BINNENLAND. 1 ■—"'lil „ONS BLAD" III111111 s ORDE EN ARBEID. SPORT EN SPEL Gemengd Nieuws. No. 143 VRIJDAG 25 MAART 1921 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefooi fêmnemanöscft Uienm, .FEUILLETON Kunst en Kennis K©rk ©o Schoü Handel en Nijverheid. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. ADMINISTRATIE No. 433 B REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevalien tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f lOO,—f 60,—, f 35,—, f 15,—n BEN VRAAG. JU> anli-revolulionnaire „Harderwijker" vcnrijtt in haar nummer van 18 Maiart: „Op 't oogenblik gaan dus de zaken wel naar den zin van Rome, maar als nu bij de volgende Kamerverkiezingen de A. R. en Chr. H.-partij eens eenige zetels ierug gaan, wat dan? De Roomschen zijn ook in 22 van hun 30 Kamerzetels zeker, de socialisten krijgen er toch licht over de 20. Krijgen nu de C. H. en A. R. samen b.v. eens 18 of 19, dan stond er direct een nieuwe Roomsche socialistische coalitie klaar, om het bewind over te nemen. „Zoo zorgt Rome er voor op alle ge beurlijkheden voorbereid te zijn. Hoe dan de verkiezingen ook loopen, wc krijgen toch een grootendeels Roomsche regie ring!" We noemen dit een bewering zonder eenigen grond. Terecht stelt de „Tijd" hier de vraag of de plaatselijke bladen onzer anti-revo- lutionnaire coalitie-genoolen op die wijze tegen onze partij zullen blijven ageeren, nadat „De Standaard" ronduit heeft toe gegeven, dat er van wegdoezeling van be- gunselversohillen, met het doel andere verhoudingen mogelijk le maken, bij de R.K. Staatspartij geen sprake is? HET BEDRIJFSRADSENSTELSEL EN HET R.K. STAATSPROGRAM. Naar de „Msb." verneemt, wordt door eenige leden der kiesver. van Recht en Orde te Rotterdam overwogen, binnenkort bij het kringbestuur een nieuwe motie in te dienen, waarbij de R.K. kiesverecni- ging in den Rijkskieskring Rotterdam zich zal uitspreken voor opname in het R.K. Slaalsprogram van de publiekrech telijke bedrijfsorganisatie. Jteze mok-e zal echter een anderen teust tiemreii dan d® bekende Haagschc tn 's-Hertogenbossche moties. Oud-minister Mr. E. E. van Raalte. f Te 's-Hage is in den ouderdom van 79 jaar onverwachts overleden de heer Mr. E. E. van Raalte, van 19051908 minis ter van Justitie in het kabinet-De Meester Tegenspraak. „Het Volk" meldt, dat het bericht van de „Tel.", volgens hetwelk de heer Albarda zeer vermoedelijk bestemd zou zijn, om eerlang mr. Troelstra op te volgen als leider der S. D. A. P. slechts een verzinsel is. Waarschuwing. De Nederlandsche Ver- eeniging Landverhuizing raadt een ieder aan, alvorens in te gaan op aanbiedingen van The Union Fruit and Citrus Farmo Ltd., betreffende de Lebata Estates in Transvaal, Zuid-Afrika, eerst inlichtingen in te winnen bij het informatiebureau van de Nederlandsche Vereeniging „Land verhuizing," Bezuidenhoutscheweg 30 te 's-Gravenhage. Geen revolutionnair gezinden in Indi- schen Staatsdienst. Op de vragen van den zommunist, den heer Van Ravesteijn, be treffende het eischen van sollicitanten voor den lndischen staatsdienst hier te lande van een verklaring omtrent hun politieke, niet-revolulionnaire gezindheid, antwoordde de minister van Koloniën, dat van gegadigden hier le lande geen verklaring van hun politieke, niet-revolu- tionnaire gezindheid wordt geëischt. Vol ledigheidshalve wordt aangeleokend, dat, waar voor personen, die door openbare uitingen in woord of geschrift medewer ken lot ondermijning van het gevestigd gezag, geen plaats is in den lndischen Staatsdienst. Het spreekt vanzelf, dat voor den lndischen dienst niet kunnen Be weüergevonüen dochier Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L. M. VAN P1NXTEREN, R. K. Pr. Ditmaal ontving hij mij als een schurf- tigen hond, wierp" mij honderd gulden toe en liet mjj door zijn bedienden bijna de deur uitwerpen. „Wees voor zichtig, Laurent Cabarou^' riep ik hem toe terwijl ik nijj verwijderde. „Graaf C-anélos vreest niets," antwoordde hij mij". „Graaf Canélos," herhaalde Flavien- ne. „Dus mijne voorgevoelens hebben mij niet bedrogen. Hij was het wel, uien ik meende te herkennen." De bedelaar hernam: „ik riep hem toe voorzichtig te zijn en hij begreep ongetwijield, dat die bedreiging niet ijdel zou zijn. Gekomen tot een ellende, *jie des te onverdragelijker was omdat zij op zoo groote weelde volgde, wilde :in Parijs een of ander uwer familie leden opzoeken, ol aan 'den graaf de rie§,sigui feKhxÜveiu wat ël gesebjed worden uitgezonden personen, van wie m verband met hun optreden op goeden grond het voeren van revolutionnaire propaganda is te Eerwachten. In verhand hiermede wordt naast het onderzoek naar het maatschappelijk gedrag van gegadig den voor den lndischen dienst ook zoo veel mogelijk nagegaan of zij zich bezig houden met propaganda van nevenbedo el- den aard. Drankbestrijding. JEUGDDAG VAN SOBRIëTAS. De Bonds-Jeugdcommissies der tien Diocesane Drankweerbonden van Sobrië- tas zijn uilgenoodagd om weer cene ge zamenlijke vergadering tc houden met en onder leiding van de Centrale Jeugdcom missie van Sobriëtas. Deze vergadering zal plaats hebben te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op Woensdag 30 Maart a.s. ten 11 Va uur. Er zul'cn inleidingen worden gehouden over onderwerpen, wel ke voor de Bonds-Jeugdcommissie's van zeer groot belang zijn, n.l. door Mej. A. Reilh, Maarssen over het inrichten van cursussen voor leiders en leidsters van Jongens- en Meisjesbonden en door Drs. R. de Grood, Tilburg, over sport en drankbestrijding onder de jeugd. Na elke inleiding heeft er eene bespreking plaats waaraan ieder der aanwezigen kan deel nemen. Daarenboven zal er nog gelegen heid zijn lot gedachtenwisseling over an dere punten van algemeen belang voor het Sobriëtas-Jcugdwerk. Uit onze Oost. Pestgevallen mei doodelijken afloop. Blijkens een uit Nederlandsch-Indië ont vangen telegram, bedroeg liet aantal pestgevallen op Java in de maand' Fe bruari in Soerabaja 4, Lamongan 6, Soe- rakarta 7, Bolojali 40, Semarang 2, Sala- tiga 59, Kendal 71, Magelang 44, Teman- goeng 13, Kronosobo 92, alle met doode lijken afloop. DE GEVONDEN RUBENS. Naar we reeds meedeelden, is ©en Ru bens ontdekt op den zolder van de Ka thedrale kerk te Roermond. Aan de ac tiviteit van den plebaan-deken van Roer mond, den HoogEerw. Heer Mgr. LeBron de Vexela, is het te danken, dat deze schilderij, die men lusschen oude rommel vond, niet met die rommel werd opge ruimd. ZijnEerw. vermoedde de hooge kunstwaarde van hel gevonden werk en achtte het wel de moeite waard, het te laten restaureeren. De heer C. B. van Bohemen, le 's Hage, kreeg de opdracht, de schilderij, welke men eerst aan Jordaens toeschreef, te her stellen. Bij de restauratie bleek de schil derij een stuk van Rubens te zijn. Vol gens Dr. Bredius, die het stuk vóór en na de restauratie bezichtigde, is het vrij zeker een voorstudie van de beroemde schilderij „De Kruisiging", zich bevinden de in de O. L. Vrouwekerk, te Antwerpen. DE PASSIESPELEN TE OBERAMMERGAU Uit Obeanunergan (Beieren) wordt ge meld, dat op 20 Maart j.l. aldaar besloten is, de passiespelen in 1922 weder op te voeren. HUGO DE GROOT. Jlir. mr. J. J. W. C. von Weiier schrijft aan de N. R. Crt.: „In het jaar 1889 bleek, dat bet graf van Hugo De Groot in de Nieuwe Kerk te Delft in vervallen toestand was geraakt en dringend herstel behoefde. Het bestuur dier gemeente maakte toen jhr. J. A. W. L. Cornets de Groot van Kraayenburg, thans wonende te Rijswijk, nakomeling van Hu- go De Groot, hierop opmerkzaam, waarna deze het graf weder in goeden staat deed brengen. Vervolgens werd op 18 October 1889, in tegenwoordigheid van het college van 't dagelijksch bestuur van Delft, het stoffelijk overblijfsel van Huig de Groot in den familiegrafkelder herplaatst. Vooraf echter hadden de weinige aanwezigen ge legenheid gehad om in de consistoriekamer der kerk, welke kamer tijdelijk als rouw kapel was ingericht, het stoffelijk over schot enkele oogenblikken te aanschouwen, en bevonden zij, dat dit oppervlakkig ge zien, bestond uit een volledig geraamte, terwijl merkwaardigerwijze op den schedel nog een klein bosje haar waarneembaar was. Concerten die niet doorgaan. Vol gens de „Tel." gaan de concerten, die het Amslerdanische Concertgebouworkest on der leiding van Willem Mengelberg gedu- fn de vergadering werd liet stakings middel besproken. Ten slotte hebben de organisaties be sloten een gemeenschappelijk protest- schrijven le richten tot de Contactcom missie en lot de Regeering, speciaal lot de Ministers van Binnenlandsche Zaken, van L., H. en N. en van Arbeid. Een conferentie met den Minister van Landbouw zal worden aangevraagd. De verschillende vakcentrales zullen met den ernst van den toestand op de hoogte worden gesteld. Nader verneemt de „Tel." dat de Cbr. Mijnwerkersbond' den Tweeden Paasohdag een nieuwe besturenconferentie heeft uit een protest- De Minister verwacht van het Hoofd bestuur van den Schoenfabrikanienbond financiëele uiteenzettingen en zal daarna zijne beslissing nemen. rende de door de vereeniging Nederland in den Vreemde te Madrid .georganiseer- geschreven en op dien de Hollandsdhe Week, niet door, daar meeting zal beleggen, het betreffende comité met de vereeniging Geen loonsverlaging. Volgens ©en van orkestleden niet tot overeenstemming mededeeling van het bestuur van den is kunnen komen betreffende de verblijf- R.-K. Bond van Houtbewerkers, enz., is kwestie. na een bespreking, door de directie van de Dientengevolge is liet voorgenomen con- N. V. „Picus-Houtindustrie" te Ednd- cert te Parijs, waarvan de opbrengst zou 'boven de aangekondigde loonsverlaging strekken ten bate van den wederopbouw ingetrokken. der verwoeste gebieden en waarvoor on- CONGRES R.-K. VAKBEWEGING, ze gezant te Parijs reeds de noodtee stap- Uit d'e meest verwijderde streken van pen had gedaan, eveneens afgelast. Uit boek en blad. DE KATH. ILLUSTRATIE" De Katli. Illustratie bevat deze week bevat deze week het volgende: het land, krijgt de Congres-Commissie bericht van deelname aan het Congres, dat op 28 en 29 Mei door het B. K. Vak bureau is georganiseerd. Te Amsterdam heeft men het voorne men om met een aantal vrachtaulomo- P la ten: De Verrezen Heiland ver- bielen de reis naar Utrecht te aanvaar- scliijnt aan Maria Magdalen a, naar den. Van andere plaatsen komt weer het de schilderij van La Sueur. De bericht, dat men fietsclubs heeft georgani- taffe moord op den Spaanschen Minis ter Dato (3 foto's). Plechtige ope- seerd, ja zelfs zijn er enkele plaatsen van waar men Utrecht per speciale boot wil Do deelname belooft inderdaad buiten gewoon te worden. ning van de Ruckert-brug. Als sou- bereiken venir aangeboden aan Z. E. Minister Aalberss. Goede Vrijdag, naar een kruiswegstatie van H. A. Bijvoet. Koning, naar een pastel van A. P. As- persiagh. Christus wordt van het kruis genomen. De muren van Je rusalem. Kapel te Jerusalem. Z. D. H. Mgr. J. Aerts. De Aposto- Iu den hof van Olijven. De globe llisch-Vicaris van Nederl. Nieuw-Guinea, op den koepel van het Londensclie Mgr. Aerts, die in ons land vertoeft, hoopt coliseum.Verdere bezitting van Rijn- 13 April a.s. naar zijn Missie terug te land, uitgeoefend door de geallieerden, keeren. Het nieuwe gebouw der Koninkl. De Eerw. Paters Lazaristen. De HollandscheLloyd. -Een zeer bij- HoogEerw. Pater-Ceneraal der Paters La- zondere bijeenkomst. De nieuwe zaristen, heeft voor het Hollandsclie ge- Ivardinalen (5 foto s). Een liefde- <joolte der Congregatie een nieuwe Pro- zuster gedecoreerd. Alleodesalaivincie opgericht. Deze bevat alle bestaan- Een ireis om de weield in o2 dagen yz€n jn Nederland en als mi&slevel- (2 foto's). Bij de beeltenis van Apostolisch Vicariaat van Oost een grijzen dichter, een teekenmg van Xchóly in China en de republiek Bolivia Jan Wiegman. in Zuid-Amerika. Tekst: Moedertje Twee, roman door H. B. v. d. Sande. Goede Vrijdag. Koning, door E. H. Uy- lings. Paschen. Kwaad met goed, door Theo Wulterkens. Op het graf van ©en dichter. Op het graf NlED. R. K. BOND VAN SCHOENFA BRIKANTEN. Woensdag j.I. werden de heeren B. van een luiaard. Een reis om de Timmermans te Waalwijk, en M. J. H. wereld in 52 dagen, door Martin Ber- Rentenaar te Tilburg, resp. voorzitter en den. Uitslag van den rebus „De I le secretaris adviseur van den Ned. R. K. verborgenheden van het woud". Onze Bond van Schoenfabrikanten door den rebussen. Minister van L. N. en H. in audiëntie ontvangen. De bespreking liep over de vraag, op welke wijze de schoenindustrie vanwege de Regeerig zou kunnen worden ge- HET LDONCONFLICT IN DE MIJNEN, steund, als na Pinksteren, nadat de sei- Naar aanleiding van het door de mijn- zoenopleving voorbij is, eene geweldig© 'directies aan de arbeider» voorgestelde inzinking dezer industrie, welke verwacht nieuwe arbeidscontract, ,had Woensdag- wordt, gaat intreden, middag een bespreking plaats tusschen De Minister was van oordeel, dat de besturen van den Chr. Mijnwerkers- steun zou kunnen worden verleend in bond, den Modernen Ned. Mijnwerkers- den vorm van een rijkstoeslag op het bond, de Neutrale organisatie en den product tot nivelieering van het verschil Prot. Clhr. Bond, om de aan te nemen lusschen den marktprijs en den hoogeren houding te bespreken. zelfkostprijs van hel product, en dat de Algemeen was men van oordeel, dat een daarvoor noodige rijksbijdragen worden dergelijk contract, dat zulk een belangrij- gerechtvaardigd, doordat de steungelden ke verlaging der loonen inhoudt, oiiino- voor werkeloosheid', die anders bij de gelijk kan woTden aangenomen. Men verwachte malaise zouden noodig zijn, kantte zich tegen de houding der direc- daardoor worden uitgespaard, aangezien, ties, die, loen Nederland gebrek aan ko- hij het verleenen van den voorzegden len had, een beroep deden op de mijn- rijkssteun aan de industrie zelf, de fa- werkers en thans de vermindering der fi- brieken kunnen blijven werken, omdat nancieeJe voordeelen direct op de loonen zij dan aan de concurrentie uit het bui der mijnwerker» willen verhalen. tenland het hoofd kunnen bieden. j~ VOETBAL. Programma voor April. Kampioenschap van Nederland. 3 April: Go AheadAjax; Be Quick N. A. C. 10 April: Go AheadBe Quick; Ajax N. A. C. 17 April: Be QuickAjax; N. A. C, Go Ahead. 24 April: AjaxGo Ahead; N. A. C. Be Quick. Westelijke afd. le klasse. 3 April: A. F. C.—D. F. C.; Spartaan —Haarlem; H. V. V.—V. V. A. 10 April; H. V. V.A F. C.; Sparta— V. O. C. 17 April: A. F. C—U. V. V.; V. V. A. Sparta. "DE KRUIJFF IN PLAATS VAN STEEMAN. Steeman heeft bericht gezonden a.s. Maandag niet voor het Ned. Elftal te kunnen uitkomen. In diens plaais is thans benoemd De Kruijff van Ajax. GROOTHOF BEÖANKT. We lezen in de Off. Med. van den N. V. B., dat de beer Groothof bedankt heeft als scheidsrechter van dien bond-. HET ZWITSERSCH ELFTAL. De Zwitsers komen Zaterdagavond 7.51 te Amsterdam aan bet Centraal Station. Het uit 11 spelers, 2 reserves en 7 of ficials bestaande gezelschap heeft den wensch kenbaar gemaakt om terstond naar 't hotel geleid te worden en daar tijdig ter ruste le gaan. De Zwitsers worden lot Zevenaar te gemoet gereisd door het bestuurslid van den N. V. B. den heer S. Coldewey en door den hoofdconsul den heer Boeljon. In Amsterdam worden zij verwelkomd door den 2en voorzitter van den N. V. B. den heer C. A. W. Hirscliman. Des Zondags wordt een mooie excursie in de omgeving ondernomen, en wel reeds des morgens per boot om 10 uur vertrokken naar Volendam, van daar langs de Zaan naar IJmuiden en vervol gens naar Zandvoort, waar in Driehuizen geluncht wordt. Vervolgens gaat het ge zelschap per auto langs de bollenvelden, om tegen het middagmaal weer in Am sterdam le zijn. Voor den avond bestaan geen plannen; Maandag gaan de Zwit sers in de ochtenduren naar 't Stadion. „N R. Crt." ONDER EEN VRACHTWAGEN. Plet n-jarig zoontje van den bleeker G. H. te Abcoude, dat naast den vracht wagen fietste, kwam met de iicts onder den wagen te liggen, zoodat het achterwiel van den wagen over de borst reed. Hevig gekneusd werd hij in een apotheek binnen gedragen en daarna naar het O. L. Vr. Gasthuis vervoerd. Zijn toestand is hoogst zorgwekkend. EEN NETELIGE KWESTIE"*" Volgens de cijfers der statistieken, sterft er op deze wereld telkens iemand wanneer we ademhalen. En wanneer we niet ademhalen, sterven we zelf. Het is een pijnlijk dilemma, zegt Punch.- EEN WERKLOOZENDEMÖÏsr" STRATI E. Woensdag j.l. demonstreerde te W n- sekoten, een 2 3000 tal werkloozen uit Fmmen, om te protesteeren tegen de ver laging hunner loonen. Zij waren via Stadskanaal en de Pekela's gekomen, waar zich werkloozen uit die plaatsen aansloten. DE DOMTOREN TE UTRECHT. Het^t.U. D." meldde, dat het Dinsdag zeshonderd jaar geleden was, dat de Bis schop Jan van Zierik liet beginnen met den bouw van den Domtoren, waarvan de Deken van het Domkapittel, Jacob van Oudshoorn op dien datum den eersten steen legde. Van de zijde van het gemeentebestuur van Utrecht, maakt men er het blad ech- ter op attent, dat deze datum niet juist is, In sommige geschiedkundige boekwerken kan men inderdaad vinden, dat met den bouw van den Domtoren op 22 Maart 1321, is begonnen, maar dit is bij nader onder-, zoek onjuist gebleken. De dag dat de De ken van den Domkapittel Jacob van Ouds. hoorn, den eersten steen legde van den to ren is 26 Juni 1321. Het ligt in debedoaling vanhetUtrecht- sche gemeentebestuur om dezen herden kingsdag niet onopgemerkt voorbij te la ten gaan, EEN DICHTER-WETHOUDER. In de kamer en wachtkamer van wet houder Wierdels te Amsterdam, hangt, tot leering der talrijke bezoekers, het volgen de gedicht van 's wethouders eigen hand; Komt hier bespreken uwe zaken, Het staat u vrij zooveel ge wilt, Maar zorgt het zaak'lijk kort te maken, Hier zij niet nood'Ioos tijd verspild, Tijdrooven toch is iliefslal plegen Want tijd is kostbaarder dan geld, Verloren geld wordt soms herkregen Maar tijdverlies wordt nooit hersteld. HISTORISCH OPTOCHT TE UTRECHT. Te Utrecht heeft de Vereeniging „Koninginnedag" het plan, om op 31 Aug. a.s., een historische optocht te hou den, die den intocht in 1619 van den eer sten gouverneur-generaal van Indië: Jan Pieterz Coen binnen de muren van het door hem veroverde Jacatra, zal voorstel len. Naast Nederlandsche krijgslieden eni troepen zullen ook inlanders in den op tocht voorkomen. De stoet is berekend op pl.rn. 300 personen, onder wie velen te paard. Het bestuur van „Koninginne dag" heeft, voor het welslagen, de mede werking ingeroepen van de studentenver- eeniging „Unitas." OVERREDEN DOOR EEN AUTO. Toen het lid der Twreede Kamer, de heer Van Beresleijn, Woensdagavond met zijn auto naar Rotterdam reed, waar hij voor de Vrijz. Dem. Kiesvereeniging zou spreken, heeft zijn aulo ter hoogte van Overschie een jongen overreden. Deze be kwam schedelbreuk en beenbreuken. Ook de aulo geraakte in 't ongereede. Met een andere auto werd daarop de reis vervolgd, terwijl mede de zwaar ge kwetste naar het Rotlerdainsdlie Zieken huis aan den Coolsingel werd vervoerd. EEN WETHOUDERLIJKE WENSCH. Op 10 Maart j.l., schrijft het „Hbld.", meldde een lezer ons uit Wormerveer, dat de socialistische wethouder Binnendijk aldaar zich in een raadsvergadering over den financieelen toestand der gemeente aldus had uitgelaten: „Ik hoop, dat de boel vastloopt, hoe eer hoe liever, want de heeren in Den Haag hebben tol op heden geen kans gezien een fatsoenlijk belasting-systeem voor de ge meente uit te vinden." De wethouder is tegen die mededeeling opgekomen in een ingezonden stak, dat wij 15 Maart opnamen, waarin hij ver klaarde, dat onze berichtgever ietwat on juist citeerde, allerlei meer vertelde, dat hij wel gezegd had, o.a. over het niet slagen van opvolgende regceriugen in het treffen van billijke regelingen inzake be- aslingheffing en trachtte daardoor den! indrpk te wekken, dat hij de bedoelde, boven geciteerde woorden niet had ge sproken. Die verklaring vun den weihou der werd door twee door hem ats „offi- cieelc" verslaggevers aangeduide perso nen, wier liandteekeningen op het stuk slaan, bevestigd. Wij meenden, die verklaring te kuninxy^ was, toen op zekeren avond vier man nen in mijne woning Binnendrongen, mij in een rijtuig wierpen en mij naar den commissaris van politie voerden Ik vroeg mij af over welk duister pun) m mijn leven het onderzoek loopen zou, toen ik vernam, dat ik gewik keld was in eene samenzwering... Lau rent had mij daarvan aangeklaagd Ik vond al mijn kracht terug om mij te verdedigen, ik zeide dat Laurent een bedrieger was,, ik wilde hem op mijn beurt vernederen, niaaar verergerde slechts mijn toestand; ik werd naar den Noordertcren gevoerd en daar opgeslo ten onder het nummer 103... Zeven jaar ben ik gebleven in een oei zonder vuur, bijna zonder lucht. levend van beschimmeld brood en stinkend water. Dikwijls dacht ik gek te worden in die hel. Beurtelings koesterde ik de hoop om te ontvluchten en verloor ik zelfs den moed oan te leven. Met een spijker non ik eindelijk een der staven mijner cel bewerken, waartoe ik zes jaar noodig had; van het stroo van mijn bed maakte ik een koord en pp zekeren avond gelukte het mij, op ge vaar af mijn hals te breken of een J kogel yap eea dex .wftchteB te krijgen, uit den Noordertoren in 'n rondew eg te komen;, daarna stond ik des mor gens op de straat, met bebloede naöels en half krankzinnigWat te doen? Waarheen te gaan bedekt met lompen en zoo mager, dat zelfs de liefdadig heid voor mjj zou schrikken Ge durende den dag verborg ik mij onder de bogen van een brug, ik had honger en durfde niet te bedelen. Toen het avond geworden was, sleepte ik mij, bevend van angst als zwerveling op gepakt, herkend en naar cel 103 terug gevoerd te worden, naar de deur der kerk van O. Lieve Vrouw, in de hoop een christenhart tol medelijden te stemmen... Gjj kwaa-mt uit de kerk, mevrouw, gij' waart er misschien uwe dochter gaan beweenen. God heeft mij op uwen weg geplaatst oan uw mede lijden op te wekken en u te zeggen: heb moed. misschien leeft Dolores nog." „Ach," riep mevrouw de Flessigny uit, „die gedachte alleen doet mijn hart onstuimig kloppenZou mijne dochter nog laven?" „Gij kunt ten minste een onderzoek instellen... Dolores werd achtergelaten 0® deu .wee naar Mezièr.es fixuleiaoek, heloot goud aan wien u inlichtingen kan geven omtrent dat kind, waarvan gij het signalement gemakkelijk zult kunnen geven." „Goud," hernam mevrouw de Fles signy „dat heb ik niet meer; ik beu arm en de edelmoedigheid van een vriendin alleen behoedt mij voor el lende. Toen men den bruidschat der weeze stal, verkocht de graaf de Fles signy, overtuigd dat ik omgekomen was bij de ramp, die de laatste passagiers der Terrible in de handen der kust- roovers overleverde, zijne parelvissehe- rij op het Koningseiland en verdween zonder dat men zijn spoor kon volgen." „Geen echtgenoot en geen huis meer!" riep Paul Avène uit; want dal was de ontsnapte gevangene; ,i,k heb u dan alles ontnomen op deze wereld Welnu, het zij zoo... gij zijt arm, maar ik heb nog krachten, die verdubbeld zullen worden door de gedachte, dat ik mijne misdaden herstellen kan Ik kan loopen naar Mezières, onderzoe ken, missctiien het spoor van Dolores vinden Daar ik mijn misdaad niet ongedaan kan maken, zal ik trachten ze te herstellen. Als ongeloovige de Bastille ingetreden, kom ik er .uit met de zekerheid, dat er een God bestaal en zijne wrekende hand op mij rust Spreek, mevrouw, wat moet ik doen?" „Uwe eerste gedachte is goed. Ga naar Mezières om te onderzoeken, door kruis deu omtrek, ondervraag de grijs aards en de overheidspersonen; Me vrouw d'Epinoy, die mij als een zuster bemint zal uüj alles geven wat voor uwe reis noodig is." Mevrouw de Flessigny schelde en liet Grand-Hunier ontbieden. De matroos had juist een fijn toilet gemaakt en zijn schoonste linnen aan getrokken. Zijn geheele voorkomen was zoo glanzend, dat mevrouw de Fles signy er verbaasd over stond. „Gaat gij uit, Grand-Hunier? „Ja, mevrouw-de gravin; op order van mijn overste." „Kunt gij mij een dienst bewijzen, alvorens aan burggraaf Antonin te ge hoorzamen „Mevrouw weet hoe ik haar geheel toebehoor." „Bewijs mij dat door u met dezen ongelukkige bezig te houden. Breng hem. aanstonds een passende kleeding, Laat op uw kamer een goed maal voor hem opdienen en deel tot morgen nwe legerstede met hem." „Hem een scheermes, zeep en klee ding verschaffen, dat beteekent niets; het maal zal binnen een uur opge diend zijn; en wat mijn bed aangaat, dat zal hij misschien wel alleen mogen hebben, want ik ben door mijn offi cier veroordeeld een deel van den nacht door te brengen met drinken en dob belen." „Welk een zonderling bevel, Grand- Hunier." „De verdienste van de gehoorzaam heid bestaat in niet te redeneeren. me vrouwt Welk voordeel kan het mijn heer den burggraaf aanbrengen dat ik honderd goudguldens aan fijne wijnen en de rest aan het spel opoffer? Dat vraag ik mij af, zonder dal ik er ant woord op kan geven, maar een bevel is een bevel en mijnheer dp, burggraaf zal wel tevreden zijn; ik zal drinken en spelen zooals het behoort." „Heeft hij 11 ook de herberg ge noemd, waar gij uw geld verteren moei?" .Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1