1 -1„ONS BLAD" l***- Abonnementsprijs; Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: gffigfS'K'.S433 BUITENLAND. "de mijnwerkersstaking. gemengde buitenl. be richten. PKUiLbfirUN Binnenlandsch Nieuws* de begrafenis der ex-keizerin. No. m MAANDAG 18 APRIL 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLAND m H 1 I I Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 4 Per kwartaal vooi Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad - f 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. 00,-, f 200,- f 10O,-, f 60,-, f 35,-, f 15,-. De spoorwegmannen en transportarbei ders hebben Zaterdagochtend vergaderd, :n een communiqué uitgegeven, waarin zij zeggen, dat, ten gevolge van de verwarring m de vergadering van het Drievoudig Verbond van Vrijdag, er geen redelijke boop bestond op het verzekeren van een eensgezinde actie. Tot Donderdagavond toe bestond er alle hoop op een geweldig vertoon van de solidariteit der arbeiders klasse. De omstandigheden, die sindsdien waren gebleken, hadd-en den vasten grond slag weggenomen, waarop de oproep tot staken was gebaseerd. „Ga door. Sla geen acht op de berichten ui de pers over den toestand. Handel alleen volgens berichten uit het hoofdkwartier." Deze kennisgeving van het ministerie van voedselvoorziening karakteriseert de hui dige houding van de regeering tegenover de stakingsbedreiging. De treindiensten vullen Maandag verder worden beperkt, ter besparing van kolen. Sommige mijnwerkersvereenigingett zijn reeds aan het eind van hun middelen, anderen beialen slechts de halve stakings- uitkeeringen. Hodges, de secretaris van den mijnwer- kersbond, is afgetreden, maar heeft zijn ontslag weer ingetrokken, op verzoek van andere bestuurders der mijnwerkersver- ienigingen. De bladen in Engeland toonen geen neiging om opgetogen te zijn over de ge schillen onder de arbeiders zeiven, die op zoo dramatische -w.. een einde gemaakt hebben aan de bedreiging met een spoor weg- en transportstaking. Integendeel, het optreden van de twee leden van het Drie voudig Verbond, die weigerden de mijn werkers te steunen, behalve indien zij wilden onderhandelen over de loonkwestie, wordt veeleer toegejuicht als een triomf voor het gezonde versland dan als een nederlaag van de arbeiders. De socialistische Daily Herald legt er alleen nadruk op, dat het besluit van Vrij- dag een van de zwaarste slagen is, die de arbeidersbeweging in haar heele loop baan heeft ontvangen." Andere bladen zien in de gebeurtenissen enkel het bewijs, dat de extremisten door de gematigden, "—'die ongetwijfeld een overweldigende merderheid hebben, ver slagen zijn. De openbare meening binnen en buiten de vak'vereenigingen stond aan den kant van de mijnwerkers, voor zoover zij betere loonen eischten, maar even dui delijk was zij gekant tegen den eisch van het mijnwerkersverbond betreffende een nationalen winstpot. Ais de leiders van de spoorwegbeambten en de transportarbei ders de mijnwerkers In hun vroegere eischen gesteund hadden, zou er toch al schier onvermijdelijk een ernstige scheu ring in de vakvereenigingen die lot het Drievoudig Verbond behooren, gekomen zijn, want naar verluidt konden noch de spoorwegmannen noch de transportarbei ders er op rekenen, dat meer dan de helft gevolg zou gegeven hebben aan hun afkondiging van een sympathie-staking. „Er kam. d'aaroim geen twijfel aam zijn," meent de Daily Clhronicle, „dat de bestu ren, die de spoorweg- en transportstakin- gen gisteren berriepen, zich niet alleen verdienstelijk maakten jegens hun land, maar ook jegens ihum eigen vakvereeni- gimgen. i en slotte lielblben zij bom vakor ganisatie opgebouwd en hun vakvereeni- gmgisbearn'bten gebruikt, om hum eigen loonen en arbeidsvoorwaarden te verbete ren en te bevestigen.. Het afkondigen van een staking over de overgebleven strijdvraag zou buil trouw op oen onmo gelijke proef gesteld hebben. Zulk oen staking kom op niets anders uitloopen dam op oen nederlaag voor bet gros der werk lieden." De Times bepaalt zich er toe, te comsla- teeren, dat bij den strijd tusschen deal rechter en linker vleugel vam de. arbei dersbeweging de rechtervleugel gewonnen heeft. Maar, zoo gaat zij voort, „er is geen aanleiding voor lofzangen van de over- maars. De strijd is geenszins gedaan. Het kolrengesohill is nog altijd niet geregeld. De heele kwestie is verwezen naar een volledige vergadering van gedelegeerden van de mijnwerkers. Een uitweg uit dezen ongeluklrigen strijd kan gevonden worden de weg naar een beteren, en meer be vredigenden en slabieleren toestand van de mijmnijveinheid en van hen, die er van leven. Het is moodig dat zich ook raad van buitenaf iaat gelden. Vooral de leden van htt parlement moeten den toestand zonder vooroordeel fcestudeeren. „Hen treffend verschijnsel in de acute crisis, waar wij pas uit zijn gekomen, was het onafhankelijke en ongewone optreden van een aantal parlementsleden op Don derdag. Zij vroegen oon een uiteenzetting van weerskamlen en gingen toen den eer- ste-nrinister opzoeken. Aan die tusschen- komst was de gelukkige afloop van de beraadslagingen van gisteren grootencleels te danken. Wij hopen," besluit de Times, „dat het parlement zich zal blijven laten gelden, want dat is zijn juiste functie in een nationale crisis vam dit karakter." Ook de Daily News gewaagt van het belang van het optreden der parlements leden. Het is duidelijk, dat de indruk, dien de parlementsleden bij '1 hooren van bei de partijen kregen, 't gunstigst voor de iTÜjiniwerk,ers was. In dit opzicht weerspiegelde het Huis de algemeene strooming van de openbare meening vam de laatste dagen. De mijn werkers hadden, als zij goed gemanoeu vreerd hadden, bij dezen toestand zeer veel kunnen bereiken. De gebeurtenissen van Vrijdag zulLen editor geen afbreuk aan de mijnwerkers bij hun oniderhamide- lingen met de eigenaars doen, indien en wanneer die omdierhamdeHiimgen herval worden.. Men meldt dat de eersle-mioister zijn ernstige aandacht schenkt aam de strijd vragen. Indien men tot een regeling van de loonkwestie kon kooien, kunnen de mijnwerkers verzekerd zijn, zoo zeggen de Maden, dat de retgeeriiig haren invljoed za!l aanwenden, opdat er voor hen een edelmoedige regeling getroffen wordit. Wat ook de uitslag van de mïinwer- kersconferentie moge zijn, men gelooft dat de mijnwerkers im Yorkshire bereid zijn, oim onverwijld weer aan hel werk te gaan. De mijnwerkers in Durham zullen ver moedelijk een dergelijke houding aanne men. Im Derbyshire waar de mijnwerkers tneeT hebben te winnen van een districts- dan van een nationale regeling, zou men het opgeven van het voorstel nopens een nationalen pot toejuichen en zijm de mijn werkers niet eensgezind ten aanzien van het voorlzetteD van de staking. Zelfs in sommige Schotsche kolenbek kens, waar de verbittering groot is ge weest, gelooft men dat liet besluit van de spoorwegmanmen en transmortarbei- dens een regeling van het geschil op een dislriots-grondslag moet bespoedigen. DE AANSLUITING BIJ DUITSCHLAND. In den Oostenrijkschen Nationalen Raad is met de stemmen van alle partijen een voorstel van de groot-Duitsclie partij aan genomen, om, met het oog op de verkla ring, die den 14en door den Fanschen ge zant bij den bondskanselier is ingediend, bij welke verklaring zich de Engelsche en Italiaansche regeeringen hebben aangeslo ten, aan de Ooslemjjksohe regeermg te verzoeken, bij de mogendheden aan te dringen op handhaving van de rechten, die aan Oostenrijk volgens het verdrag van Saint Germain toekomen. Uit art. 188 blijkt, dat Oostenrijk het recht heeft zich tot den Volkenbond te wenden met verzoe ken om toestemming tot aansluiting bij het Duitsche Rijk. Bewegingen, die binnen deze grenzen ontstaan, nit de behoeften der in haar le- levensbelangen zwaar getroffen bevolking, kunnen geenszins als woelingen worden gekenschetst. OPPER-SILEZIë. De geaffiéerde commissie te Oppeln deelde officieel mede, dat van 18 April af de slaat van beleg opgeheven wordt. De enlenlecommissie voor Opper-Silezië le Oppeln heeft den staat van beleg in de districten Beuthen stad en land, Katlowitz stad en land, Könïgshütte, Pless en Ryb- nik opgeheven. ZUID-SLAVlë EN DE SANCTIES. Uit Belgrado wordt aan liet „Berliner Tageblatt" geseind, dat de minister van fi nanciën een besluit tot hel heffen van een belasting van 50 pet. van de waarde van alle uil Duilsehland ingevoerde goederen heeft uitgevaardigd. Artikel 3 van het be sluit zegt: De minister van financiën is ge machtigd, als het belang van den bandel dit verlangt, van dit besluit af te wijken. Deze laatste bepaling beeft in Zuid-Slavi sche handelskringen een bevredigenden indruk verwekt. TSJECHO-SLOWAKIJE EN DE SANCTIES. De commissie voor de builenlandsche aangelegenheden uit het Huis van Afge vaardigden heeft met algemeene stemmen een voorstel aangenomen, volgens hetwelk de commissie besluit, dat de kwestie van de deelneming van Tsjeolio Slowakije aan de sancties alleen kan worden opgelost op conslitutioneelen weg. DE VERBENIGDE STATEN EN DE ENTENTE. Volgens den correspondent van de „Ma- tin" te New-York is bet zeer waarschijn lijk, dat Harding, teneinde zijn houding in de kwestie van de schadeloosstelling dui delijker en practischer te toonen, binnen- kort aan Boyden instructie zal geven zijn plaats in de commissie van herstel weer in te nemen. Ook is het niet onmogelijk, dat Wallace weldra weer deel zal nemen aan de bijeenkomsten van den gezantenraad. DE TROEBELEN IN SPANJE. Uit Madrid wordt aan de Temps ge meld: De misdaden van het „vrije syndi caat" schijnen in aantal en wreedheid die der revolutiomnairen te boven te gaan. In het laatste etmaal werden le Barcelo na 3 nieuwe sociale misdaden gepleegd; echter niet door rooden. Lastra, een ad vocaat, werd op zijn kantoor vermoord. Hij had een vakvereenigingsman vrij ge- ikr.egen, die belklaagd was zijn patroon ie hebben vermoord. Een ander advocaat, die verscheidene syndicalisten heeft ver dedigd, is ernstig gewond. Ook werd een arbeider van 't roode syndicaat dood ge schoten Volgens de laatste volkstelling heeft Parijs 2.863.741 inwoners. Dat is 16.512 meer dan in 1911. Van 1 Juni af zal er op den Orient- Express ParijsWeenen aansluiting ko men van Ostende en Amsterdam. Uit Praag wordt gemeld, dat de floor da communisten voor gisteren op touw gezette algemeene staking mislukt is, daar de socialisten geweigerd hebben er aan mee te doen. Op wetlergevenden dochter Naar het Franscb tttn RAOUL DE NAVERY. bewerkt door ,Heet Dolores do Flessigny. Zuster ga naar halen. Honderde malen heb ik haar in mijne armen gedrukt als een arm, lijdend, verlaten schepseltje ik wil haar thans als mijne dochter aan mijn hart drukken. „I ardon mevrouw, zeide zuster Pra- xedts, hoe laat hebt gij uw hotel verla ten? „Zoo even pas." „Hoeveel tjjd is noodig om van het klooster naa uw huis to gaan?" ,Een kwartier." „Een kwartier? Maar reeds twee uren is Maria vertrokken om naar u toe te gaan." „Maria Dolores vertrokken? Wat be doelt gij zuster? Ik begrijp u niet, ik beef, ik ben angstig." De ontroering van mevrouw de Fles signy scheen zich ook van de religi- duso meester te maken. „Mevrouw zel- fle zij, herinner u eens goed de gebeur tenissen die hebben plaats gehad. Gij zijt in bezwijming gevallen Toen ik de zekerheid kreeg dat het wilde meisje mijn dochter was." „Uw dochter?Ja ik begrijp het Zoodra gij in het hotel en tot kennis teruggekomen waart, hebt gü haar la ten halen „Ik riep Flavienne." „Zeker, mevrouw, en ziehier het briefje dat gjj mij gezonden hebt Fla vienne nam den brief aan, dien do over ste haar toereikte en las: „Mevrouw de Flessigny, zeer ziek, vraagt dringend Marie le Blanc te zien. Een rijtuig wacht haar." Ik heb nooit dien brief geschre ven," zeide Flavienne. „Wat, is die brief niet van u? Het is een vervalsching. En is Do lores vertrokken? „In het rijtuig dat naar ik meende, door uwe vriendin gezonden was. „Mijn God riep Flavienne hebt Gij haar dan slechts mij terugegeven om ze mij wederom te ontnemen. „En het is twee uur geleden dat dit geschied is? vroeg Etiennette. „Ja mevrouw, twee uur. „Ontvoerd! men heeft mijn dochter ontvoerd! VEEL LEVEN OM NIETS. „Het Volk" maakt een leven als een oordeel om de arrestatie van een partijge noot uit de mijnstreek, een Oostenrijker, „Mijn God, wat te doen? vroeg zuster Praxedis. „Wat te doen? zeide Flaviene driftig wel naar den luitenant van politie gaan en dftn schuldige aanklagen. „Wien verdenkt gij? vroeg Antonin. „Ik verdenk niet ik weet het.. Laurent Cabarou, die mijne dochter achterliet in het bosch van Mezieres, heeft ze mij voor de tweede maal ont nomen. De eerste maal om zich rijk te maken, de tweede maal omdat hij bang war. Kom toch mijnheer de Larnoy, is mijne dochter u dierbaar? Welnu als gij ze mü teruggeeft. „Geen woord meer, smeek ik u, me vrouw," hernam Anto-nin. „Welk een misdaad riep zuster Pra xedis uit. Ach, mevrouw, vergeef mij! Ik ben bedrogen, iedereen zou in dien strik gevalen zijn. Ik beminde het lieve kind zoo innig. Ik kan u slechts helpen door mijne gebeden, maar mijne zuster en ik zullen de kapel niet verlaten, dan nadat wij troosentde tijding ontvangen hebben. „Ik beschuldig u niet, zuster," zeide Flavienne op droevigen toeft. De ongelukkige nam de arm vian An tonin, die haar naar het rijtuig bracht en vroeg:,, Staat gij er nog steeds op zekeren Fietli, die gearresteerd is en naar het interneeringskamp naar Harderwijk is overgebracht. Door een Limburgsch propagandist zal in Den Haag en Amsterdam met de so cialistische Kamerfractie en bet Partijbe stuur overleg worden gepleegd over deze zaak. Eerlang zal wel blijken, waarom deze vreemdeling door interneering onschade lijk is gemaakt. De commissaris der Koningin in Utrech't graaf Van Lynden van Sandenburg, heeft, naar het „U. D." meldt, Donderdagmid dag namens de Koningin, een groote krans in de sterfkamer op den huize Doorn neer gelegd. Deze krans heeft een middellijn van ruim i meter 8o en bestaat uit calla's (groote Aaronskelken), van boven aange vuld met orchideeën; de krans is getooid met oranjelint, waarop een gekroonde W. is aangebracht. Naar de „Msb." verneemt, is thans ook de hertog van Brunswijk (schoonzoon van den ex-keizer) op liet kasteel te Doorn aangekomen. Verwacht worden nog prins Heinrich, broeder van den ex-keizer en vorst Fürsfenberg. Van de kleinkinderen zal er geen naar Doorn komen. Stapels telegrammen van deelname uit alle oorden der wereld komen nog steeds binnen. Ook de vloed van kranten en bloemen uit Nederland houdt aan; die uit Duitsdhland zullen waarschijnlijk te Potsdam worden neergelegd. Vrijdag was het zeer stil en het leek wel, of de groote belangstelling, welke hier gisteren heerschte, vannacht is weg- geregend. Aan een particuliere correspondent uit Potsdam ontleent het „U. D." de volgende bijzonderheden in zake de plechtigheden verbonden aan het bijzetten van 't stoffe lijk overschot der ex-keizerin: In den nacht van Maandag op Dinsdag zal de trein met het stoffelijk overschot op 't station Wildpark aankomen. Bij de ontvangst zullen slechts de meest nabe staanden op 't station aanwezig zijn. Dinsdagochtend te half tien zet de rouw stoet zich daarna in beweging. Hij pas seert allereerst de Viktoriasstrasze en slaat dan de naar het Neuer Palais leidende avenue in. Aan weerszijden van den weg stellen zich de vaderlandsche vereenigingen op, o.a. de nationale bond van Duitsche officieren, de bond van nationaal gezinde Duitsche soldaten, de bond der „Auf- rechten", de „Schutz-und-Trutz"-bond, de Duitsch-nationale jeugdbond e.a. Hierbij sluiten zich links van de avenue de scholen aan. Hiertegenover, aan de rechterzijde, staan de gegradueerden der studenten met hun banieren. Op het terras voor het Neuer Palais nemen de vaderlandsche en nationale vrouwenverenigingen plaats. Tegenover dezen stellen zich de delegaties van Kriegervereine, Roode-Kruisvereeni- gingen en andere bonden. Dan slaat de stoet rechts het park in naar den dichtbij gelegen antieken tempel, bij welks portaal een uit de vroegere officieren der Ber- lijnsche en Potsdamschè regimenten samengestelde eerewacht zich zal opstel len. De Potsdamsche veiligheidspolitie zal, in verband met het feit, dat van commu nistische zijde de rouwplechtigheden ver stoord zouden kunnen worden, een uit- gebreiden veiligheidsdienst instellen. Ook naar 't station Wildpark, waar in den nacht van Maandag op Dinsdag de rouw- trein aankomt, zullen politieversterkingen worden gezonden. Het „Centrum" geeft nog de volgende wetenswaardighden „De twee Duitsche salonrijtuigen voor familie en personeel en de lijkwagen, in mat-grijze kleur, staan aan de loslijn te Maarn, vlak bij de huizen der spoorweg beambten. In dezen lijkwagen is een so bere rouwversiering aangebracht. Mid den in den ruimen en grooten wagen, met breede deuren middenin, aan beide zijden, staal een katafalk, waarop de kist met het stoffelijk overschot der ex-keizerin zal komen te rusten. Langs de wanden rouw- draperieën, waarover frisch dennegroen met bloemversiering. In een der salonrij tuigen worden zilver en goud gedreven kandelaars en lumpen bewaard, welke rondom de baar zullen worden gezet en ontstoken als het lijk er in is geplaatst. Uit alles blijkt, hoe liefde voor de doode, de inrichting van dezen rouwwagen heeft bestuurd. Van den bloementuin, welke rondom den naam of initialen van zijn cliënte niet in de courant te vernielden. De vcrstaggewei voldeed daaraan, im overleg met zijn re dactie. De president van de rechtbank doelde gisteren den verslaggever mode, dat bij hertelling zijn gereserveerde plaats bij de terechtzitting zou worden in getrokken. (Hbïd.) De Burgemeester van Amster dam t. Nauwelijks 'teruggevoerd van de builen landsche reiis, waarvan hij vergeefsdh her stel had gehoopt voor zijn zwaar ge schokte gezondheid, is de burgemeester trein zal worden aangelegd, was heden nog Amsterdam, L W. C. I ellegen, Zater dagmiddag omstreeks 5 uur overleden. De begrafenis is vastgesteld op Dinsdag 19 April des v.m. 11 uur op „WestcrroLd'; Ten toeken van rouw wegens liet over lijden van den president-curator, zal de Universiteit van Amsterdam op heden, niets te bespeuren. Wel is alles aange voerd zoodat heden oogenblikkelijk met den aanleg kan worden begonnen. Dat ook de ournalisten niet de minste medewerking zullen ondervinden, Begint steeds duidelijker te worden. Alles sdhijnt er op aangelegd, ze zooveel en 'Dinsdag gesloten zijn. mogelijk tegen te werken. Ze zullen dus ve"z,°'e'c v™' Mevr. Wed. TeMogen, hun eigen weg moeten zoeken en den ?ii.„aaJn freihalve door den heer strijd tegen onwelwillende autoriteiten au,t s waarnemend burgemeester, moeten aanbinden. Aan. deze de macht, me* w"r gesproken, aan de persmenschen de list. he0r T<die«'en weixl geboren te Aan het „H'bld." wordt gemeld, dat het Groningen in 1859 waar zijn vader hoog loffelijk overschot van de keizerin Zon- was- HiJ studeerde te Delft, werd daglvond om pl.m. half acht van Doorn toen in de provincie Gro- naar Maarn zal worden overgebracht. De '0<!n en daama benoemd tot directeur familileleden en dc leden van het hof, die VM1 Seriewerken te Arnhem tot 1902, het lijk naar Duitschland zullen vergezel len, blijven den nacht in het salonrijtuig te Maarn; de trein vertrekt Maandagoch tend om 9.45 van Maarn naar Dnitschland via Ede, Arnhem en Zevenaar. In Zevenaar zal de trein, tijdens een kort oponthoud, buiten de perrons blijven staan. BEHANGSELPAPIER ONDER Dij: WA RENWET. Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van het Kamerlid Schaper inzake het voorkomen van arsenicum-verbindin- gen op behangselpapieren, deelt de Minis ter van Arbeid mede, dat met het oog hierop ook behangsel onder de controle der keuringsdiensten worden gebracht j Vertrek der Kon. familie uit de Hoofd stad. Gisteren, Vrijdag, 10 minuten voor twee, vertrok de Koninklijke familie onder zeer groote belangstelling van het publiek uit Amsterdam, om te 2.07 naar de Residentie terug te keeren. Slecht ingevuld. Naar wij vernemen, zijn voor de 10e algemeene volkstelling de kaarten in verschillende gemeenten over het algemeen zeer slecht ingevuld, en is een groot aantal formulieren ter betere invulling terug gezonden. Aan één gemeen te, die nagenoeg geen werk van de telling had gemaakt, zijn alle kaarten teruggezon den. toen werd bij benoemd tot directeur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. Hy droeg veel bij tot verbetering der volkshuisvesting. Bij kom. besl. van 25 Februari 1915 werd hij benoemd tot burgemeester en ge ïnstalleerd op 15 Maart ais opvolger van jhr. mr. dr. A. iRöell. Wegen-s ziekte kreeg hij in Februari j.-l. buitenlandscih verlof, (dtoch lcwaim zieker terug dam hij heen ging. De overieden burgemeester der Hoofd stad was ridder in de orde van den Ne- deriaiuidschen Leeuw. REIS VAN „ST. RAPHAEL" ROME. Het overlijden der ex-Keizerin. Vrijdag is, naar uit Doorn aan de „Msb." gemeld werd, een Dui'tscher uit Keulen aangekomen met de bedoaling om dan ex-keiizer te condoleeren. De mnn had blijkbaar een moeilijke reis gehad en zich vele offers getroost om naar Doorn le komen; hij zag er zeer afgemat en ver zwakt u it. Toen hij aan -het poortgebouw zijta iwensdh te kennen gaf, om dien ex- keizeT te spreken, bleek, dat hij niet in het bezit was van een geWigen pas. Hij werd daarom aangehouden om Over de grens te worden gebracht, maar zijn toestand bleek zoodanig te zijn, dat hij voorloopig niet kon vervoerd worden. Hij is nu hier in Doorn otnder dak gebracht om eerst j wat op verhaal te komen. NAAR Dit is niet een op zich zelf staand ge val, dat een Dui-tscher gevolg geeft aan Het bericht van de „Maasbo-de", over onweerstaanbaar verlangen en er al- het niet doorgaan der reis naar Rome fes voor hwftex-keizer 7, maar een kort oogenblik te zien. is, naar het „Centrum verneemt, voor- harig en in geen geval afkomstig van STRENGE VORST. T— - De Bildt de commissie. De commissie heelt over het al ol niet doorgaan der reis in. verband met gerezen moeilijkheden nog geen beslissing genomen. Verantwoordelijkheid der Ministers Het Kon. Ned. Met. Inst. te deelt mede: Gedurende den nacht vain Vrijdag op Zaterdag daalde te De Bildt de luchttem peratuur tot 3,8 Celsius onder het vries punt. Dit is de laagste temperatuur, die Het Kamerlid de heer Schaper heeft simts de oprichting van liet Instituut 11a een wetsvoorstel ingediend tot aanvul- den 15 April te De Bildt of Utrecht is ting der wet, regelende de verant- waargenomen. In 1884 werd minus 3,7 woordelijkheid der hoofden van Mini- °P den 19en April opgeteekend. De aibso- sterieele departementen iuut >aagst,e '«npe-raluur in Aprill is minus T, 5.2 op 11 April 1917. De laatste vooraf- Goederenvervocr naar Emjdand. 1 v In verband met den toestand in Enge land kunnen via Hoek van Holland afleen licht bederfelijke waren naar Engeland worden verzonden. DE TERECHTZITTING EN DE PUBLICATIE. Ter openbare terechtzitting vam de Rechtbank te Heerenveen verleden week, gaande nachtvorst van dergelijke belee- kenis minus 3.4 was op 29 April 1919. Op den grond daalde die temperatuur tot mi nus 7,2 Celsius. De zeer strenge vorst, Vrijdagnacht ge volgd op bel natte weer van den vorigen dag, heeft naar gemeld wordt het bloeiend fruit in de Betuwe vernietigd. Ook in Twente heeft de strenge vorst vroeg de verdediger van een verslaggever de gebeele fruitoogst vernield. naar den luitenant van politie te gaan? „Hij alleen kan mij helpen in deze omstandigheid." „Sta mij toe het tegenovergestelde te denken." „Gelooft gij niet in de bekwaamheid mn de politie?" „Ik heb dikwijls meer vertrouwen in wat men zelf doet." „Tol wien ons dan te wenden? Paul Avène is ver weg, en uw matroos. „Blijft lang weg. En toch, mevrouw, als wij tets willen te weten komen, dan kunnen wij het alleen door die twee mannen. Zij zoeken een door slaand bewijs van de schuld van Ca- nëlos. Wacht met officieele slappen te doen, totdat zij ons komen, zeggen wat zij gedaan hebben." „En ook men mijne dochter ver moordt „Ik geloof niel, dat Canëlos dat durft, hij begint te vreezen, dal men achter den grooten heer van Peru den avonturier Caralxm zal ontdekken; laat mij dezen nacht om Grand-Hunier cn Paul Avène te zoeken, morgen zult gij handelen zooals gij goed vindt en zal ik u helpen met al mijn kracht en al mijn invloed." „Gaat uw gang dan," antwoordde de ongelukkige, in tranen uitbarstend. „Heiaas," vervolgde zij onder hare tra nen. „ik zal haar dan nooit weder zien. Zoek niet mij van het tegendeel te overtuigen, Etiennetteik heb een oogenblik kunnen gelooven, dat God mij vergiffenis geschonken hadik zie thans duidelijker dan ooit hoezeer Hij die vloek van den markies bezegelt. „Gij zult gestraft worden in uwe kin deren," zeide de vader van Humbert ons, en de straf vervolgt ons. Ik was op het punt mijn dochter terug te krijgen, de markies zou mij vergiffenis schenkenDolores is mij ontnomen en nooit zal Humbert weten, dat Tolle- Avoine mij aan den afgrond ontrukt heeftHet is uit, Etiennette, met mijne hoop." Mevrouw d'Epinoy drukte hare vrien din dc hand en weende niet haar. De burggraaf stond op. „Ik heb u eenig ujtstel gevraagd,' zeide hij, „en heb nog slechts eenige uren over, ik moet gaan handelen." „Wat zult f|li doen'?' vroeg de be droefde moeder. „Wat de omstandigheden mij raden," antwoordde Antonin; „maar in wan hopige gevallen blijft nog altijd dc Voorzienigheid over." Juist toen hij naar zijn kamers terug keerde, drong een schamel geklecde knaap er hij den portier op aan bij mijnheer den burggraaf te worden toe- gelalen. „Vat wilt ge van hem?" vroeg de deftige portier. „Als dat u aanging, dan zou ik het je dadelijk zeggen." „Welnu," antwoordde de portier, die boos was over de stoutmoedigheid van den knaap, „men komt niet zoo ge makkelijk als je wel denkt hier bin nen." „Waarom niet?" „Omdat menschen van jou slag niets met mijnheer den burggraaf te maken hebben." „Ik heb een brief voor hein." „Geel mij dien, dan zal ik hem be zorgen." „Mijn bevel is hem persoonlijk af te geven." „Dan moet gij' wachten, tot mijnheer uitgaat" „En als hij niet uitgaat?" „Dan komt gij toch niet binnen." „Is dat je laatste woord?" '(Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1