aar. made mr, eawerk. R's Zn, .cturen prijs. Bureau PER, otoren. Rijgbottines '"""""■1 „ONS BLAD" P 1 BUITENLAND, Eick wat wils, lingen, otingeit DERNEMING nden. bereid sappe- S ETS, collectie SCHAGEN; Laklider. i@eren« en Wit f 175. MaANDAG 4 APRIL 1921 - Bureau: HOF 6, ALKMAAR. J Telefoon: SSSS'ÏT'.S"433 u Abonnementsprijs; f 2.50 f 0.50 hoogar. Advertentieprijs: Grasmaand Het avontuur van ex-Keizer Karl. De toestand in Duitschland. GEMENGDE BUITENI.. BE- RICHTEN. .fgewerkt, I gehad. Jing in Uw SLOTEN. ft». 9.25- bloten -» IT \ïsva Ï4e JAARGANG ISSlil BIJBLAD .llllll II Uil IHIIIII II I 1—8—3—II I TTTTIi" MM* 01 "I I TWfTTl 1 I I II Per kwartaal voor Alkmaar Voo* eu'ivo Alkmaar Met 6f"llustreeid Zondagsblad - ^Tab'onnVs w.^'dT'op sartvrige gratis een poiis verstrekt, weikehen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 4Q0,—f 20Q,—f 100,—, f 60,—, f 35\—f15, Aan ail Van 1—5 regels1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bii voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Als er geen bijzondere wijzigingen in '1 weer omreden, dan gaal hel daarmee ir dit jaer goed. Vee! is reeds in deze maand waar te ,;or;e.i, wat anders pas in Mei voorvalt. Soms is April zeer koud. We herinneren aan 1917 toen 't bleef vriezen tot 1 Mei; April gaf toen 14 dagen met vorst, tegen 3 vorstdagen normaal. Verleden jaar was ge middeld over de geheelc maand de tempe ratuur boven normaal. Een enkele lichte nachtvorst. Regen viel er meer dan ge nocg; over 't gcheele land bijna tweemaal zoovee! als gewoon. Op verscheidene plaat sen kwamen vrij veel onweders voor. Op den 2öen en 29en onweerde 't over nage noeg in 't gcheele land. Zon was er weinig; slechts 110 uur tegen 143 uur normaal in April. Zen 1 April op 5.36, onder 6.31; op 30 April zonsopkomst (zomertijd) 5.33 en on dergang 8.21. Zoogdieren. Vossen, marters, egels, mol len, muizen, bunzings, eekhoorns, hazen, konijnen, hebben jongen. 'I Vee zal wel vroeg de wei ingaan; 't loopt hier en daar al buiten. Vogels. Bijna alle trekvogels komen nu terug en de wintergasten vertrekken. Torenvalk, koekoek, gele rietzanger, nachtegaal, boerenzwaluw, rietzangcr, karekiet, en huiszwaluw keeren terug. Kalf April wordt altijd de koekoek gehoord cn de nachtegaal slaal. Bonte kraai en pest vogel trekken naar liet Noorden. Ook veie zanglijsters zoeken het liooger op. De vogels, die in Maart terug ziju gekomen, nestelen of hebben eieren, met zacht weer ook spoedig jongen. Kievitseieren komen nu in groolcr aantal; in Maart waren er reeds veel aan de markt. Amphibieën. De kleine kikkertjes van verleden jaar springen al door bet gras. De eieren van den bruinen kikvorsch komen lot ontwikkeling; de kikvorsch zelf komt op hel land. Donderpadjes zijn te vangen. De groene verlaat het water nog niet; de mannetjes laten hun gekwaak luide hooren. De watersalamanders leggen ook reeds eitjes aan de waterplanten. De boomkikvorschen verlaten weer de poelen r.a er een korten tijd vertoefd te hebben om eieren af te zetten. Ttcpiiclen. (Kruipende dieren). Slangen, hagedissen en hazelwormen zijn Ie vangen op zonnige, luwe plekken. insecten. Van de dagvlinders fladderen rond hij helder weer; de kleine vos, het cilroertjc, het pcterselievlindertje, de kool witjes, de groote vos en de atalanta. Rup sen komen ook weer voor den dag; de groote beerrups, die zicth lot zoc'n mooien vlinder ontwikkelt, vindt men op allerlei lage planten en ook op de brandnetels. Op allerlei hoornen Ireffen wij nu mis schien in den loop der maand aan: riiigel- rupscii, bastaardsatijnrupsen, plakkers en rupsen van den donsvlinder. De rupsen van den wintcrvlindcr beginnen nu hare verwoestingen, zijn hier cn daar er al mee bezig. Wie in den al'getoopcn herfst en winter geen lijmbanden om hun boomen hebben gelegd, zullen nu wel de schade lijke gevolgen daarvan ondervinden. Half April komen gewoonlijk reeds de Meikevers cn tegen 't einde dezer maand zijn er reeds zeer vele uit den grond gc- kroptn Rituaalden, de larven van knip- lorren, beginnen nu duchtig aan de wor tels der planten te knagen. Dat doen ook de emelten, de larven van de langpoot muggen. Het zijn deze twee soorten lar ven, die zoo geducht de eerste gewassen aanvallen, welke op gescheurd land wor den gezaaid. De appelbloesemkever legt jeieren. De dennen-snuiter plant zicih voort. Aardvlooien verwoesten jonge planten. Wi wat roet heeft strooie dit uit: de aard vlooien vluchten. In gerst en haver treft men de fritvlieg aan. In tarwe de gele halmvlicg. De dennenbladwesp vliegt. Van de pruimenbladwesp treffen wij de bast aardrupsen van de kruisbessenbladwesp. De zwarte en gerande waterkevers kunnen wij in de sloot vangen. Overal vliegen in deze maand hommels (koninginnen) rond. Ze waren er in Maart al. De bladluizen treden op. Kokerjuffers in hel water. Men lette vooral op de kamervliegen, die nu al voor den dag komen. Iloè meer men ze doodt, des te minder last hebben wij er a.s. zomer van. In buis hooren geen insecten. In de vrije natuur en in de parken. Gaat de zon met haar weldaden door, dan komt alles in bloei net als in Mei: peer, appel, pruim, kers esclidoorn, escb, berk, bessen ribcssoortcn (bloeiden al half Maart); speenkruid staat al in vollen bloei, terwijl de hclmbloem hier en daar al uitgebloeid is; ktein en groot hoefblad, doovenetels, vogclmelk en nog zoovele andere. De Pinksterbloem is er ook al. De bloembol len zijn ook ontijdig vroeg, alles is veel te vroeg. Rhododendrons bloeien al hier cn daar. Paardebloemen zijn er natuur lijk ook. En al die bloemen worden druk bevlogen. Het aquarium cn terrarium moeten nu in orde zijn. Waterplanten kunnen we nu gaan halen, salamanders vangen. Daph- r.ia's en cyclops (voedsel voor de visclijes en salamanders bij groote massa's. Ste keltjes. De beruchte bruingerande water kever legt eieren; men boude hem uit het aquarium. In een terrarium kan men slangen, hagedissen en hazelwormen hou den, rupsen opkweeken en kevers bespie den. De natuur is vol opgewekt leven in de dierenwereld, a'.s we het maat welen waar te nemen. In huis. Men lette er op, dat de planten 't in de huiskamer niet te warm krijgen, nu de zon al zooveel kracht gaat krijgen. De lucht in de kamers wordt nu meestal te droog, dus sproeien. Men moet nog voorzichtig zijn met het naar buiten bren gen van planten, 't Weer kan nog zeer guur zijn en dan de nachtvorsten kunnen veel dood nijpen. Nu kunnen verschillende planten worden omgepot; geef ze door de aarde wat ouden koemest. Men weet niet hoe goed koemest is. Wie geen koemest heeft, werke dan vrat kunstmess door den grond. Wat chilisalpeter zet den blad- groei aan. Ook met vloeimest moet veel gewerkt worden. Ga de overgehouden geraniums alsvas inkorten; geef ze goed licht, water en vooral vloeimest of chilisalpeter; ze zul len dan vlugger in blad komen cn spoe diger bloeien. Ofschoon het einde van hei avontuur van Keizer Karl nog niet vast staat, mag ,.de Staatsgreep" zelf, zooals aanstonds te zien was, als mislukt worden beschouwd. Zaterdag j.l. bad, volgens het „Berli ner Tageblatt" Karei zich nog steeds niet bereid verklaard Hongarije te verlaten, al thans was eer dergelijke verklaring nog niet bekend. De stemming in Steinaman- ger is echter reeds geheel omgeslagen en ook de Karlisten te Boedapest zijn erg teleurgesteld. Een ander bericht zegt. dal Karei eraan denkt, ten gunste van zijn minderjarigen zoon afstand van zijn rech ten te doen. Deze zoon zou dan de wet tige koning van Hongarije zijn. Horthy zou den minderjarigen koning vervangen en dus rijksregent blijven. Deze nieuwe regeling van het vraagstuk' kan op 5 April door de nationale vergadering worden be handeld. De „Vossische Zeïtung" beweert, dat de Duitsche regcering geweigerd heeft Ka- rel door Beieren te laten reizen. Aan de terugreis van Karei zijn trouwens heel wat moeilijkheden verbonden. De Oosten- rijksche sociaal-democraten willen, dat Ka- rel tijdens zijn reis op Oostenrijksch grondgebied als gevangene zal worden be handeld, omdat hij met een valschen pas en ondanks het voor hem bestaande ver bod van oponthoud, door Oostenrijk is gereisd. Bovendien heeft de vakvereeniging van het spoorwegpersoneel verklaard, dat zij den koninklijken trein niet zal rijden. Na langdurige debatten in de Oostenrijk- sche Kamer schijnt men het toch eens te zijn geworden. Karei zou nu van Sleinam- anger per automobiel naar de grens van Stiermarken worden vervoerd. Daar zal een ententetrein wachten. Officieren uit de ententclauden en uit de successiestaten zullen hem vergezellen. Ook de sociaal-de mocratische afgevaardigde Tomschik en de vakvereenigingslcider Haider zullen de reis op Oostenrijksch grondgebied meema ken. Aan 'n medewerker van de „Deutsche Allgemeine Zeitung" verklaarde de Hon- gaarsche minister president Teleki, dat alle geruchten over onlusten, arrestaties, troepenconcentraties enz. naar aanleiding van den terugkeer van Karei, uit de lucht zijn gegrepen. In het geheele land heerscht rust en orde en ook te Steinamanger, waar de koning de ontwikkeling der dingen af wacht, heerscht rust. Het publiek heeft zelfs nergens betoogingen gehouden. Alle partijen van de Nationale Ver gadering keuren de maatregelen der re geering goed. De discipline in het leger is geen oogenblik bedreigd geweest. Dezelfde correspondent seint, "dat de opgewondenheid, die het gevolg van den terugkeer van Karei was, reeds aan het verminderen is. De humoristische zijde van het incident treedt meer en meer op den voorgrond. Trouwens zelfs de legi timisten keuren de houding van Karei niet goed. Zij hebben zich ook' op het stand punt van Horthy gesteld. De chauffeur die den ex-keizer bij zijn aankomst te Weenen naar de woning van graaf Erdoedy heeft gebracht, heeft bij de politie een wandelstok met gouden knop gedeponeerd. De ex-k'eizer 01 graaf Er doedy hebben dien stok in de auto verge ten. Graaf Erdoedy is een jeugdvriend van Karei. Hij was eerst beroeps-officier er. later politic-detectief. Nadat Karei tot keizer was gekroond werd hij met de be waking over de persoonlijke veiligheid van den vorst belast. Hij was trouwens steeds een vertrouweling van Karei. Het is graaf Erdoedy geweest, die herhaalde lijk in opdracht van den keizer naar Zwit serland reisde en daar o.a. ook aan prins Sixtus van Bourbon den befaamden brief van den keizer heeft overhandigd. De burgemeester van Weenen, Keu- mann, heeft in den gemeenteraad zijn af keuring uitgesproken over de poging tot den staatsgreep van Karei Hij beeft ook ge zegd, dat de Weenschc bevolking aan de Republiek vasthield, 'Dc Kantonale regeering van Waadtlaud heeft aan den bondsraad doen weten dat Karei van Habsburg, die zich niet gehou den heeft aan zijn belofte om zich van elke politieke betooging te onthouden gedurende zijn verblijf te Prangens, niet meer in het kanton geduld kan worden. De bladen te Weenen hebben Zaterdag nacht van goed ingelichte zijde vernomen, dat het vertrek van Karei, dat Vrijdag avond plaats gehad zou hebben, uitgesteld is. De reden van dit uitstel is nog on bekend. Het verluidt, dat volgens een nieuw besluit, de terugreis naar Zwitser land niet over Oostenrijk, maar over Italië plaats zou hebben. Andere berichten zeg gen, dat hij niet weer naar Zwitserland zal gaan. maar naar Spanje. Fetit Parisien komt op tegen "de geruch ten als zou de Fransche regeering gunstig gemind zijn geweest aan den staatsgreep vah ex-keizer Karei. De woning van graaf Erdoedy is opge vorderd. Erdoedy zal het land uitgezet wof-den, zijn woning schijnt ook' een prins van B„Lrfcoïi'Parma, broeder van den ex-kei- gerin in het geheim vertoefd te hebben. In een vergadering van de meerderheids- socialisten te Miinchen werd een handgra naat geworpen. Door de ontploffing werd niemand gewond. De daders zijn ontko men. Het geheele personeel van de' gas- en electricitcitsfabrieken te Lichtenberg bij Berlijn is in staking gegaan. De noodar- beïd wordt door de werklieden zelf ver richt. De waterverschaffing is vanmiddag hervat- Het verbod tot het houden van open luchtvergaderingen te Berlijn is weer opge heven. Te Dresden is een druk bezochte cim- munislische vergadering gehouden. Voor 3000 aanwezigen hield de communist Ren ner een oph^rade toespraak. De vergade ring eindigde met verwenschingen aan het adres van Lipinski, den onafhankelijken minister van binnenlandsche zaken. Gooi hem in de Elbel werd er geroepen. Een poging om de gevangen communisten met geweld te bevrijden mislukte, aangezien een sterke afdeeling Sipo ter plaatse was verschenen. De agenten waren verplicht van hun wapens gebruik te maken. Een groot aantal personen werd gearresteerd. Sylt. Uit het onderzoek is thans gebleken dat Sylt wel degelijk bij zijn poging lot ont vluchting gewond is. Een te Berlijn ver toevend vreemdeling heeft zich bij de poli tie aangemeld en heeft daar verklaard in het politiebureau te hebben gezien, hoe Sylt den begeleidenden agent in het gezicht sloeg en er vandoor ging. De agent riep de vluchteling nog een paar woorden na en toen Sylt niet bleef slaan, maakte de agent van zijn wapen gebruik. De verdediger van Sylt deelde nogmaals mede, dat zijn cliënt, alvorens te sterven, hem heeft ver zekerd, niet aan vlurhten te hebben ge dacht. Ondanks het Zaterdag door de gemeen tearbeiders genomen besluit om eerst het definitief resultaat van het onderzoek in zake den dood van Sylt af te wachten, hebben Zaterdagochtend de arbeiders der gemeentelijke gas- en waterwerken te Ber- lijn-Lichtenberg den arbeid neergelegd. Voor een uitbreiding van de beweging be slaat op het oogenblik geen vrees. Te Lich tenberg is de staking algemeen. Hoeh. Hoelz had den fabrikant Kotzsch uit Zorbig gedwongen hem drie dagen lang in een auto rond te rijden in het Saale-gebied. Bij de verovering van Beesenstedt sprong Kotzsch uit de auto. Hoelz heeft te vergeefs gepoogd, aan zijn vrouw, die te Eisleben woont, 10.000 M. te doen toekomen. Bij Wettin heeft de veiligheidspolitie een bruggehoofd-stelling bezet; zij zuivert het Saale-gebied van daar niet thuishoo rend gespuis. Daarbij werden de moorde naars van luitenant Kirchner en vijftien misdadigers gevat. Het lijk van Kirchner is, gruwelijk verminkt, in een schuur aan getroffen. De politie van Anhalt kreeg /jat deel van de oproerlingen, dat aan <Ic Pruisische „sipo's" was ontkomen, in handen bij Nauendorf. Er zijn onder de gevangenen vele zware misdadigers. Twee van hen hebben bekend moorden met diefstal te hebben gepleegd. Gevaar schijnt er voor Anhalt niet meer te bestaan. De hooren in het Saalgebied en in het district Mansfeld hebben telegra fisch aan de autoriteiten verzocht onmid- delllijk rijkstroepen te zenden, daar de „sipo's" te zwak en thans door den strijd te oververmoeid zijn. Worden die troepen niet gestuurd, dan gaan de boeren zich onmiddellijk op eigen gelegenheid organi- seeren ter verdediging. Behalve het Rijksdaglid Thomas, dat twee jaar gevangenisstraf kreeg wegens opruiing, werd ook de voorzitter der com munistische partij tot twee jaar veroor deeld. Een derde beklaagde, een jongen, die nog op de middelbare school ging, kreeg slechts één jaar, daar voor hem ver zachtende omstandigheden werden aange nomen. DE STEENKOOLCRISIS IN ENGE- f LAND. Er is niets nieuws voorgevallen, zoo wel de mijnwerkers als de eigenaren ne men een afwaobtende houding aan. Blijkbaar wacht men .op interventie van de regcering, waaromtrent echter op het oogenblik nog geen aanwijzingen bestaan, ofschoon de ministers van oordeel zijn, dat men hier te doen heeft met de ern stigste crisis sinds den oorlog. De beperking van de spoorwegdiensten gaat a.s. Woensdag in. Enkele mijnen zijn voor geruimen tijd ontredderd, daar de bedienaars van de pompen naar huis zijn gegaan. In Zuid-Staffordshiire zijn dait zes mijnen. De kolenuitvoeren te Hul], GrlmiSby, Immingham en Goole zijn slop gezet, behalve voor het geval dat speciale uit voervergunning is gegeven. IERLAND. h Freemans Journal valt op heftige wijze de benoeming aan van lord Talbot tot onderkoning van Ierland. Deze is vijftien jaar lang de voornaamste organisator geweest van de anti-Iersche machten in) EngeJand, en het is een beleediging voor' het Iersdhe intellect, te meenen, dat do benoeming door het Iersdhe volk zal worden welkom geheeten. 'V'-J. Uit Ross Canberry, in bet graafschap Cork, wordt een rampspoedig voorval ge-; meid'. Het was druk in de straten, want het was mooi weer. Het kind dat ineen) puinhoop een bom vond, bracht die aan.' een politie-agent. Deze, nog zenuwachtig van het vreeselijk gevecht, den avond te' voren, wierp de bom in de volle straat,' waar zij ontplofte en twee boeren doodt- de. Verscheiden anderen werden zwaar gekwetst. -j i SCHANDAALTJES IN FRANKRIJK. De Fransche parlementaire wereld waS sedert eenigen tijd in beroering over dreigende schandalen, waarbij Kamerle den en oud-bewindslieden betrokken zouden zijn, die zi/jh aan knoeierijen op groote schaal zouden hebben schuldig gemaakt. Met name waren tot nu toe in de rapporten van enquêteurs of in de bla den twee personen vooral genoemd'. Ten eerste Vilgrain, graanhandelaar, die een tijd lang onder-staatssecretaris van le vensmiddelen-voorziening geweest was en die van zijn positie misbruik gemaakt had om zioh ten koste van den staat te verrijken, en allerlei andere minder fraaie practijken toegepast zou hebben,' zichzelf in het begin van den oorlog licht verminkt zou hebben om van het front weg te komen, enz. Ten tweede Jean Galmot, kamerlid voor Guana. Van dezen werd gezegd, dat hij oplichtingen op groote schaal, tot een bedrag van eenige inillioenen gepleegd, speculatie en prijsopdrijving begaan zou hebben en dergelijke meer. Galmot was op de tribune in dc Kamer legen de in het openbaar legen he»n ge uite beschuldigingen opgekomen cn liad gezegd, dat de campagne tegen hem door TREKJES CLXXX1V. Coupé-gesprek. r 'n Middag-boemeltreintje op de Noord- Ho Uandsche lijn..., tamelijk vervelend dus. We zijrt met z'n vieren. Bij 't raampje zit 'n magere man van omstreeks zestig, met 'n grauw gezicht en 'n dunne peeshals, die als 'n stengel uit de te wijde liggende boord steekt. Git z'n blauwe koordjespet schuchtcren wat haarpiuisus die het midden houden ♦ussehen jee I 1 grijs. Hij pruimt zicht- öaaar. Te/e.i 1 j hem '11 stevig boeren-type van r.'j veertig,... kaal gezicht, rn-ra! ;vett rood en rondRookt 'n zwarte sigaar, die scheef brandt". In 't m.u- vlak onder 't noodrem plaatje, 'i; tv.'i met gezichtje van zorg ,-n peinsopge t. De derUg-^e.'.ri ouihc'etjes bibberen mee met t ;escliok van den wagon, evenais de „Zou u toch tegenvallen" zei de oude terwijl hij de verbruikte pruim uit 't raampje mepte. „Als 'k geen tabak in me mond heb, dan is 't in me pijpie en dat gaat zoo bijkans de heele dag." „Dan zal u al 'n aardig duitje verrookt en verpruimd hebben van uw leven". „Misschien minder als u." „Nou, nou?" „Gelooft u niet.... Maar u weet toch zeker, dat in de gevangenis nooit wordt gerookt of gepruimd...." Het gezicht van den boer werd nog rooder..., dat van het vrouwtje iets witter. Er kwam een verlegen gezwijg,..-. De vrouw keerde schuwig haar gelaat af en keek naar buiten. De vierde passagier „!as aandachtiger." Dc oude glimlachte verkneuterend, liet de verlegenheid wat voortduren, stopte langzaam z'n pijp vaster en stak er bedaard den brand in „Ja.. 'k heb 't grootste deel van me leven in de nor doorgebracht,..-, als gevangenbewaarder dan altijd.» „he-hè- hfe.de juffrouw daar schrok al en dachG dat ze met 'n boef in 't spoor zat." De ,/ser lachte opgelucht, 't Vrouwtje verbleekte theeroos, hel eemg'ï verai .vsei j lachte eDk, <och heel '.ven, met 'n trillerig op den hoed van vaak overwinterd ilu- iveel. De vierde zit bij 't andere raampje en leest, „>„De„,0Uue man begint 'n gesprek met overbuurgewoon trein-praatje over nci weer en de tijdsomstandigheden, die 111 n spoorwegcoupé meestal niet erg rooskleurig blijken te zijn. Zoo 11 gesprek volg je nauwelijks. In 'n dan"gepraat. waanw'js ..geboomd" we.rd dil gesprek interessant, >n i h.f,ge.en e,r na gebeurde. Door vehihhiF krijgt 'n droog, alledaagsch h t son)s n e'genaardige wending, die het vervolg meer boeiend maakt. ,e kleinigheid was hier het stoppen van n pijp door het oudje. Hij deed dit ovprh, p^ e"d groote zak, hetgeen z'n overbuur lachend deed opmerken, dat hij heuh!erSt Reen gebrek aan tabak zou A LU U I'll •p Nekken van den mondhoek. „Nee.. Goddank niet als boef, hoor. Maar, ja..„. rooken of pruimen mochten wij net zoo min als onze logé's ht eefste dienstjaar had 'k er wei last van. Soms was 'k heele dagen echt beroerd... en dan haa 'k na afloop van me dienst geen eens meer trek in tabak." „Dat wil 'k graag gelooven. 't is mijn-is 'n poos verboje door de dokter. Maar 'k hiel 't geen drie dage vol." „Ja, en nou mot u es rekenen als je zoo jaren achtereen zit opgesloten." „Maar zou dat op de duur niet wennen „De meesten wennen er zoolang als ze zitten niet 5n. Ik heb ze gehad, die voor me op hun knieën gingen liggen, om één blaadje tabak af te bedelen,..,, ja, dat zijn geen lollige grappies." „Hoelang bent u 't wel niet geweest „Over de dertig jaar„. „Sjonge-jonge,. dan heb u heel wat meegemaakt.*' „Ach, man, daar is 'n boek van vol te schrijven. Daar gaat wat om in ai die cellen, hoor. Onze directeur z.ei vaak :„In de gevangenis doe je meer menschen- kennis op, dan in de samenleving," en dat is zoo. Als 'k nog denk ên die jongenö vanafijn, nummer 94 had ie. Wij spraken alleen maar van nummers, al wisten we de namen. Die had z'n patroon bestolen, om z'n vader voor 'n bankroet te bewaren. Geen cent had ie voor z'n eigen er af genomenthuis gelogen dat ie 'n gelukkie had van de loterijclub. Als 'k bij die in de cel kwam had dik wijls moeite om m'n ambt heelemaai correct te vervullen. Tegen die jongen kon 'k niet officieel zijn. Ik weet niet of 't u bekend is, maar wij kanne altijd in de cel kijken door 'n glaasie. Nou...ik heb die jongen nooit anders zien zitten als met z'n bleek gezicht naar de grond, z'n ellebogen op z'n knieën en z'n handen tegen z'n ooren. En als ie werkte, bijvoor beeld boonen uitzoeken, touwpluizen, groente schoonmaken, dan zat ie óók zoo gebukt. Tegen mijn was ie wel 's vertrou welijk, cmdat ik 'm 'n beetje anders be handelde. Dan had ie 't over z'n betrek king, die die door voorspraak in Indië zou krijgen. En dat z'n "vader d'r nou heelenual bovenop was. Als ie dat zei, dan kwam er wat. glans in z'n suf-gewor den oogen. En in Indië zou ie net zoela :g ploeteren, tot ie de centen terug kou geven aan z'n patroon, dat was z'n eerste doel in z'n nieuwe leven. Dan vertelde-nic ook wel is, hoe 't zoo gekomme was. Van de achteruitgang in z'n vader's zaak,.... van protest- wissels en dagvaardingen...» van leve ranciers, die dreigden met schandaal.. van z'n moeder, die half gek wier van de ellende en z'n vader, die er als '11 lijk ging uitzien. Toen op 'n dag zelfs de gasmeter zou worden afgesneëe, omdat de kwitan tie onbetaald an de gasfabriek bleef toen deed-ie 't. 't Mot 'u paar duizend gulden geweest zijn. Hij was bokhot;deri an 'n fabriek veranderde d Iooniijs'£ of zoowat. Zoo redde-nie de zaak van z'n vader. Er kwam wat geluk bij, door 'n meitw artikel cn na 'n maand of drie mtÊÊÊÊ mm waren ze uit de zorg. 'n Poosje later kwam de verduistering uit. Maar wat ie met 't geid had gedaan kregen de rechters er niet uit.... dat had misschien nog ge scheeld in de straf, 'n Jaar en zes maanden kreeg ie. De eerste maanden van z'n straf heb ik 'm geen woord hooren zeggen. Hij zat maar als 'n beeld met 'n gezicht als marmer gelijk. Maar ik had, al zeg ik 't zelf, nogal slag om de luidjes wat op te monteren. Ach, je blijft mensch en die gevangenen zijn óók menschcn. Als mis dadiger wordt niemand geboren. Door allerlei beroerdigheden raken ze meest van de wal, dat heb 'k wel ondervonden. Natuurlijk, je heb er ook van die gasten bij, die telkens weer opnieuw terugkomme .die er 'n beroep van maken en al langer hoe onverschilliger worden. Die zitten in hun cel weer nieuwe plannetjes in elkaar te timmeren. Daar keek je nooit naar om en dee alleen je plicht. Een van de onpleizierigste baantjes was, als je 'n nieuweling ging opsluiten, die voor 't eerst van z'n levennee dat was in negen van de tien gevallen géén pretje Tamelijk in 't begin van me functie had 'ker een van 'n jaar of negentien'n dikke gezonde knul. Hij huilde ais 'n kind en toen we bij de ce! waren wou ie er niet in. Hij greep ons vast en brulde om genadeschreeuwde om z'n moeder, die alléén was achtergebleven. En toen ,e 'm eindelijk met vereende krachten binnen hadden ging ie rondloopen, woest huilend, z'n handen voor .z'n gezicht. Dat duurde uren zoo. Toen zag ik 'm languit liggen met z'n gezicht in z'n annen. Zoo lag ie zacht te klagen en over z'n moeder tje te tobben. Wéér later op de dagzag ik 'm vertwijfeld rondgaan, kennend en met wijd-open oogen, als '11 wild dier, dat pas gevangen is en niet begrijpt, wat er met 'm is gebeurd." De oude cipier stak z'n pijp aan, die onder 't gesprek was uitgegloeid. De boer-overbuur vergat z'n mond te sluiten, zóó ging ie in 't verhaal op. Bleek vrouw tje keek sirak naar buitenplukte nerveus aan de knoopen van 't kale man teltje. 't Scheen of 't gepraat over al die cel-ellende haar hinderde, maar de twee bemerkten er niets van. ,,'n Paar dagen later" begon de ci pier weer „kwam de moeder hem be zoeken. 't Is misschien gek van me, maar voor veel nieuwe gevangenen heb 'k dik wijls vurig gehoopt, dat ze geen moeder hadden. Dat bezoek van moeders is iets, waar je als bewaarder nooit Sn went, al ben je nog zoo'n ouwe dienstrotof je mot heelemaai 'n hart van steen hebben Als je nagaat, dat ze mekaar niet eens kenne anraken.... alléén zien, allebei achter aparte hekken. En dat mensch was broodeloos geworden door demisdaad van haar jongen. Ze kon geen geluid uit brengen keek langs hem heen met oogen die enkel wit lekend'r han den haakte ze om de tralies, anders had ze omgevallen. Heel lang duurde 't eer ze wat zei. Toen kwam 't er als '11 snik uit :„Dat is me zoon nietdat is Kees niet." Zoo was ie veranderd in die paar dagen. Hij begon te huilen, gillend bijna en bonkte tegen de deur, om maar weg te kornme. En daar sta je dan bij met je strakke dienstgezichtdaar sta je bij, terwijl je hart meehuilt. 't Mensch wou de jongen "'n appel gevenen ik most haar zeggen, dat 't niet mocht.abso luut niet mocht. Ze keek me strak aan met vooruitgestoken hoofd en draaide toen rillend om. !n haar oogen was ik 'n on- mënsch, dat voelde ik duidelijk, 'k Had zelf moeite te blijven staan en de sleutels gleden uit m'n hand. Maanden lang is dat gezicht van die vromv me bijgebleven. Ik voelde me ellendig en had moeite 't verschil tusschen 't goed en kwaad van m'n ambt te onderscheiden. Later ver anderde dat natuurlijk! je wordt 'n soort machine al blijf je van binnen 't zelfde." De trein stopte voor de zooveelstc maal De boer was nu we' genoodzaakt z'n on- beweeglijken iuister-mond te sluiten, want hij moest uitstappen. Toevallig was ook de oude cipier op z'n plaats van be stemming. Dc vrouw bleef dus over met nummer vier. Ze zocht bevend in haar taschje van goedkoop ieerdoek en greep haar zakdoek. De mond trilde heviger dan straks. En opeens, met 'n schok, begon ze te huilen.,/ zenuwachtig te huilen, met vruchtelooze moeite om zich in te houden'. In zoo'n geval zit je met zoo'n mensch en jc eigen verlegen cn bent wel haast verplicht iets te zeggen. Na eenig geaarzel kwam het er uit., ze had zelf 'n zoon in de gevangenis. Zonder het te weten had de oude man haar 'n half uur iang gemarteld met z'n cel-herinneringengruwelijk gepijnigd 'n gewond moederhart opnieuw open gereten, langzaam, onbewust genoegelijk met steeds fellere steken. Niets had ze durven zeggen of vragen, haar zenuwen opperst geweld aangedaan, totdat ze nu noodgedwongen de gelegenheid moes! nemen., Onder 't snikken door trachtte ze een cn ander te vertellendat haar jongen door slechte vrienden was verleid'n fiets had gestolen en nou voor 'n jaar moest zitten.... Ook zij had 'm al 'n paar maal bezocht achter die verwijderde tralies. En 't was altijd zoo'n goeie jon gen 'n Moeder verdedigt zoo lang mogelijk. Bij 't volgende station bleef ze alleen in de coupédroogde vlug haar oogen wat na uit angst voor nieuwe passagiers. Op 't stationsplein kwam 'n „dieven- wagen" aanrijden. in '11 oogwenk was er 'n troepje „be langstellende.!!" omheen. Dc rijksveldwachters stapten er uil met 'n jongen van nauwelijks achttien, met '11 boevenpak aan. Geboeid was ie. Ze gingen 't station binnen, tmgescho- ven, ?;agegaapt, nage'.oopcn door de „be langstellenden". Zou die jongen ook 'n moeder gehao hebben (Neuiruk verbóden," U. N.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1