I ONS BLAD" Bureau: HOF 6a ALKMAAR. - Telefoon REDACT!ERMo!ES33' BINNENLAND. No. 138 Binnenlandse!) Nieuws. DONDERDAG 17 MAART 1921 14e JAARGANG NOORD DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2.- f 2.50 f 0.50 hooger. 433 Aan alle abonné's wordi op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,-, f ïOO—f 60,—. t 35,—, f 15, Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. NadeLondensche conferentie Nu er, na de mislukking van de Confe rentie te Londen weer eenige dagen ver streken zijn, lijkt het een goed oageribÜ om den nieuw geschapen internationalen toestand in verband met het gebeurde op de befaamde Conferentie even nader le bekijken. Juist nu,, omdat de Londensche Conferentie Zaterdag j.l. formeel gesloten is; ue kans waarop sommigen neg hoopten dus is afgesneden, dat Duitsche delegatie naar deze bijeenkomst der Geallieerden nog terugkeert; nu ook de veet besproken sancties in werking zijr, getreden en nu de Duitsche Rijksdag, met minister Simons in zijn midden, i: bijeen geweest. En dan valt allereerst bij een terug blik over de gebeurtenissen van de afge- loopen week te constateeven, dat dc nieuwe breuk tusschen Duitschland en zijn oude vijanden in de geheelc wereld heel weinig indruk heeft gemaakt. Men denke zich nog eens in dc stem ming vóórdat de Londensche Conferentie begon en de eerste dagen dat zij duurde. De aigemeene Verwachting- was, dat cr nu eindelijk eens een einde aan de on derhandelingen zou komen. De wereld kali niet op rust, de handel niet op streek, de geldmarkt niet normaal worden, het le ven kan niet in zijn oude banen terugkee ren, zoolang Centraal Europa in de po sitie bujit verkeer-li van een schuldenaar, die niet weet hoeveel hij beialen moe., dus niet weet hoe en of hij nog wel leven kan. De wereld heeft behoefte aan vreat en rust, moet zich herstellen en daartoe is het noodig, hoe eer hoe beter, tot een dragelijke overeenkomst met Duitschland te komen. Dat was zelfs de meening van den Engelschen premier en daar hij een machtig, misschien de machtigste man onder de Geallieerden is, was hej ver trouwen groot, dat er nu een einde aan oen wankelen internationalen toestand zou komen. Eu na weinig dagen van loven en bieden kvint plotseling het bericht: het Duitsche tegenaanbod is onaanneembaar bevonden; ■ue Luitsche delegatie gaat onverrichter zaken huistoe! Alen had allerwege groote verslagen heid kunnen verwachten. Immers het Rijngebied werd aanstonds verder bezet door Eransche troepen, die gereed ston den: de wapens kletterden weer! Men had een 'paniek op de beurs en ach- en wee-geroep bij hef Duitsche volk kunnen vermoeden. Van dat alles is niets gebeurd. De geldmarkt bleef even lusteloos als te toren, zoowel in Amerika als bij de neu tralen en in Duitschland zelf; ert het Duitsche volk haalde zijn gedelegeerden, <iie onverrichter zake terugkeerden, ,te Berlijn onder stormachtige geestdrift, a's overwinnaars binnen. Er was gesproken van een op handen zijnde ministerieele crisis in de Duitsche regeering en spe ciaal de minister van buitenlandsche za ken, dr. Simons, zou er aan moeten ge- loovtn. Doch j.l. Zaterdag nam de Rijks- <iag met overweldigende meerderheid een mooe van verrouwen in de Rcgeering aan, nog wfl na een rede van dienzelfden cïr. Simons! Hoe dit alles te verklaren? Is de mis lukking van de Londensche Conferentie dan geen ernstige belemmering voor de /lormaiiseering van den internationalen toestand? Is de instelling van een nieuw douanegebied door de geallieerden aan den Rijn, tevens medebrengend de lasten en de zware onderhoudskosten eener be zetting van verschillende Duitsche steden, voor Duitschland dan niet een nieuw, ernstig nadeel? Al die vragen moeten be vestigend beantwöord worden. Daarom moei de verklaring voor de betrekkelijke onverschilligheid voor de mislukking der Londensche Conferentie elders gezocht worden. De Duitsche deskundigen hadden naar bun zeggen de uiterste grens van Duitsch. land's betalingsvermogen nauwkeurig vastgesteld en hiervan had de Regeering een voorstel gemaakt, dat de Duitsche de legatie naar bevinding -van zaken ter Londensche Conferentie zou indienen. Laai het zijn, dat dr. Simons in England's hoofdstad wat onhandig heeft gemanoeu vreerd, het aanbod is in ieder geval gedaan enals belachelijk verworpen. Daarte genover stonden de Fransche eischen, die neerkwamen op de aanvaarding van den milliardeneisch der Parijsche Conferentie, een eiscii, die men in Duitschland abso luut onaannemelijk acht. En liu was- hst fatale punt, waarom de Londensche Con ferentie draaide, dit: wanneer Duitsch land niet verder gaat dan het aanbod der delegatie, dan treden nieuwe „sancties" ir. werking. Welnu, de aigemeene opinie was en is nog,«dat met <tie dwangmaat regelen niet meer te.bereiken is, dan de Duitsche regeering vrijwillig aanbood te betalen. De toestand, waarin 'Duitschland zich dus gevoelde was die van den schulle- maar,, van wien men bijv. 100.000 eischt en die 50.000 aanbied-t, wetënde, dat van hem niet meer te halen is. Nu kan ihien dreigen met faillissement; de man zal zeggen; ga ttyy gangj, dan krijgt gij toch nooit meer dan 50 pet. 1 En het heeft den schijn, alsof Frankrijk met het door drijven van zijn wil, niet meer dan zuik een faillietverklaring heeft bereikt. Toch is de situatie nog cenigszins an ders; zij kan gunstiger en ongunstiger worden, al naarmate de .toestand zich nu ontwikkelt. Toen de Conferentie van Spa in een cri- tiek stadium verkeerde, was de spanning in Duitschland en elders veel grooter. Als dreigement van de zijde der geallieerden gold toen de bezetting vair het kolenrijke Roergebied. Maar door een diplomatieke handigheid van Lloyd George is nadien het behoud van dien levensader voor Duitsch land niet meer in het geding gekomen. Waardoor aan Frankrijk een der voornaam ste wapens uit de handen werd geslagen Zoolang dit werkelijk ernstig of een daar mede evenredig zwaar dreigement nier mee.- boven Duitschland's hoofd hangt kar. men daar rustig afwachten, totdat de volksstemming in Opper-Silezië beslis, heeft over het behoud of het verlies van een voor Duitschland belangrijk gebied. Daarna kan men nieuwe voorstellen der DuitSGhe regeering verwachten, die dan misschien ten lange leste een toestand var rust en langzame opleving zullen scheppen. Op één gewichtige vraag heeft het ver loop der Londensche Conferentie geen ant woord gegeven: was de'lijdzame houding van Lloyd George tegenover de Fransche eischen een gevolg van zwakte of van fijne diplomatie? Vreesde men in Londen een breuk' mei den bondgenoot of werd daar opnieuw een strijd om de macht in Europa gespeeld tusschen Engeland en Frankrijk, waarbij de Duitsche delegatie slechts de rol van den bal in ljanden der spelers vervulde? Voor de laatste opvatting zou pleiten, da: Frankrijk met het doorvoeren der sanc ties nu schijnbaar zijn zin krijgt, maar meteen „zijn tanden stuk bijt". Bij een volgende gelegenheid zal het zich dan óf wei moeten schikken naar de andere par tij, óf wel zich in gevaarlijk isolement moeten terugtrekken. Doch opzettelijk of niet opzettelijk' ge schapen,.. een dergelijke toestand is niet temin thans ingetreden en het is niet onwaarschijnlijk, dat de Engelsche diplomatie er haar voordeel mee zal doen. De naaste toekomst zal weldra lee- ren naar welk einde de kronkelpaden der „Staatsmanswijsheid" ons voeren! De Koningin en het kiesrecht. Op de kiezerslijst tè 's-Gravenhage komt ook de naam van de Koningin voor. Dien tengevolge is H. M. kiezer en rust op haar stemplicht. De heer mr. J. Carp heeft daarmede geen vrede en betoogt in 't „Weekblad van het Recht", dat de positie van bet staatshoofd miskend wordt door er het kiesrecht aan toe tt kennen. Immers, als kiezer zal de Koningin zich hebben uit ?e sproken over de politieke richting harer keuze, stelt zich dus partij in den poli- tiesen strijd. Dat echter is onvereenigbaar met haar positie, hetzij men deze beschouwt als een plaats in het wetgevend proces, hetzij daarbuiten, als een .macht, toeziende op de rechtsvorming. De heer Carp licht dit nader toe, onder betoog, dat onpartijdigheid in beide func ties plicht is. Opgemerkt moet nog worden, dat in de op 5 januari 1921 ingediende wijziging der Kieswet een aanvulling van arl. 71 dier wet wordt voorgesteld, welke aanleiding kan geven tot de onjuiste opvatting, als zoude de Koningin wèl (zij het ook facul tatief aan de politieke partijvorming kun nen deelnemen. Immers, bedoelde aanvul ling strekt, om de leden yan het Koninklijk Huis van de verplichting, zich ter uit oefening van het kiesrecht bij het stem bureau aan te melden, vrij te stellen. Hier aan kan ten grondslag liggen de meeniüg, dat ook door de Koningin medegewerkt zo-u kunnen worden aan de verkiezingen. Mocha het inderdaad de bedoeling zijn, onder de leden van het Koninklijk Huis ool^de Koningin te begrijpen, dan zou deze aanvulling der Kieswet zeer te betreuren zijn, beu misverstand in een Katholiek Blad? De „Bond van Nederlandsche Onderwij zers", zet zijn agitatie tegen de opleiding tot leerkrachten bij het onderwijs voort. Juist Zaterdagavond had de Bond weer in verschillende bladen een groote adver tentie, waarin de ouders worden aange spoord, eerst inlichtingen bij den Bond m te winnen, als 2e plan mochten hebben hun kinderen voor onderwijzer te doen op leiden. Wat zulke „Inlichtingen" beteckenen, is nu wel genoeg bekend. Ook', dat ze valsch zijn, in dezen zin, dat de toekomst der on derwijzers veel beter verzekerd is dan tot voor kort. Zoodat we maar zeggen willen; Ouders, als gij uw kinderen voor onderwij zer of onderwijzeres bestemt, is hun toe komst naar lichaam en ziel veel beter ver zorgd dan in menig ander vak. Terecht staat dan ook dc „ResbJ' ver baasd, dat beruchte advertentie van dsn Bond ook aan te trefien in een katholiek blad. Het blad zegt daarvan: „We kunnen -toch niet aannemen, dat dit blad met die Bondsactie gaat. En evenmin, dat het, zóoals vrijzinnige bladen wel doen, onder advertenties laat aanbc ve'en, wat het onder liet redactioneel ge-, d'eelte bestrijden moet. Daarenboven, wat ook afgescheiden van deze actie is dat voor een manier, om katholieke ouders om inlichtingen naar het Bondsadrcs te sturen? We kunnen dus niet anders aannemen, dan dat de opname van die advertentie een misverstand is, dat zoo spoedig moge lijk geredresseerd zal worden. Vooral nu dc bijzondere kweekscholen weer beginnen te bloeien, 'zou zulke adver tentie verwarring kunnen stichten." BEZOEK VAN DEN AMERIKAANS0I1EN GEZANT AAN DE ZAANSTREEK. Vrijdag a.s. zal de gezant van Noord- Amerika to 's-rGravenliage, een bezoek brengen aan de Zaanstreok, bij welke ge legenheid op 't gemeentehuis van Koog a.d. Zaan, de theo zal worden aangebo den, waartoe verschillende notabelen uit de Zaanstreek zijn uitgenoodigd. Uitvoer van kout. Met ingang van 19 Maart 13 de uitvoer van alle hout toege staan, behalve van mijnhout. DE HANZE IN HET BISDOM HAARLEM. Do voortdurende groei en do toene mende werkzaamheden van De Hanze in liet Bisdom Haarlem en hare instellingen, hebben opnieuw uitbreiding van het Cen traal Hanze-Bureau te Amsterdam nood zakelijk gemaakt. Met ingang van 1 April a.s, treden twee nieuwe propagandisten in functie, n.L do heeren H. Bronk te Rotterdam en 0. J. M. Somers te Bergen-op-Zoom. Do bezetting van dit bureau bestaat thans uit den directeur, drio propagan disten, een administrateur, vier klerken en een jongsten bediende,- Daarnaast zijn reeds enkele plaatse lijke Hanze-Bareaux ingericht, terwijl zeer binnenkort verschillende Hanze-Bu- reaux van Advies voor den Middenstand zullen worden gesticht, aanvankelijk o.m. te Amsterdam, Hoorn en Goes. TABAKSACCIJNS, Door het katholieke Kamerlid den heer Winlermans is op het wetsontwerp tot heffing van een tabaksaccijns een amendement ingediend, dat de bedoe ling heeft de fabrikanten en handelaren te ontslaan, van de verplichting afschrift van hunne facturen aam de fiscale amb tenaren toe te zenden. DE SANCTIES TEGEN DUITSCHLAND. Goederen uit neutrale landen. Het Engelsche Lagerhuis heeft het wetsontwerp betreffende de 50% van de koopsom van Duitsch artikelen aangeno men. Goederen uit neutrale landen zullen ontheven zijn van de bepalingen in zake de 50%, indien zij ten hoogste voor 75% uit Duitsch fabrikaat bestaan PRIJSDALING VERWACHT. De heer Wibaut schrijft in „Het Volk", over de daling van 'de prijzen in den groothandel en concludeert ten slotte dat binnen korten, tijd zeker zal blijken," dat de indexcijfers voor de kost-eu van het levensonderhoud in Nederland lager gaan worden. Nijverheidstentoonstelling te Schevenin- gen. Naar de „N. Crt." verneemt, heeft mr. P. J. M. Aal^ersc, Minister van Arbeid, zitting genomen als beschermheer in het Eere-Comité van de Nijverheidsten toonstelling te Scheveningen, welke op initiatief van de afdeeling 's-Gravenhage der Vereenigimg „Nederlandisch Fabrikaat"- van 13 tot en met 23 Augustus a.s. zal worden gehouden, met het doel een beeld te geven van de nijverheid te 's-Gravenha- ge eo ion de aangrenzende gemeenten. BELASTING OP' LOGEERGASTEN. Op initiatief van het gemeentebestuur van Katwijk, heeft dezer dagen in het ge bouw der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage een samen komst van door deze Vereeniging uitge- noodigdc gemeentebesturen van badplaat- sen plaats gehad, ter bespreking van de al dan niet wenschelijkheid een belasting op logeergasten te heffen, waartoe de ge wijzigde gemeentewet thans de bevoegd heid geeft. Na breedivoerige discussie bleek het meeiendeel der afgevaardigden van mea ning, dat het niet wenschelijk is reeds dit jaa- tot het invoeren van een belasting op logeergasten over te gaan, doch wan neer na verloop van -tijd deze belasting wordt geheven, een voor alle badplaatsen uniforme regeling te treffen. Voor het samenstellen van een uniforme belastingverordening werd een commissie gevormd,, waarin zitting nemen, de afge vaardigden van Bergen, Katwijk, Loosdui nen, Noordwijk en Zandvoort, welke com- Een verbod. De directie dei» Neder landsche spoorwegen heeft het treinper soneel verboden, gedurende den rit plaats te nemen in een compartiment voor vrouwen, ook niet voor regeling van onregelmatigheden, betrekking bobbend op het reizigersverkeer. Vrij van belasting of heffing. Om misverstand te voorkomen, liceft de di rectie der Nederlandsehc Spoorwegen het personeel kennis gegeven dat abonnement kaarten en aanvragen, vrij zijn van zegel ingevolge art. 2 der Overeenkomst met den Staat der Nederlanden van 13 Sept. '1919, waarin is bepaald, dat plaatsbewij zen en verdere schrifturen vrij zijn van elke belasting of heffing. „Van eigen gebouwen voorloopig ge noeg." Men meldt uit Deventer d'.d. 14 Maart aan de „Msb.": In d'e hedenavond gehouden vergadering van de ICamer van Koophandel en Fabrie ken alhier werd door den voorzitter me degedeeld, dat de Minister op een tot htm gerichte vraag, of de nieuwe Kamers van Koophandel eigen gebouwen zouden krij gen (evenals de Raden van Arbeid) ge antwoord heeft, „dat hij van eigen gebou wen voorloopig genoeg had." Katholieke Landdag. Naar „Zeelau- dia" verneemt, zal vermoedelijk in de maand Juni, voor Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen te Hulst een Katholieke Land dag worden gehouden. Z, D. H. Mgr. F. Hopmans, Bisschop Wan Breda, heeft zijne goedkeuring en be scherming toegezegd. EEN - NATIONALE EER. Het dagelijksch bestuur der Commissie voor Maat&h-, Belangen der Nederl. M'J. ter Bevordering der Pharmacie, verspreidt een circulaire onder dit hoofd, waarin' een beroep wordt gedaan op de apothekers Van Nederland, 0111 een dienstverband aan te gaan bij den Indischen Militairen, Pharmaceutischen Dienst, waar grooie' behoefte bestaat aan gediplomeerd perso neel en op het oogenblik acht plaatsen dringend om vervulling roepen. Met een beroep o<m de plaatsen van 'groote mannen - als Greshoff, Bernelot Moens en andere voor Nederlanders te behouden, eindigt de commissie met er op te wijzen, dat,, nu de positie vee] ver beterd is en het hier een nationale eer betreft. Op dan aldus de circulaireapothe kers van Nederland en blijft niet langer, zooals Jan Linschoten dat noemt: „op moeder's keuken zitten," Onze Hoofdstad en Amerika. Het weekblad „De Amsterdammer" heeft den Ameriltaanschen gezant naar zijn i-ndkuk- -ken -gevraagd omtrent zijn langdurig be zoek aan de hoofdstad. Uit liet zeer vriendelijke antwoord van Mr. William Philips halen wij de vol gende zinsneden aan. „Amsterdam is een monument uit liet verleden, maar het is een nóg pakkende, getuigenis van den vooruitgang en du beschaving der toekomst. „Uw groote stad heeft vele banden, die het^ aan Amerika binden en ik hoop op recht, dat die banden in de komende jaren beduidend zullen versterkt worden. „Meer dan ooit heb ik den indruk ge kregen, dat mijn landgenooten nog heel wat kunnen leeren van Nederland' en speciaal van de stad Amsterdam." WAARDEVERMEERDERING VAN ON ROERENDE GOEDEREN TEN BE HOEVE DER GEMEENTEN. Aan de Memorie van Toeltidhting van i|gt desbetreffend wetsontwerp, wordt het volgende ontleend: De regeering heeft gemeend de waard- deveraneerdering van onroerende zaken, binnen het rijk gelegen of gevestigd, langs 'tweeërlei weg te moeten treffen, nj. lo. ter gelegenheid van eiken eigen- diouisoveiigang eener onroerende zaak, -derlhalve zonder te ondersetheiden, wie haar verkrijgt of van wien zij -wordt ver kregen. 2o. periodiek ten aanzien van rechts personen of daarmede gelijk te stellen comimandiitairo vennootschappen op aam- ■deetün, na afloop van elk tien jarig tijd vak. De Regeering wfl die Masting niet be perken tot de overdrachten onder bezwa- renden titel, maar haar ook heffen bij schenking en verkrijging bij erfopvol ging. De voorgedragen belasting wil men doen heffen telkens, wanneer «bij over gang onder de levenden of door overlij den van een vermeerdering van waarde blijkt. Werd echter de heffing beperkt tot die overgangen, dan zouden de rechts personen, waadbij uit den aard der zaak van overgang door o-veriijidien nooit spra ke is, en waarbij overgangen onder de levenden zeldzaam zijn, in een veel gun stiger toestand geraken dan de natuur lijke personen. Om die reden vorderde de billijkheid èn ten opzichte van de jipssie met bet Bureau der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten zullen on derzoeken, welke heffing het billijks» is, j natuurlijke personen èn' ien aanzien van zander schade, te lijden tegenover het bui- gemeenten, le wier behoeve de belas- tenlïftd, ling wordt geheven dat rechtsperso nen pcriod.ëk aan deze belasting worden onderworpen. Zulk een belasting is ten aanzien van natuurlijke personen omnoodig, omdat- zooa-1 niet altijd onder de levenden dan todh steeds door .overlijden hun on roerende zaken in eigendom aan ande ren overgaan. De Regeering oordeelt het onmogelijk deze belasting te doen terugwerken, o.m. omdat de belangen van hypotheekhou ders ernstig konden worden bedreigd. In de onderstólliaig, dat het wetsvoor stel omstreeks 1 Juli 1921 tot wet zal zijn verheven, is als tijdstip van aan vang der te belasten waardevermeerde ring genomen X Januari 1921. De belasting zal bedragen 25 ten hon derd van de waardevermeerdering. Oorspronkelijk -was door do oorlogs winst-belasting ook dit percentage voor gesteld; er bestaat eenige- gclijksoofl.ig- hclid tu-ssclien die belasting en dp thans voorgedragene in zoo ver, dat bij beide het min of ineer toevallige voordeel wordt -belast. DE WERKNEMENDE MIDDENSTAND. Nu het Doorluchtig Episcopaat van Nederland zich verecnigd heeft met de op richting eener standsorganisatie voor den Werknemenden Middenstand, zal het voor de verspreiding dier organisatie óver hel gc-heele land van belang zijn, indien meer dere bekendheid wordt gegeven aan het doel en streven dezer vereeniging. Het doel van den W. M. is blijkens de statuten het volgende. De Bond stelt zich ten doel. a. volgens de Katholieke beginselen ai gemeene leiding te geven aan de Roomseh- Katholieke Vereenigingen van den Werk nemenden Middenstand; b. de in a genoemde vereenigingen te vertegenwoordigen, waar d'il nuttig wordt geacht door den Centralen Raad of het Bondsbesluur; c. de godsdienstige, zedelijke, stoffelijke en maatschappelijk belangen van den Werknemenden Middenstand te behartigen. Hoe tracht de W. M. dak le bereiken? De Bond tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door: a. nauwere aansluiting en onderlinge samenwerking van Roomsch-Katholieke vereenigingen van den Werknemenden Middenstand, in het Bisdom...-. b. oprichting van niéuwe vereenigingen als afdeelingen van den Bond; c. voorlichting te geven met betrekking lot doel en streven dezer. Katholieke bewe ging; d. bevordering van vakorganisatie en sociale wetgeving; e. oprichting, bevordering en instand houding van instellingen tot behartiging van de geestelijke belangen en maatschap pelijke welvaart; samenwerking en het plegen van overleg met andere bonden, vereenigingen, lichamen of personen, waar dit nuttig of noodig blijkt. Over doel en middel, over taak" en werk wijze, over nooden, wenschen en verlan gens, over zeer veel, wat leeft en woelt in de harten der vele werknemende midden standers, zal Woensdag 16 Maart 's nam. 2 uur in het St. Ghristoffelhuis le Roer mond een bespreking gehouden worden. Er zijn vele uilnoodigingen gezonden. Wij hopen van ganscher harte, dat aan die uit- noodigingen gevolg zal gegeven worden en dat de vergadering van Woensdag een re sultaat zal bereiken, dat hoop geeft voor de toekomst. De controle op de Radetf van Arbeid. Naar aanleiding van de vragen van bel Kamerlid, den heer Teenstra aan den minister van Arbeid omtrent den aankoop van verschillende perceelen voor verschil lende Raden van Arbeid vestigt men er van bevoegde zijde de aandacht op, dat voor deze uitgaven niet alleen de Raden als zoodanig -verantwoordelijk zijn, waar zij wettelijk de goedkeuring behoeven van den Verzekeringsraad, hetgeen practisch hierop neerkomt, dat de Rijksverzeke ringsbank de noodzakelijkheid van aan koop dier gebouwen heeft onderzocht en eerst na bevind van zaken toestemming heeft gegeven tot dien aankoop. Zonder die toestemming mag de Raad van Arbeid hoegenaamd geen uitgaven voor deryc- lij'k'e doeleinden doen. Alle uitgaven slaan trouwens onder controle van den Verze keringsraad -bovepgenoemd. DE KOSTEN DER HUUR COMMISSIES. Op de vragen van het Tweede Kamerlid De Buisonje, betreffende de kosten der huurcommissies en betreffende de tarie ven voor de deskundige voorlichting van huurcommissies en kantonrechters, luidt het antwoord van den Minister van Ar beid als volgt: 1. De kosten der huurcommissie lieh- ben bedragen: a. Voor het geheele Rijk: over 1917 65.074, over 1918 294.499, over 1919 318.981. Jo. Voor Amsterdam:- over 1917 18.856.19, over 1918 54.043.93, over 1919 49.734.18. Voor 's-Gravenhage; over 1917 9740-34, over 1918 35.117.94. over 1919 35-400.02'/s. Voor Rotterdam over 1917 9.554.51, over 1918 38.681.94, over '19 52.619.06. De kosten over 1920 kunnen nog nic:t worden opgegeven, daar deze eerst in de eerste helft van dit jaar worden verre kend. De deskundige voorlichting van huur commissies en kantonrechters met betrek king tot dc huurwetten wordt gehono reerd op den voet van het Tarief van Ge rechtskosten in Strafzaken. Uit onze Oost. Aanslagen in de Indische cultures. De „Planter" geeft het volgende lijstje van. aanslagen die in de laatste t-ien jaren in de cultures zijn gepleegd: 1912 :40 aanslagen (waaronder 1 moord) 1913 :41 aanslagen (waaronder 1 moord); 1914 32 aanslagen (waaronder 2 moor den) 19:5:26 aanslagen (waaronder 2 moorden)1916 34 aanslagen (waaron der 3 moorden); 1917:32 aanslagen (waaronder 1 moord); 1918:35 aanslagen (waaronder 2 moorden); 1919:13 aansla gen (waaronder 2 moorden); 1920 21 -..-inslagen. Uit de opgaaf blijkt, dat slechts 2 aan slagen voorkwamen op tabaksondernemin gen door Chmeezen, de overige alle op rubber- en een enkele fheconderneming. werden gepleegd en alle door Javanen, die ook liet grootste percentage der onderne mingskoelies uitmaken. Van deze laatste aanslagen zijn niet minder dan vier door groepen Javaanschc koelies gepleegd. Ongeluk op een suikerfabriek. Den 16en Februari werd uit Malang gemeld: Op de suikerfabriek Krebel is gistermid dag de hoofdbuis van 6" stoomleiding ge- den. Elf zwaargewonde Inlanders werden overgebracht naar Malang, drie gewonden werden opgenomen in het in- landsch hospitaal. Alten zijn overieden. -Van do 8 in de Lavaletle-kliniek opgeno men zijn er 4 overleden. Aandrang op enquête. Haar aanlei ding van do memorio van antwoord op het.yerslag in zake het ontwerp tot ver hooging van do bcgi'ooting van oorlog voor 1918, heeft do Commissie van Rap porteurs zieli afgevraagd of een deel van den inhoud dor Memorie van Antwoord geen aanleiding behoort te geven tot het instellen van een enquête naai' de wijze, waarop de gelden, over het jaar 1918 ter beschikking van het Departement van Oorlog 'gesteld, zijn besteed. Drankbestrijding. MARIA-BOND IN HET BISDOM HAARLEM. Den 2den Paascbdag, 28 Maart, zal het I2j4-jarig be? ui van den Maria-Bond in het bisdom Haarlem te Amsterdam feestelijk worden herdacht. Te 11 uur zal een plechtige H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen in <le St. Kubertusikapel. Te 2 uur zal de groote feestvergadering plaats hebben in dc grooce zaai der St. Jozefsgezellen. De feestrede zal gehouden worden door den WeiEerw. Pater Olten O.P. Na de pauze zullen in een revue de voornaamste gebeurtenissen van dit tijdperk herdacht worden. JEUGD-COMMISSIE VAN HET DIOCESAAN KRUISVERBOND IN HET BISDOM HAARLLEM. In dc vergadering van bovengenoem de Commissie, welke Zaterdag j.l. te Amsterdam werd gehouden, is, nadat eenige huishoudelijke zaken waren afge- daah, het onderstaande plan van actie samengesteld: a. te bevorderen, dat in elk Kruisver- bond in hel Bisdom Haarlem een jeugd afdeling wordt opgericht en in stand ge houden; b. te propageeren, dat jongenstbonden afdeelingen van plaatselijke Kruisver- bonden, de meest gewenschte vorm zijn voor jeugd-organisatie; c. te organiseeren een diocesanen cur sus, voor leiders van het jeugdwerk; d. overleg te plegen met de pafroo- naalsleiders om lot systematische sa menwerking te komen; e. te bevorderen de verspreiding van „Ons Jeugdwerk" en andere lectuur over het Jeugdwerk. Voorts zal de Commissie zich in een circulaire richten lot de Besturen van die Kruisverbondctl in dit Bisdom en hen verzoeken hare pogiugeri ten opzichte van het Jeugdwerk krachtig te steunen. Het secretariaat der Commissie is ge vestigd te Amsterdam. Kanaalstraat 168. Prijsdaling, LJ boter prijs verlaagd. Te Leeu warden werd Zaterdag de prijs van dc boler met 30 ets. per K.G. ver laagd. Te B11-sum zijn -de méikprijz n verlaagd van 23 op 21 ct. per Liter, Slapte in handei en bedrijf. Naar het „Cenlr." verneemt, is in de laatste dagen op de „Ileemal" to Hengelo (O.) aan pi.ni. 180 werk lieden uit diverse afdeelingen, wegens gebrek «tan werk de arbeid opgezegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1