IJ Garage JIG. II „OHS BLAD" Een afgezaagd thema. BUITENLAND. Luxe Automobiel VerhuuriiiricSiting Ji» I Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: «SSffEVS4" j DE KOLENCRISIS IN ENGELAND. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. begrafenis der ex-keizerin. No. 164 DINSDAG 19 APRIL 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Advertentieprijs: Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een poi]s~verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 5QQ,—f 400,—, f 200,—, f100,—, f 60,—, f 35,—, uitbetaling per plaatsing f 0.60. Van al onze Roomsche vakorganisatie'.": ■wordt er door de socialistische tegenstan ders géén zóó fel bestreden èn openlijk èn in geheim, als de Roomsche organisatie der Spoorwegmannen „St. Raphael". Dat is opmerkelijk', doch behoeft geen verwondering te wekken. De socialisten weten, dat „St. Raphaël" een zeer sterke, een veel beteekenende or ganisatie is in den lande, en juist daaromomdat „St. Raphaël" zoo sterk is en de roode organisatie, waar deze in haar vakactie te ver gaat, met succes dwars kan zitten daarom ligt het voor de hand, dat men deze Roomsche organi satie met alle mogelijke middelen poogt af ie zwakken, ja, zelfs uit het Roomsche kamp soldaatjes tracht te werven voor het roode spoorwegleger. Het spoor- en tramwegpersoneel neemt in de samenleving een zeer voorname plaats in, dèt deel der burgerij heeft het voor een goed deel in zijn macht, de maatschappelijke orde indien zulks aan .bepaalde politieke partijen wenschelijk voorkomt te verstoren en met bedrei ging met een dergelijke verstoring de re geering te dwingen in een bepaalde rich ting; wordt het vervoer onmogelijk ge maakt door een evenlueele staking van spoor- en tramwegpersoneel (wat op zich zelf een revolutionnaire daad zou moeten heeten), dan wordt het leven der natie, dat in stand gehouden wordt door een ge regelde distributie van alle voedings- en gebruiksmiddelen over heel het land, zeer ernstig belemmerd; zulk een belemme ring kan en mag niet lang duren, dus moet de regeering bij een eventueele staking wel toegeven, zoo geweuscht, zelfs plaats maken voor een socialistische of bolsjewistische regeering, indien althans alle spoor- en tramwegmannen meedoen! En zie! Dit is juist de nachtmerrie der roode spoorwegmannen, dat de Roomsche en Christelijke collega's ervoor passen, de roode organisatie's in eventueefc revolu tionnaire avonturen te volgen, dat de Roomschen en Christelijken. niet alleen hun rechten, maar ook hun plichten ken nen en hun vak-actie eerlijk en behoorlijk houden. Met zulke luitjes, bijéén in Roomsche en Christelijke organisatie's valt niet te „werken", wanneer de socialisten een maal een socialislischen slag willen slaan, en daaromwèg met de confessio- neele organisatie's, wèg vooral met dien sterken Roomschen Bond! Hoe men dien Bond wèg, of althans flink afgezwakt poogt te krijgen? Allereerst vindt men het (en zeer be grijpelijk!) noodig, den Roomschen wijs te maken, dat een Katholiek gerust lid mag zijn van de (roode) Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel; immers, zoolang de Roomschen zich principieel in hun eigen bond georganiseerd houden, ds er voor de rooden aan hen „geen eer Se behalen"; het groote struikelblok, dat Roomschen, juist uit hoofde van bun Roomsche geloof, geen reel uit mogen ma ken van socialistische organisatie's moet allereerst weggeredeneerd worden. Dies krijgen de roode heeren nog eens het afgezaagde thema, de reeds sinds lang onhoudbare en onware en leugenachtige stelling te behandelen: dat het socialisme (hedemaal niet tegen den godsdienst is, dat godsdienst en socialisme best vereenig- vaar zijn! Zulk's met een hokus-pocus waar te ma ken ook voor den minst-ontwikkelden en lichtsl-geloovigsten Katholiek dat gaat na alles, wat er in den loop der jaren voorgevallen is, niet zoo gemakkelijk meer; een ieder, die nog een greintje Roomsch besef heeft, weet, ook uit de practijk, dat godsdienst en socialisme in derdaad zich verhouden ais water tot vuur; bij iedere voorkomende gelegenheid wordt door de roode heeren ons Roomsch geloof in de Kerk, in de priesters en in de volgelingen bespot en hatelijk ge maakt en bestreden op de meest lage ma nieren. Dat zijn dingen, die niet weggeredeneerd kunnen wórden. Dat beeft ook het hoofdbestuur der roo de Nederlandsche Vereeniging begrepen en daarom heeft het de zaak thans eens „de gelijk" willen aanpakken! Het verspreidt thans .natuurlijk voor namelijk onder de katholiek-georganiseer ree- S.p00rwesmarlnen een circulaire (officieel!), waarin het op zijn manier de vraag beantwoordt, of liever: laat beant woorden „Kan en mag een Katholiek lid zij'n onzer organisatie?" Een z.g. geloovig(!) Katholiek(l), lid van de N.V. had n.l. in het orgaan der roode organisatie beweerd, dat zulks ge rust mocfit, en het Roomsche „Rechte Spoor" had daar zeer ad rem op gereageerd met de volgende zinnetjes: „Als v. N. (zoo heet die „Roomsche" meneer) geloovig katholiek is, dan zal hij dezer dagen zijn Paaschplichten moeten vervullen. Daaraan kan hij niet ontkomen. Hij zal dan moeten kiezen: of een kind der Kerk' en uit de Ned. Ver., ofwel lid der .hó V. en géén kln-d der Kerk."- Die strijdvraag (volgens de rood-en althans: voor ons is het een uitgemaakte zaak!) moest nu maar eens definitief opge lost worden. En om de vraag met hoeveel pour parlers ook toch maar in bevestigenden zin beantwoord te krijgen, neemit het roode bestuur in die bedoelde circulaire gedeeltelijk een artikel over uit het „Popu- laaT-WetensclhappeHjk Bijvoegsel" van „Het Volk" van 5 Juni 1920, waarin nie mand minder dan de roemzuerte anti paap.... C. v. d. Pol (volgens de roode heeren iemand, die „door opvoeding en studie als terzake kundig kam worden be schouwd!!) op zijn manier „bewijst," dat een katholiek heel geruslelijk zioli aanslui ten mag bij een roode vcroenlging. Nu zal alleen reeds het feit, dat deze v. d. Pol, die toén (in Juni 1920) nog in „Het Volk" schrijven mocht (de bekende Alkinaarsohe zaak was toen nog niet voor gevallen; v. d. Pol haul „Het Volk" toen nog niet in ernstig niiscrediet gebracht door zijn sóhaindaalslukken), nu zaïl d'it fedt alleen reeds genoeg zijn om een ieder te bewijzen, dat we 't hier niet een stuk geSloofsbesirijding te doen hebben, waaraan alfle verdere argumentatie-bedoelingen ten gunste der „partij" vrcernid zijn. Als de Ned. Ver. de reden eenogen van een v. d. Pol aanvaardt om te „bewijzen", dat een katholiek wel lid mag zijn van de N. V., don toont zij zich bierdoor wel zeer in haar ware gedaante n.1. ook zeer anti papistisch; als die Nod. Ver. een v. d. Pol ite hulp roept, dan bewijst zij daardoor alleen reed», dat een katholiek in haar kringen niet komen kan, niet komen mag! 't Was dus allereerst zeer dom van de N. V. om zich op een, allen katholieken als ka'didUek-vijandig bekend niensoh ais G. v. d. Pol te beroepen, doch bovendien neeant zij in die circulaire van dezen v. d. Pol uitlatingen op, welke om het verre gaande der drogredenen ieder goed ■katholiek vanzelf afschrikken. OOk dal is niet slim van de Ned. Ver., al kunnen we best begrijpen, dat de Ned. Ver, in haar positie 'en slotte alle middelen aangrijpt (ook al werken zo on verwacht averechts!) oim uit het katholieke kamp leden naar de roode organisatie te winnen. Wordt vervolgd. Zondagavond is een verdere drastische steenkoolbeperking aangekondigd. De plaatselijke autoriteiten hebben gelast de toewijzingen voor de industrieën aan welke tot nu toe de helft van het normaal ge bruik was toegestaan, slechts in bijzonde re gevallen uit te geven. De fabrieken voor licht, warmte en electriciteit ontvingen instructies om de verstrekking te ver minderen. De meeste Maandagochtendbladen in Engeland drongen er op aan, dat de mijnwerkers de onderhandelingen terstond zullen heropenen, inplaats van tot Vrijdag te wachten. De „Daily Chronicle" ver neemt dat de regeering de oprichting van noodkeukens door het geheele land over weegt. Het koude weer veroorzaakt groot ongemak als gevolg van het gebrek aan huisbrand, vooral in het industriegebied in de Midlands. Als voorbeeld van de uitwerking welke de verrassende ontwikkeling van den toe stand in de afgeloopen week op arbeiders kringen heeft gehad, kan strekken een mededeeling aan de „Daily Mail van Cly- nes, die zeide„Wij dienen de enorme ver dedigende kracht der gemeenschap te be seffen. Het is krankzinnigheid voor elk deel der gemeenschap de natie al® ge heel te negeeren." De „Daily Herald" meldt, dat een ver gadering van havenarbeiders in het Eastend te Londen besloot de mijnwerkers te steunen door aan schepen bunkerkool te weigeren, tenzij ze volledig bunkeren. Deze stap heeft blijkbaar ten doel, de schepen te beletten Engeland te verlaten met genoeg kool om vreemde havens aan te doen en terug te keeren met buiten- landsche bunkerkool. De kolenlossers wei geren tevens ingevoerde steenkool over te laden. Hoe de scheuring ontstond. Een ingewijde deelt aan de „Westm. Gaz." 't volgende mede omtrent het ein de der onderhandelingen van de mijn werkers en de regeering en de scheuring, die toen is gevolgd in de triple alliantie. „In de Vrijdag plaats gehad hebbende samenkomst van het hoofdbestuur der mijnwerkers-federatie, toen het schrijven van den eersten minister ter tafel lag, werd aan den secretaris Hodges gevraagd wat de minister bedoelde met zijn woor den „uw voorstel aan het slot gedaan." De heer Hodges zeide dat hij geen „voorstel" had gedaan, doch dat hij in ant woord op een vraag tot hem gericht dooi de parlementsleden, verklaard had dat dc mijnwerkers bereid zouden zijn de mijn. eigenaars te ontmoeten om verder over de loonen te spreken, afgescheiden van de hoofd-kwestie de nationale pot. Deze mededeeling werd bevestigd door Herbert Smith, die bij het onderhoud te genwoordig was geweest. Er volgde toen een heftige discussie en bij meerderheid van één stem besloot het hoofdbestuur de uitnoodiging tot een sa menkomst met dc mijneigenaren niet aan te nemen. Toen diende de heer Hodges zijn ont slag in, dat niet werd aangenomen. In een daarop gevolgde samenkomst van de mijnwerkers en de tripte alliantie ston den de leiders voor liet feit dat de heer Thomas, namens de spoorwegmamien zijn medeleden in het parlement had verteld dat, bijaldien I-Iodges' voorstel vrucht afwierp, er voor de triple alliantie geen reden tot handelen zou bestaan. Er volgde een levendig debat, waarin zoowel de heer Thomas als de beer Gos ling (transportarbeiders) beweerden dat de mijnwerkers de uitnoodiging moesten hebben aangenomen, en niet één slem meerderheid werd die mcening door de vergadering onderschreven. Als gevolg daarvan werd de slaking der triple allian tie afgelast. Het ontslag van Hodges, hoewel niet verteend, werd niet ingetrokken en zal plaats hebben, tenzij dc thans bijeengeroe pen bijeenkomst van mijnwerkers-afge vaardigden de door het hoofdbestuur geno men beslissing te niet mocht doen". Gebeden voor den vrede. In Christ Church, de groote gothische kerk in Victoria Street, Westminster, is Vrijdag toen 's avonds de slaking van de Triple Alliance beginnen zou den gehcelen dag gebeden voor den industriee- len vrede, 's Morgens om 8 uur werd de eerste toespraak gehouden door dr. Camp bell en daarna was er geen pauze meer in den rusligen dienst. Hoewel het aantal aan wezigen niet zoo groot was, moet het ge heel toch zeer indrukwekkend geweest zijn. Sedert de donkerste dagen van den oorlog was iets dergelijks in Londen niet voorge komen. De verklaring der mijneigenaars. In de door de vergadering van mijn eigenaars afgelegde verklaring, waarvan reeds met een enkel woord melding werd gemaakt, wordt gezegd dat dc eigenaars besloten hebben dat dc loonen der laagst betaalde arbeiders herzien moesten worden waar dit noodig was. Tevens gaven zij uiting aan hun spijl dat bttn poging om dit onderwerp te bespreken, belet was door de weigering der mijnwerkers om met ben samen te komen. DE LEVERING VAN VEE VOOR DUITSCHLANID. Tegenover bet Havas-berielit over liet staken der levering van vee, verklaart Woiff dal de loopende zendingen niet ge staakt zijn. De Duitsclie regeering beeft sledh'ts den wenseli te kennen gegeven de prijzen vast te stelten. Daarna pas konden de nieuwe leveranties geschieden. De opvat ling dat bet leveren onaflhanfce- lijlk was van den prijs, was volgens hel vredesverdrag onjui-st NIEUWE DUITSCHE VOORSTELLEN. Het „Journal" verneemt nit inlergeailli- eerde diplomatieke kringen te Berlijn dat men meent, dat DuilsChland door bemid deling van den Heiligen Stoel nieuwe voorstellen zal dotal. Verscheidene bladen te Parijs blijven gelooven dat Berlijn aan Brussel verzoeken zou om als tussdhen- persoon op te treden, hoewel de minister van bui tenlandsche zaken verklaart dat hij daar niets van afweet. Volgens een bericht uit Parijs aan de „KöJn. Ztg.", moet de Dnitschc regeering inderdaad aan het Vaticaa® hébben op gedragen om de nieuwe voorstellen aan den president der VeT. Staten te overhan digen. In politieke kringen te Parijs neemt men een absoluut afwijzende houding aan tegenover dezen nieuiws'ten stap van Duitsohland. De beraadslagingten over de nieuwe voorstellen schijnen intussChen niet zoo vlot te gaan als oorspronkelijk te Berlijn werd gedacht. Ze zouden, volgens de „Berl. Lokaïanz.", wel tol Dinsdag of Woensdag duren. Minister Simons zal dc Rijksdag-com missie voor buitenlandsche zaken, die de zer dagen bijeenkomt, mededeelïngcn doen. Doch het is twijfelachtig of hij dan reedis den definitieven tekst van het aan bod kan meededen DE PRUISISCHE REGEERINGSCRISIS. Na een week van onderhandelen staat minister-president StegerwaM thans voor de voltooiing van zijn moeilijk werk, schrijft de Berl. coTr. van hét „Hbld." Het is wei ecnigsBins anders uitgevallen dan hij gedacht had. Van het groote kabinet van de Duitsche Volkspartij tot de soci- aail-democrattar, dat hij zicli bad voorge steld, is een zakenministeric gekomen, dat beslaan zal uit de drie tegenwoordige ministers Stegerwalid, Fischbeck en Aan Zehnlhof en nog vier vak-ministers. Even als in het rijkskabinet, zuilen er in dit ministerie dan geen socialisten zitten. Mini'Ster-presidtent Slegcrwald zette Zondag zijn besprekingen over hot pro gram van liet ministerie voort met dege nen, die hii verzocht heeft daarin zitting ALKKAAR. TEL. 572. te nemen. Ook gisterenoohlend werden dergelijke besprekingen gehouden. Het kabinet zal .dus waarschijnlijk heden aan den Landdag word envoorgesteld Do rechtsche pers begroet het ministerie met instemming, hoewel nog met cenige reser ve, docli zij laat liaar tevredenheid tocih doorschemeren. De „Kreuizzeitumg" prijst de kundige vaklieden Fischbeck en Am Zehnhof, en de „Deutsche Tagesz." zegt openlijk den steun van de Duitscli-naitio- nalen toe voor een .eventueele bestrijöidng van de sociaal-democratie. De „Vor- warls" beschuldig! Stegerwatd van woord breuk en zegt, dat de uitsluiting van de sociaal-democraten uit de regeering door Stcgerwald die verhouding lussdhen de sociaal-democraten en de regeering reeds van den beginne af weinig vriendelijk moet maken Een breuk tussehtai de so ciaaldemocraten en het burgerlijke mid den in Pruisen moet ook van invloed zijn op de rijkspolitiek. De sociaal-deiniocra'ten hebben hel de rijksregeering tot nu toe gemakkelijk ge- mraaik!, maar na de verschuiving naar rechte in Pruisen zullen de sociaal-demo craten (Den strijd aanbinden en dien voe- Ten met hel doel, zoo steark te worden, dat iets dergelijks als thans in Pruisen nooit weer kan voorkomen. DE GEVANGENNEMING VAN HöLZ. De Berlijnsehe bladen verteien heel uit voerig hoe heft de politie is gebikt dien be- rucBiten Max Höfe bij dien kraag te pak ken. De recherche wist ais een paar welken, ctat de zoovenhoo(Viman in Berlijn woonde en steeds geheimzinnige conferenties had met zijn partijgenooten. Voor een week was een agent hem reeds op het spoor, dank zij een communist, die graag de (bon- dierduiizend mark belooning wilde verdie nend Hölz kreeg er echter den wind van en verdween. Huurde ais de koopman Fritz 11 ,iiiie maim ui't Leipzig een kamm in bet westen van de stad. Waar hij vaak bezoek kreeg vam een Russische vriendin. Toien de politie verscheen om den heer Haanmemaniu van dichteihij te bekijken, was hij verdwenen. Hij koos een andere domicilie, maar was zoo voorzichtig geworden thuis geen be zoeken meer te ontvangen. Hij bestelde nu ziju vrienden iai een lunchroom. Waar een der gasten heim herkende. De politie werd gewaarschuwd. En toen 's nachts om half twaalf Hölz de lunchroom veriiot, liep hij in de armen van een groot aantal recher cheurs in burgerldeeding. Hij schrok even heel erg. Doch was oaiimiiddiellijk weer de kalme mam, die op de vraag of hij Hölz was, lakomidk antwoordde: „Vraag toch niet zoo dom." Even kalm-brut aal Weef Höliz bij zijn eerste veriioor in hel hoofdbureau van politie. Hij vroeg onmiddellijk wat „be hoorlijks" te eten en een paar sigaretten. Maar hij verloor allengs zijn brutaliteit en bekende ten slotte Hölz te zijn. En hij ver telde zelfs, dat hij in zijn penision een kof fer met ondergoed en 6000 mark had, hetgeen bleek juist te zijn. De politie zocht nog naar een anderen koffer, waarin Hölz' papieren geborgen moeten zijn. De hoofdcommissaris van politie heeft nu doen weten, dat hij een prijs van 50.000 maai uitlooft voor hen, die medodeelingen kramen doen, die een veroordeetling van Hölkz ten gevolge zullen hebben. Men wil inu volkomen afrekenen met lezen misda diger. EEN AANSLAG OP DEN WESTMINSTER ABDIJ? De „Even. Stand." deelt mede, dat een sensajtdewekkende ontdekking is gedaan in dien beroemden Westminster Abdij te Lon den. Daar vond men Vrijdagavond in de nabijheid van eeri hoop timmerhout, dat in de kloostergangen lag opgestapeld, een klein pakje. In het papier, waarmede het verpakt wais, vond men eenig ondergoed, gedrenkt in petroleum. Het was onmoge lijk na te gaan wat dit pakje op die piek te beteekenen liad, maar "verondersteld wordt, dat de bedoeling is geweest het later in brand te slaken en zoo de Abdij in gevaaT te brengen. Ofschoon het niet zoo gemakkelijk zou zijn een gebouw als de Westminster Abdij door brand te vernielen, zou toch. als die vermoede aanslag gelukt was, aan de kloostergangen groote schade zijn berok kend. Door Scotland Yard wordt een streng onderzoek ingesteld. Het verbood van „heimaittrcucr" Opper-Siloziërs hield Zondagmiddag een betooging in de» Lustgarlen te Berlijn logen een vordceting van Opper-Süozië. Ongeveer 35.000 mensclieii namen aan deze demonstratie cieel. Elf sprekers van alle politieke partijen protesteerden tegen de partijdigheid van Frankrijk en de Pool- sdhe terreur. Met algemeenc stemmen werd een motie aangenomen, waarin verzet wordt aangeteekend tegen een verdceling van Opper-Silezië. De Ftrainsche Senaat heeft met 300 tegen vier stemmen de geheele begrootimg aangenomen. De rapporteur verklaarde, dal de Senaat nog 700 millioen bezuinigd heeft, welke komen bij dc 1300 mèliioen, reeds door de Kamer geschrapt op de oor spronkelijke regeeringsvoorstellen. Naar uit Quimper (Frankrijk) wordt gemeld, heeft een aardstorting plaats ge had in de mijn Kermonacg nabij St. Heriin, waarbij zes personen gedood werden, tor- wijl verschillende arbeiders gekwetst wer den. Ju bijna geheel Duitsohiland is op hol eind van de vorige week dc winter terug gekeerd. De sneeuwval heeft zich van hel Westen over geheel MkMcn-DiiiitsChlaniu uitgebreid en heeft daar ernstige storing in het telegraafverkeer veroorzaakt. Ook in het oosten van Beieren duurt de sneeuw val voort, f Dc winter is in Zwitserland terugge keerd. In het Engadin sneeuwt het al dagen lang. In St. Moriiz ligt dc sneeuw 70 c.M. boog en op de Bernina 120 c.M. De Belgische „Sok" deelt mee, dat onder bedekte termen gesproken wordt vim een fraude ontdekt in de administra tie der verwoeste gebieden. Een hoogge plaatst ambtenaar zou voor een millioen frs. verduisterd hebben. Er is een onder zoek geopend. Volgens een B. T. A.-bericht uit Mon tevideo hebben de bakkers besloten bun zaken te sluiten, als protest tégen bet ver bod van nach'larbead. In Zuid-Slavië zal dit jaar geen zomertijd w-orden inge-oerd. (B. T. A.) In Frankfort is gevangen gcnromeii de koopman Dr. Paul Kappelmeiier, die •reed's tien jaren in dienst was van de bekende chemische fabriek „HöChsler FarbvcTke." Hij stond sedert ruim 'n jaar in verbinding met Aimerikaamsche verfstioffeirfabriieken, waaraan hij belang rijke bedrijfsgeheimen heeft trachten te verknopen, o.a. recepten, die op de zooge naamde „geheime lijst" stonden. Lord Derby lreeft, in een te Londen gehouden rede over de crisis in de nijrer- heid, Lloyd George verwelkomd als „de nieuwste recruut in de conservatieve partij." Zondag heerschte den lrcelen dag in Doorn een geweldige drukte, die zich voornamelijk concentreerde om het kasteel van den ex-keizer. Behalve de versterkte rijkspolitie was een vijftigtal maréchaussees vo-or ordebewaring aan wezig, Voortdurend reden auto's af en aan, en vooral tegen den avond steeg ue bedrijvigheid van aankomende nieuws gierigen die een gedeelte van den tocht hoopten waar te nemen. Op hel huis Doorn begonnen des mor gens de rouwpleolitiglieden met een huis- dienst, die geleid werd door den vrorge- ren hofkapelaan, Dryander, er. die even eens door dominee Weiss van de broe dergemeente der Hernhutters te Zeist werd bijgewoond. Voor een gehoor, be staande uit den ex-keizer, den ex-kroon prins, prinses Victoria Louise, hertogin van Brunswijk, den hertog van Bruns- wijk, de prinsen Adalbert en Oscar, den burgemeester van Wieringen en den com mandant der maréchaussee Van Houten, sprak de hofprediker over het leven der gestorven keizerin, naar aanleiding van den tekst: „Wees getrouw tot in den dood, dan zal Ik u geven de krone des levens." Gedurende den dienst waren de leden der keizerlijke familie zeer terneergesla gen. De geheele hofhouding en het dienst personeel des keizers woonden de plech tigheid bii. Des avonds tc 9 nur had in de kapel van 't huis Doorn de plechtige lijkdienst plaats, die gecelebreerd werd door hof kapelaan Dryander, geassisteerd door de predikanten Weiss en Londen. Tegen woordig waren, behalve d.e leJen der kei zerlijke familie, de hofhouding en het huispersoneel, de graaf en gravin Ben- tinck van Amerongen, graaf en gravin Bentinok van Zuylenstein, de vorstin van Casteele. geboren gravin Bentinck van Middaclilen, de erfprinses von Salm, ge boren aartshertogin van Oostenrijk, graaf en gravin van Lynden van Sandenburgb, baron Schimmclpenniuck van der Oye v. Hoevelaken, baron W. van Weede. jlir. van den Bosch, burgemeester van Ame rongen, kapitein der maréchaussee Van Houten en burgemeester Kolff san Wre- rinscn. Daarop had de overbrenging plaats van het lijk der ex-keizcrin naar 't station. Uren voor 't vertrek van den lijfstoet, zoo lezen we in de „Courant", waren de wegen urn het huis Doorn geblokkeerd door honderden nieuwsgierigen, die op lret dorpsplein en de daarop uitmondende wegen waren samengedrongen om iels van den stoet te kunnen waarnemen. Tus- söhen al die drukte van toeterende auto's en lawaaiende motorfietsen lag het park van het huis Doorn, geheimzinnig sche merend in de lichtjes van de langs den oprijweg geplaatste lantarens. Geen geluid drong naar builen door. Alleen het kasteel straalde van licht en voor de groote inrijpoort met zijn drei gende torens, hielden maréchaussees, dc kolbakken diep over het voorhoofd ge lrokken de waoht, om de zich voor het poortgebouw verdringende menigte op een afstand te houden. Auto naar auto reed voor en liet de genoodigden binnen. Op den weg naar Maarn stonden in de donkerte op de kruispunten der wegen en langs de wegberm tusschen de spar ren-groepjes, menschen zwijgend te wach ten tot de stoet voorbij zou rijden. Zij zouden niets anders kunnen waarnomen dan een flits die snel voorbij schietende automobielen en toch hielden zij een paar uur lang geduldig de felle avond- koude uit Bij den oprijweg even voor bel viaduct te Maarn, werden onze automobielen „Halt" toegeroepen door de daar gepos teerde rijkspolitie, die onze toegangs kaarten vroeg Ook daar stonden reeds vele automobielen te wachten. Op het sintelpad, dat parallel met deD spoorweg loopt en toegang geeft lot lret emplacement, waar de rouwplechtiglroid zou plaats hebben werden wij opnieuw aangehouden en werd ons bevolen te wadi len. Zwijgend stonden wij daar in de don kerte, tot de toegang tot het emplacement verleend werd. Bijna direct nadat het groote aantal Hol'landsche en buitenlandsche journa listen het terrein betraden, ontstond een pijnlijk incident. Naar de verslaggever van de ..Courant" meedeelt, was aan de buitenlandsche journalisten door den kapitein der mare chaussee Boeliaerd een plaats aangewezen op een smal dijkje op ongeveer 150 M. afstand van de plek, waar de lijkkist zoo worden ingeladen. Toen de journalisten dreigden uit pro test bet terrein te verlaten, gaf de ka- piein vijf minuten gelegenheid een be slissing te nemen, of de journalisten het terrein wilden verlaten dan wel met de hun aangewezen plaats genoegen wiilden nemen. Toen door 'n aanwezig bestuurs lid van den Nederlandschen Journalisten kring bij dier. kapitein ernstig legen de getroffen regeling werd geprotesteerd en er op gewezen werd, dat de den buiten- larrdschen journalisten aangedane be handeling ernstige ontevredenheid zou verwekken in de buitenlandsche pers, gaf de kapitein ten antwoord, dat het hem volkomen koud liet, wat er in de bui tenlandsche pers zou worden gesohreven. „Aangezien een paar Fransche verslag gevers hel terrein niel wilden verlaten, besloot nren lret verdere verlooD der ge beurtenissen af te wachten, zoodat wij, aan alle kanten door marechaussees be waakt, ons op hel smalle -lijkje gedurens dc 134 uur moesten oph< Het voor dc plechtigheid schutte terrein werd door enkele sChiu-werpers fel verlicht. VI- -or de drie wagens van den iouwi. as een open plekje van driehoekigen vorm, met sparreboo- nren afgezet Overigens was bet geheele omringende terrein in duisternis gehuld. Te kwart over tienen kwam een drietal automobielen aanrijden, waaronder een groote auto, hoog beladen m-t bloem stukken en kransen. Te half elf versohcen een automobiel op het terrein, waaruil eerrige personen slapten, die blijkbaar aan den stoet wa ren voorafgegaan en waaronder zich 'n marechaussee-officier bevond. Het was van onze standplaats niet te zien, wat ex op het terrein gebeurde, en zoo kon men slechts vaag enkele figuren waarnemen Even daarna rolde langzaam een stoet auto's door de toegangspoort van het em placement. Voorop ging een lage automo biel, waarop de lijkkist was geplaatst, die door een breed overhangend zwart kleed waarop een groot zilveren kruis was ge borduurd, was overdekt. Deze lijkwagen bewoog zich onmiddellijk in de richting van het door sparreboomen afgezette lerreintje Op den lijkwagen volgde dc groote groene auto des keizers, waar men door de bewasemde ruiten slechts vaag cenige omtrekken kon zien. Onmiddellijk daarop verscheen in de kleine open ruim te, de hooge gestalte van den kroonprins gekleed in den uniform der Ronde Huza ren. Hij aarzelde even en verdween ver volgens achter de groote stapels dwars- leggers op het terrein, die hem aan ons oog onttrokken-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1