BANK - ASSOCIATIE f^OORDERBANK, - Telefoon- ADMiN|STRAT,E 433 Parlementaire kroniek ISTIEIl n fiifWEITZ 1834 n «E1ÏÏD1113 FEUILLETON ZAfEKDAO 23 APRIL 1921 14de JAARGANG Bisirlofs-congres van Derde Orde Directeuren te Veiseroord. Fa. W. APPEL Jr. Ho. 2 Zatidblad I0 Gfs. VAN DER PöTT DE VLAM EINDHOVEN. ALKMAAR - HOORN. Verstrekt credief in Rekening-ceurani en tegen accept. Kapiiaai en Reserven f 19.500.000.— Direct.K VAN NI EN ES, Jr. Dn wetiertjevonden dochter No. 168 t NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f2.- I Byreaiil HOF 0, ALKMAAR. aar f 2.50 1 Voor bulten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. REDACTIE: NO. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan all® abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400—, f 200,—. f 100,—f 60,—, f 35,—, f 15,—. Beroemde „SEHICiHG' Fornuizen Hali. IJzermagazijn v/h. M. DE WILD, Aikmaar, Laat over de Boterstraat. Gedurende de J?eesto=e£: Tan 't ze- venhondevdjarig bestaan der Derde Orde werd to Veiseroord een Districts-Con- gres van Derde Orde-Directeuren en be langstellende Priesters gehouden. Vele Priesters waren naar Veiseroord opge gaan om dit Congres bij te wonen. Om half één werd de vergadering, die in de grooto zaal van 't Verecni- gingsgebouw gehouden werd, door den Voorzitter, den IIoogEerw. Pater Ro- bertus, Definitor en Vicaris van Am sterdam, met een hartelijk welkomst woord geopend. Daarna gaf hij het woord aan den ZeerEerw. Pater Servatius, Gar diaan van Veiseroord en Secretaris van 't Congres, die voorlezing deed van een schrijven van Zijn Doorluchtige Hoog waardigheid, Mgr. Gallier, Bisschop van Haarlem, waarin ZJD.H. Zijn instem ming met dit Congres te kennon gaf en Zijn harte-wenseh uitsprak, dat het heilzame vruchten mocht afwerpen en do E.E. Directeuren meer en meer moch ten overtuigd worden van het groot gees telijk belang der Derde Orde, waarvan de leden bezield met don waren geest van St. Franciscus ongetwijfeld zijn en zullen zijn het zout der aarde. Daarna deelde de Secretaris mede, dat Z.D. Hoogwaardigheid volgaarne aan al le deelnemers van 't Congres den Bis- schoppelijken Zegen verleende. Door een hartelijk applaus werd dit schrijven begroet. De Voorzitter deed 't voorstel aan Mon seigneur een telegram te zenden van den volgendeu inhoud: „Dorde-Orde-Piiestex- congres betuigt Uw Doorluchtige Hoog waardigheid huldo en trouw." Een lang durig apnlaus bewees, hoe de vergade ring niot'iceilo instomde. •oie.Vj Pater Servatius als Dis- tuotó-visithfior verslag uit over de verschillende aideelingen der Derde Orde van zijn District. Het groot aantal le den van sommige afdeelingen deed de Congressisten verbaasd staan. Met de zen wcnsch sloot hij zijn verslag: Moge dit Disti'iets-Oongres er tce bijdragen, dat de bestaande afdeelingen, zoo mo gelijk, nog tot grootor bloei worden ge bracht en dat in verschillende parochies do Derde Orde van St. Eranciscus wor de opgericht. Hierna werd 't woord gegeven aan den WelEerw. Pater Budolphus uit 't klooster te Breda. ZijnEerw. hield de volgende inleiding: Ofschoon een opbloei van godsdien stig loven overal valt waar te nemen, wordt de strijd tegen God en don Chris tus steeds feller gevoerd, nemen de ge varen voor geloof en deugd meer en meer toe. Dö zielzorger ziet uit naar middelen om de hem toevertrouwde geloovigen langs veilige wegen te geleiden en te gen gevaren te hesehutten. „liet middel" is de Derde Orde van St. Eranciscus. Deze uitspraak wordt gestaafd door het hoogste kerkelijk gezag. Paus Leo XÏTT zegt o.a. „Dewijl voor de maatschappij de grootste ramp hier in bestaat, dat zij God verlaten en Zijn geboden vergeten heeft, zal zij op den goeden weg, door haar Stichter aange wezen, terugkeeren, wanneer de volke ren torugkeeren tot de Orde van Boet vaardigheid. De Derde Orde zal nn, ge lijk ten tijde van Erancisous, het men- schelijk geslacht geestelijk vernieuwen." Alle drukwerken zonder uitzondering. ÜRAAËT prijs. Deze groote Paus heeft in vier En cyclieken en tal van Breven en Allo cuties de Derde Orde aanbevolen als het groote middel om de huisgezinnen en de parochies en de wereld te her vormen. Hij zegt: „Mijn hervorming is de Derde Orde van St. Franciscus". De heilige Paus Pius X, die tot devies koos: „Alles herstellen in Chris tus", getuigt o.m., dat de Derde Orde wonderlijk geschikt is, om de heilig heid van zeden te herstellen onder geheel het christen volk. Als eenvoudig dorpspastoor richtte hij de Derde Orde op en bracht haar tot hoogen bloei. Later Bisschop geworden, zorgde hij er voor, dat de Derde Orde bloeide onder zijn seminaristen. Als Patriarch van Venelië liet hij overal in pre dikatiën de Derde Orde aanbevelen, „omdat zij zoo zegt hij vol komen beantwoordt aan al datgene, waarop ik reeds vroeger gewezen, heb: n.l. Onzen Heer Jezus Christus bestu- deeren en kennen om Hem na te volgen." En hoe onze roemrijk regeerende Paus Benedictus XV over de Derde Orde van St. Franciscus denkt, blijkt overduidelijk uit zijn Encycliek, die hij bij het begin van dit jubeljaar ter gelegenheid van het Zevende Eeuwfeest der Derde Orde zond aan de Bisschop pen van geheel de wereld en waarin Hij haar roem luide verkondigt en haar tot nut voor iedereen aanprijst. Dan bespreekt de inleider de onver schilligheid, die er nog bij velen be staat, omtrent deze grootsclie ins Sel ling van St. Franciscus, waarna hij de vraag stelt: Wat is de Derde Orde? Zij is een levensprogram, geput uit het H. Evangelie; zij wil het christelijk leven vormen naar den geest van Jezus Christus. Dat is geschikt en noodig voor alle tijden, ook voor onze eeuw, te meer, daar wij Wven in een tijd, in zeer veel punten gelijkend op dien, waarin Franciscus leefde, zegt Leo XIII. Wanneer wij de Derde Orde be schouwen, moeten wij niet blijven han gen bij datgene, wat het eerst in het oog valt en gegeven is, om haar aan trekkelijk te maken oï als een beloo ning voor de leden, wij moeien dieper in haar wezen doordringen en be schouwen haar „geest, die levend maakt" en vernieuwt en waardoor zij haar heiligenden invloed uitoefent. De wereldlijke Tertiarissen, zegt de Nieuwe Codex, zijn personen, die in de wereld leven onder leiding van een geestelijke Orde, wier geest zij volgen en die zich inspannen, om! naar de volmaaktheid te streven op eéh wijze, aan het leekenleven con form, volgens de Regels, welke voor hen door den Apostolischen Sloel zijn goedgekeurd. In den Regel dus, waartoe de Derde Ordelingen zich plechtig verbinden, ligt de hervormende kracht, die van de Derde Orde uitgaat. En daarin ook is de reden te zoeken, waarom de Kerk haar den voorrang geeft boven broe derschappen en godsdienstige vereeni- ghigen. De Derde Orde omvat geheel het leven van den christen; zij is het Evan gelie in de praktijk. Vandaar dat zij door groote en er varen zielzorgers, als een II. Carolus Borromeus, een H. Franciscus van Sa- les en een H. Pastoor van Ars zoozeer wordt aanbevolen. Als Herders der zielen bij den Zaligen Pastoor van Ars kw:unea klagen over misstanden in. hun parochies, was zijn antwoord: „Richt in Uw parochie de Derde Or de op; het (.s een der machtigste middelen om de liefde in de harten te herstellen en alle misbruiken uit te roeien". En leent dit niet die ondervinding? De Tertiarissen, bezield met ren waren Tiranoiscaaiisdhen geest, zijn de trouwste parochianen, een troost en vreugd, een steun voor bun. geesteéipke herders. Ais Franciscus, hun H. Vader, mmiten zjj uit door eerbied en onderwerping aan den Priester. Als er misbruiken moeten worden uitgeroeid, een goed werk moet worden verricht, den strijd moet worden aangebonden voor geloof en deugd, wie staan bot nauwst geschaard aan do zijde van hun aanvoerder, in de eerste gelede ren? Do „Maohabeën van het Nieuwe Verbond", de Tertiarissen! Wie rijn de ijverigste leden van H. Familie of Con gregatie, de hechtste steunpilaren voor hot vereenfgsügslevem?.Do Dérd Oirdetingcn. Maar dan is tbct ook met voldoende, dat er Derde-Orde Congregaties worden opgericht en dat velen riedi in de Derde Orde laten opnemen, maar boven afes is noodig, dat de Congregatie goed geleid wordt, dat de leden' den Regel grondig kennen en «tipt naleven en liezieS-d zijn mot den geest van den H. Vader Fran- icdscug. En dat te bewerken is de grootsdhe en IheLfige taaik van den Directeur, de ziel !van de Congregatie. Een ijverig Directeur zal zijn Congre gatie naar do eüsdhen der vcrscbiöenrle (voonsdhriften inrichten. Hij zal mot zorg iwaken over de aanneming tot kfeeding tof professie en hot onderricht van nieu- twe leden. Hij zal veel werk malken van |do conferentie voor de maandelijksche Iverga'darijig, die er vooral op ingericht Imo-et rijn, om de leden een diepere en fbreedere kennis van den Regel in te stor- Iten en hen meer met den geest van den !H. Vader Franciscus te bezielen. Hij zal het als zijn heflKgen plicht beschouwen te iwaken over de onderhouding van Regel len voorschriften. En in deze moet hij niet schipperen uit vrees van misschien eenige leden te ver liezen, want beter is het een „kleine kud de", die een keurbende, een kern vormt, voor elk goed werk geschikt en bereid, dan een groote Congregatie met vele le den, die slechts lid zijn met naam en niet zelden oorzaak, dat de eerbied en hoog achting, die de Derde rde verdient, te loor gaat. Moge dit Jubeljaar rijke vruchten ople veren voor de uitbreiding en bloei van St. Franciscus' Derde Orde! Moge in ver vulling gaan de wensch van den Vader der Christenheid, Paus Benedictus XV, dat óveral Derde-Orde-Congregaties worden opgericht tot verleyendiging en bevestiging van het Geloof, tot hervorming en verbe tering der zeden, tot glorie van God, tot verheerlijking van den H. Vader Francis cus, tot heil der zielen 1 Het warm applaus, dat op deze meer dan drie kwartier lange inleiding volgde, be wees hoezeer de Congressisten het eens wa ren met den spreker. Een zeer geanimeerde bespreking volgde op de inleiding. Verschillende Eerw. Hee- ren hadden vrat, te stellen, die door Pa ter Rudolphus tpt aller bevrediging wer den beantwoord. Meerdere Eerw. Heeren Pastoors gaven hun plan te kennen om in hun parochies een Derde Orde op te richten. De vergadering, die 2% uur geduurd had, werd door den Eerw. Voorzitter met een woord van dank gesloten. Daarna werd in 't klooster der Eerw. Paters Capucijnen gepauzeerd. Na de pauze vereenigden zich de Con gressisten wederom in de vergaderzaal, waar de WelEerw, Pater Desiderius, Vi- carius van Bzbberich, St. Franciscus- liohtbeelden vertoonde. De beelden waren prachtig; de uitleg zeer interessant. Het Congres is geslaagd; 't heeft allen opgewekt naar 't voorbeeld van Vader Franciscus onze beste krachten te wijden aan Franciscus' grootsche instelling, de Derde Orde. De herziening der leerplichtwet. Land- howwverloven. Sckoolvoeding en Mee ding. Plaatselijke keuzo- He Kamer, <lie verleden week was blij ven steken in bet amendement-K. ter Laan, tot invoering van een verplicht achtste leerjaar, zag Dinsdag j.L met frisschen moed het amendement-Gerhard, thans ge wijzigd, onder oogen. Dit amendement diende om de mogelijkheid te openen, dat voorbereidend onderwijs, genoten tnsschen het 6e en 8e levensjaar, wordt medegere- keod bij den leerplicht. De bedoeling is, dat bijvoorbeeld de leerjaren van kinderen, die tot het achtste jaar Montessori- of ander voorbereidend onderwijs ontvangen, hi mindering kunnen worden gebracht van den leerplicht voor de lagere school. Tegen dit amendement, aldus gewijzigd, verklaarde Minister de Visser geen be zwaar te hebben, onder één voorwaarde. Het moest op zich zelf blijven staan en niet opgenomen worden in het amende- ment-Ter Laan. Aldus geschiedde, met ge volg, dat het amendement-Gerhard werd aangenomen. Een ander lot wedervoer het ameadtement-Ter Laan, dat met 52 tegen 19 stemmen, die der sociaal- en vrijzinnig- democraten vóór, verworpen werd. Hier mede is het verplichte 8ste leerjaar voor eerst van de baan. Een uitvoerig debat ontwikkelde zich over het z.g. Landbouwverlof. Dit verlof berust op de bevoegdheid aan de school inspectie geschonken, om voor werkzaam heden in den land- of tuinbouw en de veehouderij schoolverzuim toe te staan. Nu is het waar, dat dit landbouwverlof tot tal van misbruiken aanleiding geeft. De vrijzinnig-democratische afgevaardig de, de heer Teenstra, mat die misbruiken heel breed uit. Hij wees erop, hoe de kin derarbeid op het land in die weken van verzuim volstrekt niet altijd beteekent, dat een kind zijn ouders een handje komt hel pen om den oogst binnen te halen, maar dat 't maar al te vaak kinderexploitatie Kantoor J4LKMAJUÏBREEBSTRffiAT tl Correspondentschap KOOÜSM. GROOTE tl OORD 140 CresSiletesij PeposSSo's, Aass- ©ïs Verkoop vast iffeck»., AULE bankzakeh. is, waarbij de kinderen [ogen loon in dienst van landeigenaars wonden gesteld. En hij vertelde van den koppclarbeid, waarbij heele schare ouderen en jongeren zelfs naar andere provincies trekken om daar hard te werken. De heer Van Wijnbergen daarentegen meende er op te moeten wijzen, dat het door den heer Teenstra aangevoerde, niet vrij van overdrijving was. Het voorkomen van den. door dien heer gesignaleerde mis bruiken, kon z.i. worden tegengegaan door den inspecteur, wiens taak het is bij het toestaan van verlof er tegen te waken, dat de kinderen in loondienst worden gezon den bij groote werkgevers. Wanneer hun assistentie bij den landarbeid aldus be perkt blijft tot het bedrijf van ouders en geburen, dan is er waarlijk toch geen re den om zulke ijselijk'e tafereelen op te han gen als de heer Teenstra deed, die in de zen kinderarbeid ten plattelande blijkbaar het toppunt van lichamelijke en zedelijke ellende ziet. Aldus de heer Van Wijnbergen, De Katholieke afgevaardigde, de heer Buiten, schaarde zich echter aisonderwijsspecia- liteit aan de zijde van den heer Teenstra. Uit eigen ervaring wist hij, dat die land- bouwverloven niet deugden, noch voor de kinderen, noch voor het onderwijs. De Minister van Onderwijs, die er aan herinnerde, dat hij indertijd had gestemd voor het dmcndement-Van der Zwaag om geen landbouwverlof toe te staan, betoog de, dat hij voor het oogenhlik niet verder mot inperking kon gaan. Men zou de landbouwers werkelijk in ongelegenheid brengen indien nu ineens verbotten werd, dat bijv. voor den pluk van aardbeien of kersen de kinderen de school verzuimden. Dat is haastwerk, waarbij ieder, ook de kleinsten, een handje moeten helpen. Maar hij verzette zich ten stelligste tegen een uitbreiding als de christelijk-historische heer Bakker in overweging gaf, daar dit schade zou brengen aan den geregei- den gang van het onderwijs. Het einde van dit liedje was, dat het amendemenl-Ossendorp, dat hierop neerkwam, dat in 't geheel geen landbouwverlof meer zou worden toege staan, met 45 tegen 31 stemmen werd ver worpen. Onder de voorstemmers waren er een aohttal van Rechts, de heeren Bullen, v. Schaick, v. d. Bilt, Haazevoet, Henri Htrmans, v. Rijzewijk en Smeenk. Een amendement, door den heer Bulten ingediend, om landbouwverlof niet te ver gunnen zoo de bedoeling ervan is het kind loondienst te doen verrichten, werd aange nomen met 59 tegen 9 stemmen. Tenslotte werd nog een amendement door den heer Teenslra ingediend, om de periode, waarin landbouwverlof aan de kinderen kan worden verleend, niet vier, maar slechts één maand te doen duren. Dit amendement nam de Minister over. Nog had de Kamlr zich bezig te houden met een amendement-Ketelaar, om de be voegdheid van een gemeenteraad om te be palen, dat de politie een leerplichtig kind, dat tijdens den schooltijd op straal wordt aangetroffen, naar school te brengen, om te zetten in een verplichting. Daar kwam, zooals te verwachten was, groot verzet tegen. De heer Van der Mo len achtte het door den heer Ketelaar ver langde, practisch onuitvoerbaar; de heer Snoeclc Henkemans bestreed het'amende ment als in strijd met de volkszeden, Da* vid Wijnkoop achtte het in strijd met de vrijheid(!) en de Minister zelf meende, da: de heer Ketelaar met zijn amendement geen rekening hield met de locale ornstan* digheden. Maar de vrijzinnige onderwijs* specialiteit lachte om al die bezwaren. Hij vond dat er nu een prachtige gelegenheid was om de bandelooze straatjeugd té dwingen school toe te gaan. Hierbij kreeg hij steun van den heer De Kanter. Maar. de Kamer liet zich niet bepraten en met: 37 tegen 24 stemmen werd des heeren Kei telaar's amendement verworpen, Nog een groot deel der Donderdag* middag-vergadering werd door de beraad* slaging over de herziening der leerplicht* wel gevuld. Daar was een amendemerrt-Gcrhard om de leerplichtwet ook toepisselijk te vers klaien op het vervolgonderwijs. Aanvankelijk had de heer Van der Bilt op het amendement-Gerhard een sub-amen* dement voorgesteld om den leerplicht wel* iswaar in de wet neer te leggen, doch dé Kroon de bevoegdheid te verleenen, om 'n gemeente of een gedeelte van een ge* meente van deze verplichting vrij te stel* len, Daar de heer Gerhard dit sub-amemde* ment in zijn amendement opnam, was het daarmede ais zelfstandig voorstel verval* len. Het voorstel werd krachtig ondersteund door den heer Ketelaar, die er aan herin* nerde, dat in 1900 reeds tie- gclieele lin* kerzijde zich er voor had verklaard- Thans- mocht zij dus haar steun er niet aan onts houden. Maar de Minister van Onderwijs ont* zenuwde dit argument, door er op te wij* zen, dat de toestand van 1900 heel wat verschilde met dien van 1921. Het herha* lingsonderwijs van 1900 is wat anders dan het vervolgonderwijs, dat de wet thans op het oog heeft, zoo redeneerde de heer Da' Visser. Toen waren er 6 leerjaren en dé leerstof moest herhaald wórden. Daarvoor; diende het herhalingsonderwijs. Thans echter zal dit geschieden in het zevendé leerjaar, terwijl het vervolgonderwijs zal strekken om het reeds geleerde iets té versterken. Daarbij komt, dat het vervolg* onderwijs, overdag gegeven, een groolé verscheidenheid zai vertoonen en voor. een algemeene verplichting om het te vol* gen, missen wc de leerkrachten en dé schoolruimten. Minister's verzet tegen het! amendement vond steun in de opmerkingen' van de heeren De Kanier, Van der Molen' en Van Wijnbergen, waarvan de beidé eersten er op wezen, dat de practijk moei* lijieheden zou opleveren voor het verpllch* tend stellen van het vervolgonderwijs. De; laatste meende, dat men met iiet oog op wat het particulier initiatief op dit gebied deed, verstandig zou doen met een afwach tende houding aan te nemen. Ook naar het sub-amendement van der, Bilt had de Minister geen ooren. Naar zijn meening ontbreekt het de Regeering aan voldoende kennis om te beslissen, of aan een gemeente al of niet ontheffing kan worden verleend. Het eind van deze his* torie was, dat de heer Gerhard zijn amen* dement met 51 tegen 20 stemme» zag kelderen. Over de door de Socialisten' en Com munisten zoo vurig verlangde schoolvoc* ding en Weeding werd ook uitvoerig ge* Naar het Fransch van RA01JL DE NAVERY, bewerkt door „Neen, mejuffrouw," antwoordde de kamerdienaar, „de koetsier weet waar hij heen gaat' Zij wierp zich in de kussens en besloot geduld te hebben. Zij bemerkte echter, dat het rijtuig de bewoonde wij ten verliet en zich op een eenzamen <ve,g bevond. Toen greep de angst haiar aan, zij sloeg de hand aan het por tier, maar voelde dat het gesloten was. De gedachte, dat zij in een strik ge vallen was, vloog door haren geest. „Gij bedriegt mij," zeide zij tot Mel vac, „gij brengt mij niet naar mevrouw d'Epinoy... De straten zijn verlaten, het lijkt mij of ik in een woestijn ben. Waar brengt gij mij heen? Wat wilt gij van mij? Ik ben een arm meisje, dat Afhangt van de edelmoedigheid van an deren, maar men heeft mij eenige rie mden gegeven, neem ze en geef mij de yrijheid weder." -< Melvac stiet de armbanden terug, die het meisje hem aanbood. „Gij weigert," hernam zij met meer deren angst, „wat wilt gij dan? Ik ben bang voor uMaak open, ik wil bet, laat het rijtuig stilstaan- De portieren zijn gesloten, ik weet het wel, maar ik kan toch roepen. Ik ben nog sjerk, een vrij leven in de bosscben heeft mij krachten gegeveu... Ik bid u, Iaat mij hier uitstappen, op dezen weg... 'k zal zwijgen... Als ik u ooit terug zie, zal ik veinzen u niet te kcnneni... Als gij alles wist zoudt gij medelijden met mij hebben... Ik ben vandaag ge doopt, onder mijn mantel draag ik nog mijn witte kleedGij zijt ook eenmaal christen geworden door het doopsel; welnu, in den naam 'van uwe moeder en van uw doopsel smeek ik u: geef mij de vrijheid." Het hart van Melvac gevoelde eenige verteedering bij het zien van het wee- nende meisje, mqgr de gedachte aan het geheim dat Oanélos kende, de zeker heid dat deze hem in het verderf zou storten als hij zijne hevelen niet ge hoorzaamde, verstikten die aandoening. „Zwijg", zeide kn hard tot hot meisje. Deze meende haar ontvoerder be wogen te hebben, de wanhpop gaf ham- meed en de vuist ballend sloeg rij het glas van het portier stuk. Bij het gerucht hierdoor veroorzaakt, sidderde Oanéloe op dan bok en be grijpend wat er gebeurde, boog hij zich naiaa- het portier en riep tot Melvac: „De sjerp!" Met een snelle beweging wikkelde deze het hoofd van het meisje In den zijden doek, kruiste de twee einden over haar gelaat en bond ze vast voor haar mond. Het was nu de ongelukkige onmogelijk gemaakt om te schreeuwen. Een weinig later hield het rijtuig stil en opende Oanélos het portier. „Stap net eerst uit," zeide hij! tot Melvac. Deze gehoorzaamde. Nauwelijks stond hij op den grond of Oanélos nam het meisje in rijn armen, wikkelde haar in een donkeren man tel en voerde tear met vluggen stop weg Melvac stond onbewegelijk en des te meer verwonderd, daar hij in den om trek noch huizen noch Rekt zag. Hij was geneigd Canéloe van verre te vol gen, om ten minste te kunnen raden waar hij heen ging, maar hij zag niets dan een uitgestrekte vlakte in duister nis gehuld en als een nog duisterder vlek in die duisternis een boschje hoo rnen, die zich tegen den hemel aïtee- kenden. Het sloeg toen juist tien uur van een kerkklok. „Welaan," zeide hij", „de kerk en het boschje zijn toch eenige aanduiding. Terwijl lig den terugkeer van Oané los atws entte, Rep deze snel door de vlakten. Hij erkende zeer goed den weg, dien hij twee dagen vroeger geloo- pèn had. Wait hij dien avond er te doen had, w.as bijna een herhaling van wat er twee dagen vroeger gebeurd was. Het jonge meisje, verstikt door den doek, verlamd door de vrees, trachtte eerst zich te verzetten, maar de ijzeren armen van den avonturier hielden haar omkneld en de schrik had haar bijna geheel van hare krachten beroofd. Eindelijk stond Canélos stil. Het boschje was aan zijn rechterhand en vóór hem verhief zioh de rand van den huilenden put, een groot gat, dat in den nacht hem dreigend tegcngaaptc. Hjj zeide het meisje eerst op den rand, hield haar toen opgeheven boven den afgrond, het haar "plotseling los en het geluid van een lichaam dat in een groote diepte vief, 'deed zich üiof en somber hooren. „Nw" zeide bij, „kan de passagier van de Terrible Dolores gaan zoeken." Terzelfder tijd werd een kreet van «uneschrijfelijken angst uil de diepte van den put gehoord: „Help, help! heb medelijden Oanélos verwijderde zich haastig Die droevige slem had hij reeds eenmaal gehoord in den nacht in het diepst der bosschen van Mëzières. Hij kwam bij zijn rijtuig terug, legde de zweep over de paarden en keerde in draf naar Parijs terug. Terwijl hij op weg daarheen was, weerklonk de huilende put van zuch ten en smartkreten. Toen Oanélos haar op den rand zette begreep het wilde meisje nog met welk gevaar haar bedreigde. Maar weldra voelde zij de armen, die haar omknel den, haar loslaten en zich met duize lingwekkende snelheid in een afgrond nedervalien. Zij begreep in hetzelfde oogenblik, dat zij op den bodem ver pletterd zou worden en trachtte zich aian iels, hoe zwak dan ook, vast te grijpen, maar vond slechts een gladden, vochtigen muur, en viel op een lioop vujl, waaraan zJj geen naam1 wist te geien. Eenige oogenblikken had zij noodig oitt te begrijpen, dat zij alleen was op den bodem van den afgrond, waar in men haar had neergestort. Zij had pijn door haar geheele lichaam, maait; voelde locli wel dat geen enkel liar er, ledematen gebroken was. Haar eerste beweging was haar handen naar den mond te brengen, om dien te bevrij den van den doek, die haai- verslikte. Di( gelukte ook, maar het was slechts om haar aan nieuwe gevaren bloot te stellen. Zij gevoelde, dat zij weldra; stikken zou ten gevolge van de ver giftige, siiukeude dampen, die opste gen uit den put, waarin zij geworpen was. „Help! Help!" riep zij nogmaals. Écu uur iang riep en weende zij, haar siein werd gebroken dooi- haan tranen, maar zij bleef roepen eu wce- uen. Een oogenblik meende zij gered te zijn. Twee stemmen weerklonken niet ver van den put. Het waren twee meis jes, die de vlakte v,an Gennevilliers overstaken. „Hoor! gij, Rosa?" vroeg de eene. „Gij zijt dwaas, Julia; wat moeten wij lian hooren „Dc schim-, die in den huilenden ptit Is opgesloteB." (Wordt vervolgd.i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1