noaads >1. opsters, mpoeders ER'S g Zn, ONS BLAD BINNENLAND, :simjinn, erdah I BUITENLAND. No. 161 VRIJDAG 15 APRIL Wielrijders. I voorraad Rijwielen, billijke iieuwe Rijwielen vanaf f 85, 1 als nieuw Damerrijwiel Janden van f 4 met garan- is te koop een Indian, met F. N. Duo zitting, loopt 7 k 9 P.K. Een Simplex loopt goed, met beste 'bij D. ANNES, Rijwiel- "/aarland Gem. Harencar- Maria Wortelbo&r OUDE PEKELA. sterdam. RfiELS. alkmaar sl) bereid |J Inaasappe- m SS Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: 433 FEUILLETON Oe weergevonden dochter DoMï in Engeland springt dadelijk een lid op, als er aan de visschers wordt ge raakt. de missiegedachte. Biriiieniarsdsoh Niedwè, het overlijden van de 1 ex-keizerin. 1 14de JAARGANO ff aschketel (inhoud ;hen voldoen. '9 :ding eenige met opgave van Ikkingen. „Ferinitan" van JA MARIA WORTEL- werken beter dan alle vormmiddelen en mogen Ijk gesteld worden met tronen, koekjes, toren- >nbons, en daar deze i niet die kracht bezitten an verwacht wordt, apoeders genaamd een bijzondere vinding- amenstelling, verdrijven Made-, Maag- en andere dswormen, zoowel bij fnen als bij kinderen per doos, drie doozen verkrijgbaar of direct van luit op Zondag. Droogbak 13 het Centraal Station Amsterdam. I. Tel. Centrum 5061. door het groote succes, Izaakt was mijn Hotel ide zaak er bij geopend r het Centraal Slation ingericht met ruime dw. dienaar, „Gruno", Amsterdam. >'s a f 650.—j 'ERK- tegen billijken prijs. ge garantie geleverd. NOORD-HOLLANDSCH 19 Abonnementsprijs; !»er kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad »—-• f 2.— j t 2.50 f 0.50 hooger, Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek Vraag en aanbod bij voor* uitbetaling per plaatsing f 0.60. jViei ueuiuöiicciu i W.QG nwfew gi i i JanTS^abonné's wordt op aanvrage gratis"ëên polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—f 200,—, fToo,—f 60,—, f 35,—, f l5.-> EEN GOEDE ZIJDE. Waaraan niet mee getwijfeld be hoeft te worden, dat is aan het feit, dat het Communisme niet onschuldig \s aan den ontzelteuden veenbrand in Twente. Men herinnere zich slechts de door geen tegenspraak gevolgde berichten over de briefjes die werden gevonden ai waarin de veenarbeiders worden lan gesp oord, nog deze week de turf in brand te steken, want.... de vol gende wock is het lichte maan. Dat revolutionnair advies is opge volgd; de turf is in brand gestoken en tientallen van huizen zijn verwoest. Maar dat is ontzettend, zullen onze lezers zeggen. Dat is 't ook, en we wijzen er met klem op, dat we hier met een voor proefje te doen hebben van hetgeen ie Communisten of Bolsjewisten in ons land in hun schild voeren. Do „Tribune", die door haar ophit sende taal wij gaven hiervan een teekenend staaltje in ons no. van Dins dag j,l. niet onschuldig is aan de geweldige veenbranden, welke zooveel arbeidersgezinnen in ellende gestort hebben, schrijft juichend en tartend: „Iloog laaien de vlammen ten hemel van de brandende hoopen turf, die duizenden guldens schade toebrengen aan de hoeren veenkapi talis ten De veenkapilalislen, die schier bar sten van oorlogswinst, gaven duizen- iea veenslavcn prijs aan den honger dood, op grond van overproductie) fan turf. Wellicht dat deze veenbrall ien de overproductie een weinig doen slinken!" We hebben hier weer een bewijs, van de zoo vaak door ons geschreven, bewering, dat overal waar een poging wordt aangewend om tot een revolu- tionnairen toestand te geraken, het niet de socialisten, maai- de commu nisten, de mannen van Wijnkoop, Van. Ravesteijn c.s. zijn, die de leiding in handen nemen. Sterker nog. „Zelfs bestuursleden, van moderne (socialistische) afdeelin- geu uit de organisatie's, onderschrij ven wat sommige communistische woordvoerders den bondsbestuurders ten laste leggen." Dat schrijft „Het Volk", en waarlijk niet tot genoegen der redactie. We welen het allen: wie wind zaait, Jal storm oogsten, Eén goede zijde is er aan die brand- stichterij. Den arbeiders, die er de dupe van zijn of worden, zullen de oogen open gaan. De schandelijke daden der ban dieten-brandstichters leeren het Bolsje wisme in zijn ware, afzichtelijke ge daante kennen. Reeds komen er berichten uit de brandende venen, die er op wijzen, lat de woede der van woning en have beroofde veenarbeiders zich tegen de communisten keert De Mijnwerkersstaking. In den feitelijken stand van zaken was gisteren nog geen verandering gekomen; zoowel mijneigenaars als mijnwerkers blij ven op hun sto< staan. Deswege had men mogen verwachten, dat vannacht de door de Triple Alliantitc aangekondigde werk staking over de geheele linie automatisch in werking zou treden. Toch durft zij daarvoor blijkbaar dc verantwoordelijkheid niet aan, zonder een uiterste poging te hebben gedaan, alsnog de partij bij elkaar te brengen. Zij heeft daarom een confe rentie met den premier aangevraagd, die gisterenmorgen om elf uur plaats had. Wat liet precicse doel van deze confe rentie was, of de Triple Alliantie een op dracht had van de mijnwerkers of op eigen initiatief handelde, is niet bekend. De conferentie eindigde om één uur. Thomas, de leider der spoorwegarbeiders, verklaarde: „Ik zie geen uitkomst om uit de moeilijkheden te geraken." De Triple Alliantie heeft een manifest uitgegeven, waarin zij, het besluit tot hel proclameeren der staking verdedigend, te vens verklaart, dat zij daarmede niet de revolutie uitroept. De Triple Alliantie maakt het in haar manifest duidelijk, dat een algemeene sta king een uitgemaakte zaak is. Het docu ment roept de leden op om den handschoen hun door het georganiseerd kapitaal toe geworpen, in een poging om dc eerlijk ver kregen resultaten der Vakvereenigingsac- tie te vernietigen, op te rapen. Het maakt bekend, dat den mijnwerkers wordt voor gesteld permanent districtsgewijze vast gestelde loonen te aanvaarden, hetgeen een loonsverlaging in sommige districten zou veroorzaken, zooals geen enkele vakver- eeniging ooit aanvaardde en welker aan vaarding een vlek zou zijn op de geschie denis van het vakvereenigingswezen. De mijnwerkers beseffen, dat de locstand in het bedrijf slechter is dan ooit en zijn daarom bereid mede te werken door aan vaarding van een loonsvermindering, die een nationaal en uniform karakter draagt, maar niet tot beneden den levensstandaard van vóór den oorlog. Het manifest besluit als volgt: de Triple Alliantie vecht voor de vakvereenigingsrechten. Het blijkt, dat communisten en Sinn Feiners in troebel water visschen. Volgens de „Evening Standard" hebben posten, die niet aangesloten zijn bij ccnige spoorweg organisatie, doch zich aanhangers dei- communisten en Sinn Feiners noemen, een poging gedaan om te Hamilton en omstre ken den spoorwegarbeiders te beletten, Woensdagmorgen aan het werk te gaan, doch zij hebben geen succes gehad. Tweehonderd stakers is het intusschen gelukt te Martinck de spoorlijn voor den duur van drie uren te sluiten. Gedurende den nacht werden verder geladen spoor wagens In het district geplunderd en rol lend materieel beschadigd. Sir Adam Nimmo, de vroegere presi dent van het „Mining Institute" van Groot- Brittannië en voorzitter van den Schot- schen Verzoeningsraad, heeft aan de „Eve ning Standard" verklaard, dat de mijnei genaars voor het plan van de regeering, om de steenkoolindustrie te hulp te komen met een leening, met het oog op de toe standen in de onderscheidene districten en het feit, dat een zoodanige leening niet zou kunnen bestaan uit één k twee millioen pond, doch een veel grootere som zou moeten omvatten, niet de verantwoorde lijkheid zouden kunnen dragen. De eige naars, verklaarde hij, wenschen geen sub sidie, daar zij ervan overtuigd zijn dat het verschaffen van een subsidie aan de industrie slechts de voortzetting zou bc- teekenen van geringe productie en onvol doende resultaten, terwijl zij gaarne zou den zien, dat de industrie zoo spoedig mogelijk terugkeert tot een gezonde eco nomische basis. De eigenaars zouden gaar ne samenwerken met de arbeiders op be ginselen, waarop de industrie doeltreffend kan worden gedreven. De leiders van de mijnwerkersbonden in Nova Scotia, In Canada, hebben een verklaring uitgegeven, behelzende dat, zoo er tijdens de mijnwerkersstaking in Enge land steenkool zou worden vervoerd van Nova Scotia naar Engeland, zij onver wijld een algemeene staking "onder de Ca- nadeesche mijnwerkers zouden afkondigen. Deze verklaring is het resultaat van niet bevestigde berichten, dat Canadeesche steenkoolmaatschappijen groote orders uit Engeland hebben ontvangen. Gemeld wordt dat gedurende langen tijd zekere hoeveel heden Canadeesche steenkool naar Brit- tannië zijn uitgevoerd en dat deze hoeveel heden zijn toegenomen sedert het begin van de algemeene staking in Engeland. De „Manchester Guardian" maakt mel ding van het eigenaardig feit, dat zooveel mijnwerkers te Wigan zich laten inschrij ven voor de nieuwe „Verdedigingsmacht", dat zij in dat district waarschijnlijk de kern van deze macht, ni tweederde, zul len uitmaken. Ook in andere steden van Lancashire, zooals Bolton en Rochdale, en ook in andere deelen des lands, bevinden zich mijnwerkers onder de vrijwilligers, ofschoon zeer weinig. Het voornaamste motief, hetwelk de mijnwerkers er toe heeft geleid tot dezen stap over te gaan wordt gezodht in de financieele voordeelen, die eraan verbonden zijn. De mijnwerker, die nu als lid van de „Verdedigingsmacht" wordt geaccepteerd, lost daarmee het vraagstuk op van het onderhoud zijner fa mille, ten minste voor den duur van drie maanden. Of hel financieele motief al dan niet juist is, het feit van de inschrijving van mijnwerkers schijnt geen reden voor ongerustheid te zijn, daar het vrij zeker is, dat hoe grootcr het aantal is dat zich aanmeldt, het te minder waarschijnlijk is dat het neerleggen van den arbeid geweld pleging zal na zich sleepen. De Kngclsche ochtendbladen van giste ren, ofschoon den ernst van dc stiikings- posilic erkennend, bevestigden toch, dat de hoop op de totstandkoming van een rege ling, niet geheel geweken is. De „Times" zegt, dat het schijnt alsof de gematigde elementen onder de arbei ders, die bij de vorige staking goed werk deden, hun bemiddelenden invloed zullen' doen gevoelen. v-•- Men verwachtte, dat de arbeidcrsleiders gisterenmorgen zouden bijeenkomen, ten einde het antwoord te overwegen, dat zij zullen geven op Lloyd George's vraag naar de redenen, waarom zij een ernstigen slag aan hun medeburgers wenschen toe te brengen. Intusschen blijft het bmd de ontwikke ling der gebeurtenissen met de grootste kalmte aanschouwen. De noodorganisalie voor de voedselvoorziening is gereed en kan onverwijld in werking worden gesteld, terwijl ook een regeling is getroffen voor een beperkten dienst van de ondergrond- spoor. De „Daily Express" zegt, dat de meer derheid der arbeidersleidcrs buiten de „triple alliantie", evenals de meerderheid in de „triple alliantie", met uitzondering van de mijnarbeiders, volstrekt gekant is tegen een algemeene staking. Zij steunen de mijnarbeiders slechts gedeeltelijk, maar gelooven nog, dat een vergelijk mogelijk is, hetgeen zij vastbesloten zijn, te trachten te 'bereiken. DE REIKRSOHE BURGERWACHTEN. In de begrootingscommissie van den Beierschen Landdag werd gisteren naar aanleiding van de verklaringen van minis ter-president von Kahr de kwestie van de burgerwachten besproken. De sprekers der Beïerscbe Volkspartij, der Dnitsch-natio- nalen en der democraten spraken den heer von Kahr voor zijn houding in deze kwes tie hun vertrouwen uit en betoogden, dat de burgerwachten op dit oogenblik onmis baar waren. Van democratische zijde werd hieraan toegevoegd, dat een ongestoorde samenwerking tusschen Beieren en het rijk onvoorwaardelijk noodzakelijk was. Volgens mededeelingea van de Beier- sche regeering is de bewapening van de Naar bet Fransch var. RAOUL DE NAVERV, bewerkt door Een geneesheer werd zoo spoedig mo gelijk ontboden. Een kamerdienaar vat) den burggraaf had er spoedig een ge vonden cn deze wendde alle pogingen fan. Geen ademtocht kwam over hare hleeke lippen, of deed hare borst be wegen, uls een lijk lag zij neder. „Welke schok heeft uwe vriendin zoo ter neer geveld?" vroeg hij aan aiovrouw d'Epinoy. „Tengevolge van onherstelbare ram pen was zij üen jaren lang van haar versland beroofd „Heeft dus iels onverwachts haar heden getroffen „Dat is zeker, want toen zij het Wilde meisje een gebed hoorde uitspre ken, strekte zjj hare handen naar onze beschermelinge uit, onder den kreet- Doloresf Doloresl" „lias dat de naam Van iemand, die iBar dierbaar was?" A „Ja dokter, van haar dochter, die zij in even droevige als onvoorziene omstandigheden verloor." „God geve, dat zij, als zij bijkomt, vergete wat haar zoo overspannen heert." „Sedert een jaar scheen zij' geheel genezen." „Misschien houdt zij slechts een en kele vastgewortelde gedachte over. Ik heb de middelen mijner kunst uitge put, wij kunneu thans slechts hulp van de natuur en van God verwachten." Een half uur ging voorbij, waarin de geneesheer, Antonin en zijne zuster de ka-nier der zieke niet verlieten. Dc officier schoen aan een moeilijk te bedwingen onrust ten prooi. „O," zeide Eliennette hem, „wat zijt gij goed, haar toestand bedroeft u even zeer als mij." Zonder liaar antwoord le geven, sprak hij in zichzclvea: „Als liet eens waar was?" „"Wal toch?" vroeg Etiennelte hem fluisterend. „Als hel arme kind, in het Ravijn der vogelen gevonden, eens de dochter ware van mevrouw de Flossigny." „Gij zoudt dus meeneu „Is dat dan onmogelijk? hernam An tonin; in deze droevige geschiedenis gnenct het vreeselijke aan het onver wachte. deze vrouw wordt uit de schipbreuk gered door do kleindochter der strandroovers van Penmark, ter wijl Laurent Cabarou als dubbelen buit de kleine Dolores en een kistje met diamanten wegvoert..." „Stil, zeide Etiennette, Flavienne slaakt een zucht. Inderdaad 'n ademtocht, nauwelijks voldoende om een spiegel te doen be slaan, ontsnapte aan hare lippen. Hare oogleden sloten zich, een vluchtige blos kleurde hare wangen, en kort daarop verhief zij zich op hare kus sens en beschouwde den onbekenden geneesheer, die aan hare legerstede stond en daarna Etiennette en Anto nin. „Mijne dochter, zeide zij, waar is mijne dochter?" Mevrouw d'Epinoy omhelsde haar en zeide: „Wees bedaard, de al te he vige aandoeningen van dezen dag heb ben u gebroken. „Gij begrjjpt het dus niet? hernam Flavienne, waar is mijne dochter? waar is Dolores? Ik begrijp het! Gij en Antonin meent dat ik .opnieuw Jtjank IBeiersche burgerwachten op het oogenblik als volgt: 320.000 man, met 240.000 gewe ren en karabijnen, 2780 machinegeweren, 44 lichte kanonnen en 34 lichte mijnen- werpers. BEMIDDELING VAN HARDING? Het centrumsorgaan „Germania", welks betrekkingen met rijkskanselier Fehren- bach bekend zijn, publiceerde gisteren de volgende verrassende inlichtingen over de besprekingen van liet rijkskabinet. De be middelingspoging, die door een neutralen staal gedaan is teneinde den nieuwen pre sident der Vereenigde Staten, Harding, gunstig te stemmen voor het aanknoopen van nieuwe onderhandelingen tusschen de Entente en Duitschland, heeft, naar wij uit betrouwbare bron vernemen, zoowel Dinsdag als Woensdag het kabinet bezig gehouden. Het kabinet heeft daarover ook reeds met de leiders der parlementaire fracties gesproken. De besprekingen van het kabinet hadden echter Woensdagmid dag nóg niet tot een beslissend resultaat geleid. Het staat echter vast, dat in het ka binet de meening de overhand heeft, dat het aanbod tot bemiddeling niet van de hand mag worden gewezen. Het kabinet zette 's middags zijn besprekingen voort. Of deze reeds tot een definitief resultaat hebben geleid, is nog niet te zeggen. Waar schijnlijk echter zal dit binnen zeer korten tijd het geval zijn. iS&EfSSDE BÜITEKL. EERKSSTES, VERMINDERING VAN LOON. Het verbond van Zwitsersche maahi-ne- en metaaifabiikanten heeft in een uitvoe rig communiqué meegedeeld, dat het ge dwongen fs van 1 Mef af de loonen der arbeiders te verminderen. De werkgevers beloogen, dat ten ge volge van de hooge Zwitsersche valuta, zij, indien hun productiekosten niet klei ner worden, onmogelijk kunnen concur- eeren. De arbeidstoonen bedragen thans in Zwitserland 176 frs., in Duitsdhland >963, Oostenrijk 61, Itafië 58, België 99, Frankrijk 88115. ftoveiwiien piesteeren in vele industrioe- Janden de arbeiders meer dan in Zwit serland, waar heel streng de liand wordt gehouden aan de 48-urige werkweek. In Zwitserland kan nu onmogelijk gewacht worden met de vermindering der ioonen, tot fiet leven goedkooper is geworden Daarvoor ii de toestand der machine-in- dnstrie [e moeilijk geworden. Wat balen hooge loonen, indien van die liooge loo nen werkloosheid het gevolg moet zijn? Het indexcijfer is van 1 Oct. 1920 tot 1 Maart 1921 gedaald van 2790 tot 2493 dus met ruim tien procent. Hiermee re kening houdend, zuilen nu de werkgevers van 1 Mei af, de duurtetoes'Iagen met de helft verminderen. Deze reductie bedraagt voor den volwassen arbeider een vermin dering van het loon met 9 procent, dus nog minder dan de daling van het index- cijfer. Naar aanleiding van het gebeurde in het militaire kamp in Kensington Gar den», waar de verkooper van de „Star" werd weggejaagd en zijn couranten in beritag werden genomen, deelde de minis- ter van oorlog in antwoord aan den heer Ctynes mede, dal kolonel Ramsay, die de „Star" deed verbranden omdat het blad een advertentie der Triple Alliantie bevatte., van zijn commando is ontheven in afwachting van een onderzoeik der zaak. Uil Calcutta wordt gemeld dat een veerboot, die van de mondiing der Megra naar de Gangesdella overstak, door den storm op een zandbank is gedreven, en omgeslagen is. Er waren 125 passagiers aan boord, van welke er 60 gered zijn. Men vreest dat de overige zijn verdron ken, De Franscho minister van oorlog Barthou heeft kort en goed oen einde ge- zinnig maakt aan de gewoonte om in rapporten enz. le werken met afkortingen, zoodal alleen dc beginletters worden genoemd. Een en ander maakte, zegt de minister in zijn aanschrijving, de correspondentie onleesbaar. De dienstbelangen zullen er volstrekt niet onder leiden, indien men de Fransche faal op behoorlijke wijze eerbiedigt. De intergeaJIieerde commissie in Opper- Silieziië heeft op den dag van het plebis ciet dc elf postzegels van de „commission de gouvernement Haute Silésie" doen uit geven met een overdruk „Plebiscite 20 mars 1921". Nu wordt voor een serie van deze zegels, met een nominale waarde van vijf mark ongeveer, door liefheb bers reeds meer dan duizend mark ge boden. Dezer dagen is een beambte van de spoorwegwerkplaatsen te Meohelen aan gehouden, die van industrieelen geld ooi- ving om niet te scherp loe te kijken op de hoedanigheid der door hen geleverde materialen. Reeds voor den oorlog moet de verdachte hiermee bezig geweest zijn. Behalve deze beambte zijn nog een vrouw en twee industrieelen gearresteerd. De le veringen betroffen o.a. onderdeden voor het herstel van hel rollend materieel. Er zijn nog verschillende arrestaties van be ambten en industrieelen te wachten, Tc Gent is dezer dagen met eenige plechtigheid een voor den Congo bestem de sleepboot te water gelaten, die met palmolie uit genoemde kolonie zal wor den gestookt. Tot dusver moest men zich in den Congo tevreden stellen met stoken met hout. TEN voorbeeld. Volgens een Reuter-bericht heeft in liet Engelsche Lagerhuis, de staatssecretaris voor Schotland, Munro, ten antwoord op vragen van een afgevaardigde over de aan wezigheid van Hollandsche visschers in de Maray Firth, medegedeeld dat deze vis schers schade zouden hebben toegebracht aan de vleet van Schotsche coïïëgi hij verzekerde dat er in Nederland een actie tot schadevergoeding zou worden in gesteld. Hier hebben wij nu een geval, waaraan Hollandsche Kamerleden en Hollandsche Regecringen een voorbeeld kunnen nemen. Het zeldzame feit doet zich voor, dat een Hollandsche treiler de vleet van een Brit beschadigt (dat het opzettelijk zou zijn geschied, staat er niet bij). Onmiddellijk een vraag in het Parlement. En de Regee ring in actie. Maar wat hoort men bij ons ooit van de tallooze gevallen, waarin de vleet van een Holhndschen visscher, soms in 't zicht van de Nederlandsche kust, opzettelijk en boosaardig door een Brit werd kapot ge varen? vraagt de Haagsche redacteur van het „Handelsblad." „Tallooze gevallen. Men moet daarover onze visschers eens liooren en men zal dan hegrijpen waarom zoo velen van hen in k begin van den oorlog anti-Engelsch waren. Doch men verneemt nooit iets van eenige actie der Nederlandsche Regeering tegen zuik stelselmatig wangedrag der Britten. Want, indien er onzerzijds ooit ai iets meer tegen wordt gedaan dan, mis schien, protesteeren, de Kamers trekken zich deze zaken niet aan. Die hebben, vooral de Tweede, andere dingen aan haar HoogEdelGestrenge hoofden. En de Regeering handelt." In de „Katholieke Vrouw" ontwikkelt de WelEerw. Rector W. v. d. Hengel op treffende wijze de „Missiegedachte." .De missiegedache heeft ons volk aan- gegrepen, ons roomsche volk, dat zich wel Iaat, maar blijkbaar op den tijd, door Goda Voorzieningheid gewild, van zijn groote katholieke plicht bewust geworden is. Die goede gedachte maakt goed en gelukkig op de eerste plaats degenen die er van ver vuld zijn; die belangstelling maakt rijk1 allereerst degenen, die met mildheid zich zelf in hun gaven wegschenken. Dat groote katholieke missiewerk wordt evenwel niet alleen in de verre werelddeelen onder de heidenen voltrokken: ook in ons eigen vaderland is het geheele terrein van het maatschappelijk leven missiegebied. Begre pen alle katholieke vaders en moeders hun groote mooie taak eens volkomenwat zouden de katholieke sociale actie en de katholieke charitas ineens een vlucht nemen. Want ook de echte katholieke actie op ieder gebied is missiewerk. De uitbrei ding van Jezus' Rijk vraagt uit ieder gezin minstens één apostel. Het ongeloof of dat gene, wat in de practijk van 't leven daar mee gelijk staat, is bezig aan de gemeen schap die krachten te onttrekken, die de gemeenschap noodig heeft voor haar ont wikkeling. Daarom blijven de scholen zon' der onderwijzers, de verantwoordelijke posten in he vaderland en in onze koloniën zonder mededingers en de huwelijken zon der kinderen. Iedere roomsche instelling moet in haar wezen en in haar strekking katholiek zijn, d. w. z. aangelegd zijn op het algemeen belang. De afgesloten kloos terling is katholiek in zijn gebed, d. w. z. allesomvattend in zijn meeningen; hij 13 missionaris even goed als de onverschrok ken ijveraar in de wildernissen. Zoo kan ook en moet ook het huwelijk katholiek zijn in dien zin, dat het overvloedig vrucht baar zij in zonen en dochteren, die de apostolische liefde van Jesus Christus ver der voortdragen naar de talloozen, die op ieder terrein van het leven naar de liefde van Christus versmachten. De zelfzucht sluit zich af in een geriefelijk huis met be perkte huiselijke zorgen en vraag niet, wat de wereld van allen en van ietier eisehen mag. Die katholiek is in de opvatting van het huwelijksleven, zoekt niet op de eerste plaats voordeel cn gemak, maar Gods eer en het heil van anderen. De zelfzucht zoekt •t- haar "i om toezicht te oefenen over anderen, die het werk niet vluchten. De katholiek! schroomt den arbeid niet, door den hemel- schen Vader geheiligd, die volgens Chris tus' prachtig woord tot het einde der tijdetf werkt, zooals Hij zelf werkt. Dan verze keren wij de zegepraal van Christus, wan neer wij aan geheel de maatschappij de openvallende plaatsen in iederen rang en sland aanvullen met kloeke zonen en doch teren, die geteekend met Christus' H. Kruis en geadeld in Christus' H. Bloed* den Geest van Christus verbreiden. Laat het moderne ongodisme zich vrij door; moordende zedeloosheid ten verdervó voeren, het ware Christendom za! vrucht baar blijken, door den Geest Gods in krach tig apostolisch leven." Het Pers-Bureau Vas Dias meklt nog uit Doorn: Woensdagmorgen vroeg zijn er een 2& tail maréchaussees in groot tenue per rij wiel, meerendeels uit het district Nijnw» gen alihier aangekomen. In het anders zoo stille dorpje heerscihte nu een en al bedrijvigheid. Auto's kwamen aan en redën weg. Bloemstukken werden' in groolcn getale in het kasteel van den ex-keizer binnengebracht. Op den weg naar Maarn reden maré chaussees per rijwiel heen en terug, ter-- wijl liet aainlal rijksveldwachters belang rijk vermeerderd was. Over ge/hee] Doorn liing een gaheim- zinnige sluier. Geen der autoriteiten kon en niooht inrichtingen verschaffen. Do burgemeester van Doorn, Baron Sclrim- geworden ben. Neen, de tijd van die droevige inbeeldingen is voor bfl, ik herinner mij alles. Mijne doch ter, hoe heb ik haar zoo lang bij mij kunnen hebben, zonder haar te her kennen „Zoo gjj spreekt van dat lieve kind dat wij te Songy gevonden hebben, ant woordde Etiennette, dan is zij wel ons beider dochter." .«JA gij bemint haar, gij zijt goed, gij spreekt aldus om mijn vemeende krankzinnigheid te sparen. Maar ik her haal u, dat het gevonden kind, het wil de meisje, mijn Dolores is, die mij door den Heer in Zijne Barmhartigheid is weergegeven." Een droevige zucht was het eenig antwoord van Etiennette. De genees heer durfde de zieke niet tegenspre ken, maar bood haar een bedarenden drank aan, dien zij met de hand te rugwees. Alleen Antonin scheen gewicht te hechten aan de woorden van mevrouw de Flessigny. Voor haar bed nederge- bogen, greep hg een harer handen en zeide op hartelijken toon: Ga verder, mevrouw, ik luister en geloof u." „0, riep Flavienne blijde uit, gjj ge looft niij omdat gij haar bemint" Etienr.ette lic-t een kroot van ver rassing hooren. „Luister dan naar mij, Antonin, ver volgde de zieke, terwijl zij hem de hand drukte, herinnert gij u, dat ik u dikwijls, als ik over de vrome gods vrucht van mijn kleine Dolores sprak, verhaald heb dat zij in ons gelukkig huis op het Koningseiland iederen avond aan mjjne knieën haar avondge bed bad, een eenvoudig gebed door mij opgesteld en dat op onze droef heid betrekking had? Het lieve en geltje vroeg aan God haren grootva der te beschermen, die ons uit zijne tegenwoordigheid verbannen had, ver volgens bad zij voor haren vader en mij, die haar. zoo beminden. Welnu, gisteren, te midden van de plechtighe den van haar Doopsel, heeft Dolores zich dat gebed, dat eens aan mijn hart ontsproten is, herinnerd. God beeft een wonder voor haar ge daan. Het verleden is haar voor eon gedeelte teruggegeven, zooals een golfslag een parel naar het strand brengt, die lang onder het zand verbor gen lag... Na de groote gebeden van een Christin verricht te hebben, heeft zij haaT kindergebed gefluisterd, en dat heeft mij in onmacht doen nedc-zmken 0, het is wel mijne dochter, levend en schoon in de kleederen harer onschuld mijne Dolores, die een misdaad mij ont nomen had en die de hemel mij terug geeft." „Ja, riep Antonin uit, het is uw kind, ik voel het, mevrouw. Uw hart kan zich niet vergissen. „God weet, zeide Etiennette, hoe zeer ik het zou willen, maar..." „Gij eischt bewijzen." „Ik ben bang dat gij herschensehim- men koestert." „Bewijzen! Ik heb ze in overvloed. God heeft den medeplichtige van Ca- nólos op mijn weg gezonden, ik kan liet u nu wel zeggen, nu een vreese- lijk treurspel weldra zal ontsluierd worden.... Ik weet hoe het onschuldig kind werd opgeofferd. Als Joseph, werd het voor dertig zilverlingen ver kocht, maar de dertig zilverlingen wa ren 3 millioen waard. Laurent Caba rou slaagde er in 't strand te berei ken, zooals hij aan zijn lateren mede plichtige verhaalde, daarna sloeg hy den weg naai de Ardennen in, het kind met zich voerend. (Wordt otivolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1