„ONS BLAD" NOORDERBANK, JAARDEPOSITO'S BINNENLAND. No. 139 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - TeSefoon Het grootö vraagstuk. Alkmaar. met Halïj, rentebetaling 472 0 0 Binnenlandsch Nieuws. No. 2 Zandblad 10 Cts ©tóVk-. VAN DER PÜTT DE VLAM EINDHOVEN Gemengd Nieuws. VRIJDAG 18 MAART 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCÜ Abonnementsprijs; Per -1 voor Alkmaarf 2.— Voor 'km aar 2.50 Met Ge'il Zondagsblad f 0.50 hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor- 1 uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abo.. wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f lOO,—f 60,—, f 35,—, f 15, HET GROOTE VRAAGSTUK. Nu-in onze Katholieke pers tic zoo pk. scling ontbrande strijd over het bedrijls- radenstelsel wat gaat luwen, blijkt Steeds meer, dat de vreosachbigen en de verkeerd- willenden onder ons, met ril hun lawaai ten slotte bitter weinig indruk hebben ge maakt. De meer vooraanstaande leiders in onze vierledige vakbeweging, hebben elkander natuurlijk geen oogenblik misverstaan, en zijn zich volkomen bewust, dat belgeen ten slotte in de statuten van den Centralen Raad van Bedrijven is vastgesteld, een compromis kan worden genoemd tusschen de uiteraard niet geheel gelijke wensehen en verlangens in de vier onderscheiden so ciale groepen. "daar wat daarin is uitgedrukt, hebben jij anen op volkomen organisatorische wijze, dus met volledig besef van de betee- kenis daarvan, aanvaard; daarbij uitgaan de van de stelling, dat een opbouw van het Bedrijfsradenstelsei dat geheel op we- derzijdsche vrijwillige medewerking be rust, niet direct in alle opzichten tot alge meene volledige bevrediging kan leiden. Wat niet wegneemt, dat men eenstem mig de grondgedachte aanvaardde, dal het met de dictatuur der ondernemers, volgens liberaal-economisch recept, voor "goed uit nioest zijn, Het was op het eersie congres van den Cen.ralen Raad van Bedrijven de werkge ver Wierdels, die terecht verklaarde, dat du wersgévers lot dan toe voorrechten hadden genoten, die in de natuurlijke ver houdingen msschen werkgevers en arbci- uers geen. rechtsgrond vonden. Nu wordt wel de medezeggenschap der arbeiders (de vertegenwoordigers hunner organisaties in de hoofdlijnen der algemee- ïie bedrijfspoliliek) voorgesteld als in strijd met liet eigendomsrecht, dooli dat moe; klaarblijkelijK op misverstand be rusten. int bestaat er wel een onbeperkt ei- geiiuomsrecht op de productiemiddelen? Als wij, als regels de voorkeur geven aan hel particulier bedrijf, boven het over- heids-, of als men wil, gemeenschapsbe drijf, dan volgt daaruit nog geenszins de entenning van een onbeperkt eigendoms recht op de productiemiddelen. Wij zijn integendeel van meening, dat het recht op particulier bezit van produc tiemiddelen word, begrensd door de ei- sehen van het algemeen belang. Het algemeen belang gaat altijd boven hei persoonlijk belang, zoodat de particu liere ezitler der productiemiddelen het gimruiti uaarvan moet richten naar de be langen der gemeenschap. Derhalve is hij niet vrij in het gebruik van zijn bezit, en bestaat er dus geen absoluut eigendomsrecht, voor zoover fiet betreft fabrieken, werktuigen, enz. Als wij ons niet sterk vergissen, is dit de-gangbare meening van alle' katholieke sociologen en morahsten. Komt nu dat betrekkelijke eigendoms recht in gedrang, als aan de arbeidsor ganisaties medezeggenschap in de bedrijfs leiding wordt toegekend? Er zijn toch bij de goederenvoortbren- ging allereerst twee partijen betrokken. De eene partij brengt hare arbeidsmiddelen in, en de andere partij hare arbeidskracht. Beide partijen wenden dus aan haar eigen particuliere bezit, ten dienste der goederen voortbrenging. Welk bezit nu van hoogere" orde is, het Dezit van arbeidsmiddelen of de ar beidskracht, is zeker niet aan twijfel on derhevig. .i ue encycliek „Rerum Novarum" grondt Paus Leo XIII z.g. het privaat bezit juist op een voorbeeld, dat de akker door de bewerking ,als 't ware met den bewerker wordt vereenzelvigd, en deze juist door zijn arbeid een natuurlijk recht den akker verkrijgt. De arbeidskracht is dus zeker van hoogere orde dan de arbeidsmiddelen, en zoo is het eigendomsrecht ophet eerste dus ongetwijfeld meer onaantastbaar dan dat op de arbeidsmiddelen. Maar vloeit daaruit dan ook niet voort, dat juist de eerbied voor het eigendoms recht leidt tot erkenning van de arbeiders, óók in de bedrijfsleiding? De arbeidsmiddelen verkrijgen boven dien alleen beteekénis, en kuhnen alleen tot hun doel gebruikt worden, dóór de uevende arbeidskracht van de arbeiders. Arbeidsmiddelen zijn ongetwijfeld on misbaar, doch arbeidskracht nog meer. Is het dan ook maar in de verste verte met het eigendomsrecht in strijd, ais de arbeiders, die het meest onmisbare ele ment in dc goed'erenvoortbrengdng zijn, daarin ook medezeggenschap eischen? Het gaat toch niet aan, dat de b'ezit- ter van de arbeidsmiddelen geheef%iaar eigen inzicht alles regellt; terwijl den be zitter van de nog meer onmisbare -ar beidskracht geen invloed wordt toegekend. Dat gaat, minstens genomen in tegen een billijke verhouding tusschen de beide ■onmisbare factoren in de goederenvoort- brenging, die nu eenmaal onafwijsbaar op samenwerking zijn aangewezen. De groote bezorgdheid voor het eigen domsrecht op de arbeidsmiddelen mag er toch niet toe leiden, dat men de rechten van den arbeidseigendom geheel uit het og verliest. Dat schijnt ons niettemin toch het geval hij hen, die in de discussie, van de laatst, weken de medezeggenschap der arbeidei a,wijzen, of althans bestrijden, op gronu, nu daardoor het eigendoms- rechc zou worden aangetast. Dat- is een hoogst eenzijdige opvatting, die niet berust op onbevooroordeelde lo gische overwegingen doch meer op inzich ten, ontleend aan toestanden uit een af gesloten tijdperk der maatschappelijke ontwikkeling. j Daarom hebben onze tegenstanders hier oogenschijnlijk zwaar .geschut aange voerd, maar de uitwerking ervan is als van zeepbellen. Als men nu misschien zou vragen, hoe het komt, dat er, ondanks de algemeene aanvaarding der statuten van den Cen tralen Raad van Bedrijven, toch 113g mee- ningsverschillen blijken te beslaan, dan moge er de aandacht op worden geves tigd, dat genoemde statuien zijn gebouwd op de eischen eener geheel vrijwillige sa menwerking tusschen de „rganisaties der vier sociale groepen, terwijl thans de pu bliekrechtelijke regeling aan de orde is gekomen. Dat is wel wat anders. De Centrale Raad heeft uil dien hoofde zelfs een speciale commissie, de 1 g. „Uit bouw-commissie" ingesteld, welke commis sie thans werkzaam is, om le overwegen of, en zoo ja, welke wijzigingen met het oog daarop dienen te worden aangebracht. Het werk van deze commissie zal na tuurlijk ook weer versphil van meening ontmoeten en zal derhalve opnieuw hel resultaat van „geven en nemen" zijn. Wie zich nu kan indenken, dal, ondanks de algemeene aanvaarding dèr vrijwillige statuten, er desondanks meeningsverscliil- len nopens de publiekrechtelijke regeling mogelijk blijven, zal zich wellicht de af wijkende meeningen van den laatsten lijd kunnen verklaren. Daarbij' vergëte mén vooral niet, dat de mcenigsverschillen niet loopen over de 'grondgedachte van het Bedrijfsradenstel sei, doch feitelijk alléén over wat meer of minder. Daarbij blijft onaangetast het particulier bezit van productiemiddelen en ooik het aangenomen stelsel van medezeggenschap der arbeidersorganisaties in de hoofdlijnen der algemeene bedrijfspoliliek, door mid del van de Bedrijfsraden. Medezeggenschap der arbeiders in de afzonderlijke ondernemingen heeft men daarbij niét op het oog. Nu wordt er wel op hoogen toon ge- ëischt, dat we nu eens precies en in onder- deelen zullen aangeven wat we willen, doch die heeren, die dat eischen moesten toch begrijpen, hoe wij ons volkomen bewust zijn, dat wij niet voor het decreteeren heb ben hoe het worden moet. Wij zijn juist vijanden van alle dicta tuur, en evenmin voorstanders van de dictatuur van het proletariaat als van de dictatuur van het kapitalisme. Wij zien er momenteel geen enkel nut in, als wij hier precies zouden definieeren hoever wij do medezeggenschap der ar beidersorganisaties voor de toekomst zou den willen uitstrekken. Wat wij daaromtrent te zeggen heb ben, zullen wij ongetwijfeld lei- juis ter lijd en ter bevoegder plaatse niet nalaten te zeggen, doch alsi men wil inzien, dat het hier, gaat om een vraagstuk, dat allereerst dc organi saties van werkgevers en arbeiders raakt, en een en ander bij den Cen tralen Raad in ernstige studie is, zal men toch moeten verslaan, dat wij do sommatie tot ons gericht rustig langs ons kunnen en moeten laten heengaan. Dat begrijpen, zeer terecht, ook de andere bouwers aan de nieuwe maat schappij, zooaLs die, naar christelijke architectuur, moet worden opge trokken. Het is voor de nieuwsgierigen toch wel genoeg te weten, dat de R.K. Arbeidersbeweging op den grondslag dei- hierboven aangegeven hoofdpei lers van het Bedriifsa-adeaslelsel, de democratie in het bcjirijfs.even zoover mogelijk wenscht door te voeren. Men hoede zich echter voor de vrees dat wij daarbij bezield zijn mei een luchthartig optimisme. Wij zijn ons zeer wel bewust, dat de toestanden van het heden, zoowel wat begrippen als feiten betreft, daarbij de grenzen van het bereikbare aan geven. Do R. K. Vakbeweging der arbei ders is wel zooveel in de practische werkelijkheid geschoold, dat zij geen hersenschimmen najaagt. Zij zal streven naar een verhouding in het bedrijfsleven, die in de huidige cultuur aan recht en billijkheid vol doet, ongetwijfeld; maar zal daarbij het gemeenschapsbelang niet uit het oog verliezen. Kweekenij „DE DAHLIA" Sin-Prancras Telet. 14 STANDPLAATS HOF a.s. Zaterdagmorgen Dahlia bollen verkrijgbaar le klas bellen 45 cent 2e klas bollen 25 cent aanbevelend, GE.BR. GROEN. niet onmogelijkheid weten wij ons schuldig. Daar komt nog wat bij. Ais we met uii net oog verliezen, dat het gaat om de publiekrechtelijke regeling van het Bedrijfsradenstelsei, dan is het goed daarbij te bedenken, dat, zelfs als wij Katholieken het geheel eens zijn, ook nog anderen daarover een woordje heb ben mee to spreken. Ook al is het volkomen juist wat Prof. Aengenont" zegt, dat ons Bedrijfsraden stelsei niet specifiek katholiek is, en'dus ook andere volksgroepen do hoofdpeilers daarvan op den grondslag van hare be ginselen zouden kunnen en willen aan vaarden ook dan nog is het zeer goeij mogelijk, dat wjj ons bij de uitwerking der onderdeelen naar afwijkende' meenin gen moeten schikken. Do wettelijke uitwerking van zoo'n in grijpend maatschappelijk hervormend stel sel, zal niet alleen leiden tot een „ge ven en nemen" in onze eigen katholie ken kring, doch misschien ook een zelfde operatie eischen tusschen ons en andere niet-natholieka volksgroepen. Wij weten nu wel reeds, dat ook de Christelijke vakbeweging van arbeiders in ons land zich in de richting van ons stelsel heeft uitgesproken, hetgeen onge twijfeld een belangrijke stap vooruit is, doch zij, en andere medewerkers, zullen natuurlijk bij de definitieve regeling eventueel afwijkende inzichten geéerbie digd willen zien. Wie can ook het vraagstuk in zijn volle breedte bekijkt, behoeft zich niet zoo ern stig bezorgd te maken voor ontzettende dingen. Want die dreigden er heelemaal niet. Die kunnen alleen bestaan in de ver beelding van menschen, die de werkelijk heid niet zien, of haar op een onbewaakt oogenblik uit het oog hebben verloren. Wij katholieken hebben den plicht en daarom de taak mede leiding te geven aan de maatschappelijke en staatkundige ont wikkeling van ons volksleven. En wij hebben dat te doen overeen komstig de eischen welke onze tijd stelt. Daarbij zijn pogingen om in het ver leden terug te treden onvruchtbaar en gevaarlijk. Wij moeten, willen we de ontwikkeling in katholieke richting sturen, vooruit zien Dat moet vooral bij dit vraagstuk goed begrepen en toegepast worden. O. J. KUIPER. Onderwijzer(es) worden? Ouders, mogen we een keer uwe aan dacht vragen Hebt ge er al met elkaar over ge sproken, of het onderwijzersambt iets is voor uw kind J awel, hooren we zeggen, maar geeft dat ambt aan on3 kind een behoor lijk beslaan Met uw welnemen voor 'n meisje we ten we geen enkele betrekking, die, alles goed en wel beschouwd, beter is. Maar voor 'n jongen Laat ons nu niet 'n opsomming geven van dorre cijfers dat is geen kost voor 'n kranten-artikel. Nemen we liever een voorbeeld mijn heer X, onderwijzer in een tweede klas gemeente, dus 't gemiddelde. Veronderstel die mijnheer X is 36 jaaar oud,- heeft hoofd-akte en twee bij akten. Mijnheer ,is met z'n 25e jaar ge trouwd en papa van, laten we zeggen, zes kinderen. Welk salaris ontvangt die mijnheer X Antwoord 3924 gulden. Met vrij pensioen. r l Zonder risico. Zonder bedrijfs-kapitaal. Middenstanders, kunt go dat in Uwe zaak aan ieder kind garandeeren P En aals mijnheer X hoofd eener school is of wordt Dan bedraagt het salaris 700 gulden méér. Laat mijnheer X nu, bui ted de gewone vacanties, eens 6 uur per dag werken. Dan is er voor hem nog wel gelegen heid om door lessen buiten de gewone schooluren, 's avonds en op de vrije Woensdag- en Zaterdag-middagen 'n 400 A 500 gulden bij te verdienen. Gemiddeld één uur per dag is daarvoor voldoende. Ouders, is dat niet 'n behoorlijk be staan P Hoeveel menschen hebben dan wel 'n behoorlijk bestaan Denkt nu nog eens na het onderwijs is 'n eervollp betrekking, geeft 'n raste positie, is voor lichaam en ziel ongevaar lijk, is uiteraard van gunstigen invloed Aan. eischen van onredelijkheid en bij de opvoeding van de kinderen van den onderwijzer-zelf, geeft gelegenheid voor „hooger op" en garandeerteen behoorlijk bestaan. Daarom, laat uw kind, dat daartoe aan leg heeft, gerust onderwijzer(es) worden. Maar 't moet een goeden kop hebben en niet zoo zijn, dat het met wurmen en tobben precies de tegenwoordige akte van (hulp-) onderwijzer kan halen en niet voor hoofdakte of taaiakte kan opgaan' Want dan blijft het misère. Do betaling in het onderwijs is beter geworden maar de eischen over 't alge meen natuurlijk ook hooger. (Limb. Koer.). Een zwarte bladzijde. Bij de algemeene begrootingsdebatten in de Eerste Kamer had de sociaflist, de heef Vliegen enkele bladzijden mede ge bracht van een jaren geleden door hem geschreven werk' „De dageraad dier volks bevrijding." Die bladzijden vermelden enkele feiten uit de gruwelkamer van het kapitalisme, mededeelingen van abnormaal lange ar beidsdagen, die vroeger werden gemaakt. Dit citaat gaf hem aanleiding tot een "philippica tegen de kapitalistische uitbui ting. Het vergat echter er bij te vermelden, dat ter bestrijding van dit kwaad, van de sociaal-democratische partij geen wezen lijke kracht is uitgegaan. Hij vergat, de anti-rev. „Rotterdammer" hail het niet vergeten en herinnert er aan, mededeeling tp d'oen van een andere blad zijde ui,t zijn werk, betrekking hebbende op de houding door de socialisten dier dagen tegen de breed opgezette arbeids- enquête, welke leidde tot de Arbeidswet van 1889, van Minister Ruys de Beeren- Daar toch wordt gemeld, datj toen van de enquête-commissie het verzoek' uitging om materiaal te ontvangen, van het bestuur der partij, waartoe de heer Vliegen be hoorde, de vermaning kwam, daaraan geen gehoor te geven, omdat slechts een ktiekje kapitalisten zich met deze zaken ging bemoeien, waarvan geenerlei heil was te verwachten. Zietdaar een der vele zwarte bladzijden uit het boek van den haat, dat de klassen strijdspredik-ing van het socialisme ver meldt. De verliezen der groentenzouters. De gezamenlijke groentenzouters in ons land hebben door den oorlog een schade gele den van 20 millioen gulden. De boonen werden in '16 en 'i7 tegen 25 a 30 ct. per K. G. opgekocht en kunnen nu niet eens gekwiteerd worden tegen den prijs van het vat alleen. Naar verluidt, schijnen er in ons land nog tussehen de 100 en 200 duizend vaten aanwezig te zijn. Begrijpelijkerwijze zijn vele groentenzouters aan lager wal ge raak^ Een commissie uit deze fabrikanten heeft zich in Den Haag tot de Crisis-en quête gewend om steun. Subsidie bestrijding Tuberculose. De besturen der tuberculose die zich de be strijding der tuberculose en de verpleging van* lijders aan deze ziekte teil doel heb ben gesteld, en de besturen van sanatoria, die voor 1921 in aanmerking wensehen te komen voor een subsidie in de kosten van hun arbeid, worden uitgenoodigd, hun daartoe strekkend, gezegeld; verzoekschrift vóór 1 April te richten tot Hare Majesteit de Koningin. Amsterdamsch vuil te AalsmeerDe raad der gemeente Aalsmeer heeft in een spoedeischende vergadering met algemee ne stemmen besloten, allen vuilnis-toevoer, ten dienste van het landaanmaken in de gemeente Aalsmeer onmiddellijk te verbie den. Reeds lang was van verschillende kan ten tegen deze waterverontreiniging gepro testeerd, evenwel stond de raad steeds nieuwe vergunningen daarvoor toe. Den laatsten tijd werd echter de dra£g uit de burgerij om de vuilnisplemperij te verbie den, steeds sterker, wat vooral lot uiting kwam bij daarvoor belegde protestverga deringen. De gemeenteraad nam onder de ze omstandigheden het besluit, alle. be slaande vergunningen voor de plemperij in te trekken. Voor velen in de gemeente is hierdoor een steen des aanstoots ver dwenen. Wijziging reglement van orde. Aan hel voorloopig verslag op het.voorstel van de huishoudelijke commissie tot wijziging van het Reglement van Orde der Tweede Kamer is het volgende ontleend: Vele leden spraken hun instemming uit met dit voorstel, omdat het tot een vereen voudiging in de administratie zal leiden. Enkele leden waren van oordeel, dat het kort verslag weinig nut afwerpt en veel kosten veroorzaakt; zij meelton dan oolc, dat het zou kunnen worde.; afgeschaft. Andere leden kwamen daartegen op. Enkele leden vroegen of het niet ge- wenscht zou zijn, een algemeene herzie ning van het Reglement van Orde te on dernemen. Geklaagd werd, dat de behandeling van verzoekschriften te lang duurt. Daaróm zou men het op prijs slellen, dat in het Re glement van Orde bepalingen Wérden op genomen, teneinde dit te bespoedigen. Mr. Marchant naar Frankfort a. M. Op uitnoodiging van de Duitsche Demo cratische Parlij zal mr H. P. Marchant, lid der Tweede Kamer, op 31 Maart a.s. fe Frankfurt a. M. over een onderwerp van algemeene politiek spreken. DE INKOMSTENBELASTING VAN DEN EX-KEIZER. In de laatste gemeenteraadszitting .van Doorn werd er op gewezen, dat de ex- keizer nog niet in den Hoofdelijken Om slag der gemeente is aangeslagen. Op de vaag van een der raadsleden waarom dit nog niet gebeurde,- antwoordde de voorzit ter, dat de ex-keizer tot April a.s. mocht wachten met de indiening d'er opgaven be treffende zijn inkomen aan het Rijk. Na de indiening daarvan zou de -gemeente deze opgaven als basis kunnen bezigen voor haar aanslag, terwijl de aanslag over het vorige jaar dan nog mogelijk is. POSTZEGELOVERDRUICKEN OP BRIEFKAARTEN. De administratie der posterijen'heeft, nadat de verhooging van briefport is in gevoerd, nog ettelijke millioenen binnen- en buitenlandsche briefkaarten in voor raad, gefrankeerd volgens het oude tarief met postzegels van drie, vijf en anderhal- ven cent, met en zonder overdruk- Oiti nu deze briefkaarten wear bruikbaar te maken, heeft het hoofdbestuur-overdruk ken van 7% .en 12% cent laten ontwer pen door den heer Lion Cachet. Het eer ste ontwerp voor overdruk, waarvan de uitgifte eerstdaags te verwachten is, is zeer eenvoudig en bestaat in een -faam van dubbele strepen ter grootte ongeveer van den postzegel waarbinnen de woorden „zeven en een halve cent" in z.g. open letters staan afgedrukt. Men vond echter, naar de „Msb." uit Den Haag verneemt dezen overdruk wat al te eenvoudig en te weinig artistiek. De heer Lion Cachet heeft toen een ander ont werp vervaardigd, dat door het hoofdbe stuur is goedgekeurd en later ook zal worden toegepast. Op de binnenlandsche briefkaarten komt di.n een groen overdruk, bestaande uit de woorden „zeven en een halve eent. Nederland", "met daaromheen ■ornamentversiering, waarvan de omtrek iets grooter is dan die van den. postzegel. De buitenlandscht briefkaarten krijgen een paarsen overdruk. Deze bestaat in een ornament-omlijsting van visch-motieven, waarbinnen de woorden: „Nederland, Twaalf en een -halve cent. I2%'\ De uitvoering van deze overdrukken moet zeer artistiek zijn en de gekozen kleuren groen en paars moeten uitnemend voldoen. HEIDEBRAND ONDER VUGHT. Onder Vught in do ^Vughterheide heeft zooals de „Bossche Crt." schrijft, een felle brand gewoed. Opmerkelijk is, dat op verschillende aatsen do brand ontstond, zoodat er ernstig vermoeden bestaat, dat Br boos opzet of kwaadwilligheid in 't spel ge weest is. De brand ontstond te ongeveer half één en om zes uur sloegen de vlammen nog laaiend omhoog. Spoedig na 't ontstaan werden de aan wezige militairen in de Isabelkazerne ge commandeerd om het blusschingswork Ier hand te nemen onder hoofdleiding van den le Luit.-Adj. Meyer, terwijl Luit.- Adj. Swarts en serg.-majoor van Kame- ryck tevens krachtig- -en beleidvol hielpen, waar zulks noodig was. Verder verschil lende. sergeants, die, hun buiten model ten spijt, erop lossloegen en groeven dat het een aard had. En verder de koi- pox-aals en soldaten, die weer voor de zooveelste maal getoond hebben,- dat zij werken kum^l tot ze erbij neervallen. Ook do militaire politie was opgeroepen terwijl tevens «enige marechaussee ter Wegens het leest van den H. Jozef, verschijnt deze coura.it morgen niet. plaatse waren. Jan de kwajongen was -natuurlijk ook van de partij en wel zoo flink, dat een pet Van een der jongens „in vlammen opging." Een collecte voor een nieuwe pet bracht f 2.10 op; ieder een offerde met 'n gullen lach z'n pen ning, zoodat de jongen '11 pak slaag thuis als belooning voor z'n gedienstig heid is ontloopen. Is er al eens gelachen, tocli is er hard gezwoegd, waaraan het dan ook to danken is, dat de hei en het prachtige bosch niet geheel in vlammen zijn op gegaan. LUXE-POST. Een ingezetene van Ruurlo (Geld schrijft aan de „N. R. Cl.": „In ons kleine dorpje, mei een paar winkels, een bolerfabriek, één ferm ho tel en een paar gewone dorpsherber gen, deden wc hel vóór 1914 nog mei één brievengaarder, diie f 700 traktement „genoot" en eqn viertal bodes, die na tuurlijk nog minder hadden. Voor het verzenden of hel ontvangen van een en kel telegram was het station van de Holl. Spoor ons goed genoeg. Maar Ruurlo moest vooruil althans in luxe. Er moest een telefoonka'iloor- tje komen. Hel kwam. E11 aanvankelijk waren de lasten niei -g.rool. De eersie telefoonhouder onlving uil Je gemeen tekas slechts 70 of 80 's j'aars. De oorlog liet ons dorpje velt' onver anderd en handel en verkeer zijn niel noemenswaard toegenomen, maar hoe veranderden sinds de omstandigheden. Het aantal bodes is verdubbeld en hun salaris meer dian dal In.plaats van de dorpsjuffrouw, die 70 per jaar kreeg, verscheen er hier een stadsdame op hak ken zoo hoog dal alle dorpelingen als ze 's morgens van den trein kwam haar na keken, elk oogenblik vreezende, dal ze de beeiien zou breken. Des middags at ze heel deftig in het hotel Avenarius en keerde daarna reeds -> vroeglijdig weer naar haar stad ierug. Alleen de hemel en de holellier welen wat ieder „tele foontje" van die vreemde steltloop-sier ons gekost heeft Maar thans halen we hel zei! nog li-o-oger in lopl Ofschoon we een hulp kantoor hebben zóó ferm als me.iig ge woon kantoor nietdurft te denken, hebben lijd ens den oorlog een paar hooge gas ten, die ,'s zomers voor enseie weken in ons holel komen logeeren, beslistRuur lo moest een echt en heusch postkan toor hebben. En Ruurlo krij'gl ee"n echt en lieusch postkantoor. Reeds is er op da begroeiing 80000 voor uitgetrokken. Nu zijn enkele ouderwetscne menschen bezig aan de Koningin <mn smeekschrift toe le zenden, waarin er op wordt aange drongen, toch een beetje de ouderwet sere deugd van zuinigheid le betrachten. Dwaze menschen loehl Wie praat er tegenwoordig nog van zuinigheid? En wie maakt zich nog druk over de vraag, waar het geld vandaan zal komen? Dal is locjh lieél eenvoudig! De minister laat er maar een postzegeltje bij opplakken en als dal niet helpt nóg een! Niets is gemakkelijker dan om aan geld ie komen Men laat het maar drukken' en zet er net zooveel waarde op als men zelf wil. EEN TEEKEN DES TIJDS. De afdeoliug -Bussum der Nelerl. Ver- eeniging van Huisvrouwen heeft aan Mej. Sieborts te Bussuin een medaille met oor konde uitgereikt, omdat zij gedurende 10 jaren bij dezelfde mevrouw als dienstbode in betrekking is. HET EERSTE KIEVITSET. Het eerste kievitsei is Zaterdag, 12 Maart, te Dronrijp gevonden. Verleden j'aar was het do 14e Maart toen het eerste kievitsei werd gevonden. In 1912 was het nog eenige dagen vroeger on wei op den 9en Maart. (Leeuw. Ot.) VALS0HE AANGIFTE. Te Rotterdam is aangehouden de koop man L. v. P., dio in Januari bij de politie aangifte dead, dat in zijn kantoor was ingebroken en een hoeveelheid zil verwerk enz. gesio.en' was. Thans vond de politie al lipt zilverwerk in de wo ning van den kóópman, verstopt onder de steenkolen. De koopman had de aan gifte gedaan om de verzekeringssom van de inbraakverzekeringmaatschappij in handen te krijgen. De madtseiiappij hac^ hem het geld reeds uitbetaald. P. wordt nu tevens vervolgd wegens oplichting dei verzekeringmaatschappij. DIEFSTAL VAN VREEMDE POST ZEGELS. Eenige dagen geleden, vertelt de „N. Crt." kwamen eenige jeugdige postze-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1