„QMS BLAD u BINNENLAND. Kerk en School No. 136 DINSDAG 15 MAART 1921 14e JAARGANG {2;- Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SS!E8SrM Juiste voorlichting? Binnenlandsch Nieuws, WOURD-HDLLANDSCrt DABBI Alïi 39 Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek «Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag ^an f 500,—f 400,—, f 200,—, f 1ÖO,—f 60,—, f 35—, f "is,. Men schrijft ons van de zijde van den Raad van Arbeid te Amsterdam: „De Risico-Bank", orgaan van de Cen trale Werkgevers Risico-Bank, bevat een uitvoerig artikel over de nieuwe Ziektewet geregeld op den voet van het bekende plan Poslhunin-Kupcrs. Tot dusver geschiedde alles achter de schermen, thans werd een lipje van den sluier opgelicht en is het oogenblik gekomen, 0111 over hetgeen wordt medegedeeld, een oordcel te vellen. Bij bedoeld plan zit voor het inderdaad lofwaardig, doch ook op andere wijze be reikbare streven den arbeiders premie-vrij 80 pet. van hun loon als ziekengeld te bezorgen, terwijl zij volgens-de Ziektewet slechts 70 pet. zonden erlangen, waarbij de helft der premie dan op hen kon worden verhaald. De werkgevers worden in bedoeld ar tikel aangespoord een verklaring in te zenden, dat men bereid is tct het plan mede te werken. Alvorens echter deze be reidverklaring in te zenden, zulten de werkgevers gaarne willen weten, waar ze aan toe zijn, m.a.w. hoeveel de kosten van liet nieuwe plan zullen bedragen. Dit is voor hen een hoofdvraag. Te dien op zichte beval bedoeld artikel echter weinig cijfers en, voor zoover er cijfers worden gegeven, behoeven deze een nadere be schouwing. Dc enkele rhedodcelihgen, die bedoeld artikel beval over hel, vooral voor duizenden kleinere werkgevers, alles be- heersciicnde kosten-vi aagstuk, zijn dc vol gende: .'u zullen wellicht sommige werk gevers redenecrcn, dat de kosten van de helft van 70 pet. van hel dagloon aan ziekengeld dat is 33 pel. 45 pet, van het dagloon duurder'is dan een uitkeering van 80 pel., gelijk de nieuwe regeling bcoogl. Die rede neering is ten ecnenmale onjuist en wel in de eerste plaats, omdat de werkgever in liet eerste geval moet betalen de helft van de officieele kos ten, (l.w"z, van de kosten, zooals de kas van den Baad van Arbeid ilia zon maken, in welke kosten zijn begrepen, alle uilgaven, welke de administratie Uier organen medebrengt. Bij de Ziektewet toch worden al die admi- stratiekoslen direct in de premie ver werkt. Ver-wacht wordt, dat dc kosten der Ziekte-verzekering bij officieele kassenoniel gering zullen zijn." liet plan Poslhuma-Kupers beoogt 80% van liet dagloon aan ziekengeld uit te keeren, verhoogd met de administratie kosten, te stellen op 10% van het dagloon, of in totaal 80 10 van het dagloon, geheel door dc werkgevers op te bren gen. Bij de uitvoering der wel door de Raden van Arbeid wordt 70 van het dagloon aan ziekengeld uitbetaald, verhoogd met .iumiuislraliekoston, te stellen op b.v. 10 van liet dagloon, is in totaal 8 van het dagloon, voor dc helft dit is 40 van het dagloon door de werk gevers op Ie brengen. Het plan van Ccn- Iraal Beheer is dus (40 10 van bet dagioon duurder. Zelfs al zouden de Raden van Arbeid dubbel zoo duur admi- nistreeren en 20 van liet dagloon in- plaats van 10 aan administratiekosten verbruiken, dan nog bedragen de koslen voor den werkgever volgens de Ziektewei slechts de helft van 70 ziekengeld 35 vermeerderd mei de helft van 20 a ïu.nislraliökoslcn of 10 dus in totaal 45 van hel dagloon. Wijl de kosten voor den werkgever volgens het plan der Cen trale Werkgevers Risico Bank (80 10 beloopen, zijn dus de meerdere kos t-en van het plan Risico-Bank 35 10 van het dagloon. Dit valt wel legen te spreken, doch niet te weerleggen. De redeneeringvan „sommige werk gevers" is dus niet zoo ten ©enenmale on juist als men wil doen geloovcn. Als eenig bewijs voor haar beweringen voert de Risico-Bank het volgende aan. „Verwacht wordt, dat de koslen der ziek teverzekering bij de officieele kassen niet gering zullen zijn." Niet gering, doch stellig veel geringer dan de Risico-Bank meent. En wel, cm- dat de werkgever in dc ziekte-verzekerings premie niet moet betalen geiijk dc Risico-Bank beweert de helft van de kosten zooals de kas van den Raad van Arbeid die zou maken, waarin zijn begrc-1 pen alle uilgaven, welke de administratie dier organen medebrengt. De kosten toch zullen voor de ziektever zekering slechts een deel van alle uit gaven vormen, daar de overige koslen komen voor rekening van hel Invalidi- teilsfonds cn Ouderdomsfonds en straks ook van het Ongevallenfonds. Wat is. dan wel waar? De Raden van Arbeid beslrijden hunne kosten voor de Invaliditeitswet thans ge heel uit hel Invalidileiitsfonds. De admini stratiekosten de in dat jaar vallende oprichtingskosten bedroegen bij de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank (juiste cijfers zijn nog niet bekend) over 1920 (12 maanden) zeker niet meer dan ongeveer 3.500.000 (alles inbegre pen), dit is ongeveer. 20%. yau de op brengst der premie-zegels, «Ie stellen (12 maanden op 33 milLiocn. Dit is duure docli men bedenke, dat reeds Minister Talma waarschuwde, dal invoering der Invaliditeitswet vóór de Ziektewet duur zou zijn. De uitvoering der Ziektewet door de Raden zal niet opnieuw medebrengen aankoop van huizen voor vestiging der administratie, aanstelling van hooger leidend personeel, inrichting van secretarie, enz. Dit alles is reeds aanwezig cn dc Raden van Arbeid zijn daarvoor thans reeds ingericht. Verwacht mag wordgu (en deze ver wachting baseert zich op dc werkelijk heid), dat voor de Ziektewet de admini stratiekosten derhalve niet 20% der dag- loonen zullen bedragen doch. ver daar be neden zullen blijven, wijl zé voor dc Inva liditeitswet in ieder geval slechts 20% van hel bpdrag der zegels beliepen, De administratiekosten volgens het plan der Risico-Bank zullen echter hoog zijn, omdat deze combinatie juist voor instal- lcering, enz. groote sommen zal moeien besteden. Maar al zouden de administratiekosten der Ziektewet voor de Raden van Arbeid- 20 pc!, bedragen, dan nog zouden de totale kosten volgens hot plan Risico-Bank gelijk boven gezegd (35 x) van bat dagloon hooger zijn voor de werk gever, dan ze bij invoering der Ziektewet zouden beloopen. De elders geuite bewering, dftt premie heffing volgens hot omslagstelsel bij ziek te-risico toe te passen goedkoopcr zou zijn dan heffing van vaste, premie dooi den Raad van 'Arbeid' is natuurlijk bij ziekteverzekering al evenzeer onwaar, wijl de ziekteverzekering geen kapitaal dekking cischt en de premie zich aan de jsarlijksche praclijk aanpassen kan, ook bij dei} Raad van Arbeid. Wil men het plan Pösthiima-Kupers aanbevelen, omdat hel den arbeiders 80 pet. premie-vrij geeft, dan zal dc sociaal- denkende zich met dit, ook op andere wijze bereikbare, motief zeer wel verceni- gen kunnen, doch men zegge niet lot de werkgevers, dat „dc redeneering ten eenen- male onjuist" is, dat dit plan voor den werkgever veel duurder is dan de uit voering der Ziceklewel door de Raden van Arbeid zou gweest zijn. En kan zelfs met goed recht worden beweerd, dat eene wijziging der Ziektewet, waardoor de volle 80 pet. van het loon premie-vrij den arbeider worden gewaar borgd en waarbij de uitvoering der Ziekte- wel bij de Raden van Arbeid blijft, goed koopcr moet zijn, dan wat dc Risico-Bank het publiek cn voornamelijk den werkge ver zoo smakelijk voorlegt. Dat het plan Poslhuma-Kupers duurder is, ligt voor de hand, maar zelfs bij wetswijziging, ten voordccle dér arbeiders, is men duurder uit bij de nieuwe administratie, die voor geheel Nederland door Centraal Beheer moet worden opgezet met zijn onvermijde lijke hoogc koslen, o.a. voor directie cn kantoren, dan dat de uitvoering blijft bij de Raden van Arbeid, die gereed staan het werk oïn de uilvoering der Ziektewet aan stonds aan te vangen zonder belangrijke kosten-vermeerdering. Rijk Nederland. Uit de Jaarcijfers over 1919 blijkt, dat -bet vermogen in ons land, dat onder de verinogenbelasting valt bedroeg: 1914—'15 ,7.680 millioen 1915—'16 7.311 millioen 1918—'19 11.379 millioen 1919'20 12.408 millioen Het aantal millionnairs was: 1914—'15 650 1915—'16 608 1918—'19 950 1919—'20 1105 Dit staaltje is ontleend aan de roode- „Voorwaarts", die het publiceert om den arbeiders wijs te maken, hoe sterk de Hollandscthe kapitalisten er gedurende den oorlog op zijn vooruitgegaan. Met reden schrijft de „Tijd", dat niets minder waar is. In de Eerste Kamer heeft de Minister van Financiën Woensdag j.I. nog eens goed doen uitkomen, dat we slechts schijnbaar rijker zijn geworden. Door dien onze gulden nog maar de helft van de voor-oorlogsche koopkracht heeft, zjjn we feitelijk anner geworden. Zoo hebben de sociaal-democraten altijd beweerd, dat de arbeider, wiens loon sedert Augustus 1914 enkel verdubbeld is, door de duurte der levensmiddelen er feitelijk op is achteruitgegaan. Met dien maatstaf moet derhalve ook ons nationaal bezit worden gemeten. En dan komt een ieder tot de overtuiging, dat de 12.408 millioen, die wij einde 1920 rijk waren, een kleinere waar de vertegenwoordigen dan de 7,680 mil lioen, ons bezit jjr 1914." De heer Bergsma over de duurte der Riiwielen. In de Eerste Kamer liecft de heer Edo Bergsma gewezen op het uitblijven van de groote daling der prijzen cn hij heeft gevraagd of de duurte niel gen udlyiosisri kan zijin van trustvorming. In dat geval acht hij ingrijpen van de rcgcering 1100 d Op hel gebied van den rijwiel-handel beslaat cen trust, waardoor allen, die bij dezen handel betrokken zijn, van fabri kant tot rijwielhersteller in één belan gengemeenschap zijn gebracht cn men zich verbindt, alle gemaakte bepalingen 11a te leven op een boete van ten hoog sic duizend gulden voor den fabrikant en honderd gulden voor den rijwielher steller. Wie niet meedoet komt op dé zwarte lijst en kan rijwielen, noch onder- dcellen betrekken. De combinatie heeft de volstrekte maclvt over alle rijwiel hcrslcMers 111 ons land. Is hierin geen gevaar, dat de prijzen worden opgevoerd en dc wielrijders, dus practisch elk Ne- derlamdsdh gezin worden gebrandschat en geplunderd? Dc heer Bergsma heeft gehoord van cen uniforme prijsberekening. De com missie, hiervoor in bet teven geroepen, zegt o.a.: terwijl de reparalieaf- deöling, dus ook het montagewerk, ex ploitatiekosten van IOO pet. op het ar beidsloon moet inhouden. Voorts wordt als bruto-winst percenta ge voorgesteld: voor .nieuwe rijwielen 30 pct.'van banden, zadels enz. 40 pet., ket tingen, pedalen, naven 50 pet, kleine on derdeden 80 pel., alles op den verkoop- prijs. Dat het Centraal Bureau der lrust hel in handen heeft, de prijzen te bepalen acht spreker- bedenkelijk. Hef kan ook bepaalde merken boycotten, waardoor invoer er van onmogelijk is. Het kan dus vooruitgang op dit gebied tegengaan, cn wat in den motorhandel reeds ter sprake kwam, zelf een fabriek oprichten en zorgen, dat die geen concurrentie krijgt en ieder, die wil widrijden, zijn merk nemen moet. Dit alles is alleszins waard, eens nauw keurig onderzocht te worden. Het rijwiel is nog steeds het paard der democratie. Het is een levensbehoefte ge worden, daarom kan trustvorming be denkelijk werken. Bestaan ook op het gebied van vrach ten, levensmiddelenvoolz'iening, bouwma terialen, crodietverleening zulke instel lingen? Dan zouden tegenmaatregelen noodig zijn. Onze wet vermag in deze niets. In Engeland is het anders. Daar bestaat de Motor-Trade-Association, die ook weTkt met bindende prijzen en zwarte lijsten. Bij rechterlijke uitspraak is onlangs be slist, dat de methode van de Association onwettig en onrechtmatig, zelfs irnsda- dig is Waar ook de Staatscommissie in zake de duurte, blijkens haar rapport, hel blijkbaar gewensolit vindt om te onder zoeken, verschijnselen van meer algemee- nen aard, als b.v. de vraag in hoever het trust-verschijnsel in verschillende be drijfsgroepen lieeft doorgewerkt", hoopt de heer Bergsma, dal de Regeering, ge zien het buitengewoon groot belang van deze zaak, maatregelen zal willen toe zeggen om in deze spoedig licht te ont steken en zoo noodig in te grijpen. Zij is naar sprekers meening niet verant woord, als zij blijft afwachten. DE CRITIEK OP HET DEPARTEMENT VAN OORLOG. I11 zijn Memorie van Antwoord op bet wetsontwerp lot verhooging der ooriogs- "begTOOting 1918, acht de minister van Oorlog de ontstemming, die de kennisne ming van dit wetsontwerp blijkbaar bij ve le leden lieeft gewekt, verklaarbaar. Ook hij betreurt het in hooge mate, dat het ontwerp eerst op 18 Januari jJ. zijn depar tement kon verlaten en dat een zoo aan zienlijk bedrag suppletoir moest Worden aangevraagd. De meening, dat de schuld moet worden gezocht bij een trage en weinig nauwge zette administratie, mist echter eiken grdnd. Wel is de goede gang der admini stratie belemmerd door de omstandigheid, dat zij tijdens den mobilisatietoestand bij de onderdeden van bet leger in vele ge vallen moest worden toevertrouwd aan ongeschoolde krachten, grootendeels be- behoorende lot liet reservepersoneel, die bij geleidelijke demobilisatie huiswaarts keer den en daarna, bij de afwikkeling van de administratieve werkzaamheden, meestal niet meer konden worden geraadpleegd. Dat het ontwerp de Kamer veel eerder had kunnen bereiken, indien de minister daaraan meer tijd zou hebben besteed, moet hij beslist tegenspreken. De late in diening van het ontwerp is het noodwen dig gevolg van de omstandigheden, die tij dens de mobilisaliejarcn, en ook nu nog, lot vertraging in de afwikkeling van de administratie hebben geleid. DE NIEUWE DIENSTPLICHTWET. In de toelichting van het Zaterdag j.I. verschenen wetsontwerp tot nieuwe rege ling van den dienstplicht, deelt de Minis ter van Oorlog mede, dat liet in do be doeling der regeering ligt, vast te houden aan de i*»de inilitiewet neergelegde lich tingssterkte, maar dal zij niet dit gelieclc contingent wenschl te bestemmen voor de kemlroepcn, waaronder verslaan worden^ die troepen, welke volledig geschikt zijn 0111 bij mobilisatie onmiddellijk tegenovoc den vijand te worden gebracht. Wat de sterkte betreft, worden bestemd voor de kerntroepen 14,000 man plus de vermeerdering, die de gelieele lichting- sterkte ondergaat wegens aanvulling van tekorten, 8000 man reserv et roepen en 1000 man voor dc zeemacht. De lijden, waarin de dienstplichtigen ter beschikking zuilen blijven komt nagenoeg overeen met den tegenwoordigen. Voor hét mcercndeel' van de dienstplichtigen zal dc diensttijd, aanvangende met het 20ste jaar, 20 jaar bedragen. In 't geheel zal dc sterkte aan geoefende dienstplichtigen bij mobilisatie zijn: 373,000 man. Hiervan zullen, tot do kerntroepen behuwen 251,000, lot de reservetroepen 122 000. De sterkte van de jongste 15 lichtingen (do lichtingen die bij mobilisatie dadelijk bij het veldleger of bij de bezettingstroe pen dienst moeten doen) zal beuragen in het geheel 286,000 miui, waaronder aan reserve troepen 93,000 man. In beginsel wordt voor de onberedenen noodig geacht oen eerste oefening van 6 maanden voor dq kern- cn een van 4 maanden voor de reservetroepen. HET MIDDENSTANDSVRAAGSTUK. Op den Zaterdag j.I. te Utrecht gehou den dorden Socialen Studentendag- word bovengenoemd vraagstuk behandeld dooi den heer W. Schipperijn, student to ütroolii, die een inleiding er over hield. Allereerst behandelde epr. de vraag: Wio maken deel uit van den midden stand.; Een juiste definitie gaf hij daar van niet, doch wilde er too gerekend zien hen, die een middolmatig inkomen- hebbel» en onafhankelijk zijn. Vei 'olgens ging inleider na of de mid denstand als zoodanig noodig is voor de huidige maatschappij, welke vraag hij be vestigend beantwoordde, terwijl hij daarop do grijpte tegenstanders van don midden stand n,l. de coöperatie en het grootbe- bedrijf uitvoerig besprak., De onderscheiden groepen van perso nen, die tot den middenstand kunnen ge rekend worden besprekend, ging de spr. eerst na de boteekenis van do land- en tuinbouwers voor do maatschappij, kwam daarna tot hot kleinbedrijf, dat niet coö peratief kan worden ingericht en daarom onmisbaar is voor de samenleving en zette op de derde plaats de beteekenis uiteen van den handeldrijvenden middenstand, wiens bestaan hij zeer nuttig achtte om eon gezondo concurrentie te doon bestaan. In het tweede deel zijner inleiding be sprak do heer Schipperijn de deugden van den middenstander. Hij prees zijn arbeidzaamheid, spaarzaamheid en matig heid, eigenschappen die ook op de zede lijkheid een grooton invloed hebben. Dit alles besluit hij, maakt den midden stand inderdaad tot den ruggegraat der maatschappij en daarom -is het noodig dat een krachtig bloeiende middenstand blijve bestaan en zijn plaats innemo in de sa menleving, waarop hij recht heeft. Deze inleiding werd gevolgd door eon uitvoerig debat, waaraan ook prof. Ver aart deelnam. Het kaïnerlid Rutgers. Mr. V. H. Rutgers, voorzitter der Aniti-rev. fractie in de Tweede Kaarter, maakt thans deel uit van de redactie van de „Rotterdam mer", het bekende anti-rev. dagblad. De melkvoordracht uitgesteld. De Auistendamsche Raad heeft in zijn Vrij dag gehouden zitting de motie-ter Haar om de behandeling der m-elkvoordracht uit te stellen, aangenomen inet 21 tegen 19 stommen. DE PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFS ORGANISATIE. Op een Vrijdag te 's-Gravenhage .ge houden vergadering van het hoofdbe stuur der R. K. Werkgeversvereeniging, de bestuursleden van de onderafldeelin- gen dier vcrecniging en van de bij liet R. K. Verbond aangesloten vakvereeni- gingen is de vraag lei- sprake gebracht of de publiekrechtelijke bodrijforgaisalie op het program der R.K. Staatspartij moet geplaatst worden. Alvorens een -be slissing ie nemen over de vraag,wenseli- te men een nadere formuteering van het begrip publiekrechtelijke bedrijfsorgani satie af te wachten. Herziening Leerplichtwet. De heer K. ter Laan heeft met vijf andere leden der socialistische fractie eenige amendementen ingediend op liet wetsontwerp tot gecjeel lelijke herziening van dc Leerplichtwet, strekkende om to komen lot den 8-jarigen«| leerplicht en tot intrekking van het land- bouwverlof, De heer Ter Laan had vroeger een initiatiefvoorstel daartoe ingediend, maar meent thans zijn voorstellen beter le kun nen belichamen in amendementen op ge4 noemd wetsontwerp. BEDRIJFSRADENSTELSEL EN R. K.STAATSPROGRAM. Hel standpunt der ff. K. Werkgevers. De vergadering van hel hoofdbestuur der R. K. Werkgeversver. en dc. bestuursleden van de onderafdeelingen dier vcrecniging en van de bij bel R. K. Veriioiwl aange sloten Vakvereenigingen heeft omtrent liet bekende vraagstuk nog geen bestissing ge nomen. Men wensohte een nadere fonnu- leéring van het begrip „publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" af te wachten. FRANSCHE WACHTEN AAN DE LIM- BURGSCIIE GRENS. De Limb. Duitsche grens is, naar de „Tel." uit Venlo verneemt, door Fransche wachten bezet. Zij houden streng toezicht op dc passen en conlrolcercn de douanen. Uit vrees van niet meer naar Holland te kunnen gaan om inqoopen te doen, was 't op de grenswegen zwart van Duitschers, die ill Holland zich van cen voorraad le vensmiddelen enz. voorzagen. De Fransche soldaten schijnen consigne te hebben slreng op te treden. HET MIDDELBAAR EN LAGER LANDBOUW-ONDERWIJS. Ingediend is een wetsontwerp tot rege ling van het middelbaar en lager land bouwonderwijs cn van den voorlichtings dienst voor den landbouw. Het landbouwonderwijs omvat liet on derricht in: a. landbouwkunde; b. tuin bouwkunde; c. bosclrbouwkunde; d. de vakken, welker kennis lot grondslag of aanvulling dient van het onderwijs in land-, tuin- en boschbouwkundc; e. de vakken van hot algemeen vormend onder wijs, waarin voorlgezet of uitgebreid on derwijs wenschelijk is. Middelbaar landbouwonderwijs als schoolonderwijs wordt gegeven aan: a. middelbare land- en tuinbouwscholen; b. zuivelscholen; c. land- tuin- en bosclibouw- winlerscholen; d. scholen, gewijd aan on derdeden van den land-, tuin- of bosch- bouw; e. cursussen Ier opleiding en voort gezette onlsvikkeling van leerkrachten voor het lager landbouwonderwijs; f. cursussen over onderdeden van den land-, tuin- of bosebbouw, verbonden aan de onder a.—d. bedoelde scholen. Lager landbouwonderwijs wordt gege ven aan scholen en aan vaslc of tijdelijke cursussen in landbouw-, tuinbouw- en bosclibouwkunde, of in onderdeden daar van. In de wet is naast het landbouwonder wijs tevens een en ander geregeld omtrent den voorlichtingsdienst voor den land bouw, die onafschdddijk met liot middel maar- en lager landbouwonderwijs verbon den wordt. De Amsterdamsche wethouder De Mi randa en de veehouders. Men schrijft aan liet „N. v. d. D.", dat in de vergade ring van den Bond van Melkveehouders te Amsterdam door den voorzitter en anderen hulde is gebracht aan wethou der De Miranda, omdat hij voor de zie kenhuizen uit Worancrveer molk belrek't en die betaalt naar vetgehalte. Dit behoeft niet te verwonderen, want nog nooi hebben de veehouders in Won- merveer zooveel geld verdiend ais dezen winter aan wethouder De Miranda. En nat vele geld verdienen viel hem gemak kelijk, omdat noch de wetlio-uder, noch zijn ambtenaren, met den inikoo en liet contracteercn belast, een juist beeld hadden van de waardebepaling van de mclllk. Deze boeren gingen van de veronder stelling uit, dal de waarde van de melk evenredig is aan baar vetgehalte. Een veronderstelling, die volkomen onjuist is. Melk bestaat uit vet en ondennelk (eiwitstoffen, melksuiker, asclïbestaiwl- deolen). Als het volgchaJtc stijgt, blijft de ondennelk tamelijk wel gelijk; in ie der geval heeft dit geen practisdhe be teekenis. Voor de betaling van dc melk door boterfabrieken moge de berekening naar het vetgehalte juist zijn, maar voor die van consuDiptaemelk is ze niet juist. Dit word Dinsdag o.a. ook bevestigd dn een vergadering van den Bond van Rundveofokvereenigingen le Rotterdam gehouden, toen de secretaris van den Bond van Melkindustrieelen opmerkte, dat liet vetgehalte niet dr nige basis kan zijn voor uitbetaling, aangezien de vetvrije droge stof (in de -ondermelk), die niet in evenredigheid stijgt mot het vetgehalte, eveneens cen factor bij dc uit betaling moet vormen. De boeren hebben nog nooit zoo'11 voordeelig contract gesloten als met Am sterdam! Maar wat le denken va*i de Amster- danische Melkvoordracht cn daarbij loopt liet over' mililioenen nu wethou der De Miranda cn diens ambtenaren het bewijs hebben geleverd van gemis zelfs aan elementaire kennis op liet gebied van dc zuivelwelenschap? Studietoelagen. Het voornemen beslaat, aan een aantal jongelieden, die 111 de rechtswetenschap studce- ren, of inet dc studie oen aanvang zouden wenschen te maken en die zich voor den dienst in N.-I. willen verbinden, een studietoelage loc te kennen, ten einde zicli voor den Tn- dischcn rechterlijken dienst te be kwamen. Zij, die afs cand,-Ittd„ rechterlijk ambtenaar zijn aangewezen, worden, 11a den graad van doctor in dc rechts wetenschap te liebben verkregen en na voldaan tc hebben aan liet fa- ciüteitsexamen of liet Indologiscli ex amen, ter beschikking vail den G.-G, gesteld, ten einde le worden geplaatst in rechterlijke betrekkingen. Do toelage bedraagt f 1201) 's jaars en kan gedurende zes jaar worden genoten, welk tijdvak evenwel in bij zondere gevallen'met ten hoogste een jaar kan verlengd worden. Voor zoover* daartoe termen gevon den worden, kan vergoeding van be taalde ocmegegèlueu worden verleend. Aanmeldingen vóór 15 April bij den Minister van Koloniën, welk verzoek- sclirilt niet aangeieekend, moet wor den toegezonden aan den voorzitter der commissie tot voorbereiding van de aanwijzing van cand.-Ind. rech terlijke ambtenaren, prof. mi'., dr. J. Oppenheim, Den Haag. Verkeer en Posterijen. Verkeerspolitie. De Minisler van Waterstaat deelt in de Memorie van Ant woord op de Walcrslaatshegroo me de, dal, ten einde een meer stip.- nale ving van de beslaande verkcersvoor- voorschriflen te bevorderen, de aandacht van den Minister van Justitie gevestigd is op de wefischeijkheid1 0111 een afzon derlijke verkeerspolitie in le stellen. Kleuren van postzegels. Het ligt in de bedoeling het niffüwe 10 cents postzegel een andere kleur dan grijs le geven, ver moedelijk een heldere. Welke is nog niet bekend, maar groen, rood en blauw zijn geresolveerd voor de postzegels van 5, 12J4 cn 20 cent. Uit onze Oost. De bcstuursovergave. De bcstuurs oveaigavo door den hoer Van Limburg Stiruiu aan den lieer Fock zail '24 dezer pltfaLs hebben in het Paleis aan het Koningsplein ten overslaan van den vice- praeses, de leden en den secretaris vani den Raad va Indaë, den algemeenen se cretaris en de gouverncmentssecrelarissenj Daarna verleent Mr. Fock openbare audi-, entic. Luchtverkeer. VLIEGONGELUK TE SCHIPHOL. Vrijdag viel de sergeant-vlieger Jansen' met oen Nieuport-toestel van een hoogte van pijn. 10 meter. De vlieger brak zijn rechterbeen cn had nog eenige ongevaar. lijke vleeschwonden. Zijn toestand is be vredigend. Het toestel werd totaal ver nield. Als oorzaak wordt genoemd het stoppen van den motor op zeer geringe hoogte. De prijsdaling. Binnen enkele dagen zal de prijs van het brood, te Amsterdam gebracht worden van f 0.28 op f 0.25afge haald en van f0.30 op f 0.27 thuis gebracht. Verder verneemt hot „N. v. d. D." dat de meelfabrikanten bestolen 'heb ben, den prijs der inlandsche bloem, met f 4 per 100 K.G. te verlagen, zoodra de door het gemeentebestuur gekochte Amerikaansche bloem wordt afgeleverd. Slapte in handel en bedrijf. Op do Stroohulzcufabriek der firma Coeuen Co., te Uden (N.-Br.), wordt nog slechts 4 dagen por week gewerkt. Het Karmelietenklooster te Aalsmeer. Het nieuwe klooster der E. E. P. P. kar melieten le Aalsmeer is zijne voltooiing ge naderd en zal in de volgende weck,- waar schijnlijk op a.s. Woensdag, in gebruik worden genomen. Een viertal paters en eenige broeders zullen er zich aanvanke lijk vestigen, terwijl voorloopig de kerkc- lijkije diensten in een der klooslervertrek- ken, die tot kapel is ingericht, zullen wor den gehouden. Z. H. DE PAUS EN DE MISSIES IN NE.. E11LANDS0H UOST-INDIe. Uit Tilburg wordt aan do „Msb." ge schreven, dat, als blijk van bijzondere ue- langstelling in onze Nederlanuscli JLndiscne Missies en ter aanmoediging van Neer- lands Katholieken 0111 vooral dezo Missies to steunen, Z. if. do Paus aau den Apo- stolischcn Vicaris van Noderi. Meuw-bui- nea deed toekomen een bedrag van öü.OuO lire. Deze" som is be^iomd voor üen bouw der iiiouwo bisschoppelijke kerk. Voor dezelfde missie, die onder zwaro finantieele lasten gebuut gaat, sohonk Z. E. kardinaal van rtossum 25.090 lire. Mogen doza hoogo voorvoelden" nunne uit werking niet missen en*Katholiek Ne derland aan die hoopvolle Misski de hel pende hand bieden. De ApöstoLscue v icaris, Mgr. J. Aerts, houdt verblijf in hot Miossiehuis tö rii- burg. EEN VOORBEELD TOT NAVOLGING. Men schrijft ons; Aan het Missie-Secretariaat „Rcg-na Coeli" le Scheveningcn, is ontvang-en van Monseigneur A. Hcrmus, Directeur van hel Genootschap lot Voortplanting des Ge-loofs, de som van 300 voor de Mis sie van Mgr. Theeten. Moge dit solioono voorbeeld door velen gevolgd worden."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1