""{LP f -li«| „QMS BLAD" P""*"""1 BUITENLAND. BINNENLAND. BlmienS&ricJscii ffieuwa No. 158 r-1 DINSDAG 12 APRIL 1921 14de JAARGANG Abonnementsprijs; Advertentieprijs: Aan alia abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200—, f 100,—, f 60,—, f 35—, f 15,—, De mijnwerkersstaking in Engel land. üe toestand in Ierland. in te jrikken. De lof der zotheid. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. Ze deugden niet voor hun ambt. Eerbiediging der huwelijkswet. DE DUITSCHE EX-KEIZERIN OVERLEDEN, Ex-keizerin Augusta Victoria. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— j Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: REDAcfiERNrEe33 493 Voor buiten Alkmaar f 2.5U iMet Geïllustreerd Zondagsblad - 0.50 hooger. Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor» uitbetaling per plaatsing f 0.60. Vandaag moet beslist worden, of de groote staking van den driebond (mijn werkers, spoorweg- en transportarbei ders) zal doorgezet worden, wat voor En geland gelijk kan slaan met een nationale ramp. Ofschoon men nog niet kan zeggen, meldde Reuter gisteren, dat een oplossing van het conflict in de steenkool-industrie 'in zicht is, meent men toch wel dat het feit, dat de pompers Zondag in alle dis tricten, met uitzondering van Fifeshirc, het werk hebben hervat, een spoedige op lossing in het vooruitzicht stelt. De toe stand was buitengewoon ernstig in enk'ele ■mijnen in Z-uid-Wales, welke thans aan groote beschadiging ontsnappen. Het is thans vrij zeker, dat in de meeste mijnen het werk weer onmiddellijk zal kunnen {worden hervat. De „Daily Herald" meldt, dat de spoor wegarbeiders en transportarbeiders hebben (besloten aan de staking der mijnwerkers inede te doen, „op voorwaarde, dat ook hunne grieven tot inzet van den strijd Worden gemaakt". Het blad verneemt, 'dat de heteekenis van deze voorwaarde is, „dat de strijd der mijnwerkers de strijd Ider spoorwegarbeiders en transportarbei ders en de strijd van laatstgenoemden de strijd der mijnwerkers moet zijn." Zoodat Eegt het blad, geen schikking kan lot stand lkomen, welke, voldoet zij de mijnwer kers, niet tevens ook de belangen van de ■spoorwegarbeiders en transportarbeiders Sn soortgelijke moeilijkheden, welke drei gen of waarmede zij thans te kampen heb ben, beschermt. De strijd zal dus gericht rijn op het belangrijke punt vannationa le regeling tegenover districtsregeling, en ten algemeen verzet tegen loonsverlagingen be'.cckenen. De „Manchester Guardian" vult dit be licht, dat zij op grond van een verklaring ■tan een vooraanstaand arbeidsleider als juist .erkent, aldus aan, dat de spoorwegar beiders zouden eischen, dat men hun pre cies verklaart, welke hun positie zal zijn Wanneer in Augustus de financieele com trole wordt opgeheven; terwijl verscheide ne tot de Transportarbeidersfederatie be- hoorendc vakorganisaties in de transport bedrijven op het oogenblik leven onder de rrees va*i loonsverlaging, en de bedienaren van handelsauto's reeds spreken over een staking op eigen gelegenheid ten gevolge Van een dreigende loonsverlaging. De correspondent van de „Times" te Glasgow meldt, dat de schade aan de 'Schot.,che mijnen toegebracht, op vijf mil lioen pond wordt geschat. De „Daily Express" rekent uit, dat de mijnwerkers in de afgeloopen week' vijf mülioen pond aan loon hebben gederfd, klat hst verlies wegens te weinig gedolven kool zeven millioen pond bedraagt, liet ver lies voor de spoorwegen, ten gevolge van het stopzetten van het steenkoolvervoer, één millioen en het verlies geleden door de verschillende getroffen industrieën, Cveneens één millioen. Verder kosten de re- -gceringsmaatregelen, waaronder de mobi lisatie der reserve, 1,700.000 pond per Week. De -ochtendbladen bevestigen het be richt, dat de regeering voornemens is een kening op korten termijn toe te staan ten behoeve van het kool'bcdrijf in de arme streken. De heer Charles Aldington, algemeen be drijfsleider van de Great Western Rail way, heeft aan den staf der maatschappij, ■naar aanleiding van de berichten dat in Augustus a.s., bij liet opheffen var. de controle over de spoorwegen, een t.ging zal worden gedaan 0111 de vóór den oor log geldende Ioonen weer in te voeren, ten schrijven gericht, waarin verzekerd wordt, dat de Great Western een derge lijke poging niet zal ondernemen en dat, zoo zij voornemens mocht zijn maatrege len te treffen, die noodig mochten blijken om de maatschappij zich te doen bedrui pen, daarover de meest uitgebreide bespre kingen zullen plaats hebben met geaccre diteerde vertegenwoordigers der beambten. De heer Aldington herinnert er den spoor wegarbeiders aan, dat zoo zij aan de sla king mochten deelnemen, hun dienstvoor- waarden hun voorschrijven, dat zij een op- zogtermijn van zeven of 28 dagen m acht te nemen hebben, alvorens het werk te slaken. de duitsche tegenvoorstellen. Met zeer groote belangstelling worden te Parijs de nieuwe voorstellen tegemoet gezien, die volgens de verklaringen van gisteren door ons gemeld, door von Si mons te Bern afgelegd, inzake de Fransche -schadevergoedingen, binnenkort te voor zien zijn. Volgens den correspondent van bet „Journal" te Berlijn zouden deze nieu- We voors lellen omvatten een voorstel tot Wederopbouw met behulp van Duitsche arbeidskrachten, een voorstel tot herstel met behulp van nader te specificeeren in- dustrieele leveringen, j/kn financieel plan lot betaling van de schadeloosstelling, die een integreerend deel ui tui ank t van hel borstel, en een ontwerp voor een interna tionale leening. Ook sprcefk'l men van een plan tot deelneming van geallieerd kapitaal in de Duitsche industrie. Maar dit is door de deskundigen afgekeurd en zal dus wel geen deel van de voorstellen uilmaken. De wijze waarop de groote meerderheid der Fransohe bladen over de te wachten nieuwe Duitsche voorstellen spreekt be wijst wel dat het er in Frankrijk volstrekt niet om te doen is militaire maatregelen tegen Duilscllïland te nemen, maar dat men zijn geld hebben wil, aldus meent de Pa- rijscüie correspondent van het „Hbld." te Parijs. Terwijl enkele bladen tocli van de rechterzijde, zooals de „Figaro", den ouden lioogharligen toon aanslaan en ge noemd blad bijv. beweert, dat de nieu we voorstellen eerst na de bezetting van het Ruhrgebied in overweging genomen zulten kunnen worden, uiten andere zich veel verstandiger. Wel wantrouwt men overal, zelfs in de uilCTSte linkschc pers, nog altijd de Duitsche politiek en verwacht men, dal de nieuwe voorstellen te ver on der de resultaten von de Parijsche confe rentie zullen blijven oin voor onmiddellijke aanneming in aanmerking te kunnen ko men. Maar men verwacht, dat ze de basis zullen kunnen vormen voor nieuwe be sprekingen. „l'Oeuvre" bevat een uiteenzetting van oen plan lot wederopbouw, dat Loucheur zou gereed hebtben. De hoofdlijnen daar van zijn de volgende: gebruik van Duitsche werkkrachten, levering van Duitsche ma terialen en betaling door Duiischland mot zijn kapilaal en niet slechts idt zijn in komsten. Ten aanzien van hel laatste punt oordeelt Loucheur niet, dat men gewoon weg Duitscli particulier eigendom zou kun nen inpikken, maar meent liij, dat men Duiischland zekere induslriecle servituten zou kunnen op-leggen. Dil laatste bestrijdt „l'Oeuvre", terwijl liet zicli met de twee eerste punten kan vercenigen. Heit is op merkelijk, dal deze trouwens geheel over eenkomen met de nieuwe voorstellen, die nnn w„r;]„.tftegjaSphjCVCU Ot deze aannemelijk zullen zijn natuurlijk geheel van de modaliteiten af hangen. Voor het geval, dal locpassing van nieu we sancties na 1 Mei loch noodig zou moeten zijn, verwacht men hier, dat belas ting zal worden gelegd op de productie van hel Ruhrgebied. Gisteren zou een onderhoud plaats heb ben tusschen Doumer, Loucheur en Du bois, den voorzitter van de commission des réparalions, over den juisten datum, waar op de commissie bel vastgestelde totaal van de Duitsche schuld zal bekendmaken en waarop zij zal verklaren hoeveel er van de voor 1 Mei te betalen 20 milliard goud marken nog Ie betalen overblijft. DE PRUISISCHE REGEERINGSGRISIS. De nieuwe Pruisische minister-presi dent S-Icgerwald heeft gisteren zijn po gingen tot vorming van een regeering voortgezet. Een-ig vooruitzicht, dat de moeilijkheden overwonnen zullen wor den, bestaat er cdhter niet; integendeel kan men uit de commentaren van de pers de conclusie trekken, dat de ver warring en de onzekerheid nog met den dag toenemen. Elke partij geeft voor haar stemmen o-p Stcgerwald een reden op, die er als een verontschuldiging uit ziet, en die door de andere partijen wordt ged-cmenteerd. Zoo hebben de so- siaal-deniocra-len Zaterdag geheel in den vorm medegedeeld, dal zij op Steger- walid hadden gestemd, nadat het cen t-rum de verzekering had gegeven, dat Stegcrwald - onmiddellijk zou aftreden als hij geen regeering kon vormen, die om-dat »e hopen, dat hij de regeering van nis is gesteld. Volgen» die conventie zal de Duitsche Volkspartij tot de sociaal1- de organisatie en exploitatie van de draad- democraten lot stand zal brengen, en de loöze verbindingen möt die landen voor 30 sociaal-dcmocrattien omdat hij zidh ver-jaren berusten bij die maatschappij, zij plicht heeft, ook de nieuwe regeering onder technische, administratieve voornamelijk uit de partijen der oude ea financieele controle van den straat. De regeering le vormen. j bedoelde particuliere maatschappij staat in betrekking tot een Engctsohe maat- Stegeiwald is een man in de kracht so'laPPIh 1 Senator Poulle zag in dazen toestand van zijn leven, 40 jaar. Hij trok, nadat 1 gevaar, zoowel voor dien Fransclnen han- 1111 het nteuMmakersvaJi had gateerd, 'dei als voor de nationale verdediging, door het land, naar vroegere Dmtoche Dfi er wx[ bank,en toesc. gewoonte, als anibuIaiiKt weidman. Tot hij zich in Miunchen vestigde - deze Bc 'p T T rX)0 zolle hij uiteen, in een Pruisische premier is geen geboren staatsmonopolie, hetwelk niet vervreemd Pruis en ook geen lid van den Prui- kan -worden, zeilfs niet gedeeltelijk, zonder sLsciben Landdag, wel van den Rijksdag toestemming van hel parlement. waar hij voorlracliten yolgde over Hij diende ten slotte een resolutie in economische vraagstukken,, o.a. .bij waarbij de regeering wordt uiigonooidigd Brentano. Onsdat hij van huis uit goed de conventie van Oct. '20 aan het parle- katiholielk vlas, sloot hij zich aan hij cte merit voor te leggen, christelijke meublelima'kers0rganisatic, I De cmderininisl-er La-ffont, die nog niet werd al gauw. voorzitter, secretiariis-g-ene- in de regeerhig was, toen de conventie raai der christelijke vakvcrcenigiugen. werd gesloten, en dus niet kon antwoor- En toen, lydens den oorlog, de Pruisische den, beloofde do conventie over te zullen regeerhig JMioefte gevoelde in het Ilec- aan de bevoegde paitamentaire renlhiuis ook een arbeider plaats tc doen commissies, nomen, koos ze daan-oor Steg-erwaïd ui-t. 1 Hayes, directeur der posterijen te Een jaar geleden is hij benoemd tot Washington, heeft ter kennis gebracht dat Pruisisch minister voor de volkswelvaart POsUieamMen. die manls van waarde Tjs vx bn zich hdrxben, zulWcn; worden gewa- bn dank zij zijn geprononceerde demo- era tisdhc neigingen, kon. hij mef de so- rnnA vJ7 Sr is levens ©en prijs van 5000 dolllar „ciarislen in hel kabinet goed overweg. i v mv j w lulHöl-oofd voor degenen, die mail-dieven strijd vut Sinn Fein, i Hr schijnen plannen bij de Fransche ij don aanvang va-n elke nieuwe week r-cg-eeri-ng in de maak te zijn voor een wordt de 1 eek-s van berichten over gevech- (j&olijkscbe stooan-boolverbmiiiug lusscher ■ten, brandstichtingen en aanslagen in Ier- Calais en London Bridge voor liet vervoer land hervat. Reuter seint dat Vrijdag Sinn van pass.lgters Cn mails. emeis een polilte-detacheinent in het De overtocht zal zes lot zeven unr duron. graafschap Limerick in een hinderlaag dusver had alleen de Bal»;vierlijn oen hebben gelokt. Hot hoofd der conslabels werd gedoo-d, terwijl drie politiemannen werden gewond. Aan de zijde der Sinn Fcincrs werden verschelden personen gedoo-.l cn gewond. Vijf Sinn Feiners, die in Liverpool te recht stonden in verband met de jongste branden in boerderijen, zij-u veroordeeld li cvuu loit dwangarbeid voor een termijn, varè»É 'i- - "rcn-Li'-tosMÓTinY vijf ew tien jaar. eenter Hprp LOON VRAAGSTUK IN ENGELAND. De medewerker voor arbeidszaken van <te „Manchester Guardian" mel-dt, dat de vakvereenigingen in schier alle indu strieën nog steeds eischen van. de werk gevers ontvangen tot loonsverlaging, en dat kt vete gevallen de werkgevers zich rechtstreeks tot hun werkvolk wenden met passagiersdienst op Londen Bridge. ...wstvarius schrijft op rijm de vol- -v.-P!1:'!! irke on verdiende afstraffing aan 'A-_to.-'.vfaaSr AmVteniamao. f biljartrazornij, O mcnschon, wórdt wijs! Komt tot inkeer! Houdt op! Bezint u! Niet verder, gij dwazen! Staat de wereld dan nog niet genoeg op z'n kop de modedediug.-'dat de Ioonen met in- i J-'aa^ tieren OB^ razen! gang van een bepaalden datum zullenDo kunst teli maar woullg' do We!0f" wordien verlaagd, zonder van te voren i schap niets, daarover in onderhandelingen te lroden. i ®16 °3^ 13 zwaar voor do magen, Bepaalde machinefabrieken hijvoorbeeld, I De held van den da» 13 de Pl«ert °P hebben bekend gemaakt, dat de oorlogs- Ioonen niel langer wettige sanctie bezitten 1 Lc03 motorfietawedstrqd-verslagen en daarom elk willekeurig oogenblik kun- 1 1)0 Kod dezOT eeuw 13 da sehop-mamalc. nen worden verlaagd, terwijl andere' Vmi den nimbus der grootheid omgeven, firma's aan haar personeel hebben doen iedoro Bcliouwbnrg-affaire staat welen, dal 2ij voornemens zijn de oorfogs- premies en loonsiverhoogingen op ©en be- DE MOORD OP DE NEGERS IN GEORGIA. Het proces tegen John Williams, den katoen-planter in Georgia, die naar men weet wordt beschuldigd een groot aantal in zijn dienst zijnde negers 4e bebtben ver moord ten made niet wegens liet over treden der wet ter bescherming tegen slavernij met het gerecht in aanraking tc komen, heeft een dramattische hoogte be de goedkeuring van de .sociaal-democra- reikt door de getuigenis ran Clyde Man ten wegdroeg. Het Centrum verklaart I ei-ng, He opzichter der negers, die ver thans, dat hel geweigerd heeft deze of klaarde dat hij z,g. op last van zijn mees- zwak, En rekt met een staatsfooi het leven, paald tijdstip in 1c trekken. Ook bij het 1)0 hero des volksi de W°ef3ne,us- einidlgen van de collectieve contracten be- t proleet, gin Mei zullen de werkgevers in de katoen- Hoo zoo n bruut van de glorie om- industrie zoowel aan de spinners tils aan etraald wordul do wevers aanzegging doen van groote 'f purper der reem van de natie loonsverlagingen. j ontkleed Verwacht wordt, dat de verschillendeMaar vraaR niet> kos 0011 aellrijver vakorganisaties zich zullen verzetten. betaald wordt! De schrijver, de schilder, de vorst van 'enkele uitzondering toelaten, deze nog verwerpelijk zou zijn, „Naar onze meening missen arbeiders in overheidsdienst ten allen tijde het recht een politieke staking, om ons nu maar bij deze laatste te bepalen. Wij zouden daar aan, volledigheidshalve, moeten toevoe gen: zoolang althans, de overheid binnen de peTken van recht en wet blijft; maar voor zulk een voorbehoud beslaat hier te lande te weinig aanleiding. Daarmede wordt aan de bedoelde cate gorie van arbeiders geen enkefl politiek recht ontnomen, maar alleen een dwang middel om de overtuiging van een minder heid aan een meerderheid op te leggen; hun wordt slechts belet misbruik te maken van omstandigheid, dat zij werkzaam zijn dn een overheidsbedrijf, d.w.z. In een bedrijf, dat het algemeen belang dient en dat niet tot stilstand kan worden gebracht, zon-der ontreddering van bet maatschap pelijk leven." Volkomen terecht stelt, naar prol. Kernkamp's meening, de overheid straf op het willekeurig verzuimen van den ar beid in haar bedrijven. „Het kan haar niet geheel onverschillig zijn, om welke reden dit verzuim werd ge pleegd, of de man wegbleef, omdat hij daarmede uiting wilde geven aan zijn poli tieke gevoelens dan wel omdat hij met zijn hengelclnb uit vissclien wou gaan; het niet op het werk verschijnen zonder een door het reglement, als wettig erkende reden is een willekeurig verzuim en behoort als zoodanig tc worden gestraft. Wie nu, met volle instemming of half tegen zijn zin, bet besluit van zijn vak'- vereeniging opvolgt om op een gegeven dag, wegens politieke reden-en, het werk neer -te leggen, die weet wat er op staat; schorsing voor één of meer dagen, met in trekking van 'het loon. Hij kan zich daar over niet beklagen, en, zoo bij een kerel is, zal hij dit ook niet doen; hij beeft zich de weelde gegund de verzenen tegen de prikkels te slaan en zal daarvoor moeten talen .Wat eenkunststuk om te staken, als je er mlSSraSÈIII dag op den koop toe hebt gehad-I Ook na de beslissing, die de vorige week te Amsterdam werd genomen, is het nog geen heldenfeit geworden, voor één dag te gaan staken." De schrijver verklaart ten slotte, dat de beide socialistische, afgetreden wethou ders, ofschoon niet onbekwaam, toch niet voor hun ambt deugden, v Immers, eenige andere belofte te d-oen en. dat de nieuwe minister-president in zijn eerste interview heeft verklaard-, dat hij een ministerie zou vormen, waarin niet al leen ambtenaren, maar ook politici zou den zitten. Dit wordt weer tegengespro ken door de sociaal-democraten, die zeg gen dal Stcgerwald zich integendeel ver plicht beeft een regcering te vormen, waarin niet alleen politici, maar ook ambtenaren zil-ting zouden hebben. Ste- gerwald zou dan ook, getrouw aan deze afspraak, .een kabinet trachten te vor men, dat hoofdzakelijk uit politici van de drie tegenwoordige regeeringspartijen zou bestaan, en slechts versterkt zou worden loor ambtenaren van betrouw bare repnbliikeinsche gezindheid. Wat is nu waaibeidf Slegerwald is inet den sbenn van afle partijen, van Hergt tot Hienimann, tot minister-presi dent gekozen. Elke partij hoeft daarbij echter een ander doei voer oogen ge had. De Duitsctwi'aitionalen h-ehiben Ste- gerwalid gekozen 0111 de verkiezing van een sociaal-democraat to verhinderen, 'de Duitsche Volkspartij in het vertrou wen, dat Slegerwald haar mede la de coalitie zal heipen, Inet Centrum onsdat hij een .Centrum-man ij, ie democraten ter in Februari elf negers heeft vermoord, wier lijken eersft in Maart zijn gevonden. Op kalme wijze vertelde getuige hoe hij de negers ter dood had gebracht. Twee had hy aan handen en nek samengebon den, ze in een zalk mdt «te-enen gebon den, en in de rivier geworpen. Een andere neger, die getuige was van bet verdrinktn van zijn kameraden, wierp zich ielf in de rivier. Manning gaf «en verslag van bet ver moorden van elk der negers afzonderlijk, en verklaarde dat zfju. meester let hein had gezegd: „Htm nek moet er af, anders de jouwe", zoodat Manning uit zelfbehoud zon hebben gehandeld. Draadloos wordt uit Aimapobs gemeld, dat Johu WilRaaw door de jury schuldig is hervonden, en tot levenslange gevange nisstraf is veroordeeld, Er fat een verroek ingediend de zaait op nieuw te bevechten, DE FRANSCHE „DRAAOLOOZE" Dt PARTICULIERE HANDEN?, Die Fransche senator GofHamne Poulle beeft onrust fat den Senaat gewekt, door zijn tnededee&g, dat eten conventie van 29 Oct. 1920 de draadtooee verbindingen met Spanje, Engeland en Amerika in han den «Mt van een portScnBere maatschappij, zonder idnt hgt gsglmfSt teastan te ten- den Geest, Zij, die scheppen voor vele geslachten, Hot spook van 't Gebrek houdt hen stadig bevreesd. En vervolgt hon in slaaplooze nachten, Do bladen besteden een regel aan kunst Maar aan sport-gelal vele kolommen, Want andera verliest d'enderneming de gunst Van de speri-overdrljvende stommen. Een kroegvlork, die handig biljart heeft goleerd, Wordt bejnicht en bebruld door die gekken, Verheerlijkt, bekranst, als een koning vereerd. En het schuim staat het vee op d'r bekken Ziehier nog oem voorwerp voor 't vader- landseh vuur, Waar de vlammen dar geestdrift in flikkeren, "k Voorspel je, we krijgen hem nog op den duur De Wereldkampioen in het Knikkeren! Krankzinnige huldigers-horde houdt op! Jtriehers, kransers, fanfare-mallotten Al krijg ik van die knokkers misschien Ik verklaar je voor ras-idioten! 'doij uirra do In den Amsterdamschea Raad heeft de Seer Wibaut, toen hij *hs plaatsvervan gend burgemeester fungeerde, aan de com munisten het recht ontzegd om zelf uit te maken, of zij al dan niet tot staking zullen overgaan. Di recht echter erkent hij wel voor- da sociaal-democraten, zijn partijgenooten. Fraaie consequentie, Inder daad. Hiervoor wordt hem te de „Amsterdam mer" duchtig de les gelezen door prol. Kernkamp, die voorop stelt, dat, si zou ook, da hest MSfeut pp. rijn )te&rjjft geen „Dit gebood hun de wet te houden en straf op te leggen aan werklieden, die het reglement hadden overtreden. Ook bij hen heeft de ambtsplicht minder zwaar gewo gen dan de Masseplicht juister gezegd: dan de parfijplicht, want al hebben zij de staking van den 8sten Juni geprezen als een daad van politieke overtuiging, men mag betwijfelen of het besluit daartoe zou zijn genomen, als hun raad ingewonnen en gevolgd- ware. Wie het wethoudersambt aanvaardt, heeft den amlbsplicht te stellen boven het partijbelang. Is dit voor een sociaaldemo craat onmogelijk dan ontbou-de hij zich van de uitoefening van overheidsgezag. De inspecteur van den Centralen Bond van P-hilantropische inrichtingen in Ne derland, mr. de Graaf, schrijft een belang rijk artikel Over „Zorg voor de ongehuwde moeder en haar kind" te „Stemmen des Tijds." Na het hoog belang van het huwelijk te hebben ge-teekend en het ontzettend gevaar dat het opkomend geslacht cn inzonderheid het jonge meisje bedreigt, tengevolge van de afschuwelijke „AiufHarung" op sexueel gelbied, zegt int. de Graaf hand uit barmhartigheidsoverwegingen de ongehuwde -moeder niet in dep steek te Ia- ten, dus de ongehuwde moeder met de ge huwde gelijk te stellen. Maar daarom moet nu juist alarm wor den geroepen, nu wij zien dat weltcmna- kers door zeer begrijpelijke eenzijdigheid- niet ontdekken, dat zeer hccgè belangen in het gedrang raken." Mr. de Graaf toont dan aan, dat het in waarheid de grootste onbarmhartigheid is zoo te handelen. Men ontneemt aan het jonge meisje de krachtige bescherming. Men ondergraaft den muur die om de on gehuwde vrouw heen stond. Inderdaad, hier dreigen ontzettende ge varen. De conclusies waartoe de schrijver komt is deze, dat de eerste fout schuilt in de wet op de ziekteverzekering. Men moet zich krachtig k-ecren tegen een ver der gaan op dezen weg en dan overwe gen wat gedaan moet worden voor de on. gehuwde moeder en haar kind. Naar zijn -meening, moet zoo krachtig mogelijk po sitie worden gekozen tegenover het kwaad dat hier dreigt. Het geldt een der hoogstf belangen van onzen tijd. „Maar als wij dan alten om de hoogste en om de eenvoudigste reden bet huwelijk in den lioogsten maar ook den eenvoudig- sten dagelijksdien juridischen zin, welke twee één zijn, eerbiedigen moeten, dan zal toch vóór alles de overheid zelve ons hier in moeten voorgaan, dan zal de allereer ste, die onze huwelijkswet eerbiedigt, moe ten rijn: de wet. En dat dreigt nu niet te geschieden. Mr. de Graaf zet dan zijn bezwaren uiteen te gen art I van de wet op de ziekteverzeke ring, die bevalling gelijkstelt met ziekte. De jonge ongehuwde arbeidende vrouw zal dus weten, dat zij verzekerd is en een nitkeering zal ontvangen van Rijkswege, wanneer zij, ongehuwd zijnde, moeder wordt. En de jonge man zal het ook weten. Met uitnemende bedoelingen, aldus de heer de Graaf, beeft men dit voorgesteld, ten eerste omdat de zaak niet gemakkelijk' te regelen viel: Men was bezig aan een arbeidswetgeving, men wilde billijk rege len de gevolgen van onvermogen om ar beid te presteeren, of dit nu is door ziekte of door -bevalling is voor de fabriek of de werkplaats onverschillig; de zaak moet voor werknemer of werkgever biiljjk gere geld worden cn daarom scheen bet beste, bevalling met ziekte gelijk te stellen; en is j&t jtenmaa] geschied, dan ligt 'het voor <le Men meldt ons: Gistermorgen 6 uur is do Duitscho ex-keizcrin overleden. De begrafenis zal te Potsdam op den Ckar- lottenbrug plaats hebben. Het lijk wordt vermoodelijk Woensdag via Doorn naar 'ribg ééh' WbUSK TOtsSaiii "xiverg«jbsaditt-©e-^dag dor be grafenis is nog niet vastgesteld. Voor do naaste familieleden zal te Doorn een rouwdienst gehouden worden. DE ARBEIDSWET VOOR WINKELS EN KANTOREN. Volgens het verschenen voorontwerp, zal voor winkels Zondagsarbeid verboden zijn, behalve in winkels die eet- of drink waren verkoopen, en alleen voor den ver koop daarvan. In and-ere winkels mag het personeel 's Zondags alleen werkzaam zijn wanneer de St. Nicolaasdag op Zondag valt; in bloemenwinkels op Zondagen, die samenvallen met Nieuwjaarsdag, of 24, 35 en 26 December; in stations-kiosken 'smongens vóór 12 uur. 2. I-n het algemeen wekelijks 32 uur vrij en één middag na 1 uur. Vallen beide rusttijden samen, dan moet de eerste 41 uur duren. 3. Voor „jeugdige" bedienden (beneden 18 jaar) en vrouwen geldt: hoogstens 8 uur per dag en 45 uur per week'; voor vol wassen mannen resp. 9 en 50 uur. Voor allen is het verboden, tusschen 's avonds 9 en 's morgens 6 uur te iVerken. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk: vóór en op St. Nicolaas (van 20 November af) en voor Kerstmis (van 15 December af), mag 11 uur per dag en 62 uur per week worden gewerkt, ook na 9 uur 's avonds of vóór 6 uur 's morgens. Hetzelfde geldt van Zaterdagen en marktdagen. 4. In elk geval 11 uur nachtrust. 5. Rusttijden. Indien tot 's avonds zes uur of vroeger wordt gewerkt, na hoog stens 5% uur minstens een uur rust, an ders minstens anderhalf uur. Bovendien worden er door het districtshoofd eischen gesteld omtrent andere en (of) langere rusttijden. (Hiervan is beroep mogelijk op den Minister). De rusttijden mogen in het algemeen niet in het werklokaal worden doorgebracht. 6. In tijden van groote drukte of bij zondere omstandigheden, kan ontheffing van deze bepalingen worden verleend, (deels door 't districtshoofd, en deels door den Minister), mits niet voor kinderen beneden 16 jaar, en niet langer dan tot 10 -uur per dag en 55 uur per week voor vrouwen en jeugdige personen en resp. 11 en 60 uur voor volwassen mannen, 7. Bijzondere ontheffing kan nog wor den verleend in bepaalde gemeenten (aan alle of aan sommige winkels), wanneer - daarvoor een bijzondere reden bestaat (bijv. een kermis). 8. Voor barbiers- en kapperszaken gel den bijzondere regels. In afwijking van 'bovenstaande bepalingen mag op Zater dag door volwassen mannen 12 uur wor den gewerkt, mits zij hoogstens 50 uur per week dienst hebben en er telkens na 5 uur een half uur rust wordt, gegeven (behoudens verdere bepalingen van het districtshoofd). Jeugdige personen, die tot de inwonende bloedverwanten beliooren (tot den 3den graad ingesloten) mogen van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens niet werken. Kapperswerkzaamheden voor tooneelvoorstellingen mogen verricht wdi--

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1