s 1 „ONS BLAD" BUITENLAND. BINNENLAND. 'T Bureau: HOF 6 ALKMAAR. - Telefoon: 433 FKUIl.LRrON DONDERDAG 7 APRIL 1921 14e JAARGANG; Advertentieprijs: A^TaJie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—,'f 100,—, f 200-, f 10O-, f 60,—, f 35,—, f 15— dat niet! sche revolttlie beschouwde als een harer f heldendaden den christelijken godsdienst af BinuenSandsch Nieuws» De wedergevonden dochter No. 154 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kWctrten! voor Alkniciéir »- f 2.— Voor buiten Alkmnsr .j I 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60.. unnr hrnnd an TPlfS Mdenbêdcrf en burgeroorlog, was het einde dtcoilëll vuur uruuu mizcllo een wrec(]e christenvervolging. De Fran- te schaffen en „de Godin der Rede" ten Op het jongste Paaschcongres der 5. t-roon te verheffen. En on-ze moderne re- 'A. P. werd betoogd, dat het g°ré zou zijn, voiutiemakers zijn al niet beter dan Nero wat meer aandacht aan de ideeële bclan- (.n Rohespicrre. Maar heeft de geschiede,- gen te gaan wijden. Men zei het met wat n;s jJen n;ets 'geleerd, dan zal de historie fraaier woorden, maar het kwam hierop Qns Sp0fx].jg wel weer toonen,- dat het allen neer: er zijn nu eenmaal veel menschen, re]ijrie.hckampers op dezelfde wijze ver- die het niét buiten iets wat men gods- dienst noemt, kunnen stellen. Wijden wij 'daaraan geen aandacht, dan ontglippen de ze ons èn gaan mee niet een strooming, die nu .reeds haar bedding vindt in een nieuw opgericht-tijdschrift. I T. Dat tijdschrift is „De nieuwe samenie.- De terugkeer van ex-K.eizer Kan ving" een orgaan voor sociaal- en niet-so- ]}e terugreis van keizer -Karei schijnt ciaal-democraten. Het wil de nooit bewijs- n;0t zonder incidenten te zijn verloopen. bare stelling waar maken, dat godsdienst Gisteren tegen -den middag kwam. de ex en socialisme wèl met elkander te ver- tramtrein aan het Gostenrijksche grenssta- eenigen zijn en tevens wil het de „gods-tion Pehring aam De Hongaren wilden dienstige" spciaal.-demQcraten wijzen op eerst den trein slechts aan de entente-pf- de noodzakelijkheid van het ideeële in den ficieren overgeven,, maar een- vertegen- klassenstrijd. \Voordiser der Weensche politie, die .asn- Er groeit een nieuwe samenleving en. wezjg was, verklaarde, dat hij in' naam der' dus, moet er een nieuwe religie komen! En Oostenrijksche regeering den trein in -ont- dat zal zijn een godsdienst zonder God. vangst moest nemen,- aangezien hij tot be- De verheffende idee van den strijd voor velvoerder .van-den trein was aangewezen, gelijkmaking Sér klassen zal het ideaal paar namen- de Hongaren tóen genoegen moeten vormen van deze leege beweging. mede. Dc Oostenrijk'sohe vertegenwoordi- Is het niet om bij te schreien, wanneer ger stapte toen in en deelde aan Karei op men in dezen aan ideal-en zoo armen tijd, plechtige wijze mede,'dat hij den trein in groote scharen ziet hunkeren naar geèstè- ontvangst had. genomen-. Toen de trein lijk voedsel en hun worden dan.op deze vertrok, riepen de Hongaren hun gewezen wijze steenen voor brooè' gegeven? koning „Eljen" toe, -waarop het Oostenrijk- Maar erger nog dan hét Westefsche so- sche spoorwegpersoneel met „Abzug Habs- cialisme, maakt het ten deze liet brutale, -burg" antwoordde. Oostersche communisme. Toen de ttrein te Brudk aan de Mur aan- Men weet, d(at het Russische volk' van kwam, beletten de arbeiders den trein het huis uit écn godsdienstig volk is. Gcwe- station binnen te rijden'. Zij" haddien een ttenloozelieden hebben van die godsdien- groote anti-Habsburgsche botooging op stige neiging onder het Csarisme wel dik- touw gezet. De trein stond1 gisterenavond wijls schandelijk misbruik gemaakt; maar g uur nUg te Bruck. Men hoopte' te Wee dat waren op zich zélf staande laag gezon ken individuen, zoo goed als er godlooche naars waren, die het vol-k met hun boeken het geloof trachtten te ontnemen. Sinds ilt "Rusland' de Staat echter ónder communistisch heheer is, is de godsdienst nen echter deze moeilijikheden nog in den loop van den, avond uit den weg te kun nen ruimen. Voor het bisschoppelijk paleis te Stein- amanger, waar Karei tijdens ziju verblijf in deae- &3EHi4ieéft g-vvaoud, wanm-Wum».!'- j-u.*1 --"ai niet enkel officieel afgeschaft, maar zelfs dagochtend ongeveer 5060 menschen bijeen tot vijand, tot volksverder! verklaard. om het vertrék van Karei bij té wonen. Bij velen ambtenaren en regeermgpper- Kinderen strooiden bloemen en een zang- soneq^ dec Rnssiqfhe -assfét-reiriréliek' vereeniging luisterde de plechtigheid op. schijnt eerier de ciy-ker te zijn dhn de Karei versoheen in uniform van ve-kl- Wct. Velen schijnen zich niet aan het pa- maarschalk op het balkon om voor.de be- rool om den godsdienst te helpen uitroeien, tooging te danken. Vervolgens reed hfj per te houden eiénu komen er uit Moskou ban- auto naar het station. Ook hier was een bliksems over hunne hoofden. talrijke menigte versohenen. Politie was ter Volgens een bericht van de „Wireless plaatse^oim de nieuwsgierigen van het per- Press" uit Moskou in de Engelsche bladen, ron verwijderd te houden. Karei dankte heeft het centrale comité van de bolsje wistische partij een aankondiging gezon den aan alle partij-organisaties en aan in- dividueele leden over het niet nakomen der bepalingen op den godsdienst. Volgens paragraaf 13 van het bolsjewistisch pro gram moet ieder namelijk anti-godsdien- stige propaganda voeren en dat wordt dik wijls „totaal verwaarloosd". De aankondi ging zegt: „Hoewel de bolsjewistische partij als geheel een anti-godsdienstigen idie aanwezigen nogmaals. Graaf Erdoedy kuste hem de hand. De afgevaardigde Landauer hield een korte toespraak. Karei was zoo diep bewogen, dat hij niets ant woorden kon. De menigte riep ten slotte „tot weerziens" en Karei antwoordde „Tot weerziens, zeker tot weerziens." De trein zette zich daarop in beweging, maar bleef een oogenblik later weer staan Eenige belangrijke documenten waren na melijk met vertraging uit Boedapest aan strijd voert, werken de individueele leden gekomen. De menigte zag, hoe Karei een daarbij niet alleen niet mee, maar stijven stuk onderteekende. zij zelfs de godsdienstige veroordeelen door in het openbaar aan de meest dwaze gods dienstige ceremoniën mee te doen sn door niet dc noodzakelijke vastheid van karak ter te bezitten die noodig is om de voor- Kort daarop vertrok de trein opnieuw onder een geweldige ovatie der menigte, terwijl Karei met zijn zakdoek wuifde. Een af scheidsproclamatie aan het Hon- gaarsche volk zal met toestemming der oordeelen en verlangens van de achterlijke Hongaarsche regeering worden bekend groepen der bevolking tegen te gaan, on der wie zij leven en met wie zij verbonden zijn door materieele, economische en fa milie-banden." Om dezen staat van zaken te bestrijden, <loet het centrale comité een beroep op alle organisaties om hun meening hier over uit te spreken en om voorbeelden te geven van de gevallen, dat de bepalingen ten aanzien van den godsdienst worden overtreden. Kan men het zich krasser en brutaler denken? De geschiedenis herhaalt zich hier wel wreed. Toen het machtige Ro- tneinsche rijk ineenstortte, verwoest door ge maakt. Het was vermoedelijk deze procla matie, die Karei in dén trein onderteékën- de. Van andere zijde wordt nog gemeld: Voor heit vertrek van Karei verzamelden zicih in het paleis van den bisschop te Steinamanger een aantal leidende persoon lijkheden uit West-Hongarije om Karei goede reis te wenschen. Vanwege de ar beiders werd een adres overhandigd-. De schooljeugd stond op straat in het gelid en wierp bloemen. Op het station kwamen de commandant van de gendarmerie en van de troepen hun opwachting maken bij Karei, die na hartelijke woorden van af scheid in den trein stapte en het teeken tot vertrek gaf. Karei heeft bij Gyanfalva (J-ennersdorf) de Hongaarsche grens overschreden om 4 uur 10 minuten. (Dit is op de lijn Stein- amanger-Gratz het laatste Station op Hon- gaarsch gebied, terwijl Fehring het eerste op Oosltenrijksch gebied is.). Op het Hon gaarsche grensstation bevonden zich een aantal personen uit Karel's omgeving on der leiding van prins Batthyany. Ook was er afvaardiging van West-Hongaar- scihe gemeenten en bij het sttation was een groote menigte geschaards. Karei nam af scheid van alle aanwezigen en steeg daar op in den gereed-staanden Oosten-rijkschen extra-trein. Helt Hongaarsche volkslied werd gespeeld. Na onderhandelingen met de arbeidiers Van Bruck heeft de extra-trein, waarin Karei zich bevond de reis naar Franleiten in den vroegen morgen voort kunnen zétten. ;-'A -DEN COMMUNISTLSCHEN OPSTAND. In een zeer druk bezochte vergadering van de sociaal-democratische partij te Berlijn heeft Severing, Pruisisch mini-ster van binncnüandsche zaken, over de jongste onlusten liet woord gevoerd. De pers der rechtenzijde, zeide hij o.a., beweert dat de communistische bewging nooit een derge lijke uitbreiding zon hebben genomen in dien de Pruisische regeering niet had ge slapen. De regeeriing kon echter niet op treden zoolang haar niet door concrete feiten'was geMeken dat een radicale bewe ging werd voorbereid, die ien slotte toch maar koren op den molen der reactie is, welke Dulischland tot een Horthy-Honga- rije wil maken. De regeering heeft niet tot den eersten dynamietaaraslag, die op 16 Maart plaats vond, gewacht, maar is reeds eenige dagen vroeger handelend opgetreden. Severing schilderde dan de wijze waarop de radica len in Midden-Duil-schl-and werkten. Toen ook nog werd bekend dal Hoe)z en ziju '4ers te' "eti't'Iddoticij opriepen, bestoöl men tussélitiajeidc ie komen. Zelfs de onafhanlkelijken hebben moeten toegeven dat de eerste schoten door de communisten en niet door de po litie zijn gelost. De politie heeft heel de beweging ving onderdrukt, tot ontevréden heid van degenen die op een nieuwen Kapp-putsch hoopten en die liefst hadden gezien dat een generaal dein grootcn schoonmaak in Midden-Duitschland zou hebben geleid. De regeering heeft dit niet gedaan en daardoor Duitsdhland voor een nieuwen burgeroorlog gered. Vergeleken bij verleden jaar zijn de verliezen uiterst gering. Wij voeren den strijd tegen rechts en tegen links. Met de communistische ar beiders die aan de overwinning van hun ideeën gelooven, kan mei samenwerken, maar met misdadigers, die zich onder den naam van communisten verschuilen, kan men dit nooit Tegen dergelijke elementen moet handelend worden opgetreden. Ik be treur den dood van Sylt, maar dien dei- vermoorde politieagenten eveneens De Rote Fahne noeant heden de politie agenten moordenaars en morgen zal zij de politie tot elite-troep van het roode leger willen maken. Op 19 Maart .schreef de Ro te Falbme nog dat van de sancties der En tente partij moest worden getrokken ten einde Duitschland in moeilijkheden te brengen en dat zij het signaal tot een com munistische actie over heel de lijn moes ten zijn. Men beweert dat wij als interna tionalisten geen goede Duïtschers zijn, maar 'desondamks veroordeelen wij dit ver raad aan Duitschland ten gunste der En tente zoo scherp mogelijk. Nu het communistische oproer is ge fnuikt is men begonnen de rij'ksweerbaar- heid uit de provincie Saksen terug te trek ken. Uit de door de politie te Breslan in be- -Ibijkt dat de communistische strijdorgani satie bestaat uit ten deele gewapende storm troepen en uit verspiedingsafdeelingen. Onder de geschriften is een groot organisa tieplan voor de spoorwegen en de provian- deering, 't welk ook beschikkingen inhoudt over de inrichting van een estafetelinie dpor geheel Duitschland. Aan de hand van deze gegevens kon de poltde achter de namen van de leiders en blijkt dal de communistische strijdorgani satie in Silezië komen. Men denkt, dat oor Hoelz daartoe behoorde. Er zijn reeds 56 communisten in hechtenis genomen. DE MIJNWIERKERSSTAKING IN ENGELAND. De Daily Chronicle meldt: De onlusten in Schotland nemen toe met name in Dun fermline. Te Fife is Dinsdagavond een rumoerige menigte uit den band gespron gen en te Cowdenbeath is een opzichter, die weigerde het pompwerk te vertalen weggesleurd en zwaar mishandeld. Een groote politiemacht maakte gebruik van de gummistokken. De politie viel de menigte aan en bevrijdde den man. De mijnwer kers heséhen een roode vlag en verzamel den zieth in duizenden, en belegerden de politie. Tegen middernacht hadden er on beschrijfelijke tooneelen plaats. De politie van andere plaatsen snelt toe. De botsin gen tusschen mijnwerkers en politie zijn leg;0 het aantal gewonden is groot. De stakers vernielen de straatverlichting. Het gerégeld gevecht duurde voort tot laat in den nacht. Kensington Gardens zijn van heden af voer, het publiek gesloten. Men herinnert zie dat bij de spoorwegstaking Kensing tons Gardens alsmede een deel van Hyde Pari een mefkdepot was. Waarschijnlijk dient de sluiting weer v-oor hetzelfde doel, MENGDE BUITENL. BE- RICHTEN. v>. X JNGASONTPLOFFXNG. :en "koieïim^n te jjarfcousleC; bolioo- remdie tot de mijnen van Trély, in de gcméeulte Robdac (Gardj, heeft Maan dag een mijngks-ontploffing plaats ge had. Reeds zijn er veertien dooden en tien gekwetsten uit de mijn boven ge bracht. Men vreest echter dat er meer slachtoffers gemaakt zullen zijn. Te Boulogna a. Zee is een Rus, een man van vijftig jaar, Koswewdts gehce- ten, in hechtenis genomen onder beschul diging, dat hij na den wapenstilstand aan Duitschland kopieën van geheime plannen en documenten betreffende des iands defensie, die in het ministerie van oorlog bewaard werden, heeft geleverd. De Rus zou deae documenten in handen gekregen hebben met bebulp vatt mede plichtigen, die de politie nog niet ont dekt heeft. Op het oogenblik van zijn inhechtenis neming was de Rus controleur in een groote fabriek te Wimereux bij Boulogne aan Zee, waar granaten gedemonteerd worden. Het aardrijkskundig genootschap te Parijs heeft de gouden La Roquelte medaille toegekend aan Knud Rasmus sen, den Dcenscben PoolondCrzoeker, die binnenkort een expeditie naar West- Groeniand en Noord Canada onderneemt. De medaille is ingesteld door den Franschen aardrijkskundige La Roquelte als belooning voor verdienstelijk Pool- onderzoek. Ze zal de volgende maand in de aSgemeene vergadering van het genoot schap te Parijs aan Rasmussen worden overihandigd. Men meldt dat veertien Engelsche gloeilaimpfabrikaniten, wier bedrijf buiten bel ontwerp tot bescherming van de En gelsche nijverheid is gelaten, besloten hebben hun fabrieken aanstaanden Za terdag te Duitsdhe concurrentie. Een groep stakende timmerlieden •te Madrid heeft een aanval gedaan op de Portugeesche arbeiders, die hen in de werkplaatsen vervingen. Er is een Por tugees gedood; er zijn er verscheidenen gekwetst. De bezettingsoverheid1 heeft van Irct gemeentebestuur te DusséLdorf opnieuw de beschikbaarstelling van 83 ruime wo ningen in de Hofga-rten-wijk, de voor naamste van de stad, verlangd, Volgens een telegram uit Washing ton zullen de Amerikaamsche troepen aan den Rijn niet voor 1 Juli worden terug getrokken. Liever Turksch dan Paapsch. Op de verleden week gehouden algemee- ne vergadering van de Christelijk Histori sche Unie is, bij het bespreken van de grondswë Islierzi eni ng ook de processie kwestie behandeld. Een zekere heer Tilanus wees er op, dat bij aanneming van het regeeringsvoorstel ook in alle prolestantsche streken pro cession zullen worden gehouden en zeide, dat zijn protestantsch gevoel daar legen opkomt, wat minder het geval was bij op tochten bijvoorbeeld van sociaal-democra ten. En toen werd er geroepen: zeer juist! Gelukkig zeide de heer de Geer, die de bespreking der grondwetsherziening had ingeleid, dat hij van de procéssiën geen verkeerde propaganda duchtte, maar dit neemt niet weg, dat de ware gezindheid van meerderen uit de Qhrislelijk-Histori- sclie partij heel duidelijk, en niet heel kiesch was gedemonstreerd. De Katholie ken zijn dan toch heel wat breeder van opvatting. We hebben nooit gehoord, zegt het ,,Ov. Dgbld." ter snede, dat bijv. bij de Zendingsfeesten in de dennenbosschen van Ginneken of Oisterwijk de Katholieke be volking ,aansloolnam aan die godsdien stige bjj^eHkcrtb^feiien xeker 52, dat -'«nj katholieke volk aan sociaal-democratische optochten hondeidmaaJ meer geërgerd wordt. En dat omdat het de anti-christe lijke en onvaderlandslievende strekking der S.D.A.P. verafschuwt en ten slotte iedere godsdienstige uiting, en zéker van christenen, in hun waarde laat en eerbie digt. Wat de heer Tilanus zeide herinnerde zoo eenigszins aan het oude: liever Turksch dan Paapsch. Grijpt als liet rijpt. Tegenover de instelling van een Rijks kinderfonds, bepleit in de motie-Haaze- voet, past naar het oordcel van de an-lirev. „Rotterdammer" de Regeering groote voorzichtigheid. Dit blad schrijft: „Voorzichtigheid, niet omdat wij antipa thiök staan tegenover den kindertoeslag, maar juist onze groote sympathie voor dat instituut leidt tot het vermaan om door verkeerde wettelijke bv-moeiing deze recht vaardige instelling niet te denatnreeren. Een Rijkskinderfonds is slechts te aan vaarden onder dit groote beding, dat de -kindertoeslag zal zijn een integreerend .deel van het loon en dat de kosten van dien kindertoeslag ook door de werkgevers in het bedrijf worden gedragen. Nooit mag met het Rijkskinderfonds eenig voedsel worden gegeven" aan de gedachte, alsof tegenover den Staat aanspraak zou kun nen gemaakt worden op de kosten, die de gezinsformatie met zich brengt. Wordt die gedachte van verzekeringsinstituut vastgehouden, dan inderdaad kon een der gelijk Rijkskinderfonds goed werken. Echter is twijfel gerechtvaardigd, gezien de verschillende stroomingen in de Tweede en Eerste Kamer, of reeds dc tijd voor het instellen van een dergelijk Rijkskinder fonds rijp is. Ook hier geldt: grijpt als bet rijpt." de „iResb." toch, dat de vraag gewettigd! is, of de velden al niet bijna wit zijn. Het blad gelooft, dat het ook steeds de be doeling is geweest, dat het Rijkskinder fonds voedsel zou geven aan dc gedachte, alsof de Staat kosten van gezinsformatie zon hébben te dragen. Ook bij dat fonds staat voorop, dat die kosten uit het loon komen. NEDERLAND EN BELGIE. Het Comité voor*'de nal'ono'e politiek. Uit Brussel wordt aan de „Msb." ge seind, dat op een Dinsdag gehouden! samenkomst van het ooinlié der „Politique Nationale," dc békende auoexionist Nolhomli. meende zich te moeten ver heugen over, wat hij noemde, dc volledige mislukking van de laatste manoeuvre vanl minister van Karnébeek. Sprekende over de Rijnlewestie zei hij nog, dat bet noodig is, ook Belgische d n meposlen le plaatsen ten Noorden van de Belgische bezel lings-" zone langs den kant van Nederland. Senator Halot sprak over het tractaa-t van Versailles en zei onder meer dat men de internationale groepeering moet wan trouwen, die te Amsterdam en elders aan de regeeringen het recht ora dat ver drag toe te passen, betwistten en het wil' len toevertrouwen aan de socialistische in ternationale, waarin de Duilschers en -de neutralen de bovenhand hebben. Nog zei Nothomb, dat de vijf spoorlij nen, die de producten van Westfalen naar Rotterdam brengen, moeten gecontroleerd worden, want Holland mag zicli niet lan ger ten koste van, België verrijken. j DE WERKLOOSHEID IN DE VENEN. De minister van Arbeid zal heden. Don derdagmiddag om half drie op het depar tement van Landbouw een conferentie héb ben welke zal worden bijgewoond door den minister van L., N. en H., mei vertegenwoordigers van vereenigingen 'V'uri veenarbeiders en van verveners, naar aan leiding van de malaise in de Drcntsché turfinduslrie. Bij deze conferentie zullen Jegente'oordig zijn de directeur van deni ■diéps'ï der W'örkioöslteidsvcrzokeriiig er» Arln-iddbemiddiding, de heer Folmer, en de direoteur-generaa-1 van den Arbeid, de heef Zaalberg. AMBTENARIJ EN GEHEIMHOU DING. De heer S. Hartogs, confectie-fabrikan# te Rotterdam, heeft aan den Minister van L., H. en N. een adres gezonden, waarin hij zegt dat hij op heden, de door -hem ingeval-dé formulieren in zake de Handelsregisterwet overeenkomstig de bepalingen dier wet ten bureele van de Kamer van Koophan-del heeft ingeleverd; dat bij d'e vraag, welk kapitaal in de onderneming gestoken is, uitdrukkelijk ge-, heimihouding ten deze aan den bdtrokkene' wordt verzekerd; dat bij niettemin bij de overhandiging van zijn biljet den betrokken onderge schikten ambtenaar daarin zag kijken, als of hét een openbare mededeèling betr-of, terwijl ook niet de minste moeite werd ge daan om voorzegd biljet voor de omstan ders te verbergen, die eveneens desge- wenscht van den inhoud kennis hadden kunnen nemen; dat hij ernsiüg bezwaar maakt tegen een' dergelijke nonchalante behandeling van! voor oèn betrokkene hoogst gewichtige zakengeheimen dat hij gemeend 'heeft onder deze om standigheden het reeds ingeleverde biljelt te moeten terugnemen; dat hij meent in het belang van de Né» derlandsche industricelen te handelen doot Uwe Exc. van deze ondervinding kennis te geven; redenen waarom hij Uwe Exc. d'ringend verzoekt bij de bureaux der Kamers van Koophandel op behoorlijke discrete be. handeling der ingediende formuleren tt willen aandringen. v- Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. „Jfli mijne dochter. Het verlies van twee dierbare wezens heeft in hem het geloof verlevendigd, dat ik hem had üngepr.nt. Zijn va Ier, markies Jacques, die u met zo-o veel wreedheid, en hard nekkigheid verstiet, leeft thans slechts om den ongelukkige te troosten. Nede rig in hun toewijding, hebben zij aan hun rang en titels verzaakt, men kent «en in Parijs onder den naam van Schatmeesters der armen. Humbert zal .weldra komen neerknielen voor dit al- laar, blijf hier geknield. Het zien van hem zal u den moed geven, die noodig is om u.w werk voort te zettenJa, gij zult uw kind terugvinden, het jn ;!ra'ca ran Humbert leggen en ein delijk vreugdevolle uren kennen. Ik 'egen u, mijne dochter, in afwachting dm het H. Sacrament u zal zegenen." Mevrouw de Flessigny vqrliet wan kelend den biechtstoel. In de schaduw van een pilaar verborgen, wachtte zij tot de vreemdelingen de kapel bninen- kwamen. De zusters namen met de be keerlingen plaats in het koor, het wilde meisje was tusschen hen. Mevrouw de Flessigny sloeg hare oo-gen naar het portaal en weerhield een kreet: graaf Humbert ging voorbij haar. Zij herken de liem nauwelijks, zoo bleek was hij geworden van droefheid. ,,Le beproeving is voor ons beiden even groot geweest," fluisterde zij. Gedurende het Lof bleef zij in gebed verzonken, toen het geëindigd was be steeg zij het rijtuig dat haar wachtte. Etiennette was reeds naar haar huis teruggekeerd. De twee vriendinnen ble ven dien avond en een gedeelte van den nacht vertrouwelijk met elkander spreken, terwijl Antonin bezig was zich van de. handelingen en gesprekken van graaf Canélos op de hoogte te bren gen door het uitvragen van Gra-nd-Hu- nier, die hem antwoordde met de kort heid van een matroos, die een moeilijk bevel had ten uilvoer gebracht De intrede van het wilde meisje in het klooster der nieuwe bekeey.ingen, scheen wel verre van de nieuwsgierig heid ten haren opzichte te verminderen, ze juist le verdubbelen. De spreek kamer was steeds vol bezoekers. Ieder wilde haar zien. Allen waren verrtnasd over liare lieflalligtieid. De nieuwsgie righeid ging over in sympalhie. lederen dag ontving zij bloemen, waarmede zij zjoh liaastle de kapel te versieren, vruchten, die zij mild onder hare ge zellinnen uildeelden. Maar hoewel zij met vreugde in de uitspanningen deelde, zette zij hare studiën ijverig voort. Hare godsvrucht verheugde het hart van ab- bé Regis. Professor de la Condanrine kwaim haar meermalen bezoeken ,en bracht verschillende leden der Acade mie mede. Beroemde kunstenaars trachtten tersluiks een vlugge schets van haar te maken. Dokters kwamen ook en Louis Racine bracht zijne doch ter mede in de spreekkamer. De klein dochter van den schrijver van Esther vereenigde met een zachte schoonneid een builengewonen geest. Zij senreef dc handschriften van Louis Racine over en voordat de drukkers ze aan elkan der betwistten, kende zii de bladzijden ziiner schoone gedichten vtin buiten. Een groot zedelijk belang, meer dan IJdele nieuwsgierigheid, deed hem ver langen meer van dat jonge meisje te weten. Hij werkte toen aan zijn dicht stuk „over de genade" en het scheen hem toe, dat de bekeering van het wilde meisje een van die wonderen was, die men nooit genoeg kon bekend maken en aanbidden. Het kind was welwiUend genoeg hem over haar leven in het diepst der bosschen te spreken. AVat zij kon verbalen kwam echter op zeer weinig neer. „Mijne herinneringen zijn zoo vaag," zeide zij tot den dichter, ,,dat ik ze tegenwoordig als draomen beschouw. Als ik mij. verbeeld een zeer schoone vrouw over mijne wieg gebogen te zien, dan komt dat zeker omdat Maria mij met een troostend visioen begunstigd heeft. Ik heb mij langen tijd verbeeld, dal ik in plaats van een groot bosch een onmetelijke watervlakte zag, maar die herinnering of verbeelding verliest zicli in een ver verledenMijn leven was vrij, gelukkig en hard; liet gras voor bed, de baqmen voor dak. vrueh- len en wortelen voor spijs, ziedaar al les wat mijn stoffelijk beslaan aangaat Gij hebt gelijk, mijnheer, ik ben alles aan Gods goedheid verschuldigd en de genade overlaadt mij mei onschatbare weldaden „Slaat gij mij toe in mijn gedicht van uwe lotgevallen te spreken 1" sZeker, nis dat dienen kan om God meer te beminnen." „Sta mij een laatste jurist toe." „Gij kunt 'bevelen, manheer, gij be hoort tot die menschen aan wie men gehoorzaamt omdat men hen bewon dert 1 „Ik zou hier eenigen van mijne en uwe vrienden willen vereenigen, en hun een der gezangen van mijn dichtstuk1 voorlezen „Ga uw gang, mijnheer." „Zuil gij niet bedroefd zijn over de nieuwsgierigheid, die gij inboezemt?" „Misschien, maar ik begrijp, dat de verandering, welke in mij beefl plaats gehad) tot glorie van God dient, en ik onderwerp mij." „Mijne dochler," zeide de dichter, „vraag aan mejuffrouw verlof haar te omhelzen." Het 'wilde meisje naderde voorko mend mejuffrouw Racine. „Bemin mij een weinig," zeide deze. „En bid gij veel voor mij op den dag van mijn doopsel." „Tot Donderdag," zeide de dichter Het wilde meisje groette bcleefjl eii voegde zich weder bij zuster Prazedis. Deze zeide liaar: „Ik ben u zeet dankbaar voor uwe toestemming. De belofle van mijnheer Racine zijne ver zen hier in dc spreekkamervoor te lezen, zal een groote menigte bezoe kers trekken. Ons liefdewerk is nog nid genoeg bekend in Parijs en dit zal hei bekend maken." „Ik heb een schuld van dankbaar heid aangegaan en wil er mij gaarnt van kwijten." F en weck lang kwamen allerlei- ver zoeken 0111 uilgeno-odigd te worden hc( klooster bestormen. De prinses van Or leans deed haar bezoek aankondigen Het geheele klooster werd versierd ei op den vastgeslelden dag vulden sier lijke. rijtuigen de geheele straat. Mevrouw de Flessigny en d'Epinoj kwamen vroegtijdig en omhelsden huis beschermelinge. Antonin begroette haal met teederen ernst „Hebt gij ze goed verzorgd," vroej zij. ,;AVie verzorgd?" „De jonge hinde." jfifardt vervolgL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1