Noord-Hollandsch Dagblad TWEEDE BLAD Donderdag 7 April 1921 Provinciaal Nfeuws landbouw en Veeteelt j.varlijksch onderzoek van verlofgangers der militie. Door sommige militie-commissaris- ii is den Minister van Oorlog er, op je wezen, dat vele. verlofgangers, bé- ioeld in artikel 83 derde lid van hei iililiebesluit II, groot ongerief onder inden van het onderzoek in de zo- er madnden, in het bijzonder schip- erslandbouwers, grasmaaiers, enz. Ten" einde aan dit ongerief zooveel iegelijk tegemoet le komen, heeft de iinister van Oorlog den Commissaris- -cn der Koningin gemachtigd, 0111 be- iialve in de gevallen, bedoeld in hel ichtste' lid van 17 der Militie-be schikking 1909, ook aan verlofgangers, -oor wie deelneming aan het onder zoek in Juni bezwarend zou zijn w'e- ,.'ns de uiloefening van hun beroep ut bedrijf, dan wel wegens andere bij zondere omstandigheden, desgevraagd h vergunnen, het onderzoek in de maand November of December van het jaar 1 - ondergaan. (WONINGBOUW TE WORMERVEER. Vragen van den heer Bomans ■tan den minister van Arbeid; Is het Z. E. bekend, dat de R. X. Woningbouwvêree'niging „St. Antonius", opgericht 1 Maait '20. Kon. goedgekeurd 23 April '20 en bil beschikking van 5 Juli '20 erkend als vereeriiging werkzaam uitsluitend in het belang van de oikshuisvesting te .Worm er veer. tog steeds geen aanvang heeft kunnen maken met den bouw harer ill, woningen (wegens 90 aanvra gen), omdat de raad van Wormer- veer geen-besluit neemt om de ver leening van het noodige riiksvoor- schot te bevorderen Is het waar-, dat het, in meerder heid sodaal-democratisch, gemeen tebestuur weigert een raadsbeslui. u'tTe lokken, hoewel de vereeni- jing overigens aan alle eischen voldoet, omdat het „geen Room- sche invasie in Wormerveer zal dulden" Indien inderdaad mocht blijken. dat OUT rP'd'Otio-n. van puur partij oeiang een klemmend gemeente belang (voorziening in woningte kort) wordt verwaarloosd, is dan !e Minister bereid maatregelen te e treffen, opdat aan dezen erger- ijkten toestand spoedig een einde wordt gemaakt, zoodat met den bouw der bedoelde woningen ein delijk kan worden begonnen STATION SCHAGEN H. S. M. Op de vragen van den heer Oud betreffende de totstandkoming; der verbetering, van het station Scha- gen antwoordde de Minister van Waterstaat, dat het door de H. 11. Sp. M. ter beoordeelingi ingezon den plan tot verbetering, van het spoor- en tramwegen/placement Schagen in verband met "een daar omtrent gevoerde briefwisseling gevolgd werd door èen gewijzigd plan, dat in onderzoek is. Aangezien nagenoeg overeen stemming is verkregen, kan de tot standkoming van die verbetering eerlang worden te ge-moet gezien. dergen. BERGEN* Waterleiding. Door liet Gemeentebestuur is aan het Pro vinciaal Waterleidingbedrijf vergunning verleend tot het leggen van buislei dingen van het Pompstation alhier, langs, den straatweg naar Schoorl, teu behoeve der drinkwatervoorziening in dp gemeente Schoorl. De buizen zul len worden gelegd in de Noord-West zijde van den weg. De 400. het Gemeentebestuur aan deze vergunning verbonden voorwaarj den, dal hei onderhoud van het opge broken gedeelte van den weg één jaar 11a oplevering van het werk voor reke ning der Provincie blijft en de wer ken, voor zooveel die in den weg onder de gemeenle Bergen plaats hebben, vóór 1 Juni a.s. geheel gereed zijn, zijn door het Provinciaal Waterleiding bedrijf aanvaard. „De Haemstede." Naar wij vernemen, zal het bekende Rusthuis „De Heemstede", alhier, v,an het Comm. Vennootschap lot Exploitatie van Rusthuizen, met 1 Mei a,.s. worden opgeheven. R. K. Armbestuur. Tot lid van het Roomsch Kath. Armbestuur alhier, jn de plaats van wijlen den heer p. Brakenlioff, is benoemd de 'heer \v. Spierings, alhier. Woningbouw. Het aantal plannen tot aan- en verbouw vain wo ningen enz., door Burgemeester en Wet houders dezer gemeente behandeld) se dert 1 Januari 1.1., bedraagt niet min der dan 44. Militie. Het door deze ge meente in het aandeel der Provincie voorloiopig te dragen gedeelte in de lichting der militie van 1921, is door Gedep. Staten vastgesteld op 7. Het aantal ingeschrevenen bedroeg 35, het getal, waarnaar het aandeel der ge meente volgens art. 5 dei' wet Is be rekend 17. BERGEN, BERGEN. Gestationeerd. De Brigadier-titulair der RijksvelUwacht, B, Strooker, sinds 1 Mei 1910 te ^Bergen aan Zee gestationeerd, zal zich met 1 Mei a.s., te Bergen-bin nen vestigen. Of te Bergen aan Zee een andere Rijksveldwachter zal wor den gestationeerd, is tot heden nogi niet bekend. B rand stoffen 'co tamisisie. Die b'randsfo'ffehcomWMSSie alhier, js sedert 1 April j.l., op verzoek' van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, door den Burgemeester van hare functie ontheven en 'is, door den Burgemeester met de liquidatie van de aangelegenheden der voorma lige Brandstoffencommissie belast, de heeren: C. P. J. P. A. Holk'sbergen, Voorzitter, Jhr. WL- P. Baruaart en I. Oldenburg, leden de gewezen Commissie, 'welke lteéren hunne be noeming hebben aangenomen. De betrokken Minister heeft als een der voorwaarden gesteld, Welke hij de liquidatie zullen zijn in adit te nemen, dat aan het personeel van deze Brandstoffencommissie, evenals aan de Crisis-ambtenaren bij beëindi ging van. de dienstbetrekking, een gratificatie van twee maanden sala ris zal worden toegekend. Volksza'n.gdag. De Com missie voor den V-olfezangdag', inge steld door het Centraal Bureau van 'den Nederlandscheii Volkszangbond, heeft aan alle gemeentebesturen in den lande eene Circulaire gezonden, mét verzoek' op 7 Juli a.s., een plaat selijke Volkszangdagi te houden, op dien dag door de schoolkinderen in alle gemeenteh van ons land een aan tal door de Commissie aan te geven liederen, voor het geheele land dezelf de te doen uitvoeren en in plaatsen, waar eene Vol'kszangafdeelinig bestaat 's avonds demonstraties voor volwas senen ,te houden. Voorts den 7 Juli a.s., te willen beschouwen als vacan- iedag .voor de leerlingen der scholen en aan het plaatselijk comité met een lescheiden geldelijke bijdrage te wh en tegemoetkomen voor de door dit lomi'te te maken onkosten. Voor de regeling van den in deze gemeente te houden volksza.ngdag, leeft het Gemeentebestuur een Plaat selijk' Comité gevormd, waartoe zijn langezodht, ,het Bestuur van de Af- Jeeiing Bergen, van den Nederland- ;chen .Volkszangbond, bestaande uit Ie heeren: B. H. Gorter, voorzitter, I. C. Roovers, P. Blokker Wz. en de .lames:. Mevr. Vas D-ias Hissink' en Mej. J. Marchant; voorts de heeren J. Barette, Hoofd der openbare tehool, D. L. Beijneveld, Hoofd der school van de Berger Schoolvereeni- ging en de dames Mej. C. M. Vleesch- .«umcr, y<»-tagenwn.r>rdii2B+er der R. .(ath. scholen en Mej. M. Sparen- -jerg. Align hebben Kunne 'benoeming aan genomen. V er slag der Huurcomniissic betreffende haar werkzaamheden "in hel jaar 1920. In de samenstelling der Conimissie kwam geene wijziging. De Huurcommissie heeft 29 vergade ringen gehouden. Kamer I hield hier van 13, Kamer II 16 vergaderingen, lerwijl de volledige Commissie geen enkele keer zitting heeft gehouden. De kosten der Huurcommissie over bet jaar 1920 beliepen in totaal f 848.95. De helft dezer kosten komt (en laste van het Rijk, de wederhelft komt voor rekening der Gemeente. Verzoekschriften' ingevolge de Huur- commissiewet. Behandeld zijn 78 verzoekschriften, waarvan 75 betrekking liaddcn op ver- liooging en 3 op schatting van huur. Hiervan hee* de Commissie 19 ver zoeken, betrekking hebbende op ver- ho-cg'ing van huur, niet ontvankelijk verklaard. t Mei betrekking tot de gevraagde huurverhoogingen heeft de Commissie op 16 verzoeken gunstig en op 9 ver zoeken afwijzend beschikt. Bij 34 verzoeken heeft zij- de huur- verhooging tot een minder bedrag te ruggebracht. Op 3 daartoe strekkende verzoek schriften heeft de Commissie de nor male huurwaarde op_ 1 Januari 1916 of 1 Januari 1918 geschat. Ambtshalve schatting had plaats in 12 gevallen. Tegen 2 uitspraken werd beroep aangeteekend, met gevolg, dat die Kan tonrechter "één verzoek om verhoioging van huur alsnog goedkeurde en wat betreft het andere verzoek orat Ver hooging van huur, de huurprijs vast stelde op een lager, bedrag, als dooi de Commissie toegestaan Verzoekschriften ingevolge de Iluur- 'opzeggingswet. Behandeld zijn 39 verzoekschriften, waarvan 18 betrekking hadden op nie tigverklaring' van opzegging der huur, 3 op het tot stand komen van een nieuwe huur, en 18 op verlenging van den termijn gedurende welken de huur nai het eindigen van den overeenge komen huurtijd zal voortduren, ter wijl geen verzoeken inkwamen om ver korting van dien termijn. Van deze verzoeken werden ingewil ligd (respectievelijk 15, 2 en 16. Een verzoek om vernietiging van huuropzegging werd niet ontvankelijk verklaard, aangezien de termijn van beroep verstreken was. Niet ingewilligd werden 2 Verzoeken om vernietiging der huuropzegging, het eene verzoek omdat eene andere ge schikte woning te huur was, het an dere omdat de huurder zijne verplich tingen niét was nagekomen. Een .verzoek om verlenging vjan huur werd niet ingewilligd, aangezien eene andere woniug. beschikbaar wa-s. Voorts werden 2 verzoeken om! ver nietiging van huuropzegging door de huurders ingetrokken, aangezien zij tus- schentijds eene andere woning hadlden gehuurd. Tegen 10 uitspraken werd beroep aangeteekend, piet gevolg, dat 5 uit spraken door den Kantonrechter wer den bevestigd en 5 uitsproken niet bevestigd. 1 Door den Secretaris' .werd aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie riiededeeling gedaan van 2 overtredin gen der Huurcommïesewcf, heiwelk leidde Tot eene veroordeeling van één verhuurder. Van de behandelde verzoekschriften waren 2 verzoekschriften afkomstig uit de gemeente Schoorl, één daarvan had betrekking op vernietiging van huuropzegging, waarop gunstig werd beschikt, het andere had betrekking op verlenging van huur, waarop afwij zend werd beschikt. Omtrent ééne wo ning te Schoorl had ambtshalve schat ting vim huur plaats. De werkzaamheden in het afgeloopcn ►jaar geven geen aanleiding tot nadere be^chouwingemi. LANGEND1JK. LANGEND1JK. L. T. B. Maandag vergaderde de afdeelingi van detiL. T. ES., 1 'De vergadering) >vas' slechts' matig bezet. De vöorz. opent .met gebéd en doet eenige mededeeling'en, waar na de Secr. de notulen leest, welkte on gewijzigd worden vastgesteld. Aan de orde js' Hierna de beschrij vingsbrief voor de Algi. Vergadering van den» Noorderinarktbond. De be treffende punten worden door yoorz. ■of secr. toegelicht. De heer Jb'. Droog! vraaglf, welke motieven er kunnen zijn om' af en toe inventarisatie der producten (e houden. Hij vindt er evenveel tegen als voor te zeggen. De voorzitter zegt, dat het goed iis>, als men met Cijfers in de hand" op kan treden bij', uit voerverboden enz. "Die secr. Zou de voorwaarde willen stellen, dat de cij fers nier behoeven bekentf gemaakt, indien het bestuur dit nadeelig acht. De Heer Droog kan er zich' zoo wel mee vereenigen. Voor Riet overige ga at de Verga dering met de verschillende pajnltcn mee. Tot afgevaardigden worden hierna benoemd de heeren D. Bruin, P. Duij- v'ee|j jj.Rijper, Di„ van Kleef* en jb. Droog. Ingekomen is' een verzoek van de afdeeling Langendijk' van den RL K. Volksbond, om 'het middaguur op half twee uur te bepalen. Door olm 'handigheden is' dit punt niet op de agenda geplaatst. Met algemeene stemmen wordt besloten Bet' verzoek in IrcllcUidvJliig lc xivèaicii. •'•"«i-f Die heer Droog meent uit het schrij ven te h ebben begrepen, dat door den Volksbond niet meer dan moreelen tteun wordt gevraagd. :De secr.-zegt, dat Hier welisjwaar van geen contract sprake is, maar Indien wij 'gunstig op dit adres dat ook aan andere vereenigingien is verzonden beschikken,,bet 1,1/2 uur middag spoedig practisdi' in toepas sing zal z'ijn gebracht. Spr. yermeent, dat hier nu eens welwllend op moet worden besdi'ikf. Uit de vergadering gaan verschil lende stemmen -op, die er niet .veel voor gevoelen. jDe secr. zou Bet voorstel oipi deze wijze willen amendeeren, dat de ar beiders als compensatie voor Bet ge heele jaar 11/3 uur middag, in den zomer tot half 7 zouden werken, wat ook "eenigzins aan de bezwaren van den zomertijd zou tegemoet komen. Eenige leden meenen, dat de arbei ders bier niet op in zullen gaan. Het verzoek' van den Volksbond wordt verworpen. Het voorstel van den s;ecr. met een geringe meerderheid aange nomen. .Hierna wordt Behandeld de ble- schrijVmigsbrief voor de algl. verga dering der Diioc1. Tuindersbond. Er worden door de vergadering] geen voorstellen gedaan. Bij de rondvraag worden door en kele leden vragen gesteld of opmer kingen gemaald^ welke door den voorz. naar genoegen worden beantwoordt of die bij de Noordermarktbond in bespreking zullen worden giebracht. De secr. zegt het goed te achten, met het oog op de voorbarige cri- tiekj op het ontwerp Arbeidswet, voor de land- en tuinbouw, dat er omtrent deze wet nog niets bekend is; dat de eventueele regeling van den ar beidsduur ,in het land- en tuinbouw bedrijf terdege door de Hoofdbestu ren der organisaties onder de oogen zaï worden gezien. Qngietwijfeldzal door den Minister Bij dit uiterst moei lijke ontWeip met de bezwaren der land- en tuinbouwersrekening worden gehouden. Heden is echter va% een 8- of 9 of 10-uri'gen arbeidsdagi nog' niets bekend en haalt het dus niets uit, om hierover voorbarige gevolgtrek kingen te maken. Hierna wordt de vergadering door den yoorz. met gebea gesloten. NOORD-SCHARWLOUDEl NOORD-SCHARWOUDE. - 8e A Ig;e mie ene Vergadering van den No ordermq rktbond (laatste ge deelte de rondvraag niet vermeld in ons nummer van gisteren.) De heer Jomian (Oudkarspel) vraagt waarom' dia vergadering, die vroeger omi beurten te Noord1- Scharwoudie en te Oudkarspel werd gehouden, nu de beurt was aan Oudkarspel, daar jniet werd gehouden. Die VoiorzL zteglti j&t' jdit ieien be-» stuurszaak is en het bestuur heeft uitgemaakt dat voortaan de verga deringen ais volgt zullen worden gehouden. 1921 Concordia, ,1922 de Burg, 1923 Vis te Oudkarspel. 1924 de Bakker enz'. Die heer [oman zegt, dat Oud- karspel voorstelt, nu toch van be staande regel is afgeweken, voor taan in alle plaatsen waar een af- dieeling gevestigd is, om beurten te vergaderen. Dit voorstel wordt met groote meerderheid Verworpen. Diei heer Joman verzoekt om mieer ringen aan de laadplaats aan (e brengen. .Waar dit door de H. S. M. moet worden gedaan, zal aan dieï'e een Verzoek worden gedaan in dezen geest. De heer OroenVeld (Waarland) spreekt over het afgeven aan lo- tingsbewijzen voor hen die voor de Sluis mioeten wachten dit wordt aan de Veilinglerder over gelaten. De heer Bakker ('tVeldt) mierkt op, dat zii die dicht om de Veiling wonen meer of liever gauwer kunnen profiteeren van de goot om hun Vaartuigen in te leggen. Spr. zou willen, dat als de nieuwe goot klaar is er een gereserveerd wordt voor die buitenmenschen. Na be spreking wordt dit onuitvoerbaar ggeacht. Wel zou het overweging verdienen het leggeld te verhoo- gen. De heer C. Van Langen (He'erhu- giowaard L. T. B.) mierkt. op, dat die ruiten in den paardenstal steeds kapot zijn eln dringt aan op verbe tering van - idle kluft bii de Spoor brug. 4 Besloten wordt voor de ruiten dicht ijzergaas aan te brengen en te onderzoeken aan wie het onder houd der kluft is de toestand is daar werkelijk onhoudbaar. De beer O." Barten vestigt de aandacht op den proeftuin te Alle rnaar. die zich thans bezig houdt miet het selecteeren van ziektevriie pootaardappelen en spoort de aan- we'zigien aan lid der proeftuin te worden, omdat men dan op de meest voordeelige manier van de ze pooters kan betrekken. De heer Gaijaard (Nieuw LeVen) brengt hulde aan het Bestuur en speciaal aan den heer Meereboer voor de werkzaamheden om de N. M. B. te vertegenwoordigen en wel op zooi schitterende wijze pp dei Scnager Tentoonstelling. Die heer P. Kostelijk (Nieuw Le- ven) informeert naar het }k pCt. Registratierecht. De heer Ootjers antwoordt, dat ot heden niet verkregen is, dat deze onbillijke heffing wordt op geheven. Nog steeds wordt echter voor-do olpriG-worlct. Hierna worden miet den Voorz, de heeren J. Bakker en J. Joman benoemd om de rekening van het volgende jaar na te zien. De Voora brengt hierna een woord van hulde aan den nieuwen betaalmeester, den hieer C. Kee- man, voor diens moed om in de zen moeilijken tijd dit ambt te aan vaardden en voor de wijze waarop hii zijn plichten vervult. Spr. dankt verder voor de prettige wijze van vergaderen waardoor hem; zijn taak gemakkelijk is gemaakt. Hoe wel het er miet rooskleurig voor staat spoort spr. allen aan met goede hoop de toekomst in te gaan. Spr. sluit hierna de vergade ring met den hartelijken wensch, dat 1921 voor marfet en leden een goed jaar mag zijn. HEER-HU GOtV AARD. HEERHUGOWAARD. L. T. B. ■Ugemeene vergadering van den L. T. B., op Zaterdag j.l., in qafé Groen land. Aanwezig 29 personen. De heer G. van Langen opent de ver gadering met den Christelijken groet, en heet allen welkom. De secretaris, de heer, J. Kieft, leest de notulen voor van de op 11 Febr. gehouden vergadering; De heer J. Oudeman vraagt wanneer de gelden vian de N. .U. M. worden uit betaald. De heer J. Bos kan den heer Oude- niian hierover inlichten. Tot voor kon ten tijd meende de regeering, dat zij de gelden van de N. U. M. nog niet kon missen. De gelden hebben,de Provin ciale Conimissie reeds bereikt, doch zijn door de Noordermairktbond nog niet ontvangen. De N. U. M. betjalt 90 pCt. uit, maar de Noordermairkt- bond zal er 10 pCt bijleggen, dus 100 pCt uitbetalen. Dit zal een groote moeilijkheid opleveren bij de vracht rijders en bij diegenen, die hun kaart kwijt zijn, want deze krijgen beslist niets, Daar er verder niéts valt aan te merken, dankt de Voorzitter den Se cretaris voor zijn keurig en uitgebreid verslag. (Applaus.) Bestuursverkiezing, t— De penning meester, de heer J. Kieft, wordt bij acclamatie herkozen, zoodat dit punt heel vlug is afgeloopen. Verkiezing Bestuurslid. Noorder marktbond. Volgens' verklaring van den heer J. Bos moet de tweede uit 'het bestuur gekozen worden. De heer van Langen meent vaa niet. De heer Bos vraagt wat of de be doeling is; voor één of meer jaren benoemen. De Voorzitter acht benoeming voor 1 jaar.bet beste. s De heer G. van Langen wordt met 12 stemmen als bestuurslid gekozen. De heer van Langen zegt bet te zullen aannemen. De heer Bos zegt het vorig jaar 15 móat Vergaderd te hebben, waar van het bestuur 7 maalhet zwaar ste v^erk is echter het beheer. Voorgesteld wordt den heer J. Bos voor de commissie van beheer en den heer G. van Langen voor het bestuur te benoemen. Benoeming afgevaardigden Noorder marktbond. Gekozen worden de heeren G. 'Oude man, J. Oudeman en W. Goudsblom. De Voorzitter vraagt of zij de be noeming aannemen, waiarop 'de heer bedankt, "waarop ook de andere hee- Goudsblom antwoordt, dat'hij al eens meer is heen geweest, dus er nu .voor ren bedanken. Nai eenige discussie verklaren 'de 'heeren J. Oudeman, S. Vlaar en W. Daneberg zich bereid naar de verga dering te' gaan. Bespreking beschrijvingsbrief N. M. Bond. Voorstel 1 van het Bondsbe- stuur: a. Het Bondsbestuur stelt voor om! 'de „Goot" nog eens zoo gróót te maken als de bestaande. Goedgevonden. b. Het Boudsbestuuri stelt voor Zoo danige wijzigingen in het Marktregle- ment aan te brengen, dat ruimte aian (het bestuur gegeven wordt bml het voortdurende opbonden te voorkomen. Besloten wordt de afgevaardigden, nu zij de meening der vergadering hebben gehoord, vrij mandaat te geven. J 1 (Wordt vervolgd.),' r BEEMSTER. BEEMSTER. Be noeming lid van den .Gemeenteraad. I11 de ge houden zitting van het Hoofdstembu reau is tot 'lid van den Gemeente- Któjd aangewezen de heer B. v. Dam. Als de lieer van Dam het voorbeeld vtan zijn voorgangers Volgt en ook be dankt, is de lijst van de S. D. A P. uitgeput en bestaat Beemster's gemeen teraad voorloppig vfft 10 leden. t; oudorp. 1 1 OUpöRP. Vermoedelijke da ders g e va t. De vermoedelijke da ders van de in den nacht van 27 op 28 Maart j.l. gepleegde inbraak en dief stal te Oudorp, zijn aangehouden en ter beschikking van de Justitie ge steld. De ontvreemde geoderen zijn grootendeels in beslag genomen op het oogenblik, dat de verdachten, een twee tal Amsterdammers, deze goederen te Amsterdam' trachtten te 'verkoopen. HOOGKARSPEL. HOOGKARSPEL. WerKverstehaf- fingi aan werkloozen. Het college van het Dqg. Bestuur der Banne Hbogoarsipel brengt ter kennis, dat ten behoeve van het slootwcrk in de Hoiutervaart enkele personen kun nen worden geplaatst in staat en genegen pttn bedoeld werk uit te voeren. t f u iWESfflWOHD. f WESnWÖiTD. Burg. "Stond. On dertrouwd: Jacob Oud en Oatharina van Diepen (Zwaagj. Jongejan Posoh en Aafje Pijpers (Opperdoes). Jacob Vlaar en Oatharina Eken (Grootobr.) SCHOORLL SCHOORL. B u r gi. Stan 'd.— Geboren Piet er, z, v. Jan Her tog? en vain Dnttje Swart. Rem- bertus Petrus Jozeph z. v. Heertje Stanr en van Hendrina Johanna van Nuland. Johannes, 1. v. Cor- nelis Beemsterboer en van Nëeltje Mak. Jan Hendrik, z. v. Deodo- rus Groen en van Dieuwertje Tim mer. Ondertrouwd': Franoiscus Dek ker en Aafje Tamiis. Getrouwd Piieter van Bodegra ven en Trijntje Blomi OverledenHendrik Kuiper, echtg. van Aafje Spaans 58 jaar. Pleiter JX/aiboer, weduwn. van Guurtje Pronk en wonende te Alk maar 74 jaar. Cornells Klaver, weduwn. van Cornelia Butter 85 j. SIJBEKARSPEL. SIJBEKARSPeL. Ontmugg' en. In den Raad dezer gemeente deelde de (voorzjtter mede, dat zicli Jeen in gezetenen hadden aangemeld, die nog maals („onümuggiing" wenschten. De voorzitter izelf was er oolk niet voor schrijft ihet „Hbl.". Of dit, zoo ver volgde h'ij, het juiste systeem jsom malaria [tegen te gaan, wil hij niet beoordeelen, (maar de wijze van wer ken, door den ontmuggiimgs ploeg, .was allertreurigst! (Bij een zijner rond gangen door de gemeente trof hij de (Ontsmettingsbrigade aan, bezig met ,j,centen-spatten'". Op zijne aan merking, ,dat dit een „aardige" tijd korting iwas, kreeg hij ten antwoord, dat zij dan den volgenden dag' juish vol konden maken. Zij verdienen na melijk ivjjf gulden per dag1, enkhuizen. ENKHUIZEN tBe scherm He er- schap. Prins Hendrik' heeft het be schermheerschap aanvaard over c'e in September te Tiouden land- en tuin bouwtentoonstelling, (Uitgaande van de plaatselijke afdeeling der Ned. Mij. voor (Tuinbouw en Plantkunde, BEVERWIJK. BEVERWIJK. Herbenoeming aangenomen. L .heer C. A. Zwa ger (R. K.), heeft zijn herbenoeming aangenomen. iBenoei I Tot onderwijzeres te Voorhout is uenoemd: Mej. L. M. Q. Kaale, alhier stomi-u- f. ST°MPETOREN. ..p telegraaf- en telefoonkantoor. Gisteren is al hier een hulegraaf- en hulptele foonkantoor voor het algemeen ver keer worden opengesteld. De dienst uren zijn: op werkdagen 912,23, 67.30; pp Zon- en Feestdagen v.m, 'van 9 uur, - EDAM. EDAM. Burgerl. S tand. Ge> horen: 25 Mrt. Maria Josephina, d. v. MattHijs Steur en Maretje Waaijter; 26 Mrt. Leendert "Cornplis, z. v. Wil lem" Hoekstra en Aaltje Spaander; Gornelis, z. v. Willem Visser en Mar- garetha (Tulp; 27 Mrt. Wolgioed, d, v. iGornelis Jonk' en Aaltje Mossel. Overleden.: 29 Mrt. Grietje Pooijer, 1 jaar, d; v. Willem 'en Grietje Scliil- der. Huwelijksaangiften: 24 Mrt. Henv drik Geus en Maretje Elisabeth Bou;, wes; Johannes Visser, wedn. van van Grietje Buijs en.Geertje Zwart- hoed; Anth'onie Gravendijk' én Adri an a Maria Bertou. DE TUIN- EN LANDBOUW TENTOONSTELLING. Het was wel een belangrijke ver gadering, welke j.l. Woensdag in de Oranjezaal te Énkhuizen gehou den werd en hqpfdzakelijk in dit opzicht, dat nu werd vastgesteld, dat de groote najaarstentoonstel ling; kan doorgaan. Nog' altijd bestond er behoefte aan meerdere medewerking! met dien verstande, dat de deelneming' aan het waarborgfonds niet nog van dien aard was, dat met gerust heid alle risico kon worden afge wacht. Daaraan is nu echter een einde g'ekomien. De laatste weken hebben bewez'en, dat*yelen met de tentoostelling, sympathiseeren. Hiermede is echter nog; niet ge zegd, dat de medewerking vooral van vele gemeenten, die toch Wel degelijk groot belang hebben bu een demonstratie van Westfrie- schen tuin- en landbouw en vee teelt. nog heel wat grooter zou kunnen zijn. Het zal van hun gel delijke bijdragen afhangen in wel ke inruk' ook het provinciaal be stuur e,n hét Rijk zullen subsidiee ren. Daarop mag! nog wel eens bii- zonder gewezen worden, opdat met alle hulp en krachtige mede werking deze tentoonstelling een machtige factor worde tot her nieuwden bloei dezier streken na de moeilijke jaren, die anders als nasleep van den oorlog! te duchten' zijn. Al spoedig zullen we nu konten in de dagien der zoogenaamde tul- pententoonstelling. Ook deze moet mien niet te licht aanslaan. Immers de tulpencultuur is na eenige moei lijke jaren, die menigien bouwer teleurstelling brachten, er nu weer bovenop. Het product dezer stre- ken wordt terecht genoemd in ons, tand en in den vreemde. De veilin gen in die beidie laatste jaren te BoVemkarspel en te Groot eb roek' gehouden, en waarbij veel koop lust aan den dagi g >sgd werd, heb ben dit voldoende oewezen. Het was daarom' zulk een geluk kig denkbeeld der Tentoonstelling commissie, om aan dit product een' eigen plaats en een geëigenden tijd in te ruimen. Reeds den 15en de zer zal deze tentoonstelling! geo pend Worden, waartoe het Stede lijk Bestuur van Enkhuizen welwil lend het geheele terrein van het Plantsoen heeft beschikbaar ge steld. Behalve de pracht der bloeiende tulpen en andere voorjaarsbloemen te midden van dit zoo fraai aange legd plantsoen, zullen concerten en» een electrische verlichting tot de veraangenaming van het stellig tal rijke publiek bijdragen. Uit den1 aard der zaak kan zulk een ten toonstelling slechts een dag of vijf duren, dus in een korte spanne tijds zal men gelegenheid hebben de belangstelling voldoening te schenken. Ook voor de groote tentoonstel ling is nu die voorbereiding in vollen gang. Het Hoofdcomité is in handen van mannen met door zettingsvermogen en inzicht. Jam mer was het, dat de heer W. Balk. als algemeen secretaris zijn func tie heeft moeten neerleggen, door dat 'hii benoemd tot secretaris-ad ministrateur van den Provincialen Bond van Veilingen zijn woon plaats Hoorn voor Alkmaar zal moeten verwisselen. Veel werk had hii reeds voor de Tentoonstelling verricht en een woord van hulde m;ag hem daarvoor ook niet ont- den worden. Als lid van het Hoofdcomité blijft hii fungieeren, zoodat ook zijn naam en werkzaamheid innig, met de tentoonstelling van 1921 ver bonden zal blijven. Het Bestuur maakte een o.i. gelukkige keuze met den heer K. Kool Az. van Lut- jebroek als secretaris te benoemen. Deze heeft reeds aan de zoo wel geslaagde tentoonstelling van 1904 een zeer werkzaam aandeel geno men, evenals burgemeester S. Frins van Grootebroek, die ook thans weer het penningmeester schap heeft aanvaard. Deze beiden vormen met den heer N. Groot Pz. van Enkhuizen als voorzitter een Dagielijksch Bestuur, waarvan men terecht de beste verwachtingen mag koesteren. Hopen wii dus, dat het schoone voorjaarsweder, dat ons tot nog toe zoozeer begunstigde en de ontwikkeling der tulpen bevordert, - blijven aanhouden, opdat het wel slagen der tentoonstelling jn het laatst der volgende week een voor bode moge zijn yan een insgelijks succesvolle tentoonstelling 111 Lietv Najaar.1 l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 5