srjsystfs: yts s s üs ss Luchtverkeer. Kerk en School Kunst en Kennis. Handel en Nijverheid. Orde en Arbeid Gemengd Nieuws. 5W i .nu..ISS KSBK88ïSS 8»555 Korte Berichten Landbouw en Visscherij De automobielen-tentoonstelling in Den Haag. De len toonstelling werd den eersten dqg door meer dan 1000 betalende be zoekers bezocht. De betrekkingen tusschen Nederland en Engeland. Naar het „N. v. d. D." verneemt, Verblijft hier te lande een vertegenwoor diger van de „Times" in het belang van de lYoortiereiding van een afzonderlijk niun- mer, door het groote Engel&dhe blad uil te geven, hetwelk gditeel zal zijn gewijd aan ons land op verschillend gebied. De bedoeling daar bij ziit voor om de betrek king tusschen Groot-Brittanië en Nederland te varsterken in het bijzonder ten aan zien van handel, scheepvaart en nijver heid. Minister Rugs. De Minister van Bkinen- landsche Zaken, die om gezondheidsrede nen buiten de Residentie verloefde, is her steld en heeft de werkzaamheden aan zijn Departement hervat. OVEREENKOMSTEN MET DE STAATS SPOOR EN DE HOLLANDSCHE SPOOR. •In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag betreffende het wets ontwerp tot bekrachtiging van nadere overeenkomsten met de Staatsspoor-en de Holiandsche spoor, herinnert de Regeering er aan, dat het groote belang van het be handelde vraagstuk mede gelegen is in spoedige zekerheid omtrent de toekomst van hel spoorwegbedrijf. Erkentelijk is de Regeering voor de verklaring van vele le den, dat zij zich met de algemeene strek king van het voorstel konden vereenigen. De drang naar vermeerdering van het aantal door de regeering te benoemen com missarissen gaat, naar de Regeering meent, nil van een min t juiste gedachte, die echter eenjgen steun vindt in een vroeger gebruik. Immers plachten de maatschap pijen den raad van- commissarissen behalve aan zijn eigenlijk doel, tevens dienstbaar te maken aan vertegenwoordiging van belan gen, door daarin personen op te nemen •uit verschillende streken des lands, of be trokken bij onderscheidene takken van volksbestaan. Een commissie, waarin naast vertegenwoordigers van de Regeering op aanbeveling van Gedeputeerde Staten leden 'uit elk der provinciën en uit de Kamers van Koophandel te Amslerdam en te Rot terdam, werden benoemd, hoeft van 1902 tot in 1914 den Minister van Waterstaat nuttige voorlichting verstrekt omtrent aan gelegenheden betreffende dienstregeling en tarieven. Toen deze commissie onlangs herleefde, is zij uitgebreid met vertegen woordigers der directie. De Minister van Waterstaat overweegt om, iDgeval do voor gestelde regeling tot stand komt, de com missie op breeder grondslag te vestigen en haar te hei-vormen lot een spoorwegraad, die in bet algemeen de Regeering voorlicht omtrent spoorwegzaken, waarhij volksbe langen op den voorgrond treden. Naast vertegenwoordigers van Regeering en Di rectie zullen voor het lidmaatschap in aan merking dienen te komen personen, die de belangen van arbeid, landbouw, handel, ;tr'jvoBfaeid of verkeer voorstaan. Wat den arbeid betreft zal deelneming iron vertegenwoordigers van het landbouw- personeel geenerlei bezwaar behoeven te onmoetcn, doch aan optreden van vertrouwensmannen der algemeene vak bonden moet wellicht nog meer gewicht worden gehecht. De Regeering blijft van gevoelen, dat bij een getal van niet meer dan elf commissarissen genoegzame ver eenvoudiging wordt bereikt, en voor het bevorderen van een goede werkwijze geen behoefte zal bestaan aan een daaruit te Vormen kleiner Comité van Toezicht. WERKVERSCHAFFING IN DRENTE. De Minister van Arbeid heeft Dinsdag ochtend een conferentie gehad met den Commissaris der Koningin in Drente, mr. J. T. Linthorst Homan, betreffende het ■verleenen van subsidie voor den aanleg van wegen en kanalen in die provincie ter bestrijding der werkeloosheid, wolke op het oogenblik in Drente zeer groot is. Naar het „Vad." verneemt, is reeds voor den aanleg van een groot aantal wegen in verschillende provinciën een dergelijk sub sidie uit den post voor werkverruiming door den Minister toegekend, na advies van de Rijkscommissie voor verruiming en rcgularisatic van werkgelegenheid, on der voorzitterschap van mr. Th. Heems kerk. Tegenspraak. Onlangs heeft de „Tel." meegedeeld, dat besloten is de werkzaam heden aan de nieuwe ontginning van het groot Staasmijnveld te Vlodrop stop te zet ten. De" „Limb. Koerier" deelt nu mee dat dit 'onjuist, is. De werkzaamheden, welke nabij iVJodrop werden verricht, bestaan tot dus- Ver uit niets anders dan het maken van twee (liepboringen en deze worden voort gezet. INTERPELLATIES. In de Dinsdag gebonden zitting der Tweede Kamer is verlof gevraagd tot het houden van de volgende interpellaties: door den heer Sannes: over den toe- Stand in de veensfreken; door den heer Rutgers: over de uitvoering van de L. O.- •wet; door den lieer Duys over den financi- «telen toestand der gemeenten in verband met de werkloosheid; door den heer Win- termans over de Landarbeiderswet; en door den heer Ilenri Hermans over de Limburgsche mijnindustrie. HEFFING VAN GEMEENTEBELASTING DOOR HET RIJK. Geaeenlepersoneel in Rijksdienst. In de gemeenten, die in het vemolg de gemeentelijke inkomstenbelasting door bet rijk doen heffen zal voor een deel van bet gemeentepeFsoned, dat daardoor overcom pleet is. gelegenheid bestaan in den Rijks dienst over te gaan. Uit den aard der zaak zal daarmede niet verder kunnen worden gegaan, dan met personeel, waaraan voor den rijksdienst behoefte bestaat. Gemeente-ambtenaren, die weder voor plaatsing in den rijksdienst in aanmerking komen, zullen worden geplaatst in een ambt, dat het meest overeenkomt mei hun iugenwooidijM betrekking, j v Bij aanstelling zal hij vrijgesteld zijn van het afl"ggcn van voorgeschreven vak- examens, maar in verbaud daarmede ge schiedt de aanstelling aanvankelijk tijde lijk. De definitieve aanstelling volgt zoodra gebleken is, dat hij voldoende kennis bezit van de wettelijke bepalingen en voor schriften, die hij in de nieuwe betrekking zal hebben toe te passen. Bij het overgaan in den rijksdienst zal, bij het bepalen van het bedrag der toe te kennen bezdldiging, rekening worden ge houden met de dienstjaren in de laatst be- kleede gemecnlelielrekking. Geniet de amb tenaar in dienst der gemeente een bezoldi ging hooger dan het maximum van de schaal, waarin hij bij den overgang in den rijskdienst wprdt gerangschikt, dan kan hij aan bezoldiging niet meer genieten dan bedoeld maximum en zal het billijk zijn, dat de gemeente hem tegemoetkomt in heigeen de ambtenaar daardoor in de be zoldiging zal achterüitgaan. Gemeenteambtenaren, die voor plaatsing in den rijksbelastingdienst in aanmerking willen komen, hebben zich daartoe per ge zegeld adres te wenden tot den Minister van Financiën, onder opgaaf van naam, leeftijd, betrekking, bezoldiging, diensttijd, genoten onderwijs, afgelegde examens met bewijsstukken, en standplaats, waaraan voorkeur wordt gegeven. De Nederlandsche Automobiel- tentoonstelling. Gisteren, Dinsdagmiddag le 2 uur, is in hel restaurant .van den Dierentuin te 's-Gravenhage in tegenwoordigheid van Prins Hendrik, vele burgerlijke en militai re auloriteiten en lal van genoodigden, de Nederlandsche Aulomobieltenloonslelling officieel geopend. De heer H. F. C. Richter, een der leden van de directie, sprak daarbij een rede uit Vervolgens sprak de heer Joh. P. van Hulzen, voorzitter van het Uitvoerend Co mité, die de tentoonstelling voor geopend verklaarde. Nadat de 'eerewijn was rondgediend, be zichtigde men de tentoonstelling, waarbij Prins Hendrik werd rondgeleid en voorge licht door enkele leden van het Uitvoerend Corni té. Jhr. Mr. W. Th. O. van Doom. f Dinsdagavond, is in den leef tijd van 68 jaren te 's-Hage_ overleden het lid der Twoede Kamer Jhr. Mr. W. van Doorn. De heer van Doorn behoorde tot de liberale partij. De Kamerzetel van wijlen mr. Van DoornTot opvolger van wijlen jhr. mr. W. Th. C. van Doorn, als lid van de Tweede Kamer zal worden aangewezen de heer M. I. W. J. Bijieveld. DE KONINGIN-MOEDER IN DE HOOFDSTAD. Bij haar bezoek aan de Hoofdstad; be zocht de Koningin-Moeder Dinsdagmid dag om half twee de Ztud-Afrikaansche tentoonstelling in het Paleis voor Volks vlijt, waar zij ontvangen werd door de leden van de Commissie voor; de Neder- landsch-Zuid-Afrikaansche handel, de hee- ren mr. W. Roosegaarde Bisschop, mr. PI. Obreen en O. Kamerlingh Onnes. Nadat de heer Richardson als vertegenwoordiger van den Trade Commissioner, den heer Canliam, (die te Londen te aat bericht had gekregen van het Koninkijk' bezoek om nog tijdig hier te kunnen zijn), aan H. M. was voorgesteld, wend een rondgang ge maakt over de tentoonstelling, waarbij de vorstin voor een aantal inzendingen bij zondere belangstelling toonde. Ook woonde de Koningin-Moeder de vertooning bij van de Zuid-Afrdkaansche films in he.t ter tentoonstelling ingerichte bioscoopzaaltje. Na de bezichtiging van de tentoonstelling bracht H. M. nog een bezoek aan het In stituut voor Tropische Hygiëne en het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek, waarna zij per auto weer naar éen Haag terugkeerde. De Caproni verbrand. Het Italliaan- söhe reuzenvliegtuig Caproni, met drie dekken en ingericht venor 100 passagiers is door brand vernield. - DE MISSIE VAN NOORWEGEN. De hoogeerw. heer H. J. van der Vel den, vicarius delegatus te Qhrisüania (Noorwegen) schrijft aan de „Tijd": „Den 8sten April van dit jaar mag Mgr. Fallize, bisschop van Elusa en apostolisch vicarius van Noorwegen en Spitsbergen, den dag herdenken, waarop hij vóór 50 jaren de Heilige Priesterwijding ontving. Daar Mgr. Fallize voor onze Hollandsche gedoofsgenooten geen onbekende is en daar Mgr. en onze missie vooral in de laatste jaren vele vrienden en weidoeners in Holland gevonden heeft, kan ik niet nalaten dit mede te deelen, overtuigd ais ik hen, dat velen er belang in zullen stel len hean op dien dag te gedenken. De Missie van Noorwegen heeft in de laatste jaren» een zware orisis doorstaan, zoo zwaar, dat de zorgen voor het onderhoud dezer missie Mgr. Fallize op het ziekbed hebben geworpen, welks gevolgen hij na drie jaren nog niet heeft kunnen over winnen. In zijn nood heeft hij toen en thans nog hulp gezocht en ook gevonden. Het is toch geen kleinigheid, dat een 76- jarig bisschop, na in 34 jaren de lasten van oen zoo uitgestrekte missie in het land van sneeuw en ijs gedragen te hebben, een tijd moet doonmaken, die hel werk van zoo vele en zoo lange jaren dreigde te vernie tigen: Moge de goede God dit verhoeden! En onzen Hoiiandschen vrienden en wel doeners zij hier nogmaals dank gebracht, dat zij hebben meegewerkt en blijven mee werken om zulk een catastrophe af te weren." Bisschopswijding. Volgens te Lottum (L.) bij de familie ontvangen telegrafisch bericht, zal de Hoogeerw. Pater Frans Schraven, van de Congregatie der Ned. Lazaristen en onlangs benoemd tot Vicaris Aposlolicus van Zuid West Tchcly (CJ1 una) op Zondag 10 April de PI. Bisschopswij ding ontvangen. Deze zal hem worden toe gediend door Z. II. II. Mgr. Fr. Geurts, ApostoEsch-Vicaris van Oost-Tchely, met assistentie van den voorganger van Pater Schraven en een naburigon bisschop. EEN GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM. Naar men ons meedeelt, heelt zich te Amsterdam eene maatschappij gevormd tot •oprichting van een Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in de hoofdstad. Direotenr der naamlooze vennootschap is dc heer G. H. Koopman, voormalig directeur der N. V. Nederlandsche Opera. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: 1.250.000 gulden. Dr. Alphons Diepenbrock. Gisteren, Dinsdag, is Dr. Alph. Diepen brock te Amsterdam overleden. De groote toonkunstenaar bereikte den leeftijd van slechts 58 jaar. Reeds op dertien jarigen ouderdom componeerde hij, en het geluk is hem ten deel gevallen de roeping, die zich aldus in hem open baarde, geheel te kunnen volgen sedert hij zich in 1895 to Amsterdam gevestigd had. Met Dr. Alphons Diepenbrock is een onzer verdienstelijkste landgenoolen heen gegaan. Onze muziekwerold zal dit ver lies diep gevoelon, ook al is hetgeen hij in zijn rijk leven gegevon hoeft een schat die blijft DANTE. Naar wij vernemen, zal pater B. H. Mol- keüboer O. P., die aan de Volksuniversiteit te Nijmegen een flink bezetten cursus over Damlo geeft, in verhand met het zesde eeuwfeest van 's dichters dood een boek over het leven en het werk vam Dante pu- blicecren. MENGELBERG TERUG. Willem Mengelberg kwam Woensdag ochtend met den violist Schimüler te 10 u. 50 m. aan het Centraal Station te Amster dam aan, terug van hun kunstreis naar de Vereenigde Staten. Het hestuur van de af. deeling Amsterdam van de Maatschappij lot bevordering der Toonkunst, ontving •beide kunstenaars en bood Mengelberg Bloemen aan. Met een krachtig „Lang zal hij leven" haalden zijn vereerders den meester in. EEN TEGENVALLER. Voor rekening van de klompenmakers te Ente'r, Epe en Vaassen, is in Januari 1920 een zending klompen ter waande van 1180 naar Amerika gezonden, ten einde Ite trachten, daar een nieuw afzetgebied te verwerven. Deze proef is meldt de „N. Rt. Crt" mislukt. De klompenma kers hebben bericht ontvangen, dat de klompen eerst verlyocbt zullen worM, is betaald een bedrag van 430 dollar, üe- neyems 180 voor opslaggeld gedurende de bootwerkersstaking te Rotterdam en dat de verkoop de onkosten dan ongeveer zal dekken, zoodat de waarde Van de zen- ding verloren is. Meegedeeld is tevens, dat Amerika geen afzetgebied voor dit arti kel is. De heer Berg, rijksadviseur voor den middenstand, zal aan de regeering verzoe ken, de onkosten voor haar rekening te nemen. nen no. 36, 2 paar groote kousen, 2 tee- 'kendoozen, 2 ..gouden halskettingen en 2 gouden armbanden. Alles Zaterdag te zenden. Hartelijke groeten. De bestelling bleef onuitgevoerd." DE MOORDENAAR TE BOXTEL. Naar hot „Vad." uit goede bron ver neemt, is liet bericht dat de inwoner van Boxtel, die dezer dagen gearres teerd is wegens moord, de persoon zou zijn, die den hot .vorig jaar vorm Eten en doodgevonden Haagsdheu predikant J. L. v. d. B. om het leven heeft ge bracht, volkomen onjuist. BRAND TE ROTTERDAM. Dinsdagmorgen vroeg is dc korenmolen „Vertrouwen" aan de Schans te Roller- dam (voormalig Delftshaven) doorbrand vernieM. De oorzaak van den brand is onbekend. In den ochtendschemer was de vuur gloed tot ver in de stad zichtbaar. De brandweer wist met behuljp van trace drijvende en een rijdende stoomspuit het vuur meester te worden, doch kon niet voorkómen, dat de mölen geheel uit brandde. Alleen het geraamte van liet gevaarte staat nog overecnl. De onderkant van een der wieken vond een steunpunt op den omloop, zoadat de as,met het vv tekens amen.s tul vrijwel op zijn plaats is gebleven en de aangrenzen de woningen behoed bleven voor het ge vaar door dit acht ton zware gevaarte beschadigd te worden. De molen, een der weinig overgeblevene van minstens een vijftal, die vroeger aan het stads beeld vam dit stukje Rotterdam zoo'n ei genaardige bekoring gaven, werd nog steeds als windmolen geëxploiteerd. BESCHAVING! E. schrijft in „Dierenbesctierniing". Door onzen inspecteur in algemeenen dienst is in de tweede helft van de vo rige maand te Sterksel bij Eindhoven een onderzoek ingesteld naar de e ustandig- heden, waaronder aldaar in dé," maand September van het vorig "jaar een jacht partij zou zijn geboudJen, waarbij katten en wilde eenden zouden zijn medege bracht om een mogelijk te kort aan wild aam te vullen. De namen Van degenen, die aan dit jadht„feest" zouden hebben deelgenomen, z(jn bekend. DE DOOVE CHINEES. Een Chineesahe koopman stond te recht wegens een bedreiging. Op allerlei manieren had h(j zich al aam het vonnis willen onttrekken. De rechter mei: „U is veroordeeld tot een boette van twee pondJ' „Spijt mij zoo, kan niet hooren," zei de sluwe Chinees. De vekilwachcter schreeuwde: „Ie bent veroordeeld tot een boele van twee pond!" „Spijt mjj, kan niet hooren," zei de Chinees. Zij schreven het op een stuk papier en dirwvlo,'. bet hem onder, de oogen. „SpAf mjj, kam niet lóten," zei 'de OM- DE LOONSVERLAGING IN DE MIJNINDUSTRIE. De mjjndirectaes verklaarden zich in de vergadering der coniaot-oom missie van gisteren. Dinsdag, bereid do loonan eerst in Mei met 6 pOt. te verlagen. De gezinstoeslag blijft bepaald op f7.50 per maand en per hoofd. De toeslag vervalt deze maand echter voor mam en vrouw, en in Mei voor het eerste kind. HET CONFLICT IN HET HEEREN- KLEEDINGBEDRIJF. Geen eind in 't zicht. Naar aan 't „Centr." wordt meegedeeld, ts het ook door ons gepubliceerde bericht van Vas Dias, omtrent het spoedig einde vam het conflict onjuist Wel worden nog steeds onderhandelingen met de werkne mers gevoerd, doch of /deze tot een gunstig resultaat zullen leiden, kan thans nog nie mand zeggen. Uit Groningen wondt gemeld, dat blij kens een voorloopige opgave het aantal utlt- geslotenen in het kleedingbedrijf aldaar 168 bedraagt, waarvan 84 modernen, 37 katholieken, 30 ohristelijken en 15 federa tieven. Drie firma's, die-niet bij den Pa troonsbond zijn aangesloten, doen niet aan de uitsluiting mee. Naar de „Tei." verneemt hebben een viertal kleertnakerspatrooms te Rotterdam de uitsluiting opgeheven. Andere probee- ren door werk bij de uitgestotenen thuis té bezorgen, hun personeel op deze wijze aan den aiheid te houden. EEN BEETJE TE "VEEL VERLANGD. Men schrijft uit Sint-O-edenrode aan 't „Hsgzn."; „Een ingezetene onzer gemeente ont ving met Paschen het volgende (ver taalde) schrijven van twee Dui-tsdhe kin deren, die het yorig jaar bij hem ver pleegd waren: Lieve pleegouders. W'eest niet boos dat wij zoolang niet geschreven hebben. Wij zijn nu in Denemarken in een weeshuis. Kunnen w(j s.v.p. hebben: 50 gekleurde en 50 witte eieren, 10 paaschhaaen, 10 paasclilamnietjes, 3 neer groote doozen chocolade, 3 groote koeken, veel appe len, sinaasappelen, vijgen en suikerstelen 6 zijden kleedjes, (3 groot er den wij), vele zijden Strikken, paar ieeren achoe- V5nr Arnhem nog atoerlei Verdachte (mdi-P 4op.« arrtt T«T .nrirriTT viducn uit Duitschland over de grens. Zoo WLU11K IJ werden .dezer dagen te Arnhem twee Duit- j WKEde lassb. Derpe lust, sche jongemannen-gearresteerd, die volle- Trekking ran 6 April dig uitgerust waren met revolvers, mas- £2000, No. 10124. kers, enz. Een hunner was in het bezit f |jjj*jh j-j0- 6966, 15095. van een pas, en liad zicli door val-scflie 9 tel0' 16783. voorspiegelingen van een visum weten te f ^"0, No. 2045. voorzien. De andere bad in het geheel geen ,6 0, No. 889, 1841/, 172o8. papieren. Zij hadden ooit morphine en '69, No. 7135, 12559, 12826, 21744, f L cocaine bij zich Een andere zonderlinge vreemdeling, waaruit men niet goed wijs kon worden, is im Arnhem gearresteerd, nadut hij was uilgebroken uit liet politiebureau te Zeve- gewozen op het volgende ernstige feit. Dc heer L. Heyennans, directeur van den Geneesk. Dienst te Amsterdam, deelde in het Ned. Tijdschrift v. Geneesk. mede, dat door een geneesheer behangselpapier Toen stond een grijze advocaat op, die meer met Ghineezen had omgegaan en Ba: „Je bent veroordeeld tot vier pond." „Om den.niet!" riep de Chinees. ,Tot twee!" OFFICIEEL ZUID-AFRIKAANSGH In 't „VHoamsübe Land" vertelt Emile Hiuküebroeck op veimaikehjke wijze, dat hij op z'n Zuid-Afrikaansehe reis ook nog eens 'n dagvaarding gehad heeft. De fout log natuurlijk bij hen, die den zangavond hadden ingericht en een formaliteit had)- den vergeten. Hij vertelt: Eenige dagen later bereikte jmjj te Bloemfontein een .JDagvnardig in krimdr neele zaak', waarbij ik in naam van Zijne Majesteit werd geroepen om voor het Hof te verschijnen, beschuldigd van. as op nn komt 't officieel Afriaansch, dai ik geduldig en trotrw afschrijf, want ik heh het lollige stuk bewaard): „Overtree Sekltie 7 (1) van Ordinantie „no. 6 van 1917, die Venmakelikheidsbe- .Mstmgen Licentie Ordonantie, en dat hij „de gezegde EmleJ HuStebrock zijnde een „bestuurder van een vermakehkheid te .weien; een koneert gegeve in de „Stadshuis te Reddersbnrg, het vocter- „rechtelik en onwettiglik, verkoop, of ge- „poogt te verkoopen of voor doeieinden „van verkoop in zijn beziit heeft, zekere „iiiairuaueiitc bekend als Vermakelijkheids „toegangskaartjes, welk gezegde kaartjes „niet een zegel op had of een-ig merk,aan- „toonende dat de beüaisting betaalbaar „door den kooper van genoemde kaartjes „zooals vereisebt door Seklie 2 van ge- „aogde ordonnantie, de gezegde „liinitel Huütebroek door gebrek of „nalatigheid de genoemde vermake-lik- .heidsbelatfing ontwijken te betaald), „zoals voorgezegd op eük van die hier- „oiwier genoemde kaartjes, aan de Pro- „vintiale Goevcrnement van ,de Oranje „Vrijstaat." Ziedaar! Het officieel Afrikaansch moet, me dunkt, in niets onderdoen voor het officieel VJomsi! GAS BEDWELMING VAN PAARDEN. Zondagmiddag circa 5 uur, begaf zich de meesterknecht der firma Wolters, naar het pakhuis aan de Jufferemwall, ten einde de daar gestalde paarden te voederen. Bij het binnentreden bemerkte hij een erge gaslucht en zag hij dat een der paarden hierdoor reeds bedwelmd was, terwijl liet andere op het punt was te vallen. Dit laatste werd spoedig naar buiten gebracht waar het in elkaar zakte. Door twee vee artsen werden deze dieren met zuurstof apparaten bewerkt, zoodat zij na een klein half uur, thans naar de stalling van den heer Voskuil, konden geleid worden. De oorzaak van de gasbedwekning is het stuk trappen van de gasbuis, door een der paarden, meldt het „Ov. Dagbi. waaraan wij dit eigenaardig geval ontlee- nen. VERDACHTE INDIVIDUEN. Voortdurend komen la dx ote.Vlxdken P1UJZEN VAN 30. 21 3108 5868 9512 12754 14899 17913 20364, 127 3113 5961 9516 12761 14937 17969 2036? 217 3185 6240 9526 12766 14951 17994 205Sai 307 3188 6252 9541 12788 14982 18027 20679- 336 3221 6350 9865 12805 14996 18050 20752 aar. Hij was aangehouden onrdat hij zon- 350 3443 6435 9989 12911 16Ö40 18081 21009 jdcr papieren rondzwierf en hield ziclli bij 3)X) 3497 6547 10052 .13038 15230 18177 21061 bot verhoor doofstom 397 3534 6763 10053 13083 16257 18221 21092, net vernoor uooistom. 443 3595 6803 10059 13092 15258 18247 21120 503 3628 6938 10173 13194 15270 18259 21240 VERGIFTIG BEHANGSELPAPIER. 612 3641 7214 1 0274 13285 15300 1826-1. 21308 569 8663 7224 10354 13294 15454 18288 21311 Met liet oog op de omstandigheid dat in 663 3720 7309 10639 13317 15523 18297 21328 dezen tiid zeer dikwitis nieuwe behangsel- 68(5 :,S74 7404 10720 13320 15549 18322 21382 het „Maandblad legen de vervalschingen 761 89C7 7479 10y24 1342g 15e56 18374 21413 816 4017 7489 10940 13441 15681 18404 21442 826 4020 7547 11008 18454 15721 18408 21465, 849 4025 7564 11019 13474 15876 18520 21578 859 4194 7694 11097 13497 15979 18531 21580' 919 4268 7748 11113 13524 15982 18548 21622' 930 4335 7786 11154 13617 15988 18633 21635' gekocht was met zacht groene kleuren en 1219 4342 7819 11250 13032 16057 18678 21682, tinLen, van hetwelk het ambtelijk schei- 1253 43o9 7840 11274 13637 16065 18799 21705 kundig onderzoek vermeldde dat het veel 1286 4381 7851 11337 13673 16083 18807 21879 kundig onderzoek -vermeldde „dat het veel lsg7 lm 7m Hg64 13677 3 6093 18808 21891_:, arsenicum bevatte en niet geplakt mocht 1435 44RO 7910 1]367 4a680 ]fi0g5 18859 21914' worden." De leverancier, een groolhandc- ]548 4508 7966 11411 13742 1 6105 1 8885 21930 laar, was bereid het papier te ruilen om- 1738 4,034 8008 11458 13758 16169 18899 22025 dat het noa niet geplakt was doch -niet 184 9 4649 8049 11408 13807 1(5249 18904 220RS' oat net nog met geptaat was, 1387? lfi2qa 19nfl4 ?2ne2, om het papier mot weer in den handel 1e 1<m 466J- 8m ]1480 _lafl28 lfia(M 1[)107 ,4( brengen, daar hij beweerde „met le ge- 199a 4afla 81a2 11488 13974 16344 79102 22136 Iooven aan de schadelijkheid!" Zelfs be- 2004 4722 8230 11502 13983 16428 19190 22166' stond voor dien leverancier geen aantel- 2010 4803 8271 11549 14021 16470 19276 22215' dine on dc zaak in te aaai- publicatie 2012 4818 8277 11673 14079 16484 19299 22?90'' ding op tie zaak in te gaan, punncaiie 209g 4Rfig m J4iC5 19529 193^9 223m vreesde hij met.... 2107 4919 R404 11628 1fi591 1934R 22a5Rj De heer II. eindigt zijn waarschuwing 2119 4949 8487 11649 14230 1 6630 1 9405 29390, aldus; 2175 5035 8489 11654 14295 16694, 19420 22421, Het schimt zeer moeilijk tegen derge- 2183 6064 8498 11670 14326 1673.9 19470 2B448 „Het scnijnt zeer moeuytc to^en uerge 14333 19m g^) lijike f'tima s op te treden; aangetoond moet cmc> 92al Rfi54 ]1740 14a8R lfi902 i9n07 22-163 worden, dat de aanwezigheid van arsem- 2267 5309 8586 11778-14411 16905 19523 2240V ctrmhondende stof werkelijk het leven in 2284 5328 8690 11785 14482 1 6931 19560 224153, cevaar vrenct Indertiid is een leverancier 2429 6348 8727 11789 14483 16946 1 0586 22533) middel zwavelarsenicum toepaste. Een 2628 5463 8965 11921 14576 17205 19680 226U dame was dientengevolge aan arsenicum- 2640 5580 9012 11939 1 4644 1 7267 19749 22617 vergiftiging gestorven; achter het bellang, 2738 5676 9037 11974 1 4656 1 7352 1 9779 22625 ■vergirogmg 2763 5677 9107 12001 14684 17676 1 9900 22636 overal in het stof werden „roote hoeveel- „77a ylu 121R2 147Qf) 20nlfi 32694' heden arsenicum gevonden, de arsenicum- 2783 5709 9130 12188 14718 17605 20057 22715) vergiftiging stond vast toch is de leve- 2866 5742 9222 1 2432 14725 17612 20115 22743 rancier vrijgesproken op -juridische gron- 2867 5759 9233 1 2441 14794 17726 20124 22905 Jï;;L te,m„-t 2898 5761 9329 12462 14863 1 7776 20127 22900, den, en schijnt door te gaan met zijn 297g g763 g33R 12W)7 44RR4 ]7R42 30313 33933, praktijken. 30t>7 5782 8470 12688 14893 1 7892 20235 22970. In hoever de bestaande weLteiijke voor- 3072 5867 9471 12735 14897 17901 20287 22999' schriften het mogelijk maken legen ver- koopers van vergiftig behangseüpapier op te treden zou ik niet met zekerheid durven uitspreken of ontkennen, doch we!, dat een dergelijke actie weinig resultaat zal opleveren. De groothandelaren ontvan gen het behangselpapier veelal van bui- tenlandsche fabrieken en verko-ipen wal hun wordt toegezonden, zonder nader scheikundig onderzoek (behoudens enkele gunstige uitzonderingen. Red. M.) Men zij op zijn ho, Deze publicatie geeft de redactie van bet Maandblad tee011 vervalschingen aan leiding tot de volgende opmerkingen: ,J>e leverancier van het vergiftig behang selpapier moge verklaren: „dat hij gecff publicatie vreest" anze zeer lange erva ring bewijst, dat dergelijke beweringen op niets anders berusten dan op verregaande brutaliteit. Geschiedt deae publicatie inder daad, dan moge hij beweren die niet te vreezende .afname van zya debiet za'l hij in ieder geval in zijn beurs voelen. Ten slotte: Zoude het niet op den direc- tien weg van den Centralen Gezondheids dienst liggen, om ter voorlichting van de rechterlijke macht een duidelijk advies te puhiioeeren waaruit zou kunnen 1 dijken, dal wel degelijk arsenicum-houdend be hangselpapier np den duur gevaar voor liet leven kan veroorzaken? In het belang der openbare gezondheid achten wij hel hoogst wenschelijk om op grond van een dergelijk advies,, wettelijke verordeningen voor te schrijven, zooals die sedert jaren, bjv. in Zweden bestaan, en waaibij de grenzen van een arsemcmn-geholte nauw keurig omschreven zijn." worden be- strenge vorst BLIJK VAN WAARDEERING. Wegens redding onder groot levensge vaar door een tweetal Brrtsdhe zeelieden, - van schepelingen van het stoomschip „Anloon van Driel", dat in de maand December 1919 bij N-ew-Foundland is vergaan, heeft de Nederlandsche regee ring als blijk van waardeering aan die zeelieden genaamd George Fowlow en George Rudden een zilveren horloge met inscriptie toegekend. ERNSTIG MOTOR-ONGELUK. Dr. D. G. Jelgersma te Oegstgeest, sfnds .1907 privaat-docent in de geschiedenis der nieuwere wijsbegeerte aan de Leid- sche Uuniversiteilt, is Zondagavond toen hij zich op zijn motorfiets van Amster dam naar Leiden begaf, under Amster dam vermoedelijk door een beroerte ge troffen en van zijn motorfiets gevallen. Mot een gebroken arm, een gebroken pols en gebroken been werd bij naar liet ge meentelijk ziekenhuis te Amsterdam ver voerd waar hersenschudding werd gecon stateerd. De toestand is zorgelijk. ERNSTIGE VECHTPARTIJ. Maandag had te Venlo een vechtpartij plaats in café de Zwarte Ruiter waarbij zekere C. S. een arbeider v. d. P'. zoodanig met een mes in het hoofd stak, dat de ge neesheer, die den getroffene een noodver band had aangelegd, overbrenging naar het gasthuis gelastte,. De getroffene is zwaar gewond. Bij zijn arrestatie verzette de dader zich nog al heftig; de politie overmande hem echter en nam het mes in beslag, waarna hij naar de gevangenis werd overgebracht. Bestendig lenteweer. Langs de Gd- dersch-Pruisisolie grenzen bewogen zich gisteren heefc zwermen kraanvogels, die dooi; sseBkenssB» ala het yoprteeiken yan een bestendig lenteweer schouwd, waarfiij geen meer te wachten is. Ons natuurschoon. De minister van Landbouw heeft moidlt de ,N- R. Gt." een kapverhod uitgevaardigd voor de fraaie boomenlaan tusschen Varoseveld en TerboTg, toebehoorende aan de ge meente Wisdh (Gelid.) De moordaanslag te 's-Gravenhage. v De toestand; van de beide slachtoffers van de poging tot moord en zelfmoord op die Stille Veerkade te 's-Gravenhage, was gtetcravond bevredigend. Beide personen verteutren^buiten levensgevaar. Duitsche avonturiers. De politie te Vlissingen heeft vier jongens van 10 tot 16 jaar aangehouden, wonende te Crefeld, die vandaar naar Vld-ssiugen w-aren geloo- pen, onder weg voedsel en onderdak bij hoeren zoekende. Zij werden van kleeding en voedsel voorzien en naar him land' teruggezonden. OplichterTe 3jto(0^dltn't geres teerd de reiziger P. de IC., wegens ver duistering van door hem voor het filiaal der Singerrnaatsohappij te Delft ontvangen gelden voor geleverde naaimachines. De man was op valsche papieren in dienst der 'Maatschappij gakamens Verdronken. Achteruitloopendc is al spelende op de Prins Hendrikkade te Rotterdam een 6-jarige jongen uit de Ruy- terstraait te water gevallen. Op het hulpge roep van zijn 10-jarig broer je schoten bur gers toe, die het. kind op het droge haalden. Hulp kon echter niet meer balten. Te Delfzijl en Faransum (Gron,) zijn vele werklieden der scheepswerven der firma's Berg en Wortelboer wegens slap te ontslagen. De N. V. Beton-IndusLrie voorheen Alh. van Bodegom en Co., Cementfabriek! te Spijkenisse, heeft wegens slapte in het bedrijf een groot gedeelte van haar perso neel ontslag gegeven. w Geen bespuiting van krtiisbessenstruï- ken met Parijsch groen tijdens den bloei. Zooals heleend is, kan een bespuiting met Parijsch groen of met eé'n ander ar- senicuth hóudend middel met gunstig ge volg worden toegepast ter bestrijding van insecten of insecten-larven, die aan blade ren van onze cultuurgewassen vreten. In het bijzonder zijn het de bessenbastaard- rups en de trekma-d'e die op de kruisbessen- struiken met Parijsch (of Uranïa) groen bestreden worden. Nu de bloei der k'ruis- bessenstruiken begonnen is, wordlt de aan dacht van belanghebbenden er op geves tigd, dat het noodzakelijk is, deze bespui- tdng niet in d'en bloeitijd uit te voeren, daar dit kan leijen tot' vergiftiging der, bijen op groote schaal. Aangezien het door opzettelijk genomen proeven, bewezen is dat deze insecten beslist noodig zijn voor de bestuiving der kruisbessen-bloemen, en dus voor de vruchtzetting, mogen in den bloeitijd geen bespuitingen worden uit gevoerd, die doodelijk kunnen zijn voor onze bijen. Men stelle die bespuitingen, dus uit tat na den bloei. Dit geldt niet alleen voor kruisbesstrui- ken maar ook voor alle andere vruahtboo- men en struiken. Zoodra de bijen deze niet •ntceribezoeken, kunnen zij, indien noodig, bespdten worden met 1/10 Parijsch groen of procent ood-arseniaat. Nadere inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt door den phytopathologi- schen dienst te Wageningen en döor tech nische ambtenaren en controleurs hij dien diana*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2