bewuste arbeidersloonen onvervul baar waren', en er slechts voor dienden om den arbeiders zand in de oogen te strooien en de revolulionnaire groep, die zich voor zuiver egoistische doeleinden van dc macht had meester gemaakt, in staat te slellen, de macht zoo lang te houden, tot dat zij hare egoistische plannen had ver wezenlijkt. Dit was slechts door de om verwerping van de oude rechtsorde le be reiken. Daarom beschouwden de bolsje- wisten het als hun eerste plicht de zittins gen van de rechtbank op te heffen. Bij de rechtbanken verschonen liqnida- Ue-S§mmissies, twee handarbeiders en een hoofdarbeider, de laatste meestal een joodsché candidaat in de rechten en holen 83,f p'Ct. van alle strafzaken van de rot schrappen met de moliveering. dal Je beklaagden door buiten hen liggende oor zaken, uié nu eenmaal met de oude maat- schappijordening noodzakelijk verbonden waren, lol de slvafbare feilen gekomen waren. Deze commissies lellen er slechts op weik beroep de beklaagde uitoefenden en logen wie liet strafbaar feit was ge ploegd. Wanneer dus b.v. een arbeider een Ijjjiir .ouis vermoord had, werd de zaak ge schrapt en de vernietiging der aelen bevo len, De zaken, die nog niet afgehandeld waven, werden aan ,de revolutie-rechtban ken overgedragen,- waarvan er 27 in liet land bestouden. De rechters waren arbei ders, door den arbeidersraad gekozen. El ke arbeider boven de 18 jaar kon rechter zijn. Bij het gerecht waren z.g. commissa rissen van aanklacht ingesteld; er beslond nocli een wetboek van strafrecht, noch een van strafvordering. Elke ontevredenheid over de veror deningen van de dictatuur was strafbaar. De straf voor zulke daden was geheel en al aan den rechter overgelaten. Tusschen de boete van een kroon en de doodstraf kon bel gerecht elke slraf \rij kiezen. Wegens overtreding van hot alcoholverbod werd eenmaal 15 jaar ge vangenisstraf, eenmaal een berisping en ook eenmaal een verbeurdverklaring van het blauwe geld dat dc beklaagde bij zich droeg, nis slraf uitgesproken. V. B. slachtte zijn zwijn van 6 maanden oud, omdat noch hij, noch zijn zwijn iets le eten had. Als straf werd 3 jaar ge vangenisstraf bepaald. Beleediging van de Radenrepubliek of der arbeiderspartij, het gebruik van tegcnrevolutionnaire uitdruk kingen, werden als strafbare feiten be schouwd. Want het hoofddoel van dc re volutie-rechtbanken was de burgerlijke klasse voortdurend te lerroriseeren. De doodvonnissen werden echter in zul ke gevallen zelden uitgesproken, want men vreesde dat zij publiek zouden worden. Wilde men iemand van liet leven beroo- vcn, dan werd de ongelukkige door de terreurtroepen in het geheim uit den weg geruimd. Karakteristiek voor liun lafheid is het feit, dat de acten van de uitgespro ken en voltrokken doodvonnissen niet bewaard werden, want voor den val der Raden-regeering gelukte het' den commis sarissen van aanklacht deze stukken van het eerste lol het laatste te vernietigen. Het is kenmerkend voor het rechtsge voel van deze rechters, dat, terwijl men de beklaagden uit de burgerlijke klasse wegens niets beteekenende woordon, die door spionnen bij de politie waren aange bracht, op (le zwaarste wijze strafte men tegenover de aangeklaagde proletariërs bij de strafoplegging mild was. F. L. werd wegens diefstal lot een gevangenisstraf van ,twee jaar veroordeeld, maar werd op T practijk van Hongarije: „keuze der rcch- grond van een aanbevelingsbrief van den ters door het volk"; „rechters slechts le Uuidscommandant van hel roode leger, Frans Jancsik, aanstonds vrijgelaten. De brief,, waarin Jancsik met aandrang Y.ijn proletariërs aan. de welwillendheid van den politieken gerech(scommissari aanbeveelt, bleef hij die stukken bewaard. De regceringsraadcommissaris van Vesz- prira (met den hoogsten ambtqnaar uit het ltomituat tijdens de monarchie op éév, lijn te stellen) brak in een woning in en plunderde deze leeg. Men betrapte hem op heelerdaad, waarop hij zich vol zelf bewustzijn, met de woorden verdedigde: „Wat ik wegnam, ontnam ilf aan een bour geois en ik verklaar hierbij, dat ik in de toekomst dat zal blijven doen." De veyolulierechtbank van Yeszprim veroordeelde hem echter toch wegens diefstal tot gevangenisstraf; later liet de volkscommissaris voor bimienlaud- sche zaken, Lauder, de zaak opnieuw door de rcvolutiercch lha.uk té Boe dapest behandelen, waar de regeerings- raadcomtnissaris, ondanks zijne beken tenis, met eene vermaning werd Vrij gesproken. De roode gardist Stephan Major schoot in Hurosyolgy een kind van 16 jaar dood, daar het zonder verlof hout- gesprokkeld had. Dc aanklacht werd eenvoudig terzijde gelegd. Het kwam ook wel voor, dat mcrTdc aan klacht tegen ©en hourgois terzijde leg de, gelijk bijv. die tegen den pro- ductiecoïnmissaris Dr. Caspar Domo kos, die van oproer beschuldigd was. Op de aclen stond dc bemerking: Terzijde te leggen, want de beklaagde is tijdens liet proces een gewekidadi gen dood gestorven." Daar noch het strafbare feit, noch de straf daarop gesteld, scherp om schreven was, werd de rechtspleging een bron van willekeur. Het algeheel gemis van.ocnige hc- 'menschel» en-men •wacht© zich voor genc- paling omlrent strafvordering maakte,J ratiseeren, vergde niet, dal het geluk, 'dat de revolulicrecht. a.iken hij hunne dat de nieuwt wet aan vele arbeiders woede tegen de bourgois vrij spe| jfkeeft gebracht, niet wordt uilgewraamd. hadden. Het wetboek van strafvpr-i De heer Schaper verzet atiuh met dering bestond slechts hierin, dpt ©r'tóctu tegen het door nu. A, C. Joseph us kiezen door arbeiders cn uit arbeiders" enz. Wat in dat program mooi lijkt is dc eisch, dat als straf de berisping kan wor den toegediend om opvoedend te werken. Men ziet uit het boven meegedeelde, wat van dat opvoedingsmiddel terecht komt!. In ieder strafrecht heeft, zoolang de we reld bestaat, steeds als grondprinciep ge golden, de onderstelling, dat ieder gelijke lijk voor zijn daden verantwoordelijk kau worden gesteld. En wat stelt het communisme daarvoor nu in de plaats? Wij hebben aan dit werk een meer dan gewone bespreking gewijd, omdat de zaak, welke het behandelt dit in onzen tijd meer dan noodig maakt en omdat de wijze, waarop het groote maatschappelijke en ze delijke gevaar onzer dagen, hierin wordt belicht, wel een meer dan gewone behan deling verdient. Deze enkele regelen mogen opnieuw de onhoudbaarheid van het bolsjewisme heb ben bewezen en velen tot nieuwsgierigheid hebben geprikkeld naar het belangwekken de boek van Karl Huszar. - De achturen arbeidsdag. In de jongst verschenen aflevering van „Sociale Voorzong", treffen we een lie- schouwing" aan van het lid der Tweede Kamer, den 'heer Schaper, over de wcr- aing der aoht-urenwet, een beschouwing cLe vrij objectief gehouden is, weshalve wij er een en ander aan onlleenèn. „Ongetwijfeld, zegt de schrijver, zijn er klachten, (Le zeker niet ongegrond zijn. Zoo over het misbruin, dut de arbeiders 'van hun vrijen lijd maken,, maar arbci- uer.s zijn evenmin volmaan! als andere een bevel werd uitgevaardigd, krach tens welke men den beklaagde aan stonds, zonder eèuig vooronderzoek, voor de revolutiereehtbauk kon bren gen en ook aanstonds vonnis kon vellen. De commissaris van aanklacht kon wel zijn requisitoir nemen, maar de rechtbank was daaraan niet ge bonden. Vroeg (ie commissaris van aanklacht vrijspraak, dan werd dik- v .Js door de rechtbank 'n zeer zware straf uitgesproken. Verdedigers waren toegelaten, maar zeer zelden werden zij aangehoord. Daarom was liet lot van den bourgeois die in staat van beschuldiging gesteld was, meestal reeds beslist voordat hij nog voor de rechtbank verschenen was. Wils een proletariër van een misdrijf beschul digd, dan verschenen in dc rechtzaal ook andere proletariërs, die door hun dreigementen dc rechters zoo wisten 0 intiinideeren, dat de beklaagde eenvou dig werd vrijgesproken. Het verstag van de terechtzitting was meestal 3 of 4 re gels groot en liet vonnis luidde: „Dood door den koget!"zonder eenige aanvoe ring van gronden." Zoo gaat de beschrijving nog eenigen tijd <leor. Maar wij houden op met citee- ren. Men heeft nu wel eenig begrip van de nieuwe „rechtsorde!" In een toelichting achter dit hoofdstuk heeft de vertaler aangetoond hoe reeds Bucharin in een' boek, verschenen vóór het sluiten van den vrede van Brest 1.1- towsk, een program gaf van een bolsje- wistisclien staat, waarin o.m. werd ge- eischt dc verdwijning der bestaande recht banken als eerste voorwaarde voor het verdwijnen der rechtsorde. in En in het program der Russische com munistische partij wordt een volledige be schrijving gegeven, hoe het rechtswezen on der bolsjewistisch bewind dient te worden hervormd. En nu is het merkwaardig, hoe wonderwel deze theorie klopt met dc Jitta opgeworpen denkbeeld, dat de mo gelijkheid in de wet wordt opgenomen om bij collectief contract van tiaar be palingen af te wijken. Zijns inziens zou de vakbeweging zich voor tijden van malaise ais wij thans boleyen, daarmede sterk verzwakken, doordat bij den ge- ringen loonstrijd vooral bij bedreig.ng niet loonsverlaging, de 'ondernemers ge neigd zouden zijn de toepassing der ar beidswet inzake den werkduur alk in zet of ruilobject le gebruiken. De nieuwe arbeidswet moet nu met kracht worden doorgezet en ingevoerd voor alle daarin bedoelde bedrijven. De landarbeiders dienen eveneens de zege ningen van een verkorten, normalen ar beidsdag te genieten. Productie en loou- bepaüng moeien in de industrie oj> de basis van den 8-urcndag blijvend worden gevestigd'. Wil men, dat de arbeiders onder het kapitalisme nog «enigszins hart hebben voor de productie, dan moet men niet (ornen aan wat zij na tiental len jaren van strijd hebben veroverd. De wet is soepel genoeg om met redelijke maatschappelijke eischen rekening té kunnen houden Schandelijke ontduikin gen moeten worden tegengegaan. De vakvereeniging kan overigens veel. Haar leden wijzen op hun plicht, om nu hun vrijen lijd goed te gebruiken; tegen over werkgevers en medearbeiders billijk te zijn, door hun geen concurrentie aan le doen door des avonds thuis te werken in. het eigen of elders in een ander bedrijf; den werktijd eerlijk le besteden aan inten- sieven arbeid, voor zoover niet stuk- of taskwork hiertoe vanzelf leidt, en voorts nauwlettend mede te werken tot nakoming van alle bepalingen der wet. Dan staan de vakbonden sterk tegenover alle pogin gen, om langs de voor- of de achterdeur terug te komen op den arbeidsduur, waar onder vroegere arbcidersgeslachten zoo onmenschelijk hebben geleden. De regceriiig kan harerzijds, naast stren ge handhaving der wet, door verbod of regeling van den huisarbeid euvelen, als het thuis werken van arbeiders voor eigen rekening na volbrachte dagtaak, den kop indrukken. De artikelen 21 en 22, waarhij het den arbeider verboden is arbeid te verrichten op lijden, waarop hij dat in zijn gewone uren niet. mag doen, mogen ook een strenge toepassing vinden. Wie rech ten geniet, heeft ook plichten, of hij ar beider of werkgever zij." EERSTE KAMER. Ij Vergadering van 0 Maart. j Voortzetting der [cl algemeene beschouwingen. De heer WITTERT VAN HOOGLAND R.-K. bepleit meer democratische toe standen voor zoover dit met behoud van beginselen mogelijk is. Minister DE VRIES zegt dat reeds maatregelen zijn genomen om lot bezui niging te geraken b.v. op de onderwijs kosten. Medegedeeld wordt, dat een nieuwe re geling voor werkloozcnvcrzekcring in overweging is. Ten aazien van de industrie kan geen protectie van handel worden ingevoerd. Voor een nieuwe duurlewet bestaat geen aanleiding meer. 'De Min. bestrijdt de .mogelijkheid van heffing ineens voor afdoening van de cri-* sisschulden en verdedigt de intrekking van de oorlogswinst- en het onlwerp- vcrniogeiisaairwasbelastiiig. De regceriiig zal zooveel mogelijk zuinigheid in haar uitgaven betrachten. Ten aanzien van de coalitie acht liet kabinet behoud hiervan in het belang van het Land. Bij behandeling van de marine-begroo- ting, zegt de heer VAN EMDEN V. D. dat de marine-politiek mislukt is. Spr. zal tegen deze begrooling slemmen, evenals de lieer Polak. Minister PüP zegt, dat de marine-poli tiek geheel past voor hel gestelde doei. Na eenig debat, wordt de begrooling aangenomen met 29 tegen 6 stemmen. Bij de de oorlögsbegrooting bepleit Mevr. POTHUIS—SMIT SD.A.P. ontwa pening. Spr. zal tegen deze begrooting stenunen. Ook de heer BERGSMA U. L. zal wel licht tegen stemmen. Spr. bepleit spoedige uitbreiding van het korps marechaussee. De heer VERHEIJEN R.-K. betoogt de noodzakelijkheid van een leger. Spr. wil geen verkorting van den oeleningstijd der cavalerie. De lieer IDENBURG A. R. bestrijdt hel soeiabstisch standpunt, dat thans reeds ontwapening mogelijk zou zijn. De hoer VAN DER HOEVEN C. H. beipleit betere salaricering van de officie ren, waarna de. heer SMEENGE U. L. een lans breekt voor de marechaussee. Spr. bepleit eveneens opheffing van het huwe lijksverbod. De heer POLAK S. D. A. P. bestrijdt den lieer ldenburg. Vergadering van 9 Maart. HERZIENING DER ONGEVALLENWET. I Aangenomen met 32 tegen 29 stemmen een auiendement-BEUMER orn. de moge lijkheid van uiikeering aan .de nagelaten betrekkingen van getroffenen te ver ruimen. Met 39 legen 24 slemmen ver worpen een amendement-DUIJS om uit breiding te geven aan liet begrip kost winner. Verworpen wordt met 54 legen 12 stem men een amendcment-BEUMER om het recht vari beroep op beslissingen van de Rijksverzekeringsbank te geven aan amb tenaren. De heeren OUD, V.-D., TEENSTRA, V, D., en DRION, V. L., drongen aan op terugneming van he! artikel, waarbij de mogelijkheid wordt geopend de werkzaam heden voor de Ongevallenverzekering op lo dragen aan de Raden van Arbeid. De lieeren DUYS; S. D. A. P., en SCIIA- PER, S. D. A. P., bestrijden dit denkbeeld. De MINISTER zegt loe, dal hij met de decentralisatie niet verder zal gaan dan strikt noodig is, zoolang niet is beslist over het voortbestaan van dc Raden van Arbeid in hun legcnwoordigen vorm. De eindstemming over het ontwerp is bepaald op Donderdag 17 Maart. Aan de orde is DE HEFFING VAN RECHT OP ZEE BRIEVEN. Dc heeren DRESSELHUYS, V. L„ en voor otn overweging van het ontwerp Zij wenschcn geen verkeersbelasting, en de toestand van de scheepvaart is niet gunstig. MINISTER DE VRIES betoogt dat .er geld moet 'zijn en dat er uit directe belas tingen niet meer valt te verkrijgen. Hij zal evenwel ten aanzien van de invoe ring rekening houden met de economische omstandigheden. De heer DRESSELHUYS stelt een molie voor om overweging van het wetsontwerp te vragen omdat de tegenwoordige om standigheden niet toelaten een belasting te leggen op scheepvaart. De heer VAN DE LAAR (C. S. P.) "zal voor dc molie stemmen. De heer DE MONTE VER LOREN, A. R. verdedigt het ontwerp. Op advies van den heer VAN DER WAERDEN (S. D. A, P.) trekt de heer DRESSELHUYS de motie in en dient hij een amendement in den datum van invoe ring nader bij wel le doen vaststellen. De MINISTER VAN LANDBOUW be toogt dal de bezwaren van het ontwerp voor de scheepvaart gering zullen zijn. Het amendement Dresselhuys wordt ver worpen met 30 tegen 25 stemmen. Het ontwerp wordt aangenomen met 38 tegen 25 stemmen. HEFFING TABAKSACCIJNS. De heer jlhTS (R. K.) wijst op de be zwaren van de industrie tegen controle maatregelen. Spr. wil' liever heffing bij overgang in de eerste hand. De heer WINTERMANS (R. IC.) onder schrijft dc bezwaren van den heer Arts. Beter achtte hij een verhooging van het in voerrecht op ruwe tabak. Recht op zeebrieven. Het wetsont werp tot het heffen van een recht op zee brieven is Woensdag in do Tweede Kamer met 38 tegen 28 stemmen aangenomen. VAN HET HOF. De Koningin en Prins Hendrik slellen zich voor op Maandag 11 April voor eenige dagen naar Amsterdam le gaan. H. M. zal aldaar audiënties verleenenen heeft verder het voornemen eenige in stellingen te bezoeken. De Marine-begrooting. In de Woens dag gehouden zitting der Eerste Ka mer, is de marine-begrooling met 29 tegen 6 stemmen aangenomen. DE BEDRIJFSRADEN. Door den heer M. Krijgsman, wethou der van 's Bosch en C. Foppele, direc teur der gemeent. arbeidsbeurs aldaar, is een motie ingediend, waarin op de algem. vergadering van 12 Maart a.s. van den Bond van R.K. Slalenkieskring- organisaties in den Rijikskieskringorga- nisaties in den Rijikskieskring (e 's Bosch, dé wenschelijkheid za wordyn uitgespro ken, dat de Algsmeene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisatles in Nederland vóór de a.s. Kamerverkiezing in eene tijdig voor dit doel expresselijfc te be leggen vergadering, zal komen met een voorstel, tot aanvulling van het ^taats- program der R.K Staatspartij, waarat de wenschelijkheid van een wettelijke regeling der bedrijfsorganisaties op ge schikte wijze zal worden geformuleerd. Uit onze üost. Gouverneur-generaal Rock. Uit Wel tevreden wordt d.d1. 7 Maart geseind. Mr. Fock arriveert 19 dezer te Sabang. Verwacht wordt, dat de bestuursovergavc Naar liet Fransch van RAOUL DE NAVERY, j bewerkt door jL. M. VAN P1NXTEREN, R. if. Pr. jf „Het is duidelijk," zeide professor Ie la Condomitic, „niets van dit alles naar vreemd.»^ Toen zij ceo mantel van toucau-vee- fen zag, strekte zij de hand er naar Uit. De la Condamjime nam dom man- lel erf gaf hein haar. Zij wferp hem glimlachend, over haren schouder en feicle: „IncaJ' ..-lit, waarlijk," zeide .de geleerde, „dit do mandel vaai een Inca." Zij was nog meU die schitterende éedcren getooid, toen de deuren van jen salon wijd geopend werden eu een luenaar luide riep: „Zijne Koninklijke Hoogheid: Mon- seianetir de Hertog van Orleans," Do jonge priuis trad binnen, gevolgd door een stoet van edelen. Daarna na derde hij tor professor de la Condi- mine en zeide heni: „Ik wenschte sinds lang, niijnlïfeer. kennis met u' te maken, gij verschijnt niet aan mijn hof en daarom kom ik lol u." „Monseignneurzeido deze.-' „ik verwijt u dit niet, integendeel. Ik acht h?t mij tot een eer u do hand le kunnen drukken." „Ik beschouw de eer van uw bezoek als' een aanmoediging," Op dit oogen blik liét het wilde meis je een helderen lach hooren. „Wie is dat vreemde ©n bevallige schepseltje?" vroeg de prins, „Dat is het wilde meisje, monseig neur „Dat? Maar dat meisje is van JEju- ropeescheii oorsprong." „Daar ben ik van overtuigd/ „Wie heeft haar tot u gevoerd?" „De gravin d'Epinoy en de gravin de Flessigriy, Slaat Monseigneur mij toe Kei* een dapper zee-officier voor te slellen, die na aan do Engelschcn veel Schade te hebben toegebracht, zes maanden verlof geniet?" „Ik maak altijd gaarne kennis piet dapperen." Autonin word voorgesteld cn de her- log van Orleans zeide hem vriende lijk: „Ik hoop u to Versailles terug le zien." Daarna ging "hij' tot Eliennetle, bij wie het wilde meisje zich bevond eu vroeg haar: „Is dit kind reeds christen), mevrouw?" „Prins," antwoordde mevrouw d'Epi noy, „wij wachten met de plechtigheid van haar doopsel tof zij! voldoende ou derwezen js." „Zjj zal ui zeer beminnen, me vrouw „Dit kind schijnt een bewonderens waardig karakter, (e bezitten,, dat zich iederen dag meer ontwikkeld. In ae eer ste dagen wanhoopten wij dat woest karakter to overwinnen, maar sedert oen paar maanden maken wij snellen voortgang. Men zou zeggen, dat zij niet leert maar zfch herinnert" „Vreemde lotgevallen," hernam hij. „Alles in haar verraadt hare afkomst, welk een aaneenschakeling van rampen heelt haar alleen, ongetwijfeld op zeer jeugdigen leeftijd, midden in een bosch geworpen, waar de Voorzienigheid ge wild hggft dat zij in leven bleef! Zij zal alles aan u verschuldigd zijn, gij hebt haar lioide en geloof geschonken. Maar hot zou mogelijk zijn, dat gij mij eens voor haar noodig hebt; sla mij toe u dezeji Hing te geven; ik zal1 net onderpand al lijd erkennen en als ooit mijn tusschenkomst of invloed iets ver mogen, hetzij om u te helpen het ge heim harer lotgevallen te onthullen, hetzij om hen die haar hebben doen lijpen te straffen beroep u dan op mij, gÜ zult mij altya bereid vinden," „Dank, moneigneur, dank," zeide me vrouw d'Epinoy De jonge vrouw slak den ring aan haren vinger en haar beschermelinge kuste met treffende bevalligheid de hand van haar beschermster. „Gij moei haar Maria noemen," zeide de prins, „ert ik zal bij de plechtig heid van haar doopsel tegenwoordig zijn." Professor de la Cotidamine kwam op nieuw het wilde meisje zoeken; hij toonde haar Mexicaansche edelgesteen ten en afgoden. Zij lette weinig op die zeer zeldzame voorwerpen, maar toen zij de schaal van een pareloester merkte, uitte zij \een lichten kreet en trachtte de parel er uit te halen. Dui delijk kende zij dc waarde van het voorwerp Ijarer begeerte. Een oogen blik later bemerkte zij te midden ecner gril lige trophee een vrij grof muziekinstru ment, maat' dat ten zeerste hare be langstelling opwekte. De professor gaf 'thaar ca zij scheea eg zeer verheugd om. Zij gleed er met haar vingers over en ontlokte er tonen aan, die haar zeer veel genoegen verschatten. Daarna zochl zij naar een melodie, die zij misschien in ver verwijderde tijden ge hoord had en speelde eenige lijalpt' van een lied, dal aan iedereen te i weinr? Iwrbaarsch leek. Alleen nu vi de I-tessigny,scheen er de herinnering aan een bekende melodie in te viuue.i. „Mijnheer de burggraaf," zeide pro fessor de la Condamme loi Au toni.i, een feit spreekt uit dit onderzoek. Het kind is geboi n uit Spaansclie ouder; of die in een Spaansche kolonie-woon den. liet gemak waarmede zij de Spaan sche taal spreekt, de vreugde dj-e zij ondervindt als zij vogels en vruchten, die zij vroeger kende ziel, idles 1 .opl samen om mij te overtuigen. Dat is (Wordl vervolgd. c

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1