BINNENLAND. L Bureau: HOF ALKMAAR. - Telefoon Briewen uit Frankrijk BiimeniandscSi Êlieaws. FHUILLBFON MAANDAG 14 MAART Ml fï4e JAARGANG Advertentieprijs: Geldt niet alleen voor België. De nieuwe dienstplichtwet. EERSTE KAMER, TWEEDE KAMER. Verkeer en Pesterijen. NEDERLAND EN BELGIE. Ne f.13 HOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD T „ONS BLAD" Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaarf 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hotjger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Vafi 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—. De werkeloosheid heeft in Frankrijk evena s in bijna alle andere landen groote afmetingen aangenomen, al klinkt ons een aantal van 120.000 werke oozen voor geheel Frankrijk nu niet zoo bijzonder overweldigend in de ooren. Het .s dan ook niet zoozeer dat aantal, dat in 1914 meer dan 300.000 bedroeg en bij het eindigen van den oorlog 116.000 ongeveer, dat verontrustend'wcrkt, dan we! het feit dat juist ,n deze tijden het economi sche even zoo sterk door werkeloos heid wordt aangetast. Meer dan ooit is het noodig dat er gearbeid wordt om de norma e .evensomstandigheden weer terug te krijgen. Er wordt dan ook van alle kanten op aan gedrongen, zooveel mogelijk een einde te maken aan de werkelooshe d door werk te zoeken, niet alleen over het algemeen, maar om de werkeloozen weer terug te brengen ieder in zijn eigen bedrijf en vooral hen d.e voor den oorlog het landbouwbedrijf u toefenden, tot den landbouw te doen terugkeeren. De minister Daniël Vincent die dat vraagt stuk in de Fransche kamer behandelde wees er terecht op dat ondersteuning van werkeloozen geen oplossing is, hoe noodzake.ijk dit in bepaalde ge vallen ook kan zijn, maar dat ver schaft ng van arbeid, de eenige goede op.ossing is. Hij wees hierbij op de noodzakelijkheid, met behoud van de bekende Fransche gastvrijheid, er voor te waken dat vreemde werkkracht ten niet in de eerste plaats worden benut, maar dat het eigen volk voor gaat. Van meerdere zijden wordt hier op ook aangedrongen vreemde ar beiders te weren, doch ook stemmen gaan op o. a. v. Gustave Henri, die waarschuwt niet te bang te wezen voor vreemde arbeidskrachten, waar zooveel werk op het land te verrichten is en hij voorspelt dat men binnen een jaar ze zelf zal naloopen om ze Frank rijk binnen te voeren. Terecht meen ik vestigt Gustave Herné hun de aa.bdacht op, als men vyeet dat in Frankrijk nog zoovele streken zijn, waarde grond is verla ten en waar zoowel groote als klein, landbouwers bij gebruikaan arbeiders krachten, hun zoo noodige taak niet kunnen vervullen. CLchoön de proe- ducten hoog in prijs^zijn en het be drijf dus zeer zeker loonen,- worden ver scheidene landerijeiT te koop aangebo den, wegens gebrek aan werkkrachten. Het zijn in hoofdzaak de groote steden die h.eraan schuld zijn, terwijl het u.st van be.ang zal zijn de goede werkkrachten op hun pkfiats van be stemming te brengen en zoodoende de steden te ontlasten Verdient het aanbeveling voor Hollandsche land bouwers zich naa r Hrankrijk te be geven. Het is deze vraag die mij in en kele bneven werd gedaan, welke ik voor zoover ik deze na een vluchtig onderzoek kan beoordeelen wil beantwoorden. Niet zonder de meest volkomen inlichtingen te hebben ontvangen ga men hier toe over, zoo veel hangt af van de streek en de plaats waar men zich heen zou wil len begeven, en het feit dat er stemmen opgaan, vreemde arbeidskrachten te weren, zal de positie van den Hol- landschen arbeider niet gemakkelijker maken. De loonen zijn beslist hoog maar het leven in verhouding duur. Het niet k ennen van taal en gebruiken mogen geen onoverkomelijke bezwaren zijn, velen toch zullen zich daardoor niet thuisgevoelen en bijeenspoedigen terugkeer zullen de reiskosten zeer zeker een groot deeL van het meer dan hier verdiende loon in beslag nemen. Niemand beter dan een Hollandsche consul in den vreemde zal over deze punten kunnen inlichten, bekend als hij zal zijn met plaatselijke omstandig- heden.Of echter Holland vele van deze vertegenwoordiger, speciaal in land bouw geschikte streken bezit is mij momenteel niet bekend. Waar het betreft de aankoop van landerijen, dient ook cje grootste voor zichtigheid betracht. Onze Holland sche boerderijen zijn niet met de Fran sche te vergelijken en in de streek, die ik bezocht, bleek mij na onderzoek, dat de landerijen die te koop stonden, van een ontzaggelijke uitgestrektheid waren. Kleine bedrijven waren daar weinig te vinden, althans niet te koop. De prijzen van de groote liepen van 400.000 tot één millioen franc en ltoo- ger, inderdaad bedragen die de groot ste voorzichtigheid gebieden, alvorens er toe over te gaan. Het is niet moge lijk in een korten brief uitvoerig dit onderwerp te behandelen, ik heb het slechts even willen aanstippen, maar stel mij voor, na meer gegevens ver zameld te hebben, hier nader op terug te komen. Parijs Februari 1921. Mr. P. v. S. In het Januari-No. van „Ons Geloof" heeft, zoo lezen wij in de Brusselsche „Standaard," de Eerw. heer Van Tiche len een merkwaardige bijdrage geleverd over onze tekorten. We laten hiervan een uittreksel volgen, dat van „rakum" is. - -■* „Geloof is onthechting.... Wa baat echter de heerlijkheid van ons geloof, als ook voor Katholieken het geld hun god is en de brandkast hun gewijd tabernakel? Als ook voor hen het geld geen geur heeft, zaken enkel zaken zijn, waarbij de moraal me haar scherp zevende gebod .geen meespreken heeft? Als ook zij de bandelsprijzen opdrijven, niet naar recht en billijkheid, maar naar hebzucht cn woekerkoorls? Als ook voor hen hu ml el en nijverheid geen sociale functies zijn, waarbij zij zich treffelijk verrijken mogen, maar enkel e'goistische fortuinmiddelen, naar iiberaie opvatting? Als ook voor hen de arbeider en de be diende werktuigen blijven die weggesme ten worden als ze verslijten en geen broe ders die bemind worden om God, maar waarvan men nu noodgedwongen de zware macht onderstaat? Als ook de Katholieken meehollen in de algemeene pleizierjacht, alsof het be staan bij den dood afgesloten werd? Als in Katholieke huizen dezelfde negerdansen gesprongen worden als in de nachtbars en Katholieke meisjes er even schaamteloos rondloopen als de barmei den? Als de Katholieken naar -dezelfde schunnige theaters en kinema's drommen als de heidenen en Katholieke Waden reclame maken voor die vroeselijkbeden7 Als op straat geen verschil te zien is tusschen christelijke vrouwen en lichte kooien? Tegen al die laag-menschelijke en hei- densche uitspattingen moet ongenadig in gegaan worden, willen wij ons christelijk volk gaaf houden. Dan zulten die halfbakken Christenen van ons weggaan? Dat zeAnders loopen ze zelf toch verloren en steken de anderen aan door hun ergerlijkheid. Dan zal het blijken, dat de godsdienst niet past bij het moderne leven? Zeg liever, dat zulk hpidensch boeltje niet past bij den godsdienst; dat die halve heidenen hun gedragingen maar moeten wijzigen, doch niet den godsdienst!" Het wetsontwerp tot nieuwe regeling van den dienstplicht, dat de beslaande militie, landweer cn landstormwetten zal vervangen, is bij de Tweede Kamer inge komen, HET BEDRIJFSRADENSTELSEL EN HET PROGRAM DER R, K. STAATS PARTIJ. Bij de R. K. Kiesvereeniging „Recht en Plicht" te Delft is ook een motie ingediend inzake de opname van het bedriji'sraden- stelsel in het program der R. K. Staats partij. Deze motie is ongeveer gelijkluidend met die, welke in Den Haag is aangeno men. WIJZIGING DER SUCCESSIEWET. Op het wetsontwerp tot wijziging van de successiewet zijn door den katholieken afgevaardigde den heer De Wijkerslooth de Weerdesteyn eenige belangrijke amen dementen ingediend. De indiener heeft daarbij de volgende toelichting gegeven: In verschillende ons omringende lan den wordt ook na de jongste wetswijzi gingen van de kinderen een myider bedrag aan successierecht gelieven dan thans door de regeering wordt voorgesteld, of schoon die landen door hunne deelneming aan den oorlog in zeker niet mindere mate versterking der rijksmiddelen behoe ven. De heer De Wijkerslooth wenscht het bestaande recht ten aanzien van kinderen en den overlevenden echtgenoot bij aanwe zigheid van kind of kinderen uit het hu welijk verwekt, te handhaven; ook dit is nog liooger dan het thans geldende succes sierecht in België. Vermindert men het recht voor kinderen als de heer De Wij kerslooth voorstelt, dan is een honger recht dan tweemaal dat successierecht voor kleinkinderen enz. niet te moi-iveeren Wel een verdubbeling van het recht omdat door het uitvallen van den erfgenaam in den eersten graad, en een rechtstreeks erven door de kleinkinderen, eenmaal de betaling van succssierecht wordt verme den. Bij het tweede amendement wordt ge zegd, dat er ook in ons land in deze om standigheden meer dan ooit reden is om groote gezinnen te ontzien bij de heffing van de successiebelasting. In dit amendement wordt voorgesteld een vermindering van de rechten met 10 pet, voor ieder kind boven het derde, wanneer vier of meer kinderen in leven zijn tijdens het openvallen der nalaten schap, met dien verstande, dat de vermin dering een bedrag van 1000 niet mag overschrijden. De Deensche boter te Amsterdam. Het „Handelsblad" verneemt, dat de aan vraag van Deensche boter door de Am- sterdamsclie winkeliers zóó groot is, dat in het begin van de volgende week met den verkoop van dit zuivelproduct kan worden begonnen. VERBOUWING DER TWEEDE KAMER Naar het „Vad." verneemt, zijn de le den der Tweede Kamer uitgenoodigd, om Woensdag 16 cn Donderdag 17 Maart in de ochtenduren de bekende ontwerpen voor de verbouwing in oogenschouw te nemen. Deze bezichtiging zal uitsluitend' voor leden van de Tweede Kamer zijn. Pas na die bezichtiging zal worden beslist, of de ontwerpers der plannen zullen worden uitgenoodigd tot het maken van een per spectief. Men overweegt het maken der perspec tieven in één hand te leggen. De salarisverhoogingenAan de ge maakte opmerkingen bij het afdeeKngs- onderzoek over fle suppleloire wetsont werpen over liet dienstjaar 1920 inzake de terugwerkende kracht der kindertoesla gen, als gevolg van de aangenomen mo tie van den heer van Rijzewijk wordt het volgende ontleend: Eenige leden stelden de vraag of de regeling, voor welker uitvoering thans, voör zoover deze het- dienstjaar 1920 be treft, de benoodigde gelden worden aange vraagd, als een definitieve dan wel als een tijdelijke moet worden beschouwd. Mocht dit laatste het geval zijn cn heigeen wad andere zijde werd ontkend, dan zou den deze leden gaarne vernemen, of spoe dig een definitieve regeling zal worden tot stand gebracht. Het verschil tusschen de bezoldiging der ongehuwde en die der gehuwde amb tenaren, gelijk dit door de onderhavige regeling is gewijzigd, achtten sommige Iedén te groot. Voorts werd de vraag gesteld welk be drag benoodigd zal zijn voor de bestrij ding der kosten van de nieuwe regeling van den kinderbijslag voor het onderwij zend personeel. Geen kwijtschelding van pensioenstorting. De Minister van Finasciën heeft in de Eerste Kaïner verklaard, geen wetsvoor stel tot kwijtschelding van pensioenstor ting van gepensionneerden en wachtgelders in te zullen diénen. DE EERSTE KAMER EN DE POS TERIJEN. Het wetsontwerp tot regeling van do 'inkomsten en- uitgaven van de posterij en, (je telegrafie en telefonie voor 1921 heeft in de afdeelingen der Eerste Ka mer tot verschillende opmerkingen aan leiding gegeven. Enkele leden maakten bezwaar tegen de steeds verder doorgevoerde Zondags rust voor het postbedrijf ten platten lande. Zij wezen er op, dat juist do Zondag den landarbeider bij uitstek do gelegenheid' biedt zich door dezen verder to ontwikke len. Enkele leden waarschuwden tegen vor dert) verhooging der posttarieven. Ande re leden waren van oordeel dat, zoo or ai ïnmindoring van 3mz3t-.ple.ats mocht hebben, daaruit geen nadeel kon "voort vloeien, aangezien dan ook het porsonee zou kunnen worden beperkt. Een der leden vestigde de aandacht van den minister op do door den giro dienst beschikbaar gestelde eredietbrieven waarop staat vermeld, dat „bij alle post kantoren, bijkantoren, hulpkantoren do houder betaling verzoeken kan in bedra gen van f 10 of veelvouden daarvan." Zoowel aan het postkantoor to Amster dam, als aan dat te Nijmegen, moet het echter zijn voorgekomen, dat uitbetaling werd geweigerd, omdat het postkantoor „niets met den girodienst" uitstaande heeft. Wanneer dit waar is, moeten' er volgens dit lid maatregelen worden ge troffen, dat hot publiek niet het slachtof fer wordt van de bureaucratie. Dat de post er is voor het publick, werd ook door andere leden opgemerkt. Zij toch meenden zich te moeten beklagon over het optreden van sommige ambte naren der post- en tel., die van een te gengestelde meening schijnen to zijn en steunende op het feit, dat dit bedrijf een Staatsmonopolie is, optreden alsof tegen over het publiek alles geoorloofd ware. Tenslotte werd door één der leden een opmerking gemaakt tor zal» van het in ternationale postverkeer. ïïij wees er op dat Duitschland reeds tijdens den oor log, do porto's van voor het buitenland bestemde brieven, welke internationaal wa ren vastgesteld, eenzijdig heeft verhoogd Gesteld nn, dat een brief uit Duitsch land voor een geadresseerde hier te lande onvoldoende door den afzender is gefran keerd naar het aldaar geldend tarief maar voldoende volgens hot internatio naal tarief, heeft dan zoo vroeg dit lid, de Nederlandsche post het recht afgifte van dien brief te weigeren, wanneer de geadresseerdo het van hem gevorderde strafporto niet voldoet? Vergadering van 11 Maart). jf Bij de behandeling der begrooting van 'buitenlandsche zaken bespreekt do heer iREEKERS (R.K.) het gezantschap bij den Paus en betuigt zijn instemming hier mede. De heer VAN DEN BERG (UIL.) be pleit eveneens de instelling van het ge zantschap. De heer VAN EMBDEN (V. D.J wenscht vereenvoudiging in hot p»3sen- stelsel hij is voorts van meening dat voor do economische blokkade een cen traal orgaan noodig is. De houding der regeering in zako het geheimhouden van het geschil met Servië keurt spr. af. Ook do benoeming van een Oostenrijker tot consul in Servië was oen fout. De heer VAN DER EELTZ vraagt alsnog feitelijke mededeelingen over de instelling van een gezantschap bij den Paus. Do heor DOJES (U. L.) dringt aan op een betere grensregeling in do Eems. Do heer VAN KOL (S.D.A.P.) be pleit meer openheid van den minister te genover hot parlement. Spr. vraagt of 'opneming van de Nod. Koloniën in den Volkenbond onzen invloed niet zou kun nen versterken. Spr. vraagt of de lands belangen de instelling van hot gezant schap hij den Paus" wettigen. In overeenkomst mot DuitsehlaniTnoemt spr. het bedrag te hoog en de waarbor gen gering. Hij noemt de Servische kwes tie eon blunder. Ten aanzien van do Belgische kwestie wil hij arbitrage over den vraag wat den voorrang heeft territoriale wateren of riviermond. De heer VEBHEIJEN (R.K.) uit een woord van protest tegen het standpunt van den heor Van Kol in zako de Bel gisch kwestie. Do heor POLAK (S. D. A. P.) houdt een nationale rede en betoogt dat onze lankmoodigheid jegens België moet ein digen. Do heer IDENBURO (A. R.) z?gt, cao de anti-revolutionnaiie partij het gezam- schap bij den Paus in den zin van tijde lijk blijft beschouwen. MINISTER VAN KARNEBEEK zal met een voorstel komen tot aanstelling van een consul op do Antillen. Het ontwerp tot deelneming aan het Internationaal Gereehtshof lieert het de partement reeds verlaten. Binnenkort verschijnt eon uitvoerige toelichting over het standpuntder Ne derlandsche delegatie op Volkenbondver- gadoring. Ten aanzien van do Belgische kwesti zegt spr., dat het oogenblik tot afbre king van de onderhandelingen nog niet is gekomen. De minister ontkent fouten van zijn ambts-yoorgangor in zake het Ser visch geschil. (Vergadering van 11 Maart\. Tabaksaccijns. De heer DE MONTé VER LOREN A.R. betoogt dat de 20 millioen welke van deze nieuwe belasting worden verwacht, niet kunnen worden gemist. De belasting- aanwas zal stellig in 1922 een einde ne men, terwijl nog vele tientallen miilliöe- nen nieuwe uilgaven wachten. Voor een heffing ineens is het gunstig oogenblik voorbij. Spr. wil een heffing op den nor malen vermogenaairwas, doch verwacht niet dat de opbrengst groot zal zijn. Een zwaarder druk op de rechte linie in de successiebelasting wil spr. niet. In. de be zwaren tegen de voorgestelde heffing deelt hij niet. De heer SMEENK A. R. bestrijdt den heer v. d. Laar, die de indirecte belas- 9 e webergevontien dochter Naar hel Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door ,L. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. „n 4Ho°PDSTUK VIII. GRAAF MANOEL CANELOS. iaat Canélos was i,n die dagen eet) 'Ier meest bekende persoonlijkheden van Panjs. Sedert tien jaren wist hij Je stad te doen spreken vau zijn for tuin en van zijn geluk. Zijn gTOOte nut, aambeid werd slechts eeêvcmu-rt door bet geluk, dat al zifue™! heiningen vergezelde. Hij had een for- Icho gestalte, een gela'at dat schoon nas door zijn onberispelijke lijnen, (lou tere oogen, die nu en 'dam plotseling 'eb.tierden, een mond waarop een oci- fcdci slaanbaren glimlach zweefde, en wachtige haren. Zijne manier van doen Saf deu toon pan in de samenleving. 4111 stdliedegen schitterde van edelgc- 'tcenleji als het slagzwaard van een Toen hij zich te Parijs vestigde, 40 liij van Peru, waar hij, naar hij zeide,^ onuitputtelijke goudmijnen be zat, Zijne manier van leven scheen dit te bevestigen, want nauwelijks aan gekomen beijverde hij zich een paleis te koopen. Een financier, die zich ge ruïneerd had. stond hem het zijne af en den volgenden dag trok graaf uane- los er in, dar hij tegelijk den inboe del, die met weeldengeu smaak ge kozen was, had overgenomen. Zijn huis werd aanstonds voorzien van een stoet bedienden, &e stallen opgevuld met prachtige paarden en rijtuigen. Van af den eersten dag gevoelde bij zich als meester in die reusachtige stad, bij, die onbekende Peruaan, wiens eenige ver dienste was een reusachtig fortuin te bezitten. Daar hij geen geduld had om te wachten tof de groote wereld hem zou ontvangen, wilde hij die ontvangst afdwingen. Hij voegde bij een groote manschenkentns een diepe minachting voor hun karakter. Paiijs ondervindt nu en dan hevige schokken. Dan eens zijn het twisten van geleerden, dan wederom oproeren in liet parlement of op de straten, In die dagen was het in koortsige span ning voor een iiriantjeelo combinatie. Reeds het eerste optreden van Law ip Frpfikitik deed het succes, dat later zijn bankiershuis zou vinden, voorzien. Toeu de Hertog van Orleans de voogdij van Lodewijk XV iri handen nam, werden zijn plannen, na onder zoek, als een gevaarlijke dwaasheid ver worpen. Maar langzamerhand won zijn systeem aanhangers, de hovelingen van Philip "Van Orleans beschermden cm de omsian'digheden begunstigden hem. De financiën van liefrijk waren in een wanhopigen toestand. Het openbaar cre- diet moest gered worden oi' een staats bankroet zou volgen. Law beloofde de uitdelging der staatsschulden. Hij be weerde, dat het papier het geld zou doe.n toevloeien. De Hertog van Orle ans, genoodzaakt door de behoefte van het oogenblik, beschermde hem en liet zijn systeem goedkeuren. De eerste suc cessen van de algemeene bank, die in de straat Buinoampoix gevestigd werd, gaven den avonturier gelijk cn schenen de verwachtingen van den hertog in vervulling te doen gaan. Law liad wel dra het bestuur der Fransche financiën in handen. Zijn liandelsvereeniging, die alle bankzaken omvatte, verblindde het gehcele 'rijk. De bank van den Scnot werd de koninklijke hank. Al het goud van Frankrijk vloeide naar de kelders vau Law, die in ruil daarvoor papier aan zijne aandeelhouders gaf. Men sprak over'niets anders dau over reus achtige fortuinen in enkele dagen op gebouwd. De staat betaalde, dank aan Int papieren geld, al zijn schulden Niemand dacht er aan, dat liet bankroet verborgen kon zijn onder den hoop van zwartbeschreven vodden, dig in tie straat Ruincampoix werden afgeleverd. Er werd papier gemaakt zonder maat en zonder eind; men ontrukte elkander dat papier, het bracht geheel Parijs tot koortshitte en deed alle hersenen breken. Du snelheid, waarmede fortuinen ge maakt wtn-den, bracht met zich een on zinnige verkwisting. De geldkooingeo trachtten de groote heeren te vernede ren. Men kocht ambten, men handelde in titels. Een algnreene omwenteling wierp de sociale rangen omver en bracht alles in verwarring. Graaf Canélos wierp zich, zoodra hij Zieli gevestigd» had, met alle macht in de filianciecle operaties van Law, met vvien bij openlijk vriendschap onder hield. De trots van den edelman ver bond zich met de jjdclheid van den bankier. Do ware koning van Parijs was op dal ppgepblik Law, .Ujt zijne h.yiden vielen acties, waartegen eeuwenoude riddergoederen, vruchtbare akkers, ijzer-, zilver- en goudmijnen werden ingeruild. Van af het begin gelukkig in zijn ondernemingen, deed Canélos zijn rijk dom bewonderen. Hij opende zijne sa lons en liet er de grootste kunstschat ten ziep. Zijne broeibakken werden evenzeer geroemd als die van graaf Phjlip, hij betaalde de muzikanten van de groote Opera om de muziekstukken, di© in de mode waren, te spelen ge- durenoe zjjne diners. Evenals de vor sten nam hij letterkundigen in zijn ge volg, die hem oden toedichten en boe ken opdroegen. Van zijne mildheid wer den ongelooflijke voorbeelden ver haald. Zoo had hij eens gedurende een diner een gouden beker doen rondgaan, gevuld met diamanten, parelen eir ge kleurde edeistcenen, waarvan iedere man zich or een mocht uitzoeken voor een gesp en iedere vrouw voor een ring. Maar zijne dwaasheden beletten hem toch niet een helderen blik op geld zaken te hebben. Na zich vrienden onder den adel te hebben gemaakt, ontdeed bij zicli in stilte van zijn aan deden -ten, gunste vrui hen die hem tingen te eenzijdig bestreed. 'V De heer A. P. STAALMAN C. D. zal nooit stemmen voor een belasting op la. biilr en tegen iedere nieuwe belasting] zoolang zoovele millioenen worden uiit-i gegeven voor militaire doeleinden. Minister DE VRIES betoggl dat da' finaneieele toestand veel minder gunstig is gewonden; 1921 zal 'stellig oen tekort opleveren van 40 millioen en in 1922 zall zeker 40 millioen moer noodig zijn. Be-i halve de tabaksbelasting, succenfievor-i hoogingen en verhooging der grond'be-i lasting zuilen nog nieuwe middelen moe-; ten worden gevonden. De directe bolas-j tingen zijn onmogelijk verder op 10 voe-:j ren. Het voorstel Marchant beSreffcnucj een heffing-ineens zal in ieder géval nieti spoedig in het Staatsblad staan. De ver-; mogensaanwasbel'aslmg zal niet veel op kunnen brengen. Over bezuir-ging valt' wel gemakkelijk te spreken, doch ze is niet gemakkelijk toe te passen. Be tabaksbelasting is overal booger dau hier te lande. Het offer dat van den pifp-rookenden werkman wordt gevraagd is slechts gering. Overdreven zijn del technische bezweren. Veel grootet zijn bezwaren legen de heffing bij invoer of; veiling. De Minister- is bereid tegemoet te ko men aan de technische bezwaren. j Hierna wordt gerepliceerd. Minister DE VRIES verklaart bij re-! pliek de regeering haar laaik niet kaal vervullen met een tekort zoo groot ais. ■hier dreigt. Waar geen beter middel lot dekking is aangewezen moet de rag.e-, ring op het aanvaarden van hol onl-' werp blijven aandringen, Bs daling van tien Botérpiijs. To Amsterdam is, naar de „Tel." mt_..tf, door botergrossiersfirma's bericht onlv„n-.> gen, dat de combinaties in Friesland van heden af 30 cents per kilo lager noteeron. Dit beteekenl, dat de detailprijs op 2.75 per kilo zal worden gesteld, hetgeen met] den prijs van de Deensche boter slechts' 2 cent per kilo verschil maakt. Gasjabriek. te Amsterdam. De Com-, missie van Onderzoek naar deExpioila.io van het gasbedrijf te Amsterdam, stelt in, haar rapport voor om de gasfabriek-Oost! niet onmiddellijk af te breken, maar te sluiten, hetgeen over drie maanden zou hunnen geschieden. i Verhooging van douanckostcn van spoor wegzendingen. Met ingang van 15 dezer, zullen de onkosten, verbonden aan de ver vulling van zekere douaneformaliteiten hij' spoorwegzendingen, belangrijk worden ver hoogd, hier en daar zelfs meer dan ver dubbeld. In 'n nieuw spoorwegtarief voort het vervoer van ijl- en vrach.goedcren, dat tegelijkertijd zal verschijnen,' zijn de bedoelde douanekosten nader omschreven. EEN VERKLARING VAN MINISTER VAN KARNEBEEK. In de Vrijdag gehouden zitting der Eer ste Kamer liee'ft de Minister van Buiten landsche Zaken de volgende verklaring af-: gelegd: Indien mocht blijken, dat men van de zijde der Belgische regeering geen pajs meer stelt op hervatting der onderhande lingen, dan zal hel oogenblik zijn geko men, waarop geconstateerd moet worden, dat de herziening van 't tractaat van IA,'19 geen voortgang meer kan hebben. De vr aagis nu, of er een oogenblik komt,, waarop de aandacht der Belgische regee ring er op moet worden gevestigd, dat de gelegenheid tot onderhandelingen cr nog is, zooals de kwestie thans ré, kan zij niet blijven aan den toestand van onzekerheid moet een einde komen. In hoever het oogenblik gekomen is, om België dit dui delijk te maken, ualt echter nóg mei ie neggen. Zoodra de Nederlandsche regee ring. tot het inzicht komt, Vat dit oogenblik daarvoor gronden fn Berry en wijngaar den in Bourgondië afstonden. ïfij gaf voor dat bij rust zocht, en alles wat hij door de gunst van Law en de be hendigheid zijner berekeningen, ve wvr- ven liad, werd omgezet iii bossclien, en akkers Men lachte om zijn angst en zijne voorzorgen werden zwakheid genoemd. De verandering in zijne handelwijze viel samen met den tijd waarop Philip v,an O 'cans Law tol controleur-gene raal van financiën benoemde. De titel was do voorlooper van zijn val. Dn zaken kwijnden eerst erl-stonden daar na plotseling stil. Op ec 1 vaag gerucht, dat de bezitters van aandeelen er tae- drCef- 0111 huil papieren geld te verkno pen, volgde een algemeene inzinking. Millionflirs werden arm. Het konink lijk werd in een afgrond gesleept. Nie mand kon do verwoestingen en de tam pen berekenen, die het systeem van Law aan liet land veroorzaakte. Lange jaren warén 111. om die noodlottige gevolgen te hersmllen. De moor behen dige,1, die zich slechts aan een specula-' tie waagden om ze te verlaten zoo dra zij twijfelachtig wordt, behaalden onl isekenbare winsten. \Vordt .vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1