SZ „OHS BLAP! |2- Bureau: HOF 6, Een afgezaagd thema. BUITENLAND. feuilleton No. 165 WOENSDAG 20 APRIL 1921 14e JAARGANG Abonnementsprijs; <Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, weike hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 2QQ,—f 100,—f 60,—f 35,—, f' 15, Advertentieprijs: j De begrafenis van de Oisitsche ex-Keizerin. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. een gevecht met wolven. Sb weüergevondsn dochter N00RD-H0LLANDSCH DAGBLA 3S «gpwnar Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar ÜWet Geïllustreerd Zondagsblad I d.DU T»l Afatfm ADMINISTRATIE No. 433 I «SieïVOlB REDACTIE No. 633 0.50 hooger. Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel I 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Zooab we zeiden men heeft de zaak nu eens „degelijk" willen aan pakken, door middel van een „ge leerd" betoog Een „geleerd" betoog, nota bene van iemand, die alleen lage- re-school-onderwijs genoot In dat „geleerde" betoog van v. d. ?ol lezen wij „Noch de pausen, sprekend ex cathe dra (d. i. als onfeilbare leeraars der volken), noch de algemeene kerk, zich uitsprekend in een oecumenisch con cilie d, i. een algemeene vergadering der bisschoppen in vereeniging met den paus, wier uitspraken gelden als die van den H. Geest, dus ook on feilbaar zijn) hebben zich ooit voor of tegen een politieke of ekonomische orga nisatie uitgesproken en zullen dit waar schijnlijk wel nooit doen. De leer der algemeene kerk verbiedt dus niemand zich aan te sluiten bij welke staat kundige of ekonomische organisatie ook, mits men geen godsdienstige of wijsgeerige stellingen belijdt, die met name veroordeeld zijn bij de zooeven genoemde onfeilbaar gezaghebbende uitspraken. Zulke stellingen die men alle kan vinden in den bekenden Syllabus van Pius IX van 8 December 1868, twee jaar later onderschreven door het Vaticaansch Concilie heb ben slechts persoonlijke beteekeuis, kunnen aan geen enkele organisatie als zoodanig ten laste gelegd worden." Asjeblief 1 We zouden reeds aanstonds kunnen opmerken, dat de socialisten de facto, wel degelijk godsdienstige en wijsgee rige instellingen belijden, welke door de kerk veroordeeld worden, waar door dus het heele „geleerde" betoog reeds in elkaar zakt, doch we willen v. d. Pol's vernachelarijën nog wel even verder volgen. 't Is volgens hem alleen een kwestie van tuchtj_en met die tucht, nou ja, cl dar behoeft men 't niet zoo nauw mee te nemen 1 't Is onwetendheid van de massa, dat men geloof en tucht niet weet te scheiden volgens het geloof mag men geritst, volgens de tucht dat 's een andere kwestie De Roomsche moesten maar eens in groote massa tot de roode organi satie overloopen 1 aldus adviseert v. d. Pol dan zou het huidige ver bod wel buiten werking gesteld worden ?n het bestuur der Ned. Ver. meent een geweldige vondst gedaan te heb ben in het Herderlijke voorschriften blad voor het Bisdom Spiers, waarin gezegd zou worden, dat de priesters in dat bisdom het weigeren der absolutie niet te veel moeten toepassen, „omdat het getal der op een dwaalspoor ge leiden zoo groot is, (omdat) velen hunner ook het zondige hunner han delwijze niet inzien, doch eerder ge- looven voor hun aansluiting bij de sociaal-demokratcn velerlei redenen te hebben en daarbij toch ook hun katholiek geloof niet willen opgeven." Wij kennen dit Herderlijk voor schriftenblad niet, behoèven het ook niet te kennen, om zeer wel te kunnen begrijpen, dat een Bisschop in een geheel ander iand als het onze met, geheel andere politieke toestanden, met misschien ook een heel andere S. D. A. P., in dier voege voor zichtig spreekt't kan bovendien in bepaalde omstandigheden gewenscht zijn, iemand die niet wéét, dat hij misdoet, in zijn goede trouw te laten. en eventueele dergelijke vinger wijzing van den Bisschop van Spiers heeft met de toestanden in Nederland derhalve niets te maken hier in Ne derland, met z'n Nederlandsche S. D, A, Pweet een ieder heel goed (hij ziet het voor eigen oogen), dat hij mis doet, door de socialisten te steunen van goede trouw is hier geen sprake en bovendien kan men hier ook best anders 1 Dit terloops betreffende de hier niets-ter-zake-doende vingerwijzing van den Bisschop van Spiers. Wat verder betreft het „geleerde" betoog van v. d. Pol Ook al was het waar, dat al dan niet aansluiting bij een socialistische organisatie met het geloof niets te maken had, ook al was het hier slechts uitsluitend een kwestie van tucht, ook dan zou ieder katholiek reeds verplicht zijn, aan het verbod te gehoorzamen ook immers, wanneer wij op Vrijdag vleesch eten, ook wanneer wij op Zon dag de H. Mis verzuimen, ook wanneer een priester huwt, wordt er een zonde, een zware zonde, bedreven, en met dergelijke delicten stelt v. d. Pol zelf de aansluiting bij roode organisatie's (als zijnde een kwestie van tucht) ge lijk waarmede zelfs deze pleitbe- z irger vóór aansluiting bij de rooden (,en vooral vóór afscheiding van de Roomschen 1) getuigt, dat de katho liek, die zich rood organiseert, zondigt. Welk goed katholiek toch zal op Vrijdag vleesch eten, welk goed pries ter zal een huwelijk aangaan Doch ook ten aanzien van het geloof gaat de brutale redeneering geenszins op het volgt uit de natuurwet (le ge bod), dat men zijn geloof niet in gevaar mag brengen, en dat doét men, als men zich rood organiseert; boven dien is het den katholiek ook verboden, mede te werken met iets, dat tegen goddelijke of kerkelijke wetten in gaat, en dit is toch voorzeker wél het geval met het socialisme, dat geheel afwijkende begrippen propageert van het eigendomsrecht, het huwelijk, het socialisme, dat den klassenstrijd, het historisch materialisme predikt en de erfzonde ontkent door den mensch als van nature goed voor te stellen. Zéér positief is dan ook wel het verbod der Nederlandsche Bisschop pen geweestzéér positief i „De leer der Socialisten over eigen dom en rechtmatig bezit, over huwe- iijk en fami ie, over gezag en mensche- lijke samenleving, waarmede zij de wereld willen hervormen, houdt vol strekt geen rekening met de eeuwige, onveranderlijke wetten van God, noch met de goddelijke leer en voorschrif ten van het Evangelie. Zij is een dwaling, gebrandmerkt door de H. Kerk, die als de onfeilbare bewaarster en leerares der waarheid door Jezus Christus is aangesteld. Het Socialisme is dus in strijd met ons Katholiek Geloof, dat de menschen wil eiden en hervormen volgens de prin- cipen van onzen Heer en Meester Je zus Christus. Zijn eerste gebod luidt Gij zult den Heer Uwen God beminnen met geheel Uw hart, met geheel uw ziel en geheel Uw verstand, en een on baatzuchtige liefde tot den evenmensch stelt Hij als Zijn bijzonder gebod, aan het eerste gelijk. Wel verklaren de aanhangers dezer dwaling, dat zij Godsdienst, Kerk en Priesters volkomen in hun waarde willen laten en dat ieder voor zich vol gens zijne godsdienstige overtuiging <an handelen. Maar zij schromen niet, waar hun de gelegenheid gegeven wordt, en wanneer zij er hun voordeel mee kunnen doen, den godsdienst te bestrijden. Ook is de vrijheid, die zij, althans in woorden, aan ieder laten, om in zijn private leven Jezus Christus te dienen, niet voldoende. Niet enkel in het private, ook in het openbare leven moet Jezus Christus heerschen, heeft Hij zijn onvervreemdbare rech ten op al ons doen en laten. i tigheid bij. Langs den weg van Wildpark Het socialisme is een allergcvaar- naar het Neue Palais hadden veie depu- lijkste dwaling, omdat het door de taties zich Opgesteld. Voor het paleis ston- voorspiegeling eener nieuwe maat-den de vaandeldragers en haie. schappij, waarin ieder Stoffelijke wel- i De rouwstoet, die zich om half tien in vaart en geluk zal vinden, de menschen beweging zette, werd voorafgegaan door tracht te verleiden zijne verderfelijke de geestelijkheid. Daarachter volgden voor beginselen te volgen en zoo voor een matige officieren van het lijfregiment van gedroomd tijdelijk geluk, als 't ware de koningin, onder aanvoering van de bei- VOOr een paar zilverlingen, hunnen de laatste commandanten, von Hahnke en Heer en Meester Jezus Christus uit te Kraaf von Moitke. De eereteekenen van de leveren. Ook schrikt liet niet terug keizerin werden gedragen door de ka- voor de meest ongeoorloofde middelen, merheeren von Winterberg en baron von zelfs niet voor opstand tegen het wet- Spitzenberg. Daarop volgde de lijkkoets, tig gezag en revolutie, Oltl zich te waarvan de paarden door gewezen offi- kunnen meester maken van de Staats- C1€^en van llet kurassenregiment Köni- macht en aldus zijn denkbeelden, zoo- *in wei;<kn f^e'd- De shPPen werden ge- veel mogelijk, door te voeren." j (ragen door vier ridders van den Zwarten 't IS op déze gronden - wij hebben Adelaar" generaal der infanterie het nuttig geacht, deze woorden hier von Langenf-eld, generaal von Hahnke, nog eens letterlijk aan te halen dat de Bisschoppen van Nederland het lidmaatschap eener soc. vereeniging, het lezen van soc. bladen, enz .verboden hebben, welk positief en krachtig verbod in het minst niet verzwakt wordt door drogredenen als van een in Catholicis armelijken.. ..v. d. Pol staatsminister dr. Delbriick en staatsmi nister von Breilenbac'n. Naast den lijk wagen liepen generaal-adjudanten, gene raals en vleugel-adjudanten. Achter den lijkwagen volgden de prin sen van het voormalig keizerlijk huis, de vorstelijke personen, de ridders van den Zwarten Adelaar, daarna het vroegere ge volg, met kamerheer von Heynitz aan het hoofd, de aanwezige koninklijke kamer- heeren, met aan het hoofd kamerheer von Carnack en kamerheer von Lekow. Van de vorstelijke personen noemen wij: de prinsen van het voormalig keizerlijk huis, prins Waldemar van Pruisen, prins Sigismtmcl, ex-koning Ferdinand van Bul garije, de hei-log en de lierlogin van Brunswijk, prins Friedricli Karl van Hes sen, de prinsen Philip, Bolko en Chrisloph Het Wolffburea-u meldde gisteren uit Potsdam De plechtige bijzetting van ex-kcizerin Augusta Victoria in den tot mausoleum van Hessen, de groothertogen van Baden, bestemden antieken tempel bij het „Neue Hessen, Saksen-Weimar, Mecklenburg- Palais", heeft plaats gehad. Een gewei- Scliwerin, Oldenburg, Adolph Friedrich dige m'enschenmassa was voor de plech- van Mecklenburg, de hertogen van Saksen- tigheid van heinde en ver samengekomen. Altenburg, Albrecht van Sleeswijk-Holslein, Het weder is zonnig, hoewel koel. prins Friedrich van Sleeswijk-Rolstein- Te half tien 's morgens waren de leden Glucksberg, prins Albrecht van Hohenzol- van de vroegere koninklijke familie, tal iern, de vorst van Waldeck, eenige vorslen van vorstelijke gasten, de vroegere omgc- van Reuss-Schaumburg-Lippe, de prinsen ving van den ex-keizer en andere waar- Hohenlohe. Verder generaal-veldmaar- digheidsbekleeders iu liet station Wildpark whalk Von Hindenburg, generaal-veld- bijeen. Onder klokgelui bewoog de pleci aarschalk Von Mackensen, generaal Von tige rouwstoet zich door de - zwijgende KJock, generaal Ludendorf, de kroonprin- menigte tusschen „en haie" opgestelde schoolkinderen, studenten, vaderlandschc vereenigingen en officieren van het vroe gere leger en de vroegere vloot. De stoet begaf zich naar den tot rouwkapel inge- riebten tempel, waar de lijkkist op een baar werd geplaatst en vier bier. aanwe zige zoons van de keizerin de eerewacht betrokken. De lijkrede werd gehouden door „Oberhofprediger" dr. Dryander, over Ps. 126 „Die mit Tranen sahen, wer den mit Freude erntcn". Er bevond zich hier een reusachtige hoeveelheid kransen, deels reeds vóór de plechtigheid aangeko men, deels na de plechtigheid door voor bijtrekkende deputaties in het mausoleum neergelegd. De Bcrl. corr. van het „Hb'ld." meld de nader: Reeds in de vroege morgenuren was een onlelbare mensclienmenigte te Pots- ses, prins Eitiel Friedrich, prins Adalbert, prins August Wilhelm met zijn zoon, prins Alex. Ferdinand, prins Oscar, een groot aantal Duitsche admiraals en andere mili tairen, deels in uniform en deels in civiele rouwkleeding, waarbij een deputatie van den Russisehcn generaal Semenof, die in de schitterende uniformen een prachligcn aanblik bood. Tegen tien uur bereikte de stoel het Neue Palais, waar de laatslc rouwplcch- tigheden plaats hadden. De kamervrouwen der keizerin stelden zich in de rouwzaal bij de lijkkist der keizerin op en loen de kist op de baar was gezet traden de kroon prinses en de prinsen binnen. Daarop volg de als laatste plechtigheid een défilé der vereenigingen en deputaties, die kransen neerlegden. Nog laat in den ochtend brachten auto's dam aangekomen om de gestorven ex- een groot aantal kransen naar den antie keizerin de laatste eer te bewijzen. De aandrang naar de trams naar Wildpark was in den vroegen ochtend zóó 9terk, d:t>t het verkeer af en toe volkomen stop stond en de afzettingsmaatregelen van de veiligheidspolitie onvoldoende bleken. De zon scheen stralend over Potsdam en gaf het op zichzelf reeds kleurrijke tooncel der bonte officiers-uniformen, van de on telbare prachtige kransen en de vele ver eenigingen en studenten-corporaties in groot toilet een nog schitterender aan blik. Toen de klokken van dé „Friedens- kirche" luidden en de stoet zich van het station Wildpark in beweging zette, ging een diepe ontroering door de menschermie- nigte. Vele vrouwen zag men weenen. Vereenigingen met omfloerste vaandels, sportvereenigingen in sportcostuum, vrij willige afgevaardigden van de rijksweer, en ook het grootste deel van de Berlijn- sche veiligheidspolitie woonden de plech- ken tempel. Voor zoover men kon nagaan, is de orde nergens verstoord, DE NIEUWE VOORSTELLEN. De tegen gisteren bijeengeroepen verga dering van de Rijksdag-commissie voor buiten'landsche aangelegenheden is op ver zoek van dr. Simons uitgesteld, daar hij nog niet in staat was positieve mededee- lingen omtrent de kwestie van de schade vergoeding te doen. Het schijnt, dat tot nu toe geen geschikte weg gevonden is om door bemiddeling van een vreemde mogendheid tot onderhandelingen met de geallieerden te komen. In de eerstkomende dagen zal vermoedelijk blijken, dat de re geering zal hebben te beslissen over de vraag, of zij een aanbod, dat kans heeft om ais basis voor onderhandelingen te worden aangenomen, onmiddellijk aan de gealli eerden zal dloen toekomen. K De „Vorwaris" en de „Freiheil" publi- oeeren de voornaamste punten der voor stellen, welke door liet algemeene Duitsche Vakverbond aan de rijksregeering zijn voorgelegd. Daarin wordt geëischt, dat de Duitsche regeering onverwijld aan de Fransche een nieuw aanbod zal doen in zake den wederopbouw van Frankrijk. Door middel van groole internationale leeningen moet de financieele nood van Frankrijk en België gelenigd worden. Ter uitvoering van de besluiten der intern, vakvereenigingsconferentie moet een inter nationaal instituut voor hel liersld worden gevormd op hetwelk de technische organi satie en het algemeene financieele beheer van de werkzaamheden Moor den weder opbouw zullen worden overgedragen. De eigenlijke wederopbouw zou met deelne ming van Duitsche arbeidskrachten moeten geschieden. DE PRUISISCHE REGEERINGSORISIS. Enkele personen, die op de minister- lijst waren gezet, hebben nog in den loop van den dag van gisteren voor de benoe ming bedankt. Daarbij komt, dat de lin kervleugel der democraten, die tegen een regeering zonder socialisten is, de over hand schijnt te hebben gekregen. Indien de zitting van gisleren der democratische fractie nog niet verandering in haar hou ding heeft gebracht, moet men verwach ten, dat de minister van handel Fisch- bedk zijn ambt zal neerleggen. Dan ont breken voor handel, binncnlandsche za ken en financiën de geschikte personen. Men moet weliswaar hiervoor menschen op het oog hebben, maar of zij een be noeming zullen aannemen, moet nog wor den afgewacht. Zeker is slechts, dal be halve Slegerwald zelf Am Zehnhof voor justitie in het ministerie blijft, en dal staatssecretaris Warmbold voor land bouw en staatssecretaris Becker voor on derwijs de benoeming hebben aangeno men. Dat naar aanleiding van de crisis in Pruisen ook in het rijkskabinel een crisis zal ontstaan, wordt levendig tegengespro ken. Overigens verspreidt de ..Sozialisti- sche Korrespondenz" het bericht, dal lussefben centrum en democraten een overeenkomst beslaat, volgens welke Ste- gerwald zou moeten aftreden als hij een zaken-ministerie vormde. Stegcrwald zelf schrijft in een artikel in het „Bcrl. TagebL". dat hij van een dergelijke ver bintenis niets afweet. HTT CONFLICT IN DE MIJNIN DUSTRIE. De Labour Party heeft een verklaring uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat de in het Lagerhuis benoemde commissie, waarin vertegenwoordigd zijn liet parle mentaire comité van liet vakvereenigings- congres, de uitvoerende raad van de La bour-Party en die van de parlementaire arbeiders-partij. Maandagochtend samen kwam om den huldigen stand van za ken te bespreken en besloot de confe rentie dezer drie lichamen uit te stellen tot Vrijdagavond, nd de vergadering der mijnwerkers. De commissie wijst er het publiek op, dat de vrede in het mijnbe drijf door de gebeurtenissen der vorige week nog geenszins hersteld is en het in het belang van iedereen is te wenschen dat een werkelijke schikking in deze in- dustrieeele crisis zal verkregen worden. In eenige mijnen in Fifcsliire, waar de mijnwerkers tol nu toe hel werk voor liet behoud der mijnen belet hadden, is gis teren onder militaire bescherming liet pompwerk begonnen. In Lincoln is geen steenkool verkrijg baar; alleen op medische uitsoraak dat warinle voor den patiënt noodzakelijk is, wordt veertien pond verstrekt. Aan hel visehbedrijf te Huil wordt slechts een kwart van liet normale ver bruik toegestaan. Dientengevolge zijn reeds versaheiden schepen opgelegd; 108 liggen werkloos in de haven en dit aan tal neemt voortdurend toe wanneer weer schepen binnenvallen. Lloyd George deed Maandagavond laat in liet Lagerfiuis een vcelbeleeikenendc mededeeiing, door le verklaren dal, of schoon de regeering nicl in staat was voor onbcpaaliden tijd de verantwoorde lijkheid voor liet mijnbedrijf te aanvaar den, dit de mogelijkheid van een subsidie voor een permanente regeling niet uil- sloot. Men verwacht dat deze uitspraak "de vooruitzichten op een oplossing in d« mijn crisis zal verbeieren. De vrouwen van een Indiaansoli kamp, 40 mijlen ten noorden van Gocfbrane, in Noord-Ontario (Canada) hebben een ver woed gevedht moeten leveren met wolven. Terwijl! bijna alle mannen op de jacht, waren, werd bet kamp omringd door 70 80 wolven. De vrouwen staken in een kring vuren aan en een tijdlang hielden de vlammen de roofdieren op een af stand, ctodh geleidelijk wenken zij stout moediger en nloesten de squaws krach tige defensieve maatregelen nemen. Mei de enkele geweren, die in liet kamp waren achtergebleven, openden zij het vuur op de viervoetige aanvallers en telkens ais er een viel, scheurden de anderen hom in stukken en verslonden hem. Toen de munitie op was, bood een oude squaw aan, zich op te offeren, en slechts met geweld kon men haar er van weerhou den zich tusschen de wolven te werpen. Toen de toestand op zijn ergst was, her innerde een Iudiaansche jongen 7.icb, d«"t er nog dynamiet in het kamp was. Deze werd tusschen de wolven geworpen en loen de rook optrok, werden er 36 doode wolven geleld, bcthalve die welke doods geschoten en door de aindere wolven op-, gevreten waren. j DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. In een geschreven anthvoord op een vraag van Sir C. Maries heeft dr. Mncna- mara verklaard, dat het aantal mensahen in Engeland, dat wcridooriieidisiuit'keeriiDg ontving van hel ministerie van arbeid, in de eerste week van Maart 1.1. ongeveer 1.483.000 bedroeg tegen 328.000 in de zelfde week van hel vorig jaar. De totaal uillkeeringen in die weiken hadden res pectievelijk bodragen. S92.000 p.st. en 369.000 p.st. De maiHslor voegde daaraan loc, dat dde cijfers niet beschouwd moch ten worden als juiste aanwijzers van de werkloosheid, omdat de wet op de ver zekering tegen werkloosheid van 1920, het aantal derganen die voor ondersteu ning in aanmerking kwamen, aanzienlijk had uitgebreid. In de 31 Maart afgeloopen jaarpe riode heeft hel vervoer op de door de London County Council geëxploiteerde trams 4.794.657 p.si. opgeleverd, hetgeen 657.876 p.st. meer was dan het vorig jaar. Daar stond echter tegenover, dat de uitgaven gestegen waren tot 5.464.339 p.st. zoodat er een tefkort is van 669.682 p-st. waarvan men echter lioo.pt dat het nog slinken zal tol ongeveer 540.000 p.st. Eren draadloos N. T. A. bericht uit Kopenhagen meldt. dat de Doensche mi- nisier van binnenilandsche zaken heeft voorgesteld voor de werkloosheidsuitkoe- ï'ing nog weer een bedrag van 5 miffioen kronen beschikbaar te stellen ten behoeve der ins tellingen diie zich melt do werk- looshcidsuilikeerkig belasten. Gisternacht hehben inbrekers uil de gelrouwcn van de EnilentccommAssie op den hoek van de Budapester- en de Beü- levuestrasse te Berlijn een 1500 K.G. zware Engel sche brandkast gestolen, waarin 30.000 mark benevens een bedrag aan vijftigpondsbiljettcn waren geborgen. Op de aanhouding der daders- is een liocge belooning gesteld. j Naar hel Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door „Men heeft jou een bevel gegeven, ik vervul een roeping." „Mij zullen zien!" riep de knaap en tegelijk zette hij onverwachts zijn voet tusschen de beenen van den por tier en deed hem roet veel geweld languit op den grond v.?,!len. „Hakker! KwajongasI* schreeuwde 'hij. Maar de knaap luisterde niet naar hem, hij snelde de voorhal binnen, dep op goed geluk de trap op en liet het huis van zijn geschreeuw weergal- tnea: „Mijnheer de burggraaft Mijnneer de burggraaf f' De kamerdienaars van den graaf en fle gravin d'Epinoy ijlden toe in de, neening, dat er een ongeluk gebeuikl was en Antonin zelf kwam vernemen val de reden was .van dat lawaai, öji was gekleed m jujt ie „Vvat will gij vroeg hij den knaap. „Aan mijnheer den burggraaf dezen dringenden brief, die zoo spoedig mo gelijk moet bezorgd worden, overhan digen" „Wie heeft hem u gegeven?" „Grand-Hunier." „Geef hem dan spoedig hier." En terwijl de burggraaf de drie regels van den matroos las, veranderde hij meermalen van kleur en zeide: „Alles is tegen ons, alles spant tegen haat- samen." Hij slak den brief in zijn zak. „Weet gij de herberg waar mijn matroos zich bevindt V „Ja, mijnheer, het is „de gebroken kruik". „Kunt ge er mij heenbrengen." „Gaarne." „Hier hebt gij een gouden louis." „Ik wil niets; gij zult genoeg noo- dig hebben om uw portier te laten heenten." „Hebt gij hem gewond?" ,dn tweeën gevouwen, mijnheer de burggraaf." Om voor .allés gereed te zijn, had Antonin order gegeven zijn rijtuig in gespannen te laten; hjj steeg er vlug in en gaf den koetsier het adres. Een half uur later waren Antonin en de knaap aan de herberg „de ge broken kruik". „Waar is Grand-Hunier?" vroeg de officier. De herbergierster ging met moeite een steden trap op, wees een sombere kamer aan en zeide: „Daar is de ster vende." HOOFDSTUK XIV DE HUILENDE PUT) Na zijn medeplichtige, die zijn aan klager dreigde te worden, met een dolk stoot gewond te hebben, snelde Ca- nélos zoo vlug mogelijk naar zijn ho tel terug, herstelde de wanorde in zijn kleeding en ging daarna glimlachend, met hoog opgeheven hoofd, de salons binnen, waar de genoodigden elkan der verdrongen. Nooit wist een gastheer zich zoo bevallig voor te doen. Hij richtte lot de dames complimenten over hun tooi, speelde een partij hombre met de heeren, verhaalde de gebeurte nissen van den dag en verzon de gees tigheid, die den volgenden dag opgang zou maken. Olympia scheen verrukt haar echt genoot .te zien. Maar terwijl hij zijn gelaat met het masker van een glim lach bedekte, was zijn geest door vree- selijke gedachten gekweld. Hij vroeg zich in stilte af: „Heb ik hem wel in het hart getroffen? Zou de adder niet meer opstaan om mij te bijten?" Bovendien, al had hij het bestaan van mevrouw de Flessigny lichtzin nig geloochend, was hij toch inwendig overtuigd, dat Paul Avène in dit punt niet gelogen had. Mevrouw de Flessigny bestond, maar niets bewees hem, dat zij de passagier van de Terrible was. Misschien behoorde zij tot eon anderen tak van de familie. Humbert kon een gehuwden broeder hebben, de gelijk heid van naam kon de dwaling van Paul Avene verklaren, die de echtge- noote van den graaf nooit gezien had. Maar al trachtte Canélos ook zijn on rust door schijnredenen te bedaren, hij kon zich toch niet overtuigen, dat hij niets te vreezen had. De gedachte aan de gestalte, die hij ten halve bij de La Conda miste en daarna in het klooster der nieuwe bekeerlingen gezien bad, vervolgde hem voortdurend. „Zij is het niet, dacht hij, zij kan ligt niet zü&I" de passagier van de Terrible was 'n vrouw van wonderbare schoon heid, en deze vrouw is reeds oud, hare haren zijn wit, haar gelaat gerimpeld. Ja maar Avène zeide dat zij tengevol ge van de schipbreuk krankzinnig waB geworden. Ik moet het wetenl Van af dat oogenblik zocht hij iemand in zijn omgeving in staat om die moeilijkheid op te lossen. Een klei ne barones, die voor 'n levend nieuws blad kon doorgaan scheen hem daar toe geschikt. Hij sprak haar aan, en onderhield haar over de wijze waarop zij hare dagen inrichtte. „Morgenochtend, zeide zij, ga ik eerst een jaargetijde bijwonen van een mij ner ooms, die in Bourgondië gestorven is en mij 30.000 pond rente heeft na gelaten. In den loop van den dag heb ik een twintigtal bezoeken bij vrien dinnen af te leggen. Om twee uur bij eenkomst mét mijne naaister over lichte rouw-costumes en om vier uur bijeen komst in de kapel der nieuw bekeer den." „Is er een preek te hooren?" „Wat, weet gij het niet, mijnheer? Het wilde, meisje, wordt gedoopt. Gra- win Olympia zal^jr toch zeker ook wel zijn." „Weet gjj den naam van de familie, die het eerst het arme kind tot zich nam?" „De familie d'Epinoy.. zeer goede adel... de broeder van de gravin is een zeer lieve man... Maar Etiennette heeft zich alleen met het wilde meisje be moeid, mevrouw de Flessigny, eerm Ra rer vriendinnen, heeft het kind sinds meer dan een jaar niet meer verlaten." „En kent gij die familie de Flessig ny?" „Of ik ze ken? Ik geloof zelfs _dat markic-i Jacques de neef was mijner grootmoeder. Een ruw man was hij. Er ïs iets in de familie gebeurd, ik weet niet wat, maar de zoon van den mar kies ging naar Amerika." „Zoo, riep Canélos, ging hij naar Amerika?" 1 „Verwondert u dat? Gij komt crtoch zeif ook van daan?" „En wie zou dan die beschennstei van liet wilde meisje zijn?" (Wpvut vervolgd.];

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1