„ONS BLAD buitenland. De nieuwste wifsheld BINNENLAND. BmnersSandsch Nieuws* MAANDAG 11 APRIL 1921 I 14de JAARGANG No. 157 MOLLANDSCH AD SS Abonnemèntsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar1 2.— S Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: RBMcn^™e38 Voor buiten Alkmaar f 2.5U Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. 433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels 11.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alia abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 10O,—f 60,—, f 35,—, f 15,- Er is veel over de gevolgen van den oorlog geschreven: financieele, economi sche, moreele. Eigenlijk wordt dat over bodig, want wij voelen ze dagelijks alle aan den lijve. Van het voor den oorlog en in de eer ste oorlogsjaren bij sommigen nog bestaan de optimisme, als zou een frissche, vroo- lijke krijg voor de maatschappij zijn als de zeewind voor een wereldstad, dat hij zou werken als een groote zuiveraar en ont smettervan die verwachting is niets terecht gekomen. Ook in ons geslacht heb ben de christenen den oorlog leeren ken nen als een geesel Gods en de ongeloovigen vervloeken hem als een der ergste silagen van het noodlot Een der oorlogsgevolgen, waarop de al- gemeene aandacht tot nog toe niet zoozeer gevestigd werd en dat toch wel als zeer teeJcenend voor dezen tijd mag genoemd worden, is, het toenemend gebruik van verdoovingsmiddelen. Vroeger kwam het gebruik van opium, heroine, cocaine en dergelijke wel voor in de groote wereld, waarin men zich ver veelt, en reeds vóór den oorlog werd ge- - klaagd over de toename van dit Oostersche kwaad in Westersche kringen. Maar de oorlog schijnt nu ook hier al weer de groote schuld te dragen, dat het gebruik van verdoovingsmiddelen is door gedrongen in breede kringen, waar het bestaan van dit menschonteerend kwaad vroeger nauwelijks bij naam bekend was. Vooral is dit het geval in Engeland en Amerika. Telkens kan men in Engelsche kranten lezen: majoor zus of luitenant zoo dood gevonden in zijn kamer. Het laatste prikje.... Meestal zijn het offi cieren van den luchtvaartdienst die aldus den dood ingaan. Zij hebben de gewoonte, zich te verdooven, uit den oorlog overge houden. Het donderen van de motoren, het springen van de shrapnells, daar zijn de zenuwen van weinigen tegen bestand. En kalmte was noodig boven in de lucht. Het prikje maakte kalm, wonderlijk-kalm. Maar He- trannrn bleven sla-.-c-.i vast- list- gif. Ook toen ze niet meer boven loop graven behoefden te vliegen en met mi trailleurs schieten tusschen de schroefbla den door. Ook vrouwen geven zich prikjes met de morphine-naald. Pas nog is er een New-Yorksch schandaaltje geweest, meld de dezer dagen het „Hbld.", waarin bleek dat in de Fashionable World de moe-ge feeste en moe-gedanste ladies er wel iets pp weten hun vermoeidheid te overwinnen. Een voorname jonge dame verdween feensklaps, en geen detective die haar vin den kon. Totdat zij op een avond een po litiebureau kwam binnen waggelen en In elkaar zakte. Ze was in den oorlog lid geweest van het „Women's Motor Corps", en had er zware hoofdpijn van overgehouden. Een vriendin had haar wat heroïne gegeven. Dat hielp. Langzamerhand raakte zij aan het gif verslaafd. Had ten slotte een acht ste ons per dag noodig en betaalde daar voor 15 dollar. Om haar geheim voor haar ouders te bewaren, vluchtte ze van huis en ging op een kamertje wonen. Niets kon haar meer schelen.alleen het gif. Haar kleeren en ringen verkocht ze om aan geld te komen voor heroïne. Toen ze niets meer bezat, was het spel uit. Nu zit ze in een sanatorium om te genezen. Maar haar aanwijzing van de klandestie- jie handelaars in verdoovingsmiddelen, leid- de tot merkwaardige resultaten. Deze nette heeren (en dames) bleken een clientele te k wééken. Jongens op scholen en kostscho len wordt het gebruik van het gif geléérd. Eerst krijgen ze een portie voor vijf cen ten. Heerlijk ais je moe van base-ball of een bokspartijtje bentl Zijn de knapen eenmaal gewend aan het gif, dan wordt 'de prijs opgeslagen, steeds maar opgesla gen, en de jongens bestelen hun ouders om aan geld te komen voor het inspuitings middeltje. Alleen knapen van rijke ouders, millio- «airs* zoontjes met veel zakgeld, worden uitgezocht om gewetenloos in het verderf te worden gestort Nu zit de New-York- sche politie er achterheen, opgeschrikt door de alarmkreten der Amerikaansche bladen, Welke het met vette letters uitschreeuwen, dat misdadige individuen bezig zijn aan schooljongens te leeren „de kunst" van.. >,'het prikje". Het is wel een juist beeld van onze zwaar geschokte samenleving: een gebla seerde jeugd, het toekomstig geslacht, zich oefenend om het leven, het beslaan te wergeten 1 veer 100.000 man, op. Dc aanwerving voor de bijzondere verdedigingsmacht uit bur gers tusschen 18 en 40 jaar begint heden. Luchtschepen en vliegtuigen zullen ook ge bruikt worden voor voedseltransport Naar aanleiding van Clynes' mededee- ling in het Lagerhuis dat de verwoesting van de mijnen betrekkelijk gering zou zijn, publiceerde de mijneigenaarsbond een me- dedeeling, welke erkent dat het percentage van mijnen, waarin de overstrooming een algeheele verwoesting betcekende, gering is. Het herstel in dc andere zou in vele gevallen na verloop van tijd met veel kos ten mogelijk zijn, maar gedurende de pe riode van herstel zou slechts een klein deel mannen noodig zijn. In een opsom ming van de mijnen, waar het verwoes tingsproces plaats grijpt, zegt de mededee- ling dat twee mijnen, die werk geven aan 1600 man, voorgoed verwoest zijn. De ernstige toestand in Schotland kan nauwe lijks overdreven worden, In Fifeshire en de Lotihians zullen bij elkaar 60.000 man voor langen tijd werkloos zijn. Tenzij terstond stappen gedaan worden, za! er werkloosheid in de Schotsche mijnen heer- schen, lang nadat het geschil geëindigd zal zijn. De werkliedenleider heeft in een rede betoogd, dat het de plicht van ieder, on verschillig van welke klasse of gezindte, was, om zich in te spannen, zoo mogelijk een eervolle oplossing te vinden. Een an dere bemoedigende factor is het beridht van de „Daily Chronicle", dat de eigenaars nu bereid zijn om aan de werklieden be tere voorwaarden te geven dan die welke vroeger verworpen zijn. Het publiek juichte dit bericht toe, daar men algemeen van meening is, dat de vroegere voorwaarden een te groot finan cieel offer van de mannen vergden. Aan den anderen kant steunt het publiek echter de regeering krachtig in haar weigering om onbepaald voort te gaan met het onder steunen van de mijnnijverheid en in haar volharden in den eisch dat de mijnen tegen onderloop en .besdhermd moeten worden. De juridische kwestie is gerezien, of het geschil een staking of een uitsluiting is. DE STAKING IN ENGELAND. Indien de staking Dinsdag -uitbreekt, omvat zij treinen, bussen, trams, sche- Dtn, havenarbeid en voertuigen in het al- Gemeen. He proclamaties die Zaterdagochtend ,Jn aangepiakt, verklaren dat de locstand ^et 'an<l die van een grooten natio- a en nood is. Zij roepen de reserves van H vloot en luchtmacht, tezamen onge werkers recht hebben van de uitJceering wegens werkloosheid. Een onafhankelijk scheidsrechter, die benoemd is om de kwestie uit te maken, heeft tegen de mijnwerkers beslist, H(j zegt, dat de eigenaars het aanbod hebben ge daan om te onderhandelen over een nóeuw loontarief, welk aanbod niet aanvaard is. Het werk is opgehouden bij het verstrijken van de bestaande arbeidsovereenkomst. Thomas heeft nog met nadruk ver klaard, dat geen van de partijen in het ge schil revolutie wenschte. De kolenmijnen in het Britsche rijk bui ten Engeland treffen toebereidselen, om aan alle aanvragen om kolen udt Engeland te voldoen. De Zuid-Afrikaansche regee ring heeft de spoorwegvraefhttarieven voor kolen verlaagd en meer wagons beschik baar gesteld, om den kolenhandel te be vorderen. Verontrustende berichten komen in uit Nortlhumberiand en Dunham, waar 127 resp. 229 mijnen stil iiggen. Er zijn een aantal branden uitgebroken, waaronder 'n groot veriaten vliegkamp op de meent bij Newcastle, dat geheel uitgebrand is. De waker, die geboeid en gekneveld gevonden werd, verklaarde, dat hij was aangevallen door gemaskerde mannen, die, naar hij zei, met revolvers awren bewapend. Tege lijkertijd zijn er 200 ton hooi voor de mijn- paarden verbrand. Te Bedlington zijn de hooibergen van de boerderijen der maat schappij vernietigd. Ook op andere boer derijen zijn branden uilgebroken. Verschei dene pogingen zijn er gedaan om de tele graaflijnen te vernielen. Tusschen Jarrow en South shields znij de telegraafpalen tal ver gehakt. Eenige personen zijn gearres teerd. De buitensporigheden werden als gewoonlijk aan Sinn Feiners toegeschre ven. Ernstige voorvallen dreigden te Rhond- da, tengevolge van het terugroepen van de vrijwilligers te Dwynpia, waar 5000 gal lons per uur worden opgepompt. De be stuurder van de Cambrian Combina Collie ries verklaard, dat, als het besluit niet wordt herroepen, alle mijnen tegen zons ondergang zullen zijn voigeloopen. De gevolgen van de staking woéden In het bijzonder gevoeld in het Noorden van Yorkshire, waar alle hoogovens zijn stop gezet, en de ijzerhandel stilstaat. Nog meer scheepswerven en fabrieken sluiten. Een dergelijke stand van zaken is ook te Dur ham, waar de stagnatie in den handel haar toppunt bereikt heeft. Als puntje bij paal tje komt schijnt het, dat vele spoorweg mannen zullen weigeren te staken, aange zien er moties in dien zin zijn aangenomen in verschillende districten. In Fifeshire zijn verschillende mijnin gangen kwaadwillig verwoest, waarvan het herstel duizenden ponden zal kosten. In de Lothians wordt de schade, die door de overstrooming aan de mijnen is toege bracht, reeds op honderdduizenden ponden geschat, en het zal vele weken duren voordal het werk in de mijnen zal kunnen worden hervat De conferentie van Zaterdag. Vertegenwoordigers van de spoorweg mannen cn transportarbeiders hebben Za terdagochtend meer dan een uur lang met Lloyd George geconfereerd. Daarna heb ben zij gesproken met het mijnwerkersbe- stuur, en 's middags weer met Lloyd Geor ge. Zij hebben zekere voorstellen overhan digd namens de mijnwerkers. Er is geen bericht daaromtrent uiigegeven, maar men gelooft, dat er belargrijke stappen zijn ge daan in de richting van het heropenen der onderhandelingen tusschen de eige naars en de mijnwerkers. Daarom over- heerscht de optimistische meening, dat het mogelijk is, een kataslrofe en een algomee- nen mduslrieelen oorlog af te wenden. Tengevolge van de oproeping der regee ring, nemen talrijke vrijwilligers dienst. Alleen te Lenden zijn er 24 bataljons ge vormd. De regeering overweegt de wen- sclielijkheid, onmiddellijk mannen naar de pompen te zenden, om de mijnen te red den. Uit Diiitschland. Na de onlusten. De buitengewone rechtbank veroor deelde 9 deelnemers van den comimiunis- üischen opstand tot tuchthuis- en gevan genisstraf van 4 tot 2 jaar. De buitengewone rechtbank te Keulen welke Zaterdag voor het eerst bijeen is gekomen, heeft vandaag een aantal com munisten veroordeeld, die deel genomen hebben aan den opis land te GeveJsberg. De bedde raddraaiers kregen elk 4 jaar eenzame opsluiting, d'e zeven andere be klaagden gevangenisstraffen van twee jam1 tot twee jaar en 9 maanden. De Pruisische Landdag. De Pruisische Landdag heeft Steger- wald (centrum) met 332 van de 388 st. en 28 blanco gekozen tot minister-presi dent. De andere stemmen waren ver deeld. Alle partijen, die Siegerwald tot mi- nister-presideflt gekozen hebben, hebben besloten den nieuwen eersie-minaster volkomen vrij te laten bij de opstelling Ia het een-uktriwting. dan «orafen-J. hriio regeeringsprogrpm en zie srnmm- steïïfng deT regeeriug. Daar de vooruitzichten voor de vor ming van een parlementair kabinet ui terst gering zjjn, zal, volgens dc bladen, Siegerwald trachten een zakemninisterie te vormen. Een voorstel van Ledebour. De Rijksdagafgevaardigde Ledebour, on afhankelijk socialist, richtte het verzoek tot den president van den Rijksdag, dit parlement zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen: lo. om dc verordening in te Lrekken betreffende het oprichten van buitengewone rechtbanken; 2o. om het te Amsterdam uitgewerkte plan van de Duitsdhe onafhankelijke partij, de En gelsche Labour Parly en de Fransche socialistische partij te kunnen overleggen aan den Rijksdag. Dr. Simons over dc schadevergoeding. Bij de bezoeken van Simons, den Duitschen minister van buitenlandsdhe zaken aan den president, den vice-presi dent en het hoofd van het politieke de partement (buiten] a ndische zaken) te Bern, kwamen ook de zaken, welke thans de aandacht vasthouden in behandeling. Nopens d'e schadevergoeding drukte Si mons de meening uit, dat Dudtschfcmid binnenkort in slaat zal rijn blijk te ge ven van zijn goeden wil. DE OORLOG IN KLEIN-AZIë. Het ofiicieete Grieksobe communiqué 7 April geeft de volgende verlies cijfers: De zuidelijke legergroep veeloor geen dooden, maar .324 gewonden, onder wie 46 officieren. De noordelijke afdeeling verloor 4000 man, van wie 600 dooden en 400 zwaar gewonden. De Elthnos verneemt uit Konslantinopel, dat, niettegenstaande liet schijnbare opti misme, de officieel*; Turkse lie kringen nauwelijks hun ongerustheid verbergen over den definitieven afloop van de cam pagne in Klein-Arië. De gematigde senatoren Stellen de op neming van Tewfik pasja voor, die bezig is met het polsen van de geallieerden om hun bemiddeling te verkrijgen, ten einde ot,-een regeling door middel van een schikking le komen. Het laatste Grieksche communiqué deelt echter mede, dat, onder overmachtigen vijandelijken druk, een aantal Grieksche troepen zijn teruggebracht naar de posi ties, die zij voor het begin mn de krijgs verrichtingen bezetten. De bladen deelen mede, dat de Koning, vergezeld door Doesmanis, Metaxas en Straligios Woensdag naar het front zal ver trekken. 1 J EX-KEIZER KARL. De Zwitsersche bondsraad heeft aan ex- lteizer Karei laten weten, dat het wenscbe- lijk is, dat hij zijn woonplaats buiten Zwitserland vestigt en dat dientengevolge zijn verblijf in Zwitserland slechts voot- loopig kan zijn. 1 Er liepen geruchten, als zou de Koning van Spanje aan ex-keizer Karei een ver blijfplaats in zijn land hebben aangeboden. Het orgaan van het Spaansche ministe rie van buitenlamdsche zaken weerspreekt ec.lifer categorisch het bericht, dat de Spaansche regeering aan ex-keizer Kare! gastvrijheid in Spanje zcu hebben aange boden. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. DE BEVOLKINGSAFNAME IN FRANKRIJK. Volgens l'Oeuvre zal de uitslag van dc volksieiting binnenkort bekend zijn. De dating van het bevolkingscijfer is alge meen, zegl het Wad, maaT ongelijk. Gemid deld zou zij 10 pet. zijn. Zoover l'Oeuvre weed, zijn er maar twee departemenlen waar 'de bevolk iig is toegenomen, heide in de Midi. De Figaro zegl, dal van 36 departe menten het gezamenlijke aantal bewoner, bekend is. Het bedraagt 12,975,094, d.w.z, 1,118,588 minder dan in 1911. Het blad verwacht, dat het zielenaantal in Frank rijk in het geheel met drie miltioen zal blijken achteruitgegaan te rijn. Aon het ministerie van hinnenlamdsche zaken acht men dit niet onrustbarend. Daar beeft men den vertegenwoordiger van de Figaro gewezen op het anderhalf miltioen in den oorlog gesneuvelde Franschen en op het dalen, tijdens de vijf oorlogsjaren, van het aantal geboorten. In dezelfde periode is het burgerlijk sierflecijfer, tengevolge van minder gunstige hygiënische omstandig heden, gestegen. Men herinnere zich de door de Spaansche griep aangerichte ver woesling). De daling van het bevolkings cijfer is dan ook thans met anders dan het natuurlijke gevolg van tijdelijke oor zaken. Wanneer het regelmatige leven in rust en arbeid hervat zal zijn, zal de thans geconstateerde vermindering gemak kelijker aangevuld worden. Aldus troost men rich in officieele kringen met deze inderdaad onrustbarende cijfers. Te Padna zijn bij nieuwe onlusten tusschen fascisten en socialisten een man gedood en verscheidene gewond. Te Reg- gio del Emilia, waar de communisten een fascist gedood haidden, hebben dc fascis ten jhet volkshuis vernield en het gebouw van; het sociaBstisch Mad in brand gesto- kenji Xte., fmancieele commissie uR den Oostenrijkschen Natiottalen Raad heelt de novelle op de inkomstenbelasting aange nomen. Zij bepaalt, dat met het oog op de vermindering der koopkracht van hel geld, de belasting op inkomens beneden 500,000 kronen wordt verlaagd en Inko mens beneden 30,000 kronen worden vrij gesteld. Paisanlt, Fransch" minister voor levensmiiidelenvoorziening heeft een prijs- sdhanl voor het vleesah vastgesteld, rtio ongeveer 25 procent lager is dan de huidige prijzen. De vleeschhouwers mogen de officieele schaal niet te boven gaan. De Action Franchise wijst erop, dat ze uitsluitend de beste kwaliteit vleesdfi be treft. Ook in Maart is blijkens de statistiek geen daling m de prijzen der levensbe hoeften in Duilsdhland ingelre icn. Verge leken mei den tijd voor den oorlog zijn de kosten van voeding, kleeding, woning, verwarming, verlichting tot hel negenvoud gestegen. Een groote film-anderncming te Londen tiet Vrijdag, bij wijze van reclame, 250,000 voet, aan stukjes geknipte film op straat verdeelen, om het publiek gelegen heid te geven, naar dc zonsverduistering te kijken. De Giornale del Popoio meldt, dat minister Sforza den ingenieur Worowiosiki, chef van de Russische missie, ontvangen heeft. Het onderhoud duurde Jang en was zeer hartelijk. Sir Arthur Griffith Boscawen, de Engelsche minister van landbouw, is bij de tusschentijdsche verkiezing te Taunton door den aitbeiderscandidaait verslagen met 12,994 tegen 8290 stemmen. De Hamburger Warte, een commu nistisch blad, is in het belang van de openbare orde en vuiligheid verboden. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag 8 April. WIJZIGING DER SUCCESSIEWET. Het amendement-Oud (gelijkstelling der echtgenooten zonder kinderen met eolit- genoofen met kinderen) wordt aange nomen met 44 tegen 20 stemmen. Het amendement De Wijkerslooth (verminde ring van het Successierecht voor groote gezinnen, wordt aangenomen met 55 te gen 9 stemmen)het amendement-De Geer (vermindering van het Successie recht voor echtgenooten met Tdnderen) wordt aangenomen met 62 tegen 2 st. De eindstemming over hot ontwerp zal Donderdag worden gehouden. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging der Leerplichtwet (7de leerjaar). De heer DE KANTER. U.L., stemt met het ontwerp in; een achtste verplicht leer jaar acht spreker nu nog niet mogelijk, evenmin als leerplicht voor schipperskin deren. Spreker dient een motie in, de re- geertng vragende, om een subsidiestelsel voor de voeding en k leeding van school gaande kinderen, De heer BAKKER, C. H., beschouwt leerdwang en ook de voorgestelde uitbrei ding als een noodzakelijk kwaad; daarom zal hij voorstemmen. De heer K. TER LAAN, S. D. A. P., ver dedigt de invoering van den 8-jarigen leerplicht; oen 8ste leerjaar is een belang der arbeidersklasse, dat de bourgeoisie niet mag weigeren aan het arbeiderskind, dat verder het onderwijs voor zich ziet afgesloten, terwijl ook de arbeiders liet voortgezette onderwijs mede moeien be kostigen, ,Dz heer VAN DER MOLEN, A.R. dient een motie in waarin wordt uitgesproken, dat hel de taais der overheid is te waken legen verwaarioozang der opvoeding van het kind, dat de taak in de beslaan de Leerplichtwet in beginsel onjuist is uitgewerkt en praoüsch niet tot haar recht komt en dat daardoor de Leer plichtwet dient vervangen te worden door 'n andere wettelijke regeling, waar door verwaarioozing der opvoeding van het kind slrafbaar wordt gesteld. De heer BULTEN, R. K., wensciit niet terug te komen op de Leerplichtwet. Hij wil uitbreiding tot 8 jaar, doch meent dat de toestanden van hel oogenMik vooralsnog dwingen tot beperking tot 7 jaar. Spr. Wenscht afschaffing van de landbouwverloven en leerplicht voor het vervolgonderwijs. DE ARBEIDSWET VOOR WINKELS EN KANTOREN. De Arbeidswet zal nu ook voor win kels en kantoren ingevoerd worden. Do voorbereiding daartoe is zoover' gevor derd, dat de voor-ontwerpen van de „werktijdenbesluiten" gereed zijn. ESN VOORSTEE. Het denkbeeld van een katho lieke Internationale mag bevorderd worden door den drang tot zelf behoud tegenover te revolutie, bet is in de groud onzen geloofsgenooten zoo verwant, omdat het de alge- meene broederschap, de eenheid van het menschdom uitdrukt, waar de Kerk krachtens baar innerlijkste wezen naar streeft. Nu is geen ge meenschap denkbaar zonder offers, want elkaar dragen en verdragen valt de menscben van nature zwaar. Maar in die offers betuigt zich ook de liefde, die eenvoudig den waren naam voor eenheid levert. Dit bleek al bij den oorsprong van onzen godsdienst. Nauwelijks had Paulus in de Grieksche wereld heidenen bekeerd, of hij begon overal bijdragen in te zamelen voor de broeders in Jeruzalem, die door hongersnood en oorlog zooveel ge leden hadden. En ofschoon de Joden aan den heidenapostel deze wel daden weinig verdienden, bleef hij trouw bedelen, waar bij maar preek te. De collecte is eenmaal een on afscheidelijk deel van den eere- dienst, zoolang bet offer van de menschen aan de Goddelijke Offe rande beantwoordt. Achter Paulus aan komt een legi oen van bedelaars, waaronder ieder Katholiek zich op zijn tijd durft scharen. Want wie van ons heeft nooit voor een of andere zaak ge pleit, gezongen, gespeeld, gewerkt, in één woord de ontelbare middelen gebruikt, die de liefdadigheid op de reclame verovert Allen bedelen we bij elkaar 0111 de beurtwe re kenen vooruit op een gift van den vragerwe zetten 't onzen buur, die aanbelt met een prikkaart, mor gen met een inteekenlijst betaald, volgens de meest christelijke toe passing van de renteleeren op geen markt rolt het geld zoo rond als op de goede-werken-beurs u de charitas. Wanneer munten, van den eenen zak in den anderen ge stoken, niet de samenleving be smetten met de kwalen van allen tegelijk, dan is 't misschien, omdat ze gezuiverd worden door verschil lende stukken, die van de eene bus in die andere glijden. Is mijn aalmoes wel goed be steed Dat is de vraag van iemand, wanneer bij aangeklampt wordt. Twijfelt u nog aan de redelijkheid of noodzakelijkheid van de vele dingen, waarvoor uw hulp inge roepen is, dan wil u wel iets hooren noemen, dat onverdeeld de belang stelling en de instemming en de toewijding waard is niet van alle Katholieken zonder meer, neen, dit zou even verdacht klinken als de aanbeveling van een boek voor ieder mensch of van een medicijn voor elke ziekte, maar van alle Katholieken, die intelligent genoeg zijn om de beteekenis van intellég» tueelen te waardeeren. Of dc lezer daarbij boort Ik zeg met den sjou wer, aan wieu 't tarief geyraagd wordt, dat ik bet graag aan uw eigen beleefdheid overlaat. Het R. K. Huisvestingscomité in Den Bosch (ja, dit is 't begin van een oud refrein, voor heel wat lied jes gebruiktwant zooals de Rijn en de Maas naar Nederland loopen, omdat ons land laag is, zoo gaan verschillende stroomen van lief dadigheid naar landen met lagen koers), 't Bossche Comité, waarvan de hoofdleiding na Mgr. Diepeu's apostolische reis is overgegaan op Mgr. Prinsen, heeft van allerlei kanten moeten hooren, waarom uitsluitend centrale kinderen ge steund werden en geen studenten. Immers, wordt cr betoogd, een kind vertegenwoordigt maar een enkel geval, maar een student, vooral een student in landen als Oostenrijk, waar verreweg de meeste ambten al in Joodsche handen zijn, betce- kent een bewegingeen student krijgt invloed op de openbare mee ning en kan bij de kerstening van zijn volk onmisbare diensten be wijzen. Dat Oostenrijk met omlig gende landen zoo beproefd wordt, is immers grootendeels de schuld van een onchristelijken of zelfs anti christelijken geest, die van boven af, door regeering en onderwijs, door pers en schouwburg, door kunst cn wetenschap is opgedrongen en he laas ingedrongen En komt het dan niet allereerst op vorming van een nieuw geslacht aan, om een vol slagen omkeer in de beschouwingen voor tc bereiden Daten we eens wegdenken wat Katholiek Neder land aan zulke leiders, hetzij door politiek of sociale actie, hetzij door literatuur of apostolaat, te danken heeft, dan voelen wij 't ontzettend gebrek aan dergelijke krachten in streken, waar de regelmatige ziel zorg niet eens hun gemis aanvult of voorkomt. Nu was 't antwoord bij de Bos sche ijveraars zoo gunstig mogelijk. Alleen bleef practiscb het bezwaar, dat de financien, waarop het Comité steunt, bepaald voor kinderen ver strekt zijn en dus moeilijk voor anderen kunnen bestemd worden. Intusscben wil bet bestuur wel de studenten tegemoet komen, door ze als begeleiders van de kinderen gratis bierheen te laten reizen. Dit is al een kostbare gunst, waarvan de Ned. Unie van R. K. Studenten dankbaar gebruik zal maken, voor zoover onze landgenooten daartoe de gelegenheid openen. Immers een Oostenrijker of Tsjech of Plongaar of Duitscher kan eerst naar Holland komen, wanneer een familie hem gastvrijheid aanbiedt. Zooveel fa milies zich beschikbaar stellen, zoo veel studenten er uitgenoodigd wor den. Enkele toelichtingen mogen hier bij volgen. Vooreerst hoeft liet vlug schrift „Facts, pleasedoor de World's Student Christian Federa tion verspreid, 011s niet den gruwe- lijken nood te openbaren van de centrale studenten, want aanvragen overstelpen onze Unie in pijnlijke hoeveelheid. De vakvereenigingen verhinderen geregeld de studenten met kan arbeid hun kost te ver dienen, wat een groot deel tocj.i moet doen. Werk heet trouwens even ldzaam als brood. In War schau wonen in één gebouw met 63 kamers wel 250 studenten, die maar half zooveel bedden liebben, weinig lakens en geen zeep en dat in een land met typhus Zoo gauw in Polen demobilisatie komt, verergert deze toestand nog In Duitscbland is een afzonder lijke organisatie „Caèritas für Aka.- demiker" gesticht door Dr. Sonnen- scliein, om „die katholisclie Intellï- genz" te redden voor den ondergang In Weenen werd Dr. Pcvnter leider van een „Kath. Studente; fiirsorge" afdeeling van het „Wiener Studen- tensekretariat" onder den priester Dr. Rudolf. In Graz heeft Prof. Ude kans om beslag te leggen op een perceel, dat in den woningnood van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1