BINNENLAND. FEUILLETON iöinnenlandsch Nieuws. Luchtverkeer. Het gevaar van voor-arrest. De wedergevonden dochter ffrste kamfr K ■•as- No. 118 DONDERDAG 31 MAART 1921 MM 14e JAARGANG Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar t JVtet Geïllustreerd Zondagsblad Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en -aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle gbonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ÖTvgevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200—f 100,—f 60,—, f 35,—, f 15,— Op welke gronden, zoo vraagt men, heeft men dien .ongelukkige dan meer dan drie lange maanden in voorarrest Op Dinsdag 15 Maart jJ.t is ar voor gehouden? Ondanks het verzoek tot in de Alikmaarsdhe Rechtbank een zaak be- vr;j],eidsstehing, reeds in December 1920 treffende valscMiei'd in geschrifte behan- of{ic;eej door den verdediger gedaan, deid, welke om hare ondoorsdiouw- tare duisterheden - een en al „raadsel genoemd moet worden. Een zekere J, de Gr., kantoorhouder der posterijen te Schermerhorn, zou in u1' *aa de maand September van het vorig jaar Se aan. op een postwissel, geadresseerd aan een zekeren gepensionneerden v. d. B. aldaar, Herhaling van het misdrijf was uitge sloten, daar hij zijn functie Ier posterij niet weer vervullen zou mogen vóórdat de zaak voor de Recti t'hanik zou zijn af- E-ii ontvluchting? Eventueel met een bedrag van f 45.75? zijn ambt de oude inquisiteur. „Der sdfrijhl leeds genoeg'ellende door. De poel I personen, 'die geen vaste woonplaats heb 1 111 1 1 1 .1 .1t 1-1 -il l. 1 -11 1 i kinrtan hot r-1 f 1. •valsóhelijik de handteeikening van v. d. Zonder eigenlijke middelen van bestaan? B geplaatst hebben, sous-entendu na- Hel wil een ieder, die deze zaak be- tiiurlHk met de bedoeling zich het be- kijkt, voorkomen, dat die gronden, waar- drag van den postwissel ad 45.7b we- op de man ruim drie maanden in voor- derrechtelijk toe te eigenen. arrest werd gehouden, met zeer stevag De kantoorhouder werd in December geweest zijn, als de man zoo grif bij de in voor-arrest giestel'd tot op 15 Maart openbare behandeling m vrijheid werd jj. de behandeling ter openbare terecht- gesteld en later werd vrijgesproken, zitting plaats vond. Heeft deze man nu de geweldig zware Bij die gelegenheid is het publiekelijk „straf" van drie maanden v^or-arrest gebleken, gelijk tevoren bij de in- onschuldig moeten doorstaan? st'ruclie natuurlijk voor de rechtbank I>at is toch iets verschrikkelijks. J5n alreeds gebleken moet zijn dat was hij niet onschuldig te achten, dan men ten aanzien van de vermoedelijke i,ad de Rechtbank hem toch niet vrij- vatecMheid in geschrifte gdheel in duis- gesproken. ter tastte: riet betreft hier oen van de meest De Gr. stond bekenl als een zeer ac- betreurenswaardige mogelijkheden in ouraat en verlrouwcnswaardig man; tjc rechtspleging, dat een man drie 'de inkt, waarmede de „valsche" hand- maalMjen lang leed wordt aangedaan toeikeiiing werd geschreven, was niet wat ll0CKiiottig voor heel zijn ver- het bezit van beklaagde; geen van (|or leven wezen kan cn dat ach- zijtn huisgemooten kan de handteckening teraf blijkt, dat men hem dat leed geplaatst hebben; schriftkundigen n;et had mogen aandoen, maakten uit, dat de handteckening ook van die verschrikkelijke diïi- niet gesteld kon zijn door v. d. B., zoo* geu in een menschenlevenwelke als door bekl. werd verondersteld, daar nooit weer goedgemaakt kunnen wor- deze naar bekl.'s veronderstelling den. toch ooik het geld in ontvangst genomen We hebben het grootelijks in net jlaicl. algemeen belang geacht, op dit ver- De hanidteekening bestond uit 16 ver- schrikkelijke hier eens de aandacht schillende fragmenten, was gelijk des- te vestigen. kundig beweerd werd gezet door ie- Blijkt hieruit niet duidelijk, dat de mand, die een loopend sohrift schrijft; nieuwe „strafvordering" spoedig van de conclusie lag vpor de hand, daf er kracht dient te worden, dat het gepeuterd was om dé hand teek ening na gevaar van voorarrest aanzienlijk moet te bootsen, temeer daar een van wèl loo- worden beperkt? pend schrift getuigende haal onder de Vooral indien bij de praktische toe- handteelkening prijkte. passing van het geldend Straïvorde- Maar die „haal" onder de handteeke- ringsrecht dat gevaar niet gediminu- ning was alweer niet van bekl. eerd woidt. In het labyrinth van raadselen bleef De vraag klemt te meer in zich deze vraag de voornaamste; „Wie heeft <*n kantoorhouder te Castncum ,o„ laren geleden1 een zelfde geval nog die handteckening geze tragischer heeft voorgedaan? De Officier concludeerde, dat de Gr. het gedaafi moest hehben, de velde- diger van bekl. concludeerde met even- Nadat het bovenstaande voor pa veel recht - naar publiek oordeel - £bcabe gerced was tro^ ons ten ar- tikel van M. H. F. in „De meuwe da de Gr. het n i e t gedaan kon hebben, Kroniek„ eveneens over\je zaak van ifiaf or vnnr p.7jP Dpjwenniff ailt'n.aïis aiD- den Schermerhornschen kantoonhou- der, waaruit wel blijkt, dat wij in onze meening niet alleen staan. Na het verslag der terechtzitting M. dat er voor deze bewering althans ab- soluut geen aanwijzing was, en het zeldzaam-voo^komende geval heeft zich voorgedaan, dat de Rechtbank (zelfs zon der dat de verdediger er toen om vroeg) Weergegeven te hebben, .schrijft na zich in de raadkamer begeven te jj hebben verklaarde bij weder opening „Daar is dus iemand, die, naar 't oordeel der zitting geen termen te vinden, den (|t,r rechtbank, en ook naar het oordeel bekl. nog langer in voor-arrest te hou- van zjju dorpsgenooten, het feit, waar den.... En op Dinsdag, 22 Maart, heeft voor hij terechtstond, niet gepleegd heeft, die Redblbanik beklaagde vrijgesprokenen (jrje en halve maand in de gevange- Voor bijzonderheden in deze raadsel- nis afgesneden en met 't odium van te zit- aohtige zaalk verwijzen wij naar de ver- ten op zich. Het is wel goed, dat, waar- slagen der rechtszitting; het is niet onze sqhijnlijk nog in dit jaar, de wetswijziging bedoeling, daarin nog na te pluizen, wordt ingevoerd, die het onmogelijk zal Doch naar aanleiding van dit voorval maken een simpel verdachte in voorarrest hehben wij ons zeer ernstig de vraag gesteld, of het feit, dat hier een man, verdacht van valsdhheid in geschrifte, ruim drie maanden in voor-arrest wordt gehouden, (onttrokken aan zijn gezin cn zijn werkkring, misschien, wel voor heel zijn leven geknakt), terwijl die man bij eerste openbare behandeling der zaak de voorloopige hechtenis, de rechtbank te houden, zonder dat hij den bijstand ge niet van een verdediger. Want daaT zit voor een deel het euvel. Formeel is alles mooi. Het Openbaar Mi nisterie, dat meent een misdrijf te kunnen ophelderen, vraagt aan de rechtbank (meestal beschikt hier de civiele Kamer) (waarbij hoegenaamd geen nieuwe ge zichtspunten verschijnen) aanstonds in vrijheid word't gesteld en na verloop van een week vrijgesproken, of dit feit herhalen wij niet duidt op een zeer ernstig gevaar van voor-arrest. verleent haar goedkeuring, en de waar schijnlijke boosdoener, goed tusschen vier muren gestopt, is een gunstig object voor crimineele bewijsproeven. Maar feitelijk is deze toestand nieftnooi. In eiken Officier van Justitie zit immers uit den aard van Mensch ist faul": De 'luiheid houdt van eenvoudige middelen, en de inquisitie op oen gekooid verdachte is eenvoudig, en geeft ook Wel eens resultaten, die als 'tl ware vanzelf komén. Omdat ook de recht banken dit weten, en omdat zij in dezelfde groote juridische cuisine bourgeoise ge stoofd zijn als htm ambtgenooten aankla gers, zijn zij gemakkelijk in het geven van de machtiging tót de voorloopige hechte nis ook als dé zin der wet haar eigenlijk niet toelaat. Die wet, uit dé Fansche Re volutie geboren, en op de indivldueele bur gervrijheid gespitst, eischt gevaar voor vlucht of voor herhaling, wil de opsluiting van een nog niet veroordeelde, alleen ver dachte, toelaatbaar zijn. In 't geval, waarop wij hier wijzen, was sprake van de wedérrechterlijke toeëige- -ning van, een postwissel-bedrag van f 45,75 bij wege van valsche handteeke- ning door een postambtenaarva der, echtgenoot, burger van een klein Noord-IIoilandsch dorp. Vree-de men dat bij naar Brazilië zou trekken? Kon men vreezen, dat bij, verdacht en met de Justitie detwoge in aanraking, zicli be ijveren zou gedurig valsche baudteelcenin- gen te blijven zetten, gesteld de pos terijen deden anders dan gebruikelijk is, schorsten hem niet in zijn a,mbt? Neen natuurlijk. De rechtbank in Alk maar heeft cfiis machinaal, net als an dere rechtbanken voortdurend doen, re kening gehouden met de „Faulheit" van den Officier en is voor hem over de duidelijke ,wet heebgewandeld. Nogmaals: het zal goed zijn, dat wel dra reeds tijdens de instructie dus da delijk ook bij 't begin van iedere voor loopige hechtenis;- den beklaagde de steun gegund wordt van een gekozen of pro deo toegewezen verdediger: die de in structie zal mogen bijwonen, die dan in een geval als het boven geciteerde gegevenl heeft om bij do rechtbank op^ invrijheidsstelling aan te dringen. Want men ziet, dat 't noodig is. Noodig in Amsterdam. Nog véél meer noodig in provinciehoofdsteden en andere nesten. Officier van Justitie in Alkmaar wat moet het vervelend zijn! Op de Offi cieren van Oorlog in garnizoensplaats jes lijken de Officieren van Rechtsple ging der kleine steden in zooverre, dat zij allen azen op. eenen „vijand". Achter hun societeitsbitter hebben de kapiteins en de majoors er heel wat verslagen. Hun lotgenooten in de verveling, de Offieieren van Justitie, moeten ook op tijd iemand te lijf kunnen, zij hhn vijand, den boef, „waarover men spreekt." Wat moet Alkmaar weinig divertisse menten hebben, dat men met een van postwisselgeknoei zoo weinig te verden ken Noord-Hollander als deze kantoor houder 31/2 maand in het donker van een huis van Bewaring bakeleit om f 45,75. Onze studeerende Jeugd. De „Resb." schrijft: „Er hebben al eens geruchten geloopen, dat het op onze hoogere burgerscholen niet erg pluis is. 'Die geruchten worden nu helaas maar al te zeer bevestigd. Er waren dezer dagen eèn paar leerlin gen van de sohool in de 3e Van den Bosch straat te Den Haag weggestuurd wegens.... onzedelijke praktijken. De schootbengels hehben zich over .dit feit meenea te moeten wreken door bij een leeraar van dïè school, wonende in de Van den Boschstraat, 's nadhls groote biljetten op de ruiten te plakken van het befaamde tooneejstuk: „De zedelijkheidsdiotator" We behoeven bij deze feiten geen uit voerig commentaar te leveneren. Er van onzedelijkheid en bandeloosheid moet ben, alsmede die van niet binnen liet rijk vai wel hee! diep zijn op die school. Boven dien, als maar een klein deel waar is van hetgeen verteld wordt van praktijken op <je school aan de Waldeck Pyrmontkade. jian is het ook daar meer dan treurig. De oriders mogen wel toezien, waar zehun kinderen laten studeeren. Het ziet er wel miserabel uit in de fesiden'tie. Vandaag lekt' er hier een schandaal uit, morgen daar. En nu is dè jiFende reeds onder de jeugd. bullen nu ook haast de tooneelm-en- schen gaan inzien, welk' een fatalen in vloed zij óp de jeugd kunnen uitoefenen, 'ïiti'ze ervaren, waar zelfs zulke afkeurens waardige titels de kinderen töe bren gen?. Naar het Fransch van RAOUL DE NA VERY, bewerkt door L. M. VAN PINXTEREN, a K. Pr. Spoedig ging hij van Nantes naar Pen- marek. Hij wilde de plaats zien, die getuige was geweest van het treurspel, dat hem zijn geluk'kostte. Daar vernam ihij van den pastoor, dat de bende kustroovers zijne misdaden had uitge boet 'De oude Kermac was gestorven aan de wonden hem door zijne zonen toegebracht Eén omstandigheid, hem door den waardigen priester medege deeld, had het hart v,an Humbert bij zonder getroffen. Hij vernam, dat Tolle- avoine. in den nacht van de schipbreuk het leven gered had van eene vróuw' wier naam zij niet kende en die dooi den angst krankzinnig was geworden „Wat was er van dat meisje ge worden „Na een vreeseiijk tooneel en toen zü de geredde niet wedervond ia de grot flEFFING GEMEENTELIJKE INKOM STENBELASTING DOOR HET RIJK. 5'De minister van Binnerolamdsche Zaken leeft de volgende aanschrijving gericht tot Ged. Staten der provinciën: De heffing der gemeentelijke inkom stenbelasting door het dienstvak der Rijk's directe belastingen brengt het gevaar mede, dat genoemde administratie in e.ene positie zal komen,waarbij het zijne, taak niet naar behooren zal' kunnen vervullen. Dit gevaar bestaat in het heffen doof de,gemeenten van belasting' over. inkomens beneden de grens, waarop de Rijiksheffing begint, zoo dat de Rijksdienst dé belastingplichtigen niet een zuiver inkomen van beneden 800 zal hebben op te sporen, te beschrij ven, hunne aanslagen te regelen en ten kohiere 'te brengen, hunne reclames te be handelen en hunne aanslagen in te vorde- jVen, De opbrengst der belasting van die be lastingplichtigen voor de gemeenten zal niet opwegen tegen de zeer groote kosten door het Rijk' te maken. Om aan deze moeilijkheid heit hoofd te "unnen bieden is het wenschelijk, dat de gemeentebesturen door yrijgevige toepas sing van art. 243 d, laatste lid der ge meentewet, 'bij de vaststelling van de ver ordeningen tot heffing van de belasting naar het inkomen, er naar streven zuivere inkomens van minder dan 800 buiten de belastiiig te doen blijven. De marge, waarmede het laagste in de belasting te betrekken zuivere inkomen den aftrek voor noodzakelijk levensonder houd mag overtreffen, ware echter niet hooger te stellen dan 200. Indien daarbij tevens ervan wordt uit gegaan, dat een aftrek' lager dan 400. niet voor goedkeuring in aanmerking kan komen, is door de hier aangegeven toe passing van het vierde lid van art. 243 d der gemeentewet het gesignaleerd bezwaar tol aanmerkelijk geringer proporties terug gebracht. Voor de uitvoering van tart. 243 h der gemeentewet is" het tevens noodzakelijk', dat de invorderingsverordeningen voor de tijdstippen, waarop de belasting invorder baar is, gelijke regelen stellen als voor de Rijksinkomstenfeelasting gelden. Mitsdien zijn in die verordeningen de volgende bepalingen op te nemen: De aanslagen over een vol jaar zijn in vorderbaar, telkens voor een tiende ge deelte, op den laatsten dag der maanden Juni tot en met Maart van het belasting jaar. De aanslagen over minder dan een vol jaar zijn invorderbaar, in zooveel gelijke termijnen als er na de maand die in de dagteekening van het aanslagbiljet is ver meld, nog maanden van hpt belastingjaar overblijven. Op den laatsten dag van elk dier maanden vervalt een termijn. Ver meldt de dagteekening eene latere maand, dan de voorlaatste van het belastingjaar.' dan is de aanslag in zijn geheel invorder baar. De aanslag der binnen het rijk wonendt wonende personen, is echter steeds dadelijk' in zijn geheel invorderbaar. Voorts worden alle aanslagen inN eens invorderbaar, wanneer de belastingplichti ge in staat van faillissement is verklaard, gelijk mede in geval van Inbeslagneming van roerende of onroerende-goederen van wege bet rijk, of van verkoop dier goede ren tengevolge van eene inbeslagneming namens derden, of wanneer de aangesla gene het rijk metterwoon wil verlaten. Ik heb de eer uw college te verzoeken te willen bevorderen, dat bij de regeling van de heffing en invordering van plaatse lijke belasting naar het inkomen op den grondslag der nieuwe wettelijke voor schriften, de gemeentebesturen rekening houden met vorenstaande aanwijzingen. Een permanente commissie voor den economischen toestand. Opgericht is een permanent comité, dat geregeld te samen komt om den economischen toestand on der de oogen te zien en om.te btoordeelen of er aanleiding bestaat tot eenig georga niseerd optreden. Bij dit permanent comité zijn aangeslo ten bet Algcm. Ncd. Vakverbon'd, bet N. V. V., het N. A. S„ het R.-K Vakbu reau en de Ned. Bond van Christelijke Vakvereenigingen. EN CYCLIEKFEEST. De door den Bosschen Diocesanen Werklieidenbond te organiseeren Bonds- demonstratie, ter gelegenheid van den 30e gedenkdag der uitvaardiging van de Ency cliek Rerunt Novarum, zal worden gehou den te 's Bosch op 2en Pinksterdag, 16 Mei a.s. De Bondsdemonstratie zal besitaan uit 'n propagandatocht, een openluchtmeeting en een godsdienstoefening in de Kathe draal 'St. Jan. Als sprekess zullen optreden: Mgr. Mu-tsaers, Pater Borromaeus de Greeve Mr. Dr. -J. van Best en de heer B. Th. de Wolff van Amsterdam. Verhooging van den loongrens. De Haagsche Bestuurdersbond heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer ge richt, waarin met- gracht wordit aange drongen om -de Invaliditeitswet zoo spoe dig mogelijk te wijzigen in den geeSt als door de motie-Duys is bedtfeld (nl. om den loongrens van 2000 te verhoogen tot 3000.) Het A. R. K. O.-Defensie-program* De Commissie uit de Algcm. R.-K. Offi- cieren-vereeniging, heeft haar rapport uit gebracht over een welomlijnd legerpro- gram. dat de R.-K. Staatspartij wordt aangeboden. De Commissie stemt geheel overeen mat het R. K. Defensie-rapport, behoudens eenige geschilpunten. De tabaksaccijns. Zooals bekend is, zullen bij eventuéele invoering van een tabaksaccijns de ambtenaren van het dienstvak der directe belastingen," invoer rechten en accijnzen met de heffing en het toezicht wordert belast. Naar het „N. v. d. D." van goed ingelichte zijde verneemt, zullen daarnaast geen andere ambtenaren •worden in dienst genomen, aan wie de heffing of het toezicht zou kunnen wor den opgedrag.en, zoodat het onnoodig is, zich daarvoor aan te melden. HET CONGRES DER S. D. A. P. De dag van Dinsdag, aan het congres gewijd, waarop het congresbezoek niet zoo talrijk was als op de twee vorige dagen, werd begonnen met een beschou wing van mr. Troelstra over de interna tionale positie der partij. Hij zette in een uitvoerige rede uiteen dat er geen werke lijke vrede gesloten is en de toestand van het oogenblik er eene is, die de kiemen in zich draagt van nieuwe beroeringen in, de wereld. Spreker beval de resolutie van het partij-bestuur aan. Mevrouw Pothuis verklaarde die resolu tie ondanks de mqoie aanbeveling van niet te verwezenlijken binnen het raam van de tweede internationale. Men stuurt in deze resolutie op niets anders aan dan op een soorl van inwendige zending. Het beroep op oorlogspsychose waaronder vole partijen lijden is onjuist, de hande lingen dier partijen droegen ook al vóór den oorlog eenzelfde karakter, ook toen was het reeds dezelfde conservatieve geest. Laten wij deze resolutie niet aannemen, wij Hebben al nietszeggende resoluties genoeg. De lieer Van Kol herinnerde er aan dal de tweede internationale indertijd is ge sticht onder zéér moeilijke omstandighe den. En zouden wij die tweede interna tionale dan nu maar weer moeten afbre ken, dat werk met zooveel moeite tot sland gebracht? Tijdens deze debat'en werd door den heer Duijs eenige malen geïnterrumpeerd. De Voorzitter: „Wij moesten Duijs maar tot congresvoorzitler benoemen. De manier waarop hij hier voortdurend interrupties maakt, is voor ons om er helsch van te worden". Deheer -Duijs. „Zooals hét voor ons is 0111 er helsch van te worden, zooals deze vergadering wordt geleid. Vóórstanders van de tweede internationale kunnen on belemmerd uitspreken, maar tegenstanders worden telkenmale aangemaand tot kort heid. De vóórslanders mogen heele inlei dingen houden". De rij van woordvoerders houdt onafge broken aan. Men hoort pro en contra van de tweede internationale. Afgevaardigden uit Den Haag verklaren zich tegen de tweede internationale. Ten slotte werd de resolutie inzake de Internationale, met op 15 stemmen na al- gemeene stemmen door '1 Congres aange nomen. Onder het zingen der Internationale ging het Congres uileen. DE RADEN VAN ARBEID. Op de vraag van hat lid der Tweede Kainer, den heer Van Rappard, betref fende het aantal ambtenaren bij de ver schillende Raden van t Arbeid en do be dragen van bun salarissen en bijslagen, heeft de Minister van Arbeid medege deeld, dat bij de 39 Raden van Arbeid 1499 personen in vasten dienst zijn, wier totaal salaris voor 1921 geraamd wordt op f 2,669,173,18. Er zijn 483 menschen tijdelijk (totaal salaris voor 1921 geraamd op f 545,784,06). De kindertoelagen wor den voor dit jaar geraamd op f 47,338,26, do vacantietoelagen op f 44.151,34, de overige toelagen op f 16,183,45. Hot aan tal verzekerden volgens de Invaliditeits wet per 1 Eebr. 1921 bedroeg f 1,730,473, het aantal verzekerden volgens de Ouder domswet 1919 per 1 Eebr. 1921 be droeg 140,293, terwijl het totaal aantal verzekerden 1,870,766 bedroeg. Een ingeslapen parachutist. Uit New York wordt aan de Engeische bladen ge meld, dat luit. Arthur Hamilton van de U. S. Air Service zich op 24.400 hoogte ■uit de machine liet valjen. De parachute ■werkte goed. Maar de daling duurde lang. Hij dreef wel acht mijlen voordat hij den grond bereikte en bleek toen ingeslapen tengevolge van de^oude. Uit onze Oost. De nieuwe gouverneur-generaal te Bui tenzorg. Uit Weltevreden wordt ge meld, dat Mr. Fock naar Buitenzorg is vertrokken, al waar hij feestelijk werd in gehaald. Hot station en de weg naar het paleis waren versierd met guirlandes en eerepoorten en de voorhal van bet paleis was in een bloementuin herschapen. Hief hield de nieuwe landvoogd een drukbe zochte audiëntie. Vergadering van Dinsdag 29 Maart Na trekking der afdeelingen wordt dc waar zij haar verborgen had, besloot het kind hare familie te ontvluchten en kwam mijn hulp inroepen. Ik zond haar naar abbé Régis, te Parijs." „Abbé Regis, mijn oude leermeester Maar da.11 ten ik door hem dat kind wedervinden De vrouw, die zij gered heeft, is misschien Flavienne...Wi| zul len onderzoeken „Tolle-avoine is niet meer te Parijs." „Weet gij haar verblijf?" „Neen, mijnheer de graaf. Bij dit treurig geval vereenigt alles zich om ons den draad, dien wij nood.g hebben, te doen verliezen." Humbert bedankte den abbé, gaf hem een rijke aalmoes en ging naar Pairijs. Hij had aan abbe Regis niet meer geschreven sinds het vertrek van Flaivjenne en kwam op zekeren avond, zonder hem kennis gegeven te hebben, in de woning van den markies. Deze zat alleen in een groote zaal, behangen- met kostbare tapijten. Een' wijsgeerig werk lag open op' de tafel. Maar de grijsaard las niet, vlijmende pijnen beletten hem een ernstige ge dachte te volgen. Sedert de verlamming een' deel zijner ledematen getroffen had was hjj stil en treurig. Een enkel man had het - recht een deel zijner droef heid te dragen en te trachten die te verzachten, en dat was abbé Regis. Toen de vervloeking van den ouden Jacques de Flessigny Humbert, den leerling van abbé Regis, trof, gevoelde deze de bekoring een huis te verlaten waaruit de eendracht gebannen was. Maar hij bedacht dat zijn terugtocht Humbert zonder kans op herstel zou doenveroordeelen en hij bleef om diens zaak te verdedigen. God alleen wist, wanneer het uur van toegeven voor den strengen grijsaard komen zou, maar de abbë bezat een groot geloof 'en vertrouwde op de macht, die het gebed op God heeft. Sinds den dag, waarop de jonge man, dien nij had zien opgroeien, uit het vaderlijk huis verdreven was, had de priester geen ander levensdoel dan de verzoening tusschen. Jacques en Humbert Hij tiet daar evenwel niets van blijken. In de eerste maanden, die op het huwelijk van den graat met Flavienne volgden, scheen Jacques de Flessigny den ou den leermeester met groote zorg te ont wijken. Deze haid den moed die soort minachting van den markies te ver dragen. Hij sloot zich op in de biblio theek, nam zijne maaltijden op zijn eigen kamer en bad meer dan ge- Troeistra onaanvaardbaar. Haar inhoud is vergadering geschorst. Na de heropening woonlijk. Hij besloot bij den ouden edelman binnen te gaan op den dag, toen deze den eersten aanval onder vond van de kwaal, die hem later aan zijn stoel zou kluisteren. Maar zijn be zoek kalmeerde den zieke niet en zoo- dra hij hem zag zeide de markies op hitsen toon: „Gij komt mij zeggen, niet waar, dat de hand deS'IIeeren op mij drukt, en mij bedreigen mgt de eeuwige folteringen na de ellenden, van uit leven „Gij vergist u, mjjnheer de markies," antwoordde de priester glimlachend, „ik kom u voorstellen een partij schaak te spelen." „Gij, mijnheer de abbé? Maar gij kent, als ik mij goed herinner, geen enkel spel, geen triktrak, geen homhre en nog minder het schaakspel. Dit spel eischt een groote mathematische kennis en ik geloof niet, dat gij in deze we tenschap even sterk zijt als in de the ologie." Abbé Regis bleef glimlachen. „Hel kost u niets het te beproe ven." „Voor den drommel, dat zal ik doeD en ik geef honderd gulden tegen één. als gij dat goedvindt." „Dait zn'ten inji'ie armen zeer goed de de vinden." „Ik zal u zelfs sommige stukken? teruggeven als gij dat wilt." „Dat' is niet noodig, mijnheer inarkies." „Gij wordt trolseh, abbé;" „Gij wordt spotziek, mijnheer markies." Abbé Regis zette een tafel nabij den stoel van den zieke en rangschikte de stukken van een prachtig kristallen .schaakspel, dat hij van een reiziger, die uit Cliina terugkwam, ten geschenke ontvangen had Na eenige oogenblikken sloeg de markies een verbaasden blik op zijn tegenstander. Hij had met een minach tende onoplettendheid gespeeld en de abbé had daar gebruik van gemaakt, zóodat hij zich wildra ernstiger in spande. Te vergeefs trachtte de markies de voordeelen te herwinnen, hij ver loor de partij. „Dat is eeii verrassing," zeide hij. „Waarvan gij revanche kunt nemen," antwoordde de abbé. „Op dezelfde voorwaarden?" „Zeker, ik heb zooveel armen te on derhouden." Een tweede partij, met zorg gespeeld, eindigd« als de -eerste. De kwade luim van den markies was zeer groot. Hij betaalde zijn tweehonderd gulden met den spijt, niet van een gierigaard, want hij was zeer vrijgevig, maar van een bekwaam speler, die een vernedering ondergaan heeft. „Voor den drommel, abbé, wilt gii mij zeggen, waarom gij schaak hebt léeren spelen „Om u een afleiding te verschaffen, mijnheer de markies." „En gij kunt u beroemen geslaagd te zijn. De toorn Iieéft mijne zenuw pijnen vermeerderd, en ik ben tweehon derd gulden armer." „Pardon, mijnheer de markies, ik'fael mij vergist." De priester stond op, groette en ging heen. Den volgenden dag liet hij naai den toestand van den grijsaard vragen, maar kwam niet. De markies liad op zijn bezoek gerekend en vond zich teleurgesteld. In den nacht, ioen zijne pijnen hem wakker ^hielden 1 i hij over zijne schaakpartij n,a,»e 1 en het middel gevonden 0111 zSjn ^gen- partij schaakmat te zetten. Hij meende de volgende partij te zullen winnen Wördt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1