'T VtBVQlB ïrooiü S Oreesmasp JAARDEPOSITO'S BUITENLAND. i Bureau: HOF 6 ALKMAAR. - Telefoon: redactierno!E633 433 Wo, 2 Zandblad 10 Cts. ZATERDAG 2 APRIL 1921 Advertentieprijs: Parlementaire kroniek FEUILLETON De weüergevoraden dochter No. 150 3e JAARGANG D-HOLLANDSCH E—- „ONS BLAD" Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar j 2.— Voor buiten Alkmaar 1 ^-DU Met Geïllustreerd Zondagsblad i 0.50 nooger. Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f Ö.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. 1 inn x nr\r\ x mn x cn x rsc x <c De Arbeidswet in de Eerste Kamer. Ofschoon de redevoering van den Ka tholieken afgevaardigde ter Eerste Kamer, den heer Wiltert van Hoogland, het aan- hoorcn wel waard was, zoo mag het meest belangrijke, in de zittingen van Woensdag en Donderdag j.l. gesproken, niet op zijn credit-zijde, noch op die van een der ande re sprekers onder de Senatoren gebracht worden. Die eer viel aan den Minister van Arbeid le beurt. De heer Wittert dan, heeft bij de be grooting van Arbeid een zeer uitvoerige rede gehouden. Hij bracht hulde aan Mi- nisier Aalberse voor diens arbeidskracht en doorzettingsvermogen. Overigens was het door hem gesprokene een doorloopende, warme verdediging van publiekrechtelijke regelingen tegenover het z.i. onvoldoende van het particulier initiatief, een pleidooi, rijkelijk doorspekt met uitvoerige aanhalin gen, die blijkbaar een opluchting des ge- n.oeds waren voor den voorzitter van den Haagschen Raad van Arbeid. De heer Wit tert erkende, dat de uitvoering van de so ciale wetten te omslachtig is, dat er te wei nig verband is lusschen de verschillende cnderdcelen van deze wetgeving en ook vreesde hij voor te veel uitvoeringcolleges en te veel ambtenaren, wanneer de Regee ring bij nieuwe sociale voorzieningen tel kens nieuwe colleges in het leven roept. Overigens was zijn rede één langen lofzang op de voortreffelijkheid, der volgens hem zoo schandelijk miskende en ten onrechte gesmade Raden van Arbeid. Ook drong de Katholieke spreker er op aan, de loongrens voor de verzekerden, die thans 2000 is, spoedig te herzien, een wensen waarmee wij gaarne accoord gaan, terwijl hij onder de punlen, welke hij bij gedeeltelijke her ziening wilde veranderd zien, de zegeltjes- plakkerij noemde, een bron van ergernis voor zoo velenl Van het bekende plan Posthunfa inzake de ziekte-verzekering moest hij niets hebben. Hij achtte dit een stap brag, con duur en slecht leisel. Daarentegen wenschle hij de Ziekte-wet- halma ingevoerd le zien, echter niet dan na wijziging op belangrijke punlen: ver hooging van de uitkeering lot 80 pet.; de premie voor rekening van de werkgevers; opneming van de losse arbeiders en uit breiding der particuliere kassen. De rede naar besloot zijn rede van Woensdag met een warm pleidooi voor Tuberculosebe strijding met medewerking der Raden van Arbeid en met de aanbeveling van een Rijks-kinderfonds met verplichte verzeke ring. In de vergadering van Donderdag was het de Katholieke groot-industrieel Jur- gens die de bedrijfsraden ter sprake bracht. Speciaal deed hij uitkomen de moeilijke positie, waar in ondernemingen komen te vrkeeren, de voor een groot deel harer productie op export zijn aangewezen en die niettemin in een bedrijfsorganisatie zouden gebonden worden aan een loonpolitiek welke uiteraard enkel rekening houdt met de vaststelling van prijzen voor den afzet op de binnenlandsche markt. Wanneer we de rede van Minister Aal berse nader mogen kwalificeeren, dan zou den wij haar willen noemen een magi strale les aan allen die hun wapens tegen de Arbeidswet hebben gekeerd. Een deel der industrieelen en de aan hen verwante pers, heeft een campagne tegen de 8-urenwet opgezet, die juist het tegenovergestelde resultaat heeft opgele verd van hetgeen zij gehoopt hadden. Af- van sociale nieuwigheden, onkunde om trent den werkelljken inhoud der wet en keer van sociale nieuwigheden, onkunde omtrent den wcrkelijken inhoud der wet en verklaring van de beweging Jegen de wet. De arbeiders, die van deze on redelijke beweging door hun pers kennis suilen onze winkels i@d©r©ii dag vara Ï21/., toS 2 uur gesloten zijn OMBAT wij dein san ons personeel voldoende gelegenheid tol rus5 kunnen geven. daardoor sSeeris_ o1 personeel voilaitig tJïïjSS. OMDAT steeds ons /T& I1 «HenSengevo!» a ge onze oiièn= te!e nïeS onmoedig behoeft fa wEchfem. OMDAT bedïsmd. U dan vak kundiger wordt jfiJiClllÏJttt N00RDERBANK, Alkmaar'. met Halij, rentebetalng 47» 0 woord kwam hierop neer, dat Z. Exc. er niet aan denkt, van boven af het sociale en economische leven te willen regelen. De samenleving heeft geen behoefte aan doo- do regelingen, wel aan natuurlijken groei en daarbij kan de wet snoeien, uitwassen voorkomen, d.w.z. hoogstens den groei bevorderen, méér niet. De Staat beperke zich, aldus Mr. Aalberse, tot leiding, aan vulling en toezicht en la'.c de maatschappij verder uit zichzelf groeien. DEK PÜTT DE VLAM EINDHOVEN. nog meer bezwarend materiaal tegen de oproerlingen aan den dag, nemen, moesten er wel van onder den in druk komen, dat de eindelijk verkregen inperking van den arbeidsduur ernstig ge vaar begon te loopen. En het gevolg is ge weest, dat de arbeiders, die aanvankelijk, bij gebleken noodzakelijkheid, medewerk ten aan een tijdelijke verlenging van den arbeidsduur, thans weigeren over te wer ken. Die kentering, zoo constateerde de Minister, is een gevolg van de onoordeel kundige wijze, waarop van sommige zijden tegen de wet geageerd wordt. Men wil van die zijde de gehcele wet overboord wer pen en de arbeiders gevoelen nu iedere poging van den Minister om, indien noo dig, vergunning voor overwerk toe le slaan, als een sabotage van de wet. Niet verstandig van deze arbeiders, zal men zeg gen, maar aan welke zijde mocht men hier het meeste verstand verwachten? Of de wet van Min. Aalberse dan vol maakt is? Neen, zei de bewindsman zelf, dal is zij niet. Bij de uitvoering zijn inder daad, wat heel natuurlijk is, leemten aan den dag getreden. Echter de Min. kon dit mecdeelen, zeker 90% der gerezen moeilijk heden zijn door de bepalingen der wet zei ven le ondervangen. Alle economische el lende wordt aan de 8-urenwet geweten. Terecht r.oemde Mr. Aalberse dit een dwaasheid. Inzake de Bedrijfsraden gaf de Minister 'n uitvoerig antwoord men zie daarover de „Indrukken van den Dag'" in ons no. van 31 Maart aan hen, die wenschen, dat de wettelijke regeling der publiek-rech- tehjke bedrijfsorganisatie lot een politieke verkiezingsleus gemaakt wordt. Dit ant- Be Communistische opstand in Buitschland. In Middcn-Duitschland. In Halte en omgeving hebben 22 ine-:, laalfahrieken bekend gemaakt, dat alle slalters, die niet hedenochtend weer aan het werk gaan, zich als ontslagen hebben le beschouwen. De beslissing over het we der in dienst nemen behouden de directies' zich in elk geval nadrukkelijk voor. Terwijl de toesland in Ilalle zelf volko men rustig is, is de silualie ten noorden van de stad verontrustend geworden. In de daar gelegen dorpen bedrijven communis tische henden hun wandaden. Zij schijnen zich op den ten noordon van de slad gele gen Pclcrsberg, die ver boven de omlig gende terreinen uitsteekt, le willen vast zetten. Een stepke politiemacht is van Hal te vertrokken om de terreur in deze plaat sen le onderdrukken. Uit Rijnland-Westfalcn. De toesland in het Rijnsch-Westfaalseho industriegebied vertoont een verdere c spanning. De gisteren uit te VefsctóftehdW districten ontvangen berichten zeggen dat overal het werk wordt hervat. Ook in Remscheid zijn de arbeiders voltallig weer verschenen. Vierhonderd man zijn echter door de werkgevers wegens contractbreuk uitgesloten; over huil weder-aanstelling worden op het oogenblik onderhandelin gen aangeknoopt. In de disLriclen Mors en Rheinhausen, aan den linkeroever van den Rijn, is de rust nog niet hersteld. De communistische elementen terroriseeren daar ook thans nog de werkwilligen. liet werk is daar lot nu toe niet hervat. In de le Bochum verschijnende bladn worden bijzonderheden omtrent de door communisten getroffen Putsch-voorberei dingen gepubliceerd. Daaruit blijkt, dat in grooten omvang met geweld en terreur ge werkt moest worden. In verhand met het verdwijnen van ontplofbare sloffen uit de mijnen werd ontdekt, dat in het Lottental pogingen waren gedaan om ontploffingen leveroorzaken. Bij huiszoekingen kwam zeer bezwarend materiaal voor den hoofd leider der communistische beweging aan het licht. Bij den communistenleider Fass- binder vond mn een onlsiekingsmachine, een groote hoeveelheid was, zooals bij het maken van bommen wordt gebruikt, ver der gaspijpen en wapens. Een vergadering van leiders werd overrompeld, één werd onder een bed le voorschijn gehaald en vier andere, die uit het raam wilden springen, werden eveneens gearresteerd. In het vergaderlokaal werd infanteriemuniiie, handgranaten, geweren, lonten, 87 vijf mark-biljetten van de radenrepubliek, uit gegeven door de „Freie Arbeiterunion Gel- senkirchen", en conlrolekaarien der com munistische strijdorganisatie in beslag ge nomen. Verdere huiszoekingen brachten De mijnen links van den Rijn werden öók gisteren nog voor het grootste deel door de communisten beheerscht, daar de Belgische hezettings-autoriteiten" blijkbaar geweigerd hebben in le grijpen. Alleen is het vormen van samenscholingen verbo den op grond van den kleinen staat van beleg. Het werk ligt in de meeste mijnen stil. In de overige districten van het in dustriegebied is de toestand normaal. Het personeel van de mijnen is bijna overal voltallig opgekomen; ook in de ijzer- en metaalindustrie wordt overal gewerkt. Sylt toch gestorven De leider der communisten Wilhelm Sylt is Donderdagnacht aan zijn verwon dingen overleden. Door het hoofdbureau van politie wordt medegedeeld, dat het in de communiotische bladen uitgesproken vermoeden, dat Sylt geen poging tot ont vluchting had gedaan, in strijd is met de feilen. Alle lot nu toe ontvangen inlichtin gen bevesligen de mededeelingen der poli tiebeambten. Het optreden der politie. Een commissie uit de ambtenaren van 'het rijksininisterie van binnenlandsche za- f ken, het rijksweerministerie eu het Prui- 1.,-minisjr jjk- i 'dtfnenlandsche zaken zi-'i oh .S'i'Svk van het rijkskabinet naar het oproerige deel van Middeu- Duilschland begeven om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de resultaten van het optreden der veiligheidspolitie. Omtrent den indruk, dien de commissie kreeg, werd in een gemeenschappelijke vergadring van het rijkskahinet en het Pruisische kabmt verslag uitgebracht. De commissie heeft kunnen constaleeren, dat de politie haar taak met den grootst moge- lijken ijver en op voortreffelijke wijze heeft vervuld. De maatregelen, Ier onder drukking van de oproerige beweging ge nomen, kunnen als volkomen doeltreffend worden beschouwd. Begraven dynamiet. Donderdag werd in het westen van Ber lijn in een tuin een kist met 21 K. G. dy namiet gevonden, die een bewoner van hel huis, een 24-jarige communist, daar begra ven had. ïlet avontuur van ex-Keizer Karl, De in den loop van den dag van giste ren binnengekomen berichten omtrent den staatsgreep van ex-keizer Karl spreken elkander op de meest frappante wijze te gen en zijn voor een groot deel waar schijnlijk niet meer dan looze geruchten, waarom wij er geen verdere melding van zullen maken. Van belang zijn echter wel de volgende mededeelingen: De Hongaarsche zaakgelastigde te Wee- nen heeft Donderdagmiddag een bezoek ge bracht aan dr. Mayer, den Oostenrij-kschen kanselier, om dezen uit naam van de Hongaarsche regeering te verzoeken ex-ko ning Karei toestemming te geven om door Oostenrijk naar Zwitserland terug te kee- ren. Tevens vroeg de zaakgelastigde aan de Oostenrijk'sche regeering wanneer en onder welke voorwaarden deze doorreeis zou kunnen plaats vinden. In Weensche politieke kringen is men er, aldus de cor respondent van het „Berliner TageblaU", van overtuigd, dat de Hongaarsche re geering deze stappen met instemming van Karei heeft ondernomen. Het heele avon tuur wordt reeds als mislukt en geëindigd beschiuwd, maar toch rijst ook de vraag, of men hier niet slechts met een soort van onzijdigheidsgebaar van de Hongaarsche regeering heeft te doen. De OostenrijkscEe regeering heeft verklaard volstrekt geen bezwaar tegen de reis van Karei te heb ben. Mogelijk is het natuurlijk ook', dat de Hongaarsche regeering heeft willen onder zoeken of koning Karei, indien hij zich tot terugkeer naar Zwiserland bereid verkla ren wilde, door Oostenrijk zou kunnen rei zen. De Hongaarsche regeering logenstraft het bericht, dat de Hongaarsche troepen naar Karei zijn overgeloopen. Alle troe pen zijn haar trouw gebleven. Van beteekenis is ook de indruk, welke het avontuur in Frankrijk heeft gemaakt. Verscheidene Fransche bladen protestee ren voor den vorm, maar laten duidelijk blijken, dat op het oogenblik ernstiger werk te doen staat, dan den ex-koning te verdrijven, gesteld dat zijn volk' hem aan vaardt. Men oordeelt het feit niet op zich-zelf, maar in verband met andere, belangrijker overtredingen van den wil der geallieerden, bijvoorbeeld door Duitsch- land en IConstantijn, even-als met den in ternationalen toestand in het algemeen. Voor Karei zelf heeft men geen boos woord, ooveel energie had men van den onbeduidend- geachten man niet verwacht. Sommige bladen meenen, dat hij te goeder trouw, maar verkeerd ingelicht is, andere dat hij in hel complot is. De „Petit IJ'a- risien" merkt op, dat onder degenen, die zijn zaak voorstaan Hongaarsche agenten zijn. die tot dusver bemiddelden tusschen de Oostenrijksche, Hongaarsche en Beier- sche geheime organisaties en dat op het oogenblik in andere declen van de vroe gere monarchie, met name Kroatië en Slo venië de terugkeer van de Habsburgers ijverig /wordt gepropageerd. Aan conservatieve kringen ziu hun her stel in Hoagarirë.iiiet oug; „aIHg rijn. De „Figaro" komt rond daarvoor uit, ander, bladen wijzen op liet ongerijmde, dat de gealieerden strenger dan tegen. IConstantijn, tegen ICarel optreden, die hun nader staat. De „Matin" verklaart die houding, door iemand uit ICarel's omgeving in Zwit serland, het volgende in den mond te leg gen: ICarel's -troonsbestijging te Boedapest zou een waarborg zijn tegen aansluiting van Hongarije bij Duitschland en bet cor don tegen hét bolsjewisme versterken. In- tusschen zouden anderen weer meenen, verwijt de „Humanité", dat, terwijl de ge allieerden gewezen vorsten als Karei, hei melijk' de hand boven het hoofd houden, Frankrijk de vooruitstrevende elementen in Hongarije afgcslooten heeft. Beroemde „S£É\IgC§HG" Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. Zoo gelukkig door dien over vloed van genade eu liefde die God (ivij geeft, dat ik zeer vrees daar geen verdienste van te hebben, en zooals ik zooeven zeide, uit egoïsme den dier baren Meester te beminnen, die mij met Zijne weldaden overlaadt." De stem van den priester was lui der geworden, zijn gelaat straalde van vreugde en de oude edelman beschouw de hem met een eerbied dien hij vroe ger nooit zoo gevoeld had. Met tref- fenden eenvoud nam abbë Régis het schaakspel op en zette het op tafel „A propos, mijnheer.de abbë," zeide de markies, „ik heb den laatsten tijd .veel verloren." „Ik heb de partijen niet geteld, mijn- Sjeer de markies." „Gij zijt wel edelmoedig... bloos maar fliet, abNéj en open m^n schrijftafel, Het Hongaarsche vilk is eerst Donder dag door een officieel communique op de hoogte gesteld van hetgeen er op den eer sten Paaschdag te Boedapest is geschied De Boedapest-er bladen drukken dit com munique op de eerste bladzijden zonder eenig commentaar af. Een enkel legitimis- tisch blad, plaatste boven het communiqué de woorden: „Zijne Majesteit koning Ka rel te Boedapest". Het communiqué zelf spreekt steeds van den koning", maar nooit van den „gewezen koning". De Weensche bladen, die reeds Dinsdag van de gebeurtenissen uit de Hongaarsche hoofdstad gewag maakten, zijn door de Hongaarsche censuur in beslag genomen, Gisteren is de Nationale vergadering te Budapest bijeen geweest. Voor bet ver loop daarvan verwijzen wij naar de tele grammen. De toestand in Ierland, De i'.iiu'te vree.-.,poging. De „Times" meldt dat als gevolg van Fornuizen Holl. Uzermagazijn v/h. M. DE WILD, Alkmaar, Laat over de Boterstraat. de actie van Lord Midlelon een aantal lersche handelsmannen aclief bezig zijn een oplossing van het Iersch probleem te vinden. Er is een uitvoerend comité benoemd, hetwelk een subcommissie in stelde voor de onderhandelingen met verschillende belangstellenden in de ler sche aangeegenheden. De pogingen van het comité gaan in de richting van hef openen van onderhandelingen tusschen de regeering en het Dail Eirean. Een Amerikaansche veroordeel Hng der Britsche politiek De z.g, Amerikaansche Commissie van Honderd, die op uitnoodiging van de N-ew-Yor,"ksc.be „Nation" was samenge steld om een onderzoek in te stellen naar den toestand1 in Ierland, heeft thans haar rapport openbaar gemaakt. De com, missie beslaat uit vijf gouverneurs val stalen, elf Senatoren, dertien leden van het Huis van Afgevaardigden, de burge-, tneesters van vijflien steden, kardinaal Gibbons (zoo juist overleden), en tai van geestelijken, leeraren, Labour-lei, ■ders, dagbladmannen en zakenlieden. In het geheel zijn 35 slaten in de commis, sie vertegenwoordigd. De commissie verklaart in haar rap, port, dat de Ieren de besdheiming miisA sen van de Britsche wet, waarop zij redht hebben als onderdanen van den Britschen koning. Het lersche volk it evenzeer ontbloot van de moreele be, scherming door het volkenrecht, waarop 'het recht heeft als oorlogvoerende mo, gendiheid. Het is aan de genade overga, leverd van de Brifsche strijdkrachten, Mie, in strijd met alle wetten en met de menschelij-klieid, in Ierland een schrik, bewind heibben ingesteld. Het rapport beschrijft hoe de Britsdie Tegeering aan een sub-commissie heeft Verhinderd Ierland le bezoeken om haar Onderzoek voort te zeiten-; ex zijn even, Vel ooggetuigen uit Ierland naar Ame, rika gekomen om getuigenis af te leggen. 'Vervolgens stelt het rapport vast dat de Britsche strijdkrachten in Ierland (op 'zijn minst 75.000 man, waaronder veel ongeschoolde en jeugdige krachten) om, schuldige mannen, vrouwen en kinderen hebben gedood; personen hebben terecht, gesteld, wier schuld niet of onvoldoende bewezen was onder het motief dat „zij weigerden halt te houden," of „poogden" te ontvluchten"; huizen, dorpen en st«S 'den hebben verbrand of verwoest. DE MIJNWERKERSSTAKING IN ENGELAND. Volgens de laatste berichten uit de mijndistriclen hebben de mijnwerkers in den nacht van Donderdag op Vrijdag, den arbeid neergelegd, doch besloot een groot deel van het maehinepersoneel aan het werk te blijven, ten einde de mij- men y-oor onderlooping le behoeden. De bladen veroor-deelen de staking, die volgens hen een ramp beleekent en drin gen aan op gematigdheid aan beide zij den. Uit de krantenberichten blijkt, dat het motief, waarom de Mijnwerkersfederalie ook aan de machinisten en pompers, evenals aan de andere mijn-werkers, het parool lo-t staken had uitgegeven, in de eerste plaats gelegen was in de omstan digheid, dat de mijneigenaars hen niet hadden uitgezonderd bij de aanzegging destijds, dat de contracten den 31en Maart zouden eindigen. En verder zegl de Federatie, dat zoo de machinisten en pompers tegen lagere loonen aan hel werk blijven, ,hun arbeid het de eige naars mogelijk zal maken, .pogingen le gij zult daar vier rijen muntstukken vinden, die zich zeer vervelen, gebruik ze naar de ingevingen van uw egoïsme." De priester glimlachte, nam ze en zette de stukken van het schaakspel op. Van af dien dag heersclile een zekere harlelijkheid tusschen de beide man nen. De grijsaard verzocht abbë Régis met hem te eten en den avond bij hem door te brengen. De zachtheid van den jtriester overwon hem! geheel Soms zou men zeggen,, dat markies Jacques wachtte op een woord, dat de abbë niet uitsprak. Er ontstonden dan plotselinge gapingen in het gesprek. Misschien zou de priester trachten hem tot vergeven te bewegen. Maar abbë Rëgis meende het uur nog niet geko men. De kracht van zijn geloof liet heml den tijd om af te wachten. „Vriend," zeide de markies hem eens, „zoolang gij mij, uwen tijd opofferdl, gaat uw werk „over de schoonheden van het Evangelie" niet vooruit" „De goede God heeft theologen ge noeg, maar gij hebt mij alleen, mar kies." 1 „Dat js waar, zpoals gjj (jok alleen u,we wmen hebtd1 „Die zegenen u iederen dag en geen enkele knielt des avonds neder, zon der voor u de genezing en den vrede af te bidden." Op zekeren namiddag kwant de-pries ter, op den tijd waarop hij gewoonlijk zijne partij schaak met den grijsaard speelde, niet naar beneden en mijnbeer de Flessigny liet hem roepen. „Vergeet gij mij?" vroeg liij. „Neen, maar ik schrijf een brief." „Zal dat meer dan een uur duren?" „Ja, mijnheer de markies." „Dat spijt mij, want ik heb veej pijn. Kunt u,w correspondentie niet wat uitstellen?" „Een schip m'oet den brief mede- nemen, morgen zou ik hem niet jneer kunnen verzenden. En zij, aan wie hij gericht is, ljjden ook."" „Hun beproeving kan niet gelijken op de mijneWilt gjj geld voor hen f' „Neen, mijnheer de markies." „Kan jk jets vooe «we vrienden doen?" I ,£eer veeL" t I V „Aan wien schrijft gjf dan?" t „Aan graaf Humbert de Hessfgjny," antwoorde de priester, ^an houd ffc u niet langer pp," zeide de graaf met gebroken stem. Zonder er een woord bij te voegen vertrok de priester. Hij kwant 's avonds terug even kalm alsof er dien dag niets gebeurd was en toch was het een ernstig feit dien naam midden in hel gesprek genoemd te hebben. De mar kies was er hevig door geschokt en het kostte hem veel, die koude onver schilligheid terug te vinden, dien hij ten opzichte van zijn zoon veinsde. Hij kon den priester niet verwijlen over Humbert gesproken le hebben, de vele vragen, die bij gedaan had, hadden hem daartoe gedwongen.Hij vreesde, en misschien hoopte hij ook, dat de abbë van die onverwachte gelegenheid gebruik zou maken om het gesprek op Humbert te brengen. Hij maakte reeds het voornemen om luide te zeg gen, dat hij hem! nooit vergeven zou. Maa rabbe Régis gaf hem! daartoe geen gelegenheid en de markies bleef-in zjjn hart de verouderde wonde voeden. De tijd kroop langzaam va-arbij en de gezondheid van den markies werd steeds slechter. Zijn karakter was nu eens treurig, dan zachtmoedig. Maiar hoe hij ook gestemd was, hij kon niet buiten pbbë Regi^ Op zekeren avond bevond de markies zich droevig gestemd alleen op zijne kamer, toen een man in rouw gekleed, zonder te spreken het droevig huis binnenkwam. Hij verwijderde met een beweging zijner hand de bedienden, die tén minste zijn naam wilden weten, want niemand hunner herkende hem". Hij klom de trap op, opende de kamer zijns vaders en den mantel en hoed af werpend, die hem onkenbaar maakten, trad hij in het volle licht en riep met een schorre slem; „Wees tevreden, vader, uw vloek heeft doodelijke vruch ten gedragen, ik heb mijne vrouw en mijn kind verloren." ~Op het gezicht van zijn zoon, wiens gelaat een ongeneeslijke wanhoop uit drukte, bij het vernemen dat de vrouw, die zich tusschen hen gesteld had, niei meer was, ondervond de grijsaard een zoo hevigen schok, (int hij achterover viel en een doodsgereutel deed hooren. Humbert riep om hulp en abbé Ré gis jjlde toe. „Gij hier!" zeide hij', Humbert her kennend. „Ja," antwoordde de ongelukkige, „zeg mij' of ik hem gedood heb." „Neen." antwoordde de priester, „hel is een nauwte. Maar de toestand vua den markies wordt ernstiger en iedere hevige schok kan hem .dooden. Humbert wijdde zijne zorgen aan den grijsaard en toen deze de oogen wedn opende, strekte hij de vermagerde -.r- men uit naar den bedroefden zoon, Dat was alles. Geen woord van ver klaring, van vergiffenis, werd tusschen hen gehoord, alles was vergeten cn vergeven. Twee dagen daarna werd, na een lang gesprek tusschen vader en zo-on, abbé Régis geroepen. „Mijn vriend," zeide Humbert hem, „aile hoop op aardsch geluk is vcor ons vervlogen. God heeft ons verlicht, toen Hij ons sloeg. .\ls ik alleen was, zou ik mij naar een klac«ter begeven, maar ilc heb mijn vader nog en moet mij san hem wijden, maar beiden zijn wij het eens omtrent de toekomst en ziehier wat onze plannen zijn. Dit huis, evenals onze goederen, zullen verkocht worden, de opbrengst daarvan, gevoegd bij mijn persoonlijk fortuin, zal ons toestaan rijke aalmoezen te geven. De markies en de graaf de Flessigny gaan van de wereld verdwijnen CWoidl vervolad l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1