Fa. A. Fortuin, Almaar. Den Haag. Net Dagmeisje Nette Meisjes Metselaars gevraagd, Lees dit. 't Wapen m Heemskerk ^Trëvlnciaal Niéuw» Kleedermaker, Uitsluitend Haagsche Kleedermakers. Handel en iarkt Advertentie/} Failiisssiiisnt A. J. Schaap, Strijk- en Mangelkamer een mooi HUIS, Orasverpachting Burgerwoonhuis ïoorjaarsKermss. MUZIEK P. J. UüRMA*, WOGritiUlti niet bp zich' te Metalen. VLUGGE LEVERING defcs de muzïeSf ed Rijwielhandelaar, Helder. Prins Hendrikstraat 14, gaat niet door. Uit de hand te koop Melkgeiten. uitmuntend BOUWLAND STIERENKEURING. Vanwege de provinciale Regielings- tiotrnmissie had op 6 April te Scha- gen eene sticrenkeuring plaats. Aangeboden werden 10 2-jarige en oudere stieren en 13 eenjarige stie ren. De keuringscommissie voor 2-ja- rigé en oudere stieren bestond uit Er Koster Dz., Berkhout en P. Schenk Dz., Wieringerwaard. Arbiter: Dr. Bakker, veeteeltconsulent voorNoord- jdolland te Alkmaar. Goedgekeurd en premie-waardig werden Dirk van R. Vader en Co., Harenkarspel; Jonker van Jb. Jirn-, mink Dz., Zijpe; Constantijn 25 van D. Blaauboer Jz., BarsingerhornA- dolt II, P., de Boer, Zijpe; Frans 1, P. Grooteg," Barsingerhorn, niet pre mie-waardig. Keurmeester van Wet Nd. Rund veestamboek voor -karige stieren, A. Louter, 's-Gravc ge, Inspecteur van het Ned. Rundvees.ambo-ek. Vcor- Ioopig goedgekeurd werden: Gerard van R. Vader," DirkshornRobert, J limmink Dz., Zijpe; Frans Adolf, van D. T. Timmerman, Scliagen; Con stantijn 37 van J. Blaauboer Kz., Bar singerhorn; Constantijn 40 van idem; De opfokpremie werd toegekend aan: Jb. Jimmink Dz., Zijpe. De rege- lingscommissie bestond uit de hee- ren: R. Kaan, Wieringerwaard en C. Knoij, Schagen. De keuringen modi- ten zich in eene groote belangstel ling verheugen CASTRICUM. CASTRICUM. Buiteng. Veld wachter. Door den Commis saris der Koningin in deze provin cie, zijn tot buitengewoon veldwach ter benoemd, de heeren T. Ooms, Joh. Jacobs en R. Stet, arbeiders op het prov. landgoed in deze ge meente. - Armbestuur. De rekening van het burgerlijk armbestuur in deze gemeente over het jaar 1920, sluit met een nadeelge saldo van rond f 800,—. Aan subsidie werd ontvangen een bedrag van f 1500,uit de gemeen tekas. Het tekort is in Koofdzaak' te wij- Am aan de mindere opbrengst van de haar in eigendom behoorende lan derijen, welk een bedrag van meer dan f 2000.— minder opbrachten over dat jaar dan in 1919. Bouwaanvragen. Het re- rent als het ware aanvrage voor Souwpremie en hypothecair crediet. Niet minder dan 7 aanvragen zijn thans reeds ingekomen, waarvoor een raadsbesluit moet worden genomen tot het' aanvaarden van het hypothe cair voorschot uit 's Rijks kas,' ter- •Jvijl nog verschillende aanvragen te waditen zijn. Degenen, die nog: aanvragen moe ten indienen, moeten voortmaken, Want volgens de couranten berich ten, zal met «gang' van 1 Mei de f re mie, aanmerkelijk worden vermin derd Hinderwet. Door de firma Balver en Hopman is een aanvrage ingediend, tot het plaatsen van een inrichting voor machinale houtbewer king, waarin een electromotor zal wor den geplaatst van 7 P. K, Arbeidswet. Do'or den Mi nister van Arbeid, is aan W. Groot, alhier, vergunning verleend om in af wijking van de bepalingen van de ar beidswet, bakkersarbeid te verrichten buiten de uren in arbeidswet ge noemd, teneinde een heete luchtoven te Hunnen oöuwen. Regen. Nog steeds wordt er door de tuinders en allen die belang hebben bij den groei van "de gewas sen, met smart gewacht op wat re gen. De lucht blijft echter strak' ge spannen. Te hopen is het voor ve len, dat eindelijk' het hemelwater in stroomen komt neervallen. Vooral voor de tuinders die hun gronden hebben liggen in de duinen :s regen zeer noodjg1, want alles stuift met den aanhoudende wind weg. BERKHOUT. BERKHOUT. De Raad dezer gemeente vergaderde op iWtoens dag 6 April v.m. 9 uur.. Aanwezig: Burgemeester. Best en alle leden, behalve Weth. Bakker. Do voorzitter opent de vergade ring waarna de secretaris de notulen oorleest, die onveranderd worden goedgekeurd. Ingeko-m-n ^"kken. Ged. SttUu - !>ben goedgekeurd ■Ie begrooting en suppl. begrooting dienst 1921 en de besluiten tot betaling uit de post onvoorziene- uitgaven dienst 1920 en 1921, samen ad f253.."33i/2. Voider een schrijven van den Mi nister van Arbeid, dat de rijksbij drage in de konten der ontsmettin gen over 1920 bedraagt f 1811.991/2 Een bericht van mej. G. van Dijk-Duoioix, mej. A. Nobel-Houter G. Ho le, A. O. Overtoom, T van Dijk, K. Mienis en O. Dan gereis, dat zij de benoeming tot lid- der (tommissie van toezicht op het D. O. aannemen en van mej. A. M. E. Dcgehart en mej, M. Koopman- Duiin én K. Klaver, dat zij die bei o rning niet. aannemen. Dan nog een dankbetuiging van D. Langereis voor de verhooging zijner jaarwedde en de bo'oouing \oor het kV.; luiden bij de begrafe nissen. Idem van de gemeente-amb tenaren voor hethun toegekende premievrij uensioen. Pio->esv aal van kasopname van den ontvanger over het le kwartaal Van Ged. Staten bericht van ont vangst van de vastgestelde motor en rij wel-verordening. Rapport eener te Purmerend. ge- houden demonstratie 'van motorbrand spuiten. Al deze stukken worden voor ken ïrifigeving aangenomen. De voorzitter zegt, dat het aanslui ten aan het rijkste'eSoonnet niet zal kosten f 35 maar f 45. Mededre'ing van Ged. Staten be treffende invoering van den zomer tijd. Hierna volgt het verslag ingevol ge art 52 der 'woningwet over '20 Het voornaamste stippen wij hier uit aan. Onbewoonbaar verklaren en afbreken was niet rjoodig. Geldelij ke steun is niet verleend. Verzoek van Ged. Staten otm voor 10 April beswaren in te brengen tegen het besluit van den Raad van O'bdam tot wijziging van de kér misdagen. B. en W. hebben geen bezwaar. Gok de andere heeren niet Schrijven van' Ged. 'Staten tot intrekking van het- besluit tot ver- l.ooging van - de bijdrage aan de ge meente Hoorn voor liet bezoeken der O. L. Scholen door kinderen uit deze gemeente. De gemeente Hoorn heeft nog geen besluit genomen, zoodat dit besluit kanworden goedgevonden. Verbooging der -jaarwedde van-den ambtenaar ter secretarie met f 100.. B. en W. stellen voor, hiertoe te besluiten. -, De hoe* Imhnfle jolehh biet toe, höt is een bewijs, dat de bedoelde ambtenaar een goéde kracht is, dooh even wil spr. opmerken, dat de gem. veldwachter bijna geen verhooging kan krijgen, voor hem geeft het vra gen niet. Hierna wordt het voorstel aange nomen. Vaststelling kohier hondenbelasting' voor 1921. Goedgevonden. Voorstel van B.. en W. tot het instellen van een 7e leerjaar aan de O. L. school en de vakken p (han delskennis) en u (fraaie handwer kon) aan het onderwijs toe te voe gen. Hiertoe wordt bestolen. De voorzitter dee't mee, dat de uitbreiding geen kosten tneé brengt nooh uitbreiding van. bet personeel noch vergrooting .of het bijbouwen van schoollokalen.'' Dan doen B. en W. nog een voor stel lot bet aanvragen aan Ged. Sta ten om ontheffing van het onderwijs in lichamelijke oefeningen, omdat de toaaliteiten voor bedoeld onderwijs ontbreken, temeer nu is begoten het 7e leerjaar reeds in te voeren. Hiertoe wordt besloten. Benoeming, van twee leden der commissie tot wering van sohoolver zuim wegens periodieke aftreding van de Heeren D. A. H.. Laurman en L. Stam. Aanbevolen worden behalve de bei de aftredende de heeren O. Stapel Kz. en J. Po'and. Gekozen worden de aftredenden. Benoeming van een lid der com missie van toezicht op het L.O. wegens het niet aannemen der be noeming van mej. M. Kbopman- Duijn. B. en W. bevelen aan de dames mej. J. Overtoom-Koopman en mej. M. Groot-Klaver en in de vacature K. Klaver de heeren O. Pater en A. Dekker Jz. Voor mej. Degeliart is geen aan beveling gedaan in verband met de to openen school aan de Goorne. Gekozen wordt de heer O. Pater en mej. J. Overtoom-Koopman en mej. Groot-Klaver. Hierna is aan de orde een benoe ming van een commissie voor het nazien der rekeningen van de instel lingen van weldadigheid, die van het levensiniddelenbedrijf en die van het G. E. B. over 1920. B. en |Wi. stellen voor commissies van resp. 5 ledeni, 3 leden en 3 le den te benomen. Voor weldadigheid worden ge kozen de leden van den Raad, be halve de leden van het Dag. Be stuur, voor de lichtoommissie, de ■eden die reeds zitting hebben. Schrijven van het P. E. N. waar bij het exploitatie contract wordt opgezegd, wegens het toezicht op hei technische gedeelte, 'f De heerTmanse is tégen dit voor stel, het recht om-advies in te win nen vervalt Elk advies moet dan worden betaald. Hi: noemt dit voorstel wel wat al te gek. De (heer Wit zegt, dat het con tract neeft bestaan van de oprich ting af, doch dat er nooit voordeel bij geweest is. De Voorz. zegt. dat Vanaf de oprichting reeds ieder jaar is be taald. de voordeelen waren gering. 4 Aug. a.s. is hiet contract geëin digd, en 3 maanden daarvoor moet het contract worden opgezegd, doch de P. E. N. ziegt het contract reeds zelf op. De heer Imanse durft verant woording om zander technisch advies het bedrijf te exploiteeren De Voorzj. ziet niet in Hat Bet G. E. B. alhier hulpeloos zal blij ven staan, want het is lid der Ver- van Ned. gemeente, lid der Ver. van Electnciteitsbedrijven. De heer J. Bakker steunt het voorstel B. en jWL het advies vanaf de oprichting gegeven kost reeds f 24 per maand. Bij stemming wordt het Voorstel aangenomen met 7 tegen 1 (tegen de heer Imanse.) Voorstel van Bi én iWL tot ver nieuwing van het electrisch net in het dorp Berkhout B. en iW. stel len voor namens de lichtoommissie hiertóe over te gaan. Het net is 14 Maart geïnspecteerd. Verder stellen B. en iW. voor, tot verkoop te besluiten van 3 trans formatorhuisjes en om in beginse te besluiten die tarieven niet meer te verhoogen. De heer P. Bakker wil dit punt van de agenda afvoeren. Spr. wi liever eerst dit besluit goed over wegen en vindt het gevaarlijk wan neer zoo'n voorstel zonder meer wordt aangenomen. Ook wat be treft het vernieuwen van het net. Spr. wil daar vernieuwen waar het meest noodzakelijk voorkomt J)e Voorzitter is niet tegen hot voor stel van den heer Bakker, doch juist omiilat het licht zeer slecht is, meent spr. dat het wachten do toestand ver ergert. De heer Imanse vraagt Iioe het met de transformatorhuisjes zal gaan. De Voorzitter: Deze worden afgebro ken en üe installatie wordt verkocht. De heer 'Wit: Die installatie is een partijtje rommel, waarvoor indertijd ruim f 1000 is betaald. De heer Imanse is niet tevreden met het advies, dat alleen van den admi nistrateur van het G. E. B. is. Na verschillende discussiën wordt be sloten niet de transformatorhuisjes te yerkoopen. In beginsel wordt besloten 4a tarieven niet te verhoogen met 4 tegen 2 stemmen. Hierna volgde het voorstel om1 be taling te doen uit den post voor onv- uitgaven van f200 aiau S. Gerus te Beets voor het houden van den land- bouwcursu S1920-21 en van f20 aan de Ned. Herv. Diaconie voor een jaar huur van den grond, waarop te Bobeldijk de noodwoning is gebouwd. Goedgevonden. Bespreking ventilatie van de lokalen der o .1. school. Naar aanleiding van het rapport der sell ooiarts staat dit punt op de agenda. De doctor wil alle ramen /laten maken, zoioate in 1914 werd gebouwd aaa de westkant der solwol n.L alle bovenramen tuimelramen. Besloten wordt hier niet op in te gaan. .Vjotorsltel van Bt en W. ombdit jaar wederom 1 oant per mussohenei te bia talen. Goedgevonden. Rondvraag-. De heer J. Bakker wil niet het recht alleen laten aan den directeur van het bedrijf om het licht 's avonds op eigen idee uit te draaien, sooals pet Paechen is ge schied. De voorz. zegt gedane zakfen ne men geen keer. Spr. zal piet de opmerking* rekening1 houden. Na nog enkele besprekingen van minder belang gaat de Raad over in geheime zitting tot het behandelen van liet verzoek van Ged. Staten ooni advies betreffende de beronpeohrif ten togen de besluiten van den Raad inzake H.G 1920. HOOR NV CANDIDATEN. De Lib. Unie stelde tot candidaten voor Hoofdingeland van het Hoogheem raadschap „Hollands Noorderkwartier" voor het district Hoorn: P. Groot, An dijk; P. Pijper, Twisk; H. Zijp, Hoorn P. Stapel, Hoogkarspel. FLaatsvervan gorsS. Prins, Grootebroek; G. Star pel, Sijbebarspel; J. Zijp, Venhuizen II. J. Avis, Midwoud. Voor het district Helder: K. Bree baart, Winkel; R. Kaan, Wieringer waard; A Vis, Waardpolder; K. Zijp, Wieringerwaard. Plaatsverv.G. J. v, Leersum, Winkel; P. Wit, Winkel; T. Groneman, Wieringerwaard en Spaans, W inkel. Voor tic.' district Purmerend, Hoofd ingelanden: D. de Boer, Stompetoren D. Govers, Alkmaar; E. V-a-s Visser, Aar denbouL; W. de Glas, Brock in Wa terland. Plaalserv.J. Hooiberg, Edam IC. Zijp, Hoorn; Mr. W. C. Bosman, Alkmaar en J. Ham, Broek in Water land. .ANDIJK. ANDIJK. Tc water. Bij het spe len ,i aakte een meisje te water. Een voorbijgaand fietser merkte dit onge val en aarzelde geen «ogenblik hulp te verleenen, waardoor de kleine, die reeds zinkende was, van een wissen dood werd gered. WIJDENES. WIJDENES. Bed an kt. De heer G. J. Zeggelink bedankte als afslager aan de Marktvereeniging „Tuindersbelang". Hem werd ecu vulpen ongeboden. ENKHUIZEN. ENICHUIZEN. Bevorderd. De heer J. G. Ponnon, conducteur bij de Ned. Spoorwegen alhier, is bevorderd: tot hooi'dconducteur. - WIJDENES. WIJDENES. „F 1 o r al ia" hield haar jaarvergadering. De ontvangsten be droegen f 270.67J/3, de uitg. f262.30i/2. De heeren J. Pereboora, II. Mus en .J. Stegerda werden als bestuursleden her kozen. WAARLAND. WAARLAND. Kunstgenot. Zondag j.l. gaf het R. K. Fanfare corps „Kuntgenot", van Zuid-Schar- woude, een welgeslaagde uitvoering ten lokale van Mej. de Wed. A. v. Ophém, alhier. Aanvangende met eeniigie muziek nummers, waarna wij vergast wer den op een zeer aardig blijspel: „De Aanhouder Wint". Ieder speler in dit stuk', was uitstekend voor zijn roil gekuipt, het daverend applaus gaf aan ook wet blijk 'van instemming. Na de pauze kregen wij wederom ee- nige keurige muzieknummers. Niette genstaande de afwezigheid van den Directeur, was ieder vast in zijn par tij en slaagde het geheel schitterend. Hierna wist de heer P. Schuffelên, de lachlust nogmaals op te wek'- kJen, dioor een paar komische voor drachten. In een woord, het was een gezellige avond, het publiek' was "tij- stil. Het bijeen gfn ma de uitvoering w-as niet minder gezellig:. Laten Wjj Hopen, nog eens spoedig Bet fanfa re-korps van Zuid-Sdiarwoude terug) te mogen zten. Bescfriadigd. In den naéfit van Zondag op Maandag, zijn alhier verschillende gemeente-eigendommen beschadigd, waaarsdhijnlijk' door bel zoekers van een toen gegeven uitvoe ring. De politie slet een streng onder zoek in. EGMOND-BINNEN. EGMOND-BINNEN. - Voor drachten. A.s. Zondag zal de heer Leo Speet, redacteur van de Tooneelgids te Rixtnegom, een le zing houden over het tooneel aangievuld met de voordrachten van gedeelten uit Oedipus, de Man van Ellende. Wie weet, wat de heer Speet o ptooneelgebied reeds gepresteerd heeft, zal niet verzui men J dezen leerzamen uitspan ningsavond bij te wonen. Het is wenschelifk tijdig plaatsen te be spreken. De avond wordt gege ven onder de auspiciën van de R. K. Tooneelvereeniging „Ons Ge noegen". Terug naar het oud e. Deze week is de melkprijs hier gebracht van 19 op 16 cent per liter, terwijl de broodprijs daalde van 28 op 25 cent de 8 ons (of wat er voor doorgaat SCHAGEN, 7 April. Op de murlci waren heden aangevoerd: 8 paarden f 400—750, 100' geluekoeien (mag.) f 300 700, 55 idem (vette) f 475875,- 95 kalfkoeien f600—'JOO, 65 pinken f350 f 450, 245- nuchtere kalveren f 1430, 263 o verhouders f54—80, 12 bokken en geiten f7—25, 49 varkens (mag.) f 52—85, 38 idem .vette) per K-.G. f 1.30 nen f0.503.50, 48 kippen f25; 113 K.G. boter f260—2.80; 13.123 kippen- —1.42, '100 biggen f3545, 20 konij- eieren T8—9, 5237 eendeneieren f8.25 per 100 stuks; 517 kievitseieren 18 et per stuk. .UITSLAG DER VERKOOPING op 6 April te Schagen, ten overstaan van notaris C. L. v. d. Bergh. 1. Twee perceelen onder één dak met boet in de Roggeveenstraat, eigen dom van den beer J. Bos; opgehou den oj) f 50§0. 2. Twee perceelen onder één dak aan de Nieuwe Laagzijde, eigendom; van aen heer B. G. G. Kónig; kooper de neer J. v. d. Oord voor f 2410. 3. Bouwterrein aan het Noord, ei gendom der Commissie van de Groote Landbouwtentoonstelling, groot 2,50 A. kooper de heer P. Hopman voor f450. 4; Bouwterrein als boven, eigendom van de heeren Wardenaar en Hartog, groot 2,50 A.kooper de beer C. Blaau boer voor f 431. UITSLAG PUBLIEKE VERKOOPING gehouden door n otaris Dikkers op Maandag 4 April in café „Den Burg" te Texel, ten verzoeke van den heer P. Eeiman Sr. Een perc. land „Lageweidje", groot 0.54.00 H.A. Een perceel land „Hooi- Landje", groot 0.37.20 H.A. Een per ceel land „Zodenveld", groot 0.16.70 H.A. Een perceel annex 0.24.20 H.A Kooper de heer C. Keijzer Sr. voor f2605. Twee perceelen genaamd „Koeien- weid" en „Bazaantje", samen gr. 1.02.40 H.A. Kooper de heer P. Dalmeijer voor f2065. Tot mijne diepe droefheid overleed heden te Leiden in het St. Elisabeth-Gasthuis, na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten der Stervenden, mijn beste man de Heer JACOB BOS, Candidaat-Notaris in den ouderdom van 40 jaar. Mevrouw Wed. A. G. M BOS- Loyens. Tilburg, 5 April 1921. De plechtige Uitvaart en begrafenis zal plaats hebben op de H. Land-Stichting bij Nijmegen, parochie „De Meerwijk' op Zaterdag 9 Aprn 1921, des voormiddags ten 10 ure. Eenige en algemeene kennis geving. Bezoeken van rouwbeklag kannen niet worden afgewacht. Tot onze diepe droefheid overleed heden te Leiden in het St. Elisabeth-Gasthuis, na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten der Ster venden, onze dierbare Zoon, Broeder, Behuwd-broeder en Oom, de Heer JACOB BOS, Candidaat-Notaris te Tilburg, p Uit aller naam, G. BOS Wz. Oudorp bij Alkmaar, 5 April 1921, Tot onze diepe droefheid overleed heden te Leiden in het St. Elisabeth-Gasthuis, na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten der Ster venden, onze dierbare Be huwdzoon en Behuwdbroeder, de Heer JACOB BOS, Candidaat-Notaris te Tilburg. Mevr. Wed. C. LOYENS- JOHKERS en lamilie. 's Gravenhage, 5 April 1921. Ondergeteekende maakt bekend le. dat de schuldvorderingen bij hem moeten worden ingediend yó4c_ 25 April a.s 2e. dat de verificatievergadering wordt gehouden in 't Gerechts gebouw te Alkmaar, op Woens dag 18 Mei a.s., 's morgens ell uur. Mr. H. A. J. M. KUSTERS, Curator. Kantoor Oudegracht 277, Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements- Réchtbank te Alkmaar van 6 April 1921, is HARMANNUS GOOS, handelende onder den naam B. VELDHUIS, wonende te Hoorn, Groote Koord 98, verklaard in staat van faillissement met benoeming' van den Edelachtbaren Heer Mr. A. M. LEDEBOER - tot Rechter- j Commissaris en van ondergeteeken- de tot curator. Mr, KRAAKMAN, Nassaulaan 11, Alkmaar. Tegen 1 Mei a.s. gevraagd. Adres: Alkmaar. R. K. Dienstbode. Terstond gevraagd een R. K, Dienstbode, bij JACOB BLAAUW, te Spierdijk. Dienstbode. Gevraagd zoo spoedig mogelijk een flinke Dienstbode. Adres Mej. v. GiJZEN, Breed- straat, Alkmaar. kunnen direct geplaatst worden in de der Alkm. Stoom- Wasch- en Strijkinriehting, Aanmelding iederen Werkdag aan het Kantoor WESTERWEG. R. K. Dienstbode. i Biedt zich aan een flinke R. K. Dienstbode. Brieven onder letter S., Jb. DE JONG, Agent „Noord-Hollandseh Dagblad," Zijdewind. Net Loopmeisje. Gevraagd een net Loopmeisje, die genegen is het vak te leeren. Wed. K. G. WAGEN AAR, Sehou- tenstraat. üluit op Zondag. R. K. Smidsknecht. Gevraagd een R. K. Smidsknecht of gevorderd leerling, bij A. FL0R1S, te Spierdijk. Smidsknecht. Gevraagd tegen 1 Mei een Smids knecht of gevorderd Leerling, bij G. LENTING, Gedipl. Hoefsmid, 't Zand (N.-H Koetsier. Er biedt zich aan een net per soon, als Koetsier of iets dergelijks. Brieven onder No. 13653, bureau van het „Noord-Hollandsch Dag blad." Schilder. Voor direct gevraagd een be kwaam Schilder, bij J. G. LEI JEN, Schilder te Bergen (N.H.), (2de Loonklasse). bij M. GROENLAND, Bergen. Te Koop. Zeeuwsche blauwe, Bravo en Red- starpoters, legen billijke prijs. Te vens prima consumptie Aardappelen bij G. SPIL, Romerkerkweg 51, Beverwijk "VILLA Te koop een op 't mooiste punt van den Singel gebouwde Villa, desgewenscht met Autógarage. Inlichtingen bij J G. SCHAAF, Costerstraat 11. Kap wagen. Te koop: een Kapwagen op vee- ren. Te bevragen bij G. LOUTER te Castricum. Paard. Te koopeen jong Paard, zwarte witvoe', vlug bij dep weg en zeld zaam mak, en een partijtje poters, Eigenheimers en Redstar, bij C. GROOT Gz., Hoogeweg, Heilo. Te Koop Desgewenscht met 3 bunders land er bij te huur. Te zien en te bevragen bij Jn. VISSER, Keern 63, Hoorn. De GRASVERPACHTING voor de Gemeente Alkmaar wordt gehouden op DINSBA6 12 APRIL A S., 's middags half twee, ten stad- b uize. Lijsten zijn kosteloos verkrijg baar bij Directeur Plantsoenen, i B. HOEK, Alkmaar. Alkmaar, 3 April 1921. De legen 12 April 1921 aange kondigde Veiling der onroerende goederen van den heer M, DE VRIES, te Heerhugowaard, P. H. HILBRAND, waarnd. notaris, Obdam. EEN NET met veestalling en nieuwe kapberg, vlak bij de halte St. Paneras. Te bevragen bij den Notaris LAURMAN te Schoorldam. Rij- en Werkpaard- Te koop: een goudvos Rjj- en Werkpaard, (ruin), 3 jaar, mak voor alles bij R- KEIJZER, Nieuwe Weg, Nieuwe-Niedorp. Aardappelen. Te koop: 100 H.L. beste Con sumptie-Aardappelen, (Redstar), bij W. SP1ER1NGS, Loudelsweg, Ber gen (N.-H.) Te koop: 4 beste Melkgeiten, bij G BUTTER, Rinnegom, Egmond- Binnen. R. K. Huishoudster. Tegen 1 Mei gevraagd een R. K. Huishoudster, tusschen de 30—40 jaar, bij een Wedn. met dochtertje van 14 jaren, bij G. STAM, te Zijdewind. Zaterdag kom ik met beste Aardappelen op de Voordam bij VEN. 45 ct de 5 kop, ook bij de zak, tot 2 uur. Haast H eer ze weg zijn. S. N„ BAKKER. 1 Trekking 15 April as. e In g-h. Ned. wettig geoorloofde 5 o/o Oranje Kruisloien Jaarlijks 6 trekkingen met vol gende hoofdprijzen: f 120.000, 72.000, 60.000, 48.000, 36.000, 30.000 onz. Maatuielijksche storting voor een geheel Lof f 3. Prospectus gratis door Leeners Advert.-Bureau, Haarlem, Poslbox 49. as op ZATERDAG 9 April, aanvang 11 uur voorm. Café Th. V. GIJ ZEN. SlieuwNieuw Een raadsel is do levende Wonder-Fotograiie Lacht, Weent, Spreekt, Rookt, enz. Wie ziet is verbaasd 1 10 sluks 2.50. Handelaars 100 versoh. I 15.Pracht Ansichtkaarten 100 spo pr. f 2.50. Niet tevr., geld rug. D. TONN, L. Beestenmarkt jj31. den Haag. Nöi: -i te Schoorldam, zal op VrijUag 8 April 1921, des na middags 1 uur, in het koffiehuis van den heer A. MUTS te Verlaat Heer-Hugowaard, pu bliek verkoopeu GOED ONDERHOUDEN met kooldorsck, schuurtje en groot erf, waarop vruchtboomen en bessenboomen, te Verlaat HeerHugowaard, groot 11 Aren 25 Oentiaren. EEN PERCEEL aan ue Ringvaart, Heer-Hugo waard, groot 33 Aren 80 Cent. Eigendom van den beer W. ZWEED Pz,, aldaar-. Aanvaarding bij de betaling,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3