„ONS BLAD" p*"1™™ BINNENLAND. No. 137 WOENSDAG 16 MAART 1921 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SIdactierno.E633 433 Parlementaire kroniek. Binnenlandsch Nieuws. HHUlLLti TON A -tfl-i* 14e JAARGANG 10LLANDSCH DAGBLAD 1 Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaarf 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage grafts een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f lOO,—f 60,—, f 35,—, f 15,—^ i IJU i Allerlei uit de Eerste Kamer. De heffing van een- tabaksaccijns in de Tweede Kamer. Zoowel in do Eersto als in de Twcedo Kamer zijn do vorige week onderwerpen" behandeld, dio de belangstelling onzer le- zcxv» ten-volle waardig zijn. Eaarojn zjI- \en wij ons con weinig verdiepen, in hetgeen Donderdag en Vrijdag j.l. 111 bei- do óiaatslichamen te berde is gebracht cn Vcrnuiidold. ren wij den ouderdom en beginnen vv o au.-* met -den fclenaat, dan ontmoeten uidu* een drietal onderwerpenEeigië i- .e kwestie der Wielingen, fclorvio, en hei gezaulseiiap bij Z. 11. den Paus. Dit tun troii meer dan gewone aandacht bij uu .lenaiideiiiig der begrooting van 13 in- noi» luiieiü". :io halten. jjo inleiding van het debat word gc~ voiiiid uoor net gezantschap hij den li. {Stoel. De Eauioiieke veteraan, ue heer iieckers, bon^p zadi daaroij, iseer ureclil- op .uot landsod.aiig, ai vemeeide hij mei, out uoor eöo.eimiging, van hoi ge-'a -Sc..ap toons griüv en Weruou wegge-o on, die M'i' -1 181 a ualooraeii, toen uo l a.iiiomiüg u r ooivOiiiio- niotiu-jJinnoar, een cinUo maamo aan ouzo onweer dging Y:.ia.| uu i.oj •öciian.i.oiijk vmi zijn istmon lie-1 roo .,eii ii. v aderi?ius Ia. -l eu. ze r breed staiumuut dadi de •aiitl- j revoi.uiioiuUuiro iioor- tan» den 1 Do - aiio, zoo zoiuo deze spreker ei uu ui guestoiij-.eii zijl 'hot Jiooid uer r... Ai.; Kers:, midii-r oo.^ van- de ii. E.. Iai-norgaid iaeil en ander Ma! te hb'.n -tot aanleiding oei hel ;e -n.vp Li vvraodigen. - ie ram on-jwovuorvOraout.vte ii-- u-ijhig van. eon anii-rovoiuiionn.dr, P i (.o j.- beialó pers, curieuze !.c. V; v, £a j oil gegeven. «N. UI.' soLa^i gepip- r.i, uat de mor v. K. -j-vg boter nat go-iuan, dez Vi-r.-O'iiging aan do i^aUn; ü.v.ca-:V).er io li- i tegen do bostehuigiiig van a>.-c g..— Zcim bij tien- li. bloei, zegt -gu nng- xS. naïiend: prol. v. d. Berg is - i sne. iali- Abt, IJl net ManomedaaiiSo: r—-.i Y-erinoo- de i.voet gewoon geraa.ei aan de vui..,ungiiig van. l.ot wuraliUijku en i.-.-t g.üoic;;, .u -i'/.ag, dan dat lm doxc uog uix-juii ..an houden. 'j de besprei.iiig der' Delg,uwe— tie ueen de üüuiuiist, de neer au Hoi, op uun geuetsioik öenkat en op zoo jju d ale ge.ieol hi juei'UUut, tea onaauguaon.ua inuruk gü;uau..t,. Ilij iwuuogau namelijk, wat wij in zake de Wie.iugen met zoo streng op onze buuvöi-ein-itciL-Le..kien uioezLen blijven s.aaii; \au byidu ij'ien muesli z.i. nut wuruau tofgegovuii. -naar het klonie eu vvus uc<zoo ue-lj-jM al-ai lN ener.and nog -11.01- ,leo-0 luoeli. 0 bii'üg moest luonon uu also! or geen- l eeeiit- vuaraigde verwijten te r4thu.11 «Lu iu- gou jjeigië over de houuiug yau zijn rugueruig, eu ecu ubel van- vufk eu pers. „ertegen liet do rvaLiiuke..e he r er- hojjuii een kra..tig wuu.d vuen pretest hoeren, dlij v'erwieri er do ouiaeüeiz.n- nige ins temming uer ienmer mee. i.r Werd bravo^foroopen en geapplanuiSoeerd. iu eest dit ai mei aangeiiaiim ziju - voor den lieer au mol, nog uuoa. r prett.g was Echter, bleek de Minister nog niet ge neigd daadi^erkelijk do consequentie van dio opvatting te aanvaarden. Nog wil de llegoering -dus wachten. '1'cr wille van Boigié, dat mag men in Brussel wel eens beqenken 011indien men daartoe in staat iswaardeeren. Maar uitdrukkelijk wees de heer Van -Karnebeek er op, dat onze ltegeering niet altijd kan blijven wachten. Als hot oogenbiik voor haar gekomen is, om te beslissen, zal zij weten wat haar te doen staat, ook wat het verdrag van 1839 be truit. Bat was flink gesproken. Men doe er in België maar zijn voordeel mee. dn vrij se herpen vorm critiaeerdo prof Van Embden het beleid der dvegeering inzake de Kwestie met ïSorviü. \V ei ver- -ki .arde hij, dat do verantwoordelijkheid voornamelijk niet op dezen minister rustte, dio aiicen verantwoordelijk is vozr hetgeen 11a lain gezeurde. Maar hij vergrootte zd. zijn verantwoordelijkheid no r gucn woord j .au a.Keuring tc doen hooren over het- •g.-ou er voor dien tijd gebeurd is. Nié a ..curing had dan spoiual moeien b.ctre,- ieu, \01ge11a den Hoer v'an Embden, de Lciiueuiing van een oostenrijker ale Ne ilrouiuauu uonaui in öervië. .Dat is vol- heni. lie grooio lont geweest. Mi- gen 11 i ut 1 an Jvt.ax.uwoyR. üeoiroe.i d'ezo heroe- :iig. Er was geba. aaiüm.dig: in den l.t.oc xnapapofl niet to. v.cu-cunoui te be- ido-: 'ten. iiij wöéo Uüs.tem-ijker, uoch er 'H --louoeii -goeii bez wuion tegen hom oil Du, D. dik w ij is ïxiuüilij a gööuixikte per- :-o ui Aöa viu.iun. ln 1Ü18 kroeg hij een .no enaoi't-cu'-ïahig juist oin de v. ijz-s, waarop-' hij uo D ede-riandrfciie bo- la.ugcii bi. nartigue. Er was toon ook geen cm r,j 0.1 tot cumu.-goii-jri.ai te üóuoe- l c.l yuN lo.i.'iai-1 0 met ü.011 hour ktapa- >- r u; bi j. on wal en ei' niet. Wie geeft, '/.o vroeg --.o né-r van lvarneueek, trou- v. e:«s Wu.u-i rg, hat, v. arp .(.ie oojiaUi-g6Iie- ju '.an andere hutiou .Ltöi-t geweest, liet g.» U ui't zou Ej.n oïiidiaaaP iie-ir v ;üi Eulb..on* vroeg nog, welke ,ul !o Lug den Mhiistev .ie hel uo ikbeeli .roilvr-g-G' in uo aaiigetegenhoid niot OOi' Er zullen teekeningen in duplo moeten De Minister achtte het een gelukkige bij- wordon. gemaakt van alle eigarenfabrie- komstig, dat dit ontwerp de liuisindus- ken. Dan zal natuurlijk voortdurend wor- trie onmogelijk maakt. Als cr daarbij den nagegaan of er ook wijziging in -slachtoffers vallen, zal de Regeering hen komt. Ook de belending der perceelen gaarne helpen. zal moeten worden beschreven en ge- Met een krachtig beroep op de gelieele controleerd. Kamer om de Regeering aan de noodige Verder is voortdurende controle xioo- geiden le helpen en met de verzekering dat dig van do ambtenaren, bij allen waar ftr over artikelen valt tc marchandee- tabak, snuif, sigaren of eigaretten circu- reilf besi00t de Minister zijn rede leeron. Alleen mag men sigaren voor eigen Zijn toezegging, om tegenover de amen- ver rui ij zi e ®n- Vooits moeten dementen zoo tegemoefkomend mogelijk er nullioenen geletdebüjetten worden ge- wezen_ heef, oJ de kans ,ot aanncming fabrxeeerd om mogelijk te maken, dat de ,van het wetsontwerp wel wat verbeterd, tabak m ons land circuleert. Allemaal naar ofiicieele formulieren. j Vóór een sigarenfabrikant sigaren" maakt of inslaat, moet hij kennis geven van alle merken. De winkeliers moeten prijslijsten hebben. Maar dit alles is xtog slechts een ba-HISTORISCH ONJUIST, gatei, vergeleken hij de administratie der Dezer dagen sprak de bekende Dr. ontvangsten van den fisus. Uit allerlei Frederik van Eeden tq Tiel over zijn kraantjes moet worden getapt, doch er boek de ,,Kloine Johannes, uioet ook weer worden teruggeheveld. j Bij de beschouwing van het d erdc De christe ijk-sociale een-en-zonderling, Bij de beschouwing van het derde de hoer an de Laar, de socialist J. ter deel, waar de schrijver Marcus, d. i. Laan, de chrietelijk-historisehe afgevaar- de Jezusfiguur gedacht in dezen mo- digde Snoeek JlenKemans, de Katholieken'derneii tijd, laat te velde trekken tegen Van Dijk en Van Eijzewijk, zij allen na- het Kerkelijk Katholicisme, wenschte men stelling tegen hot ministerieele ont- Schr. zijn hoorders te waarschuwen, werp. j daarin vooral geen geringschatting te ot.un voor zijn ontwei-p ontving de zien van die Kerkelijke leer. Minister van den heer Kolkman, den oud- Dr. Van Eeden is het nog eens met minister van Einaniën. Hij achtte het wat hij ruim 20 jaar geleden Schreet. beter om zich thans, nu -wij op een keer- Thans -zou hij hetzelfde in meer .ver- punt in do belasting opbrengsten schijnen zoenenden geest zeggen, maar hij zou te slaan, mei, in liaancieele voorspellingen het nóg blijven afkeuren, dat de R. K. to verdiepende naaste toekomst is ook Kerk niet is Voorgegaan in den Strijd ,op be.astinggebied daarvoor te onzekex-, tegen de sociale nooden, evenmin als f 1 ij 'woes op net zich altijd woer voor- ,jn dien tegen den woeker en het alco- iloend verschijnsel, dat de Kamer bij een holisme. Zij is eerst gevolgd, toen bexasting-óntwerp, juist iets anders wil, anderen voorgegaan waren. Dat noemt dan de Kegeering voorstelt. Z.i. moest bij spr. bij dienaren gemis aan geloofs- d.rgelijke ontwerpen niet veel waarde ge- moedi hemt worden aan adressen van belang- Tegen de priesters, die niet volgden, heobenden. Bij de verhooging van het die hun eersten christenplicht, den accijns op het gedistilleerd waren het de strijd tegen 't kwqad, verzaakten, is distillateurs, bij dit ontwerp zijn het de Marcus' strafrede gericht, siganniaorikanten en bij het ontwerp be- Onkunde kan hen niet verontschul- ,111 uigetYezuii, Uan .oor ojgen j troiiende de successiebelasting zullen het digen. Was het niet reeds Thomas u a.irqp" liij ,IU1 -non bewindsmande toekomstige erflaters en erigerechtig- ^.n Aquino die streng het nemen van aatwoord Ki-ecy: i id'i u uai maar aan o v er. tvon amwuoKl, dat uen heer Yau Eiiibdüii, éveii liiiu als uus, wel niet ^etAoe] zal' uébben 'bevredigd. i.u do Eerste naar de Tweede Kamer b Y> an leien, we dat is gauw geschied. Daar was de behandeling van do tabakS- aoèEü&i oen iiMóngrij lee economisch on der t\:< -rp, ,a.xn de orde.. D twee Katholieke alge vaar a ig en Arts en Y\ inierniuiiö sprakén zich zeer beslist uit iygdh 'Lüt ontwerp van. Minister De Vries. i wijl oerstgenoenide, in 5t bijzonder den 'na t legde op tie vexaties, waartoe voor- 10 icletne ia Ijl nalieten tm ue tie- ta i I liiideiaar ue - h .d rdie-s i e ..cl i ei uen za: oil het opiiaui voor de huisindustrie, ui', duor de vourgesteine ïnaau-ègeien- ten doouv zal geaoenid zijn, baseerde tie heer Yvd.iiU ruians zi|h% verzet meer op den *bui- ijugcvvonen romphoaip, waai mede deze ingrijpende vojx-sielioji inoecen gepaard gaan, nu de minislpr axzag van zijn oor- .spL-onheiijk plan, waaraan beide woord- 0, rners dó* oor keur z^uaen geven, om do belasting ie heiien „aan de bron," een .ïet-ing van de waarde der ruwe tabak, vóur hem, uat o ,k zijn partijgenooi, dedie uit de eurste hand oveigaat.— t Uenri ioiad, zich tegen hem Keerde.! he heer WintornXans gaf iu een kort VL' '^o -wat er na verder zai gebeu-besteic een overzicht van al ue administra- -wo maai blijven a. 11 ion,tieve drukte, die van aanneming dezér ifcvgxê ïnissciiien zal believen zichlNVcfc liet gevolg zijn zal. onder tcehehjuig utkloiun tot K .-uiXpno tractanl. ^,nik wachten unzi-r omjau'uig ssijn en vullens dozen suc.-den;. afgevaai'üigilo moeten we er voo boüani-.en nu langer te wachten. lm Minister van Buitenlaadschë Za ken ver.Jakrde met Le augSiellingden he.r ioiak te hebben gehoord; diens opvatting leert in hart en lióolil van velen in den lande. Er zal, zoo zgide luj o.m., een sti'atie komen van degenen, met wie de ötaat zaken wil gaan doen. Er zullen bcdrij is vergunningen worden uitgereilit aan de ma„o,arrs, de importeurs, de 2000 sigarenfabrikanten en de -128.0000 winke liers in sigaren. De ontvangers dér belastingen zullen met al die personen correspondentie voe ren on de registers daai'ovor aanhouden. don zijn, die uezwaren tegen de voorstellen rente van geleend geld veroordeelde. Waar is de priester, die tantièmes en dividenden, verworven zonder ar beid, veroordeelt De R.-K. kerk is hiertegen nietkrach- tig opgetreden. Tot zoover de heer Van Eeden. Dat de R. K. Kerk niet is voorge- dhr Tvegeei'ing aanvoeren, zoo meende de heer ivolkman. Nu het geld er absoluul moet zijn, ziet hij geen gevaar in een. belasting, die in al'ie beschaafde landen reeds lang geheven wordt Ook de partijgenoot van Minister de Vries, de heer De Monté Verloren viel hem gaan in - den Strijd tegen de sociale bij. Hij verdedigde het wetsontwerp, als nooden is historisch onjuist. Zoolang zijnde een belasting op een genoimiddel. de maatschappelijke verhoudingen, als Aan de verdediging van zijn ontwerp, in de middeleeuwen op Christelijken liet de Minister-een klaaglied voorafgaan grondslag waren gebouwd, bleven de óver den slechten toestand der financiën, sociale nooden uiterst beperkt. Toen Zelfs als 1921 evenveel mocht opleveren het liberalisme en andere dwaalleeren als 1920, zal er een tekort zijn van 40 mil- hadden vernietigd, hebben hoen. De Regeering moet geld hebben. Nu Katholieken, wier leer ook op dit stuk zijn in de laa.ste jaren de directe belastin- v.?®r geen bestrijding vatbaar is, hun gen zeer hoog opgevoerd gn de verhouding Bjd moeten verbeiden om haar in het waarin de opbrengt daarvan staat tot die ma<ltschappelljk even opnieuw te van de indirecte, is in eenige jaren tijds nnetl toepassen. Wat dg bestrijding geheel gewijzigd. Er moest dus nu maar van het alcoholisme betreft heeft men eens een schepje op de indirecte. Overal ec herinneren aan de actie van beslaat al een .abaksbelasting en dus moet Nederland die ook hebben. Wat gevraagd wordt is nog zeer weinig. Na deze inleiding kwam de Minister tot het eigenlijke stelsel. Ieder ander stelsel is z.i- slechter. Een belas.ing op den ruwen tabak belemmert den handel. Uitvoerig heeft de Minister dien handel geschetst; hij heeft ons naar Amsterdam, naar Frascati geleid, hij heeft ons verhaald over de admini- l>roPvolle pakhuizen. Het banderolle-stelsel gaat eenvoudig volgens spreker. De Minister had een fij ne Hollnndsche sigaar meegebracht, die naar Brazilië behoorde te gaan. Hij droeg al de banderolle onder het coquette band je. De Minister zegde deze sigaar toe aan hel lid der Kaïner dat het laatst vóór zou stemmen^ Dit grapje bracht natuurlijk ge lach te weeg. Egger in het buitenland en dr. Ariëns in ons land om te weten, dat ook op dit gebied de Katholieken hun taak heb ben begrepen. De „Tijd" wijst er zeer terecht'op, dat de H, Kerk altijd de zedelijke ge oorloofdheid. erkend heeft van het nemen van rente op uiterlijke gronden, doch dat het van zelf duidelijk is, dat wijziging van economische ver houdingen van grooten invloed zijn op het meer of minder aanwezigyzijn van dergelijke uiterlijke titels, in onzen tijd, die toch voor ieder, die economisch inzicht bezit, radicaal verschilt van de middeleeuwen, wat betreft de volkshuishouding, wordt door de moraal-the'ologen algemeen geleerd, dat bij het uitleenen van geld steeds een uiterlijke titel aanwezig is, rente mag eischen. Het gaat dus niet aan met een be roep op dekerkleer de rente als onge oorloofd te bestrijden. NEDERLAND EN BELGIE. PERSSTEMMEN OVER HET EERSTE KAMER-DEBAT. Men sciml iiit Brussel aan de „N. R. C/1." dat alle avondbladen gewag maken van de besprekingen in de Nederlaud- sdie Eerste Kamer gevoerd over de Bel giseh-Nederkmdsohc verhoudingen en de herziening van de tractaten van 1839. Alleen L'Indépendance Beige echter knoopt er commentaar aan Va&t. Het li berale blad juicht de rede van den heer Van Kol zonder voorbehoud toe, maar betreurt het, dat zij aanleiding gaf tot andere uitlatingen, welke niet geluk'kij kunnen worden genoemd. Vooral het ge zegde van den lieer Polak, dat hij Bel gië niet meer als zusternatie kan be schouwen, omdat de helft van die natie de Nederiandsohe taal bespot cn ver volgt, acht de „Independence" zeer on gepast, omdat zij daarin een poging lot inmenging in de binnenlandsolie aange legenheden van België meent te zien. Ook met de rede van minister van Kar nebeek is het Brusselsche blad niet al te zeer ingenomen, omdat hij met geen en kel woord het Nederiandsche parlement er aan herinnerde, dat het zich met de Beigische binnenlandsolie politiek niet heelt in te la-ten en ook nog, omdat hij betreffende de tractaten van 1839 en de Wielingen-kwestie geen andere dan Si- byllijnsche verklaringen wist af le leg gen. Jhr. Mr. 4. F. de Savornin Lohman. Aan jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, die Vrijdag vóór 60 jaar aan de Gro- ningsche universiteit den doctorstitel verwierf, werd dien dag vanwege den senaat dier universiteit een gecailigra- feerd, in de LatijnscliiL' taal gesteld do cument toegezonden overhandiging kon wegens uitistedigheid van den jubi laris niet geschieden waarin op hoogst vereerende wijze aan diens op" verschil lend gebied verrichten arbeid wordt herinneerd. De burgemeester van Leiden. Men meldt ons uit Leiden, dal in den gezond heids toes tand van jhr. mr. dr. N. C. de Gij-selaar nog weinig verandering ten goede gekomen is. De locs tand is thans van dien aard, dat een operatie wensche- lijk wordt geacht. DE STEUNREGELING VOOR DE DIA MANT- EN TABAKSBEWERKERS. Zoöals men weef is voor de werklooze Diamantbewerkers en Tabaksbewerkers, die reglementair geen recht meer heb ben op uitkeering uit de werifloozenkas, door den minister van Arbeid eenigen tijd geleden een z.g. steunregeling inge steld, welke regeling Jnero-p neerkomt, dat de uitgetrokkencn, welke geen of onvoldoende middelen hebben om in eigen onderhoud te voorzien, met een' bedrag van maximum 16.50 per week, benevens een kindertoeslag van ƒ- 1.50 per week worden gesteund. Naar het „Ccnlr." verneemt, heeft de minister thans, na gepleegd overleg met de heirokken tabaksbewerkers-organisa ties besloten, dat de hier bedoelde steun- verleening voor ongehuwden, geen kost winners, die den leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt, na 15 weken eindi gen zal. (Als termijn van ingang wordt gerekend 1 Februari). Na dien lijd, schrijft de minister, zal de werklooze zoo mogelijk zelf in zijn onderhoud dienen le voorzien. De minister heeft thans ook tot de dinmantbewerkersorganisaties voorsteT-t len in gelijken geest gericht. De betrok ken orgaqjszWès hebben hun houding ten opzichte daarvan nog niet bepaald. De Influenza. Nog steeds of weer opnieuw waart de influenza over Indië rond. Zoowel onder de van Java aan komende immigranten als onder de be woners van Medan en liet overige deel van de Oostkust komen tal van geval len voor en reizigers brengen de ziekle zelfs tot diep in de binnenlanden. Het verloop schijnt over 't algemeen echter gunstig te zijn. HANDELSREGISTERWET 1918. De Handelsregisterwet 1918 en dei Wel op de Kamers van Koophandel 1920 zullen heden, 15 Maart, in werking tre den. De uilvoering van de wet op de Kamers van Koophandel brengt nfede een vcrdeeling van hel Rijk >in distric ten, waarvan er 36 zijn gevormd, terwijl voor ieder daarvan een commissie is he-: noeind, die o.a. tot taak Heeft, de inrich ting van het Handelsregister ten uitvoer, te brengen. In verband hiermede wordt cr de aan< dacht op gevestigd, cal voortaan op élk koopman, behoudens enkele uilzonderin gen, de verplichting rust zich te laten inschrijven in het Handelsregister, waar onder de plaats, waarin de betreffende handelszaak gevestigd is, ressorteert. Tot het doen van de opgaaf behoort men zich lot de desbetreffende commis sie le wenden,- welke de benoodigde for mulieren gratis Ier beschikking stelt. De ze formulieren kunnen desgewensoht ook schriftelijk worden aangevraagd, onden bijvoeging van een bedrag van 10 cents, in welk geval de formulieren franco per, post^v/orden toegezonden. Handelszaken, welke reeds vóór 15' Maart bestonden, moeten binnen 3 maan den vanaf dien dafum gerekend, worden ingeschreven; bij voorkeur echter ge schiede de inschrijving op de door elke commissie nader hieromtrent te geven aanwijzingen. Handelszaken echter, die na 15 Maart worden gevestigd, benevens wijzigingen in een reeds ingeschreven opgaaf, moe ten uiterlijk binnen een week, nadat de vestiging, resp. nadat het op le gevent feit geschied is, ter inschrijving worden opgegeven. Slechts zij, welke in het Handelsregis ter ingeschreven staan, zullen in aan merking komen al-s kiezer voor de Ka mers van Koophandel en Fabrieken. Voorts wordt in het bijzonder de aan dacht van notarissen, curatoren, enz. ge vestigd op art. 16 der Handelsregister wet 1918, betreffende de inschrijving van! scheiding van goederen» curateele ver klaring van vermoedelijk overlijden, faillissement of surséance van betaling. Ten slotte "wordt gewezen op art. 21 en 25 der Handelsregisterwet 1918, ver meldende de straf bepalingen len opzich te van dengene, die nalatig is in het doen der opgave, resp. onjuiste of onvolledige, opgaven doet. Voor alle overige inlichtingen wende men zich tot de boven bedoelde com- missiën. DF. PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFS ORGANISATIE EN HET R. K. STAATS- PROGRAM. ïjj de~ vergadering der besturen van de R. K. Wcrkgeversvereenigingen op 11 Maart 1.1. te 's-Gravenhage gehouden, is na uitvoerige gedachtcnwisseling de navol gende motie aangenomen naar aanleiding van het brandende vraagstuk van het R.K. Staatsprogram en de publiekrechtelijke be- drijfsorgauisalie. Het Bestuur der Algenieene R. K. Werk- geversvereeniging, en afgevaardigden ha- rer afdeelingcn; het Bestuur van liet R. K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen, en vertegen- Op wuitfeï (luorifer Naar tiet Fransch van RAUUL DE NAVERY, bewerkt door M. VAN P1NXTEREN, R. K. Pr. L. Braaf Canclos was den dag na de rdgemecne ramp twintigmaal rijketu dan toen hij uit Peru kwam met zijn kof fers vol edelgesteenten. Tot nu toe had men zijn rijkdom geprezen, nu sprak men over zijn helderen blik. .Maar hij genoot zijne overwinning met-zeldzame bescheidenheid en beroemde zjeu .net er óp de ramp voorzien te hebben Na eerst aan zijne vrienden ziju aan staand vertrek naar zijn landgoed in Anjou te hebben aangekondigd, ver anderde hij plotseling van hel besluit, maar droeg zorg daarvoor een reden aan te geven, die de achting, waarin hij stond, nog vermeerderde. Onder hen, die hij in de ernstige krin gen, waar hij zi-oh zoo nu .cn dan liet aandienen, ontmoette, was ook een oud- lid van het parlement, die om zijn ar beid en karakter in hooge achting s:i>ml, de ba-toni de Co-useulles. Toen deze begreep, slat parlement cn regent- seliap ililL elkander ,iï bouing zo-nueo komen, trok hij zjeh onder voorwend- si'l va-n een geschokte gezondheid terug uit 'L publieke leven. Zijn fortuin was unddelliiiihg. Zijn vrouv», uie sedert vijf jaren dood Was, had hem een liekoor- lijke dochter nagelaten. Olympia was een schoon en braaf kind, zonder aan matiging of behaagzucht, wjer leven voorbijging bij een vader, die leed on der een smart die hij nooit kon af schudden. Zjj vroeg hem niet wat hare toekomst zou zijn. Zij bad veel en vond daarin de kracht harcr ziel. Alle vrien den van haar vader achtten haar hoog Graaf Canélos had haar voor het eerst in zulk een ernstigen kring ontmoet Hij hoorde de rcehtscha-penhedd van den vader prijzen en kon over haar karakter o.oi deelen. Toen vroeg hij zich af, hoe zijn verder leven wezen zou. Twee wegen Lagen open; <|i hij zoo zijn vrij en vroolijlc leven voortzetten, of hij kon zijn stand bevestigen door een huwelijk aan te gaan. Verschillende s( bitterende partijen waren hem reeds aangeboden. Hij had ze allen afgewezen, omdat hit meende dat de opoffpvina i zijner vrijheid hem meer moest geven dan 'n vermeerdering van tie millioe- nen die Hij reeds bezat. He ontmoeting met Olympia gaf den doorslag. Deze arme dochter van een man, die de algenieene achting genoot, werd vootr hem een schitterende par tij. Het stond goed voor dezen Cresus, die zijn goud putte uit de mijnen der nieuwe wereld, om hare schoonheid en deugden een meisje te huwen, dat niets bij haar huwelijkscontract mede bracht. Acht dagen lang zou men in Parjjs over niets anders spreken. Ieder een zou hem prijzen en zijne mild dadigheid roemen. Een zijner vrienden vr-oeg in zijnen naam de hand van Olympia de Lour- seulles. M ei verre van verheugd te zijn. over een voorstel, dat hare Vriendin nen van blijdschap buiten zich zeiven zou gebracht hebben, gevoelde zij eene aarzeling, die bijna op schrik geleek. De Peruviaan joeg haar angst aan. Zij vreesde in zijne groote donkere oogan vreeselijke geheeinien te lezen. Nooit had zij hem eenige gedachte hoorep uiten, die_ een edel karaiiter openba ren. Hij gjaf veel, maar beoefende geen christelijke naastenliefde. Npoil was het haar voor den geest gekomen, dat de rijke deftige lieer aan liaar kon den ken. Toen haar vader stralend van blijdschap het aanzc^ek van Manoêl Ca nélos aan haar overbracht, vond zij een oogenblik geen kracht om le-antwoor den. Eindelijk sloeg zij de oogén op naar haar vader en vroeg "hem: „Wat wenscht gij dal tic doen zal?" „Uw zin, mijn kind," antwoordde hij. „In dat geval weiger ik," zeide Olytn- pia. „Dat kan niet waar zijn. Graaf Ca nélos weigeren!" „Waarom niet, als ik mij hier geluk kig voel?" „Maar ik ben bijna arm." „Mijne eischen ziju bescheiden." „Maar ik word oud en zal u als wees achterlaten." „God zal mij bijblijven als gij mij verlaat." „Denk nog eens na. Is dc graaf niet jong en schoon?" „Jong? Ik weet hot niet, voor mij niet. Hij moet óf veel geleden hebben öf stqik geleefd hebben. Ik hoor ie dereen, en u ook, zijn schoonheid, zijn edele gestalte roemen, en ik zoek op zijn regelmatig Gjrieksch gelaat te ver geefs de teekenen van zedelijke schoon heid, zonder welke voor mij gceu schoonheid beslaat. Onder het masker vian zijn glimlach zie ik teekenen van angst, die alleen door verstrooiing en vermaken te "verdrijven zijn. Mijnheer Canelos trekt mij niet aan, ik ben bijna bang voor hem." „Gij noemt mij uwe indrukken, de indrukken van een zenuwachtig kind, in plaats van stellige redenen. Kunt gij die geven?" „Neen," antwoordde Olympia. „Gij weeL. hoezeer ik u beminals mijnheer Canelos zich aan uitspattin gen had overgegeven, dan zou ik uwe vrees begrijpen, maar zijne feesten on vermaken zijn vrij van alle gevaarlijke dwaasheid. Zelfs dat hij u kiest, eene bloc-rn in de schaduw verborgen, be wijst den ernst van zijn karakfpr. Ik heb lang verdriet geliad bij dc gedach la u alleen en zonder fortuui achter te •talen. Als gij het voorstel van graaf Canelos aannaamt, zoudt gij mijne vu rigste wenschcn vervullen en ik zou gerust sterven, daar ik wist dat gij geliilckig zijl" „gelukkig," hórhaaldc Olympia. „Ja, want voor u zal het geluk al tijd bestaan ui het geluk van hm die u dierbaar zijn." „Gij verlangt dus dit huwelijk. Ym~ der'1" „lk heb er genoeg van gezegd, beslis zelf." „Binnen acht dagen zal ik u ant woorden. Bij het einde daarvan gaf Olympia hare toestemming. Zij zag in die ver- c-eniging de rust van haar vader en bovendien wist zij, na zich zelve ge raadpleegd te hebben, niets aan den man le verwijten, en daar zij n.its t"- mantiscn aangelegd was, nam zij hem1 aan met de kalmte van een christin en van een liefhebbend dochter. Do vreugde van haar vader deed haar be grijpen hoe bitter zijne' teleurstelling zou geweest zijn, indien zij geweigerd had, liet huwelijk zou binnen een maand voltrokken worden. Olympia. stemde toe en de daad va» gehoor zaamheid, die zij gesteld iwrd, bracht minder biltere vjuichtcn voort don zij gevreesd liad. Haal -verlooide toonde zich onberispelijk ten haren opzichte. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1