EZ BUITENLAND. ieups berichten indel en Markt Goed on encheiden. X, Kassiers. v.m noden U plm. 2.- pirn. 2.is,|plm. 2.3c 92i/2 0 0 177 *781 h *77 176 176 176 1681/0 *6) 168 44 43 43-4 0 941/" 95 114. 112 "5 184V2 *85 Vu 185-6 190 *9n 191V. 426-7 4*3 4 zO 0 0 O 126-7 I261 0 128 - 445 A14-5 443-4 180 180 180 496-7 495 49/ 86 0 88 6c1 '2 43-4^ 0 0 0 *37 86 22*3 76 0 76 112 0 112 118 0 Il8 ic-5-6 0 *35 0 0 100 0 0 420 0 0 „435 0 0 3IS 55° 'Q.v.li 0L(y \k l-beurs- pers J neden K—4-70 P20.62 -21.45 j -0.8 I —11-33 -2.883/4 Ippus Cornelis Snoek en J Galjaard. PEN lout van.der Feen de Jan Smeets, 50 jaar. erbericht. Matige tot 3ti auiiLige kc tot Oostel. wind, hel- swolkt, droog weer, iets jiS- Zon op 6.20. v.m. M. onder 6.56 n.m'. pril 10.25 v.m. .I- <1 j JE ME MAAR" PGEBRACHT. AI. Hedenmorgen is we- erij opgebracht de be- ie me maar". Hij is naai pgel overgebracht en van- port gesteld naar Zee- Jiisd te worden. N \VER KE RS ACT I E. De Christ, organisatie ste voorstellen van de anvaard. De Ned. Bond, |de Neutrale- en de Pro- Bond hebben gisteren doch de besturen dier 1 hedenavond in gecombi- flering bijeen, «waar een de voorstellen der mijn- vorden genomen. ONPLICT IN DE JINGINDUSmiE. JiM. 7 April. Wij verne- (denavoad te 'OroningeD jitie zaL plaats hebben werknemers en werk.-- okken bij. de eerst© te uitgebroken staking in «bedrijf. Getracht zül war rcenstemiming te komen. D EN DE LUCHTVAART pAM. 7 April. De Amster. pie te Amsterdam, Di- heer Theo Rrenkel Sr.v (dracht een film te ver- t»r de Koninklijke Ducht chappij. fvverp aal zijn: Nederland In voor het- Europeesoh r", een natioaale film, Fvaardigd ter gelegenheid opening van het Inter- Luchtpost Verkeer te Aa' 1J5 April 1921. jE DUUR REIZEN. JAM. 7 Aprik Zaterdag In tl uur zal in Hote. laant" te Utrecht hot co- actie Dus 1 vér en punt ekinga [keuze dei* .--leden jitie bij den Minister van en bespreking met de waren heden onveranderd. ladingen. DAM, 7 April. De wrURP 7 April. Kaas. Kleine fb 1 f75, fabriek f71, aanvoer wegende 8121. K.G. Handel NOORD VRIJDAG 8 APRIL 1921 14e JAARGANG I '••$K v'. A srrsenispt 3; Advertentieprijs: Per kwartaal VOO. ..maar.,. 2.- BlireaU: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: r!dSRn?E633 433 Van 1-5 regels tl. 25; elkeregel meer f0 25; Reclames Voor buiten Alkmaar f2.50 redactie No. p f 0.75; Rubriek Vraag en aanbod bij voor- Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—, f 200 f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—.; De groote strijdvraag, welke de laatste maanden; ons Katholieke kamp beroert, de vraag n.m, of een wettelijke regeling der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zoo spoedig mogelijk tot stand moet to rnen en van een eventueel volgende rech-t- sche regeering moet worden afgedwongen, door er een verkiezingsleus van te maken, deze kwestie begint hoe langer hoe meer haar oplossing te naderen. Na wat dr. Deckers en mr. Kolkman op de befaamde vergadering der Haagsche kiesvereeniging spraken, na de rede van Minister Aalberse in de isle Kamer; een zwaar gedoctimen- teerden brief van den bekenden Haagschen briefschrijver van „de Tijd" en na de een stemmige artikelen van een groot deel onzer Kathoieke pers, mocht men verwachten, dat dit nu wel vast sftond: de wenschelijk- heid van een publiekrechtelijke bedrijfs organisatie wordt in Roomsche kringen vrij algemeen ingezien; eveneens gelooft men aan de verwezenlijking er van in de toekomst. Voor verkiezingsleuze ecliltcr is de zaak nog niet rijp; wat men hier'bij wet wil regelen, moet eerst groeien in de vrije maatschappij. Tot ons genoegen zagen wij, dat iemand, aan wien zeker de noodige diirf niet zal worden ontzegd en die allerminst voor „conservatief" wordt versleten, n.m. mr. Bomans, in de „Maasbode" deze meening kwam onderschrijven, wat ons te meer ge noegen deed om de plaats welke mr. Bo mans als afgevaardigde voor dit deel des lands inneemt en den invloed, welke hij krachtens zijn vooraanstaande positie op het politieke leven van dit gewest uit oefent. Bovendien konden wij dezer dagen nog °.n artikei publiceeren van een in onze iP-K. Vakbeweging vooraanstaand man als de Bossche Wethouder Krijgsman, die vermeende, dat, wanneer de leiders van patroons- en werkliedenvereenigingen nog maar eens bij elkander kwamen en rustig praatten, een politieke beweging overbodig zou zijn. Nu onLvangen wij echter van het Ka tholieke Kamerlid C. J, Kuyper opnieuw een zeer lang artikel over deze zelfde zaak, waarin tot onzen spijt aan de motie der Haagsche Kiesvereeniging wordt vast ge houden. Te meer spijt ons dat, daar de heer Kuyper een der voormannen van het R.-K. Vakbureau is en zijn woord dus ge zag heeft in breede kringen. Het eerste en grootste deel van bedoeld artikel richt zich wederom tegen de pole miek van Pater Hendrichs. Daar wij ech-~ ter diens artikelen wel toegezonden kregen doch niet opnamen, kunnen wij dat deel van het verweer achterwege laten. In het slot van zijn artikel richt de heer Kuyper zich echter ook tegen mr. Bom an's artikelen in de „Maasbode" en laar hier de kern der kwestie wordt aan geraakt en we hier juist kómen aan de laatste stelling, waarom nu nog gevochten moet worden, n.ni. de vraag: „moet deze zaak in onze kiesvereenigingen worden gebracht?" daarom willen wij dat deel van het bëtoog van den heer Kuyper nog zven plaatsen. Hij schrijft dan: Nu de vraag of de kwestie rijp moet worden geacht. Economisch is ze meer dan rijp. Aan hetgeen reeds is aangevoerd, willen we nog toevoegen, dat de verhoudingen tusschen verkgevers en arbeiders-organisaties naar onze overtuiging den verkeerden, dat -s den anarchistischen kant uitgroeien, als riet met forsdhe rukken de goede richting wo.rdt ingeslagen.. .Daarvan wordt n-iet alleen getuigd door Mize Katholieke Bedrijfsraden, doch ook loor de ontwikkeling buiten ons Katholiek camp. In de Grafische Bedrijven en in de Elec- trotechnische Industrie is het stelsel reeds Jieer of minder aanvaard. De bij de laatste transportstaking uit eengeslagen „Loonraad" in de transport bedrijven, wordit thans door den heer Nijgh, op breederen grondslag weer opge bouwd. Men vergete niét de geweflschte front verandering bij. de ziekteverzekering, waarvan wettelijk geregeld zelfbestuur, pre cies als in ons streven, het uitgangspunt vormt. Economisch, dat staat vast, is het meer dan tijd. Zijn er 'nu politieke gevaren? In onze eigen partij, dat is toch wel reeds te zeggen, leeft het vraagstuk óók in politiek'en zin. Wij durven gerust te zeggen, dat ons kiezerskorps er in massa'voor is. Zeker, men weet niet overal en allen precies wat het nu in onderdeden inhoudt. Maar weten onze kiezers soms precies wat ons program omtrent de ontwapening voorstaat? Men is daar bijna algemeen vóór, om dat men het een Roomschen eisch en een goede zaak acht-. Precies zoo is het met de publiekrechte lijke Bedrijfsorganisatie. Maar daar blijken, zoo is te repliceeren, alle Katholieken niet vóór te.zijn. Is dat soms wel het geval met ons streven, me de onder Boman's leiding, naar ontwape ning? Met de groote massa wel, maar toch allen niet? Zoo ook is het met de publiek'- rechtelijke„bedrijfsorganisatiS. We mogen er hier voorts wel de aan dacht op vestigen, wat in ons „Actiepro gram 1918", die „buitengewoon gelukkige greep", zöoals Bomans terecht opmerkt, reeds staat. Daarin wordt al reeds geëiscjit: „mede werking van de organisaties der betrok kenen, bij de voorbereiding en de uitvoe ring der sociale wetgeving." Dat is reeds in de richting der publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie. Als dit punt dus op het program komt, is dat de logi sche ontwikkeling van wat er reeds staat. En het geciteerde programpunt wordt stevig uitgewerkt onder leiding van onzen eminenten_ Arbeidsminister, _gel,uige ,ds, Hooge Raad van Arbeid, zijn sub-commis sies enz. enz. Voeg daar nog aan toe de „Commissie voor de Bedrijfsorganisatie" uit den Hoo- gen Raad van Arbeid, die de Regeering in zake dit vraagstuk moet adviseeren en de Staatscommissie die heeft te advisee ren omtrent wettelijke maatregelen die de voortbrenging en verdeeling van goederen meer dienstbaar kunnen maken aan het algemeen belang, beide comissies onder voorzitterschap van Mgr. Nolens en het is toch niet twijfelachtig, dat de zaak vol op in wording is. 'Wordt in de Grondwet niet alle belet sel weggenomen om ook andere dan de be staande publiekrechtelijke lichamen moge lijk te maken? En in de partijen der Christelijke cia-li- tiegenooten leeft het vraagstuk evenzeer. Het Christelijk Vakverbond streeft ook in de door ons voorgestane richting. Het Kamerlid Smeenk schreef in „Patrimo nium" dat van anti-revolutionnairen kant geen principieel Verzet te wachten is. De Friesche Gedeputeerde Gerbrëndy verdedigt het steisel reeds langen tijd, ter wijl de Haagsche Wethouder en Kamerlid De Wilde het eenige weken geleden voor de Haagsche- Christ. Middenstandsveree- niging verdedigde. Ook het Christelijk-'!listorische dagblad „De Nederlander" .gaat het streven naar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie meer en meer met instemming begroeten, waar uit mag worden afgeleid, dat ook van dien kant geen principieel verzet te ver wachten is. Is het nu zoo gewaagd om te concludee- ren, dat de kwestie inderdaad ook rijp is in politieken zin? Zoo nog niet geheel, dan zal het toch zeker niet lang. meer duren. 'Rest nog de vraag of de behandeling van het- vraagstuk op de Kiesk'ringvergade- ringen eendg gevaar oplevert. Dat zou het geval kunnen zijn, als de politieke leiding van onze partij er tegen over stond. Maar wie kan dat nu op rede lijke gronden verwachten, als men nauw keurig nagaat, wat in politiek Nederland plaats heeft? Bij de ontwerping van het program punt zal ons kiezerskorps gaarne de lei ding volgen van hen die daarmede belast zijn. Het vertrouwen in de politieke leiding van onze partij is in ons kiezerskorps ge lukkig zeer groot. Vooral weet- men alge meen, dat de leiding in sociaal-politieke vraagstukken aan bijzonder bekwame han den is toevertrouwd. Eenig beteeleënend meeningsverschil tusschen onze partijlei ding en ons kiezerscorps is dan ook op dit pun.t niet te verwachten. Dat durven wij onomwonden te zeggen. Dat Mr. Bomans dat betwijfelt, is voor ons een verrassing. Maar zijne bezorgdheid is absoluut over bodig en ongegrond. Zijn greep naar de pen, bij het lezen van het berichtje in „Dé Maasbode", dat Mr. Veraart te Alkmaar voor den Helder- sohen Kieskring zou spreken, schijnt ons geen gelukkige greep. Van donderkoppen aan den horizont zien wij absoluut niets. Die zijn in Mr. Boman's verbeelding wellicht blijven hangen als ge volg van zijn overpeinzingen tusschen de Italiaansche bergen. Dat is de verklaring welke wij van de vrees van onzen geachten collega kunnen geven. Onze partij kan de afwikkeling van dit vraagstuk met groot vertrouwen te gemoet zien. Onze eenheid is heusch sterk genoeg, omdat ze boven alle maatschappelijke vraagstukken heen is gefundeerd in gods- dienslig-zedelijke stellingen, die alles over- heerschen. Tot zoover de heer Kuyper. Wij zijn den schrijver dankbaar, dat hij 'hier ïs welwat nog over deze zaak te zeggen zou zijn. En de polemiek zal er door verhelderd worden. Wat immers blijk! uit dit laatste artikel van den heer Kuyper? Dat aan zijn kant en dien zijner medestanders nog altijd de veronderstelling beslaat, als zou een deel onzer leidende mannen de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie niet op het Katho liek program van actie willen lieibben. Maar daar gaat het niet over. De vraag is: hoe komt dat punt op ons program? Gaat het door de handen van onze politieke leiding, waarin, zooals de heer Kuyper zegt, terecht algemeen vertrouwen wordt gesteld, dan zal daar tegen bij niemand verzet rijzen. Maar wordt er i'an otideren af, in de kiesvereenigjngen, een politieke leus van gemaakt, dus een programpunt, waarop de eerst volgende rechtsche regeering ge kozen wordt en waaraan dat eventueele rechtsche kabinet dus in de volgende re- geeringsperiode moreel gebonden is, dan moet daartegen wel bezwaar worden ge maakt. Dat is ook het eenige bezwaar, hetwelk van onzen kant is aangewend; niet legen de bedrijfsorganisatie, niet tegen publiek rechtelijke regeling, maar tegen het procla- mceren van een verkiezingsleus, die wel licht niet aanstonds te verwezenlijken is; legen het wekken van overdreven verwach tingen. Zoo schijnt ook mr. Bomans,het te hebben ingezien en in tegenstelling met de meening van den heer Kuyper zouden wij willen zeggen: het bewijst, dat de Ka tholieke afgevaardigde voor Noord-Hol land na zijn buitenandsche reis onmiddel lijk een juisten kijk heeft gehad op de din gen, die zicli bij zijn afwezigheid hebben afgespeeld. Laten gelijk de heer Krijgsman dezer na een shilling per dag meer aangeboden dan de mijnwerkers zelf hadden verwacht. dagen o.i. zoo juist schreef de voor mannen der Vakbeweging onderling nog eens pralAi; mogelijk bestaande mcenings- verschillen over het Paaschmanifest zullen dan wel verdwijnen. Zoo blijft dit sociale vraagstuk in de sociale vereenlgingen en zal -zoo noodig van zelf zijn weg vin den naar de politiek. gebied een groot aantal personen gearrCs- Maar, om zooals prof. Veraart schijnt teerd. In het geheel werden 28 personen in te willen de kiesvereenigingen te span- hechtenis genomen. In het gebied van nen voor den wagen, die het eigendom is Mors treden de Belgen zeer krachtig op. der vakorganisatie en die in de spciale be- Tot nu toe-hebben ze ongeveer 900 'perso- weging even is blijven staan, dat blijven nen gearresteerd, die aan de communisti- NA DEN COMMUNIST1SCHEN OPSTAND. Vit Rijnland en Westfalen. .De Engelsche bezeltingsautoriteiten aan den Rijn hebben in liet Bergsohe faduslrie- wij verkeesd achten. sche onlusten hebben deelgenomen. Onder lien bevonden zicli ook vrouwen, van wie echter een klein aantal weer werd vrijge laten. Het meerendeel der gevangenen is reeds door den krijgsraad veroordeeld, die van Aken naar Mörs is verplaatst. De min ste straf bedraagt een jaar gevangenis. On- De mijnwerkersstaking. De onderhandelingen afgebroken. {p,r veroordeelden bevindt zich ook de De toestand in verband met de mijn- vroeger Duitsdh-nationale en thans com- werkerssta-kfag is ernstiger geworden. De munistische agitator dr. Daniël; hij werd conferentie der regeering met de mijnwer- lot Vijf jaar dwangarbeid veroordeeld. Ook kersleiders is heden afgebroken. De lei- Je syndicalist Walther uit Wezel behoort ders weigeren den pompers en machinisten lot de veroordeelden. Het meerendeel der verlof te geven om gedurende de onder- j veroordeelden is naar Aken overgelbracht. handelingen aan het werk te gaan. Daar de conferentie van Lloyd George Hongerstakers. Elf der in de vorige week te Stuttgart met de mijnwerkers mislukt is, zullen de gearresteerde eommiunistenleiders zijn de ..n „..irv ima, hongerstaking begonnen. mijnwerkers geen samenkomst hebben met de mijneigenaars. Aan visschersschepen is. slechts de helft van de normale hoeveelheid steenkool toe gestaan. Het lossen van visoh i'n builen- landsche havens is verboden. j Het standpunt der mijneigenaars De voorzlller der „Mining Association", de heer Evan Williams, heeft in een ver klaring aan de pers hot standpunt der mijneigenaars nog eens Uiteengezet en er UIT OPPER-SILEZIë. Een bloedig incident, waarvan de voor geschiedenis nog niet geheel is opgehel derd, heeft zich Woensdag in Gleiwitz af gespeeld. Bij een rechterlijk ambtenaar woonde de Duilsche kapitein-lui tenant von Demming, die door Poolsclie geheime agenten bewaakt Werd. De geheime politie der intergeallieerde commissie vermoedde dal hij lid was van een geheime gewapen de Duilsche organisatie en besloot hem te uc Lfuii&uiit; uiAJciiiuaiiut; ui vooral nadruk op gelegd, dat net invoeren t 1 i arresieeren. Te dien einde vervoegden zich van een uniform loon voor de ?rbgiders aaQ won- slechts op een catastrophe voor do indus- (|oo[. Fransohe soklalen omsingeld was, trie kon uitloopen. Kwam daar nog regee- vier geheime politieagenten en twee stede- ringssubsidie bij, om een schijnivan voor- pomMbeamblen fa uniform. Von spuj&tte- wekken, j, zou daardoor de jn- r\ i W-maia Demming, die m de pohtoe-beamhten Pool- sche soldaten meende te herken sen, schoot voSïoééïd nam xk; m Zuid^-Waies, waar de laatste" drie maan den de industrie ongeveer 5 millioèn pond subsi-die per maand ha.d ontvangen. En toch was het resultaat niet anders ge weest dan dat mijn na mijn geleden had onder gebrek aan handel en dat er van werd daarna door een vierde politiebe ambte neergeschoten. EfEN MINISTER IN HINDERLAAG GEVALLEN. De „MancJh. Guard." verhaalt op ge- twee tot vijf dagen per week niets te doen za# van ^l'e^ Amerikaansche Roode Kruis was geweest. De werklooshid zou, volgens onlangs de Zuid-Slavische minister spreker, blijven toenemen totdat steenkool van ^^noiën beroofd is, toen hij met geproduceerd kon worden t-egen de kosten een ^e^raS van menige milili-oenen dinars die het mogelijk maakten met het buiten- naar Montenegro op weg was. De minis- land te concurreeren. Doch wat voor kans *er' Radovitsj, reisde per auto, door ter wereld had Zuid-Wal es om de buiten- een^"e soldaten vergezeld. Gp een berg- landsche markten te heroveren, wanneer hioest de auto stilhouden, wijl de Yorkshire steenkool kon produeeeren die we§ versperd was- Toen de sold a ten dè 25 shilling per ton minder kostte? Hoe hindernis uit den weg wilden ruimen, kon het zelfs zijn afzetgebied in het land werden ze uit een hinderlaag beschoten zelf behouden, wanneer de Midlands tegen €n gedood. Ook de auto werd besdho- een lager prijstransportkosten inLegre- ^,en» "waarbij Radovilsj gewond werd. pen steenkool naar Zui-d-Wales konden Toen naderde een bende bandieten, die zenden? Zelfs wanneer de loonen evenre- zonder zich om den gewonde te bekom- dig verminderd werden, zou de toestand meren,, de koffer met het geld, die db vrijwel hetzelfde blijven, en het stond vast minister bij zich in de auto had, weg- dat een nationale regeling, hetzij met of sleepten. Een geitenhoeder bracht het^ zonder winstpot of subsidie, binnen enke- bericht van den overval naar Podgoril- Ie weken de meerderheid der mijnen in za de van daar uitgezondenen vonden FEUILLETON 9e wgtiergevonden dochter Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERV, bewerkt door D. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. „Ik dacht, dat gij zé vergelen hiaKj." ergeten niet voordacht... moest !Uct iets u dwingen aan mij te den- ken i'.n Antonin antwoordde: „Wees ge- tftst, ik houd er veel van." Bun onderhoud werd afgebroken ïoor de komst der genoodigden. De Vleugeldeuren der zaal werden opén- geworpen en de hertog van Orleans terscheen .met zijne echtgenoote aan den arm en eenige schreden achter hen jjraa f Canélos in gesprek "met den >paanscheii gezant. Noor de tweede maal sidderde het ftdde meisje, toen zij Hem aanzag. Maar daar blik kon hem niet versprikken. Als hij echter den blik van Paul Avène, achter de menigte verscholen was, Sezien had, dan zou zijn angst greater Êeweest zijn dan zijne stoutmoedigheid. Maar hij zag hem niet en alleen me vrouw de Flessiguy herkende liaar medehelper, die denzelfden morgeit pas uit de Ardennen was teruggekeerd. De hertog van Orleans wendde zicli tot Louis Racine, dien hij, evenals alle kunstenaars, met zijne bescherming on dersteunde, en zeide hem1„Mijnheer Racine, wij zijn ongeduldig uwe verzen te hooren." De dichter begon. Na den Gods dienst bezongen te hebben, verheer lijkte hij de genade. Een engelenwiek slag scheen over hem gezweefd te heb ben, toen hij de uitwerkselen der god delijke Barmhartigheid schilderde. De prins gal het voorbeeld om toe te juichen en zuster Prazedis besloot de sclioonsle plaatsen door hare leer lingen van buiten le "doen leeren. Eindelijk kwam Bacine tot de pas sage, waarin hij sprak over het meisje in het woud gevonden: „Vroeger, zoo YerbaaJlt mgn ons, leefden de mcnschen verstrooid en "dwalend door de hos- schen, onbeschaafd en sprakeloos, en hoewel zij slechts hunne nagels tot wapen hadden, weergalmden de bos- schen van hun strijdkreten. Wat onze wilde voorouders toen waren, doet 'n meisje ons thans voor onze oogen aan schouwen. Haar mond kon geen woor den vormen, slechts 'n doordringenden en woesten ..knoet deed zij hooren. De lillende stukken vleeschv die hare hand aan levende dieren ontscheurde, ver zadigden haren honger. Van af hare kindsheid dwaalde zij. van. berg tot borg...." B« diepe zucht werd gehoord en 'het arme kind, dat te teel op bare krachten vertrouwd had, door zich le verbeelden ongestraft te kunnen luiste ren naar de schildering van bare vroe gere zedelijke ellende, viel bewuste loos in de armen van zuster Pranelis. Dit veroorzaakte een groote verwar ring in de vergaderde menigte. Racine was wanhopig, zijne dochter weende en de genoodigden haastten zich de zaal tc verlaten. De crisis was ont zettend, een hevige koorts greep haar aan. Dalar de geneesheer haar niet kon wegnemen, meende abbe Régis dat Zij in stervensgevaar was. „Zuster," zeide bij, zich tot de overste wendend, „la ten wij het uur om dit arme schepsel te doopen, vervroegen. Mij dunkt, dat een volmaakte rust voor altijd hare 2iel zai vervullen^ als zij eenmaal een Zuid-Wales zou stopzetten. Evan Williams geoofde dan ook zeker dat het aanbod der mijneigenaars, al betee- kenide dat dairt ook een aanzienlijke loons verlaging voor Zuid-Wales, toch zou neer komen op een totale vermeerdering der loonen over het geheele land, vergeleken bij wat er fa de afgeloopen maand ver diend werd. Hoe hooger het loon, hoe minder het aantal mijnen dat zou kunnen .blijven docrwerkcn. En toch hadden de mijneigenaars alius de voorzitter hun ner vereeniging juist de grootste offers gebracht in de districten waar de loonen het meest verlaagd zouden worden. In Zuid-Wales bijv. hadden de werkgevers bij- de auto en den bijna doodgebloeden mi nister. De gewonde wordt nu in een Amerikaansche Roode Kruis-ihospitaal te Cettinje verpleegd, maar zijn loesland is zorgelijk. WRANGEL'S RUSSEN IN ZUID-SLAVIë De correspondent der „Morning Post" te Belgrado hangt een droevig tafereel op over de duizenden Russen in Zuid-Slavië, die na de nederlagen van Denlkin en Wrange! in. dal land een goed, heenko men hebberi gezocflit of er door de Fran- sdhen in Adrialisdhe havens aan land werden gezet, zonder dat Frankrijk er sedert einde Januari j.l. meer naar om heeft gekeken. De correspondent wijst er op dat die mcnschen, ,dic geschat worden op een aantal van ongeveer 22.000, 'in de ellendigste oimslandigthe.den verkeeren. Servië kan financieel slechts weinig voor hen doen en werk is er voor het overgroole deel der vluchtelingen niet te vinden. Die Russen zijn geen bolsjewisten, doelh onder de verbittering, veroorzaakt door hel lot dat zij hebben le verduren, worden zij langzamerhand bolsjewist. Zonder zich uil ie laten over de vraag of hel optreden van Wrange! juist of onjuist was, meent de corres pondent, dal bij den huldigen wereldioe- stand, het belang van iedereen mede brengt die Russen te helpen en dal z.i. deze kwestie er eene is, die door den V'ollikenbond onder de oogen moet wor den gezien. De toestand in Ierland. Vredespogingen. Kardinaal Bourne heeft een brief aan Lloyd George geschreven namens de Roomscb-Kalhoiliekc bisschoppen van Britlannië,, die juist hun jaarvergadering gehouden hebben. De brief dringt aan o.p het ophouden mei represailles en het terugnemen der j^ilptroepen uil Ierland als eersten stap lot een blijvende verzoe ning. ",j - -v —'-TV y Aan den premier en den Minister voor Ierland is door vertegenwoordigers van de Engelscihe staatskerk en van dë meeste vrije kerken een schrijven ge zonden, Waarin gepleit wordt voor een wapenstilstand in Ierland en een politiek van verzoening. Dc onderteekenaars ver klaren zich aan Le stuiten hij het betoog van den aarlsbissclhop van Canterbury, fa het Hoogerihuis, .waarbij deze kraoli-, tig protesteerde legen de belreurenswaar-. dige practijk van ongeoorloofde repre-: saiffles, zonder aanzien des persoons, door de ongeregelde troepen der Kroon. Hij deed dit op het meest vedheven mo tief, namelijk de volkomen onvvelliglheidi van een poging 0111 kwiaad, hoe flagrant en uittartend ook, tegen te gaan met -nieuw en eveneens onverdedigbaar kwaad. De „Tribuna" publiceert een decreet, dat gisteren door den koning zou wor den getee'kend, waarbij de Kamer wordt ontbonden; de datum der nieuwe ver kiezingen wordt vastgesteld op 15 Mei en die van de bijeenkomst van het nieu we parlement op 3 Juni. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. TEGEN HET ROOKEN. De correspondent der „Daily Mail" te" New-York meldt dat een campagne tegen het rooken begonnen is door de „Women's Christian Temperance Union," die duizen den strooibiljetten verspreid heeft, waarin rwordt aangedrongen een verbod tot tabaks verbruik' in te voeren. Het publiek wordt aangespoord aan clubs en vereenlgingen te vragen de „Smoking concerts" af te' schaffen; op te komen tegen het verkoo-. pen van tabak door meisjes in hotels, restaurants, op spoörwegperrons, enz. en er bij dc gezondheids-ministeries der, Staten op aan te dringen het rooken te doen verbieden overal waar voedings-. artikelen worden verkocht^ Op een a'an_ plalcbiljetten leest men: „Kan een man eii het recht van anderen eerbiedigen?, Iedere rooker moet zijn eigen rook „ver branden." Als men in Amerika maar propaganda kan maken; waarvoor of waartegen, doet er minder toe VROUWEN IN DE DIPLOMATIE. Dc nieuwbenoemde gezant van de- Ver. Staten voor Frankrijk, majoor Herrich, heeft als gezantschapèsecretaris gekozen Lucile Atcherson. President Harding heeft deze keuze goedgekeurd. Woensdag werd een 'internationale bijeenkomst van Roode Kruis-vereenigin- gen lc Genève gehouden. Besloten werd kind van God is." „Gij hebt gelijk, liinncn drie diagen sal zij' gedoopt worden." Het arme kind verstond en begreep dat woord, want zij antwoordde: „Ja,' geef- mij de bron van levend water, die in het Paradijs op aarde stroomt." HOOFDSTUK XII. HET GELD VAN DOLORES. Den dag nadat graaf Canélos tegen woordig was geweest bij het voorlezen win het dichtstuk over de genade, gaf zijn kamerdienaar hem een gr ooien, zwaren, vierkanten brief. Hij nam Rem niet een zeker wantrouwen aan en draaide hem heen en weer in zijne handen. Hét adres was goed en regel matig geschreden, maar het grove pa pier droeg wapen noch zinspreuk. Als hij 'een vergiftige slang had moeten aangrijpen, zou hij liet niet met meer wantrouwende voorzorg gedaan hebben. Eindelijk besloot hij hem té oepnen, maar nauwelijks had hij een blik op de eerste regels geslagen of hij kneep het papier woedend in elkander. Ziehier wat de brief bevatte: „Gij zijt inge dommeld in een bedriegelijke zeker heid, Laurent Cabaron. Lazarus is uit het 'graf, waarin gij hem hadt doen opsluiten,' opgestaan en do verraden vriend zal rekenschap van u vorderen. Ik zal 'niet aanstonds met geweld op treden, niet beginnen u ten ondergang le brengen, wij kunnen het nog met elkander eens worden. Bedenk echter, dat al mijne voorzorgen genomen zijn. Als gij zoudt trachten mij een tweede nuaal te verraden, dan zou uw ver derf even zeker zijn als het mijne. De dooden kunnen uit hun graf op staan en eeii slem aannemen om u te beschuldigenDenk aan het strand van Penmarck. Ik zal u dezen avond verwachten nabij de weenende put in de vlakte van Geunevilliers." Graaf Canélos schelde heftig en vroeg aan zijn dienaar: „Wie heeft dien hricl' gebracht „Een vrij oud en schamel gekleed man heeft hem overhandigd." „Zonder dat hij Vroeg 0111 mij le spre ken „Ja, mijnheer de graaf." De zenuwachtigheid van den on ech ten graaf sloeg tot woedenden toorn oveh „Oiüsnapt," herhaalde hij, „ontsnapt. Hebben dan zooveel grendels en muren dien ellendeling niet kunnen vasthou den.? Hij komt terug en vraagt rekcii' schap. Ditmaal zal het niet evenals vroeger om eenige duizenden guldens gaan, hij zal-mij tien jaren van gevan genschap en folteringen doen betalen. En niet hoeveel?... Ik zou echter wel dwaas zijn met hem in overleg te trc-. den. Een ontsnapte uil dc Bastille is altijd een gevangene op wien de haai der gerechtigheid zich leggen kanEen woord tot den commissaris van politie zal genoeg- zijn, oin mij voor altijd.van dien gevaarlijken getuige te ontslaan." Hij nsuderfle zijn bureau, greep een pen en wilde gaan schrijven, toen een invallende gedachte hem Tegenhield. „Wat bedoelt hij met de schipbreu keling© van Penmarck? Wil hij mij hang maken? Hij schijnt wel Zeker lè zijn, dat hij mij in zijne macht heeft... Als ik eens naar die plaats rail bij eenkomst ging? Wat lieb ik te vree zen? Paul Avène kan va.11 niemand hulp krijgenHij zal mij alleen komen spreken... Dc plaats, die hij aiangeeft, is zeker eenzaam... Dc gevangenschap heeft hem geknakt, zijn krachten zijn gebrokenen misschien kan ik aljcs wagen...." Wfrïdt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1