Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Advertentieprijs: BINNENLAND. ssinnenlandsch Nieuws, Verkeer en Posterijen. Gemengd Nieuws. Korte Berichten. Orde en Arbeid 0e uitsluiting ia het Heersn- kieedingbedrijf. Kunst en Kennis Handel en Nijverheid. No DINSDAG 29 MAART 1921 3e JAARGANG Abonnementsprijs; Per kwartaal voor AlkmaarI 2.— Voor buiten AlkmaarI 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. mm BLAD ADIWiitUSTnATiti No. 433 REDACTIE;" No. 633 Van 1—5 regels 11.25; elke regel meer f 0.25; Reclame' per regel f 0.75; Rubriek Vraag cn aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. AaTTIle ebonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400—, f 200-, f 100—, f 60,—, f 35,—, f 15,—. 3.3 pCL 15.4 14.3 40.'.) 103 0 66.7 75 60.7 AFWKZIGHbiD IN DE TWEEDE KAMER. De Socialistische „Voorwaarts" klaagt klaagt steen en been over het nood lottig absen theïsme" der Linkerzijde „In de Tweede Kamer beschikt de Rechterzijde, met inbegrip van tie twee. vaak obstinate. rech.sche „wil den'", A. 1'. Staalman en v. d. Laar, over 52 van de 100 zetels. De par tijen ter Linkerzijde lellen te zamen 48 afgevaardigden. „Rij de stemming over den labuk- aceijns slemuon met de geheclc Lin kerzijde en de 2 rechlsche wilden, ook 2 Katholieken en 2 Christeliik- Histonsch m legen Het wetsontwerp zou dos verworpen zijn, wanneer de Linkerzijde even goed was opgekomen als te Rechterzijde Het werd even wel aangenomen met een betrekkelijk groote meerderheid van 42 tegen 32 stemmen, ,.Dii de stemming waren van de Kamerfracties, die uit meer dan één lid bestaan, afwezig Katholieken Anti Revo utionna.ren hr stei k il Moris ban ,S ma: .-eniocivie Uüx'. liilLW '.',611 Vrtt'/'n i n r t n iTnie T.TiV te VrIJ-LiElratên Economische iioiUers Met uitzondering van de Vrijzinnig- Demo raten, was dus de opkomst van de partijen der Linkerzijde veel en veel slechter dan die van de Reohtsche partijen." i)t EC0SUM1SCHE SA KG HES Wenken voor den Nederlandschen kandel De NedeUandsehe Kamer van Koop- lian iel voor D .i sclilan I Damrak 83, Am- s er a u, deelt mede, dat de Herman Ré para; ion Bilt op 31 Maart in werking tree t, zoodat aangeraden wordt, Duit- eclie goederen, voor bet Brit ch Vereenigd Koninkrijk bos'.emd, onverwijld te ver schepen, mits aankomende vóór 1 April Hetzelfde gelrlt voor goederen, waarvan twijfelachtig is, of niet meer dan 2-5 jiCi. Ier waarde Duitsch is. De waarde moet. berekend worden f.o.b. Engelsch» ba.en-, 'us inelus'e1' kos ea in en door NV Ierland. Bij fabrikaten, ter veredeling of be werking i aar Duitschland gezonden en voor weke. export naar Groot-Brittanië bestemd, kan voor de berekening der waarde en iiet percentage van hoogstens 2i pOt. worden afgetrokken de waarde, die het baif-fabrikaat bij import naar Duitschland had. Wanneer het onmogelijk is, de goede ren vóór 1 April een Britsche Laven te doen he-eiken, wordt aangeraden te zor gen, da* dezo goederen althans vóór 15 Aiirii al laar aankomen en zijn zij vrij van be loeide heffing van hoogstens 50 pOt., indien het contract van den expor teur met den importeur in Groot-Bvitan- nië vóór 8 Maart werd afgesloten. De Nedei-Iandsche Kamer van Koop handel voor Duitschland geeft voor haar led,en verklaringen af, dat dit het ge- va is, nadat zij zich door kennisneming c afstempeling van het desbetreffend co ui ra -I en rorre r ondeniie hiervan heeft over; nigrt en e "ntueel ook na inzage der boeken. H -B.it lm con uiaat le Amsterdam verk aart zi h bereid, voorhands bedoelde verklaringen, cl - re"ommandafios te aan vaarden. Ook zal de Kamer voor haar leden verklaringen afgeven, dat naar haar in zicht minder dan 25 pOt. der waarde der exportgoederen an Duitsche origine is, na'at haar bewijzen als boven zijn ove gelegd. Deze regeling is voorloopig, tot'ai de Engelsche consulaten nadere instructies aangaan e certificaten van origine en i a ere instruct es ter bepa ling der waarde hebben ontvangen. De heffing zal hoogstens 50 pOt. be dragen ea het is te verwachten dat van Duits- he eheu i a i n geen of althans oen gering perce.'i age zal worden geheven. oorschotten, door den Britschen impor teur op do goederen gegeven, kunnen 'n mindering van de heffing worden ge- icaht. Uver goede, en, die ua 15 April bin- nenkoiiien, kan een commissie, door den Board of Trade aan te wijzen, alsnog vrijstelling van de heffing van 50 pCt verleenen, in ien le i a en genoege blijkt, a hekelde goederen vóór 8 Maart wa ren geko-ht. Raadzaam acht de Kamer hei voor* bandsslezhts oontraoten af to sluiten, waarbij de betaling binnen Nederland wordt verlangd, dus b.v. c.i.f. London payment against documents bij een na der Ann te wijzen bank in Nederland. Hot is te verzachten, dat goederen ua Aprii zonder certificaat van oor sprong arrives rende, als Duitsch eigen- oom zullen worden boschouwd, behou dens tegenbewijs. Tot ausver is genoemde wet niet ioe- •j«eseiiik w-k)a*'é! ny JiriM.'h-Jndié <an de Kroon-koloriién, terwijl de dominions desgewenscht voor eigen wetsbepaling moeien zorg dragen.' WIJZIGING DER KIESWET. Uit het voorloopig verslag der door dc Regeering voorgestelde wijzigingen van de Kieswet, blijkt dat deze over 't algemeen in beginsel worden toegejuicht. Verschiedene leden wilden echter nog verder gaan dan de Regeering en aolittcn een verhooging tot 90 of 100 pet. van den kiesdeeler wensclielijk. Voor de gemeente raadsverkiezingen zou echter, naar veler meening, de eisch van 50 pet. moeten blij ven bestaan, omdat in verband met den werkkring van den gemeenteraad er meer aanleiding bestaat, dat de kleine belangen partijen daarin zijn vertegenwoordigd. Verscheidene leden betoogden de wen- schelijkheid van maatregelen ten behoeve van kiezers, die op de stemmingsdag uit hun woonplaats afwezig zijn. Sommige le den hoopten, dat een regeling zal te vinden zijn, die het mogelijk maakt het stembil jet elders in te leveren. Andere leden wenschten de afwezige kiezers te helpen door ailen de gelegenheid te geven door ïiddel van een gemachtigde te stemmen. Eenige leden vestigden de aandacht op vrij reizen voor afwezige kiezers, als in België. Verscheidene andere leden konden met de mogelijkheid van machtiging van kiezers zich niet vereenigen. Sommige leden betreurden het, dal door het voorstel der Regeering de beteekenis der voorkeurstemmen wordt verminderd. Eenige leden waren van meening, dat met het stelsel van voorkeurstemmen geheel moet worden gebroken. Verscheidene loden gaven de Regeering in overweging aan de onderteekenaars van een lijst de bevoegdheid toe te kennen om te beslissen dat op die lijst alleen lijststemmen zullen kunnen worden uitge bracht. Verscheidene leden wenschten te zien bepaald, dat in elk geval een candidaat ten minste de helft van den kiesdeeler moet hebben bereikt om verkoken te zijn. Eenige leden waren van oordeel, dat de stemplicht die bij de laatsle Grondwetsher ziening was ingevoerd, weer moet worden afgeschaft, omdat het daarmede beoogde doel niot is bereikt. Sommige leden merkten op, dat de in- v«ring van het vrouwenkiesrecht er toe zol moeten leiden aan het begrip „geldige rec!®i van verhindering" een ruime uitleg ging te geven. Ten slotte geeft de heer Rutgers een na dere uiteenzetting van zijn bedenkingen le gen de voorgestelde wijzigingen van art. 103 der Kieswet en dc hiermede samen hangende wijzigingen, Gouverneur-Generaal Fock, Naar Aneta uit Weltevreden meldt, heeft de ..Deli Crt." in een vraaggesprek met den heer Fock, van dezen vernomen, dat hij niet gelooft in het Japansch gevaar. Hij ziet de kwestie van het ambtenaren-te kort zeer donker in. Er zijn plannen in de maak om er in te voorzien. Mr. Fock is voorloopig voornemens den ambtena- renstaf van Graaf van Limburg Stirum over te nemen. Het instituut Volksraad zal waarschijnlijk spoedig werden her zien. Vooral met hef oog op uitbreiding van de bevoegdheid van den Volksraad zal gewacht moeten worden tot de grond wetsherziening. PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSOR GANISATIE EN HET R. K. STAATS- PROGRAM. Men zal zich de motie herinneren die wij publiceerden, welke op 11 Maart j.l. werd aangenomen in de vergadering der besluren van de R. K, Werkgeversveree- nigingen in verband met het vraagstuk van R. K. Staatsprogram en de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie. Het „Patroonsblad" publiceert nu het anlwoord van den R. K. Ccntralen Raad van Bedrijven hier te hebben ontvangen. Dit anlwoord luidt als volgt: Door dezen hebben wij beleefd de eer het volgende ter Uwer kennis te brengen. Het bestuur van den R. K. Cenlralen Raad van Bedrijven heeft gisteren een Be stuursvergadering gehouden, waarin aller eerst besproken werd de gepubliceerde motie van de vergadering van Alg. R. K. Werkgeversvereeniging en het R. K. Ver bond van Werkgeversvakvercenigingen. Men betrurde teil zeerste dal deze molie was gepubliceerd alvorens een gedachten- wisseling tusschen de Grool-Werkgevors en hel Bestuur van den R. II Cenlralen Raad van Bedrijven liad plaats gehad. Zoolang dit niet is geschied wees men nadrukkelijk eiken niet gemoliveerden aanval op het beleid der leiding af. Tevens wensehl hel Bestuur, mei het oog op de vele publicaties van verschillende zijden, nadrukkelijk vast le leggen, dril het Be stuur bij iedere door hem gepropageerde actie zicli lieefl geplaatst en wensehl le blijven plaatsen op de basis van Je be staande door dc gdiëcic R. K. Vakbewe ging goedgekeurde statuien. Naar de „Maasb." verneemt, zal prof. mr. J. A. Veraart een drietal spreekbeurten vervullen over publiekrechtelijke bedrijfs organisatie en het R. K. Staatsprogram n.l. op den 2den Paaschdag te Leeuwarden voor den Kieskring Leeuwarden, op April op een meeling in „Concordia" te Enschedé en op 9 April te Alkmaar voor den Rijkskieskring Den Helder. MAATREGELEN VOOR DE PAASCH- DAGEN. In verband met de drukte inzake het reizigersvervoer is te wachten, zijn de volgende maatregelen getroffen: Op Zaterdag 26 Maart, gedurende den geheelen dag zullen talrijke vóór- en. volghneinen Ioopen, Op Zondag 27 Maart, eukele exira- treinen zijn uitgelegd, voornamelijk in den voormiddag. Op Maandag 28 Maart: verschillen de vóór- cn volgtreinen zijn ingelegd, hoofdzakelijk in den namiddag. Op Dinsdag 29 Maarl zullen vele extra-treinen loopen. De voortreinen loopen in het alge- genieen 8 minuten vóór den hoofd- trein: is deze laatste in vertraging, dan wordt de voortrein opgehouden uiterlijk tot vertrektijd van den hoofd- trein. Te Amsterdam C.S. wachten ver schillende treinen alleen de aanslui ting van den voortrein af, indien deze in vertraging is. HOLLANDSCHE ZINDELIJKHEID. Men schrijft aan de „Tijd": „We gaan zachtjes aan weer den zomer tegemoet en daarmee den tijd van lichte toiletjes. En menige dame, die per spoor op reis gaat, verwondert zich er over, dat bij het verlaten van den trein haar toiletje besmeurd is. Als zij echter in de gelegen heid was geweest meermalen het reinigen van de coupé's op de spooremplacementen gade te slaan, zou ze zich heelemeel daar over niet verwonderen. Dat reinigen gaat aldus: een man of van J. M. Z. uit de Kieinerstraat te 's Hage door een 39-jarigen man aan gegrepen, die den knaap op den grond wierp en hem poogde te wurgen. Op het hulpgeschrei van een kameraadje van don jongen, kwamen plantsoenwaehtevs toegesneld, waarop de aanrander de vlucht nam. De man ïb later door de politie aangehouden en bleek te zijn zekere D., wonende aan dó Groot Hor- toginno-laan in de Residentie. De Ge neeskundige Dienst, die den man in observatie heeft genomen, constateerde dat zijn geestvermogens niet in orde waren. Hij is naar het gesticht Oud Èoozonburg overgebracht en daar ter ver pleging opgenomen. Overreden en gedood. Te Glamor- brug is Donderdagavond do 14-jarige loopjongen Johan ten Thije van zijn rij wioi vlak voor-den trein gevallen, over reden en gedood. JAMMERLIJK OVERVAREN. 9?zr hoogte van de Wilhelminahaven te SehieJam heeft Donderdagavond op de rivier de Maas een aanvaring plaats ge- ha:!. Het ss. „Hamburg" heeft de zand- aak-.de „Vrouw Adriana", schipper J. Bonjnan overvaren, waardoor hel scheep je onmiddellijk zonk. De opva :enden wer den! gelukkig gered door haggerlieden, workzaam aan den baggermolen Slie- dreqht 8 van de firma Volker en Zn. Het'wrak ligt gevaarlijk voor de scheep vaart, terwijl de mast pl.m. 55 M. bo ven water uitsteekt, HET AUTO-ONGELUK TE OVERSCHIE Mén verzoekt mee te doelen, dat de jongen, die bij Oversöbie door den auto van den heer Van Beresleijn overreden were, geen schedelbreuk gekregen heeft. Wel' is een been gebroken. De jongen hing aan een auto en viel toen door on verwacht sloppen er af, .waardoor hij vlak voor de wielen van den auto van den ;.heer B. kwam. Niet deze, njaar zijn chauffeur zat aan het stuur, dié echler het ongeluk met geen mogelijkheid ver hinderen kon. BOTSING MET ERNSTIGE GEVOLGEN. isfaEij den overweg der Hollen Bono spoor Te Baarn, kwam Donderdagmiddag een H.D.-motorrijwiel in botsing met een vrouw met een stoffer (zgn. varken) ge- fiet5rijder. D<J bestuurder van den motor, wapend, begint bij den wagen vanaf de locomotief, veegt daarmee onder de ban ken, het ruil uit de coupé, en gaat met dienzelfden stoffer heel gemoedelijk over de kussens, en volgens het rijtje worden I. II en ook de derde klasse door elkaar heel zusterlijk met dien éénen stoffer bewerkt. Of ook de privaten in die eer deelen, mag ik niet zeggen; ik schrijf alleen even, wat ik meermalen gezien heb. Dat het met de properheid van de privaten; de lichtsterkte in de coupé's tegenwoordig treurig gesteld Is, in weerwil van de be- trefefnde oekases van de spoorwegdirectie, is iedereen bekend; maar Hollandsch zin delijkheid bovenall' VERGIFTIGING? Te Hilversum is aangehouden juffrouw D. De Man, met wien z(j leefde, was on der verdachte omstandigheden gestorven, zoodat politie en justitie een nader on derzoek wenschten. De verdachte werd naar Amsterdam overgebracht. Het lijk is in beslag genomen ter gerechtelijke schouwing EEN SCHAAP IN DE KERK. Men schrijft aan de „Nederlander": Plaats van handeling de groote Wes- terkerk te Enkhuizen, Zondagavond 6 uur. Het orgel laat zijn schoon voorspel hooren, de gemeente zet zich. Als voor zanger inzet en prediker den kansel be stijgt, eenig gestommel in een der dichte imuurbanken. Gestommel wordt heviger. Kerkbediende snelt toe. Predikant inlus- schen aan voorgebed begonnen. Nu luid gestommel en gebonk. Eenigen denken aan toevallijder. Als de dominee echter „amen" zegt, wordt bet deurtje der bank geopend en te voorschijn springt een reusachtig schaap daar blijkbaar door den kerkbewaarder „gestald" vanwege de kou en nu in allerijl door de dichtst bijzijnde deur naar buiten geloodst. Prediking zonder stoornis verder Ie volgen. BRAND TE APELDOORN. Vrijdagmorgen omstreeks half ne gen toen de vrouw van den villabe woner J. Knigge aan den Deventer- straatweg te Apeldoorn, de kachel met petroleum wilde aanmaken, ontstond brand op de bovenverdieping door dat de inhoud der petroleiunflesch ook ontbrandde, welke door de vrouw op den vloer werd geworpen. IJlings spoedde zij zich met haar kind naar beneden, want de vloer stond direct in lichter laaie.Twee kamers en een groot deel van het dak werden ver nield. De schade bedraagt 7000 gld. welke door benrspolis wordt gedekt AANRANDING VAN EEN 12-JARI- RIG-EN KNAAP. Woensdagmiddag werd ia de Scheve-' ér.uBehe Boschies Let 12-jarigo zoontje de 2de luitenant der infanterie P. v. d. T., bekwam zoo ernstige blessuren aan het hoofd, dat dr R. Heijbroek uit 'Baarn overbrenging naar het ziekenhuis noodig oordeelde. Den fietsrijder, den militairen arts B., uit Amersfoort, werd een arim geheel verbrijzeld, zoodat hij ter verpleging te Hilversum moest worden opgenomen. Brandstichting. De 20-jarige vis- schers G. B. en R. V. uit Lemmer (Friesl.), zijn als verdacht van de brand stichting het vorige jaar Juli in het badhuis te Lemmer gepleegd, gisteren ge vankelijk naar Heerenveen getranspor teerd en ter beschikking van den Officier van Justitie gesteld. Fabrieksongeval. Op de oliefabriek „De Toekomst" te Wonnerveer is een arbeider bekneld geraakt tusschen een pers en een looper waardoor hem het sleutelbeen werd verbrijzeld. Valsch bankbiljet. Aan een bankin stelling te Deventer is door de politie een vaisch bankbiljet van 25 in beslag genomen. HeibrandDonderdagnamiddag lieeft onder Gilze een heibrand gewoed. Een oppervlakte van 1520 H.A., grooten- deels rijksgrond, is opgebrand. Door een vallenden boom getroffen. De werkman F. vaiu Iersel uil Tilburg kwamgisteren te Vught bij het rooien van boomen onder een vallenden boom. 'Zwaar gewond Werd hij naar hel zieken huis overgebracht, waar hij hedennacht is overdeden. Belangrijke diefstal. Ten nadcele van B. J H. grossier van speelgoederen in de Boekhorststraat te 's-Hage zijn 300 horloges en 12 dozijn zakmesjes gestolen In verband hiermede zijn aangehouden A G. S., brandstoffeiihandelaar uit de Ha merstraat, als verdacht van holing cn G. E., magazijnknecht, wonende Parallelweg die verdacht wordt den diefstal te heb ben gepleegd. In de Vrijdag ie Amsterdam gehouden vergadering van werkgevers in het hoe- renkleedinghedrijf is besloten de par- tieele staking voor eon deel der werk nemers bij bepaalde bedrijven en in en kele sleden geproclameerd, TE BEANT WOORDEN MET een algeheek opzeg ging der overeenkomsten, m.a.w. DE AB SOLUTE UITSLUITING IN HET MAAT-OONFEOITE-BEDRIJF, HE I MAATBEDRIJF en voor een groot ge deelte in liet LNGROS-CONEEOTIEBE- DRIJE, oima'.tende een kleine 1000 werkgevers over het heele land ver spreid. Alle werknemers, voorzoover zij niet in staking zijn, worden helen met in achtneming van den wettelijken opzeg gingstermijn van 8 dagen ontslagen. Door deze uitsluiting worden getroffen allo werknemers in bovenbedoelde bedrij ven, mannelijke zoowel als vrouwelijke, georganiseerden zoowel als ongeorgani seerden, in totaal een 12 a 14.003 ar beiders. Hiermodo .wordt, zoo sohrijft men van 'zeer bevoegde zijde ann de „Maasb." de daad van werknomerszijde oin do sta king le proclameeren een schade van 't na'ionaal belang. Immers, de werkgevers, die tot dusver nog steeds getradxt heb ben het belrijf aan den gang tc hou den in 't belang van de arbeiders en de geheele industrie, worden or nu toe gedreven do geconfectioneerde gooderen in het buitenland voor oigen rekening te doen fahriceeren of zelfs don ge makkelijker weg te volgen cn zo een voudig in het buitenland to betrekken. DE ACTIE IN DE MIJNSTREEK. Naar aanleiding van de mededeeling der mijndirecties in de contact-commis sie omtrent een mot 1 April a.s. in te voeren loonsverlaging vour de rnijn- workers hebben Woensdagavond en Don derdagmorgen de besturen van de Al- gemeene, Christelijke, Roomsch-Kataolle- ke en Neutrale Mijnwerkersbonden ver gaderd om eou beslissing te nemen over het in le nemen standpunt. „Vaz Dias" verneemt, dat de hoofd besturen na gehouden besprekingen be sloten hebben een aires te zenden aan den Minister van L., N. en H., met een protest tegen deze loonsverlaging Verder verzochten de organisaties den Ministor hun een audiëntie toe te staan zoo mogelijk nog voor Zondag a.s. Nog hebben de hoofdbesturen besloten de mijnwerkers Maandag a.s. in twee congressen bijeen te roepen, oen congres van den R.IC Bond en het andere van de drie overige organisaties. Na afloop zullen twee demonstraties worden ge houden. De hoofdbesturen zullen nog bij een komen om besprekingen te hou den tot het formuleeren van een aan de congressen voor te leggen resolutie. De oproep aan de mijnwerkers, is door de besturen der vier organisaties on derteekend. Regeling arbeidsovereenkomst. De Minister van Justitie heeft een commissie ingesteld aan welke is opgedragen te on derzoeken, hoe de arbeidsovereenkomsten tusschen de reeders eenerzijds en de kapi teins (schippers) scheepsofficieren en scheepsgezellen opnieuw bij de wet behoo- ren te worden geregeld, om te voldoen aan de eischen van den tegenwoordigen tijd. DE STAKING IN HET CONFECTIE BEDRIJF. Naar de „Msb." meldt is Ie aangekon digde staking der thuiswerkers en pom piers bij de firma Esders, Peek en CIop- penburg en Bervoels te Rotterdam Vrij dagmorgen begonnen Alle thuiswerkers hebben hun werk voor den bepaalden tijd 'ingeleverd. Voor de ateliers der firma's werd gepost. Onregelmatigheden hadden niet plaats. Encycliekfeest. De door den Bos- schen Diocesanen Werkliedenbond te or- ganisceren Bondsdemonstratie, tor gele genheid van den 30en gedenkdag der uitvaardiging van de Encijclik Rerum Novarum zal worden gehouden te 's- Boseh op 2en Pinksterdag, 16 Mei a.s. De Bondsdemonstratie zal bestaan uit een propaganda-optocht, een openlucht- meeting en eon godsdienstoefening in de kathedraal St. Jan. Als sprekers zullen optreden: Mgr. Mutsaers, Pater Borromeus de Greeve, Mr. Dr. J. v. Best en de heer B. Th. de Wolf van Amsterdam. DE LOONSVERLAGING DER MIJNWERKERS. Naar de „Msb." verneemt, zijn tus schen bestuursleden van den algemoenen Nederl. Mijnwerkersbond en de Federatie van Mijnwerkers onderhandelingen ge voerd over samenwerking in de huidige actie. Deze onderhandelingen hebben tot een voorloopig resultaat geleid. Als het blad goed is ingelicht, dan zal ook de. Federatie aan de samenwerking met de andere organisaties deelnemen, SSodat al lo mijnwerkersorganisaties eensgezind zul len optreden. EEN ALBERDINGK THIJM-HERDEN- KING. De katholieke kunstkring „De Violier" le Amsterdam houdt op Woensdag 6 April o'es avonds Je 8 uur in Maison Couturier een Alberdingk Thym-herdenking. Ed. Brom zal een inleiding houden over; Al berdingk Thym en de Violier, mej. Corry de Rijk zal gedichten en proza Van Thym voordragen en Alphons Laudy zal spreken over Alberdingk Thym's Eeuwgetijde. Na de pauze zat worden opgevoerd: De zegepraal der Schoonheid, blijspel in 1 be drijf van Alberdingk Thym onder leiding van Frank Luns. De Kruisweg van Albert Bei vues. Men schrijft ons d.d. 21 Maart uit Rome: De Hoogw. Pater Generaal der On geschoeide Carmelieten hoeft gemeend om redenen van opportoniteit afwijzend te moeten beschj','ten op het verzoek tot behoud van dien Kruisweg van Albert Servaes voor het kloosterkerk je te Luyl- haegon en last gegeven de staties in plaats van in dc kerk, op te hangen in het klooster. Van veroordeeiing vun den Kruisweg is geen sprake. DE PASSIESPELEN TE OBERAMMERGAU Uit Obeammergau (Beieren) wordt ge meld, dat op 20 Maart j.l. aldaar besloten is, de passiespelen in 1922 weder op le voeren. DE OBERAMMERGAUER PASSIESPELEN TE AMSTERDAM? We lezen in de „Tijd": „In de bladen is bericht, dat met behulp der R. K. Oratoriumvereeniging in het Stadion te Amsterdam „de bekende Ober- ammergauer-passiespeten" zullen worden opgevoerd cn dat daarvoor personen uit Beieren zulien overkomen. Naar wij vernemen, is dit bericht on juist. De „bekende Oberam merg uier-pas siespelen" werden lot dusver uitsluitend te Obcrainniergau en wel door bewoners van die plaats opgevoerd lot stichtende doel einden. Er is dan ook geen sprake van, dat de vermaarde Beiersche spelers, die even. zer door vroomheid als talenten ui.munten, naar Nederland zouden komen, om hier op winstgevende wijze hun tradities le ei- ploiteeren. Wel wordt op het oogenblik onderhan deld met den bekenden impressario A. Fassnacht om diens gezelschap uit Tirol naar Amsterdam le doen overkomen, ten einde, evenals hij reeds in vele sleden van Europa en Amerika deed, nabootsin gen van de Oberainmergaucr Passiespelen te doen opvoeren, een onderneming, welke ■hein reeds aanzienlijke winsten opleverde. Met de bekende Oberammergaucr passie spelen heeft deze groep echter niets uit- HUGO DE GROOT. Jhr. mr. J. J. W. C. von Weiier schrijft aan de N. R. Crt.: „In het jaar 1889 bleek, dat het graf van Hugo De Groot in de Nieuwe Kerk te Delft in vervallen toestand was geraakt en dringend herstel behoefde. Het bestuur dier gemeente maakte toen jhr. J. A. W. L. Cornets de Groot van Kraayenburg, thans wonende te Rijswijk, nakomeling van Hu- go De Groot, hierop opmerkzaam, waarna deze het graf weder in goeden staat deed brengen. Vervolgens werd op 18 October 1889, in tegenwoordigheid van het college van 't dagclijksch bestuur van Delft, het stoffelijk overblijfsel van Huig de Groot in den familiegrafkelder herplaatst. Vooraf echter hadden de weinige aanwezigen ge legenheid gehad om in de consistoriekamer der kerk, welke kamer tijdelijk als rouw kapel was ingericht, het stoffelijk over schot enkele oogenblikken te aanschouwen, en bevonden zij, dat dit oppervlakkig ge zien, bestond uit een volledig geraamte, terwijl merkwaardigerwijze op den schedel nog een klein bosje haar waarneembaar was. Concerten die niet doorgaan. Vol gens de „Tel." gaan de concerten, die het Amsterdamsche Concertgebouworkest on der leiding van Willem Mengelberg gedu rende de door de vereeniging Nederland in den Vreemde te Madrid georganiseer de Hollandsolie Week, niet door. daar het betreffende comité met de vereeniging van orkestleden niet tot overeenstemming is kunnen komen betreffende de verblijf- kwestie. Dientengevolge is het voorgenomen con cert te Parijs, waarvan de opbrengsj zou strekken ten bate van den wederopbouw der verwoeste gebieden en waarvoor on ze gezant le Parijs reeds de noodige stap pen had gedaan, eveneens afgelast. Critieke toestand in de lederindu strie. De R. K. Vereeniging van Ned. Leder fabrikanten en de Bond van Ned. Lederfabrikanten, die op 21 dezer in gecombineerde vergadering te Tilburg bijeen waren, hebben de volgende motie aangenomen: „gehoord de besprekingen over den. onhoudbaren toesland in de lederin dustrie, waarbij duidelijk naar voren is gekomen, dat de Nederlandsche leder industrie mei ondergang bedreigd wordt, tengevolge van dc moordende concurrenl'e door ien invoer van leder uit dc omliggende lauden, die door hun lager valuta veel goedkooper kun nen produceerc-n dan de Nederland sche induslrieelen, achlen het noodzakelijk, willen zij niet gedwongen zijn hunne bedrijven voor onbepaalden tijd te sluiten, dat aan deze concurrentie paal en perk worde gesteld door tijdelijke heffing van een recht, dal hel voor hen na- deelige verschil ni productiekosten compenseert,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1