FIAT Automobielen A.DAM Co. „OHS BLAD" - - j BINNENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR - Telefoon: 433 Binnenlandsch Nieuws, Direct ieverfeaar Gemengd Nieuws FtóUlIJLtë TON Be wedergevonden dochter No 134 ZATERDAG 12 MAART 1921 lie jaakuaini NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 14e JAARGANU Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaarf 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Het groote vraagstuk. Van den heer C. J. Kuiper, lid der Tweede Kamer en rcdaeleur der „R.-K. Vakbeweging'', ontvingen wij een uitvoerig artikel met verzoek lol plaatsing. Ofschoon wij het stuk gaarne in zijn geheel zouden geplaatst hebben, waren wij genoodzaakt, wegens gebrek aan plaats ruimte, liet in te korten. De heer Kuiper schrijft dan: De stemming reeds maanden in onze katholieke kringen tegen het katholieke hedrijfsraden-slelscl gemaakt, is in de pers tot uiting gekomen, toen de pers begon nen was met bespreking van de vraag of de publiekrechtelijke regeling der Be drijfsorganisatie op het katholiek Staats- erogram moet worden gebracht. De ondergrondsehe tegenwerking kwam nu meer in het volle daglicht, en dat is zeker een verdienste van Pater Hen- driclis' artikelen. A-ze artikelen zijn, dat zij aanstonds verklaard, op zeer verdien- olijke wijze door Prof. van Aken toego oi. De hypothesen en vergissingen van i aler Hendriehs werden zóó belicht, dat er niet veel van overbleef. Dat Prof. van Aken daarbij enkele pro pagandisten voor de Bednjfsraden zijde- gs van ongepaste aanmatiging betichtte verzekerde, dat Prof. Veraart, Kuiper niet het monopolie van uitleg der n van den Centralen Raad van Be rn bezitten, doet aan de verdienste zijn artikel niets af. Vij kennen Prof. van. Aken. te goed, i niet te weten, dat hij dat monopolie oo i niet voor zich zelf opeischt. Xooals reeds gezegd, kwam het verzet tegen; het Bedrijfsradenstelsel, toen de publiekrechtelijke regeling aan de orde ging komen. Wie de kern van dat verzet precies en scherp wil kennen, behoeft niel lang te zoeken. Die heeft slechts kennis nemen van het artikel dat Mr. B. J. M. Spaendonck uit Tilburg op 29 «r, in de Katholieke bladen heeft -Veil. ci is veelzeggend, dat Pater Hen- in zijn artikel van 5 dezer zegt,-dat ..a Mr. van Spaendonck's artikel, .\uui ni.el veel meer Ier verklaring van e.gen optreden heeft toe te voegen. beide schrijvers tappen uit het- _e vaatje. i och schrijven zij klaarblijkelijk niet met dezelfde bedoeling. Pater Hendriehs, om met Prof. van Aken te spreken, handelt uit vrees voor liet onbekende, en vecht tegen een reus- achtigen windmolen. Mol den heer Van Spaendonck is dat niet het geval Hij handelt met bewust reactionnaire bedoe lingen en zoekt zijn kracht in opzettelijke misleiding, aoor het voor ie stellen, alsof de R.-K. Arbeidersbeweging in en door het bedrijfsradenstelsel wil streven naar uitschakeling van den privaateigendom der productiemiddelen en daardoor tot een socialistischen maatschappijvonn. Pater Hendriehs verwijst naar redevoe ringen van Prot. Veraart te Groningen, Jlir. Witlert van Hoogland te 's-Graven- hage, van Kuiper en Hermans in de Tweede Kamer; naar diverse artikelen in „I)e Volkskrant" en in De R.-K. Vakbe weging," en maakt er zich bezorgd over dat de bezadigde leiders, o<vder den dwang van deze meer vooruitstrevende leiders, zullen worden meegesleept naar verkapte socialisatie Hij wil duidelijk nmken dat er werkelijk dels ontzettends dreigt. Hier past het even aan te halen de korte kantteekening welke „De Tijd" van 5 dezer maakt op Pater PPendriclis' artikel. De redactie van dit blad schrijft: Is hier misschien een misverstand in het spel? Volgens Prof. J. D. J. Aenge nent is het socialisatiebegrip samenge steld uit vijf gedachten: lo. de privaat eigendom van productiemiddelen moet worden atgschafi; 2a. het arbeidslooze inkomen moet verdwijnen; 3o. bij de productie nlogen de belangen der ver bruikers niet worden opgeofferd aan het particuliere winstbejag der produ centen; 4o. de arbeiders moeten mede zeggenschap hebben in de leiding der bedrijven;. 5o. er dient een einde te komen aan de verspilling van produc tieve kracht. Prof. Aengcnent wijst er in het Februarinummer van „De Katholiek" op, dat de tweede gedachte, die tot den inhoud van het socialisatie- bodrijf behoort, voor de soeialislen noodzakelijk samenhangt met de 'eer ste) grondgedachte n.l. met de afschaf fing van hel privaatbezit, maar dut de drie laatste gedachten met die grondgedachte alle noodzakelijk ver band missen „Van alle drie moet men erkennen", schrijft Prof. Acngenenl dar verder, ,,dat zij een kern van waarheid bevatten, doch dat zij uit den aard der zaak mef afschaffing van het privaat bezit niets ie maken hebben, zoodat de conclusie die de socialisten trekken, alle logica mist." Het is mogelijk, ja, o. i. waarschijn lijk, dat de heeren Kuiper e.s., wanneer zij verklaren niet volstrekt afwijzend te staan tegenover socialisatie, hiermede alléén bedoelen: met afwijzend tegen over die gedachten in het socialisatie- rapport, welke door socialisten op de grondgedachte der socialisatie zijn ge bouwd, docli daarmede eigenlijk niets lo maken hebben en dus los en onaf hankelijk van die grondgedachte moe ten beoordeeld worden. Deze beoordeeling van Prof. Aenge nent en de "daaraan verbonden conclusie van de Tijd-rcdactie zij Pater Hendriehs c.s. lil welwillende overweging aanbevolen. Zij mogen dan tevens voor zichzelf de vraag beantwoorden, of liet nu werkelijk zoo schandalig is„ Kuiper c.s. in gezel schap van -Prof. Aengent aan te treffen. Inderdaad staat „De Tijd" hier den spijker midden op z'n kojn Men heeft nu de verklaring, waarom het Kamerlid Kuiper tegenover socialisatie «jet aiwijEèiiti staat zonder meer. Tevens weet men nu. op welke gronden hetzelfde Kamerlid heeft gezegd, dat beide ideeën elkander niet geheel uitsluiten. En als men nu, ter uitsluiting van ver der misverstand, nog weten wil, waarom Kuiper c.s. vóór monojioliebcdrijven wel meer den kant van socialisatie op zou willen gaan, dan verwijzen wij naar de laatste drie door Prof. Aengenent aange haalde gedachten- uit het bedoelde sociati- êaticrapporl en herinneren wij aan het feit, dat m het Parlement van verschil lende kanten ook van Katholieken kant reeds herhaaldelijk is betoogd, dat voor de staatsbedrijven een ander stelsel van beheer moet worden gevonden, om-dat hel Parlement (evenzeer de-gemeenteraden) hef meest ongeschikte lichaam is, om over be drijfsbeheer, rechtspositie van personeel enz. te oordeelen. Als nu in dit verband scherp in 't oog wordt gehouden, dat hier van mono- poliebedrijven sprake is, dus van bedrijven, die reeds in overheidshanden zijn, of ko men zullen, dan zal men zonder kwaden wil niet kunnen volhouden, dat'van „openbare huldiging van erkend' socialis tische opvattingen op sociaal economisch gebied" sprake is. Zeer terecht heeft Prof. Aengenent in zijn veelbesproken „Katholiek" artikel dui delijk gemaakt, dat niet alle id'ceën, welke door socialisten worden verkondigd, daar om ook socialistische ideeën zijn. Menschen, die zich geroepen achten liet Katholieke volk voor te lichten, en derhal ve als leiders willen aangemerkt worden, moesten zich toch meer door het wezen der dingen laten leiden en niet al te veel op de klanken afgaan Dat late men liever over aan opper- vlakkigcn eiT 'kwaadwilligen. Met het verdaobtmaken van mannen, die tientallen van jaren, niet alleen in het studeervertrek, maar voor driekwart mid den op het terrein van den vollen dagelijk- schen strijd, de Katholieke beginselen ver dedigd hebben, kan men toch moeilijk op den goeden weg zijn. En als die mannen door de daartoe bevoegde en geroepen lei ders, hetzij op staatkundig of op sociaal 'terrein, niet tot de orde worden geroepen, geeft zelfs Pater Hendriehs blijk van on voldoende verantwoordelijkheidsgevoel, als hij hen van schandalige handelingen beschuldigt. Na het bericht in de „Tijd" gememo- Mft O 7onrlhl^r2 Ifll Pte 1920 geric,lt wer<t aan Mgr- Marelli, Bis' WO. m £dlÏBGUB<iIU EU schop'van Bergamo, waarin hij de werk- J gevers aanspoort om de arbeiders niet alleen overeenkomstig- de strikte recht- aardigheid, maar veel meer nog over eenkomstig de billijkheid en de 'naasten liefde te behandelen. Zou men niet kun- ien zeggen, dat de opvolger van Leo XIII Beroemde >9S£H&ING" Fornuizen Holi. IJzermagazijn v/h. M. DE WILD, Alkmaar, Laat over de Boterstraat. .oor de strikte rechten van de arbeiders, I 'lie in vergetelheid waren geraakt, thans, tadat die ideeën van zijn voorganger onder i de Katholieken wortel hebben geschoten, ie wegen komt aanwijzen van billijkheid -.n naastenliefde, die aan het strikte recht :en gewenschte aanvulling geven?" Aan het slot van zijn artikel gekomen, concludeert de heer Kuiper: „Ook' de. Katholieke werkgevers, die reord te hebben, dat de publiekrechtelijke) jeze opvatting van Prof. Aengenent, op regoling der bedrijfsorganisatie voor 1922 i net voetspoor van Z. H. den Paus, niet willen ncgèeren, zullen toch wel duidelijk moeten inzien, hoe weinig, om het zoo Deze formaliteit is slechts vereisclit'wan- tie in Rerum Novarum vooral opkwam neer belanghebbenden een visa wensclien te verkrijgen bij bevoegde Belgische au- VAN DES PUTT i»£ VLAM ËlNDiiOVEH- az2 eon punt van het KI K. StaatsprograM zal worden on daMlit zelfs, zou zijn ge schied als de Centrale Itaad van Bedrij ven of de Kieskringorganisaties geei: wensch in dien zin hadden uitgedrukt, voor de juistheid waarvan de heer Kui-, per niet kan instaan, vervolgt hij: „Wij willen echter wol zeggen, dat ook do moest vooraanstaande leiders van onze B. K. Staatspartij, naar wij stel lig meenon te weten, van oordeel zijn, dat voor de a.s. Kamerverkiezingen een aanvulling van ons B. K. Staatsprogram, betreffende de publiekrechtelijke regeling der bedrijfsorganisatie noodig is. Wij voor ons zijn er dan ook van overtuigcj, dat deze aanvulling er ko men zal. ilet lijdt bovendion geen twijfel, of het bestuur van den Bond va'n it. K. KieskringorgaaisatieS zal, evenals met do vurjgo Kamerverkiezing heeft plaats ge had, de Centrale organisaties van werk gevers, arbeiders, landbouwers en mid denstanders verzoeken, hem hare wen- schen nopens eventueele wijzigingen van ons B. K. Staatsprogram kenbaar te ma ken. En dan zullen allo organisaties zonder twijfel antwoorden dat zij publiekrechte lijke rogeLng- der bocirijiBOi-ganifiatio het program gebracht wenschen te zien. Zij hebben zich daartoe. in het „Paasch- mamiest 19'19" plechtig verbonden. Voeg daar nog aan toe, wat onze vriend Hermans dó vorige week in „De Volks krant" opmerkte, dat n.l. de a.s. Grond wetsherziening de stichting van nieuwe publiekreehteiijko instellingen mogelijk za maken; dat een Staatscommissie werk zaam is om de Begeering te adviseoren, met welke wettelijke middelen de voort brenging en vordeeling van goederen meer dienstbaar kan worden gemaakt aan het algemeen belang; dat een speciale com missie uit den Hoogen Baad van Arbeid, (de z.g. commissie-Nolens) het vraagstuk der bedrijfsorganisatie in studie heeft. Wie kon aan nog betwijfelen, dat de zaak een punt van ons B. K. Staats program zal worden? Dat zou gelijk staan met twijfel aan eigen partij, aan hare lovenskracht en aan hare roeping om in het staatkundig leven van Nederland leiding te geven. Pater Hendriehs zou wellicht goed doen een en ander te overwegen. Z.Eerw. veeht niet alleen tegen windmolens, maar, wat erger is, tegen zijn eigen staatkundige partij en vorkeert, wellicht ongewild, in gezelschap van een clubje malcontenten." Over den aanval van Mr. van Spaen donck op da R.-K. arbedêrsbeweging, is de heer Kuiper allerminst goed te spreken. De valschheid der strekking van diens artikel, wordt z.i. door het voorgaande reeds afdoende' bewezen. De heer Kuiper gaat dan voort: „Aan de werkgevers, die zich achter hun jeugdigen voorganger verschuilen, geven wij in overweging, wat Prof. Aengenent in zijn „Katholiek" artikel van de vorige maand schreef. Nadat de Warmondsche hoogleeraar daar het internationale streven der Ka tholieken naar maatschappelijke reorgani satie heeft uiteengezet, concludeert hij: „Mijns inziens liggen deze denkbeelden evenals die van ons bedrijfsradenstelsel, geheel en ai in de lijn van het schrijven dat door Paus Benedictus XV op 11 Maart zacht mogelijk tezeggen, de heer van Spaendonck bevoegd is, om in dit hoogst 'belangrijke vraagstuk een- oordeel te veilen. Dit jeugdige advocaatje werd bij zijn aan val op de R.-K. Arbeidersbeweging een voudig door zijn persoonlijke achterlijke gevoelens gedreven. Hij is nog niet zoover, dat hij het we reldgebeuren in zijn volle breedte en diep te kan doorzien en heeft evenmin eenig besef van de gerechtvaardigde beweging die thans de volksziel beroert. Dat kan hem niet zoo zwaar worden aangerekend-, doch het zou van de Katho lieke werkgevers een cardinale fout zijn, zich door zóó volslagen Onbevoegden te laten leiden. Zij hebben daarvoor wel andere, meer ervaren en alleszins bevoegde leiders, die er natuurlijk niet aan denken de krabbels van den heer van Spaendonck ook rjaar in 't minst voor hunne rekening te nemen." REIZEN NAAR BELGIë. De Belgische legatie deelt het volgende mede: Engelsche blaten hebben onlangs mede- deelingeiv gepubliceerd omtrent de voor waarden, welke Nederlandscbe ingezete nen zouden ffebben te vervullen om verlof te krijgen zich naar België te begeven. In tegenspraak met deze mededeelingen moe ten belanghebbenden om Belgische visa te verkrijgen niet bij hun aanvraag stukken overleggen; welke de redenen rechtvaar digen voor hun reis naar België. Wel is waar moeten verzoekers op hel inlichtin gen-formulier dat zij op het Belgisch Con- suloat hebben in te vullen de redenen van hun reis vermelden doch geen enkel bewijsstuk wordt hun in verband daar mede gevraagd. Verder behoeven Nederla-ndsciie ingeze tenen om hel visa voor een jaar tc verkrij gen niet de toestemming af te wachten van het Departement van Buitenlandsche Zaken te Brussel aangezien dit visa hun rechtstreeks Wordt verstrekt door de Bel gische consulaten te Amsterdam, Maas tricht en Rotterdam. De overige Belgische consulaten en vicc- consulalen in Nederland verstrekken het visa voor een jaar na hieromtrent over leg te hebben gepleegd met een der hier boven genoemde drie consulaten. Nederlandsche ingezetenen kunnen elk Belgisch visa verkrijgen zonder dat toe stemming noodig is van het Departement van Buitenilaixdscbe Zaken te Brussel. Slechts in enkele buitengewone gevallen zooals b.v. wanneer de verzoeker zich naar België wenscht te begeven om zich daar blijvenl metterwoon te vestigen moe ten de Belgische consuls -hierover voortf met bedoeld Departement overleg plegen. Aan den anderen kant behoeft de pas van Nederlandsche onderdanen welke zich tot de Belgische consuls in Nederland wenden om het visa voor België te ver krijgen in België niet aan de formaliteeit van zegel te worden onderworpen. toriteilen tijdens hun verblijf in België. EEN DEMONSTRATIEF PROTEST. De werkzaamheden aan de Rotterdam- sche Droogdokmaatschappij te Rotterdam, vereischten dat er j.l. Zondag arbeid ver richt moest worden in verband met een reparatie aan een binnengekomen zeeboot. De directie der Droogdokmaalschappij wendde zich tot den Minister van Arbeid, met het verzoek, dispensatie te willen verleenen van het verbod van Zondags- arbeid. Op dit verzoek meende de Minis ter, naar de „Tel." meldt, afwijzend te moeten beschikken. Aangezien de direc tie van voornoemde maatschappij geen kans zag, den vereischten arbeid tijdig en naar behooren gereed te krijgen, zonder op ondag te doen arbeiden, besloot zij (temeer, omdat de "arbeiders tegen den zeer ruim beloonden Zondagsarbeid geen bezwaar maakten) niettegenstaande de ministerieele weigering, tóch het werk op Zondag te doen uitvoeren. Zulks is dan ook geschiedt, met het gevolg, dat door de politie proces-verbaal is opgemaakt van deze overtreding der Arbeidswet. De betrokken werkgevers moeten echter niet voornemens zijn, vertelt het blad, om, indien naar aanleiding yan dezen Zondags- arbeid, boete wordt opgelegd, deze te be talen, doch hebben het plan opgevat of het uitgevoerd zal voorden zal nog moeten blijken om de subsidiair (eventueel) op te leggen hechtenis te ondergaan en ge durende die dagen, dat zij aldus verhin derd zouden zijn, aan het hoofd van hun bedrijf te staan, dit stop te zette Een en ander zou dan bedoeld zijn als demonstratief protest tegen de weigering van den Minister, om dispensatie te ver- lopnen De accijns op het geslacht. Volgens bet verslag (Tweede Kamer) inzake het wetsontwerp tot wijziging van de wetge ving omtrent den accijns op het geslacht, werd door verscheiden! leden algehcele af schaffing van den accijns op het geslacht bepleit. Zij wezen er op, dat deze accijns hel vleesch voor den consument te duur maakt. Naar bun oordeel past hij niet meer in ons belastingstelsel. Vele andere leden gaven daartegenover als huu meening te kennen, dat met bet oog op den toestand van 's lands finan ciën, deze belasting niet kan worden ge mist. Uitvoerdispensaties. Met 12 Maart is tot nadere aankondiging dispensatie verleend van het uitvoerverbod van maté. ook- wel genoemd Paraguaythee (afkomstig van Hex Paragueriensis); gruisglas en zinkerts en zinkoxyde. GEEN NEDERLANDSCHE TROE PEN NAAR WILNA. Naar de „Msb." meldt, moet binnen kort intrekking te verwachten zijn van het wetsontwerp betreffende het zenden van een Nederiandsch contigent naar Wilna, in verband met de volksstemming die daar zou worden gehouden. STEUN AAN NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND. Plet onlangs op initiatief van H. M. de Koningin opgerichte Centraal Comité tot hulp en steun aan de in het buitenland vertoevende Nederlands, stelt zich voor op 26 Maart e.k. eene groote schaalcol- lecte te doen houden, in de grootere ge meenten op straat, in de kleinere óf op straat, óf langs de buizen. Het heeft zich tot alle burgemeesters gewend met ver zoek hunne medewerking te verleenen, opdat in alle 'gemeenten een damescomité, dat zich met de inzameling der gelden zal belasten worde opgericht. (Msb.) Verkeer en Posterijen. Briefomslagen met doorschijnend adresvlctkVoortaan zmillen in het binnenlandsch verkeer briefomslagen met doorschijnend adresvlak zijn toegelaten Landaulet S zitpl. f 9000 Terpedo 4 zitpl. t 6750 Spider 3 zitpl. f 74u0 Conduite inférieure 4 zitpl. f 8000 voor gowoon aangeteekende brieven, mits het doorschijnend vlak een werkelijk deel van den omslag uitmaakt (opgeplakte doorschijnende vlakken dus uitgezonderd). De adressen behooren evenwijdig met de langste zijde van de omslagen gesteld et volkomen d-uidelijk leesbaar te zijn. Portverhooging pakketten voor het buitenland. Mej ingang van 1 April a.s. zullen de tarieven van pakketten be stemd voor het buitenland, overeenkomstig de bepalingen van het poslcongres te Ma drid verhoogd worden. Uit onze Oost. .ee r.;. TROPENKOLLER? - De'„Sum. Post" vernam geruchten om trent koelie-mishandelingen op een rub beronderneming in het Bating Törosche, in Tapanoeli. Men zou een koelie gekneveld hebben en hem uren lang in de brandende' zon op een zinken dak gelegd hebben. Een andere koelie zou aan den staart van een hollend paard gebonden zijn ge worden, Nummer drie zou lot aan den hals onder den grond zijn bedolven. Van een vrouw zou men' de lichaams- deelen verbrand hebben. De „Sum. Post" vernam bij bet inwin nen van nadere inlichtingen, dat eenige maanden geleden de hoofd-mandoer van een der Tapanoeli-ondernemingen zich aan mishandelingen bad schuldig gemaakt, welke eerst thans bekend zijn geworden. De assistent is als medeplichtige gear resteerd. Een gerechtelijk onderzoek beeft plaats, DE „RUN" OP EEN BANK. Op 1 en 2 Februari verdrongen zich hon derden voor bet gebouw van Kievil's Alg. Spaar- en Depositobank te Batavia, die allen hun spaargelden opvroegen. Het was een complete run en de dwaaste geruch ten deden onder de beleggers de ronde. Naar aanleiding van de agitatie, bij. den heer Kievit geïnformeerd, bleek de redac tie van de „Java Bode," dat er absoluut geen aanleiding lot eenige ongerustheid bestaat. De Bank betaalt kalm uit en zal belalen aan al, wie zij geld opvraagt. Na der won -zij inlichtingen in bij de Ja- vasche Bank. De heer vah Hemert deelde mede, dat alle geruchten, aangaande een staking van de betalingen, door Kievils' Bank, onver antwoordelijk zijn en dat de Bank zijn verplichtingen tot den laatsten cent zal nakomen. Waarschijnlijk zijn deze geruchten, die zooveel onrust bij de beleggers verwek ten, met tendentieuze bedoelingen door een zeker iemand verspreid. De justitie moet deze onverantwoorde lijke bron, waar alle geruchten uil voort vloeien, reeds op het spoor zijn. WONINGNOOD VAN EEN BURGE MEESTER. Wer-d onlangs gemeld, dat de burge meester van Amsterdam de moeilijkhe den van den woningnood ondervond, zijnen ambtgenoot te Deventer, jlir. mi T. A. M. A. van Humalda van Eijsinga, blijft deze last evenmin gespaard. De eigenaar van het huis, door den burge meester bewoond, eischte ter civiele kantongerechtszitting outrunning vail het huis, door den burgemeester be woond, nadat geen accoord is verkre gen over aankoop van het huis. door Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY bewerkt door L. M. VAN P1NXTEREN, R. K. Pr. Dal is weinig en zelfs niets. Als haar duis tere lotgevallen niet verder worden op gehelderd, dan is het van weinig Jbe- lang te welen of zij over zee. oF jn een dorp van Frankrijk geboren is; maar God, die Iiaar aan u heeft toe vertrouwd, zal dat raadsel zonder twij fel voor u oplossen. Als gij ooit iets aangaande dit belangwekkend schepsel mocht vernemen, laat dan niet na het mij te pielden." Louis Racinè nadende het wjlde piets je en mevrouw d'Epinoy, „Mevrouw,zeide hij, voor Etieimetle buigend, „ik ben op hel oogenblik bezig met een. lichtwerk over de genade, en ik zou baaiin gaarne melding ma ken van dit jonge meisje. Welk een weldaad dier Voorzienigheid, die het in uwe handen deed koincn. Gij Ueot haar gevonden woest en onbekend met onze beschaving en gij gaat er een christen van maken. God rekent dergelijke da den hoog aan. Staat gij mij toe haar aan wie ik eene ingeving te danken heb, nog eens weer te zien?" „Mijnheer,' antwoordde Etiennette, „gij hebt evenals de vorsten het recht om te zeggen: ik wil zulks. Het zal eene eer voor dit kind zijn in een van uwe bewonderenswaardige werken her dacht te worden. Op mijne beurt vraag ik u eene gunst. „Alles is u toegestaan, mevrouw." „Zcudt gij mij willen uitnoodigen bij de voorlezing vap djen, s»ng van ,uw j -gen,,'} gedicht, waarin gij over het arme kind spreekt?" „Ik beloof het u," antwoordde Louis Racine. De dochter van den dichter greep de twee handen van de dochter ,der wouden en vroeg haar: „Mag ik u be minnen „Ja," antwoordde deze, „wees mijne vriendin." Beiden omhelsden elkander en spra ken minzame woorden. Etiennette sprak jn dien tijd piet Racine en mevrouw, de Flessigny zag naar de deftige gasten, die de sa lons van den professor vulden. Eens klaps legde zij de hand dp den arm, van Anfonin. „Wie is die man ïn blauw fluweel gekleed? Kent gij hemA ptijn- heer?" „Het spijt piij, mevrouw, dat ik hem niet ken, mpar ik zal inlichtingen vra- „Ja," zeide de gravin, „doe dat en kom spoedig terug." De officier naderde een dei- gasten en bracht hem de vraag van Flavienne over, „Dat is graaf Canéles," antwoordde deze. „Het is een zeer deftig en schoon man. Hij is dan ook zeer gezocht en komt hoe langer hoe meer in de gunst van den hertog van Orleans, wiens vader hem het leven verschuldigd is." Een oogenblik later deelde AnLouin zijne inlichtingen aan Flavienne mede. „Hij is het niet," zeide deze, „ik word opnieuw krankzinnig, hij kan het niet zijn. En toch welk een gelijke nis." Zij wendde opnieuw haren blik naar graaf C ancles, en door een zeker mag netisme, dat wij allen wel eens onder vonden hebben, slaagde zij er in, door te willen, dat <lc giursleliiig vjm den hertog van Orleans zich naar haar wenddo, dat deze zulks ook deed." Het gezichl van mevrouw de Fles signy deed den vreemdeling sidderen en evenals zij mompelde ook hij„Het kan niet zijn." Mevrouw de Flessigny verzocht hare vriendin de. salons van den professor te verlaten. Hel arme kind, vermoeid door al de indrukken van dien dag, leunde op den arm van Antonin, als of zij op het punt was van in onmacht te vallen." „Hebt gij verdriet?" vroeg de burg- graai haar. „Neen, maar ik zou alleen willen zijn," fluisterde zij. „Om te weenen?" „Neen, 0111 mijne herinneringen f verzamelen. Het komt mij voor, dat het gezicht van alles wat hier verzameld is. mij feiten en datums zal in het geheugen 'loepen. Een deel van den sluier, die mijn verleden omhuld, is verscheurd. Ili zoek, God zal mij hel pen." „Wenscht gij naar huis terug tc kce- ren „Ja," antwoordde zij. Aulonin sprak een. paar woorden tot Etiennette. en een oogenblik later» be dankte hij mijnheer de la Coiidamiue hartelijk voor zijn welwillendheid en verzocht hem in hun hotel van tijd lot lija het wilde meisje te komen op zoeken. „ik beloof liet u," antwoordde de geleerde onderzoeker, t Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1