NOORDERBANK, ONS BL.AD" JAARDEPOSITO'S Rechtsza l<en. BINNENLAND. FFII111 FTON De bedelaar vertrok met Grand-Hu- I „Welnu, waaraan doet dat schitte- Orde en Arbeid ZATERDAG 26 MAART 1921 3e JAARGANG Advertentföprijsy Van 1—5 regels f1.25; elke regel meer 10.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. 'No. 2 Zandblad 10 Cts. Alleluja! VAN DES PUTT DE VLAM EINDHOVEN. Kynst en Kennis/ handel en Nijverheid. O0 wedergsvonden dochter Nö. 145 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD IS ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 ^Tadê'^onné's^wördt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 5QO,—f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35—, f 15,—. Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad I Byreais: HOF 6, ALKMAAR, - Telefoon: f 2.5U f 0.50 hooger. Regelmatig als de zon en nauwkeurig ais de jaargetijden vervolgt de Kerk den kringloop van haar blijde en droeve ge denkdagen. Of de wereld buiten haar in rust en vrede leeft, in ovccvloed' baadt of wel in oorlog en revolutie zich zelf verleert, de Kerk viert getrouw en ongestoord haar rouw-, baar boete- en haar gloriedagen. En zoo schalt thans weer door onze kerkgebouwen bet blijde Alleluja, de Paasclhjubel om den Verrezen Christus.. Maar al gaat de Kerft onverstoorbaar voort met ons de gedachtenis aan de ge boorte en de jeugd, het lijden en den dood, de opstanding en de zegepraal van baar Goddelijtkcn Sdidhter voor te bon den, de kerstklokken en de Paaschjubei klinken niet altijd op gelijke wii^ in de ooren van hen, die er naar moesten luis teren; niet altijd ia het koor van hen, die mede instemmen ii de kerkelijke lof zangen even groot of even eenstemmig. Hoe ontvangt de wereld heden het drie maal herhaalde, in stijgenden jubel uit gezongen Alleluja, dat duizenden pries ters der Roomsolie Kerk, den verrezen Heiland leT eere, van-daag aanheffen? Heeft zij na de vele smartelijke jaren van Moedigen oorlog, waarin de stof- «ergoding en de te ver gedreven veree ring van aordsche grootheden zulk een smadelijk fiasco Sloegen, thans eindelijk het hoofd opgeheven naar den Vredes vorst, die o-p onze aarde kwam om een koninkrijk te stichten, maar dan een geestelijk rijk, niet door het zwaard, Tuaar door zelfverloochening en lijden; den Vredesvorst, in Wiens dienst onze vereering en aanbidding altijd onvoldoen de blijven, een dienst, die ien dienaar zelf vervolmaakt en opheft naar de ma te zijner vurigheid? Aanscliouwt Paseben 1921 inderdaad1 zulk een door smart ien lijden geloutcr- ie wereld? Wij zijn allen wel van het tegendeel overtuig dl De volkeren»! nnt ij met de oorlogsvlammen niet geblusdhi-, de hebzucht, diepste oorzaak van de el lende, die over ons kwam. blijft ook na de beslechting van den strijd de wereld in onrust en onzekerheid houden. De vader van den Volk eren!, ondsge- daohte is als een versleten grijsaard aan den kant gezet en zijn opvolgers maken zich sterk voor een nieuwen oorte-g. De financieele en economische ontred dering der maatschappij neemt bij den 'dag ernstiger voTinen aan: en het cenl- ge middel tot verbetering, dat de volke ren elkander de hand zouden reiken en in den geest van vergevingsgezindheid en naastenliefde zouden trnchten Okaar op te heffen, dat middel blijft uit en ral niet gebruikt worden, zoolang do (leiders en voorgangers der naties met toen heidensohen geest van hebzucht, wraak en zelfzucht bezield blijven. Deswege smeult het vuur van revolutie en opstand vooTt en houdt alle ernstige pogingen let herslel tegen. Over zulk een wereld klinkt heden het biijle Alleluja, Maar er is nog meer, wat bitter stemt. Wanneer alle christenen, die in den Paasch-daig nog den grondslag van hun geloof erkennen (immers, wanneer Chris tus niet verrezen was, zou ons geloof ïj'del z'ïn)wanneer al die Christusbelij ders zich lieten doortintelen door de hei lige Paaselhvreugdo en de vrudhiFen van <die blijdschap uitdroegen in hun omge ving, hoe anders zou dan diezelfde troostelooze wereld er op heden reeds uitzien. Maar het kan 'ei sc'io. u. kor niet o"t~a"-\ - Alkmaas*. mat Half], rentebetalng 4'/2 0 Morlei maatschappelijke stelsels, welke in troebele tijden al3 deze opgeld doen; dat in de afeer van geestelijke economi sche depressie, waarin onze samenleving gekomen is, ook bij duizenden Christenen dat gevoel van moedeloosheid en twijfel zucht heex'soht, dat de Evangelist Lucas ons zoo troffend schildert in do twee leerlingen, welko den derden dag na Je zus' dood samen wandelden op don weg naar Emmaus. Zij waren beiden leerlingen van Jezus geweest en hadden groot vertrouwen in Hem gesteld, zoolang Hij rondging, won deren wrochtend en wijsten sprekend, ge lijk nog nooit een mensch hal gedaan, als „een profeet, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk". Zóó hadden zij Hem gezien. Maar de op perpriesters en voornaamston der Joden wisten Jezus veroordeeling tot den dood verraderlijk te bowerkstelligen en zij kruisigden Hem. En daarmee was het vertrouwen ge schokt. Zoo hartgrondig komt die vertwij feling uit, wanneer Sint Lucas hem zelf sprekend invoert; „Wij hoopten, dat Hij het zou zijn, die Israël verlossen zou; en nu is het toch al reeds de derde dag, dat al deze dingen gesellied zijn." En zóó zeer hadden twijfel en mismoedi- gi-ng zich van lien meester gemaakt, dat zelfs het verbaal der heilige vrouwen, die aan het graf van Jezus waren geweest en daar een visioen van Engelen hadden ge had, niet in staat was om hun hoop en vertrouwen weer op te wekken. Met eigen oogsn lia-dden zij wel geconstateerd, dat de vrouwen waarheid vertelden, dat het li chaam van Jezus op onverklaarbare wijze uit het graf verdwenen was, maar den Chirs-tu.t hadden zij niet gevonden. En dus bleef de moedeloosheid. Geeft dat in zijn eenvou-d zoo ontroe rende Sint Lucasverhaad over de ontmoe ting van den Christus met twee Zijner teerlingen op den weg naar Emmaus geen juist beeld van onzen tijd? Gelijk de Engelen bij het Graf op dezen vroegen Panschmorgen blinkend in de sneeuwwitte gewaden, aan de vrouwen de blijde boodschap verkondigden: „Hij is verrezen. Hjj Is niet hier", zoo blijft de Kerfk ons de waarheid van Christus verrij. zen-is voortdurend voorhouden en jubelt zij, uitgodoscht in witte feestgewaden van daag het Resurrexit, Alleluja!" uit. Maar hoe groot is niet het deel der we reld, dat bij die boodschap mismoedig blijft, evenals de leerlingen op den weg naar Emmaus? En dat zijn niet enkel de ongeloovigen en Go^sverzakers. Ook die Christenen, die bij den onspoed der tijden het hoofd laten hangen, wanhopend aan de macht der christelijke beginselen, zij vieren het Paasohfeest niet In den verelsch- len geest. Door lijden en dood ging Christus Zijn heerlijkheid in. En Zijn woord„Wie mijn leerling wil wezen, neme z$n kruis op en volge Mij," blijft ook voor onze dagen gelden. Maar het lijden, dat zoo rijkelijk in dezen tijd aan de wereld wordt overgezonden, wordt bijna ner gens gewillig aanvaard.De leer van de groote moderne dwaling, van het socia lisme, dat n.m. van dit „dal van tra nen"^ wel een „aardsch paradijs" te ma ken is, is ook tot in de diepste gele deren der christenen doorgedrongen. Vandaar, dat de Paaschjubei der Kerk geen zuiveren weerklank vindt, ook niet in duizenden christenharten. Maar de Kerk blijft voortgaan waarheden des geloofs te verkondigen en te verklaren. Evenals haar Stichter wijst zij in de boeken van Mozes en do profeten en al de schriften aan, dat de Christus moest lijden, om tot Zijn heerlijkheid te komen; en dat al het lijden van dezen tijd ook voor ons nood zakelijk is, om hij de algomeene op standing eens verheerlijkt t9 wordon. Do Kerk blijft dat brood der waar heid broken aan allen, die willen luis teren. Den leerlingen van Emmaus werden dë oogen geopend, terwijl 0kristu3 tot hen sprak. En zij zeiden tot elkander: „was ons hart niet brandend in ons, terwijl hij zich op den weg met ons onderhield?" Moge dit ook ons aller deel zijn. Wan neer heden het kerkelijk Alleluja weer in onze ooron klinkt en ons de heilige Paascligeheimen worden ontvouwd, moge dan ook ons hart gloeien in onze borst en wij vol overtuiging meejubelen: Alle luja! Resurrexit vere! Hij is waarlijk verrezen, AHelujal Het spoorwegongeluk te Rosmalen. - De rechlibank te 's-Bosch stelde Dinsdag middag de uitspraaik tegen den machinist te Nijmegen, die terecht stond in verband met het spoorwegongeluk te Rosmalen uit en gelastte nader onderzoek. B'.nnenlan&ch Nieuws. De Groiidwetsüierzieiiiiia:. (Slot) JDe Grondwet heeft mannen en vrouwen gelijkelijk op het oog. Eindelijk zij te allen overvloede nog er op gewezen, dat de Regeering zich op het zelfde standpunt plaats als de Staatscom missie, bij de uitlegging van bepjHvwép, waar eisch enworden gesteld voor het be- kleeden van ambten of het uitoefenen van bevoegdheden dan wel verplichtingen aan ingezenen worden opgelegd. Zij is met de commissei can meening, dat de Grondwet daarbij steeds mannen en vrouwen ge lijkelijk op het oog heeft Dit geldt In het bijzonder ook van de voorschriften in zake de troonopvolging, natuurlijk tenzij met zoovele woorden liet tegendeel is vastge legd. De artikelen. In art, I. zijn de woorden „en bezittin gen" geschrapt. Het verdient voorts aan beveling, iu de Grondwet zelve tot uit drukking te brengen, waaruit onze kolo niën bestaan. Voorgesteld wordt (art. 13), de troonop volging, bij gebreke van male par male descendenten, te beperken tot het tweede geslacht uit den laatstoverleden Koning gesproten en iiniale opvolging met repre sentatie uit te sluiten. Art. 26 en 30: De dochter des konings, die de vermoedelijke trocmsopvolgster is, verkeert in gelijke omstandigheden als de Prins van Oranje, zoodat financieele ge lijkstelling geboden is. Mocht zich het uitzonderingsgeval voor doen, dat de geboorte van een Prins van Oranje haar het recht op den troon ont neemt, dan ware het onvoegzaam haar als dan het eenmaal toegekende inkomen te ontnemen. Vrijstelling van de Koningin-Weduwe gedurende haar weduwelijken staat van personeele lasten ligt In dezelfde lijn als de verdere aanvulling van art. 26. De Re gering acht dan ook deze uitbreiding van de voorstellen der Staatscommissie eisch de van consequentie. rend licht u denken?" Art. 31, 41, 42, 46 en 74: Het is rede lijk om ook uit anderen hoofde dan gelde lijk de dochter des konings, vermoedelijke troonopvolgster, gelijk te stellen met den Prins van Oranje. Art. 42bis: De mogelijkheid, dat de ko ning b.v. ter wille van een reis naar een der koloniën of het buitenland, dan wel uit gezondheidsoverwegingen zich tijdelijk moet onttrekken aan de waarneming van 't koninklijk gezag, mag de Grondwet niet onvoorzien laten. Art. 151: Het voorstel der Staatscom missie om te breken met het huidig stel sel dat als regel een bijzondere wet voor elke onteigening vordert, gaat verder dan nood'.g en gewenscht is. Indien de alge- meene regel blijft bestaan, maar gelegen heid wordt geschonken om desvereischt van den regel af te wijken, niet meer alleen bij de onteigeningswt, maar in elke andere wet, wordt aan alle redelijke wenschen voldaan. Art. I53bis beoogt de mogelijlchtid te openen om bij de verdere ontwikkeling van de arbeidswetgeving aan de leek'en- rechtspraak een ruime plaats toe te kennen De Regecring acht deze uitbreiding van de voorstellen der Staatscommissie ge wenscht. Art 170 is door de Regeering aldus ge redigeerd, dat het houden van „alle open bare godsdienstoefening binnen gebouwen en hesloten plaatsen" als een recht is vastgelegd, waaraan niet mag worden ge tornd. De Regeering stelt verder voor een andere redactie van het twede lid, waar door de mogelijkheid woTdt geopend voor het houden van godsdienstoefeningen bui ten gebouwen en besloten plaatsen. Art 172. „De Koning maakt dat alle Kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wet ten van den Staat", wil de Regeering la ten vervallen, omdat de daarin vervatte bepaling hare practische beteekenls ver loren heeft en aanstoot geeft. Additioneele artikelen. De voornaamste wijzigingen zijn vervat in de voorgestelde artikelen XII en XIII, waardoor in de Kieswet en de Provinciale wet de bepalingen zullen worden Inge- lascht, noodig om te voorzien in het ge val, dat de ontbinding van de Provinciale Staten plaats vindt en om het stelsel van evenredig Kiesrecht voor de Eerste Ka mer in toepassing te brengen. Deze laatste bepalingen zijn in hoofdzaak ontleend aan de voorstellen der commissie voor Even redig Kiesrecht, ingesteld bij Kon. be sluit van 15 November 1913. Herinnrd zij dat de commissie voor de verkiezing van de Eerste Kamer het per- sonenstelsel aanbeveelt. Hier, waar het aantal kizers beperkt is en de kiezers bo vendien zijn de leden der Provinciale Sta ten, zijn ale vereischte voor het personen- stelsel aanwezig en laat zich de toepassing van een ander stelsel zelfs moeilijk denken. Voor de uitwerking van het stelsel heeft de com-missie haar keus gevestigd op een systeem, dat zeer nadert tot dat door Ha- benbach-Bisssohof in verschillende ge schriften ontwikkeld. Het Regeeringsstandpunt. Met de beschouwingen dezer commissie Beroemde ssSEISï&8M" I Fornuizen Holl. IJzermagazijn v/h. fel. DE WILD. Alkmaar, Laat over de Boierstraat. kan de Regeering zich wel vereenigen, be houdens de conclusie tot welke de com missie kwam, waar het gold de contro- vers op tejossen welke ontstaat doordat een Staten-lid in de eene provincie een gestelde bepalingen tot stand komen, zoo spoedig mogelijk, een Eerste Kamer zal zijn te kiezen op de basis van het nieuwe stelsel. Intusschen is om voor de hand lig gende redenen te vermijden, dat de verkie zingen voor deze Kamer in hetzelfde jaar worden gehouden als die voor de Tweede Kamer. Aangezien deze laatste, naar alle waarschijnlijkheid, zeer kort voor de 2e lezing van de Grondwetsherziening op nieuw zal zijn gekozen, moet de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer een jaar worden uitgesteld. Dat de Provinciale Staten aftreden in hetzelfde jaar als de door hen te kiezen Eerete Kamer, is noodzakelijk, zal niet de mogelijkheid bestaan, dat deze Kamer wordt samengesteld door kiescolleges, welke zeer spoedig kunnen blijken het vertrouwen van de kiezers te hebben ver loren. Intusschen is het waarschijnlijk, dat in casu deze aftreding za'l samenvallen met den gewonen afloop van het mandaat in 1923. De actie in het Kleedingbedrijf. Men meldt aan het „N. v. d. D.", dat door den Ned. Neutralen Bond in de Kleedingindus- trie met algemeen© stemmen de voorstel len der werftgevers verworpen zijn en het veel grooter aantal inwoners vertegenwoor digt dan in de andere. Met het Centraal Stembureau meent de Regeering, dat er geen bezwaar bestaat aan de stemmen in elke provincie verschillende waarde toe te kennen, al naar gelang van het quotient dat verkregen wordt, indien men het aan tal Staten-leden deelt op het aantal inwo ners. Het z.-g. collatie-recht, waarmee nauw verwant is het electie-recht, geeft dëngene, die dat recht vermag uit te oefenen, een invloed op de benoeming van kerkelijke leeraren, naar onze begrippen even onre delijk als de heerlijke rechten in zake be noeming tot openbare bedieningen. Wel mag het wenschelijk heeten, dat de Grondwet zelve de afschaffing uitspreekt. Voor schadeloosstelling ter zake van het verlies van deze rechten bestaat, naar de meening der Regeering, geen voldoende aanleiding. Het spreekt vanzelf dat, als de voor hoofdbestuur gemachtigd is, zoo noodig tegen Vrijdag de staking te proclameeren. Opheffing van Voorwaarts"1 Naar wij vernemen, zal op het a.s. S. D. A. P.- Congres de vraag onder de oogen worden gezien of het Rotterdamsche partijorgaan „Voorwaarts" verder zal worden geëxploi teerd. Reeds houdt „Het Volk" er rekening mede, dat de Rotterdamsche exploitatie van dit blad wederom ter hand moet wor den genomen] „Tel." Opheffing Uitvoerverbod'. Met in gang van 24 Maart is het verbod tot uitvoer van suiker en alle met suiker bereidde goederen opgeheven. Wyziging Kieswet. Het Voorloopig Verslag is thans verschenen over het wetsontwerp tot Wijziging der Provin ciale Wot en van do Gemeentewet. Ongecorrigeerd. R.K. ALG. BEDRIJFSRAAD VOOR HET MIDDENSTANDSBEDRIJF. De volgende mededeeling wordt door het Haagsche Corr. Bur. gezond-en: Gemeld wordt dat men o-p de algemeene vergadering van den R.K. Algemeenert Bedrijfsraad voor het Middenstan,dsbedrijf die zeer goed bezocht was, instemming heeft betuigd, met de actie om de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie op het R.K. Staalsprograrn te plaatsen. De door de Vakvereenigingen opgezette uitvoering der Ziekteverzekering, werd uitvoerig besproken en men snrak zich hier voor uit, daar dit plan zich beweegt in de richting van hetgeen door dc bei drijfsraden wordt voorgestaan. De werkloosheid in de verschillende mi d dens tand she drijvenheeft eveneens, een punt van bespreking uitgemaakt Over het algemeen bleek de werkloos heid in de mid-denstandsbedrijven niet groot. Een uitzondering hierop maken da veenderijen en het klompenmakersbedrijf. De Bedrijfsraad voor de veenderijen zal met voorstellen komen, ten einde da werkloozen aan werk te helpen. Het bei stuur van den Mididenstandsbedrijfsraad' zal hierin behulpzaam zijn. Staatscommissie inzake voortbrenging en verdeeling van goederen. Naar da „Msh." verneemt, heeft, in overleg met de Rcgjpring de Staatscommissie tot onderi zoek, door welke maatregelen de voorti brenging en verdeeling van goederen meelt dienstbaar kunnen worden gemaakt aani het algemeen belang, aan een sub-comi missie opgedragen een onderzoek naar da trustvorming en de gevolgen daarvan voor het economisch leven in te stellen. Regeling arbeidsovereenkomst. De Minister van Justitie heeft een commissie ingesteld aan welke is opgedragen te oni derzoeken, hoe de arbeidsovereenkomsten! lusschen de reeders eenerzij-ds en de knpis teins (schippers) scheepsofficieren en' scheepsgezellen opnieuw bij de wet behoo-i ren te worden geregel-d, om te voldoen! aan de eisolien van den tegenwoordigan' tijd. j Uit onze Oost, Het bestuur aanvaard. Bij het De partement van Koloniën is bericht ont vangen, dat de gouverneur-generaal van: Nedorlandsch-Indië, mr. D. Pock, het bestuur heeft aanvaard, J „1 De Oberammergauer-passiespelcn. Naar het „Centr." verneemt, worden met de R, K. Oratoriumvereeniging te Amster dam onderhandelingen gevoerd, om dit jaar de bekende Oberamtn-ergauer-passie-c spelen te Amsterdam te houden. Het plan bestaat, gedurende 10 dagen, 14 uitvoerin gen te geven en wel in het Stadion, ven moodelijk in de maand Juni a.s. Het Stadion zal voor deze gelegenheid gedeeltelijk overdekt en bebouwd worden.: Gaan de plannen door dan zullen dei hoofdpersonen uit Tirol naar Amsterdam! komen, terwijl de leden der R. K. Oratoi riumvereeniging, een 300-tal, het „volk" voorstellen. De repetities zullen binnenkort begim nen. Staking door verlaging der looncn. 1 De Tilburgsche Band- en Vcterfabriek heeft de loonen met 13 tot 16 pet. ver laagd. De besturen der arbeidersorganisa ties namen daarmee geen genoegen en be sloten tot staking. DE SUIKER. Hot „Ned. Weekblad voor den handel in kruidenierswaren" verneemt, dat de aanstaande opheffing van het uitvoerver bod van suiker verband houdt met het contract, dat inzako de binnenlandseke suikervoorziemng tnrsehen producenten Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. weet ten minste den omtrek. Ik moet mjjn tent opslaan in de her berg, die het dichtst bij het hotel van Btaaf Canélos is." „Bewijs mij dan," zeide de begelaar, Fen grof)ten dienst vriend!" -„Welken?" „Mij mede te nemen." „Dat slaat niet in de order Van mijn officier." J ,Doe het,, jfc verzoek het u" zeide fnovrouw de Flessigny. Daarna wendde zij zich tot den bede laar en voegde er fluisterend bij: „Ga en als gij mij teruggeeft wa t ik verloren heb, dan zullen God, ik en de men- SCÏI611 het verleden vergeten." „Ik zal Dolores terugvinden, me vrouw, zeide Paul Avène; „voor mijn berouw en mijne wroegingen zal ik haar terugvinden" mer en mevrouw de Flessigny viel op de knieën. „Heer," zoo bad zjj, „jk weet niet of Gij het licht zult doen schijnen te midden der duisternis, maar ik heb vertrouwen op Uwe barmhartigheid en ik reken op uwe belofte. Gij hebt mijne tranen gezien en mijne zuchten geteld; zie mij hier, o Heer, met uit gestrekte armen en gefiroken hart. mijne dochter terugvragen, gelijk Maria U riep in Jerusalem, toen zij U ver loren had." Twee kleine handen werden op hare schouders gelegd. „Bid," zeide de wan hopige moeder, „bid. Gij zjjt een on- schu' k t kind en God zal u verhooren zeil uagl gij Hem een wonder." -et het niet, lieve, mear ik gel ooi, uul ik reeds vroeger met ge vouwen handen gebeden heb en dat mijne moeder mij schoone gebeden leerde. Maar ik kan ze mij niet her inneren. Somtflds, wanneer het „Hcht van de Maagd sohittert „Wat noemt gij het „licht van de Maagd?" Het kind toonde de zilveren nnaaii, die daarbuiten schitterde. „Aan heldere nachten, door veel ster ren verlichtaan een grenzenlooze zee, met gouden golvenEn dan kooit mij voor den geest een gebed, dat ik nooit in Frankrijk hoorde „Dus herkent gij zeer zeker als u bekend de voorwerpen, die gij bij pro fessor de la Condamine gezien hebt?" „Ja, ja," antwoordde zij. „Maar ik ben ook zeker, dat op den dag waarop het aardsch Paradijs voor mij zal ont sloten worden „Het aardsch Paradijs Wat bedoelt gij daarmede?" „De schoone kerk, ziedaar het Para dijs op deze aarde. Welnu, den dag waarop ik gedoopt zal worden, zal God mjj het gebed herinneren, dat ik vroe ger geleerd heb." „?oudt gij dan ons zonder smart kunnen verlaten 1" „Neen, ik bemin u; maar men zegt, dat ik een heiden was door den Heer verworpen. Ik wil geheel zuiver worden, om minder onwaardig te zijn om te bid den en om ,God beter te kennen," „Gij zult een ware heilige worden, mijn kind. Gpjiu pusten." Zij baden gezamenlijk, dezelfde gunst aan God vragend en daarna bracht Flavienne het wilde meisje ter ruste. In. dien tüd maakte Grand-Huuier zijn eersten tocht, in gezelschap van Paul A vine en de lakeien van graaf Cané los. HOOFDSTUK X. DE SCHATMEESTERS DER ARMEN. In een burgerlijk, bijna armoedig ge meubelde kamer, ljgt een grijsaard in een grooten leunstoel. Zijn lichaam toont zijn groote magerheid door de kleederen, die hem bedekken, heen Een verlamming heeft den ongelukkige getroffen vóór de jaren hem vervallen deden. Zijn witte haren bedekken ecu hoog gewelfd voorhoofd, zijne wenk brauwen zijn nog zwart en nu en dan schittert een krachtig' leven door Zijne bruine oogen. Zijn edel voorkomen is in tegenspraak met den eenvoud die hem omringt. Maar, toch vormen ver schillende voorwerpen een vreemde te genstelling met de eenvoudige meube len. Boven den schoorsteen is een schilderij opgehangen, voorstellend eene vrouw van schitterende schoon heid. Zeldzame wapenen hangen langs de muren, met familiewapens versierde boeken liggen op Heine tafeltjes. Tegen over den verlamde hangt een kruisbeeld van bewonderenswaardige schoonheid Zijne oogen vestigen zich dikvdjls daar op met een uitdrukking van berouw en liefde. Heel het leven van den man ligt in zijne oogen. Zijn mond kan slechts met de grootste inspanning eenige woorden vobrlbrenge'n, maar hot oog behoudt zijn uitdrukkingskracht, zijn welsprekendheid, het spreekt tot het kruisbeeld. Een bewonderenswaar dig schouwspelde half gestorven mensch cn het kruisbeeld beantwoord den aan elkander. Het vleesch van de eene was als marmer geworden ouder den druk van het lijden, bij het tweede was de kunst er in geslaagd in de stof een schijn van leven te leggen. Een dienaar, Firmin genaamd, wiens gewaad en houding meer een boek houder dan een dienstknecht aanduid den, bracht een kandelaber met kaar sen en zette die op de tafeL De grijs aard ondervroeg hem met de oogen. „De graaf is tcru<*ekomon," ant woordde Firmin op die zwijgende vraag Een o ogenblik later kwam eenmau., van ongeveer 40 jaren binnen. Wij zeg gen ongeveer, want hij kon ook jon ger zijn. Zijne vermagerde trekken, zijn ro«de oogleden, zijn gerimpeld voor hoofd, waarover grijze haren neerhin gen, kouden hem ouder doeu schijnen dan hij werkelijk was. Hij haastte zich tot den grijsaard en vroeg hom: „Hoe gevoelt gij u?" Een sombere glimlach Was het eenige antwoord. Voor hem was geen genezind mogelijk cn geen genezing te hopen. „Ziedaar de registers, die gij wenscht te raadplegen, vader. Als gij wilt zal ik van avond de sommen optrekken, die wij hebben uitgegeven tot onder steuning der armen en zullen wij daar na onderzoeken wat wij kunnen doen om de on gelukkigen, die aan onze deur Hoppen, te verlichten." „Leen, Humbert," antwoordde de grijsaard met mocüte. (Wordt vervolger,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1