Ihildehing, mm |NG Gz. Gudorp. idbnis Kruis. cr ISjlJÏ B 1 figl .fl i ONS BLAD" F FEUILLETON atinveiling. ifacturen. i en Qnderdeeies BUITENLAND. Dorpstraat MENSIEPER. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: REDAQTIERNo!E633* 433 Fa. W. APPEL Jr. WOENSDAG 6 APRIL 1921 xoopers. xedjes.' :klee,djes. iliteit. Lage prijzen, prijsopgaaf aan idhuis is voortaan op alle werkdagen lur tot half 2 en uur. AKERDAGS blijft luis geopend tot iaf f 75- Olie op de golven, Oe weCergevonden dochter No. 153 14c JAARGANG I I ÏLEE. 517. R, FNIDSEM111-113. let j. w. a. van HUIT zal op Vrijdag 6 de3 morgens 10 uur, Is" te Scbagen, ten ver- Sen heer B. G. G. KöNIG publiek en om contan' pen: ligrijke partij eren zijn in opgemeld bezichtigen op den ver- 8 tot 10 uur v.m ivweeronpud). Badmeester zijn voort- |rijgbaar FAMILIE- 7 van 100 baden voor jASSEN met 10 IM. TAN BEHEER. LKN. DIRECTEUR DER iWERKEN TE ALK- igt vóór of op 15 April 30PGAAF van: verrichten vaneenigo pnmaakw erken aan da sente-eigendommen foren van stucddeois- Itiiwerken eismidwerk; ,8rstell8nvan bruggen. de voorwaarden voor J 25 cent per stuk aan de Irwerf verkrijgbaar zpn. klas Rijwielen |s verkrijgbaar U tot het ut Rpielmagazijn XMAAR, krkt 68. Tel. 236 Reparatie-Inrichting. i\i'.'éisi'-jJ ■I w, Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2. f 2.50 f 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclame? per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor» uitbetaling per plaatsing f 0.60. A^TaTle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 50Q,—f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—. motiveering en een nfet geheel juiste preciseering van die stelling. Dat alles zijn echter geen onover- Langzamerhand keert in het pers-komelijke moeilijkheden, dat is naar debat de noodige objectiviteit inza ke de te nemen maatregelen nopens den opbouw van een organische Maat schappij terug. Dat is buitengewoon gelukkig. Men schijnt -te fjpbben ingezien, dat iet lanceeren van persoonlijke on aangenaamheden de zaak eerder ach ter dan vooruit zal brengen. Die over tuiging moest zich wederom eenmaal baan breken. Men bedenke nu verjler, dat een zakelijk debat verre is te verkiezen boven een debat doorspekt met per soonlijke onaangenaamheden. Wij heb ben overigens altijd nog meer respect voor mannen of vrouwen, die hun meening durven zeggen, ook al is die meening een andere dan de onze, dan voor degenen die niets zeggen maar in alle stilte de slooperswerk- tuigen in het zweet huns aanschijns hanteeren. In een vrije kwestie, als de rege ling lol in details van het groote vraag stuk -der bedrijfsraden moet men een an ders meening kunnen verdragen en eer biedigen. Ook al vermeent men dat die an dere niet precies een juisten kijk op het geheel en alle onderdeden heeft. Men doet naar onze meening ook niet juist, met daar achter altijd ver keerde overwegingen te zoeken. In één woord, men late vrij degenen die hun meening willen zeggen en vermeenen te moeten zeggen, en men stelle, daar slechts een geargumen teerde zakelijke bestrijding tegen over. Want zoo alleen zullen wij naar onze stellige overtuiging tot het zoo zeer gewenschte doel geraken. Niet datgene wat de personen of groepen scheidt zette men voorop, veeleer en veelmeer datgene wat de personen of groepen samenbindt. Immerff.op die manier bereikt men praktisch het beste resultaat en daar om alleen is het ons te doen. Bij het tot standkomen van een meer intensieve samenwerking tus- schen de Maatschappelijke groepen heeft het in geheel Nederland ge juicht van de uitingen van sympathie. Daardoor werd een begin van daad- werkelijke uitvoering gegeven aan ons fundamenteel idee, aan,onze po gingen tot oplossing van het sociale probleem. Immers niet in den strijd van de eene klasse tegen de andere -klasse moest de oplossing worden Jgezocht, wel in de samenwerking van die groe pen. Men had een vorm geprojecteerd, en de groepen waren toegetreden, waarin die samenwerking zou moe ten geschieden. In een manifest, genoemd het Paaschmanifest van '19, werd het Nederlandsche volk van een en ander mededeeling gedaan. Even later werden op een groot congres eenige fundamenten gelegd, waarop die samenwerking zou steu nen. Inleiders verdedigden daar de congres-resoluties, en deze werden met nagenoeg algemeene stemmen tanvaard. Toch was de eene inleider gelukkiger en duidelijker in zijn formuleering dan de andere, maar in het algemeen bleek toen van weinig verschil. Een van de belangrijkste stellin gen wij denken hier aan de mede- zeggingsschap «Ier arbeiders in het bedrijf, werd spoedig een voor werp van meer of minder verschil. Wij hadden toen de overtuiging :n hebben die nog, dat dit niet het minst voortkwam uit een onvaste onze wijze van zien slechts een kwestie van juiste interpretatie. In de gepasseerde twee jaren is over het bedrijfsraden-stelsel heel veel gesproken en geschreven. Kon den wij de hoeveelheid literatuur bijeen brengen, wij zouden' een res pectabelen berg verzameld hebben. Mede daardoor is het vraagstuk van de uitwerking in" détails v^n meerdere zijden bezien. Daar zijn allicht fouten aan het toen geprojéeteerde ontdektmen heeft getracht verbeteringen aan te wijzen. Anderen zijn er gekomen, die als hun meening kenbaar maken, dat vooral sommige promotors verder zijn gegaan dan oorspronkelijk was bedoeld. Weer anderen zijn er, die feitelijk spijt'toonen te hebben van het toerr aanvaarde en terug zouden willen gaan Van dit alles is maar één ding noo- dig. Wij moeten spoedig opnieuw bij elkander komen, en dan elkander eerlijk in de oogen zien en zoo noo- dig over verschilpunten den degen kruisen. Daarbij moet voorop staan, dat ieders meening recht wedervare. Dat niet de een de pretentie heeft dat hij feitelijk alleen is aangewezen om een juiste omschrijving te geven en de ander meent, dat die arbeiders nu maar eens moeten zwijgen. Dan krijgen wij een soort S. D. A P.- toestand, waar een paar partijbazen alleen de lakens uitdeelen. Dat wreekt zich toch. Want willen wij zorgen, dat de organische Maatschappij er komt, dan zal daarvoor noodig zijn buitenge wone tact, zoowel naar binnen als naar buiten. Men vergete toch niet, dat door een zaak tot een punt van praktische politiek te maken, die zaak nog niet voor elkander is. Eerst moet die zaak groeien en botten in het Maatschappe lijk leven zelf. Alsdan zal de Wetgever gaan re gelen en bevorderen dien groei. Voor alles dus klaarheid en preciseering. Men vraagt thans en niet al lereerst uit werkgeverskringen zeg ons nu eens precies welke bevoegd heden die bedrijfsraden zullen krijgen Dat is een zaak van het grootste be- lang. De derde groep in het geding, de consumenten-groep, met heel veel groote belangen, heeft daarop naar onze meening volle recht. Wij zijn er ook van overtuigd, dat de beweging niet terugschrikt om nog eens precies alle kaarten bloot te leggen. Daarvoor weet zij te goed en te vast wat zij wil. Maar dit ga vooraf aan een bespre king in de politieke Centrale. Want is dit vooraf gegaan, dan kan „de politiek" er verder buiten blijven. Het was vrees, meer dan iets anders, die om een uitspraak der kiesvereenigingen deed 'roepen. Het persdebat, waarin persoon lijke onaangenaamheden een oogen- blik meer domineerden dan een zake lijk debat, deed hieraan geen goed. Er is nu olie op de golven. Toenade ring tusschen en met bevriende rich tingen, hetzelfde met groepen waarbij verwijdering dreigden Dat tnen in deze positie den tijd benutte! 's B. M. KRIJGSMAN. De communistische opstand mislukt. Da communistische partij heeft beslo ten het parool tot de algemeene staking in Duitschland in te trekken. De officieele erkenning van het volledige fiasco dus. De „Rote Fahne" publiceert tot nu dit besluit niet. Maar wel tTacht het centrale bestuur der partij in een ellenlange op roep aan het Duitsche proletariaat het communistische fiasco voor te stellen als een triomf van de „beesten der openbare orde!" In dezen oproep wordt gezegd, op de gebruikelijke ophitsende wijze, dat de opstand in midden-Duitschland het wel overdachte werk is geweeJt van een te- gen-revolutionnaire provocatie. Zoo ver gaan de heeren zelfs, dat zij beweren, dat spionnen en agents provocateurs door dy- namiet-aanslagen een progromstemming wilden verwekken tegen de communisten om de arbeiders tot oneenigheid te bren gen! Het oogenblik voor den strijd is gunstig geweest. En het proletariaat zou gewonnen hebben, indien de arbeiders één lijn hadden getrokken. Maar natuurlijk kozen op het beslissende moment de aan voerders weer de partij van de bourgeoisie, niet die van het proletariaat. Niet de mi litaristen hebben aan het oproer een eind gemaakt, doch de mcerderheidssocialisten en de on a i'h an kei ijken, Mie het proletariaat in den steek lieten. „De communisten al leen kunnen de overwinning van dè we reldrevolutie niet bevechten", aldus wordt eerlijk erkend. En zij hebben roemrijk het onderspit moeten delven voor de tegenre- volutie van Weslarp tot Hilferding. Maar de communisten gaan, niettegenstaande de zen nederlaag, vol vertrouwen" en met op geheven hoofd nieuwen strijd tegemoet. En dus: „Bereidt u voor op een nieu wen strijd! Weest gereed! Spoedig zal weer bevolen wordende slormrfem onder de kin! Pakt den vijand aan! Thans reeds roepen wij zeker van de overwinning na den verloren slag: Vit gevecht werd afgebroken, maar de geheele situatie schreeuwt naar nieuwen strijd!" Ook uit een manifest van de „Vereenig- de Communistische Partijen van Duitsch land" blijkt duidelijk', dat het niet om het einde, maar slechts om een pauze van den strijd gaat. In dit manifest .kondigen de communistische leiders aan, dat spoedig weer het parool zal zijnde stormriem on der de kin. Woordelijk wordt gezegd; „In Oost-Pruisen, in Pommeren, in Sleeswijk-PIoistein staan de arbeiders on middellijk voor een zwaren strijd. In het Rijnsch-Westfaalsche kolengebicd staan de mijnwerkers vöor een reusachtige staking". Het officieel verslag van den Opper- president in Maag-denburg beschouwt den toestand seeds zeer optimistisch. In dit verslag wordt verklaard, dat de toestand over het algemeen in het industrie-gebied van MiddenDuitschland rustiger geworden is en dat de oproerige beweging als on derdrukt kan worden beschouwd.- De aanslagen, die nu weer te Berlijn zijn gepleegd, wijzen er op, dat de com munisten in geenen deele hun actie defi nitief hebben gestaakt, maar dat zij nog voortdurend trachten deze opnieuw aan te wakkeren. De directie der Leunafabrieken is voor nemens hij het weder aanstellen der ar beiders een minimum leeftijdsgrens te stel len. Wie in een voor Duitschland zoo be langrijk- bedrijf als de Leunafabrieken werkt, moet een zekere rijpheid hebben be reikt, meent de directie. Men hoopt reeds in den loop van deze week met het herstel lingswerk' en dan geleidelijtk met de her vatting van het bedrijf te kannen begin nen. Het Moskousche blad „Iswestia" wijst er in een hoofdartikel op, dat de commu nistische onlusten in Duitschland geen in wendige kracht hebben getoond; zelfs in Alle drukwerken zonder uitzondering. VRAAGT PRIJS. het Ruhrgebied is het betrekkelijk rustig gebleven. Het blad meent echter, dat de voedingsbodem voor zulk een beweging ontbreekt erf betreurt, dat de Duitsche communisten den toestand niet goed heb ben ingezien en zich tot een verdeeld optre den hebben laten meeslepen. De buitengewone rechtbanken, I-n de rechtzaal te Moabit komt heden de buitengewone rechtbank' bijeen, die naar aanleiding van de communistische onlus ten voor het district Berlijn is ingesteld. Voor deze -rechtbank zullen alle personen moeten terechtstaan, die verdacht van communistische misdaden in hechtenis zijn genomen, o.a. ook de daders van den aan Slag op de Siegessaule.-Er moeten in het geheel 500 zaken worden behandeld. De processen zullen dus weken lang duren. Het avontuur van ex-keizer Karl. De, houding van Zwitserland. De Zwitsersche Bondsraad heeft beslo ten de Hongaarsche regeering mede te deèlen, dat hij nog steeds bereid is den ex-koning een voorloopig verblijf in Zwit serland toe te staan, ondor voorbercljd van zekere controlemaatregelen. De Bonds raad heeft een officier afgevaardigd, die zich naar de grensplaats zal begeven, waar de ex-koning Zwitserland zal binnen komen. Deze officier zal den ex-koning naar zijn voorloopige verblijfplaats bege leiden en, het toezicht op zijn verblijf op zich nemen. Waarschijnlijk zal de ex- koning in Luzerm afstappen en in een plaats in het kanton Luzern voorloopig gaan wonen. Het kanton Waaidt is voor hein volgens besluit van de Waadtland- sohe regeering gesloten; hij zal dns niet naar zijn vroegere verblijfplaats Prangins lerugkeeren. Ex-koning Karl vertrokken. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de on derhandelingen tusschen Boedapest en Steinamanger op een compromis zijn uit- geloopen. Karl zal voor zijn vertrek een proclamatie uitvaardigen aan het Hon- sJr ^éKrsdic voikv waarin hij zijn aanspraken op dè Hongaarsche troon handhaaft en verklaart dat hij slechts bukt voor de omstandigheden van het oogenblik. Uit Steinamanger wordt nader gemeld, dat Karl gisterenmorgen om 9.40 uur zou vertrekken. Tot de Oostenrijkscihe grens zou bij begeleid worden door generaal Hegedüs kolonel Robier, regeoringscom- missaris, graaf Sigray en verschillende ambtenaren. De orue op het station werd gehandhaafd door politie. Militairen namen officieel aan het vertrek niet deel. De mljnwerkersstaking. Pu'yt id del in spogingen. Kans op het stopzetten van de scheepvaart. Aangemoedigd door Lloyd George's mededeeling dat de regeering begeerig is om elke mogelijkheid voor een oplossing in het steenkoolgeschil te onderzoeken, doen arbeidersleiders als Ciynes en Hen derson voorstellen van vredeiievenden aard, vooral strekkende toit verlenging der periode van regeeringsconlrole. Dergelijke maatregelen worden echter beschouwd als uitstel van executie. Indien de onderhandelingen niet spoedig hervat worden, zullen de vakvereenigingen in het scheepvaartbedrijf zich aansluiten bij de actie van het Drievoudig Verbond, met dien verstandz dat indien 't Verbond de staking afkondigt, ook de scheepvaart zal worden stopgezet. De houding van het spoorwegpersoneel. De voorzatter van het verbond van spoormachinisten en stokers heeft in een interview gezegd, dat zijn bond geen deel uitmaakt van de Triple Alliantie en niet wenscht 'gewikkeld le worden in eeniger- loi actie van de Triple Alliantie. Verloven ingetrokken. De admiraliteit heeft alle verloven inge trokken, maar tot nu toe geen personeel van de vloot naar de mijnen gezonden. DE TOESTAND IN IERLAND. „Zoolang de oorlog duurt". In verband met de werkloosheid en den crisis in Ierland hebben de Iersche arbei derspartij en het vakvereenigings-congres een manifest gericht tot het Iersche volk, waarin er op wordt gewezen, dat er meer dan honderdduizend wcrkloozen in hel land zijn. „De tijd is gekomen", zegt het manifest, „dat alle goede staatsburgers hun per soonlijke belangen moeten opofferen voor het algemeen welzijn. Van een nader ie be palen datum af moet ieder zijn bezittingen, en werkkracht stellen in dienst van de na tie. Alles wat het weizijn en de productie bevorderen kan, moet dienstbaar gemaakt worden voor het algemeen, zoolang de oorlog duurt, dus ook aller arbeid". Een valsch bericht. De „Daily Herald" spreekt het bericht tegen dat Dail Eireann een commissie zou hebben benoemd „voor onderhandelingen met vijandelijke landen", waarmee,dan in de eerste plaats Engeland zou zijn be doeld. Dè Engelsche pérs meldde dit, zegt de D. H.. op gezag van de „Iris Rui lot in' maar dit heeft de mededeeling niet gedaan. De D. H. herinnerde aan de valsche „Praavdas", insinueert nu dat wellicht een valsoh nummer van de „Irish Bulletin' liet officieele orgaan der Iersche repuhliek, is verschenen. BEN MIJNWERKERSREPUBLIEK Een vertraagd B. T. A.-lelegiram uit Rome meldt, dat volgens berichten uit Triest aan het „Giornaie dTtalia" d'e mijnwerkers van Dalarsa, die een maand geleden de algemeene staking uitriepen tengevolge van het verbranden van de Kamer van Arbeid te Triest, thans over gegaan zijn lot de bezetting van de ge heele omgeving en Jran agitatie uitstrek ken tot buiten het kolengebicd', waarvan zij aile toegangen hebben bezet. Het gebied vormt een kleine autonome republiek, waar strenge wellen heersehen EEN BOLSJEWISTISCH COMPLOT m ITALIë. Volgens berichten uit Rome zou de re geering besloten hebben krachtig op te treden tegen de revolutionaire propagan da, welke gevoerd wordt door "talrijke vreemdelingen. Vele huiszoekingen heb ben plaats gehad in de omgeving van Genua, waar het centrum der agitatie is. Hongaren, Poien en Russen zijn gearres teerd. Een uitvoerige correspondentie is in beslag genomen, weülko op het stpoor van een uitgebreid bolsjewistisch com plot heeft gebracht. Een communistisch afgevaardigde zou bij de zaak betTokiken zijn. De Russische handelsmissie vraagt om bescherming tegen de ascis'tisdhe be dreigingen. „Bpoca" en „Giornaie dTta lia" verzoeken de missie te vertrekken. DE V. S. EN DUITSCHLAND. Uit Washington verneemt Reuter, dat naar verluidt, Harling het weder indie nen heeft goedgekeurd, zoodra het con- gres de volgende week opnieuw bijeen komt, van d"e motie van Knox, volgens wélke een afzonderlijke vrede met Duitschland zal worden gesloten. Er is nog niet beslist, wanneer de motie in stemming zal worden gebracht. DE CONFERENTIE DER SUCCESSÏE- STATEN. Uit Rome wordt gemeld: De conferen tie der staten, die uit le vroegere Oos tenrijkscihe monarchie zijn anlstaan, zal titans op 6 April ie Rome beginnen. De conferentie te Porto Rose zal, indien de conferentie te Rome voor dien tijd ge ëindigd is, op 15 April worden gehou den. DE TOESTAND IN PERZIë. De bijzondere correspondent van de „Times" in het Mididen-Oostcn meldt aan zijn blaid het een en ander over den nieu- Naar liet Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door I» M. VAN PINXTEREN. R. K. Pr. „Gelieve don het bevel te geven om 1,1 'c spannen; terwijl ik onze bescher melinge aan zuster Pranedis voorstel, zu" gij naar den aalmoezenier vragen." Na J ljennette en Flavienne omhelsd e hebben en hen te hebben doen be ioven baar iederen Zondag te komen Iczoeken, trok het wilde meisje een mauw gewaad aanv omdat die Meur hoar zeer behaagde en wachtte op hen. oon Iiiiennette haar kwam halen, vroeg zij schroomvallig: „Mag. ik mijn heer Anlonin niet vaarwel zeggen?" ■„Zeker, lief kind. en ik ben blii Jat gij hem niet vergeet." He jonge mau kwam. nai ontboden zijlij bij züne zuster en zeide haar: „Gij voert haar weg, zonder dat iets ofj die scheiding heeft voorbereid" „Mijnheer de burggraaf," antwoordde Jet kind, „ik zal als ik het -klooster 'crlaalj uwe vriendschap meer waardig zijn. Dan zal men," hoop ik, in mij niet meer het wilde meisje zign. maar een .nieuw geboren, wier liefde geen schan de aandoet." „Mat zegt gij!" riep Anlonin; „kun! gij denken dat uwe genegenheid, uwe treffende dankbaarheid verachting vér dienen? Het is alleen voor uw wel zijn, dat mijne zuster u brengen zal naar het klooster. Bid voor haar, bid voor uwe vrienden, bid ook voor mij, die iederen dag aam u denken zal." „Ik zal bidden," antwoordde zjj. Mevrouw d'Epinoy ging naar bene den, Flavienne nam de hand van het wilde meisje en Antonin zag hen in het rijtuig stappen, „Vaarwel," fluisterde hij. Op hetzelfde oogenblik deed een zachte aanraking hem zich omwenden. De tamme jonge hilde likte hem de hand. „Zij Leeft u vergeten," zeide hij, „gelukkig!" En hij liefkoosde het ear- dig diertje. De paarden voerden mevrouw de Flessigny en mevrouw d'Epinoy in snelle vaart naar het Mooster. De laat ste trad de spreekkamer binnen, ter wijl de portierster zuster Pranedis ging verwittigen. Mevrouw de Flessigny be ga fzich zeer ontroerd naar de kapel, waar zij abbé Régis deed ontbieden. Zij wikkelde zich in de plooien van haar tangen mantel en wachtte in de schaduw van het heiligdom op den priester. Een lichte stap, het gerujsch van een deur, die geopend werd, ver kondigden haar zijne komst. Zij maakte liet kruisteeken en bad zacht de voor bereidende gebedenn. „Vader," zeide Flavienne, haar sluier "pneffend, „ik heb geen zonder op mijn geweten, waarvan ik mij te beschuldi gen heb, maar ik ga gebukt onder den ast vlan een groot ongeluk en een vree- selijk geheim." „Ik zal u helpen den last te dra gen en het geheim bewaren. „Gif noemt u abbe Regis?" i „Ja, mijne dochter." ^Zijt gij het, die de opvoeder en vriend waart van graaf umbert?" „Ja, mijne dochter," zeide de pries ter ten tweede male. „God is antwoordide de ange- lukkijge vrouw. „Ik hgd niet durven Iwnpen, dat Hij mij1 den troost zou geven u, na zóóveel rampen, weer te zien." „Wie zijt gij dan?" vroeg de priester. „Ik ben Flavienne de Flessigny," riep de jone .vrouw. 1 Op zijn beurt liet de priester, een kreet hooren. „Gij leeft, gij leeft!" zeide hij. „Ta," antwoordde zij weenendl, „en mijn Humbert is dood." „Hij? Wie heeft u dat gezegd? Ween niet, wees niet bevreesd, mijne dochter. God, die oneindig barmhartig, is, be proefd zijne kinderen nooit boven hun ne kipchlen. Zou .ik aldus tot u spre ken, mijne dochter, als Humbert, mijn leerling, mijn zoon „Voleindig, vader, gij ziét wel dat ik bijna sterf." „Men sterft niet van vreugde, mijne dochter." „Mijn echtgenoot leeft!" ri^p Fla vienne. 'beide handen óp haar hart drukkend. Maar op dje uitbarsting liarer vreug de volgde een ontzettende - schrik. „Wat moet ik hem zeggen, als hij naar zijne dochter vraagt?" „Dus Dolores...." „Is verloren," antwoordde zij, „hijna zeker dood, inaar zeker verloren." Toen verhaalde zij snikkend wait de ontsnapte wit de Bastille haar verhaald had. „Arme vrouw," zeide de priester; ,gij wpafl wiel schuldig en zelfs njet jou wen toestand in Perzië, waar een nieuwe omwenteling begonnen is. De vorige re volutie was een strijd om de madht aan den Sjah te ontnemen en haar in han den te brengen van de edelen. Zij slaag de, met liet gevolg, dat de corrupte grandes een regeering instellen, die veel slechter was dan PerzSë op dit gebied ooilt onder een Sjaih had beleefd. De nieuwe woesteling dient om de madht van den adel over te brengen op de in- tellleclueele aristocratie. De éersie leider is een bekwaam jong journalist, die, vol gens den „Times"-inian, een afstamme ling is van den profeet. Perzië heeft geen arbeidersbevolking en, naar de meening van den „Times"-correspondent, geen bolsjewieken, behalve enkele dilettanlen, die mei een salon-bolsjewisme spelen. Het doel van de nieuwe Perzische be weging is belangrijk voor het Westen, want het schijnt tot de mogelijkheden te behooren, dat het Oosten het tegen gif voor het bolsjewisme vindt. Hier is geen arbeidersbevolking en niemand, die een proletariërsregeering predikt of mo gelijk acht, maar daarentegen zijn er ve len,. die het ideaal van Plato koestaren, dat wijsgeeren koningen moeien zijn en koningen wijsgeeren. Het Oosten schijnt den rug toe te kceren aan de parlemen" ten en wijzen te zoeken. De nieuwe regeering begon met een groote overwinning op haar tegenstan ders. Er zijn thans ongeveer tweehonderd van de meest vooraanstaande personen uit de Perzische groote wereld en de po litiek met uitzondering van stamhoof den, die men met rust geitalen heeft, j gevangen genomen. Weliswaar heeft de nieuwe regeering de Engelsdh-Perzische overeenkomst op gezegd, maar zij heeft getoond toch prijs le stellen op de aanwezigheid van Brit- sche officieren en adviseurs. De militaire toestand baart de nieuwe regeering zorg, met name de be trekkin gen tussdhen Moskou en de Perzisch- Ta r taa rsdli -bolsjewiek scilie troepenmacht le Kesjt. In verband daarmee is aan de 'Britsche troepen, die bezig zijn Perzië te ontruimen, verzocht eenig oorlogsmate riaal aan de nieuwe regeering te willen verkoop en. Er is een bolsjewietosche afgezant on derweg, Rotihslein geheeten, en het heet, dat de Fransche en Britsche regeering beide" aan haar vertegenwoordi^rs te Teheran instructies hebbeji gegeven geen betrekkingen met dezen nieuwen afge zant aan te knoopen. De TCgeering van Zia ed Din heeft pres tige gekregen door een buitengewoon dramatische poging om eerlijk te zijnen zedelijk gezag te krijgen. Zoo zijn de ver koop van alcoholische dranken en het hazardspel verboden. De opheffing van het opium-departeimeni, dat 400 man personeel telde, en de afschaffing van het beruchte departement van justitie, zijn maatregelen, die evenals de voorgaande, populair zijn. Speciale rechtbanken zijn bezig den ontzei lenden achterstand in te halen. De agrarische politiek der regee ring iis. eveneens iets nieuws. Totldusver bepaalden de regeeringen zich erioe, baar prestige op te houden door het nationa lisme tegen Rusland en in den laatsten tijd tegen Engeland aan te wakkeren, Thans is het eerste woord tot den Perzi- sdhen boer gesproken. GEMENGDE BUITEN!.. BE- 1 RICHTEN. DRAADLOOS STATION OP GROENLAND. Een draadloos telegram uit Kopenhagen meldt, dat volgens „Social-democraten" de Britsche regeering zich tot de Deensche regeering -wendde met het oog op de op richting van een draadloos station op Groenland. De dilectuur van het Deensche instituut verklaarde aan het blad dat voor de meteorologische wetenschap en de zee vaart zulk een station van groote waarde voorzichtig. Uw ijver omi uw kind te redden stelde u bloot aan een doods gevaar, dat gij heldhaftig op u ge nomen hebt. De misdaad van twee booswichten kan niet aan u geweten worden." „Misschien zou Humbert barmhartig genoeg zijn ont evenals gij te denken, mijn vader, maar ik oordeel mij zelw met strengheid, ik beschuldig mij zel ve. Ik had mijne dochter niet moeten verlaten, zelfs faiet om haar te redden. Ziehier dan ook wat ik wil. Paul Avène is naar de Ardennen gegaan om er het spoor van Dolores te zoeken. Grand- Hunier bewaakt den toegang .tot het huis tan gcaaf Canélos, wij hebben onze politie. De haat van Paul Avène op zijn ouden medeplichtige, het ver langen om zijn misdaad 'te herstellen, zoo het mogelijk is, alles vereenigt zich om mij *lc doen hopen, dat de een mij tijding van mijn kind zal brengen en de ander de bestraffing van een ellen deling zal verzekeren. Ik zou op dit oogenblik den blik van mijn echtgenoot niét durven uitstaan, de vader zou van mij Zijn dochter terugeischen. Wie weet. of hij wel gelooven zou aan de geschie denis. van die boot, van het Mstje aan Lament Caba^ou gegeven, attu de strand roovers van de kust van Penntarck? Ik wil mii niet moeten verdedigen voor Humbert. Bovendien de gedachte dat mijn echtgenoot ft, dat zijn vader hein vergiffenis heeft geschonken, dat hij nog aan mij denkt, is voldoende om mij te Roosten." „Rekent gij dan zijne kwellingen voor niets 1" „Hel geloof verzacht ze, de naasten liefde lenigt ze. De Voorzienigheid, die Papt Avène pp mijnncn weg gebracht heeft en die mij thans aan uwe voeten doet nederknielen, zal het afgebeden wcncier verder voltooien. Ik zal den voorgewenden graaf Conélos ontmas keren, ik zal hem brengen tegenover, zijn slachtoffer en als de misdaad be wezen en de tuchtiging van den schul dige geschied is, clan zal ik mij pas in de armen van Humbert durven wer pen." Hel tuiden eener klók werd gehoord en abbé Régis zeide haar: „Men luidt voor het Lof, binnen eenige oogenbiilv ken kunt gij, als gij wilt,, jiwen echt genoot zien." „In deze kapel?" veryoLgii,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1