„ONS BLAD1 BINNENLAND. Gemengd Nieuws FEUILLETON Bureau: HOF 6, Minister Aaiberss Binnenlandsch Nieuws. Luchtverkeer. De wedergevonden dochter No. 147 WOENSDAG 30 MAART 1921 1 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD g g C|||||pa2EES£öSÊ£r ADMINISTRATIE No. 433 I BÏISIüOn. REDACTIE No. 633 Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—f 200,—, f lOO,—f 60,—, f 35,—. f 15,—, Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. -De 5Ösle verjaardag van onzen Minis ter van Arbeid, die Z. Exe. op eersten Pa a sell dag mociht vieren, bij welke ge legenheid hem tal van bewijzen van er kentelijkheid en belangstelling te beurt vielen, doet ons een korten terugblik slaan op den door hem afgelegden weg en de vraag rijzen: „Waarin ligt het ge heim, dat de arbeid van Minister Aal- berse zoo rijke vruchten heeft afgewor pen?" Wie dal geheim wil achterhalen moet heel den ontwikkelingsgang van dit vol- Roomsche leven in zijn beschouwing be trokken. Mr. Aalberse is van den beginne af ge weest de sociale werker, d'e man, die de kunst van. werken verstond als weinige anderen en die met de vijf talenten, hem door God geschonken, wist te woekeren door er vijf andere bij te w'nnen. De vrucht van zijn naarstige bestudee ring van het sociale vraagstuk van on zen -tijd logde bij neer in de 17 jaar gangen van hel „Katholiek Sociaal Week blad", waarvan hij tot zijn ministerschap hel hoofdredacteurschap waarnam, in de eerste jaargangen van ,.De Voorhoede", en in een heele reeks boeken en brochu- ren, versohenen bij de ,,N. V Futura". Maar hij bleef geenszins een theoreticus een kamergeleerde, merkt de „Voorhoe de" zeer terecht op. Hij was op de eerste plaats man van de praetij'k, warm-voelend sociaal wer ker, die door zijn ijver-om-wel-te-doen, weldra stond midden in hel maatsdhaippe- lijk leven. Als lid van de Tweede Kamer der Sta- lcn-Generaal, als directeur van het Cen traal Bureau der Kntih. Soc. Actie en or ganisator van Sociale Werken en Sociale Cursussen, gaf hij heel zijn persoon aan de zaak der gemeenschap. Twee jaren bekleedde hij op eervolle wijze het. professoraat aan de Itooge school te Delft, maar nog bleef hij de ziel van de Kath. Soc. Aclie en leefde hii volophet sociale en politieke leven mede. Toen werd hij geroepen lol het hooge aimht van raadsman der Kroon en werd hem de zware taak op de schouders ge legd als hoofd van een nieuw Departe ment, het Departement van Arbeid, op de eerste plaats het werk van de sociale „verzekering, door minister Talma aam gevangen, le voleinden. Wij welen, met welk .een krachtige -voortvarendheid hij in dit opzicht zich van zij ntaak gekweten heeft. 3 Dec. 1919 kon de Invaliditeits-verzekering, ingrij pend door Minister Aalberse gewijzigd worden ingevoerd Daarnaast trad in wer king de Ouderdomswet 1919. regelende de vrijwillige verzekering. En thans genieten reeds duizenden in den lande van de zegeningen dezer so ciale wetten. Wat Mr. Aalberse gis Minister van Ar beid tot stand bracht in de twee en een half jaar van zijn bewind' ten opzichte van de zorg voor de volksgezondheid, de bestrijding van den woningnood, de verzekering legen werkloosheid enz. is zooveel, dat ook politieke tegenstanders herhaaldelijk gedwongen waren hem hun hulde en erkentelijkheid te betuigen. Een enkel woord over de Arbeidswet. Minister Aalberse bracht ons volk een nieuwe Arbeidswet, een wet, die dieper in het leven ingrijpt dan met vorige re gelingen het geval was. Dat die wet tot stand kwam, wordt hom van sommige zijde euvel geduid. Er openbaart 'zioh, ook in kringen der ka tholieken een zekere reactie tegen den 8- nrigen arbeidsdag. Een verwijt in dit opzicht tot minister Aalberse te richten lijkt hoogst onbillijk* Niet minister Aalberse alleen, maar heel het Nederiamdsche volk, vertegenwoor digd door zijn afgevaardigden in Tweede! en Eerste Kamer, heeft die Arbeidswet gewild. In de Tweede Kamer slemden alle le den, met uitzondering van de Wijnkoop- groep, vóór de wet-Aalherse, in de Eer ste Kamer verklaarde geen enkel lid zich bij de stemming tegen de wet. Een verwijt dus, gericht tot minister Aalberse alleen, wegens de totstandko ming dezer wet is misplaatst. Men rich- te ziah dan ook tegen degenen, die men afgevaardigde ter Eerste of Tweede Ka mer. Maar bovendien, lijkt een reactie tegen de regelingen in de Arbeidswet neerge iegd, hoogst gevaarlijk, omdat daardoor op ernstige wijze het vertrouwen in deze Regeering kan geschokt worden zooals minister Aalberse in de jongste Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer dui delijk aantoonde. De Arbeidswet-Aalberse zal In den te genwoordigen tijd ontegenzeggelijk op een niet al te strenge wijze mogeD worden uitgevoerd Bij de uitwerking van de be ginselen zal zooveel mogelijk vrijheid' moeien worden gelaten, om aan de be hoeften der afzonderlijke bedrijven lege moet te komen. Maar, dit vooropgezet, mag er geen enkele reden gelden om een gevaarlijke reactie tegen de Arbeidswet op touw te zetten. Met de „Voorhoede" gaan wij accoord' waar deze schrijft, dat op ons Katholie ken vooral, groote verantwoordelijkheid rust om mede te werken d'at met de Ar beidswet het doel, dut minister Aalberse*1 zioh heeft voorgesteld, werkelijk bereikt wordt. De Arbeidswet-Aalberse, moet, in het oog van haar maker, op de eerste plaats ten goede komen aan de geestelijke en zedelijke verheffing van het Nederland- sche volk. Dat dit bereikt wordt, hebben ook wij, katholieken, voor een goed deel In de hand, 'mits wij medewerken, mits wij ter harte nemen de treffende woorden, die minister Aalberse in de Tweede Kamer bij de behandeling van zijn wetsontwerp sprak: Daarom hoop ik, dat allen, die vrienden zijn van de arbeiders in den waren zin van het woord, zidh aaneen zullen sluiten om, door mede te werken aan de volksontwikkeling, het stichten van cursussen, het opridhten van volksuniversiteiten, het veredelen van vermakelijkheden samen te werken met voormannen nit de arbeiders-be weging, opdat inderdaad de vrijheid, dlie door dat wetsontwerp zal worden gegeven, gebruikt zal worden in den geest, zooals de vrienden van de ar beiders het ook wenschen, in dezer eigen belang en in het belang van ons volk. Medewerken aan de volksontwikkeling weinigen heb/ben zich op dit gebied zulke groote verdiensten verworven als minister Aalberse. Laten allen, die waarachtige vrienden des volks willen zijn, zooals minister Aalberse hel altijd geweest is, met hem samenwerken om de geestelijke en ze delijke ontwikkeling des volks steeds hooger op te voeren opdat zijn Arbeids wet aan het volk niet ten vloek, maar ten zegen strekke. Ongewenschte elementen verwijderd. Het Zaterdagmiddag in Den Haag gl- opende internationaal Anti-Militairisten Congres, dat daar tot 31 dezer wordt ge houden, is voor de deelnemers, (een alle gaartje van revolutionnaire elementen) op een teleurstelling uitgeloopen. Er was n.l. te# Bilthoven, ten huize van zekeren heer „Bocke, een voor-conferentis gehouden, waar ook een zestal buitenland sche afgevaardigden hun revolutionnair licht wilden laten schijnen. De Justitie meende echter, en terecht, dat we in eigen land al meer dan genoeg van dat licht hebben. Zij heeft daarom dc. buitenlandsche heeren gearresteerd, nadat het huis van dien communislischen Kees, door de politie was omsingeld. De vreem-, delingen zijn daarna, omdat zij geen passen hadden, weer netjes over de grenzen ge zet. Des avonds sprak de bekende bolsje wistische "dominé de Ligt uit Katwijk.over het geval. De Overheid had, zoo klaagde de man, moeite gedaan liet congres te breken door den linkervleugel vooveel mogelijk in te knotten. Daardoor heeft zij de uitgestotenen des te inniger met ons verbonden en het revolutionnair karakter van het congres onthuld. Hij vond het droevig, dat geen zwarte bruine en gele kameraden aanwezig wareij en drong, ter bereiking van het einddoel- op nauwe samenwerking aan tusschen alle1 revolutionnaire. anti-militairisten, ToU stoïanen, bolsjewisten, anarchisten, syndi calisten 'enz. De verheid heeft, door de verwijde ring en het over de grenzen zetten der zes buitenlandsche heeren, getoond,»dat. het haar ernst is met het buiten ons land l»uden van vreemde revolutionnaire'. woelgeesten. Zij ga op dien weg onverdroten voort. Tweede Kamer. -Dc TvieeJe Kima? is bijeengeroepen op Dinsdag 5 April te één uur n.m. MINISTER AALBERSE. Naar aanleiding van den 5tgten ver jaardag van Mr.'F. J. M. Aa™rse, Mi nister van Arbeid, heeft „Het Centrum" Zaterdag een extra-blad uitgegeven, waar in verschillende vooraanstaande personen den Minister hun gelukwenschen aanbieden en Z.Exc. hulde en dank brengen voor den enorm-grooten arbeid in het belang van het vaderland iu 't algemeen en van de katholieken in 't bijzonder door hem ge presteerd. Overeenkomstig den wensch van den Minister werd er aan de viering van de zen dag (27 Maart) geen officieel karak ter verleend, en was er geen receptie. Niettemin hebben zeer velen in den lan de ter gelegenheid van dit verjaarfeest aan Mr. Aalberse blijken van bijzondere waardeering voor zijn arbeid op sociaal- economisch terrein en voor zijn sociale wetgeving geschonken. Een groot aantal personen, onder welken zich zoowel hoog- geplaatsten als vertegenwoordigers van de arbeidersorganisaties bevonden, kwamen in den namiddag van Zondag j.i. te zijnen huize aan de Johan vau Oldeïibarnevelt- laan te 's-Gravenhage den Minister hun gelukwenschen aanbieden. Vele mooie bloemstukken van bonden, vereenigingen en particulieren vertolkten eveneens de sympathie, welke Minister Aalberse ge niet. Talrijk ook waren de bewijzen van belangstelling, welke _men den in alle kringen der bevolking hooggeachten Minis ter aanbood door brieven, kaartjes en te legrammen. Onder de telegrammen was er een van Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht en een van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem. HET CONGRES VAN DE S.D.A.P. Zaterdagavond is ter gelegenheid van het congres der S.D.A.P. de gebruikelijke openbare voor-vergadering te Utrecht gehouden. Het Tweede Kamerlid, mr. G. W. San- nes, uit Rotterdam, trad als spreker op. Hij behandelde in een uitvoerig betoog, de malaise die er in den laatsten tijd on der de arbeiders heerscht als gevolg van den oorlog. Zij keeren zich naar rechts of naar uiterst links, hoewel het kapitalisme en bolsjewisme tot onmacht gedoemd zijn. Te betreuren is het daarom, dat er geen flinke internationale is, die weer opwek king onder de arbeidersklasse zal bren gen. De groote teruggang in ledental in de S.D.A.P. is tot staan gekomen en maakt volgens Spr. weer plaats voor vooruit gang. Spr. schetste de gevolgen van den oor log en wcej er op, dat de arbeiders voor al in het buitenland zelf oorzaak zijn dat reactie en stilstand op sociaal gebied tot uiting komen. De misdadige practijken, o.a. stopzetten van de productie, herleven. Daartegen is het z.i het eenige middel de socialisatie, doch daarvoor hebben de ar beiders ook de politieke macht noodig. Spr, waarschuwde evenwel voor het bol sjewisme, dat den arbeiders een groote te leurstelling za'l brengen. Hij wekte daar om on, de organisatie zoo sterk' mogelijk te maken. In het Zondag gehouden eigenlijk Congres, dat door den heer Vliegen ge opend werd, zeide deze, dat de in 't ge drang komende kapitalistische producties, de bourgeoisie .meer en, meer naar den reactionnairen kant drijft. In de vakbe weging is groote onverschilligheid waar te nemen. In de S.D.A.P., constateerde spr., is iets niet in orde. Een verlies aan leden ais het laatste jaar politieke partij en vak- J beweging hebben geleden, was tot nu toe ongekend. (Thans is er eenige kentering gekomen.) Er is in de partij gebrek aan jrsooniijke toewijding, men beschouwt Traar te veei ais ëen vereeiiïging, waarvan men alleen maar betalend lid moet zijn. De heer Troelstra sprak over het ver schil van meening, gebleken onder de soc.-dem. in de Eerste Kamer in zake de Wielingenkwestie. Het S.D.A.P.-congres machtigde den partij-voorzitter de leiding van de Hol- landsche en Belgische Soc.-Dem. partijen bijeen te roepen ten einde de Wielingen- kwestie te bespreken. 11 Naar aanleiding der bespreking over het militairisme nam het congres het besluit in het strijdprogram der partij op te ne men: actie voor internationale en natio nale ontwapening. In de discussies mengden zich o.a. de heeren Van der Goes, Schaper, Brauti- gam, Kupers en Wibaut. Verlaging van den melkprijs te Amster dam. Met ingang van l April a.s. wordt de melkprijs in de Hoofdstad mpt 2 cent per liter verlaagd. De burgemeester van Rotterdam. Naar het „Vad." vernoemt, zal do heer Zimmerman, directeur worden van de Twentsche Bank. De Nederl. Journalistenkring en de Intellectueele Bond, In do Vrijdag j.l. te Utrecht gehouden buitengewone algemeene vergadering van den Neder- landschen Journalistenkring, werd voor namelijk de vraag besproken of de Kring definitief zal toetreden tot het Algemeen Noderlandsch Intellectueelen Verbond. Na langdurig debat werd een gewij zigde motie-Ed. Po'ak, waa in wordt uit gesproken dat de kring niet tot hei Verbond zal toetreden, maar geen be zwaar heeft, om voor bepaalde gevallen met den Bond samen to werken, met gróoté meerderheid aangenomen. Drankbestrijding. JUBILÉ VAN DEN IIAARLEMSCHEN DIOCESANEN MARIABOND. In het gebouw der St. Joseph- Gezellen-Vereeniging te Amsterdam is Maandagmiddag j.l. het I2i/a-,jarig be- staans-jubilé van den Haarlemschen Dioc. Mariabond plechtig gevierd. Des morgens te 11 uur was in de St. Hubertuskapel een plechtige H. Mis opgedragen, onder welke de Wel Eerw. heer B» v. Leeuwen een drank- bestrijdingspredicatie hield. De op komst der afgevaardigden was zóó groot, dat de kapel ternauwernood in staat was allen te bevatten. Het aantal der ter vergadering ver tegenwoordigde afdcelingen bedroeg 68 Aangevangen werd met de huldiging der bestuursleden door de feestcom missie, welke bij monde van haar pre sidente, mevr. Huyvenaar, woorden van gelukwenscb tot de leidsier van den jubileerenden bond rjphtte en deze met een schat van bloemen begif tigde. In haar speech gaf mevr. Huy venaar een zakelijk, maar ook humo ristisch getint overzicht van de bonds- Iotgevallen over de afgeloopen jaren. Een daverend applaus volgde op de mededeeling, dat het Z. H. den Paus had behaagd het eerekruis Pro Eccla- sia et Pontifice te schenken aan de Bondspresidente, mej. A. Kokshoorn, die van de oprichting af in liet bestuur zitting had. Vele telegrammen, w.o. een van Z. D. H. Mgr. Callier, en andere blijken van belangstelling, be- neveus een zeer groot aantal oloem- stukken, waren inmiddels ingekomen. De vele aanwezigen, onder wie de HoogEerw. Heer Mgr. J. Th. A. Bos man, Deken van Amsterdam, konden dan genieten van een fraai gymna- stieknummer, uitgevoerd door enkele leden van de Amsterdamsche afd. Daarop werd het woord verleend aan den WelEerw. Pater C. O Hen O. P., uit Zwolle, tot het houden der fgestrede. Spr, hield den vergaderden duidelijk voor oogen, welk een schoon werk van Christelijke Naastenliefde de Roomsche drankweer is, hoe vooral het mooie ideaal er van in dezen tijd, die zoo ideaalloos, verstoffelijkt en laag-bij-de-grondsch is, in staat is edele geestdrift voor een goede zaak op te wekken en tot daden te brengen. Spr.'s rede, herhaaldelijk door ap plaus onderbroken, werd aan het slot hartelijk toegejuicht. Na de pauze kwamen Thomasvaer en Pieternel ten tooneele, qpi in een aardige revue een relaas te geven van de bondswederwaardigheden sinds de oprichting. Aan juichklanken ontbrak het niet en herhaaldelijk werd het publiek aangespoord applaus te schen ken, waaraan het gul voldeed om ten slotte met daverend handgeklap het kranige paar een welverdiende hulde te brengen. De presidente, Mej. Kokshoorn, dankte in een kort slotwoord allen, die de zoo luisterrijke viering van het 12y2-jarig feest hadden mogelijk gemaakt en spoorde aan om tnet on- verflauwden ijver te blijven doorwer ken. Namens het geheele bestuur be tuigde zij haar erkentelijkheid voor dc gebrachte hulde. Onder het zingen van „Aan U. o Koning der Eeuwen", ging de ver gadering uiteen. Een weinig later viel een watervliet* tuig, bemand door luitenant Dugand, di( zwaar gewond w.-rd. Viekers vliegtuigen voor Indië. Naaf, de „Tel." verneemt, al door do regoer'ng een viertal Vickera Viking Amphibian- vliegtuigen worden aangekocht. Dczo man chines zouden bestemd zijn voor den! dienst in Nèd.-Indie. Uit onze Oost. Een belangrijke verduistering. Dd controleur Binnenlandsch Bestuur, Van der Bel uit Grisee, heeft zich aangegeven bij den Officier van Justitie te Soerabajai* wien hij bekende 125.000 aan padigeU den te hebben verduisterd, om speelschul* den te voldoen. Hij is in voorloopigei hechtenis gesteld. „Msb."' Een vechtpartij tnet veel dooden. Uit Banjermassin wordt door Anela ge* meld, dat bij een groote vechtpartij van juist aangekomen Chineesche koelies te!* gen Javanen, waarbij twee Javaansche koe* lieloodsen werden afgeloopen, verscheide'* ne dooden en gewonden vielen. Assistent* resident De Haan is met een brigade gé*, wapende politie uit Samarinda derwaarts vertrokken. Twee vliegongelukken. Te Nice zijn Vrijdag twee vliegongelukken gebeurd. Een vliegmachine, bestuurd door den chef-mecanicien Podenant viel op den grond te pletter. De bestuurder overleed spoedig. DOODGESCHOTEN BIJ VERVOER NAAR HET GASTHUIS. Bij het vervoer naar het gasthuis tc Middelburg is overleden de 16-jarigel P. de Haze Az., uit Geersdijk, gem'* Wissekerke, die getroffen werd in1 den buik door het afgaan van een! geweer, dat zijn oom geladen bij zich droeg. De getroffene wilde het geweer eens in handen nemen, 0111 het van naderbij te bekijken, waartegen de oom zich verzette, met het ongelukkig gevolg dat het geweer afging. Voor het instellen van een nader onderzoek is de oom voorloopig in arrest gesteld en naar het huis van bewaring overgebracht. VEELBELOVENDE JEUGD. Vorige week werd ingebroken in de Katb. Jongensschool te Kampen en eenigj geld ontvreemd, benevens potlooden en: dergelijke. De politie vond al spoedig een spoor, hetwelk leidde tot de ontdekking der inbrekers. Ze waren drie in getal eB telde to zamen juist 25 levensjaren, want do oudste was negen en de heide anderen nog één jaar jonger. Voortgezet ondèrl zoek bracht aan het licht, dat het twee van deze boefjes waren met' een onder broertje van een hunner, die zich gedu rende de laatste weken hadden sohullig gemaakt aan twee gevallen vanlade-* lichting en aan winkelroof. DE EX-KROONPBTNS EN ZIJN MOEDER, De ex-Duitsehe kroonprins, —begeleid door den secretaris-generaal in algemeens nen dienst, mr. I. B. Kan, heeft zich Zaterdag naar Doorn begeven tot hei brengen van een bezoek aan zijn moorier* MODERNE ROOVERS IN HET I HAAGJE. Vrijdagavond 8 uur kwamen twee onbekend gebleven personen den bak kerswinkel van Hus, Copernicuslaan! 125, te 's Hage, binnen. Een van hen bedreigde de winkeljuffrouw met een revolver, terwijl de andere de in kas zijnde /gelden van haar opeischle. De juffrouw kon niet anders doen Jan liet geld, ongeveer f 100, af te geven, waarna de bandieten verdwenen. Do politie stelt een streng onderzoek in, HET VERGIFTIGINGSGEVAL TE VIER* LINGSBEEK. Naar de „Tijd" verneemt, is II. uit Vier lingsbeek, die had bekend, zijn vrouw! melk met bedwelmend poeder te hebben, togediend, tengevolge waarvan de vrouw, zou zijn overleden, weer op vrije voeten gesteld. Nader justitieel onderzoek moet hebben uitgewezen, dat vergiftiging niel Naar het Fransch van RAOUL DE NA VERY, bewerkt door L. M. VAN PINXTEREN. R. K. Pr. Hij, dien de oude dienaar de en de verlamde Humbert noemde, ging zitten aan de tafel, opende een hoek met koperen sloten, op een handels- boek gelijkend, en begon te lezen, waarbij de grijsaard hem met de groot ste opmerkzaamheid volgde. Iedere bladzijde, iedere regel van dat boek verhaalde van een ramp, die door <jie twee mannen gelenigd was. Armen ge spijzigd, verre missiën ondersteund, bedden-gesticht in hospitalen, kerken en klooster- hersteld. „Ik herinner mij," zeide Humbert, ide "handen vouwend over een blad, dat hij juist had afgelezen, dat een vrouw mij des avonds kwam opzoeken en smeeken haar te helpen om zich naar haar man te begeven, die uit liefde tot haar zijn- fortuin was gaan zoeken Jn Indië. Zij vernam' den ondergang en de ziekte van ha-ar man, brandde van verlangen zich bij hem te voegen en had het geld voor haren overtocht niet. Wij gaven haar 2000 gulden en zij vertrok ons zegenend. Moge de zee haar genadig en God haar barmhartig geweest zijn." Zijn stem was somber geworden, tra nen verstikte., haar. „Humbert! Humbert 1" mompelde de grijsaard. „Ik zie altijd, zonder ophouden, voor het oog mijns geestig, storm, schip breuk, kinderen omkomend in de armen hunner moedeik zie de donkere oogen van Flavians, die mij aanzien, de blauwe oogen van Dolores, die mij tegenslralen... Ik kan die dierbare beel den niet van mij verdrijvenIk heb gemeend, dat de naastenliefde mijn smart zou bedaren, dat het gezucht van de smarten van anderen mij onder werping. zou leeren, maar ik heb mij bedrogenGod néémt mijn offer niet aan De lcamerdeur werd langzaam ge opend en een priester trad binnen. Zijn voorkomen teekende een zoeten ernst, zijne donkergrijze oogen-schitterden van kalme rust. Zijn ouderdom vormde een scherpe tegenstelling met die der beide mannen. Het gelaat der twee eersten, droefheid en haartstooht leekenend, maakte een pijnlijken indruk, dat van den priester gaf rust. Het maakte zon der spreken een leven van offer en studie bekend. De rust van den arbeid en de blijdschap der naastenliefde wa ren er duidelijk op geteekend. Geen smart, hoe bitter ook, kon zich tol hem wenden zonder troost te vinden. Zijn kleeding, die de apostolische een voudigheid navolgde, getuigde dat hij zioh zclven geheel vergat. Toen hij het neerslachtig gelaat van hem, die door den grijsaard Humbert genoemd werd, zag, ging hij tot hem. greep zijn beide handen en zeide op een toon van diep medelijden: „Mijn heer de graaf, schud, smeek ik u, de herinnering aan die beelden van u af. Vraag niets meer aan het verleden, dat de Heer voor u zoo bitter deed zijn: zie slechts op de toekomst, die u den overstoorbaren vrede en de vreugde dergenen die wij beminnen weder te vinden geven zal." „Ik kan niet," antwoordde Humbert, de handen wringende, „ik kan niet! Ik lieg als ik zeg, dat mijn moed terug keert jk lieg als ik zeg, dat ik ver geet. En toch gij weet het, mijn vriend, heb ik alles beproefd om daartoe te komen. Gij hebt mij gezegd aalmoe zen te geven en ik heb het gedaan; mijn leven te wijden aan het vertrou wen van ongelukkigen en ik heb liet beproefd. Maar de wonde in mijn hart is blijven bloedenHeb ik mij zeiven niet genoeg verloochend? In mijn wan hoop wilde ik verdwijnen van een we reld, die mij niets meer kon geven. Ik ben daarin zoo goed geslaagd, dat mijn vrienden mij omgekomen wanen op een verre kust. Hier in deze onbe kende wijk, in dit besheiden vertrek, ben ik mijnheer Humbert, gelijk mijn vader mijnheer Jacques is. Wij zijn bei den dood: ik, zedelijk gedo-o door het verlies van mijn vrouw.en dochter; hij gebroken door mijne smart. „Neen," zeide de priester, hem de handen drukkend, ;,gij doet u zeiven in di toogenblik onrecht, en de ont moediging, die u als een bekoring o ver valt zal, evenals vroeger, wijken voor hel gevoel van de weldaden, die gij aan anderen bewijst. Ja,, gij hebt u teruggetrokken van de wereld, die u niets meer te geven had, maar om aan God den vrede te vragen, dien Ilij geeft aan degenen die Hij bemint. Graaf Humbert en markies de Flessigny zijn gestorven voor de wereld, maar in hun plaats bestaan twee mannen, die ge heel Parijs „de schatmeesters der ar men" noemt. „En men zegt dat de smart doodt," riep Humbert op bitteren toon. „Gij hebt het recht niet om te ster- vnf" zeide de priester, „want gij zijt de ziel van een groot .werk. Gij hebt zonder twijfel niemand noodig, maar de armen hebben u noodig." „Zie, mijn vriend, ik zou d<? armste bedelaar willen zijn, als ik door een wonder mijne vrouw en mijn iknd kon terugbekomen." „Vroeger ho-optet gij op dat wonder. God openbaart Zijne geheime plannen niet." „Thans hoop ik er niet meer op'. Tien jaren zi;p voorbijgegaan sinds de schipbreuk iïüi de Terrible." Ouder dit gesprek was markies Jacques onbewegelijk in zijn leunstoel gebleven. Zijn blik iu oortdurend op den ongelukkige ge.\e j= - co stom me smart, des te heviaer cc rX\ zich rauwelijks kon uiten, verstikt hem bijna. Door een ontzaggelijke inspan ning wilde hij opstaan, maa-r zijne ver stijfde beencn konden hem niet dragen en hü viel aan de voeten van zijn xoon neder, terwijwl hij fluisterde: ,,Vcrgif< Ten is!" Dal woord en het gerucht van dien val ontrukte Humbert aan zijn verdoo;> ving. Vlug llichtte hij zijn vader pp, zette hem op zijn stoel terug, bedekte zijne ijskoude handen met kussen en riep angstig uit: „Ik dood u, mijn vaderf Heer, hek medelijden met mij." „Uwe droefheid is de straf voor mij 11 f gestrengheid," antwoordde de grijsaard De inlichtingen, door Antonin d Lannoy verkregen ten opzichte van den graaf de Flessigny, waren zeer juist Zoodra de tijding van de ramp, die hem alle geluk op deze wereld ont roofde. hem bereikt had„ maakte hij zijne bezittingen te gelde en vertrok naar Sain te-Mar the. Een langdurige ziekte hield hem daar op. Toen hij wederom sterk genoeg was om een lan gen cevrtocht te wagen, besteeg hij een schip dat naar Nantes vertrok, waait hij in de. maand Augustus aankwam; -Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1