I ONS bsnnenland. FEUILLETON Abonnementsprijs; f 2.- f 2.50 f 0.50 hooger. Bureau: HOF 6, ALTK8VSAAR. - Telefoon REDACTIE Binnenlandsch Nieuws. Verkeer en Posterijen. Luchtverkeer. Kerk en School. Handel en Nijverheid. Gemengd Nieuws. He wedergevonden -dochter j DONDERDAG 24 MAART 1921 lie jHanuftnu NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 14e JAARGANG 99 99 Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. A^Taïle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—. f 35,—, f 15./-. DE WERKELIJKHEID. De socialist Ilenri Polak., ds leider deir roode diamantbewerkers, schrijft aan 't slo4t van een artikel over de Nederland- sebe Vakbeweging in het „Weekblad van den A. N. D. B.": „Waar zijn toch de troepen, die het leger moeten vormen, dJl den grooten utormloop der algemeene werkstaking zal hebben uit te voeren? „Ik zie hen niet. „Wat ik wel zie is: dat duizenden de htj het N. V. V. en bij het N. A. S. aan gesloten vakvereendgingen verlaten heb- nen; 2. dat de confessi-oneele en de neu trale vakvcrecnigingen sterker geworden zijn; -3. dat onze arbeiderspers zich met jioeite kan slaande houden; 4. dat „De Courant" tienduizendtallen lezers telt; 5. dal onze coöperaties kwijnen en hun be drijf moeien inkrimpen; 6. dat één-daag- sche stakingen, tegen reactionaire wetge ving gericht, mislukken; 7. dat de arbei dersklasse hopeloos verdeeld en hare meerderheid allesbehalve revolulionnair gezind is; f>. aas het revolutie-kabaai de reaolie versterkt. „Zóó is de werkelijkheid." Inderdaad, de katholieke pers, die vol gens de uitdrukking van „Het Volk" aan de -„volksverdomaning" werkt, zou het niet juister kunnen zeggen dan „partij' ■jenoot" Heijri^Polak. KROKODILLENTRANEN OVER DE PIJP. Baak schrijft de anti-rev. „Rotterdam mer" ..Het Volk" klaagt ach en wee over de verdorven clericalen en den cynicus De Vries, die het wagen durven de pijp van tien armste te belasten. Bitter verontwaar digd, is het sociaal-democratische blad over deze volksvijanden die zich verlusti gen m de berooving van den kleinen man. is die verontwaardiging echt? Een .teekenend feit geve het bescheid: toen de tabaksbelasting in stemming kwam was er van de revolutionaire socialisten nie één en van de secoaal-democraten nauwelijks de helft tegenwoordig. /-'tir de krokodillentranen ooit in grooter stroomen gestort dan over de pijp van den armste? DE RIJKSMIDDELEN. Uit den slaat omtrent de opbrengst van 's I-tij ks middelen over de maand Februari blijkt, dat de Inkomstenbe lasting dit jaar 'aanzienlijk meer heelt opgeleverd. dan 't vorige jaar. 't Voor- d-eelig verschil voor Februari 1921 be droeg niet minder dan ruim f 2.156.000. Hierbij gevoegd de meerdere ontvang sten uit de dividend- en tantième- belasting van f 645.000, die uit de personeelc belasting van f323.000 en die uit de vermogensbelasting van f 89.000, dan komt men tot het re sultaat, aat de directe belastingen meer dan 3 millioen gulden hooger opbrengst hebben gehad dan in Fe bruari 1920. Deze meerdere ontvangst is echter grootendeels teniet gedaan, doordien de accijnzen, zegel- en registratierech ten in de afgeloopen maand minder dan verleden jaar in de schatkist brachten. De suiferaècijns bleef niet minder dan 1.033.000 ten achter, het gedistilleerd bracht f726.000 minder op, het geslacht ruim f20.000, de ze gelrechten bijna f 100.000 en de re gistratierechten ruim f-1.200.000. Al- leeu de bieraccijns en de successie belasting stegen, de eerste met f 130.000 en de laatste met bijna f 300.000 boven het bedrag van Fe bruari 1920. De invoerrechten bleven met f 179.000 beneden het bedrag van het vorig jaar. Daartegenover stond een kleine stijging van hel stalistickrecht (f 8000). Ook de loodsgelden, stegen weder met een goed bedrag (onge veer f 60.000), zoodat het eindresul taat van de miaand Februari toch nog ruim Va millioen gulden dat van haar naamgenoot van verleden ja-ar overtrof. NEDERLAND EN BELGIE. DE KWESTIE DEIU.WIELINGEN. Naar de „Msb." uit Brussel .verneemt, staat de Belgische regeering betreffende de Wielingen op het standpunt, dat deze kwestie volgens de wenschen van België moet opgelost worden. Eerder zou de re geering aftreden dan op dit punt toe le ge ven. Zoodra deze klvestie ien gunsle van België geregeld is, zou men gemakkelijk met Nederland tot 'n definitieve oplossing der hangende kwsties komen. DE HUURWETTEN. Bij Kon. Besl. is bepaald, dat de huur- aanzeggingswet (wet van 19 Februari 1921) en de wet van 19 Februari 1921 tot Wijziging der Huurcommissies met ingang van 1 April a.s. in werking treden, MELKVERORDENINGEN. Namens den Minister van Arbeid is, naar de „Tel." bericht, aan de be sturen <ler gemeenten, die wenschen over te gaan tot het vaststellen van een melk verordening, in antwoord op een desbetreffende vraag, in overwe ging gegeven, om met de samenstelling dier' verordening nog te wachten. Bij de invoering van de Warenwet toch komt het onmiddellijk en op groote schaal aan de orde, speciaal in ver houd met den gereorganiseerden dienst der Volksgezondheid. Natuurlijk zijn de gemeente besturen volkomen vrij, om toch een verordening te maken, mapr aange zien de mogelijkheid bestaat, dat de melkvoorziening en melkkeuring bin nenkort dislrictsgewijze worden gere geld, achtte het Departement van Ar beid het practischer met de gemeente lijke regelingen nog even le wachten. Het socialistisch Kamerlid Eermans, Naar uit Utrecht' aan de „Tel." be richt wordt, zal, indien het Tweede Ka merlid L. M. Hermans eventueel be noemd wordt tot wethouder der gemeente Arnhem, deze als Kamerlid bedanken en Jan opgevolgd worden door den heer H. J. van Braambeek, ambtenaar bij de Ned. Spoorwegen en hoofdbestuurslid der Ned. Vereen, can Spoor- en Tramwegpersoneel te Utrecht. De heer van Braambeek zal de benoeming tot Kamerlid aannemen en evenals dit bij het Rijk -geschiedt verlof zonder bezoldiging, aan de direc tie der Ned. Spoorwegen vragen. Het zenden van roepen naar Wilna. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bij brief van 18 Maart aan de Twee de Kamer medegedeeld, dat het wetsont werp betreffende het zenden van troepen naar Wilna, wordt ingetrokken. Vitkeering in verband met echtschei ding. Ingediend is een wetsontwerp, strekkende o.m. het mogelijk te maken dat de eenmaal bij echtscheiding vastgestelde uitkeering worde verhoogd. Naar het bestaasde recht wordt de hoe grootheid der uitkeering toe te kennen aan den echtgenoot op wiens verzoek de echtscheiding is uitgesproken, bepaald naar de behoefte eenerzijds en dan „staat van fortuin" anderzijds. Nu is het mogelijk dat in de feitelijke verhouding tusschcn de behoefte van den gerechtigde en het in komen van den tot uitkeering verplichte wijziging ontstaat,* nadat de uilkcering is vastgesteld. Of zoodanige feitelijke wijzi ging n uook moet leiden tol wijziging van de eenmaal vastgestelde „uilkeering is af hankelijk daarvan of den rechten aanne melijk kan morden gemaakt dat de uitkee ring indertijd oen andere zou zijn geweest, indien bij de oorspronkelijke vaststelling de verhouding tusschcn inkomen en be hoefte zoo was geweest, als zijnde op het oogenblik dat de wijziging wordt gevraegd. Pakketpostverkeer gestaakt. Het pakketposlverkeer mei Italië is tot nader bericht gestaakt. Pakkellen voor dat land worden met toelichting aan afzenders te ruggezonden. Intern. Luchtvaartdienst. Binnenkort zuil ende internationale luchlvaardiensten welke gedurende de wintermaanden ge schorst zijn geweest, weder worden her val. De lyn AmsterdamRotterdam BrusselParijs wordt geopend op 11 April; de lijn AmsterdamRotterdam Londen op 14 April en de lijn Rotterdam over Antwerpen naar BremenHamburg en Kopenhagen eveneens op 14 April. STUDIEFONDS VOOR TOEKOMSTIGE PRIESTERS. Naar de „Msb." verneemt, zal in elke parochie van het bisdom Haarlem op het a.s. Paaschfeest worden gesticht een „Stu diefonds voor toekomstige priesters", waaruit de studie van minvermogende studenten aan seminariën en soortgelijke colleges zal kunnen worden bekostigd. Voor de vorming van bedoeld fonds zal voorlaan onder de godsdienstoefeningen een afzonderlijke collecte worden gehou den, terwijl tot de oprichting van een ver eeniging, die tot versterking van het paro chiale Studiefonds speciaal werkzaam zal zijn, wel allerwegen zal worden overge gaan. Alleen in die parochiekerken, waar op het oogenblik reeds een extra-collecte in gebruik is ten bate van de parochiale school, zal met de instelling van een derde zakje of bak („S") tot het volgende jaar kunnen worden gewacht 158094 1595-18 160179 1600692 162513 162916 161096 15423 157722 102079 16öb65 Hoofdprijzen :S. 158094 N. 5 fin. 10.000 S. 153423 N. 13 fr. 2500 S. 46345 N. 3 fr. 1030 S. 4530 N. 4 fr. 500 S. 106366 N. 14 fr. 500. Nummers betaalbaar met 150 fr. 4076 25 17733 8 35929 2 7z523 17 7676 22 2.850 15 58667 5 68.87 3 15075 19 3.289 1 (9j93 23 101140 20 15579 10 33012 10 70383 7 101140 22 105097 25 113213 6 12^669 17 157722 16 De overige nummers betaalbaar met 110 fr. Uitbetaling 2 Januari 1922. j c LEENING VAN LUIK. Trekking van 15 Maart. Hoofdprijzen: S. 8461 n. 7 fr. 10.000; S. 958 n. 16 fr. 500; S. 14853 n. 23 fr. 250 fr. 13278; n. 25 fr. 200; S. 7635; n. 2 fr. 200; S. 8881 n. 2 fr. 150; S. 958 n. 23 fr. 150. De volgende nummers zijn betaalbaar met 125 fr. 1522 10 13278 10 11707 10 16311 13 14518 17 10945 17 De volgende series zijn met 110 fr. 958 1522 3956 4871 7635 8461 8881 10945 11707 13278 14518 14583 16291 16311 16787 16291 1522 4871 '16311 10945 16291 15 11 23 23 23 12 1522 14 13278 8 7635. 1 8881 20 14518 23 13278 13 betaalbaar LOTEN VAN BRUSSEL 1905. Trekking van 15-Maart 1921. Uitgelote series: 3295 3740 4039 4539 7586 7676 12194 13189 13354 13995 14628 15075 15578 17067 19271 25648 34574 39981 48236 53994 61341 81971 85561 92049 17267 19322 26895 34957 40039 50324 64978 76025 82507 17464 20470 29149 35604 41100 50464 35198 77954 82510 85 73686507 94044 44429 17738 21763 32289 35929 43669 51354 57924 78670 83244 86528 87047 95862 96452 18400 22850 33012 38201 46194 51457 58667 79810 19181 2; 35361 38764 46345 43646 60287 81226 84009 910093 96303 98480 98587 09648 99741 100405 101140 105997 105499 105824 106366 108778 109658 110112 112253 1128100 H3249 1144278 114703 116417 117555 H8344 119736 120167 1 20564 121430 122383 122992 123899 124323 121669 125920 134572 136156 138887 139536 141317 144907 142103 1430043 148624 149164 149806 151574 153426 155594 156243 EEN FRAAIE BRIEFKAART. Het „Hbld." schrijft: Wie dezer dagen aan een Amsterdamsch postkantoor een biiitenlandsche briefkaart koopt, heeft alle kans een briefkaart te krijgen, die er aidus uitziet: een oude brielkaart van 2 cent, dus in lichtbruin gedrukt; over de aanwijzing der waarde, rechts is met roode thegoisehe letters „vijf cetn" gedrukt; op het wapen, links een paarse postzegel geplaktvan 4kJ cent; op het woord „briefkaart" een paarse postzegel van cent; daaronder, een blauwe postzegel van iX en een roode van 1 cent, scheef en zoo laag geplakt, dat de plaats voor het adres niet geheel meer open is. Waarom dat is, wordt duidelijk wanneer men den bovenkant van de kaart bekijkt: blijkbaar is de kaart daar afgescheurd van een andere, is het dus een briefkaart „mot betaald ant woord" en heeft men die twee laatste postzegels over die woorden heengeplakt, Het geheel heeft iets van een futuristische mozaïek. Eén troost is er: het is een oude briefkaart en dus is het carton veel beter dan dat van een nieuwe. Maar wij zouden toch wel nog eens wil len vragen of de Nederlandscbe Staat, al moet hij dan nog zoo zuinig zijn, zich niet schamen moest ons zulk goed in handen te stoppen. EEN KLUIZENAARSTER. Te Drachten (Friesland) is dezer dagen overleden de 74-jarige ongehuwde Taetske Dijkstra, die gedurende 36 jaar een klui zenaarsleven leidde. Ongeveer drie weken geleden vonden de buren haar in vervuil den toestand liggende naast haar stoel. De geneesheer en een wijkverpleegster gre pen in, wat ook wel noodig was, want on danks haar goede financieele positie was er niets in huis; bed, kachel enz., van alles ontbrak. Twee bedden lagen in huis te verrotten, terwijl de overledeae zelf met wonden overdekt was, en geheel uitgehon gerd. Algemeen wordt beweerd, dat zijkan geen anderhalf jaar te bed is geweest. Nie mand werd, behoudens een enkel familie lid binnengelaten; deze intieme kennis heeft meer dan eens geprobeerd, haar te doen verhuizen, maar steeds tevergeefs. Haar vermogen werd door een zeker iemand beheerd, die natuurlijk eveneens toegang had. Hare nalatenschap, een bedrag van meer dan 40.000, heeft ze vermaakt aan de Geref. Kerk en 'twee bijzondere scholen. De familie der overleden® doet nu pogin gen om hei leslament ongeldig verklaard te krijgen op grond, dat de erflaatster on toerekenbaar zou geweest zijn SMOKKELARIJ VAN KRONEN NAAR AMSTERDAM. Uit Weenen wordt aan het „HM." ge meld: In een der Weensche postkantoren is men een reusachtige smokkelarij van Oos- tenrijksche kronen naar Amsterdam op het spoor gekomen. Vrijdag j.l. werden 51 aangeteekende brieven op het postkantoor afgegeven, ge adresseerd aan eenige te Amsterdam ge vestigde handelaren. Een der brieven is bij toeval geopend, waardoor men constateerde dat de inhoud bestond uil Oostenrijksche duizend-kronen- biljetten. Van hoogerhand werd daarop last gegeven ook de andere brieven te ope nen, en het bleek toen dat zij alle Oosten rijksche bankbiljetten, lor waarde van tien millioen 200.000 kronen'bevatten. Zalerdag werd er wederom een aantal aangeteeken de brieven, geadresseerd aan dezelfde per sonen te Amsterdam, aangeboden, die bij opening een millioen kronen bleken te be vatten. /f Bij navraag onder de ambtenaren van het postkantoor bleek dat er reeds sedert geruimen tijd geregeld zulke brieven ter aanteekening werden aangeboden. Men schat 't op deze wijze gesmokkelde bedrag op ver over de 100 millioen kronen, be stemd voor den valuta-handel te Amster dam De afzenders der brieven zijn nog onbe kend. DE SCHORSCAMPAGNE. Men schrijft van de Veluwe: „De schorscampagne staat binnen enke le weken voor de deur. Doch het is voor de arbeiders, die daarin werken, nacht. Al lereerst weinig akkermaalshout valt dit jaar. Alzoo zal er zeer weinig te schillen en te oogsten zijn. En in de tweede plaats, nagenoeg geen kooper zal er aan denken zijn bosschen te laten schillen. Er is zoo goed als geen handel en geen vraag naar schors. Nog groote partijen van 't vorig jaar zijn in vooraad, die niet eens opge ruimd kunnen worden. Er is dan ook geen sprake van dat de tusschenhandel durft te k'oopen, wat er nog te koop zou zijn. Doch bovendien de prijzen zouden zoo laag zijn, dat het arbeidsloon van het schillen niet verlïaald zou kunnen worden. Met vergeet als arbeider in deze branche immers ook niet welke loonen de laatste jaren bij schorsprijzen van 8 en 9 konden wor den bedongen. Doch dat -is uit". EEN GESCHIEDKUNDIGE HERINNE RING. Gisteren, 22 Maart, was heL 300 jaar ge leden, dat Hugo de Groot er in slaagde in een boekenkist uit het fort Loevestein te ontvluchten. HET GESCHRIFT VAN EX-KEIZER WILHï VAN E [ÉLM. In de „N. R. Crt." worden nadere bij zonderheden meegedeeld over de hislori- sche tabellen, welke de ex-keizer in zijn ballingschap te Doorn heeft opgesteld. Ze komen hierop neer: Uit een begeleidenden brief, gedateerd, Huis Doorn, Sepiember 1920, onderteekend „het Hofmaarschalks bureau van Z. M. den Keizer en Koning Wilhelm II", en voorzien van het zegel van den Keizerlijken adelaar blijkt, dat de historische tabellen van 1884 tot aan bet uitbreken van den oorlog in 1914 zijn ge zonden aan verschillende goede vrienden van den ex-Keizer in Duitschland met een brochure, getiteld: „Duitschland en Keizer Wilhelms zoogenaamde schuld aan liet uitbreken van den wereldoorlog. Een weer legging van Karl Kaulsky" door Theodor Schiemann. ïn den begeleidenden brief wordt er bij gevoegd, dat Z. <M. de publicatie in de pers van de historische labellen zou willen voorkomen zien, maar dat er niels is tegen een verspreiding in intiemen vrienden kring. De historische tabellen vermelden o.a.: In 1898 aanneming van de vlootwet en .voorstel van Engeland aan Duilscbland om een bondgenootschap aan le gaan, in hoofdzaak tegen Rusland gericht. Duitsch land weigert, ten einde den wereldvrede 'le handhaven". 1900. Russisch-Fransch voorstel tot op treden tegen Engeland, dat zich door den Boerenoorlog de handen heeft gebonden. Duitschland weigert, om den wereldvrede te bewaren. In de afdeellng over Frankrijk maakt de keizer in hoofdzaak gewag van de kolo niale overeenkomsten met Engeland en het verbond met Rusland (1891), dat het volgend jaar met een militair verdrag werd aangevuld. Dit laatste bepaalde: „In geval van mobilisatie van een of meer-mo gendheden van het Drievoudig Verbond wordt de onverwijlde en gelijktijdige mo bilisatie van de gezamenlijke Fransche en Russische strijdkrachten en hun spoedige aanwending tot den beslissendcn strijd overeengekomen". 1894. De regeering erkent de afspraken met den Russischen generalen slaf als bin dend. 1905. Voorstel van den Keizer (bij diens ontmoeting met den Tsaar te Björkö) aan den Tsaar en Witte om een Volkenbond te stichten door verbinding van het Drievou dig Verbond met de Russisch-Fransche al liantie onder handhaving der groepen "en gelegenheid voor elke andere groep of staat om zich erbij aan le sluiten. De Tsaar en Witte aanvaarden beiden het voorstel. De Volkenbond is dus een denk. beeld van Wilhelm en niet van Wilson. Het voorgestelde verbond waarborgt eiken deelnemer volkomen gelijkheid en vrijheid. Wilson's Volkenbond is de verbloemde be- heersching der wereld door de Angelsak- sers. Voorts geeft de Keizer een overzicht over de dagen der mobilisatie in 1914, die volgens hem in April reeds begon met de mobilisatie der Engelsche banken te Lon den door het inhouden van het geld eti daarna'met mobilisatie-maatregelen in En geland, Frankrijk, België en Rusland. ZWARE BRAND TE GENDRINGEN Maandagmorgen, omstreeks 8 uur, zoo wordt aan de „Bossche Crt." gemeld, brak brand uit in de machinale vlasserij van den heer P. van den Heuvel te Gen- diringen (Geld.) slaande in het centrum van het dorp. Het licht brandbare vlas verspreidde in een ommezien van tijd een ontzaglijke vuurzee, zoodat in enkele mi nuten tijds de belendende boerderij van A. L. v. d. Beek in brand stond. Even la ter het boerderijtje der Diaconie van de Ned. Herv. Gemeente, bewoond door A. Vos en ook het huis van F. Colet. Groot gevaar bestond er voor jle boerderijen, van Joh. v. Wijk en L. v. dj Beek, hoe wel met vereende krach-ten thans het gevaar voor die boerderijen werd afge wend. De brandendo gebouwen liggen zoo goed ais tegen den grond. ÖNGEWENSCHTE GASTEN MET VALSCHE PAPIEREN. De gemeente-politie te Rotterdam bracht voor eenige dagen twee Duitschers naar Roermond, van wie vermoed1 werd, dat zij door middel van valsche papieren over de grens waren gekomen.Naar aan leiding hiervan stelde de Roermondsche politie zoowel in Duitschland als in ons land een ijverig onderzoek in, met het gevolg, dat zoodanige gegevens werden verzameld, dat bij den vermoedelijkcn vervaardiger dier valsche bescheiden, zekeren H. wonende aan de Kapellerlaan te Roermond, een huiszoeking kon won den gedaan, terwijl ook de handlanger. Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L' M- VAN P1NXTEREN, R. K. Pr. „Gij zult alles weten," zeide bij], „maar gij moet alleen met mij- zijn, ge heel alleen." 45 Voor het eerst gevoelde mevr. de essiguy een zekeren angst tegenover dezen bedelaar. Alles maakte hem vrees wekkend, zijn vroegtijdigen ouderdom en de kennis van hare omstandigheden. De bedelaar begreep hare aarzeling en zeilde, naar het kruisbeeld wijzend, dat aan den muur hing-, ;)God ziet mij Daarna gal zij aan het wilde meisje dat tot nu toe zwijgend over hare boe ken gebogen daar had gezeten, een wenk en deze verwijderde zich na Flavienne omhelsd te hebben. Toen zij alleen waren, voerde "de ®ede]aar haar voor het kruisbeeld en ®eide: „Geel' mij uw woord als chris ten, als moeder en als echtgenoote, aat gij- oyer de geheimen, die jk gzaL mededeelen, zult zwijgen evenals de priester zwijgt over de geheimen van de biechl. Alleen op die voorwaarde zal ik spreken." „Ik zweer het u," antwoordde Fla vienne. „Beloof mij ook nog bij uw eeuwig heil, dat gij mij nooit mijne vrijheid zult ontnemen om wat ik u zeggen m." „Ik zweer het u ook." „Het fs vreemd mevrouw, dat ik u hedenavond bij de kerk ontmoet heb... Het medelijden, dat gij mij betoond hebt, het noemen van uw naam, heb ben al mijn plannen omvergeworpen. Ik was van plan met mijne wraak te beginnen en nu zal ik trachten eerst een wonde te heelen, die ik geslagen heb. God is barmhartig gai uw eed is mij een waarborg voor uw stilzwijgen. Ik ben niet alleen een wezen zonder dak en zonder voedsel, ik ben een mis dadiger, een staatsgevangene, een ont snapte uit de Bastille." „Hoezeer beklaag ik u." „Haast u daarmede niet, inevTouwi, weldra zult gij mij vloeken." „Nooit," riep mevrouw de Flessfgny uit, jk weet te goed lipe zwaar, een vervloeking drukt. Weet ik bovendien niet, dat sommige oogenblikken van revolutionaire woelingen groote rampen en somwijlen onrechtvaardigheden met zich roepen? Als gij schuldig zijt, dat gaat God aan, als gij uit de Bastille ontsnapt zijt, dat gaad den polilie-com- missaris aan, onder mijn dak zijt gij veilig." „Mevrouw," hernam de bedelaar, „mijne geschiedenis zal lang zijn en toch zuil gij nog vele bijzonderheden, die ik u niet kan uitleggen, moeten a,anvullenIk was zeven en twintig jaar oud, toen ik, na een lange af wezigheid, op den weg naar Mezières, een ouden vriend mijner kindsche ja ren terugvond.... Hij kwam terug uit Amerika, en lange, vrucht elooze pogin gen om fortuin te maken hadden hem geheel ontmoedigd. Een vreeselijke storm had het vaartuig, dat hem naar Frankrijk terugvoerde, doen vergaan tegenover de rotsen van Penmark; maar hij was niet alleen; een bekoorlijk kind van ongeveer vijf jaar vergezelde hem en vroeg hem nu en dan met een engelachtige stem: „zullen wij spoedig mijne jnoeder terugzien?". Dat kind, door, hem gered, vAs fabelachtig rijk en mijn oude speelmakker droeg een gedeelte van de fortuin van dat kind bij zicheen koffertje gevuld met edelgesteenten, die den bruidschat van het weesje uitmaakten...." „Een kistje met edelgesteenten... een kind van vijf jaar.... schipbreuk tegen over Penmark... om Godswil, ga voort Denk eens aan, ik ben tien jaar krank zinnig geweest, krankzinnig omdat ik mijne dochter verloren had.' en de Terrible verging op de rotsen van Pen- mark „Het kind was rijk, zwak en ver laten Beide mannen, brandend van vertangen naar rijkdom, hadden alle middelen om fortuin te maken, goede en slechte, beproefd... Angstvalligheden kenden zij niet meer en wroeging ge voelden zij niet... De duivel bekoor de hen „En? En?" vroeg Flaviemte. „Zij "stalen het kistje en lieten het kind achter," „,Den naam van dat kind!" bad FiA- vienne met uitgestrekte armen. „Hetwerd Dolores genoemd." „Mijn dóchter, het was mijn doch ter," kreet Flavienne, op dc knieën zin kend. „Zi.i hebben geen medelijden ge had met hare jeugd en hare tranen, zij henben haar alleen, geheel alleen achtergelaten, in den nacht, aan aller lei gevaren blootgesteld... Dat kind, dat ik aanbad, hebben zij gedood door hut te verlaten, zekerder dan zij hel met een dolk gedaan zouden hebben." „Wie weet! herpam de bedelaar.: „God waakt over die kleinenHet kind werd dan achtergelaten in de hut van een kolenbranderde twee medeplich tigen namen ieder een deel van den buit en begaven zich naar Parijs. Een jood wisselde voor een weinig goud de eerste edelgesteenten en terwijl één der schuldigen, de meest eerzuclitige, zich op do bank-operaties van den Schot Law wierp, haastte de andere zich den prijs van het onschuldig bloed in uit spattingen te verteeren... Gij begrijpt mij. niet waar mevrouw Eén der schul digen heette „Laurent Cabarou," zeide Flavienne; „maar de andere „Was jk," hernam de bedelaar. - Een kreet van schrik ontsnapte aan mevrouw de Flessi-gny; met een wan hopige beweging snelde zij naar een kamersehel. „Gij hebt gezwworen." zeide de bede laar, „gezworen voor het kruisbeeld." De handen van mevrouw de Fles- signy zonken neder. „Ga voort," zeide zij. „Laurent, gelukkig in zijn specula ties, kon gemakkelijk zijn weelde in het openbaar vertoonen. Zijn bezit in pa pieren geld werd omgezet m lande rijen en zijn toestand werd hoe langer, lioe veiliger. Zooals ik u zeide, deed mijn zucht naar ellendige vermaken mij wentelen in het slijk en teen ik mijn aandeel in den djelstal verkwist had, strekte ik de hand uit naar Lau rent en "zeide hem„nog meer geld". Hij zagiinij koeltjes aan en antwoordde: „lk geloof dat de lucht van den ge boortegrond beter voor u is dan ife Parijsche lucht. Keer naar Mezières te rug, ziehier tienduizend gelden. In ie der geval, kom nooit meer hij mij terug, lk ben niet van plan mij om uwentwille arm le maken." Ik nam de tienduizend gulden aan, maar klopte opnieuw aan bij Laurent, die zich ge haast had een anderen ïtaani en een vreemden titel aan te nemen (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1