€0, Valencia-Limonade BEHANGSELPAPIEREN JOH- OUD, Leest „De Sport-lllustiatie. UW BELANG I.F. lsu HTG. ALKMAABSCHE BROODFABRIEK. Direetenr J. M. BRUIE. Telefoon 319. AUTOGARAGE jjj (helder of troebel) bereid jjjj J B. SCHERMER Zn. P.N.Leering Gz. EVERARD HIMMELREICH, Stremming verkeer. Noord- Laat, hoek Fayglop Alkmaar, brengen wij een ongeëvenaarde sorteering vanaf de goedkoopste tot de fijnste soortem 1 SCHERMER's Wijnen en nemstii een praehteolleetie KUNSTBLOEMEN. De nieuwste dessins. ALBERT HEZJN. Snaarmanslaan Telefoon DRINKT zoo u 2ÖÖ0 ONTVANGEN V Behanglinnen, Grondpapier, Spijkertjes, Deurzink, GLASPAPIER. GLAZEN DEURPLATEN. u irindf bij mij s Mooie bijpassende randen: Grootste voorraad. Lage prijzen. Stalencollectiën in elk genre. Vet en Spek m CENT PER R@L„ Ziet thans de VERLAAGDE prijzen. Manufacturen URSEM Da TWEE! Men bezichtige geregeld onze» Etal age's en vergelijke prijs, coupe en afwerking. Prima WITBROOD 8 ons 28 ct., 6 ons 22 ct., 4 ons 14 cent Kleine MËLiBROODJES, als: MDETTEH en LUXE 3 cent. Vol MELKBROOD 8 óns 33 cant, 6 ons 25 cent, 4 ons 16 cent, gemerkt met prikmsrk V. M. 3-5, Scharioo 490. Alkmaar. 24, Levering alle merken Auto's en Motorrijwielen. H uitsluitend van sinaasappe- §s 2 len en suiker - - - - m Bedden, Dekens, Matrassen, Karpetten, Vloerzeilen, Matten of iets dergelijks gaat koopen, kijkt U dan eest even bij Gehr. LUST, Op de LAAT 185 Alkmaar, over de R.K. Kerk, PIET OUDES, Voor bruiloften en partijen Nationale Fondsenbank, Uerbuisvest, HAARLEM- 15 APRIL A S. f 5.- - 8.- -13.— Amsterdam, Dordrecht en C. EEKEn, BOEKHANDEL W. G. KUSTERS. is het tè koopen waar U het heste ontvangt en billijkste prijzen betaalt. zaken toleden U dit* Havermout per zak van 100 pond f 13.25 S>agelijks vragen en besorgen jboïsder prijsverhoogsng 81 winkels door geheel Nederland. Donderda T'rovinc RVOETS Prima ZAAffLAHBSCHE BESGMIT van hooge voedingswaarde per pakje 15 cent. le Masse auto erhuurinri cht ing. Chauffeurs bekend met alle wegen in Nederland en de voornaamste wegen in Europa. Onze huurauto won den 2en prijs in de betrouwbaarlieidsrit AmsterdaSriLNizza (Middellandsche zee) ruim 4000 K.M. AGENTEN: roEs""" b, BUL '«Xë' n LUXE- Eli VBACBTAGTOMOBIELEK w GROOTSTE S9RTBESIMG AUTOMOBIELER. WIJ GBVEH Isli ffl 1ST CHAUFFEEBEH. h m HOORN - AMSTERDAM St. Annastraat 11, hoek Fnidsen. Steed3 soliede goederen en lagen prijzen. is de goedkoope goad- en zilver-winkel van Be.ëedigd Makelaar en Taxateur inkoop of ruilen tegen de hoogste waarde. Nieuwste modellen massieve gouden Trouw- en Verlovings ringen. Kruidenierszaak. Te koop aangeboden Kruideniers zaak, annex Café met vergunning, koopsom billijk, direct te aanvaar den. Brieven onder No. 13549, bureau van dit blad. SPECIaLE NOTEERINGEN. Vraagt prijsopgaaf aan Oudorp. (j. i LEZERS, r\ Als gij uw Notaris vraagt uw vearkoopings-a d verten ties ia dit f blad te plaatsou,, doet hij (dit j wBarne en cii hebt er succes mede. «a Postbox 37. Postrek. 30804. prijzen, waaronder een prijs van 36000 GULDEN wor den getrokken op Wilt gij aan deze trekking mede doen, zendt ons dan f 1.20 en wij zenden U het nummer van het origi- neele lot, waarmede U aan deze trekking medespeelt en recht hebt op den prijs welke er op valt. Om Uw kans te vergrooten, stellen wij weder beschik baar Geen Nieten. Elk Lot een prijs. Uitlotingalijsten worden na de trekking franco huis toegezonden of zijn ver krijgbaar aan onze Kanto ren te ZIE OOK DE ETALAGES. Aanbevelend, ichouf@sssti<aat 27. zoo laag mogelijk genoteerd. Per 5 ons. Rauw Ossenvet f 1. Gesmolten Ossenvet f 0 60 bij 5 pond f 0.55 Vet gerookt Spek f 0.90 bij 5 pond f 0.85 Mager gerookt Spek f 1. bij 5 pond f 0.95 Gemalen Spek f 0 85 Doorregen Varkenslappen 11 Vette Varkenslappen 1 0.90 Saucijsen f Metworst f 1.10 Bloedworst f 0.75 Boterhammenworst f 1.10 en de alom bekende Haagsche Leverworst, die van dag tot dag steeds meer gevraagd wordt, 50 ct. de 5 ons. Aanbevelend, Oudegracht 229, Tel. 108 De opritten bij de brug te Rus tenburg van uit de Rustenburger- weg en de dijk vanaf Hensbroek naar Rustenburg en omgekeerd zijn vanaf 11 APRIL tot 17 APRIL voor Rijtuigvarkeer algesloten. Namens het Bestuur van den; polder Heerhugowaard. De Opzichter, C. MOEIES. Talm niet langer, maar koopt nu uw BEHANGSEL PAPIER vanaf zoolang de voorraad strekt, bij THEO GSOOTHÜEEBN, Schilder-Behanger, Hekelstraat 16, Alkmaar. Beleefd aanbevelend, ündergeteekende verboekt liouders VKil N.U M.-kaarten deze gereed te houden, aangezien volgende week de uitbetaling zal plaats hebben. De kaarten zijn groen en hebben de vorm van briefkaarten, waarboven gedrukt staat „bewijs van ingehouden percentage". W. Jz. DIRKMAAT, Marktbetaalmeester. Broek op Langendijk, 6 April 192Ï. 5 nummers voor 10 i> (5 LAAT 186, recht tegenover de scholen der Eerw. Zusters. Oroote sorteeriug in alles wat den Boekhandel betreft Verkrijgbaar: EEN LEVENSBEELD van- den Eerw. Frater van den Boer, lid der Congregatie der Fraters van O. L. Vr. Moeder van Barmhartigheid te Tilburg, 40 ets. Adverleercn doet verkoopen. Offleioel Opgaan van de federatie van R'. K. Voetbalbonden lederen Donderdag aan ons Bureau verkrijgbaar. I Stijfsel Zachte Zeep Zeeppoeder Sunlichtzeep Raapolie per liter Boterolie Zuiver Rundvet Havermout Grove Rijst Grove Gort Vermicelli Honings Maizena Aardappelmeel Grauwe Erwten Groene Erwten Bruine Boonen Witte Suiker Preanger Koffie 120 Java Koffie 100 Santos I 80 O 11 60 Afrika Koffie 45 Thee per ons 12-16-20-24-29-35 Gegarandeerd zuivere Cacao 26 Honing Ontbijtkoek Excelsior koek verpakt 47% Gemberkoek 30 Groninger Sucade iets fijns 40 Ontbijtkoek onverpakt 1425 Sarclines per groot blik 75 klein blik 28 ALKMAAR FWIÖ8EM C 1©3. J AARLIJ KSC VERLOFGAN Door sommi .11 is den Min jcwezen, dat ioeld in artikel lililiebesluit II, inden van het er maanden, in its* landbouwe 'I'eu einde aa •.ogelijk tegenio linister van Oo -oil der Koning iialve in de ge ichtste' lid van schikking 1909, voor wie deelm /oek in Juni be „■ns de uiloere uf bedrijf, dan /oudere orr.stand vergunnen, het c November of -D •- ondergaan. JJCONIN .WORf Vragen van jan den minis Is Bet Z. E. X. iWoningboi Antonius", op{ Kon. goedgeke !iii beschikkin erkend als ver uitsluitend in oikshuisvestin jtogi steeds g kunnen maken 111, woningen gen), omdat de veer geen-besh leening van he schot te bevorc Is het waar; heiid sodiaal-dei lebestuur weigif uit Te lokken, ging overigens voldoet, omdat sche invasie in dulden" Indien inderd dat Om rptfona. vieiang een kle belang (voorzie ;ort) wordt vei Ie Minister ber e treffen, opda .ijken toestand wordt gemaakt bouw der bedot (lelijk kan wore jTATION SCh Op de vragen betreffende de t verbetering van gen antwóorddf Waterstaat, dat Sp. M. ter beo< den plan tot vc spoor- e:n trar Schagen in verb omtrent gevoet gevolgd werd d plan, dat in ondc Aangezien ru stemming is verf standkoming va eerlang worden REI BERGEN* Wat het Gemeentebesti viucjaal .Waterleid; verleend tot het dingen van het langs den straatwi behoeve der drinl dp gemeente Scho len worden gelegd zijde van den we; Dc (Jpo. het G deze vergunning v den, da! hel onder broken gedeelte va ah oplevering van ning der Pro vinei keu, voor zoav de gemeente vóór 1 Juni zijn door het Provi bedrijf aanvaard. „De Ha vernemen, zal 'eel Berg a.s. e m he! „De Haemstede", al Vennootschap lv, Rusthuizen, met opgeheven. R. K. A r m van het RoSmsch alhier, in dc plaa heer P. Brakenho 'heer W. Spierings W o n i n g b plannen tot aan- ei ningen enz., door B houders dezer gem dert 1 Januari 1.1 der dan 44. Militie, t meente in het aan tot drag militie voorloiopig te lichting der Gedep. Staten vasl aantal ingeschreven getal, waarnaar he hiecnle volgens art. vekend 17.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4