BUITENLAND. Bureau: HOF 0, ALKMAAR. - Telefoon: SK433 Fa. W. APPEL Jr. öp wedergevonden dochter Aansporing tot misdrijf, No. tS9 WOENSDAG 13 ADKIL 1921 Mdc JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH r- 1 ssOHS BLAD55 1 Abonnementsprijs; Per kwarfa(a! voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar •••••••••f 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Advertentieprijs: I Van 1—5 regels S 1.25; e!ke rege! meer f 0.25; Reclames f per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor* uitbetaling per plaatsing f 0.50. t ft n cAS a|ie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,--, f 35,—, f 15,- Ismentasre kroniek Ve Successie-belasting Herziening der Leerplichtwet. De voortgezette beraadslagingen over le wijziging der Successiewet, kenmerkten tich door een zekere matheid en weinig vuimo. Dit laatste openbaarde zich ook o de omstandigheid, dat Donderdag, reeds éven na 4 uur, weer de helft der heeren ïiet in de vergaderzaal der Tweede Kamer aanwezig was, een omstandigheid, waar- loor een stemming ongeldig moest worden /erklaard. Bij de Linkerzijde was de op- komst weer 't slechtst. In schrille tegen- stelling met het afkeurens- en betreurens waardig absenthdsme, is de interpellatie zucht der leden, waar tegenover staat, dat 'de gewone wetgevende werkzaamheden in Y gedrang geraken. Het absentheïsme schijnt intusschen zoo'n ingekankerd kwaad in de Tweede Kamer te zijn ge worden, dat zonder drastische maatregelen 'dit euvel wel niet zal kunnen worden be dwongen. De beraadslaging over de successie-belas ting werd dan voortgezet en de heer De Wyckerslooth, achtte het regeeringsont- werp in zijn voortgezette rede, ook op zich zelf, dus zonder vergelijking met andere vormen van kapitaal-heffing, onaantieme- Ijk. Spr. wees er op, dat het eenige mo tief voor het ontwerp gelegen is in den Wer.sch, 0111 den vermogensaanwas te ■treffen. Doch, zoo vroeg hij, waarom is dit ontwerp dan gehandhaafd, terwijl het eigenlijk ontwerp-vermogensaanwasbclas- ting door den minister is ingetrokken? De nood van de schatkist ten slotte, hoe hoog 'deze ook gestegen mag zijn, kan wel, zoo meende de heer Wyckersloot, een reden tot het zoeken van middelen zijn, doch kan op ziclizelve geen rechtsgrond opleveren voor het voorstellen van een willekeurig belas tingontwerp. Een geheel anderen toon dan zijn par tijgenoot, sloeg de oud-minister van Financiën, de heer Kolkman, tegen het ontwerp aan. Deze was over liet wetsont werp weliswaar evenmin opgetogen als 3e heer De Wijkerslooth, doch hij aan vaardde het met berusting, evenals inder tijd de Tabaksbelasting. Het geld moet er nu eenmaal zijn, zei hij tot den socialis- tisc'nen heer J. Ter Laan. De heer Kolk man verdedigde het gekozen percentage tegenover den sociaal-democratischen afge- 'aardigde, die met een vermenigvaildigings- iijfer had willen werken in plaats van een bepaald (voor dezelfde groep uniform) percentage aan het reeds bestaande toe te voegen, in het stelsel-J. ter Laan zou wel iswaar proportioneel de druk voor allen in dezelfde mate verzwaard zijn geworden. Tegenover dit theoretische voordeel zou echter volgens den minister en mr. Kolk man, een zóó zware belasting van groote erfenissen hebben gestaan, dat hieraan verbonden nadcclen wel den doorslag noesten geven. Van een heffing in eens bleek mr. Kolk- nan thans minder gediend dan zijn partij genoot Dc Wijkerslooth. Zeker mocht zij volgens hem niet dienen om de verhoogde succesiebelasting van de baan te werken. rrouwens, hij gaf het voorstel-Marchant net de minste kans en wenschte zijn oogen uiet te sluiten voor het feit, dat in ver band met de achtereenvolgende staats leningen en den vermaarden „stok achter de deur" feitelijk reeds een heffing in eens had plaats gehad. De lijdelijke vermeerdering van draag kracht volgens velen de rechtsgrond bij ui nemendheid voor het beginsel der lucccsiebclasting heeft bij een erfenis wel plaats, indien de kinderen van den erflater volwassen zijn en een gevestigde positie hebben, doch blijft ten eenenmale uit, indien een gezinshoofd met achterla ting van minderjarige kinderen in de kracht van ziin leven sterft. In de Succes siewet wordt aan deze wanverhouding l'Kl 'I l.l.K T( )i\ Naar hel Franscli wn RAOUL DE NAVERY,. bewerkt door Acker aan u?" „Neen, niet aan mij." „Aan wie dan?'' „Aan mevrouw de Flessigny." „Mevrouw dc Flessiguy is dood, dtl weet gij." „Gij vergist u, CaniSIos, ntovtouw de Flessigny leeft. Ik begrijp uw angst bij die gedachte; dat is een tegen standster, die meer te vreezen is dan Paul Avène, dien kan men opnieuw in de Bastiilo doen opsluiten. Maar Bis mevrouw de Flessigny een klacht indient, zljt gij verloren." „Een klacht indienen... Ik zeg u, dat zij gestorven is bij de ramp van de Terrible... En al had zij de ramp overleefd, dan zou zij in graaf Canë- los mij onmogelijk herkennen." „Zij zal u herkennen, zooals ik u herkenWij zijn beiden groote ellen delingen geweest j onze misdaad heeft Icgemoet gekomen, door een bepaling, waarbij de heffing in een dergelijk geval getemperd wordt. De heer De Geer had nu een amendement voorgesteld om, naast het ontwerp, ook het desbetreffend artikel dier wet te wijzigen, opdat deze gunstige bepaling haar waarde blijft behouden. Ook de heer Oud kwam met een be zwaar voor den dag. Volgens het ontwerp, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de weduwe van den erflater minder erft dan de echtgenoote bij diens overleden zoon. Ten einde deze mogelijkheid uit te sluiten, stelde de heer Oud voor, om in de eer ste, laagst belaste categorie van erfgena men, n.l. „3e kinderen of de echtgenoot, terwijl kind of kinderen uit het huwelijk verwekt of afstammelingen daarvan aan wezig zijn", de laatste op „terwijl" vol gende toevoeging le doen vervallen. Tegen alle drie de amendementen trad Minister De Vries in 't krijt. Tegen het amendement-De Wijckersloot'n stelde hij het bezwaar, dat de wet al aftrek kent, als er kinderen van den erflater zijn. Na eenige discussie, liet hij het amendement- De Geer aan de beslissing der Kamer over. Tegenover het amendement-Oud, voerde hij aan, dat de opbrengst der belasting bij aanneming ervan, belangrijk zou verminde ren. De oppositie van den Minister mocht echter niet baten. De drie amendementen werden aangenomen. Het amendoment- Dc Geer bad slechts twee stemmen tegen. Bij de behandeling van dc herziening der Leerplichtwet, hield de anti-vevolution- naire afgevaardigde Van der Molen, een belangrijke rede. Hij ontkende het recht der Overheid om bet volk wettelijk te dwingen tot het volgen van onderwijs en critisecrde scherp de toenemende staatsin menging in alles en nog wat, waarbij den burgers op allerlei wijze dwang word op gelegd. Van Vrijzinnige zijde, n.l. door den heer De ICantcr, mede namens de heeren Dres- selhuys, Treub, Otto, ter Hall, Rink en De Muralt, werd een motieingediend, waarbij de Kamer, op grond dat de leer plicht logisch meebrengt, dat de ouders en verzorgers niet door onvermogen om hun kinderen en pupillen voldoende te kleeden en te voeden, belet worden dien plicht na te komen, de regeering wondt uit- genoodigd een subsidiestelsel te bevorde ren, waardoor aan het particulier initia tief de gelegenheid wordt gegeven hier aan tegemoet te komen. Nog spraken de christelijk-historlschc afgevaardigde Bakker en de Katholiek Bulten. Over de beginselvraag maakte de eerste zich niet druk. Hij constateerde dat leerplicht nu eenmaal een noodzakelijk kwaad was en ging daarna over tot een bespreking van ondergeschikte punten in 't ontwerp. De heer Bulten meende, dat het bij dit ontwerp niet over een principiëele vraag ging, immers over het beginsel was reeds in 1900 beslist maar over een gra- dueele vraag. Op dezen grond verklaarde bij zich tegen het ontwerp te zullen ver zetten. Wanneer de berichlen in de „Courant", op waarheid zijn gegrond, dan be slaat er voor de justitie alle aanleiding lot een onderzoek naar de omstandighe den waaronder de brand in de Drentsche venen is uitgebroken. In deze berichlen loali heet licit, dat deze branden bijna tegelijkertijd op verschillen de plaatsen zijn begonnen, dat het uitbre ken daarvan was voorspeld. Aan de brandstichting van de zijde der verveners, zooals gemompeld is, kan moei lijk worden gedacht, omdat verschillende verzekering-maatschappijen de te velde staande turf niet meer willen assureeren. Er is in het loonoenflict in de venen op geweldige wijze gestookt. Dc revolutionai ren in ons land en hun orgaan, „De Tri bune", doen wat in hun vermogen is, om dit conflict tot inzet te maken van een strijd. Nog Vrijdag j.l. schreef het blad van Wijnkoop en van Ravesleyn: „Arbeiders van Nederland, zorgt dat van onderop, dc drang koant om op te houden met het geleuter, met liet gemier en geklier. Laat het revi'luüonnair proletariaat van Nederland iels doen. Het hoogste, dc eer van het revolnii- onaire proletariaat staat hier in Hol land thans op het spell Het woord is nu aan dc arbeiders zelf, de laksheid der leiders is geen vereont- schuldiging, er moet nu onmiddellijk wat gedaan worden. Arbeiders, kent uw plicht." 1 Die laai riekt o.i. slerk naar opruiing. Het zou dus geeu verwondering- behoeven te wekken, als een of meer revolutionairen in de venen, in een dergelijke „opwekking" een aansporing tot misdrijf had gelezen. De Mijnwerkersstaking. Naar verluidt, hebben de onderhande lingen voor dc regeling van het geschil een bevredigenden loop en is de conferen tie gisteren hervat. Maandagavond is de tweede zitting van de conferentie gehouden en toen zij uit eenging werd officieel medegedeeld „dat Evan Williams, dc voorzitter van het eigenaarsverixmd, een uitvoerige uiteen zetting had gegeven van het standpunt van de eigenaars." Een even uitvoerige uiteenzettiüg van het standpunt der mijnwerkers werd ge geven door Frank Hodges, den secretaris van het miiuwerk'ersverbond. De eerste-minister uitte den wensdh ge legenheid te mogen krijgen om deze mede- deelingen door te lezen en men kwam on derling overeen, dat midderwiji geen vet- slag openbaar zou gemaakt worden over de wederzijdsche uiteenzettingen. De eerste-minister deelde mede dat bij ook gelegenheid wenschte te hebben, 0111 de partijen afzonderlijk te ontmoeten voor er een nieuwe gemeenschappelijke ver gadering werd gehouden. Hierin stemde tiffen toe en dc bijeenkom sten hebben gisteren plaats gehad. De mogelijkheid van een staking van de spoorwegbeambten en de transportarbei ders is nu geheel ter zijde gesteld. De lastgevingen voor een staking zijn niet herroepen, maar er beslaat weinig kans op, dat zij in werking zullen treden en men ge looft, dat zij heelcmaal ingetrokken zouden zijn, als de mijnwerkers niet van meening waren, dat zij sterker zijn indien deze be dreiging gehandhaafd wordt. De omvang van de militaire maatrege len van de regeering tegen de staking kan afgeleid worden uit de cijfers van de ge publiceerde aanvullingsbegrooting, welke voorziet in 300.000 extra mannen voor liet leger en 10.000 voor de luchtwacht. De ontwikkeling van den toestand in de richting van een einrlregeling gaat bevre digend voort. De „Daily Chronicle" ver neemt dat de leiding van de mijnwerkers hare bereidheid herhaald heeft tot aan vaarding van een nationale loonsverlaging, gebaseerd op de icvcnskoslcn. Dit DiiHsckland. Dc kolcnleveringen. Bij de onderhall delingen te Parijs tus schen de commiissie van herstel en ver tegenwoordigers van het Duilsche mijn wezen heeft de commissie bepaald, dal DuitecMand ook in Aipril 2.200.000 ton moet leveren. De Duilsche delegatie heeft in een memorie op eon vermindering van da maamdelijksdhe levering aangedrongen. De Dieselmotoren. De Deutsche Allg. Ztg. meldt: De Duil sche regeering heeft op 31 Maart dedoor den gezantenraad geëisehte lijst onitrenl' het gribruilk der Dieselmotoren aan die marine-con irele-commissie overlegd. Zij omval 423 machines. Daarvan w^ren op 31 Maart vier vennieligd, daar zij onbruik baar waren. 343 voor handelsdoeleinden verkocht en ïlcrihls 755 slaan nog onver kocht., ter beschikking der Duilsche re- gecrlmg. Naar het blad opmerkt is dat liet beste bewijs' hoe dringend de Duilsche nijver heid juist deze machines voor haar her stel noodig heeft. Dc nieuwe tegenvoorstellen. Dc correspondent van de Pe!i:t Parisien te Gerève meldt, dal minister Simons te vergeefs lieefl gelrachit de Zwitserschic regoering ie. bewegen haar bemiddeling aan tc bieden ter vergemakkelijking van de hervatting der onderhandelingen mol de geallieerden over dc schadevergoe ding. f Minister Simons is gisterochtend om half tien le Berlijn aangekomen en da delijk naar hel ministerie van buitcriland- scaie zaken gegaan. Gisterenmiddag werd kabinetsraad gehouden. liet staal thans wel vaat dat Duitscih- lan-d voor 1 Mei nieuwe sdhadevcrgoc- dings-voorsiteffien zal doen. Hoe en aan wie is nog niet bepaald. Men bespreekt nog steeds hfet plan, dat DuitseSi'Iand de geallieerde schulden aan de Ver, Staten zal overnemen. Voor een officieels deelneming van de V. S. aan de scfiv'id'Cvergoedingskwes-lie is liet even wel 1100dig d'at over tie resohrtié-Ivnox, omtrent bet sluiten van vrede lusscihen Amierika.cn Duilschland, een beslissing is gevallei Daaruit is te verklaren, waar om dr, 'Stamos lnel zoo groolen ma,druk 'heeft i» gezegd, dat een reahtelreeiksclhe sc.h'yf',.: met Frankrijk noodzakelijk is. - 'QajlscheVvoc sieilen zul'len. een beroep doen o-p den rcchiOvaardig- heiidszin der wereld. Naar aanleiding van het interview kan- mog worden aangestipt, dal dr. Simons geen woorden heeft gebezigd, die op on- ecniigheiid tassdhen hem en -de andere leden van liet rijkskabinet kunnen wijzen. DE KABINETSCRISIS IN HONGARIJE. Aangezien de partijen inzake het ko- mngsvraagstók nauwkeurig omschreven, overeenkomsten hebben aangegaan, is hei voortbestaan van de coalitie en een zeer spoedige oplossing van de kabinets crisis in Hongarije verzekerd. Het kabi net Telcki blijft mei enkele wijzigingen. Een onderhoud met den ex-keizer Karei te Luzern. Jules Sauerwein, de bekende reporter vatn de Matin, heeft te Luzern een onder houd gehad mei „Karei, oud-keizer van" Oostenrijk en koning van Hongarije." Dit is geen interview in den eigenlijken zin des woords, geen precieze weergeving van Kurei's woorden, doch meer een persoon lijke indrink, vermengd m,el een aangeven van wat de keizer als zijai meening over verschillende vraagstukken te kennen gaf. Karei bezil het geloof, schrijft de man van de Ma-tin. Dat is die sleutel lot al zijn ■daden. Niet alleen is hij overtuigd katho liek en overtuigd van zij,n recht als apos tolisch koning, maar hij heeft ook een eigen politieke overtuiging, afwijikiend van 3e gangbare katholieke opvatlingen nopens midden-Europa, waarin hij gelooft. Sauerwein beschrijft hem als iemand mei een innemende natuurlijkheid, met een open blik en een edel en verin-ven voor komen, vrij van hooghartigheid, jong van uiterlijk, doch verouderd door de jongste «moties. Sauerwein moest plaats nemen in de diepste en gemakkelijkste stoel uat hel vertrek, terwijl Karei op eai gewone stoel ging zitten. De koning gewaagde ecrsl van zijn lief de voor Frankrijk en van zijn pogingen tijdens den oorlog om tot den vrede le geraken, waarbij hij ook nog zinspeelde op zijn pogingen uit Februari 1918, 11a de bekendmaking van Wilson's veerlien pun ten om met de Ver. Staten tot overeen stemming te komen. De koning vreest, dat de isolatie van Oostenrijk en Hongarije, en een mogelijke mislukking van de pogingen van de andere erfstalen om onder Ilaliaansche bescher ming nauwer lol elkaar te komen, Diritsehhuid maar al te gemakkelijk gele genheid tot revanche zullen geven. Ook in de omgeving van den keizer is men beducht voor de aansluiting van Oosten rijk bij Duilschlanid binnen korter of lan ger lijd, wat Ts'jeCho-Silovvakije van drie kanten ingesloten zon doen zijn, Hongarije tot een DuHscthe vazalstaat zou maken en Italië een lamge gemeenschappelijke grens met Duitschland zou geven, dait het lol economische aansluiting zou dwingen. Dat men te Rome den terugkeer van Karei op ■den Hongaarschen troon een grooter ge vaar achtte, kam Sauerwein zieli niet be grijpen. Door Hongarije zijn wettigen koning weer te geven, zei Karei tot Sauerwein- liad ik geineend een onafhamlcëlijike mo reels en potlllieke kradht te scheppen in dal werkzame en vredelievende latnid, dal evenzeer wars is van de sociale ontbin ding, v-eike Rusland verkondigt ais van imperialistische dwingelandij, van waar die ook komen mocht. Sauerwein wilde ook. Karal's meening weten over een staat, die Beieren, Oosten rijk en Hongarije zou omvatten, waarop de koning antwoordde, dal zijn streven zich niet tot een vreemd land uitstrekt. Aalteer dit antwoord, zegt Sauerwein, steekt ook weer een diepgaande kennis van zaken. Dit .zou slechts een schrede zijn c,p den weg naar de inlijving bij Duitsclitond, een comódie „door Lmden- dorff zelf te Miinclien geleid". In don loop van het onderhoud ge vaagde Karei van den droevigen indruk, welüse Weenen op hom 'gemaakt h plaals vail het oude Weenen, zoo vroolijk levenslustig en vooral zoo eigenaardig, zoo zuiver Ooslenrijksch, is een somber stad gekomen, waarin iedereen met zorg liet lol van den volgenden dag schijnt te ver beiden. Hot overige Oostenrijk had op den gewezen keizer den indruk gemaakt, geen oogen landaard meer te bezitten. Aan dc stations zag hij volksweersoldaten in buitengewone uniformen, gendarmen nset Pruisische helmen en Ilaliaa.nsche sta tionschefs. „Hoe wilt ge, zei hij, van een zoo ontredderd en ongelukkig volk, weer standsvermogen verwachten? Veten schij nen steum te zoeken bij het buitenland, die dat zeker niet zouden doen als zij liet in eigen land konden vinden." De koning sprak, toen de politieke vraagstukken afgehandeld waren, ook over zijn verblijf te Stóm aan Anger, te mididen van een geestdriftige bevolking, dat heim in zijn zorgelijk bestaan, vol teleurstellingen een versterkend Mohlpunl zal blijven. „Zelfs in Oostenrijk, zoo voeg de liij er aan toe, ondanks de bewaking, waaraan zij bloot stonden, groetten mij vete burgers, een groet, die mij om zijn besclieiidienheiid des temeer trof. Achter hot cordon der troepen brachten de offi cieren mij den militairen groet. Ik voelde de trouwe liefde van velen." Ten stekte' sprak de koning weer over Frankrijk, Sauerwein vindt daarin aanlei ding lot mee-deeling van een teekenend staaltje vam Karal's inzicht in de Franschc toestanden, dat hij na het onderhoud van andere zijde beeft vertnoonen. Toen Karei, nadat hij den troon bestegen had, voornemens was Frankrijk vredes voorstellen le doen, spraik hij er helaas, zegt Sauerwein Czomin over. Deze .Stelde liean voor Caillaux in den arm 1e nemen, een mam, die zeker nog weer eens aan het roer zou kernen. Alle drukwerken zender uitzondering. BRSflST PSUE. „Als dat gebeurde", antwoordde. Karei, zou hij er toch niet blijven, want hij is niet de vertegenwoordiger van Frankrijk, waar mee ik blijvende vriendschap wil sluiten.' Ik zal mij daarom richten lo! lieden, die Frankrijk werkelijk vcrtegcnwoordligen en jj' ook in de toekomst het vertrouwen van hun land zulten genieten. Dat is dc eenige eerlijke weg." Er meet een correspondentie bestaan, welke vatn dit verschil van inzicht getui genis aflegt. GEMENGDE BUITENSL DE- RICHTEN. AMiER IK AA NSCHE BELASTINGEN. De Daily Telegraph vcrnecsnt uil New- York, dat om Ie gemoet te kouten aan den vrijwel algomeencn eüsch 01111 de oor- tegswijistbelaktimg in le trokken in het Amerikaansche Huis vam Afgevaardigden een wetsontwerp is ingediend, d'at de strekking heeft een recht van één proeent te heffen vam alle vertkoopeii. Men schat ■dat een dergelijke belasting ongeveer 600,000,000 p.st. 's jaaTS zal opbrengen. Ook wordt voorspeld dat deze belasting populair zal zijn, daar het opbrengen er van nauwelijks geveeld zal werden. In arbeiderskringen is cell ter verzot tegen die belasting, wijl zij maar verhou ding sterker zou drukken op de armen, d'an op de rijken. De Franschc minister vam justitie, heeft een wetsontwerp ingediend, waarvan de strekking is kwetsing der goede zeden op het tooineel te beletten en delicten, be et erven door middel van redevoeringen, dialogen, zang, kreten of bedreigingen in hot publiek geuit, door advertenties of modedeelingen in het openhaar, dde in Strijd zijn met de goode zoden, naar de coTrectiionoe.le rech'lGximlk te verwijzen. Tot dusver werden die misdrijven, wan neer zij woorden betroffen door bet hof van assisen berecht, wannéér zij gezongen .„.UgtjoXfirg door de oorrcolioneele rechtbank. Miüfaster Bonnévay wil nu al deze delicten naar deze laatste rechtbank verwijzen, wal een snellere bereelh'ling en waarschijnlijk meer zekere vwoordeeling ten gevolge zal hebben. De berichten over bosohbramden in Zuid-Framlkrijk komen dii't jaar vroeg. 'Uit Toulouse wordt gemold, dat er in de pijmbossdhen in de streek van Allons (Lot- en-Garonme) dagen lang een brand gewoed hoeft, die aanvankelijk groote ongerust heid heeft gewekt. Er zijn meer dan 800 H.A. bosch verwoest en de schade beloopt meer dan twee miliioen. Vier huizen, een loods, drie zagerijen, een massa gezaagd 'hout zijn mee verbrand. Yeei dieren zijn oangekoimen en twaalf gezinnen van hars- af kappers zijn broodeloos geworden. Naar de Daily Mail uil Washington verneemt, is een directe telefonische ver binding tot stand gebracht tusschen New- York en Los Angelos en tusschen New- York en Havana. Ook mot we lusscenhge- legen steden kan worden gesproken. Presi dent Harding te Washington, heeft gespro ken met den president van Cuba, die zich te Havana bevond. De stemimen waren dui delijk verstaanbaar. In een hotel te Essen zijn twee koop lieden uit Recklinghausen, die ruim 200 geheime recepten van de bekende klcur- stoffeiifabriek Braum ie Quedlitiburg voor twintig millioen mark in liet buitenland wilden verkoopen. ingerekend. De recepten waren afkomstig van iemand, die in de fabriek had gewerkt cn ze had weten af te schrijven. Op Helgoland is een kruitmagazijn in de lucht gevlogen. Drie mensebcn zijn ge dood, een zwaar gewond, c-en wordt ver mist. Hilton Young zeide gisteren in ant woord op een vraag in liet Lagerhuis, dat de geheele schuld van Engeland aan Ame- vreeselijker gevolgen gehad, dan wij eerst Iconden meenenGraaf Humbert, wan f 10 pig zijn vrouw en kind verloieu te hebben, verliet bet KoningsciJtand en men beeft nooit meer van hem ge hoord Zijne vrouw, door een won der van de schipbreuk gered, heeft het verstand verloren, toen zij DoloTe-s niet meer hij zich vond. Tien jaren is zij krankzinnig geweest, zooals ik tien ja ren gevangen was. De misdaad drukt mei gelijk gewicht—op ons beiden, gij hebt gezorgd, dal ik de mijne heb uit geboet. La ten wij thans het overige regelenTerwijl gij genot had van uw afschuwelijken diefstal, werf jk door wroeging en lijden getroffen Als ongeloovige en booswicht de Bas tille ingebracht, ben ik er als boet vaardige uitgekomen. Gij moet herstel len... Cabarou, ik eisch zulks. Ik doe dal, omdat de eerste die mij een aal moes gaf, gravin Flavienen de Fles signy was." „Dus hebt gij mij alleen hier doen komen om restitutie van mij te ei- ■sehen „Mevrouw de Flessigny is arm, gij zult haar hare twee pakhoen terug geven." „Paul Avène, bij dat alles is slechts één ding jammer „Wat dau?" „Ik geloof niet aan de verschijning van mevrouw de Flessigny, Het is in uw belang na tien jaren een vrouw naar voren te brengen, wier trekken ecnigszins gelijken op die van. gravin Flavienn; en die krankzinnige te over reden een rol te spelen in uw ellendige vertöom.Hg, maar ik val zoo gemakke lijk niet in den strik. Gij spreekt er van nfij te verderven? Beproef het; met mijne milliocnen 'bezit ik een in vloed dien niemand kan weerstaan en die door n met kan gebroken wor den." „Dus gij weigert terug te geven?" „Ik "weiger de dupe van een be driegerij te worden." „Ik zal u dus schimmen moeten doen zien om u te doen gelooven?" ,Jk ben sterk Van geest, schimmen maken mij niet bang.'8 „Goed," reide Paul Avène, „Spreken wij dan over Dolores. Hebt gij nooit in uw leven van weelde en pracht gedaclit aan dat schepseltje, dat door ons in bet woud der Ardennen verlaten js?" -Nfloit" „Welnu, ik, in de eenzaamheid mij ner gevangenis, heb altijd dat engel achtig gelaat voor mij gezien, haar angstkreten hebben altijd in mijn ooren weergalmd," „Een kwestie van zenuwen," zeide Cftnélos. „Wilt gij naar Engeland gaan?" „Hoeveel biedt gij mij aan?" „Veertig duizend gulden." yDaf js m'ets. Een medeplichtige, be handeld zooals gij mij behandeld hebt, uit den weg ruimen voor voertuig dui zend gulden. Neen, Canëlos, alles of niets. Ik heb mijn prijs genoemd. Twee millioen." „Hebt gij mij nog iets anders te zeggenr „Voor heden niets." „Gij begint dus den strijd?' „Nog niet. Jk geef u nog acht dagen uitstel." „Gij zult heden sterven," schreeuw de Cenélos. En op Avène aanspringend voor 'hij den tijd had zich te verdedi gen, gaf hij hem twee dolksteken. „Hulp," riep de getroffene reutelend, Canëlos' schopte zijn medeplichtige mei den voet op zijde en liep weg in de richting, waar hij een oogenblik vroeger zijn paard gelaten had. Op hetzelfde oogenblik verscheen het hoofd van Grand-Hunier hoven den pul. „Drommels," riep hij uit, „de senurk heefl hem gedood." „Nog niet,' antwoordde Avène hiel zwakke stem, „Gij hebt hel gehoord en gij zijl getuige. Als ik sterf zal zijn straf niet op zich doen wachten...." De matroos droeg het lichaam van Paul Avène naar den rand van den pul. „AYal moet ik doen vroeg hij zich af; de vlakte is eenzaam, J?ën hulp is' le wachten...." „Verbind voorloopig mijne wonden," antwoordde Avène, ,,en als gij er de krachl toe heb draag mij dan weg." Grand-Hunier volgde dien raad, en ria het bloed, dat uit de twee wonden vloeide, gestelpt te hebben, nam hij het beweginglooze lichaam op zijne -schouders. Hij was sterk en droeg dien last zonder moeite. Toen hij een der slagboomen van Parijs doorging, vroeg een soldaat van de wacht: „Wat draagt gij daar?" „Een onverbeterlijke dronkaard." Daar dc zeeman den gewonde, niet naar zijne woning durfde te brengen, ging hij .een naburige herberg binnen, verhaalde dmv dezelfde geschiedenis en liet zich een kamer geven. Een uur later opende Avène dc oogen. „Ts hst ernstig?" vroeg hij. „Ik moet leven, mevrouw de Flessigny heeft mij noodigZoek een geneesheer voor mij, die mij binnen drie dagen op de been helpt. De strijd met Canélos is be gonnen. ik wil sterven als zijn slrai' maar spoedig op mijn dood volgl.*' I)e waardin liet aanstonds een ge neesheer halen. Na de dubbele wond beschouwd te hebben, maakte deze cc 1 weinig bemoedigende beweging en zei- de: „Ik sta voor niels in. het geval is ernstig. Als 'gij zeer kalm Wijlt en geen enkele beweging maakt, tal ik u misschien kunnen redden." „Wees gerust, dokier," antwoordde de gewonde, ,.ik wil genezen." Toen do geneesheer vertrokken wes, vroeg Grand-Hunier: „Moet ik mijnheer den burggraaf waarschuwen?' „Wacht tot morgen, ik voel mij zeer zwak. Tegen dien tijd z-al ik, wnt meer krachten hebben cn overwegen welke middelen wij moeten aanwenden om dien ellendigen Cunélos zeker ten val te brengen." A jtVordt vervolgd/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1