XUNST EN KENNIS ALKMAAR J Rechtszaken Borgeftijke Stand Amsterdamsche Beurs 1 0 Weerbericht. Staatsloterij Laatste berichten Handel en Markt fel AGENDA. R. K. VEREENIGINGSGEBOUW „ST. WILLIBRORD". Donderdag 7 April: half 8 uur Re sluursroad vergadering. Vrijdag 8 April: half 8 Leden vergade' ring Metaalbewerkers Zaterdag 9 April: 2 uur Zangvereen Kinderkoor. 5—0 uur contribuliebetaling Bouw vakarbeiders. 5—6 uur coniribuliebet. Metaalbew 56 uur Zitting Spaarbank. 67 pur afdracht van gelden aan de feestcommissie. 6—7 uur Zitting Winterzorg. Spaar boekjes inleveren. 6—7 uur Zitting Bibliotheek tot af halen van boeken. 6—7i/2 uur premiebetaling Onderst, fonds. Zitting J. Teileman en J. Ila ker. 7—8 uur Bureau van Advies. 8—9 uur Opgaaf voor lid Wed.-steun R. K. Centrale Ziekenkas, alsook voor R. K. Coöp. Levensverz. „Concordia-*. 8—9 uur cc ..r bfttaling V.A.F.C. „GOED WONEN." Spreekuur Bouwvereeniging „Goed Wonen" iederen Vrijdag van 7—8 uur, bij M. Kempen, Baansingel 25. „PULCHRI STUDIO." Deze week niet Zaterdag, maar Zon dag 10 April, 12 uur Repetitie. R. K. TOONEEL-VEREENIGING „KOLPING." Onderafd. v, d. St. Joseph-Gezellen. Vergadering op Donderdag 7 April, 's avonds om 9 uur, in 't Patronaats- gebouw. „DE HANZE". De R. K. Middenstandsvereetil- ging „De Hanze" houdt Donder aar 7 April a.s. des avonds te 8 uur in café Bos, .Waarplein een al- giemeene vergadering. Op de agen- komt o.a. voor een inleiding? van den heer Th. v. d. Klei over „De nieuwe Kamer van Koophandel en hare samenstelling. „ST. AUGUSTINUS." Donderdagavond geen club-avond. LICHTEN OP. V&n 7 op 8 April van 8.12 tot 5.50. Van 8 op 9 April van 8.13 tot 5.48. Van 9 op 10 April v. 8.15 tot 5.46. Van 10 op 11 April v. 8.17 tot 5.44. Van 11 op .12 April v. 8.18 tot 5.42. KERK-CONCERT. Mevrouw M. Haitsma-Mulier. sopraan. Die Heer H. Leidensdorff, Viool. Die Heer P. A'. van Langen, Orgel. Mannenkoor -„Orpheus" Directeur Fred. Roesfce. De belangstelling voor dit co-n- dert, de eersteling door „Orp heus" ons gebracht, was bij zonder groot. De orgelist opende met „Toccata" in d- Moll van J. S. Bach. Het Mannenkoor zong be kende werken: Dat alle nummers „af" waren zou ik niet graag dur ven beweren. Zoo „af en toe" leef den wij in twijfel of er „Diur „of" Moll" gezongen werd. De zang groepen onderling vormden een goed ensemble. De zanggroepen afzonderlijk vooral de midden stemmen waren dikwerf met de to naliteit in conflict. Laten wij echter even opmerken, dat de beoordee ling in de Groote-Kerk niet altijd zuiver kan zijn. De accoustiek fopt daar menigeen. Vast staat echter, dat 't altijd ten voordeele van de .uitvoerenden uitvalt. De dYnamiek was goed ver zorgd. Stevige forte's en fijne piano's werden door dit groote koor mu zikaal uitgevoerd. Ik zal mijne aanteekeningen van de verschillende koor-nummers niet opnoemen. Mijn indruk is deze In de toe komst zal Alkmaar een koor bezit ten, waar de koren uit de groote plaatsen (op wedstrijden) rekening mee te houden zullen hebben. De prestatie's houden met den „duur van bestaan" gelijken tred. En ge zien den „korten duur" zijn de prestatie's meer dan bevredigend. Fred. Roeske als dirigent te heb ben, zegt genoeg. De sopraan beschikt w I over een geluid om onze Groote-Kerk te vullen, niet over de middelen om een „zuivere" wedergave der werken te geven. De violist speel de „Ciaconna" van J. S. Bach, meesterlijk. -De groote moei lijkheden, aan deze compositie ver bonden, hooren er de meesten niet aan af. Alleen een meester op de viool „kan zóó spelen. Jammer vind ik 'tdat de Heer L. z'n pracht viool met „staal ontsiert. „An dante" van Mozart en „air" van Goldmark genoten eveneens een meesterlijke vertolking. De Heer L. heeft door zijn spel velen aan zich verplicht en wii hopen hem meerdere malen als solist te hoo ren. De orgelist heeft zich goed van zijn taak gekweten. Wel zou ik enkele registreeringen en „slui tingen" anders gedacht hebben, over 't algemeen voldeed zijn spei ons echter wel. Nu is 'torgel in de Groote-Kerk geen gemakkelijk te bespelen instrument. Het klavia- tuur is „oud en stram", de regis- ier-plaatsing idem: - Het heeft onze groote bewonde ring. dat de lieer van L. zulke göe-| naars ien jónjgedocRers) 9 tuSstflfen de trillers naar Voren wist te bren-weduwnaars en weduwen^ 3 tusSdïen gen. Als de Heer van L. meerma len van dit orgel gebruik zal (kun nen) maken zullen wij verbaasd worden door zijn „kunnen". Dat onder het laatste orgel-nummer een gedeelte van het publiek schui felend het Kerk-gebouw verliet is een onhebbelijkheid tegenover de andere bezoekers en een onbe leefdheid tegenover den orgelist, waartegen geprotesteerd moet worden. H. A. MAAS, KAMER VAN KOOPHANDEL:* Woensdagavond te half 9 verga derde de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het stadhuis. Voorzitter: de heer A. Prins. Secretaris: de heer Mr. 'J. Verdam Afwezig: de heeren Oloeck met ken nisgeving en Potgieser wegens ziekte De voorzitter opent de vergade ring waarna de notulen worden gele zen en goedgekeurd. Uitgegaan zijn de stukken waartoe do vorige vergadering is besloten. Ingekomen zijn o.a. de volgende stukken: Een schrijven van de K. van K. te Vlissingen tengel eide van een adres aan den directeur der P. en' 11 Het betreft het verlaten van de morgen-mailboot en mailtréin uit Lon den en Vlissingen. De nadeelen hier van worden aangegeven. Gevraagd wordt een gelijkluidend adres te willen zenden. Aangezien deze maatregel 4 April in werking zou treden en de brief eerst 5 April is ingekomenkan aan dit adres geen adhaesie betuigd worden. De secretaris deelt mede, dat de voorzitter aan de vereeniging van Kaashandelaren in Noord-Hólland hetn verzocht heeft voor te willen stellen een adres te sturen aan den Minister in den geest als in de mas sieve gemeld. De vereenjging zal zelf geen adres meer sturen omdat reeds vele adressen door haar zijn verzonden aan den Minister. De heer Henneman wijst or op, dat het kaasmerken een nadeel is voor de kaasmarkt. Het algemeen belang eischt geen wet pp het kaas- merkèn te maken, daar de kaasmer ken thans niet zóó zijn, dat ze op de kaas goed bevestigd kunnen worden. De wet zal er wel kómen, maar het is beter, dat ze zoolang uitge steld wordt, tot dat er een goed merk is gevonden, dat aan alle eischen voldoet. De heer Messelaar stelt voor o&n adres in dien geest aan den Minis ter te zenden. Aldus wordt besloten'. Adhaesie zal gevraagd worden aan de K. van'K. to Hoorn, Purmerend, Gouda en Leeuwarden. Ingekomen is een adres van den heer P. A. de Lange, betreffende de uitdieping van de Houtvaart. De secretaris leest de betreffende Stukken voor. De firma Hoogstraten wil f 1000 eerste termijn hiervoor afstaan onder beding echter, dat de Hout- vaart een goed verkeer te water zal mogelijk maken. Verder wil de firma verlenging en de beharding van den Fabrioksweg tot den Hel- derschen weg. Een en ander betreft het nieuwe uitbreidingsplan. De heer v. d. Klei meent, dat het niet anders mogelijk is dan het plan v. den heer de Lange te ondersteunen De heer Messelaar is het hiermede eens, alleen wil hij niet medegaan met het verzoek .aan den tunnel aan den Bergerweg niets te doen. Die tunnel moet verbeterd worden. De heer v. d. Klei stelt voor ad haesie "7e betuigen aan het plan om de Houtvaart uit te diepen en de Fabriekéweg te verlengen. De heer Messelaar wil hieraan toevoegen onafgezien van verbete ring van de tunnel aan den Eerger- weg. Besloten wordt adheasie te betui gen aan het plan van den heer de Lange mits de tunnel ook ver beterd wordt. Ingekomen zijn verder verschil lende drukwerken en periodieken die reeds in portefeuille zijn rond gezonden. Hierna wordt de vergadering ge stolen. LOOP OERBEVOLKING VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. In 1920 zijn alhier geboren 277 jongens en 280 meisjes, te zamen 557 kinderen. 6 jongens en 7 meisjes wer den alhier geboren uit elders woon achtige ouders, terwijl 3 jongens en 2 meisjes elders geboren werden uit ouders, die in deze gemeente woon plaats hadden. Als levenloos aangegeven werden ingeschreven dl jongens en 5 meis jes. Overleden zijn 57 ongehuwde man nen, 60 ongehuwde vrouwen, 75 ge huwde mannen, 61 gehuwde vrouwen, 41 /weduwnaars, 60 weduwen, lvan echt gescheiden man en 1 van ecFTt gescheiden vrouw, totaal 174 man nen en 182 vrouwen of te zamgu 356 personen. 44 mannen en 38 vrouwen zijn alhier overleden, die elders woon plaats hadden, terwijl 6 mannen en 4 vrouwen, die hier woonachtig wa ren, jn een andere gemeente over leden. Het getal Huwelijken bedroeg! 228, tè Iwéteh":' 193" fys^cljén joiökiijians ep jongedochters, (7 "tusstihen jonkmans en weduwen, 12 tussch'en -weclnw- jongedochters en van edit gescheiden mannen en 4 tüssïdh'en jonkmans en van echt gescheiden vrouwen. De (bevolkïhg, die op 1 Januari 19'20 11649 taannen en 12129" vrouwen, fo- taai '23778 persóne% Bedroeg, ver meerderde door geboorte en vesff- gingt ijn de gemeente met 1600 man nen en 1461 vrouwen, terwijl zjf Ver minderde door overlijden en vertrek uit de gemeente imet 1434 mannen en 1233 vrouwen, zoodat rij op 1 Janu ari 1921 bestond uit 11815 mannen en 12357 vrouwen, totaal 24172 per sonen. Hieronder zijn Begrepen de Bevol king van Wet RijkteopvOeding^g-estidit bestaande uit 83 en die van de Ca dettenschool, Bedragende 72 perso nen. De geboorte bedroeg *1 op 43; er stierven tl bp 85. AANBESTEDING „GOED iWONEN" In de uitslag van de aanbeste ding vpor den bouw van 32- ar beiderswoningen namens „Goed .Wo nen" zjn enkele fouten geslopen. ,,Sim Zwaan Alkmaar" enz. mort zijn: „Firma Spruit en Meijer, Alk maar". Adr. v. Borgen, Alkmaar", moet zijn: „Adr. Verberne Alkmaar" ,G. Botman Werversbopf f 243.349, f 243.380, zonder voorw. G. Botman Wervershoof f243.343 .zonder voorw." moet zijn: „G. Bot man Gz. Westerbtokker f 243.380 zon der voorw. G. Botman Wervershoof f 243.349 zonder voorw". „A. Verberne Blokker" mpet zajn: „Joh. Verberne Blokker".. DE A. W. E. Tl u De A.. W. E. T. trok gisteren reeds aardig wat publiek, vooral in den avond was het druk tenmin ste voor een eersten dag Het Ga baret had voor velen een groote aantrekkingskracht. Nu het was ook de moeite waard. Miss Mórcaskani, de vrouwelijke bariton, oogstte veel succes met haar Engelsohe liedjes. De heer Nicola Spuvlet deed al len eens flink lachen terwijl de heer Jules OLesmiens de aanwezigen met zijn aardige liedje® wel ,wist te borden. Een strijkje onder leiding van den heer öh. H. Kroon ziorgt voor het verdere muzikale gedeelte. Een en ander is een bezoek over waard. in L. FRANKENBERG LEVERT ALLE SOORTEN SCHRIJF- EN KANTOORMACHINE's DE ZONSVERDUISTERING. ■"Wij vootjgon do otrntlu olil lezers op de zonsverduistering, welke morgen aal plaats hebben. In ons land zal de verduistering te zien zijn in den voormiddag. Zij be gint om 8 uur 12 min. Begin der centrale verduistering 8 u. 44 min.? emde 11 tl. 26 min. De verduistering eindigt te 12 u 5S min. Men denke eraan niet mei het bloote oog naar de verduistering te kijken, daar dit zeer slecht is voor de oogent EEN ONGELUK. Gisteren kwam op de Vlotbrug een paard, gespannen voor een wagen van het Landbouwkantoor Noord-Holland, te vallen. Het paard had zich zoo ernstig bezeerd, dat het niet mieer loe pen kon. Men heeft toen een veewagen gehaald en het paard daarin geladen en naar de stal gebracht. Een en ander stremde voor eenigen tijd het verkeer over deze brug. HINDERWET. Buret ón .Weth. dezer gemeente brengen ter algeinieene kennnis.dat zii bij hun besluit van 5 dezer ver gunning- hebben verleend aan C. VEER en Co. alhier tot het uitbrei den van eene wasch- en striikin- richtingi door het bijplaatsen van een electro-motor van 2 P.K. en schillende werktuigen in het per ceel Oudegracht Wijk D No-, 189. GROOTE VOORJAARSVEEMARKT Burg. en Weth. brengen ter al- gemeeue kennis, dat ter gelegenheid van de Gnoote Voorjaarsveemarkt op Maandag 18 April a.s. het vee, hetwelk niet per vaartuig naar de markt wordt gebracht, alleen- aan gevoerd mag worden langs den Heldereehen weg, over de Heitooer- brug en over de Fricsche brug. Aanvoer van vee over de Gees ter - brug, de Emmabrug, de Nieuwlan- dersingethrug, de Schermiervtotbrug en de beide rustieke voetbruggen is verboden. Het vee, hetwelk' aver de Boom- poortsbrug bij het Zegtisi de stad in komt, mag slechts naar de markt worden vervoerd langs de Voormeer en de Bierkade, over de Schermer- vlotbrug en langs den Kanaaldijk naar de Friesciho brug. Vaartuigen met voor de markt bestemd vee mogen uitsluitend ge lost worden aan de Kanaalk'ade op de door den Havenmeester aan te wijzen plaatsen. Het vee, langs den Helderschen weg of per vaartuig aangevoerd, mag alleen naar de markt worden gebracht over de Nieuweslppt van de Kanaalk'ade af. Bij de Fricsche brug, de Hei- loöerbrug en aan de Nieuwesloot zal het aan te vormen vee door des kundigen worden onderzocht. In heb algemeen mag geen Vee ter markt worden geplaatst zonder voorafgaand deskundig onderzoek en in geen geval vóór des morgens .zes uur. PAARDENMARKT. Burg. en Weth. brengen ter al- gemeene kennis, dat ter gelegenheid van de Paardenmarkt op Woensdag 20 April a.s. de aan te voeren dieren alleen naar de markt mogen worden gebracht over de Friesche brug en de Nieuwesloot van de Ka naalkade af. De dieren,die Over de Bóompoorts- bïug bij het Zeglis de stad binnen komen, mogen alleen naar de markt gebracht worden langs de Voormeer en de Bierkade, over de Schermer- vlotbrug en langs den Kanaaldijk naar de Friesche brug. Alle dieren, die niet over de Friesche brug de ejad worden in gebracht, moeten zoodanig vervoerd worden, dat ze over de Nieuwesloot van de Kanaalkade af ter markt ko men, alle overige toegangen tot de markt worden afgezet. Bij de Friesche brug en aan de Nieuwesloot zullen de aan te vloeren dieren deskundig w orden onderzocht. VoOr het plaatsen der paarden warden aangewezen de Dijk, de Door braak en de Nieuwesloot en voor liet plaatsen der veulens het Waagplein. Vóór des morgens zeven uur mo gen geen dieren geplaatst worden op de markt, die des namiddags vier uur eindigt. DE HUURCOMMISSIE- EN HUURAANZEGGINGSWET. De Huu raanzeggi n gs w et (wet Van 19 Febr. 1921) en de wet .van 19 Febr. 1921, tot wijziging- Ider Huurcommissiewet, zijn in wer king getreden met ingang van den Ien April 1921. Met ingang Van dien datum1 zal Hieit den huizenverhuurders dus toegestaan zijn zonder toestem ming der Huurcommissie die huur te verhoogen tot een bedrag van 20 pCt boven den huurprijs gel dende op of laatstelijk vóór 1 Ja nuari 1916 van alle woningen die op. 1 Januari 1916 verhuurd waren tegen hoogstens f6 per week. Eveneens mag. de huur verhoogd worden met 10 pCt. boven den huurprijs geldende op of laatste lijk vóór 1 Januari 1918 voor alle woningen die op 1 Januari 1916 verhuurd; waren voor een huurprijs van meer dan f 6 per week. Van de andere bepalingen zii medegedeeld dat de huurprijs van nieuwe woningen, die na 1 Janu ari 1916 zijn gebouwd', niet zonder toestem!nling, der Huurcommissie mogen verhoogd worden met 20 pCt. of 10 pCt. van den eersten huurprijs levenmin magl zonder die toestemming eenige verdere verhooging berekend worden.- Niet alleen hét bedingen van een .oogeren dan den geoorloofden uurprijs is voortaan strafbaar, maar ook het aannemen van eenig voordeel, zelfs door tusschenper- sonen, boven dien geoorloofden huurprijs is strafbaar en wel met ten hoogste één maand hechtenis bf ten hoogste f1000 boete. Ook het aannemen van sleutelgeld dus. iets wat zoo dikwijls dient om een verkapten hoogeren huurprijs te bedingen is verboden. Buiten «de bemoeiing vati de Huurcommissie vallen voortaan r: dienstwoningen van rijk of ge meente woningen van vereenigin- gen, stichtingen of vennootschap- oen, die werkzaam gijn in het be- ang der Volkshuisvesting en als zoodanig zijn toegelaten wonin gen van woningbouwvereenigin- gfen, die gebouwd zijn met steun van rijk en gemeente en de huur prijs onder toezicht der gemeente vastgiesteldwoningen die ver huurd worden met bouw- of wei land, kweekerijen, teelgrond en dergelijke woningen, waarvoor de bouwvergunning is verleend na 31 December 1919. De Huurcommissie blijft de be voegdheid houden tot het vernie tigen van huuropzegging en ter Verlenging dér huurovereenkom sten. iWie dus een huuropzegging krijgt,, kan zich tot de1 Huurcom missie wenden. Hii denke er om dat dit binnen één week moet ge beuren. Bovendien mag de Huurcommis sie voortaan zelf die huizen verhu ren, in welker bewoning niet op ernstige wijze is voorzien. Laat een huiseigenaar dus zijn huis langen tijd onbewoond staan b.v. om het voordeielig te kunnen verkoopen dan kan de Huurcommissie zelf in de verhuring) van zoo'n woning voorzien. Ten slotte valt onder Üe be moeiing van de Huurcommissie ook alle onderhuur, zoodat ook een gemeubileerde of gestoffeerde woning of een gedeelte van een woning onderworpen is aan de bepalingen der Huurcommissie- of HuuraanzeggïngsweL van 7 April 192 r. Opgave van MULDER QUAX, Kassiers. (Ontvangen per draadlooze telefoon.) STA ATSLEENINGEN 5 Nederland 'ia BANK-INSTIïLLINGEN. Kol. Bank Indische Bank Handel Mpij INDUSTR. OND. BINNENLAND. Insulinde Oliefabrieken INDUSTR. OND. BUITENLAND. Steel comm CULTUUR MAATSCHAPPIJEN. Bodjong Compania. Cultuur Vorstenlanden Dito actions. H. V. A Java Cultuur Poerworedjo MIJNEN. Redjang i J PETROLEUM. Dordtsche Petroleum. I Gec. Holl. Olie. Oude Kon. Petroleum Orion RUBBERS. Amsterd. Rubber l Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Nederl. Rubber. Serbadjadi Intercontin. Rubber SCHEEPVAARTEN. Holl. Amer. Lijn i li oil. Stoomboot Holl. Lloyd Kon. Boot Paketvaart Scheepvaart Unie SCHEEPVAART. BUITENLAND, Marine comm, Marine pref.. TABAKKEN. Besoeki 4 Deli Batavia Oude Deli. Medan Senembah AMERIKA. Souther» Rails I rm Union Papific 2 bet. geen koers. koers 92'/l 185^ 181I/, 17 2»/< 50 9-1 178 "5 1961/J 202 v» 449I 319 138 SS 4561/Ï I9.J/2 511'/* 48 89V4 66 S°V! 5° 146'/! 224 89 77'U n53/i ii83/I 138 <u l6 s6Vi IZO 453 444 347Y2 565 24'.'2 i36V2 134 Koer* v-in ::®den ti •plm. 1.3c plm. 1,45 plm. 2.- plm. s.z^ plm. 2.3c 92i/s 0 92V2 0 0 178 177 177 xySi/c *77 175 175 176 176 176 169 168 lyf x68)/? 169 x68 4.4 44 44 43 43-4 94V2 9+1/' 0 94 V° 95 1x6 116 114 1X2 XI5 18S 186 184V2 185V2 185-6 191 X92 190 I90 191'/. 429 286 425 0 426-7 0 4*3 0 426 0 128 127-28 126-7 126^2 128 - - 445 445 445 J4-5 443-4 380 180 180 x8o 180 495- 493V2 496-7 495 49/ 45 '45 88 86 86 0 88 6-1 i 43-4 45 O 0 0 0 *37 86 222 76 76 76 O X 12 112 0 112 IÏ83/4 118 0 Il8 135 x3SJ/s' 1-5-6 O *35 10a O 0 0 100 423 O O O 420 435 O O 0 .435 310-20 O O O 315 55? O O O 550 24 O O u onveranderd. PROLONGATIE vorige koers pfc heden 4V2 WISSELKOERSEN Vorige Eerlijn5 4.72I/2 Parijs I 20.43 Brussel. 21.32 Weenen 0.77 Londen 11.32s/, New-York2.89 VREEMD BANKPAPIER. Duitsch Bankpapier (rood) 4.75 1 Oostenr. Bankpapier 0.75 koers Vóórbeurs koers Dato heden 4.63—4-70 20.5-20.62 27.38 -21.45 O.75 -0.83 11.32V 11.33 2.88—2.883/4 4-75 0.75 De gezel van bekl. (v. IJ.) weed in- m|iddels voor dit feit reeds veroor deeld. Bekl. pioet thans nog 1 jaar en 4 maanden uitzitten voor a.idere feiten. De eisch luidt 6 ma? .den gevange nisstraf. De verdediger Mr. K-usters drinet.inn op ciemcoüc, vin l uekl. nog zoo lang te zitten heeft Lier ain den middag doet de Recht bank uitspraak en veroordeelt bekl: tot 14 dagen gev.straf. VERDUISTERING IN DIENST BETREKKING. Voor de-Vierde Kamer der Amster damsche Rechtbank stond een jeugdige reiziger, J. D„ uit Alkmaar, thans ge detineerd in het Huis van Bewaring Amsterdam, 'terecht ter zake van verduistering in dienstbetrekking. Be klaagde had tusschen 1 Juni 1920 en Januari 1921, toen hij als reiziger in dienst was van den sigarenfabrikant W. de Frenne, te Alkmaar, geldsbedra gen tol een gezamenlijk bedrag v.a,n 1400, welke hij had geïnd hij firma's te Hoorn en Scitagen, zich toegeëigend. om daarmede ]x>sten te dekken, welke 'reeds vroeger had verduisterd/ D. bekende het hem ten laste gelegde. Hij had het geld te Amsterdam met uitgaan" opgemaakt. Hét O. M.f mr. Wolf son, herinnerde er aan, dat hekl. reeds eerder van on eerlijkheden verdacht werd bij vroe gere patroons. Spr. wilde zulks echter bij dit feit niet in aannierikng nemen. Terzake van het delict, waarvoor bekl. thans terecht staat en hetwelk wettig en overtuigend bewezen is, eischle de Officier een gevangenisstraf voor den tijd van drie maanden. Mr. Leo Polak, die bekl. verdedigde, meende, alhoewel juridisch het wet tig en overtuigend bewijs is geleverd, dat zijn cliënt, gezien de verleidingen, waaraan hij in zijn vak bloot staat en zijn overigens schoon strafregister, aan spraak kon maken op een meer cle mente straf. .Uitspraak 19 April a.s. ARR.-RECHTBANK TE ALKMAAR. (Zitting van Dinsdag 6 April). HIEUWE ZAKEN. Poging tot diefstal. G. v. d. L., werkman, zwervend, thans ged., is beklaagd ter zake, dat 'hij in September 1918 'gepoogd heeft inbraak te plegen in het rijwielmagazijn van G. Roozendaal te Uitgeest Bekl. bekenl, hij was in gezelschap van zekeren v. IJ., accoord werdi ge maakt, dat zij zouden inbreken, wat hun evenwel niet gelukte, omdat de ijzeren staven, die voor de ramen aan gebracht waren, te stevig vast ziaten Johannes Philippus Cornelis Snoek en Dina Adriana Galjaard. OVERLEDEN: 7 April. Bartout van der Feen de Lille, 62 jaar. Jan Smeets, 50 jaar. HOOGE PRIJZEN. Trekking van 7 April. Nos. 1093 en 18912 elk f -100. No. 9578 f100. f GETROUWD: 7 April. Petrus Kuijs en Johanna Maria Groot. Jacobus Langedijk en Ilendrika Naatje Flutsch. Hermeli* Witziers en Maria Anna Verwer. Johannes Ni colaas Groenland en Maria Charlotta Welines. Gerardus Ste- phanus Verbeek en Cornelia Kramer. ilendrikus Brouwer en Elisabeth Haarman. Johannes Petrus Bijl en Christina Joanna Ilendrika van der Gu- lik. Johannes Ranzijn en Ca-thaifina Anna Maria Appelman. GEBOREN: 6 April. Guurtje Elisabeth, d. V. Dirk Pieter Zwakman en Christina Wijnan- da Vermeulen. Adriana Dina, d. v. Verwachting: Matige tot iiamuige Noord-Oostelijke tot Oostel. wind, hel der tot lichtbewolkt. droog weer, iets zachter overdag. Zou onder 7.42. Zon op 6.20. Maan op 5.52 v.m:. M. onder 6.56 n.m'. N. M. 8 April 10.25 v.m. „HAD JE ME MAAR" OPGEBRACHT. AMSTERDAM. Hedenmorgen is we géns landlooperij opgebrachL de be kende „Had je me maar". Hij is naai het bureau Singel overgebracht en van daar op transport gesteld naar Zee burg óm ontluisd te worden. DE MIJNWERKERSACTIE. HEERLEN. De Christ, organisatie heeft de laatste voorstellen van de mijndireeties aanvaard. De Ned. Bond, de Federatie, de Neutrale- en de Pro testant Christ. Bond hebben gisteren niet vergaderd, doch de besturen dier bonden komen hedenavond in gecombi neerde vergadering bijeen, »waar een beslissing 4>v er de voorstellen der mijn- directies zal worden genomen. HET CONFLICT1 IN DE KLEEDING IN DUSTRI E. AMSTERDAM. 7 April. Wij verne men dat hedenavond te 'GroningeD een conferentie zal plaats hebben tusschen de werknemers en werk gevers, betrokken bij de eerste te Groningen uitgebroken staking in het coirféctiebedrijf. Getracht z5l wor den lot overeenstemming te komen. NEDERLAND EN DE LUCHTVAART AMSTERDAM. 7 April. De Amster dam film Cde te Amsterdam, Di recteur de heer Theo IJrenkel Sr.L heeft in opdracht een film te ver vaardigen toor de Koninklijke Lucht vaart Maatschappij. Het onderwerp Tal zijn: Nederland als rw~niTi voor het Europee sch Luc„üVOii.oer'enr nationale film, speciaal vervaardigd ter gelegenheid van de heropening van het Inter nationaal Luchtpost. Verkeer te Air' sterdam op- 15 April 1921. ACTIE DUUR REIZEN. 'AMSTERDAM. 7 Aprik Zaterdag 9 April v.m. 11 uur zal in Hotel „Noord-Brabant" te Utrecht hot co mite van de actie Dun vér gaderen. Een punt Dmg- vormt de-keuze der e-leden voor audiëntie bij den Minister van Waterstaat en bespreking met de Kamerfracties. e pelenprijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 5 ladingen. AMSTERDAM, 7 April. De aardnp HOORN 7 April. Kaas, Kleine f66 commissie f75, fabriek 171, aanvoer 8 slagels, wegende S121 K.G. TIandci goed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 6