buitenland. binnenland. Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2.50 f 0.50, hooger. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. Telefoon REDACTIERNo!E633 33 Advertentieprijs: ton alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert legen ongevallen tol een bedrag van f 500,-, f 400,-, f 200,-, f 100,-, f 60,-, f 35,—, f 15.—.' GEEN REDEN VOOR ALARM, FEUILLETON Binsienlandsch Nieuws] wetlergevonden dochter 14e JAARGANG Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 2.- Van 1—5 regels 11.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel I 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing t 0.60. Het avontuur van ex-keizer Karl. Volgens bericht aan de Weensche bla den uit Steinamanger, zou Karei ziek ge worden zijn. Hij heeft een keelaandoening en koorts. Hij houdt het bed. Volgens zijn omgeving weigert hij thans te vertrekken en zou hij de eerst volgende bijeenkomst van de Nationale Vergadering willen af wachten. De vertegenwoordigers van de entente, van Zwitserland en van Oostenrijk, zijn het eens geworden over de reis van Karei. Zijn vertrek wordt nu ten spoedigste ver wacht. Eindpunt van de reis zal Luzern zijn, waar dan Karei bericht zal krijgen van de verdere besluiten van de Zwitser- sche regeering. De trein zal ook begeleid worden door een vertegenwoordiging van de Oostenrijksche socialistische partij. De andere Oostenrijksche partijen hebben cr voor bedankt aan dit geleide mee te doen. Van Hongaarsche zijde wordt gevreesd coor een aanslag op Karei. Karei had te Steinamanger reeds een geheele hofhouding om zich heen.' Hij had reeds eereteekenen en ambten uitgedeeld, benoemingen gedaan audiënties verleend enz. Op het oogenblik is hij ernstig ziek met zware koortsen. De doctoren vreezen een zenuw-inzinking. De aanhangers van den ex-koning ver klaren, dat zij hun actie zullen voortzetten, ook al mocht de koning toch weggaan. De Coamjunistfsclie opstand in Duitschland. In ftijnland-Weslfalen. In Mörs aan den Benoden-Kijn is het tol bloedige botsingen luissohen de 'Bel gische bezettingstroepen en communisten gekomen. De communisten hadden in Möns een kleine radenrepubliek opge- rich!. Zij bezetten de kolenmijnen en de groote fabrieken en terroriseerden de werkwilligen. Daarbij werd' op groote schaal geplunderd. De bezettingstroepen hielden zich eerst neutraal; gisteren echter Ih-ehben voor de eerste maal, ver- moedeüijik o-p bevel van hoogerhand, de Belgische troepen ingegrepen. Toen de communisten zielh verzetten, gaven de Belgen vuur. Bij het daarop volgende ge vecht werden drie communislen gedood en 27 gewond. Er werden verscheidene personen gearresteerd. La-ter trachtten de communisten hun kameraden ie be vrijden; ze wierpen de Belgische soldaten met steenen en schoten op hen, de Bel gen beantwoordden het vuur. Versterkin gen zijn naar Mörs onder-weg. De mij nen moeten door Belgische soldaten be zet.- zijn. Volgens de jongste berichten is het in de geheele streek thans rustig; het werk zal heden worden hervat. Na het ge beurde werden op bevel van de 'Belgische autoriteiten biljetten aangeplakt, waarin gezegd wordt; I-eder, die verdacht wordt aan een misdrijf schuldig te zijn, wordt gearresteerd en voor den krijgsraad ge bracht. Elke vijandelijke daad tegenover militaire personen wordt onmiddellijk gestraft. Huizen, waaruit gescholen vordt, worden direct in brand gestoken. Tegen gemeenten,-wijken of gebouwen, waarin de troepen bij de vervulling van hun opdraoli-t op tegenstand1 stuiten, zal mei artillerie w-oi-den opgetreden. Zware vergrijpen tegen de vrijheid van arbeid, d'ke aanval op peTson-en, elke vernieling of poging tot vernieling van gebouwen o-f openbare ins tellingen zullen met ^kracht w-OT-den onderdrukt. Uit Midden-Duit schland. In het regeeringsdistrict -Morsebung is de veiligheidspolitie nog dru-k aan het werk oin het oproerige gebied van com munistische benden te zuiveren; De actie heeft veel succes. Zondag zijn lusschen Hel-tstcdt en Eisleben' nog 44 personen gearresteerd. Oppenpiresident Horsing wijst in een manifest op het betreurens waardig feit, dat de schuldigen aan vele misdaden, voornamelijk aan dynauiiet- aanslagen op openbare gehouwen en par - licuMer eigendom, nog niet zijn ontdekt, looft voor i-eder, die aanwijzingen kan geven, belooningen uit lot 20.000 mark. De opper-president van Maagdenburg deelt mee, dat in het district Maagden- buig alles rustig is, evenals in Halle. In het district Merscburg wordt nog steeds met succes gepatrouilleerd. In Wittenberg is de staking afgebroken. In Liebenwerda is het rustig. Hols vogelvrij verklaard. Het thans geëindigde onderzoek naar de schuldigen aan den aanslag op de „Siegesaule" heeft uitgemaakt, dat de be ruchte communistenleider Max Hölz den aanslag heeft op touw gezet en ook de ontplofbare stoffen er voor heeft geleverd. Een verder onderzoek bracht aan het licht, dat alle communistische aanslagen van de laatste waken, de aanslagen op de spoor wegstations en -bruggen, op de electrische centrale Unterspr-ee enz. alle door Max Hölz zijn geleid. Voor dit doel vertoefde de booswicht dagen lang in Berlijn. Al deze gewelddaden hadden ten doel, eencr- zijds de bourgeoisie angst en schrik aan te jagen en daardoor krachteloos te maken aan den anderen kant de aarzelende ka meraden mee te sleepen. De Pruisische regeeriug heeft honderd duizend mark uitgeloofd voor hem, die -den beruchten rooverhoofdman en com munist Max Hölz gevangen neemt. Men hoopt op deze manier een misdadiger in handen te krijgen, wien 't steeds lukt op het laatste oogeéblik te ontvluchten^ Za terdag nog pakten de ten N. van Halle vechtende politietroepen den adjudant van, Hölz, den communistischen redacteur» Schneider uit Jdansfeld, maar Hölz zelf was weer weg. De drie voorafgaande da gen had hij een fabriekseigenaar uit Zör- big gedwongen persoonlijk hem in een auto -door het .Saaiedistrict te rijden. Daarna vestigde hij zijn hoofdkwartier in het slot Beesensted-t, vanwaar hij nu weer ver jaagd is. Hols te Berlijn? Zondagnacht tegen half een werd te Berlijn in de villawijk Grunewald op een stil gedeelte een hevige ontploffing ge hoord. De serre van een huis bleek ern stig beschadigd. Een onderzoek bracht aan het licht, dat de verwoesting veroor zaakt was door twee handgranaten. In de villawijk heeft deze aanslag groote opwin ding veroorzaakt. Maandagochtend vond men in het Grunewald overal strookten pa pier aangeplakt,^ met het opschrift; Hölz is er! Dit heeft natuurlijk de opgewonden heid van d-e bevolking der voorstad ver groot. Men weet niet,of de aanslag wer kelijk van epn bende van Hölz is uitge gaan, of van andere misdadige elementen, die Hölz als uithangbord gebruiken. Naar de „B. Z. a. M." verneemt, ver moedt men echter in poiitie-kringen te Berlijn, dat Hölz, die bij de gevechten in -Midden-Duitschland is ontkomen, zich op het .oogenblik werkelijk in Berlijn op houdt. Een patrouille politie-beainibten vond bij de Dammwegbriicke bij Treptow, die over de spoorbaan loopt, een kleine hoeveelheid ontplofbare stof. In een dynamiel-doos was ongeveer ISO gram dynamiet; 'een ongeveer io c.M. lange lont was aan de doos beves tigd-. De politiebeambten doofden de leunt uit en namen de doos in beslag. Op vergaderingen van transportarbei-1 ders en spoorwegpersoneel, die heden le Londen en elders gebonden zijn, hebben de sprekers zich kra-chtig uilgesproken voor een actie tiot-het verleenen van steun aan de mijnwerkers. Verklaard werd dat, wanneer de andere vakvercenigingen toe lieten dat de mijnwerkers het onderspit dolven, zij op hun beurt aangevallen en verslagen zouden worden. Er is een officieel staalje gepubliceerd met de volgende -onrustbarende cijfers. Het aantal werkloozen die bij de arbeiders- bureaus ingeschreven slaan bedraagt 1.408.800, verder werken 750.000 arbeiders korter tijd en als gevolg van hot hangende geschil zijn nu ook 1.250.000 mijnwerkers werkloos. Frank Hodges, de secretaris van den mijnwerkersbond, ving een rede te Conis- boro in Yorkshire aan met le zeggen, dat hij geloofde, dat de regeering voornemens was de mijnwerkers door uithongering te onderwerpen.Indien dat het geval mocht •zijn, was de natie verloren, daar het de revolutie zou beteekenen. De rest van de rede was echter gema tigd. Hodges geloofde, dat, indien de man nen bleven volharden in wat zij noodzake lijk achlten, niet slechts voor het herstel len van het mijnbedrijf, maar voor het heele land, namelijk een tijdelijke subsidie voor het steenkoolbedrijf, zij 'hun doel zou den bereiken. Cramp, de secretaris der spoorwegarbei ders, heeft in een rede te Birmingham ge zegd, dat indien hij voelde dat alle afdee- lingen van het Drievoudig Verbond eensge zind waren, hij zijn uiterste best zou doen om iederen man te'ïloen slaken. Het was heldhaftig de mannen in den strijd te lei den, maar het zou dwaasheid zijn hen in den put te helpen. De spoorwegmannen en de mijnw'erkers alleen konden echter niet slagen zonder de transportarbeiders en evenmin de mijnwerkers en de transport arbeiders zonder het spoorwegpersoneel. Voor succes was het stopzetten van allo transportmiddelen noodzakelijk. troepje nationalisten drong daarop in de soc. club door en vernielde het gebouw. HÉT HANDELSVERKEER MET RUS LAND. Naar het B. T. A. uil Rome meldt, heeft minister Sforza in antwoord op en desbetreffende vraag verklaard, dat- het onmogelijk is het normale economi sche leven te herstellen meL uitschake ling van Rusland. De Itatóaansche regee ring hoopt weldra een handelsverdrag te kunnen onderteefkencn, welk verdrag een bepaling zal bevatten, waarbij elke poli tieke propaganda wordt verboden, aan welke bepaling de ïtftliaansche regeering krachtig de band zal houden. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. "HET D IK NSTflOD EN VRAAGSTUK. Waar zijn onze^iienstboden, vraagt men in Engeland, nu de oorlog voorbij is, de meisjes niet meer in de munitiefabrieken of andere ooriogsinrichti-ngen werken, liaar geld op is en er zooveel werkloosheid is. Waarom gaan ze niet weer dienen? Het antwoord op deze vraag is zeer eenivoud-ig, zegit de „Westminster Gazette.' Een ambtenaar van hot departement van arbeid deelde aan het blad mede, dat er een .groot agmtal getrouwd is, velen zijn naar de Koloniën gegaan of hebben ver schillende bezigheden 'cr hand genomen. De meeslen echter zijn in een of anderen vorm weer tot het gezinsleven terugge keerd. Er.zijn invalide moeders te verzor gen, of neven of nichten, die door den oorlog weezen zijn geworden. De vrouwenarbeid schommelt altijd be langrijk. Uit een fabriek gaal in drie jaar ongeveer 50 pGt. weer. op een of andere wij-ze naar het gezin terug en in vijf jaar tijd® verandert bet vrouwelijke fabrieks- personeel schier volledig. Dienstboden, goed, slecht of middelmatig kwamen en gingen ook vóór den oorlo, en wie een dienstbode drie jaar hield, kon er prat op gaan. De vrouwen en meisjes, die zich thans -laten inschrijven voor „huishoudelijke -diensten," vormen een nieuwe klasse; zij der van den vermoorden Tsaar) of diens zoon uit het morganatisch huwelijk met gravin Brasow. Tengevolge van dé voortdurende droogte is hét verkeer op liet Ganal du Centre (Frankrijk) geslaakt. Hel water is vrijwel geheel verdwenen. ;ijn voor het meei nnideel ongeschoold en Er wordt veel belang gehecht aan - t haar betrekkingen evenjpoedig parlementszitting van gisteren, daar men De mijnwerkersstaking. Met het oog op de beperking van steen kool is liet laden van steenkool in sche pen, ook het bunkeren, in alle havens ver boden zonder toeslemming. In de gepubliceerde maatregelen tot be perking van het steenkoolverbruik wordt het quantum voor huisbrand bepaald op 50 K. G. per week en het gebruik in de industrie over het algemeen op de helft van het normale. verwachtte dat er iels gedaan zal worden om een eind te maken aan het vastgeloo- pen geschil in de mijnindustrie. De arbei dersleder Henderson heetf de hoop uilge sproken dat er een poging zou worden ge daan om regeering, mijneigenaars en mijn werkers samen te brengen. Tot dusver hebben de zaken zich ntog niet in deze richting ontwikkeld. In vergaderingen van spoorwegperso neel, Zondag te Birmingham, Derby, Rom ford, Sheffield en Leeds gehouden, en in een vergadering van de Zuidelijke federatie (welke 100.000 man vertegenwoordigt) zijn moties aangenomen ten gunste van steun aan de mijnwerkers. De meeste moties stelden zelfs staking voor. De regeeriug heeft aan de uitvoerders van de rijkswerkloosheidsverzekering be richt, dat de stakende mijnwerkers geen recht hadden op uitkeering, omdat bij hen de werkloosheid het gevolg was van een bedrijfsgeschil. Uit verschillende belangrijke mijnstre ken komt ernstig nieuws, dat vele schach ten volloopen. In sommige gevallen werden de pompers en machinisten, die aan den arbeid waren gebleven, gedwongen hun werk in den steek té laten door bedrei gingen der extremisten. SOCIALISTEN EN NATIONALISTEN IN ITALIë. Naar het B. T A- uit Bologna meldt, werd uit een café geschoten op een op tocht, welke door de stad trok bij ge legenheid van de opening van een na- tionaldstisdh congres. als zij ze krijgen. Daarnaast zijn er echter .tweeduizend door het ministerie opgeleid en het Centraal Comité tot opleiding van vrouwen gaat klassen inrichten voor huis houdelijke diensten (koken, wassohen naaien en hygiëne). Dit „Committee" zorgt dat geschikte meisjes een uitzet krijgen units zij betrekkingen aannemen en er blijven. Slechts weinig vrouwen melden zich in tegenstelling met vroeger bij de ar beidsbeurzen als „inwonende" dienstboden aam. -Er hébben zich, voor bet heele Koninkrijk, volgens de jongste opgaven 4835 inwonende dienstboden bij de ar beidsbeurzen doen inschrijven, 10.450 niet inwonende en 22,500 ander dienstperso neel. De looncn schommelen thans tusschen 85 en 60 pond per jaar, terwijl werksters 8 tot 10 pence per uur krijgen en een shilling vragen, In de „Nation" deelt „A Wayfarer' (Massingham) mede, dat koningin Mar-y aan haar hoedenmaaksters last heeft ge geven geen veeren van wilde vogels voor haar hoeden te gebruiken. Verschillende bankiers, induslrieelen en groothandelaars hebben een inschrijving geopend ten voordeele der speciale scholen der universiteiten van Leuven en Brussel Deze inschrijving heeft twaalf millioen frames opgebracht, waarvan één millioen door de Société Générale de Betgique. Aan iedere boogeschool zal de helft toe gewezen worden. Een Orienl-telegram uit Kopenhagen vertelt dat de Russische ex-keizerin moe der, Maria Feodorowna, in een interview verklaarde naar aanleiding .van de gebeur tenissen in Rusland, dat in geval van een herstel van het monarchistisch regime in R ml and de eenige wettige troonpretendent Twee arrestaties hadden plaats. Een zou zijn Michael Alexandrowitsj (de Kroe- „Den monarchalen staatsvorm acht de Commissie een zegen voor ons land, doch alleen zoolang behoud van een waarlijk nationaal Koningschap mogelijk is. Van de troonopvolging behooren daarom uilge sloten le zijn zij, die geen zekerheid bie den, dat zij onze nationale gevoelens dee- len en met onze inheemsche toestanden voldoende vertrouwd zijn". Het hier omschreven standpunt der Staatscommissie voor de Grondwetsher ziening wordt ook, blijkens de Memorie van Toelichting bij de Revisie-voorstellen, gedeeld door de Regeering. Maar terwijl de commissie dan verder re-deneerende tot de conclusie komt, dat voor 't geval geen bevoegde opvolger naar de Grondwet aanwezig zal zijn door mid del van een volksstemming over den Staatsvorm zal worden beslist, is de Re geering van oordeel, dat art. 20 der be staande Grondwet gehandhaafd moet blij ven, welk artikel bepaalt, dat bij een wet de opvolger zal worden benoemd. In de M. Van T. motiveert de Regeering haar standpunt aldus: „Voor dat geval (dat geen bevoegde" op volger naar de Grondwet bestaat) moet, naar hare mcening, zoo cenigszins moge lijk, de monarchie gehandhaafd blijven en dus een koningskeuze geschieden. Elke vingerwijzing in de Grondwet naar 'n an deren vorm van staatsregeling is in 'n con stitutie, gelijk de onze, misplaatst. Wordt men dien weg opgedreven, omdat het met terdaad onmogelijk zou blijken de monar chie te handhaven, dan openen de bepalin gen van liet XI hoofdstuk der Grondwet daartoe de mogelijkheid. Dan -zal niet een volksstemming met abstracte begrippen tot inzet, maar een behoorlijk voorbereide Grondwetsherziening moeten breken met hetgeen thans tot de heilzaamste bepalin gen onzer constitutie behoort". -Erkenning en handhaving van den mo narchalen regeeringsvorm wenscht dc Re geering dus in onze Grondwet te blijven voorschrijven. Zij wil in ons'monarchaal land de deur niet als op een kier zeiten voor een andere staatsregeling. Maar de mogelijkheid, dat zulk een an dere staatregeling zou zijn in te voeren wordt door haar niet ontkend of uitge schakeld. Zou het onmogelijk blijken de monar chie le bandhaven, danzegt zij ope nen de bepalingen van het Xle hoofdstuk der Grondwet daartoe den weg. Geen volksstemming in dat geval, maar wijziging der Grondwet. Van sociaal-democratische zijde wordt tegen dit standpunt der Regeering op een wijze, zooals daar meer gebruikelijk is, alarm geslagen. Met het „Centr." zijn we van meening, dat daartoe geen reden bestaat. De monarchie is zeker niet de eenig goede regeeringsvorm; maar van den an deren kant heeft het constitutioneel Ko ningschap voor ons land onmiskenbare voordeelen. „De monaTchie zooals zij zich hier le lande heeft ontwikkeld, behelst den liecht- sten waarborg voor de ontplooiing yan waarlijk democratische Staatsinstellingen"^ zegt de Regeering in "hare M. v. T. en de geschiedenis van ons land is daarmee in overeenstemming. De democratische ontwikkeling wordt ten onzent allerminst door het koning- 1 schap bedreigd, of belemmerd, getuige o.a. de aanhangig gemaakte grondwets-herzié- ning, welke nog groolere uitbreiding ge ven zal aan den invloed van het volk en zijn vertegenwoordigers. Waarom dan zoo te polemiseercn legen de Regeering, wanneer zij het beslaan van een „waarlijk nationaal Koningschap" geen ander dus wil vastleggen in de hoogste wet des lands? Zou men om nog slechts deze vraag te stellen het raadzaam achten in de constitutie van een Republiek een vinger wijzing op te nemen naar de invoering of het herstel,der Monarchie. En is het goed recht der democratie in ons koninkrijk minder gewaarborgd, dan in de republieken Frankrijk en Portugal, om van sommige andere niel te spreken? Tegen de reactie f Leeuwarden is een dei' bevoorrechte steden 'in ons land. Een stad met veel sociaal-democraten in den Raad en twee dito wethouders. Een dezer wet houders, de hear Schaafsma, ver wezenlijkt nu socialistische idealen. Zoö ook j.l. Dinsdag. Toen verdedigde hij in den gemeenteraad een voorstel om... B? en W. te machtigen, aan <le gemeentewerklieden vergunning te ge ven om 's avonds, na den acht-urigen werkdag, dus... voor derden, nog ar beid te verrichten! Wat zegt uien nu, van zulk een wet houder De „Tijd" zegt er dit van: Wij laten nu maar rusten, dat Mi nister Aalberse gedreigd heeft met strafmaatregelen te konten, indien door dit werken voor derden de acht- uraidag zou worden gesaboteerd. Wij bespreken nu maar niet, dat patroons eti werklieden in meerdere bedrijven naai- middelen zoeken om dit euvel tegen le gaanwij willen iter alleen, maar eens het licht laten vallen, op het feit, dat een socialistische wet houder den 8-urendag wil saboteeren en dus méédoet aan de reactie, doet als de meeste conservatieve werkgever. Zijn argumenten wilt ge wellicht kenen? De meest verstokte vrij-liberaal kan zo gebruiken, ziellier: Hij beweerde o.a. dat de theorie en de praktijk van den achturen-dag o zoo veel verschikten; dat de werklieden ook zondier toe stemming van B. en W. 's avonds voor derden werken; dat de werklieden 's avonds met hun vrijen tijd geen raad weten; dat je er als bedrijfsleider eerst maar eens in moet zitten, om den toestand te beoordeelen.' I Is liet wonder, dat hij behalve nog drie roode collega's zijn oud-liberalen voorganger méékreeg voor dit voor stel? Gelukkig waren de „burgerlijke" leden verstandiger en zorgden dat het voor stel verworpen werd. De socialis tische fractie was verdeeld. 't Is dus toch nog wel eens anders dan de socialisten beweren. Hier roode saboteurs en „burgerlijke" verdedigers van den acht-urigendagt. BEZWAREN TEGEN EEN WETS ONTWERP. Het volgende request is aan de Tweede Kamér gezonden: Het Bestuur der Algem. R. K. Werkgeversvereeniging acht zich ver plicht ter Uwer kennis te brengen dat liet- zeer emslig, ja overwegend bezwaar lieeft legen hel gedwongen hooren van getuigen en bodeno-nder- zoek voorgeschreven in par. 4 van het Wetsontwerp no. 364 houdende bepalingen tot bevordering van de vreedzame bijtegging van geschillen over arbeidsaangelegenheden en tot L Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door M. VAN PINXTEREN. R. K. Pr. In hun plaats zullen overbllijven mijn- b-er Jacques en mijnheer Humbert, schatmeesters der armen. Zoek in eeD eenzame wijk een huis voor ons ge schikt voor het bescheiden leven, dat wij willen leiden en blijf gij bij ons <xn ons le geleiden en lot God te voeren." „Hecre God," zeide de priester, „troost hen, want Gij zijt de Trooster Ik heb U om die twee zielen gesmeekt zegen hen gelijk ik hen zegen." Alle drie weenden zij en alle drie gevoelden zij den onuitsprekelijken troost gelegen in tranen, die voor, God gantort worden. Twee maanden later was de fortuin wrn den markies te gelde gemaakt, «et gerucht liep, dat hij alles ver- had om ziin zoon te onterven. Weldra was hij vergelen cn niemand Wt Êt latej; fliw eenig verband te zoeken tusschen de schattneeslers der armen en de twee mannen op wie de hand van God zoo zwaar drukte. Geen dag en geen uur weken Jaques de Flessigny en zijn zoon af van den weg dien zij zich hadden afgebakend Zij wijdden zich met vurige liefde aan de armen en trachtten hunne smarten te vergeten door deel te nemen in die tan anderen. Ma-ar meermalen ontviel hun oen moed. Een enkel woord; eeD naam een herinnering, wekte het ver- ledene voor hen weder op. Dan scheen hun kruis hen te zwaar en zonder er aan te denken hun levenswijze op te geven, riepen zij om' medlijden tot God en smeekten Hem hun de vergetel heid te schenken. Abbé Régis, die henverlaten had om directeur te worden van een liefde werk, „do nieuwe bekeerlingen" ge- naamo, bezocht hen dikwijls, ook op den avond waarover wij in het begin van dit hoofdstuk spraken. Hij ver sterkte hen op hun weg, richtte hen op wanneer zij vielen en langzamerhand wist zijn vaderlijk Voord hen ook nu te troosten. Kreten van kinderlijke vreugde deden zich tot in hun woning hooren en hij zeide hun op zachten to-on: „Het is de speeltijd voor de meisjes in hef klooster der nieuwe bekeerlingen. De overste heeft mij dezen morgen ge zegd, dat zij een nieuwe leerlinge, een wild meisje, verwachtte. Zij zal.in de communiteit gedoopt worden. Daarvan zal een groot feest gemaakt worden, dal veel belangstellenden trekken zalGij hebt onze boeken doorbladerd, mijnheer de graal', ïk hoop dat gij tevreden zuil zijn, gij hebt er het recht toe, want ik verklaar u, in naam van den God- delijken Meester, gij handelt als. ware Christenen," Abbé Régis kon niet langer bij1 zijne vrienden blijven, hoe gaarne hij ook .wilde want men kwam hem berichten, nat eene vrouw hem wachtte in den biechtstoel. 34 HOOFDSTUK XI. HET DICHTSTUK „OVER DB GENADE". Het klooster der nieuwe bekeerlingen was sinds actht dagen in vreugde. Zeker, dit verblijf voor vrouwen, die dooi; de genade getroffen waren, was altijd een plaats vao vreedzame blijdschap, maar nu was er nog een bijzondere reden voor. Een buitengewone gebeurtenis zou plaats vinden. De anieuwe bekeer lingen" of „nieuwe Katholieken", want beide namen werden aan het klooster gegeven had to,t doel in Frankrijk den ijver der missionarissènn, die Indië en China gingen bekeeren, na te volgen. De vermoeienissen der reis, de gevaren waaraan op die verre kusten teeder voelende vrouwen blootstonden, lieten in die dagen niet toe hen te midden der heidenen te zenden. Maar Luther en Calvijn Iiadden aan de kerk rampen genoeg' veroorzaakt^ om voor die' kwaal een geneesmiddel te moeten zoeken. De ketterij' besmette half Frankrijk, Engeland en Duitschland. Zij verdeelde de huisgezinnen en 'veroorzaakte zoo veel rampen, dat de christelijke naas tenliefde een nieuw middel moest zoe ken om ze te lenigen. Een klooster orde ontstond, die zich ten doel stelde, jonge vrouwen en meisjes, die -door hare families in de dwaling waren op gevoed, een schuilplaats te verleenen. De'bekeerlingen leefden tot den dag harer opname in den schaapsstal onder de hoede dier engelen van lierde. Een nieuwe bewoonster was in hel klooster gekomen, wier komst een bui tengewone vreugde veroorzaakte. Haai' gëschiedenis ontroerde allen. „Denk eens, zuster;" ®eide een jeugdige no vice, „de dochter van de koningin van Polen zal haar komen bezoeken. Dc hertog van Orleans zal met geheel zijn hof in onze kapel komen." „Zal onze aalmoezenier de plechtig heid verrichten „De Bisschop van Parijs zal tegen woordig zijn, maar abbé Régis zal de bekeerlinge doopen." „Hebt gij het wilde meisje reeds ge zien „Neen, nog'nief „Zou zij zeer leelijk zijn?" „Neen, schoon als een eng,./." „Daar komt zijriepen verscheidene stemmen door elkander. Inderdaad kwam het wilde meisje aan den arm eener. zuster de zaal binnen. Mevrouw d'Epinoy had op raad v,an haar biechtvader besloten, haar de maand vóór haar doopsel aan het kloos ter toe te vertrouwen. Het was een groot offer voor tiaar, maar zij begreep, dat hel nuttig was voor haiair bescher melinge. Dezë verlangde vurig onder de christengemeente te warden opgeno men. De naam van „het wilde nleisje", waarmede men haair steeds noemde, vernederde haar. Zij verlangde vurig, dat de priester, haai; een anderen zou geven. Dus was ook zij gelukkig on der de beschermelingen van het kloos ter te worden opgenomen, om zoo den dag van Ixaiar doopsel te verhaasten. Mevrouw d'Epiuoy had dus van haar biechtvader een woordje van aanbeve ling aan de overste gevraagd, en ont ving den volgenden dag twee brieven, een voor de 'overste cn oen voor mijn heer den abbc Régis. Zij haastte zich daarmede naia r de kamer barer vriendin en zeide haar: „Gij moet met mij mede gpan, Plavienne; bovendien zal het <rme kind u nog meer missen dan mij en daarom moet zij uw laatste omhel zing ontvangen; ziehier brieven vaü aanbeveling." „Zuster Pranedis, overste," las me vrouw de Flessigny; „abbé Régis, aal- mioevenierAbbé Régis, ik heb toch goed gelezen, Etiennetle? Als dal mo gelijk was! Als de priester, die dien naam draagt, dezelfde ware van wien Humbert vergiffenis voor hem en voor mij verwachtte. Een voorgevoel zegt mij dat het zoo is." „Dus," vroeg mevrouw d'Epinoy, wenscht gij abbé Régis te spreken?' „Van gansclier harte." Wordt vetraoMS. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1