w O BUITENLAND. X, Kassiers. Q spsipingen lel on, iarkt No. 160 DONDERDAG 14 APRIL 1921 14de JAARGANG „OH5 BLAD55 Het consumenten belang De Mijnwerkersstaking. RICHTEN. FEUILLETON De welergevonden dochter i van utdea Is, >bru a*- plas. fl.13 plra. X30 0 O 0 X86V2 r87 i86l/s 183 183 183 0 0 0 42 44 o 0 Q 0 O x6x O O *9S *94 O «16 »i8 O 431 433 O 0 3<>5 0 13 *33 *33 0 468 182 *8? 0 O 0 9/VJ 97 V 0 0 7 O O 55 0 0 50 O 0 0 0 0 0 0 0 O 73 O 0 0 O O 0 0 0 0 0 O O O 0 0 O O 0 O 0 O 0 0 O .0 0 O O 0 O IVa neden k4.671/5 ^_20.47K i -21.27.H i - 0.871/5 3II.3I 6—2.831/., ItVAARTLIJNEN. ■IJ. NEDERLAND. IN arr. 12 April V, Java INED. STB. MIJ. 11 April v. Algiers n. r. 11 April van Valencia Ir. 12 April van Bordeaux |I2 April van Atiisferdai vertr. 12 Aeril v. A'uv |ordcaux. lertr. 12 April van Huil Rm 12 April van Amsterdam 11 April v Pasoges n |rr. 11 April v. Bordcaui arr. 10 April van Bar- HOLL. LI,O YD. Ir.) verlr. 11 April van pi (thuisr.) arr. 11 April (thuisr.) vertr. 11 'April (uitr.) vertr. 10 April lico. (thuisr.) pass. 11 Arpil I. 8 April v. Amsterdam lus. 1 (uitr.) arr. 11 April te PST-IND. MAILDIENST. VD—AMERIKA LIJN. I) arr. 8 April te Zanzi- |uisr.) verlri S April van 3—"AMERIKA LIJN. SDIJK, v. Rotterdam 11. en N.-Orleans, pass. li jat. Ouessant. v. New-York 11. Rolter- April 8 u. 45 nam. V, bi, 15 Apill. Vee. 20ó jn le kw, f2.90, 2e kw. f 2.20 per K.G.; 211 uuch- f"ï-i24 per stuk; OtiO le kw. t" 1.70, 2e kw. sehooo. gewicht, bi, 13 April. De aanlap .varen heden onveranderd Iding. li 13 April Aangevoerd 1-to lie kw. f'73-77, 2e kw. Is merk f72—79. Handel 15 April. Alkm. Export- .teïen 1521, rabarber er 100 bos; aardappelen kien f7.50—7.90 per 100 !S ro.57—f0.95 per bos; —8.20 per 700 stuks; prei radijs 11.20—0.80, raapste- |iü. selderie f 11.9010.10, bosspinazie 1' -1.90—7.10. V NOORD- Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f Voor buiten Alkmaar2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad - f 0.50 hooger. Bureaus HOF 6 Advertentieprijs: Al IffMAAP Talli'isifrtif'm" ADMINISTRATIE No. 433 Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames ALrvïVsAAri» redactie NO. 633 per rege[ f0 75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor- uitbetaling per plaatsing f 0.60. 11- j._j.i.m—1t ton i f oorv f mr» -f Ptr\ f ••ia ia Als er ééne zaak is, waarop 111 dit overgangstijdperk de aandacht moet worden gevestigd, <lan is dit het consumenten belang. Uit voorname bewegingen van al gemeen belang willen wij hierop de aandacht vesligen. Niet met het doel om ook maar één steen af te breken. Alleen omdat onze dagelijksclie on dervinding tot spreken noopt Ook omdat de sociale eti econo mische architecten bij den maatscliap- pelijlcen ombouw hieraan meer dan gewone aandacht moeten schenken. Wij hebben onlangs bij de behan deling van een onaangename kwes tie in onzen Gemeenteraad gesproken van complotlerie. Wij hebben er zeUs bij gezegd, dat wij de houding van de betrokken groepen, en van degenen die hun tot die houding inspireerden, afschuwe lijk vonden. Wij welen dat die open lijke gemoeds- en verstanduiUug ons door meerderen kwalijk is genomen. Wij hebben echter niet begrepen waarom. Want tol nog toe werd het uit spreken van een meening gebaseerd op de waarheid en niets dan de waar heid als een te respecteeren daad beschouwd. Die overwegingen hebben ook ge golden toen wij besloten onze, in de volgende regelen geschetste ervaring, in nog wijderen kring uit le dra gen. Men heeft getracht onzen socialen arbeid, waarbij wij poogden arbei ders uit een vak, waar geeu arbeid meer was, tot een ander vak, waar zich groote perspectieven openden, over te bvougen, onmogelijk te maken. Alleen omdat men het groepsbelang voel hooger stelde dan het algemeen belang. Terwijl de uitwerking geen andere was, dan dat het algemeen belang, vooral belichaamd in het gebruikers- en verbrnikersbe'ang, grovelijk werd over het hoofd gezien. Wat toch is het geval? Onze Noodschool was bezig man nen 0111 te vormen die in het sigaren- vak overcompleet waren, tot houtbe werker (timmerman,) metselaar en schilder. Bij den opzet had niemand tegen het leerplan bezwaar. Ook niet de vertegenwoordigers van de plaatselijke bouwvakorganisaties, Later, bij de middenperiode der twee de groep, kwamen van het Hoofd bestuur der Werkliedenorganisalie be zwaren tegen het omvormen van werldoozen tot schilders. Men motiveerde zijn beklag op grond van werkloosheidsslalistiekcii uit het verleden (toen n.b. de bouwnij verheid voor 'n groot deel stil lag) dat dit bedrijf geen gebrek had aan krachten. Wij richtten het oog op de werk- inogelijkheden der toekomst en be sloten door te .gaan. Over 1 - ie conclusie kan men vau meening verschillen, in elk geval trof de weerlooze omgevormden geen ver wijt. Wij bouwden betonwoningen, met bet voornaamste doel om de omge vormden de kans le geven daar p.rak- tisch le loonen wat zij konden. Omdat de te leveren arbeidshoo- veelheid van deze nog geen volle 100 0/0 krachten niet of moeilijk was te meten, lieten wij dien bouw niet in aanbesteding maar in regie uit voeren. Wij gaven het werk aan een ondernemer welke de beschikking had over ecu finaa 1 bouwbedrijf. Timmerfabriek, bouwerij, schilders- drijf en lo-odgietersbedrijf. Tot aan het schilderwerk stoom den wij, ondanks alle moeilijkheden door. Bij het schilderwerk kwamen de moeilijkheden in des te grooler vorm'. De uilvoerder mocht van georgani- seerdeu schilderspalroons en gezellen niet schilderen. Het schildersbedrijf loch is sterk georganiseerd met wederzijds verplicht lidmaatschap. D 1 /uitvoerder moclit, omdat zijn schildersbedrijf geen hoofd maar anex bedrijf was, geen lid worden van de Schilders patroonsorganisatie. En, de mannen onzer Noodschool werdén niet als lid van de bouwvak- organisatie toegelaten en konden dien tengevolge niet bij georganiseerde pa troons in dienst komen. Hadden wij niet met bovenmenschelijke middelen die complotterie op zij ge duwd onze huizen hadden nog onge- schildcrd gestaan en onze omgevorm den hadden wederom naar de Sleun- achteruit. 'sB. Dat hiermede hel belang der gebrui ker-s èn als toekomstige bewoners en als belanstingbelalers (want deze toch fournecreu de steungelden) (en zeerste gedupeerd waren geworden, spreekt van zelf. Wij halen nog een ander voorbeeld aan. Vctorop zetten wij, dat -wij ieder, -s?é»4 maar vooral de arbeidevs, een goed bestaan gunnen en al wat bun toe komt. Men gelieve hierbij ook (e beden ken, dat gebouwd wordt aan wonin gen krachtens de Woningwet en dat elke ongemotiveerde opdrijving den huurprijs van clo toekomstige bewo ners (arbeiders) verhoogt. Zonder te stucadooren zijn de wo ningen moeilijk bewoonbaar le maken, Ergo werken thans in de huizen de stucadoors. Het loon varieert zeker van GO tot 70 gulden per week bij een 45-urige werkweek. Den 7en April werd echler in de plaatselijke bladen geadverteerd, dat aan woningbouw le Deventer voor stucadoors f 80 per weck werd ge garandeerd. Wij hebben ons de vraag gesteld, welk een uitwerking moest dit aan bod weer hebben op de afwerking van ons bouwwerk en op den finan- cieelen uitslag van liet dak, hetwelk wij bouwen boven het hoofd van. an dere arbeiders, die liet met veel mini- der moeien doen. Het belang van den gebruiker, den toekomstigen consument, is hier we derom in groot gevaar. Wij hebben ons de vraag gesteld of wij in die steeds dreigender wor dende gevaren moesten en mochten berusten. En ons antwoord is volmondig: Neen Wij gaan thans, ter bescherming van de gebruikers en verbruikers, een methode toepassen en met spoed, 0111 ook stucadoors te vormen. Wij zien de bergen moeilijkheden al weer oprijzen, en wij zien ons door meerderen al weer gekwalificeerd en gediskwalificeerd. Daarvoor zullen wij niet terug schrikken. En nu als slot nog een andere mededeeling. I11 een ander eveneens gesloten bedrijf, werd ons onlangs door een firma le kennen gegeven, dat zij niet beneden de officieel vast gestelde tarieven mocht werken en dus op dien grondslag betaling moest eischen, maar dat er toch op een andere manier „nog wel iets aan te doen was!" Wij hebben ook toen gezegd, dat wij gruwen, van die complotterie, een ander woord kunnen wij er niet voor vinden, en zulk een posilie afschu welijk vinden. Op die manier zullen de belangen van de consumenten gruwelijk wor den gedupeerd en een rooftocht op hun zakken worden ondernomen. Wij achten het zeker de moeile waard om de hier gesignaleerde mis bruiken publiek te maliën. Wij hebben steeds naar besle we ten onze krach len besteed om de maatschappij zoo bewoonbaar moge lijk te maken. Wij hebben een half menschenleven gegeven, om met onze bescheiden krachten te vechten tegen de bergen onrecht, die speciaal in het verleden den arbeiders is aangedaan. Maar daarom ook meenen wij recht en plicht te hebben, thans te spreken. Want de grove verkrachting van der consumenten belangen, die hier en daar dreigt systeem te worden, brengt een niaatschappelijke ordening, geba- M. KRIJGSMAN. De toestand is weer ernstiger gewonden, nu de mijnwerkers Dinsdag de voorstellen der regeering hebben verworpen. Het groote geschilpunt tusschen mijnwerkers en mijneigenaars is dit, dat de arbeiders geen regeling der loonen willen volgens de districten, terwijl de mijneigenaars niet vam een nationaal loon wdlten weten. De regoering heeft nu getracht tu&sctoen deze beide standpunten te bemiddelen. Zij er kent de bezwaren tegen een nationale loonregeling en wil dus ook een regeling volgens de districten, maar zij naderde in zooverre het standpunt van de mijnwer kers, dat ze de beginselen voor die dSs- triotsgewijze loonregeling nationaal wilde doen vaslsteffien. En die regeering zon in dien! men zulk een oplossing zou wilien aanvaarden, dan bereid zijn voor de dis tricten, waar de loonen het meest zouden moeten worden verlaagd-, teneinde ze met de opbrengst dier mijnen in evenredigheid le brengen, een subsidie te geven, opdat da noodzakelijke loonsverlaging meer ge- Mdelijk zou kunnen geschieden. Doze voorstellen nu zijn door de mijn werkers verworpen en de leaders der mijn werkers dringen er nu op aan, dat de leden vam het Drievoudig Verbond, spoor wegpersoneel en transportarbeiders gevolg zullen geven aan het door hen genomen besluit om in staking te gaan, als de on derhandelingen mochten! mislukken! De spoorwegbeambten en de transportarbei ders echter zoeken blijkbaar nog naar een uitweg en 200 is dus de staking, die op Dinsdagavond was vastgesteld, niet door gegaan maar uitgesteld. Vermoedelijk zul len de leiders van spoorwegbond en transpo-rtaibeidersbond nog naar een com promis sturen. De heer Thomas immers verklaarde nog dezer dagen, dat hij vol strekt niet bang is om slag te leveren, maar dat hij toch maar liever zonder slag een oplossing zou zien. Onder de mijn werkers echter is men wat vuriger ge stemd. Niettemin is er Vermoedelijk ook met hen nog wel te praten, als de andere leden van 'het Drievoudig Verbond een kalmeerenden invloed willen oefenen. De medewerker voor arbeidszaken van de Ma-noli. Guardian" meldt, dat de mijn werkers, ofschoon zij de instelling van een nationalen wiivslpot edscben, niet staan op do betaling van uniforme loonen voor alle st'oenkooldi'sitrielen. De werkgevers be taalden vóór den oorlog reeds onderling versohfi-lteride loonen in de v-erschifflende mijnstreken en de mijnwerkers koesleren niet den wensch dat deze verschillen wor den opgeheven. Maar wat zij vragen is, dat de vóór den oorlog districtsgewijizc be taalde loonen, plus aan hen distootsgewijs toegekende -percentages, als grond-slag zul len worden genomen,, terwijl .verhooging van het loon uniform geschiedt voor alle districten. Ten aanzien van deze zaak, voegt de medewerker hieraan toe, schijnt groot mis verstand le heersohen. Do mijnwerkers zouden wel voor elke groep vam arbei ders een nationaal loon wenschem, doch zij erkennen dat dit op het oogenhlik -rM mogelijk ,is. Zij hebben daarvan -in het be staande geschil dan ook nooit ©en quaewtie gemaakl. Zij erkennen dat zij daaraan in verband met de versaliiMenide kosten. en omstandigheden piet kramen vasthouden, tenzij de mijnen in één hand waren, of ondier slaatsoppeiheheer stonden, doch zij toonden vol, dat ©en nationale loonraad in slaat zou zijn, ook zonder eenvormig heid een redelijk md-niimumloon aan alle mijnwerkers te verschaffen. Reu ter méldde gisteren nog: Ofschoon de positie zeer ernstig is, beslaat er toch nog hoop, dat het ergste vermeden zal ÏV/jmen worden, c Ajiej, i iiShés kringen verwacht, dat de „-tripte afflian-tie" een poging zal doen om de brug tusschen de mijnwerkers en Downingstreet weer te slaan. De Londensche briefschrijver van de „Manchester Guardian" zegt, dat de mijn eigenaars nog steeds gekant zijn tegen een •natioiiaten Winstpot, thans te meer, daar zij al weer in slechtere conditie zijn dan dn Februari, en wel tengevolge van de voortdurende daling der steenkoolprijzen. In het algemeen zijn de prijzen in Januari, Februari en Maart elke maand met twee shilling per ton gedaald. Zij zijn van oor deel, dat de percentage-verhoogingen feite lijk hooger zijn dan de winsten van Fe bruari godoogden. Het percentage recht vaardigde toen volgens de eigenaars een verhooging van 47 pGt. van het loon, dat in 19X5 wrerd betaald, terwijl zij 55.8 pCt. aanboden en afstand deden van hun eager win stpereentage. O f f ici eel w o rdt gemeld, dat de Triple Alliantie heeft ver klaard, dat de algemeene staking ,V r ij d a g a v o n d 10 u u zal worden afgekondigd De „Triple Alliantie" heefit Maandag avond een door de presidenten en secre tarissen harer leden geleékend manifest uitgegeven, waarin zij zegl, dat zij aan de mijnwerkers alien mogelijken steun zal verleenen en zoo geen voorstel wordt- gedaan, „dat hun collega's i.11 die .triple alliantie" meenen te kunnen aanraden om te aanvaarden", de spoorwegarbeiders en transportarbeiders het werk zullen neerleggen. Verder zegt het manifest, dat de georganiseerde arbeidersklasse „geen inbreuk op den levensstandaard des volks zal gedoogen" en tof het uiterste alle aanvallen op die vakorganisatie, die dezen levensstandaard verdedigt, zal weerstaan. Het manifest betoogt, dal niet de arbeiders, doch de premier en de re geering het leven dier natie bedreigen, en dat de „trippple alliantie" genoopt is „logen haar zin, doch onweerstaanbaar" de conclusie te aanvaarden, dot de be staande regeering niet een onpartijdige arbiter is in ondcithanidéliiigicn in die in dustrie, doolt een „actieve, zij het gehei me partijganger'. Het manifest vtrmddt daarna de geschiedenis der sleenkoleniii- duslrie sedert 1913 en b es-cll uikti-gl de re geering van trouwbreuk. In verscheidene deeHen van hot Rhondi- dadal hebben diestal en plundertochten plaats gehad. Arbeiders hébben hel hout werk uit die mijnschachlen gehaald en boomen gekapt, om zdeh op deze wijze ie voorzien van brandstof, en steenkolen uit spoorwagons ontvreemd. Verder zijn honderden mannen en jongens in enkele deelen van het Rhonddagebied bezigimet kingen in enkele fabrieken. De conferentie had voorts ten doel, hel verzoek der werk gevers le bespreken tot eert algemeene ver laging van de loonen in de gehceie indus trie. Toen de conferentie nu bijeenkwam, vroegen de werkgevers aan de vertegen woordigers der vakvereenigingon, of zij bereid waren, tol een algemeene hervatting van den arbeid in de fabrieken, waar hel werk was neergelegd, ie adviseeren. De vakvcrecnigingsvertegenwoordiigers weiger den echler, zich daartoe bereid le verkla ren. -De werkgevers gaven daarop te ken nen, dat, naar hun meening, daardoor een ernstige toestond ontstond, dat de samen stellende deelen van de palroonsfederatie hun volle bevoegdheid had gegeven om handelend op le treden en zij onverwijld hun houding zouden imoeten overwegen. Zij sohorslen daarop de conferentie zon der dat het vraagstuk der loonen was be sproken. In vakvereenigingskringen gelooft men nu, dat dit beleekent dat een ernstige cri- sis, waarbij de loonkwestie onvermijdelijk het methodisch houwen van slcenlkoo uit het voornaamste punt van strijd zal wor de te voorschijn komende steenkoollagen j tl' op de heuvels. In sommige gevallen ^MENGDE BUITENL. BE- wordt het werk verricht door georgani seerde ploegen van 's morgens vroeg tot zonsondergang. Vele arbeiders, die op deze wijze kolen winnen, benutten zeniet EEN GEHEELE STRAAT VERKOCHT. De „rue Edouard VU", een kleine zij alleen len eigen behoeve, doéh vinden Mraat van de groote Parijsdie Boulevards onder hun te-ren ook gereed© -koopers. - u °"n f EdoMri VII, om zijn theater van den zelfden naam NIIEUWE DU1TSOIIE TIEGiENVOO-R- zal eeri radicale verandering ondergaan. VOORSTELLEN. Een bank, do „Soeiété Générale", heef; Dinsdagmiddag kwamen de Duiitsclie het hotel en verschillende huizen opge- rijiksmmistors voor een interne bespre- kocht om haar kantoren daarin te vesti- kdng bijeen. Men li-ield zich bezig metgen. alle hangende kwesties en natuurtfijlk ooik Het hotel zal op 15 Mei gestolen iwor- met de sanctie en de maalreg-cfcii, welke den, en alle bewoners, wier huurcontract de Duiitischc regeering binnenkort zal afloopt, hebben aanzegging gekregen 0111 moeten neuicn. Minister Simonis sipralk' hun woning onmiddellijk te verlaten. Het personeel van het hotel -heeft ziel: vereenigd.om d-e sluiting tegen te gaan, en winkeliers in de straat hebben een ander vertoond gestoten, met den directeur van uitvoerig o-ver hot resultaat van die be sprekingen in Zwilis-eriianid. Er werd ech ter geen enikel beskuit genoancn en tegen gisteren-middag een nieuwe bijeenlko-msib vastgesteld; voor deze zal zijn aflgel-oo- 11(11 theater aan hot hoofd, om aan dez« pen zal waarsohijnlijik geen enkele stap uitzetting weerstand te bieden. Winkeliers worden gedaan De vergadering van Dins- wkr contract nog ioopend is, stemden er dag duurde van 5 tot 8 uur '«avonds. Inin toe om de hooge huur te -betalen, omdat 7ferr'ijikékabiiiietz«ü nf T8BaR«Bet „Berl. &et (hotel in die straat gelegen is. Wanneei Tageibl."" verneemt, de stemming vast en' i gestolen wordt, zijn zij hun clientèle volkomen eensgezind. Hot vertrouwenkwijt van alle laden der regeering in den mi ni-ster van teilenlan-d-scdie zaken is on beperkt. -De Rijksdag-fractie der onaflianikelijlie EINDE VAN DE DROOGTE. Aan de droogte, welke sinds maanden in Zuid-Frankrijk heerscliie, is eindelijk een einde gekomen; hot stortregent, tot sociaal-democraten heeft bij den Rijksdaggroot® vreugde van do landbouwers. Daar een iiiilerpeHa-tie ing-e-dienid, waarin ge- t'fl- echter 'herhaaldelijk geonweerd heeft, vraagd wordt w-elike m-aa-l-regelen d-e re- geeriing denfkt te n-ernen ten-einde de ge schilpunten tusschen de En-lenite-reg-ee- rimgen en de rij-kisregeering omtrent dé kwestie der sahaidevergiaoding uit denl is de temperatuur zoo afgekoeld, dat thans weer vrees bestaat voor vorst. De ver woesting daardoor te Nice en omgeving aangericht, in den nacht van 16 Dee., ligt nog verseh in liet geheugen! weg te" ruianen, en of de rijlusregeering - AFSTAM) VAN bRANSCHE KOLONIES bereid- is de plannen voer d-e schadeloos- I AAN AMERIKA? s«ing, die op 4 April im Amsterdam j 'Het. -Berl. TageM." weet te verionen, dloor de Interna.lionaüie Socialistli'sdhe Gon Berlijnschc Ententekringen wordt gesproken over onderhandelingen tusschen de Vereenigde Stalen en Frankrijk over den afstand van Fransche koloniën in West-Indië aan de Vereenigde Staten. De ■koopprijs zou van de Fisi-nsclie schuld aan Amerika worden afgetrokken. In Engeland zou men legen hel denkbeeld zijn, omdat men vreest, dat dc Amerikannsche regee- ring bij Engeland dan ook wel eens met - een soortgelijk aanbod zou kunnen -komen. Aldus liet Ji. T." Van dc gewonden hij het ongeluk in de mijn „Konstantijn de Groote" te Bo- chum is er nog een overleden Het aantal dooden bedraagt thans veertien. Van de Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door Den voigenden morgen prijkte het Klooster der Nieuwe Bekeerlingen in den rijkslen bloemenschat. Nooit 'was schitterender feestdag iu het nederig klooster gevierd. Het ierme kind, dat wij' bewusteloos zagen nederliggen na da voorlezing van Racine, was hersteld en zou hei Heilig Doopsel ontvangen. De kapel was geheel gevuld met genoo- digdeu, waaronder de hoogste personen van het hof en van den adel. Een groot aantal priesters zouden er bij tegen woordig zijn en de aartsbisschop van Parijs zou na de plechtigheid van het Doopsel de nieuwgeborene het Heilig (Vormsel toedienen. De kaarsen waren ontstoken, de wierook brandde in de zilveren vaten, de liefelijke stemmen der religieuzen lieten een lofzang hoo- ren, daarna werd een deur geopend en diepe stilte heerschtc. j Het wilde meisje kwam binnen tus- ferentie zijn ontworpen en die in hoofd zaak met het program van het Ini'er- nationaal Verbond vr.n Vakvereenigin- gen overeenkomen,, lot de hare le ma ken. I Volgens dé „German,ia", a-Mus seint Wolff, heeft de regeering de i-ei-ders der regeeringspartijen naar Berlijn onlbodien met haar te com-ferecren over die sclia-de- vergoedingsquaestie. EEN CONFLICT IN DE ENGELSC-HE METAALNIJVERHEID? De Londensclie correspondent van de Manchester Guardian" verneemt, -dat een zwaargewonden" is de toestand bij "twee ernstige crisis in de metaalnijverheid i nog zeer bedenkelijk, dreigt. Vertegenwoordigers van vakverec- Het voorloopig onderzoek van de mijn- nigingen en werkgeve-s waren het eind autoriteiten heeft aangetoond, dat het een der vorige week in conferentie bijeengeko- gewone mijngas-ontpioffing -betreft, men tot het bespreken in de eerste plaats j De Belgische minister Jaspar is van van zekere actueele geschillen, welke ver- plan om binnenkort een wetsontwerp in te band hielden met overwerk, liet bemannen - dienen, dat ten doel -heeft om een vri' van machines en het leerlingeavraagstuk hooge belasting -te heffen op vreemde eri en geleid hadden tot plaatselijke werksta- een lagere op nationale ridderorden. schen twee kloosterlingen. Haar schoon gelaat was marmerwit. Een lange sluier omringde haar als twee enge lenvleugelen. Een krans van witte rozen bedekte liarc zwarte haren. Hatar hart klopte van aandoening, m!aar niets was in slaat haar de heiligste ingetogen heid ie doen verliezen. Zij wist wel, dat mevrouw de Flessigny en d'Kpinoy daar waren, cta-t Antonin de o ogen op haar gevestigd had, nianr zij wilde niets zien dan God, wiens kind zij ging worden en Die de oneindige schat ten Zijner weldaden over haar ging uitstorten. Abbé Régis besteeg den kansel 'en tna-chltc in een roerende toespraak de nieuwe christin te doen begrijpen welke genade de Heer haar schonk, door haar tot Zich te roepen. „Mijn kind," zoo sprak hij, „gij hebt misschien het geluk hooren prijzen van hen, die groo te rijkdommen bezitten, geloof de men- schen niet, die de goederen dezer we reld zoc hoog schatten. Eén schat al leen moet begeerd svordeu en het voor werp uwer wenschen zijn: het geloof. Als gij aan Christus toebehoort, dan hebt gij niets meer noodig, dan bezit teert èn dien de roovers u niet kun nen ontnemen. „Men zal u spreken over een mach tigen naam, over de waarde van een schitterend wapenschild, over het genot van gezag voeren; eerbiedig die goe deren zónder er naar te verlangen en wees gelukkig als gij 11 kimt vernei gen hi de wonden van den Zaligmaker, die 11 "uitnoodigt om! te deelen in de Verdiensten van Zijn lijden. „Later eindelijk, want gij zajt jong en God heeft schoonheid geschonken, als aan sommige bloemen die bloeien ver buiten het gezicht der menscülen, later zult gij die voorbijgaande gunslen hooren prijzen; men zal u trachten te overreden, dat uw leven moet voor bijgaan in een voortdurend gehot van wat de menschen geluk noemenGe- lool die leugens niet, mijn kind. be slaat slechts 'ééne onsterfelijke vlam, die altijd rechtop ten hemel stijgt, van waar zij is neergedaald; er, bestaat slechts 'ééne machtige, levende, onuit sprekelijke teederheid, In staat olm' orize harten geheel te vervullen en die tee derheid, die liefde, die onvergankelijke hartstocht is de liefde lot God, die u gij een sclipt, dien de gocst (liet ver-1 roept en u flmjringt. Rondom zal zich een aardscli lied doen hooren en telkens weder doen hooren: sluit uwe maagdelijke ooren daarvoor en "luistert in uwe kuische draomen en vurige gebeden slechts naar de slem! .Van den YVelbeminde, die u toeroept: „Kom, mijne duive, mijne bruid, kom en gij zult gekroond worden. „Nader, brandend van geloof, van hoop en van liefde; buig het hoofd onder liet heilige water ,dat n gaat zuiveren van dc vlek 'der erfzonde, u kind van God, leerling van Jesus Christus, erfgenaam' des hemels gaat maken. Zie rondom u: iedereen bidt en weent van vreugde, de engelen om ringen met him gioriestralen dit hei ligdom, cn het bloed van Jesus 'gaal van u het uitverkoren kind Zijns Har ten tanken." Zuster Prazedes stond op en nam het meisje bij de hand. De schatbe waarder des kloosters wilde haat peter zijn. Abbë Regis Vroeg onder welken naam de bekeerlinge moest gedoopt worden. Zuster Prazedes antwoordde: „Maria zal baa-r naam zijn." De heilige plecliligh'eid begon. Met engelachtige vurigheid antwoordde het meisje op de voorgeschreven gebeden Zij herhaalde met een heldere en dui delijke slem de aklen van geloof, hoop en liefde. De hand op het Evengalie uitgestrekt, bezwoer zij dc voorschriften van het Evangelie te onderhouden. Daarna- ging de plechtigheid verder. De nieuw gedoopte, beide handen eer zaam over de borst gekruist, bleet ecu oogenblik verzonken in haar geluk. Eensklaps 'nam hatar gelaat een uit drukking \an bovennatuurlijk geluk aan; zij fluisterde zeer zacht eenigc woorden, die niemand kon verstaan, daarna liet zij zich op de knieën zinken en zeide met de oogen ten hemel ge richt, op helderen Loon: „Ik herinner mijtk herinner mijHier, zooeven heb ik aan den voet 'uwer altaren de gebeden verricht, die mijne he ''gc on derwijzeressen mij geleerd lte.mejl Maar plotseling brengt gij in mijn ge heugen een ander gebed, een gebed, dat mijne moeder mij aia-n hare knieën deed verrichten." De menigte, hijgend van aandoening, hoog voorover om beter te veTstaan. Tranen vloeiden uit veler oogen. Het meisje vouwde dc handen en sprak langzaiajm alsof zii ver. zeer ver in tear geheugen de woorden moest zoeken die zij uitsprak: „Mijn God, bescherm niijn grootvaderzegen mijne welbeminde ouders bewaar mij voo-r de bo-ozen en beveel aan üwe engelen mij met hunne vleugelen te bedekken." Nauwelijks had zij die woorden ge sproken, of een luide kreet weerklonk daor de kapel: „Doloresf D-olores!" Een vrouw was in onmacht geval len. liet wilde meisje werd door zuster Prazedes naar de zaal des kloosters leid, terwijl dc jeugdige vrouw, die door dit tconeel zoo hevig getroffen wais, in tear rijtuig werd weggevoerd. HOOFDSTUK XIII ONTVOERD! Mevrouw de Flessigny zag, toen zij uit de onmacht, waartn zij gevallen was bijkwam, met bevreemding hare om geving aan. Het rijtuig had haar, met mevrouw d'Epinoy en Antonin, zoo snel mogelijk naar het huis vian d'Epi noy teruggevoerd. Onderweg waren alle pogingen dra tear tot het tewu-stzijn te doen terugkeeren vruchteloos gebleven. (Wordt vervolgd) - - -1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1