BINNENLAND. Ne. 141 DINSDAG 22 MAART 1921 3e JAARGANG :"""q „ONS BLAD Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SS433 Een ergelijke en dwaze actie. Afwezigheid van Kamerleden. Binnenlandsch Nieuws. FKUILLBTON Oe weüeryevonden dochter NOORD-HOLLANDSCH AD 99 Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 h'ooger. Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel mee; f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400f 200,—, f lOO,—f 60,—, f 35,—, f 15,—. Het hoofdbestuur van den Bond van Ned. Onderwijzers heeft een brochure verspreid, getiteld „Onderwijzer(es) worden" en daarachter een groot vraagteel«n. De» bedoeling van dit geschrift 7s ouders en voogden te be werken, opdat zij hun kinderen of pupillen niet voor onderwijzer(es) doen opleiden of, als zij er neiging voor gevoelen, die neiging zoovee! mogelijk onderdrukken. Men kent onze meening over de salarissen der onderwijzers. Ze dienen dankbaar te zijn voor het reeds verkregene, maar behoeven zich daarom nog niet voldaan te verklaren. Het middel echter, dat de heeren bestuurdeoen van den Bond van Nederlandsche onderwijzers aanwen dend, om na eenigen tijd zelf den prijs van den arbeid der heeren onderwijzers te kunnen bepalen, is ongeoorloofd en ontoelaatbaar. Dit middel, wij gaven het hier boven aan in de omschrijving van de bedoe ling van 't geschrift is in voegen en strekking gelijk aan het wapen dat men in fabriek of werkplaats wel ziet gebruiken door anarchisten van de daad, om door vernieling of onbruik baar maken van bepaalde materialen of grondstoffen, voortgang van het werk onmogelijk te maken. In het door het Hoofdbestuur van den Bond van Nederl. onderwijzers verspreide boekje, treffen we twee argumenten aan le. het zénuwafmat tende van de dagtaak in de school 2e. het onvoldoend salaris. Over het eerste argument lezen we in de liberale „Middelburgsche Cou rant" „Nu willen we aan een onderwijs taak niets te kort doen, want eerst drie en dan twee uur achtereen zijn gedachten concentreeren, is beslist een inspanning, mits het goed ge beurt. Maar meenen de schrijvers nu werkelijk, dat andere vakken minder inspanning eischen als ze goed werden uitgeoefend in veelal langer werktijd dan vijf uur daags, met minder vrije middagen en veel minder vacantie Als ze dat wer kelijk meenen nu niet vergelijkend een goed onderwijzer met een slam pamper in een ander vak, maar een goed onderwijzer met een goeden werker iri iets anders dan geven ze daarmede blijk buiten de werke lijkheid van het maatschappelijk leven te staan. We hebben die blad zijden over het zenuwloopende van de onderwijzerstaak doorge lezen met een schouderophalen over de schetterige overdrijving. Tegen over ieder onderdeel zou een betoog van gelijke strekking ten opzichte van een ander vak kunnen worden gesteld. Wie in zijn eigen vak hard werkt, zal zich door dat betoog wel niet. laten begoochelen. Hij zal er zich eerder aan ergeren." Het salaris der onderwijzers be sprekend, schrijft het blad „We meenen, dat er een groote fout bij de salarisregeling is gemaakt toen men door de publicatie van adviezen in dien geest de hoop wekte op salarissen van 2200 tot 4500 voor de onderwijzers van de oude wet. „Maar als wij dan letten op de kennis, vereischt voor de onderwijs- acté, oude wet, zonder meer, en we vergelijken dat met de kennis ver eischt voor tal van andere vakken, dan is zoo'n salaris buiten verhou dingtot hetgeen in onze maatschap pij als betaling naar verdienste regel is. We denken er aan hoe hard er vaak gestudeerd wordt door die kantoorjongens, die het verder bren gen dan klerkje, door eenvoudige ambtenaren, die zich door het ver werven van diploma's hoogeróp werken. Overal, in alle vakken. Is het, vergeleken daarmee, iets zoo heel bijzonders de onderwijsacte te halen, zonder meer En is 't zoo misdadig, iemand die verder niets doet dan die eene acte behalen, gelijk te stellen met anderen, die het ook niet verder brengen dan 2500 in de eerste klas gemeenten „Er is toch ook voor den onder wijzer nog zoo iets als een sprong naar boven, door het behalen van de hoofclacte, die 600 aan den be zitter geeft, volgens de nieuwe rege ling." In de door de „Middelburgsche Courant" gegeven cijfers zullen we ons niet verdiepen. Redelijk deSkepde menschen zullen het met ons eens zijn, dat, al behoeven, zooals gezegd, ,de onderwijzers zich over hun salarissen nog niet geheel voldaan te verklaren, zij er niet zoo slecht aan toe zijn, als het Hoofdbe stuur van den Bond van Ned. onder wijzers het aan Jan en Alleman wil doen gelooven. Hetgeen de ouders in die dwaze brochure te lezen krijgen, komt neer op het uitoefenen van een ergerlijken dwang op de beroepskeuze hunner kinderen. De redeneering der roode onderwij zers is omtrent als volgt :„Zoo en niet anders zult ge kiezen voor uw kind omdat het ons niet langer in ons vak le al-, zult gij er uw kind ook niet- in mogen doen opleiden 1" Zoo iets is voor zelfstandig oordee- lende en handelende ouders onduld baar. 't Is daarom te verwachten, dat ouders, die aldus toegesproken worden, zich de wet niet zullen laten voorschrij ven, maar zich het recht willen voor behouden, naar eigen vrij inzicht over de toekomst v-an hun kinderen te oor- deelen. Met een totale mislukking van hun even ergerlijke als dwaze actie, zou het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche onderwijzers, zijn ver diende loon ontvangen. De slechte opkomst in de Tweede Ka mer van de leden der linkerzijde, heeft de laatste maanden in sterke mate de aan dacht getrokken. In 't bijzonder bleek het bezoek in de afdeelingen veel te wenschen over te laten. Dit kwam herhaaldelijk uit in de keuze van Voorzitters en onder-Vöor- zitters der Afdeelingen alsook' bij ver schillende wetsontwerpen, waarvan de Commissies van rapporteurs uit een over wegend-aantal, soms zelfs geheel uit reohtsche leden waren saamgesteld. Maar ook ni de openbare vergadering blijkt links telkens vrij slecht op post te zijn, o.a. weer verleden Donderdag bij de stemming over de tabaksbelasting, waar tegen door de linkerzijde nog wel zoo fel oppositie was gevoerd. Kaar aanleiding van de stemming over dat ontwerp schreef dan ook die „N. Rolt. Courant" in haar Kameroverzicht het volgende: „Men ziet hieruit, dat ook ditmaal de rechterzijde veel beter was opgekomen dan het andere deel der Kamer; aan de stem ming over een der amendementen namen zelfs So leden der rechterzijde deel, zoodat daai vrijwel niemand afwezig was." De „Msb." acht het nuttig een en ander onder de aandacht te brengen van hen, die, als ze van absenteïsme hooren spreken, al te spoedig denken aan leden der rech terzijde. HET NADEELIG SALDO DER THEE- EN KOFFIE-DISTRIBUTIE. In verhand met een dezer dagen in ver schillende bladen vermeld bericht aan gaande de k'offiedistributie, wordt de aan dacht gevestigd op het feit, dat reeds op 13 Januari j.l. bij de Tweede Kamer een wetsontwerp is ingediend tot dekking van de nadeelige saldi van verschillende crisisinstellingen, waarbij onder uiteenzet ting van de redenen, die tot het tekort hebben geleid, geld wordt aangevraagd tot dekking van het nadeelig saldo van het Rijkskantoor voor Thee en Koffie. DE ZIEKTE-VERZEKERING. De algemeene ledenvergadering der Ver- eeniging van Katholieke werkgevers in de textielnijverheid heeft met algemeene stemmen besloten om mede Ie werken- tot de tot standkoming eerier zièkte-verzêke- ring op de basis der plannen van dr. Poslhuma, directeur van Centraal Beheer. Het uitvoerverbod op suiker. Naar het „Hbld." meldt, zal thans op korten termijn het uitvoerverbod opsuiker worden op- gehtven. Geen passen geweigerd. Door de Bel gische legatie te 's-Hagé wordt verzocht, mede te deelen, dat het bericht onjuist is, volgens hetwelk in België zou geweigerd zijn, passen af te geven voor hel hijwonen van het 7e Groot-Nederl. Studenten-Con gres te Delft. Een Nederlandsch-Duitsche Vereeniging. Te 's-Hage is Zaterdag een Nederl.-Duit- sche Vereeniging opgericht. Deze vereeni ging heeft ten doel de bevordering der cultuurverbonden tusschen ons land en Duitschland. In het bestuur zitten o. m. de loden der Tweede Kamer Mr. H. J. C. M Kolkman en Mr. H. C. Dresselhuys, alsook prof. mr. dr. Anton van Gijn DE BAKKERSARBEID EN HET PAASCH EN PINKSTERFEEST. Na'ar" de „TeJ." verneemt, is bij den Minister vali Arbeid van de Nederland- sche Vereeniging van Werkgevers in het bakkersbedrijf bet verzoek ingekomen, om, in verband met het Paascihfeesit, aan alte bakkerijen dispensatie le verleenen van (het verbod van nachtarbeid, gedu rende den geiheelen madht van Vrijdag op Zaterdag, voorafgaande aan den eersten Paasch- en den eersten Pinksterdag. Ook is toestemming verzocht tot het verrichten van overwerk op de Vrijdagen en Zater dagen, ieder twee uur. De wettelijk ge oorloofde arbeidstijd zou daardoor op deze Vrijdagen tien en op de bedoelde Zaterdagen dertien uur worden, zoodat de wettelijk geoorloofde arbeidsduur dan voor ieder dezer twee weken (Paasch- en Piniksterweek) 49 Imr werdl Nog meldt het blad in verband met den bakkersarbeid op Pasohen en Piak- ricren, dat, aangezien niet in alle gemeen ten van ons land, de bakkersarbeid op 2en Paasch- en 2en Pinksterdag stil ligt, zender nadere aanvrage, door de Arbeids inspectie alleen een vergunning zal war den gezonden aan de bakkerijen, geves tigd in de gemeenten Amsterdam. Rotter dam, 's-Gravenhage, Haarlem, Ledden, Delft Schiedam, Utrecht, Hilversum, Bus- sum, Zaandam en Leeuwarden Bakkers en brood fsbrilkan tendie eb ders gevestigd zijn, moeten een vergun ning als hierboven bedoeld, aanvragen aan diet districtshoofd der Arbeidsinspec tie, waaronder de gemeente valt, waarde bakkerij gevestigd is. INVOERRECHT OP TABAK EN PAPIER Het wetsontwerp tot herziening van he t invoerrech t oip tabak en papier is door de Twcedt Kamer aangenomen. DE HUUR- EN WONINGWET. Zooals we reeds meldden, treedt de herziene kuurcommissie-wet op 1 April a.s. in werking. De meeste wijzigingen der woningwet treden uit kracht van de wet zelf op 24 Maart a.s. in werking enkoio artike len op een onder te bepalen datum. Do woningnoodwet behoeft geen nader K. B. om in werking te treden. - R. K. CENTRALE RAAD VAN BEDRIJVEN. In het verslag dat „Het Patroonsblad" geeft van de vergadering van de bestu ren en verschillende leden van de Alg. R. K. Werkgeversvereniging e.i van het R. K. Verbond van Werkgeversvakver- cenigingen, wordt de wijze waarop door den Voorzitter van don R. K. Centralen Raad van bedrijven was geschreven over Mr. van Spaandonck, ten zeerste afge keurd. Algemeen was men overtuigd, dat dio voorzitter, ook afgezien van zijn aanval op mr. v. Sp., niot als zoodanig kan ge handhaafd worden en omwille der zaak zelve van het presidium 'zal moeten af zien. DE TABAKSACCIJNS. De Tweede Kamer heeft Donderdag het wetsontwerp betreffende de heffing van een tabakaecijns met 42 tegen 33 stemmen aangenomen. Verlaging van den melkprijs. Te Assen is de prijs der melk met' 2 cent per liter verlaagd en gebracht van 20 op 18 cent per liter. To Kampen is de prijs verlaagd tot 16 cent per liter. DE N. U. M. De directie van de N. U. M. zal öp de aandecJliondcrsvergadering voorsiteHen, het aanidcelertkapiilaal tot 10 pet. 500.000 gld. terug le brengen. Men weet, dat thans reeds gelegenheid bestaat, de aandeden lot een bèdirag van 95 pot. bij de N. U. M. te betceraen. TOELATING VAN VROUWEN ALS GE TUIGEN BIJ BURGERLIJKE AKTEN. Blijkens het Voonloopig Ver-slag over ■het wetsontwerp inzake deze aangelegen heid, betuigden vele leden hun instem ming met de indiening co- van. Enkele leden merkten op, dat vrouwen minder nauwkeurig waarnemen dan mannen en dat liet wetsontwerp daarom geen verbetering is. Aangezien er vol doende anaamen als getuigen beschikbaar zijn, is aan de uitbreiding lot vrouwen geen Whoefilc. Andere led-én achtten deze gelijkstelling van. vrouwen met mannen een eisdh des tij-ds, in tegenstelling met de Memorie van Toelichting, wam- een beroep op het oud-vaderiandsche recht wordt gedaan. Verscheiden leden vroegen, of de ge tuigen bij notanieele akten niet zouden kunnen worden afgeschaft. Andere leden achtl-en de aanwezigheid van getuigen bij notarleele akten ge- wensctht. DE R.K. CENTRALE RAAD VAN BE DRIJVEN EN DE ALG. R.K. WERK- GEVERSVEREËNIGING. Het Haagseihe correspondentiebnreaiu meldt: Gemeld wordt, dat naar aanleiding der motie gepubliceerd door de Algemeene R.K. Werkgevers-vereenigiing en het R.K. Veitbond van WeAgevers-valkvcreenj|g)inr gen, hét Bestuur van den R.K. Centralen Raad van Bedrijven zich onmiddellijk in verbinding heeft gesteld met de Bestu ren van de bovengenoemde organisaties, ten einde de nooddge opheldering te ver krijgen aangaande d-e in die motie naar voren gebrachte onderwerpen. Tevens wensdbt het Bestuur van den R.K. Centralen Raad van Bedrijven, met het oog op de vele publicaties van ver schillende zijden, nadrukkelijk vast te leggen-, dat het Bestuur bij iedere door hen gepropageerde actie zich heeft ge plaatst en wcnscht te blijven plaatsen op de basis van de bestaande door de ge ilede R.K. Vakbeweging goedgekeurde Statuten. AFSCHAFFING DER NOTULEN VAN DE TWEEDE KAMER. De heeren Kooien, Kolkman en Visser van IJzendoorn hebben een Memorie van Antwoord ingediend, betreffende het voorstal van de Huishoudelijke Commis sie tot wijziging van het Reglement van Orde der Kamer. Tegen goedkeuring van het zakelijke ge deelte der Handelingen, voor dat deze stukken Zijn rondgezonden, bestaat h.i. geen bezwaar, omdat dit zakelijke gedeel te te voren op de griffie ter inzage ligt. Hot is hun niet bekend dat het register op de Handelingen niet in alle opzichten volledig is. Waar h-et Kort Verslag in het Reglement van Orde niot wordt genoemd stellen zij zidh bij het onderhavig voor stel geen partij ten aanzien van de vraag of al dan niet lot afschaffing daarvan moet worden overgegaan. Toegevende dat de behandeling van verzoekschriften in sommige gevallen le lang duurt merken zij op, dat een wijziging van het Regle ment van Orde om daarin te voorzien buiten het kader valt van liet aanhangige voorstel. Wellicht kan bij een volgende wijziging vam het Reglement van Orde daartoe wor den overgegaan. DE ZUID-AFRIKAANSCHE TENTOON STELLING. Zaterdagmiddag is de in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam georganiseerde Zuid-Afrikaansche tentoonstelling plechtig geGpend door den Minister van Bnitenland- sche Zaken, jhr. mr. dr. H. A. van Karne- beek, in tegenwoordigheid van Prins Hen drik, den Britsclien gezant, Sir Ronald Graham, den Acting High Commissioner Sir Reginald Blankenberg als vertegen woordiger van de regeering der Zuid-Afri kaansche Unie, den Minister van L., N. en H. en tal van genoodigden, onder wie o.a. werden opgemerkt de vice-president van den Raad van State, mr. dr. W. F. van Leeuwen, jhr. H Loudon, voorzitter van de Commissie voor den Ned.Z. A. Handel, prof. De Louter, de lieer H. J. den Hertog, wethouder en mr. Pil. Falkcuburg, secre taris van Amsterdam, mr. G. Vissering, di recteur van de Nederlandsche Bank, mr. J. C. A. Everwijn, administrateur van de afdeeling Handel van het departement van L., N. en II., oud-minister Treub enz. DE ZOMERTIJD. Het bericht, dal de zomertijd in den nacht van 3 op 4 April a.s. zal intreden, vindt bevestiging ter bevoegder plaatse. REGEERINGSMEEL- EN BLOEM. Met ingang van 1 April a.s. wordt de distributieregeling van regeeriugsmeel en regeeringsbloem ingetrokken en de distributie van regeeringsmeel opgeheven. R. K. WERKNEMENDE MIDDEN STAND. Onder leiding van den heer A. Roh- ling, bestuurslid van de Ned. R. K. Ver eeniging van Handelsreizigers „St. Chris- toffel" werd Woensdag te Roermond èene vergadering gehouden ter bespreking over de stichting van standsorganisatie "van den R. K. Werknemenden Middenstand. Verschillende organisaties hadden inBtein- ïningsbetuigingen ingezonden. Mgr. dr. Poels lichtte toe, hoe de door het episcopaat goedgekeurde orga nisatie is tot stand gekomen. Personen, die niet door handenarbeid, doch vooral door intelleetueelen arbeid hun brood verdienen in dienst van an deren, zullen leden kunnen zijn. Ze zijn een onderdeel van den middenstand, die tot nu toe nog niet in een standsorgani satie is ondergebracht! Spr. stelde voor een commissie te be noemen, welke zal hebben te onderzoe ken, welke categorieën tot deze organi satie van den R. K. Werknemenden Mid denstand zullen behooren. De zelfstan digheid der andere organisaties zal ten volle worden geëerbiedigd en hot is geenszins de bedóeling, op het terrein van andere organisaties te komen. De organisatie zal zijn plaatselijk en diocesaan; de mogelijkhed tot een nto- nalo federatie is niet uitgesloten. Ten slotte wees spr. nog op den groe ten invloed, welke leden van den werk nemenden middenstand uitoefenen op de ■andere standen. Eenige sprekers werden door Dr. Poels beantwoord, die om eventueele geschil len op to lossen oen contact-commissie wenschte tusschen do verschillende orga nisaties om de grensgeschillen op te los*, sen, zooals tusschen Landbouwbond en Werkliedenbond. Ten slotte werd na vruchtbare gedach- tonwisseling overgegaan tot benoeming der door dr. Poels voorgestelde commissie waarin werden benoemd de heeren: Mer- keibach, EnkhuizonM. Haenen, Heer len; A. Eohling en J. Hoornberg Jr. van St. Oiiristoffel, A. vim Hamers.old, van den R. K. Bond van Planners- en Kan toorbedienden; Habrakon, van den R. IC. Werkmeestershond; O. Verwey, van don R. K. Bond van Technici. DE HUISVESTING VAN DEN RAAD VAN STATE. Ingediend is een wetsontwerp tot ver- hooging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1921. Het betreft' do definitieve huisvesting van den Raad van State in het perceel Kneuterdijk 6, te 's-Gravenhage. Het bestaande gebeuw zal worden in gericht voor den eigenlijken dienst van den Raad, hetwelk zonder beteokenende verbouwing zal kunnen geschieden, tor- wijl door bijbouw ia den tuin om. zal worden voorzien in de localiteit voor de vergadering van het cöllege in .plendo en voor de afdeeling: geschillen van be stuur. De koopsom bedraagt f 450.000, ter wijl het plan voor den nieuwen bijhouw f 300.000 zalt vorderen. Voor aanleg van centrale verwarming, verlichting, inrich ting en wijziging van het bestaande ge bouw, bijkomende kosten en onvoorzien, wordt ongeveer nog f 150.000 gereser veerd, zoodat in totaal f 900,000 noodig zal zijn, welk bedrag thans wordt aange vraagd. Herziening Ongevallenwet 1901. De Tweede Kamer heeft Donderdagmiddag -het wetsontwerp tot herziening vun de Ongevallenwet 1901 z. h. s. aangenomen. Het crediet aan Frankrijk. Naar lief „Hbld." meldt, worden er onderhanden ling-en gevoerd' met hel doel, het Neder-; ■lan'dseh (staat-) crediet, na -den wapen stilstand lot een bedrag van 30 millioen aan Franikrijk verleend met het oog op de reconstructie van the't verweest gie-. bied, te vestigen. De aflossing zeu inj 1922 moeten plaats hebben; de Fxansche. reg-eering heeft verzocht, deze eerst in' 1927 te doen geschieden. Postzegelprijsvraag. In het Gemeen te Museum voor Moderne Kunst in da Zeestraat te 's-Gravenhage zijn thans alle ontwerpen inzake de prijsvraag voor een Nederlandsche frankeerzegels, zoowel de 12 bekroonde als de overige in to taal een honderdtal tentoongesteld. De tentoonstelling is Zaterdag j.l. door, den Minister van Waterstaat geopend. De burgemeester van Rotterdam Naar uit Den Haag wordt gemeld, is van hooger hand ornstigen aandrang uit geoefend op mr. Zimmerman, om hem te bewegen alsnog terug te komen op zijn ontslag aanvrage,«is burgemeester van Rotterdam. Belasting wegens waardevermeerdering van onroerende goederen. Het Ver bond \an Nederlandsche fabrikantenver- eenigingen stelt zich voor, op krachtige wijze de belangen van de nijverheid te verdedigden tegenover het ingedienede wetsontwerp tot het heffen van een be lasting op do vermeerdering van de waar de van onroerende goederen, ten behoeve. \an ue gemeenten, \olgens het Veibonds- bestuur kan de voorgestelde belasting van 25 percent onmogelijk uit het jaar- ölijksch Inkomen worden belaill, en zou de wet een deel van het nationaal ver mogen aan de jaarlijks te verteren mil- lioenen gaan toevoegen. Hulde aan minister Aalberse. De Vereeniging tot Bevordering van het Zie- kenwezen en de Nederlandsche Bojid voor Ziekenverpleging hebben een telegram aan den Minister van Arbeid gezonden, om hem hulde te beluigen en geluk te wen schen met de aanneming van hdt wetsont werp van wettelijke bescherming van hel diploma voor Ziekenverpleging door dl Tweede Kamer Naar het Fransch yan RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. Geef alle hoop op, mevrouw. Hisschien is de graaf tot zijn vader teruggekeerd, en heeft deze hem ver giffenis geschanken. Neen, antwoordde zij, mukies Jacques is verdwenen, na zijn bezit tingen verkocht te hebben. Gij spraakt mij vroeger dikwijls ■over abbé Régis Abbé Régis is den markies ge volgd. Ik hoop niets mer. Flavienne verborg het hoofd in de handen en begon te snikken. Anto- nia zweeg bij die uitbarsting van droefheid, maar het wilde meisje om helsde mevrouw do Flessigny met de W.* artslui micheiiL Ween niet, zeide zij, ween niet Ik bemin ul Arm kind, antwoordde Flavi enne haar liefkozend: ja gij bemint mij zooveel gij kimt; eh dikwijls, als ik de oogen sluit wanneer uwe stem tot mijn hart doordringt,, vorm ik mij illusies en komt de naam Dolores op mijne lippen. Mevrouw de Flessigny hief plotse ling het hoofd omhoog, en zeide: Ik ben toch niet krankzinnig is het wel? Gij? antwoordde Antonius, neen mevrouw; de Heer heeft u genezen, omdat gij gebeden hebt. Welnu, mijnheer, gij moet mij ge rust stellen. Gisteren ben ik een oogenblik onder den indruk eener zinsbegowcheling geweest.Ik meen de te erkennenIk durf u bijna niet toevertrouwen een gedachte, die ik tevergeefs tracht te verdrijven.Ik meende in een der meest geachte per sonen van het hof den ouden passa gier van de Terrible te erkennen. Die Laurent Cabnxan. .waarvan Grand Hauwer ons zoo dikwijl., ge sproken heeft? Ja, hem zelf. Ik sta, evenals gij ver steld erover, en toch vervolgen mij de groote sombere oogen van dien man. Zijn naam? Wat komt de naam er op aan. Hij heeft dien kunnen veranderen, evenals hij zijn voorkomen veranderd heeft. De avonturier is een groot heer geworden. Ik heb u meermalen ge-, zegd, Laurent Caberau bezat even veel verstand als stoutmoedigheid. Ik weet het niet, ik geloof het niet. Ik verlies het begrip der waarheiden verval weder in mijn gevaarlijke droo men. Mijn verwarmd hoofd vormt her schenschimmen. Welke waarschijnlijkheid toch kan er zijn, dat de gunsteling van den jon gen hertog van Orleans die Laurent zou zijn, aan wien ik Dolores toever- trouwdel toen de Terrible verging die Laurent aan wien ik het kistje met twee millioen aan diamanten toe vertrouwde. Hoe verstandig en stoutmoedig een mensch ook zijn moge, antwoord de Antonin, geloof ik toch dat som mige maskers vroeg of laat moeten af vallenechter ik zal mij bezighou den met de vroegere geschiedenis van graaf Cauélos, en alles wat van zijn verleden vernomen kan worden zal ik te weten komen. Hij hechte echter geen groot ge wicht aan wat hij een begoocheling harer droefheid waande. Mevrouw de Flessigny meende eenigen der perso nen, die een rol in haar leven ge speeld hadden, te erkennen. Hoewel genezen, was zij nog zwak. Maar de jeugdige officier was verbaasd, en daarna gekwelt door de manieren van graaf Cauélos. De wijze waarop deze beurtelings het wilde meisje en me vrouw de Flessigny had aangezien scheen hem ongepast. De rijke edel man kwam van ver genoeg om te kun nen liegen. Antonia kon geen inlichtingen vra gen bij den ispecteur der politie, en jvildy zich niet yernederen niet de die naren van graaf Canélos uit te hoo ren; maar Grand Ilunier vereenigde een groote geslepenheid met beproef de trouw, en Antonius besloot zich van den matroos te bedienen Hij liet hem roepen, telde hem honderd goud guldens voor en zeide: binnen een maand moet gij dit geld verteerd heb ben. Zoo, luitenant cn waarmee? -Met drinken en spelen. Ik drinken: gij wilt mij zeker op de proef stellen, ik meende anders dat mijn gedragEen matige dronk is voor mij altijd genoeg, een kwart li ter wijn, zooals aan boord bijvoor beeld. En wat spelen aangaat, daar ka„ ik niets van. Gij zult het leeren, Grand Hu- nier, en bovendien merk wel op, dat ik u niet gelast alleen te drinken, iu- tegendeel, en ook niet om u een roes tc drinken, verre van daar. Gij zult u tevreden stellen van 's morgens tot 's avonds te zitten in een herberg nabij het hotel Canélos; de bediendes: yan den giaaf zullen daar spoedig ook komen. Toon u edelmoedig, ver kwistend weet met het spel te verlie zen. Ik wil dat de bedienden vat graaf Canélos uwé vrienden worden. Pardon luitenant, maar ik ben matroos in dienst des kc 'gs. En gij meent u daa. te ver lagen, niet waar? - Zoo komt het mij voor, mijnheer de burggraaf. Onthoud slechts dit, mijn jongen hot is om een dienst te bewijzen, voor eerst aan mij en vervolgens aan me vrouw de Flessigny. Gij draagt mij dus ernstig een last op, dan zal ik hem volbrengen. Dat is nog niet alleswan neer gij er in geslaagd zijt u met de bedienden van den graaf tc verbin den, dan moet gij uw best doen om met den meester zelf in aanraking te komen. Het 'zal geschieden, mijnheer. (Wiordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1