FEUILLETON MAANDAG 25 APRIL 1921 14e JAARGANG ss© 1 BI LA1 D" Bureau: HOF 5, ALKMi HAR. Te! crlvtrtRf ADMINISTRATIE No. 433 eSUUSS. REDACTIE NO. 633 Advertentieprijs: De groote aarzeling, BUITFMLAND No 165 NüORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs; Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0,50 hooger. Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alia abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 1QO,—f 60,—, f 35,—, f 15,—, UI. teil feit is dat in deze groote vragen van den dag over de inschakeling van het bedrijfsleven in het complex van publiekrechtelijke organen de Roomsch Katholieke Staatspartij van alle par tijen de minste aansporing noodig heeft om tot het offensief over te gaan en dat laten wij het sterk zeggen elke motie uit een kiezersvergadering die de politieke leiders aan hun taak in dit landelijk gebeuren wil herinne ren, een beleediging is voor onze voor mannen, als waren zij zich niet van hun verantwoordelijkheid bewust en hielden ij zich niet dag aan dag met deze uiterst moeilijk en urgente kwestie bezig. Ziedaar dê reden van onbe hagelijkheid bij de lezing van moties, die veeltijds het vraagstuk zóó opper vlakkig beroeren dat hij, voor wied de motie bestemd is, lacht' om de naïevi- teit van inhoud steiler en meeting- ganger Onze Rouusche partij behoort geen aansporing in een zaak, die haar vraag stuk zoude zijn ware de zaak niet uiter aard een algemeen landelijke, te ontvangen. Het eerste doel, nog eens, moet zijn onze broeders mede te krijgen en ter wille van ons aller lief denkbeeld zelf zij men voorzichtig met de Rocmsrhe "opacanda i weeleoig is de weg, in te slaan door i.en die vooruit willen. En was het H. M. onze Koningin zelf niet die in haar Proclamatie aan het Ned. volk in November 1P1S zeide moeten •ooruil Het is de vraag of ieder zich van de tweeledigheid bewust is. De voorstanders van publiekrech telijke bedrijfsorganisatie, wettelijk erkend dus en in de staatsmachine als raderwerk uitgevoegd, spréken be wust of onbewust uit.... dat dè tijd der sociale wetgeving voorbij is. De moderne economische bedrijfs organisatie, op den grondslag van soli dariteit en waarachtig begrepen be drijfsbelang, waarvoor alle gegadigden (producent'n, consumenten en dislri- buenton) zich solidair verklaren, sa men koppelend werkgever en werk nemer om en voor en door het bedrijf, welks belang vanzelfsprekend hun eigen belan.: mede vertegenwoordigt, deze bedrijfsorganisatie, (ai of niet bekroond door "een bedrijfsraad) lan delijk gerepresenteerd door eigen or gan n (het bestuur) vormt één geheel en wenscht zich begiftigd te zien met publiekrechtelijke bevoegdheden. Een bedrijfsgemeente, een gemeen schap van „economisch gesproken, een belangengroep, zich concentree- rend oni hun bedrijf en deszelfs wel varen. Zulk een v, e,isch zoude twintig jaar geleden een utopie zijn, doch de ge stadige groei der vakorganisaties van alle deelhebbenden, zoowei patroons als arbeiders, heeft de utopie tot 'n urgent en practisch gebeuren gemaakt, netvvelk zonder twijfel daden van re- geeringswege zal moeien uitlokken. Doch nu komt de tweesprong. Want tot dusver is er f itelijk geen str d ra g. ommige, zeg de meeste, voorstan ders willen die publiekrechterlijke be voegdheden niet minimaal maar maxi maal uitgemeten -ien. Er is niets tegen, zou men zeggen, als daardoor de socia le vrede wederkeert. Maar hier zit juist de kn ep En wij vragen uw volle aandacht. Een dusdanige „bednji'sgemeente" n haar vele categorale vertakkingen schept een Staat in den Staat. Dit gevaar is niet denkbeeldig. Het is er. En Engeland geeft ons, als van ouds, een klassiek voorbeeld. Wie dit wil en niet tegelijk propageert de aanpassing van onze staatsinrichting of omwer king van ons Parlementair stelsel, hij schept een gevaar van de eerste groot te, hij meent socialen vrede gekweekt te hebben maar zal sociaal-politieke wanorde en feilen strijd oogsten. Waarom meenen wij en steeds hebben wij dit gepropageerd dat tegelijkertijd èn het een èn het ander moet komen? Want wij zeiden. de sociaie wet geving in haar huidige vorm heeft afgedaan. In tegenstelling met de eerste groep meenen wij dat het bedrijf (en ik zie hier meer bijzonder op de arbeiders) de sociale wetgeving voor alsnog niet kan missen, ai zijn de vak' organisaties zich van haar kracht be wust. Maar niet in den huidigen vorm als voo dij-maatregelen uit handen van ndividueel gekozenen (ondeskundigen) moet de sociale wetgeving nog korten tijd haar zegenrijke werking vervolgen maar als poiitiek-sociale medezeggen' schap, voortvloei nd uit wettelijk er- ke de briangenre resentatie, gegroe peerd om de bedrijven. Een „Huis van Desknnuigen," een sociale of bedrijfs- kamer. waar tij een Politie e kamer reden van bestaan kan hebben, minder als Huis van Revisie of verzameling van censoren - au we! om de andere staatstaak te behartigen n. de rechtsbescherming in liet algemeen. Wij nu meenen de omwerking der volksvertegenwoordiging even-'noodig ais de „Publiekrechtelijke Bedrijfs organisatie". Ja, indien beide denkbeel den te scheiden zouden zijn, dan zouden wij meenen dat de begiftiging van ons volk met een organisch-bedrijfskies- recht de voorrang zou moeten hebben. Als men over „rijpheid" spreekt is zeker deze edachte r p voor daden- cogst waar immers zelfs nu, hoe ook de groote partijen weerstreven meer en meer individücë' kiesrecht de belan genvertegenwoordiging naar voren treedt. Het zal niet te houden zijn als men de strooming niet In juiste bed ding leidt. En de juiste bedring lijkt ons de samenloop der stroomingen „publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie" desnoods in den aanvang gebrek kig, zijnde nog niet volgroeid, maar dan althans ingericht op kiescolleges met behoud der groote geestelijke stroo mingen, ter afvaardiging van dat deel der Staten Generaal hetwelk zich meer speciaal met cie sociale wetgeving zal bezig houden. Ik kan mij het één moeilijk los den ken v n het ander Of liever, denk ik het mij los, dan zie ik geweldige moeilijkheden, die ons de grootste onrust in plaats van de gedachte „sociaie vrede" zouden ge bracht hebben. Een nationale zaak. De tijden demonstreeren de urgentie. Moge de groote aarzeling slechts voorzichtigheid beduiden Mr. BO MANS. Da Flijksinkomstsnbelasting en d@ Landbouw Tengevolge van de Wet op de Rijks- inkomstenbelasting is ook de Landbouwer verplicht belasting te betalen van de op brengst der boerderij. Dit is in artikol 4 aangeduid onder opbrengst van onder neming en arbeid. Ba in artikel 37 4Iezen we, dat men in do termen valt als het belastbaar inkomen f 800.of hoogcr is. De Staat heeft veel geld noodig, die grootendeels door belastingen moeten worden gedekt. Daar zal geen enkel wel denkend menseh iets op tegen hebben. Maar een andere vraag is, schrijft de heer Delhoofen in het „Centr." of het inkomen werkelijk zoo hoog is, als waarvoor men is aangeslagen. Er zijn nog heel wat landbouwers, die niet het minste aan boekhouding doen. Zo mee nen, dat een boer geen handen heeft voor papier, maar ze vergeten, dat ze dan geen goed overzicht kunnen krijgen van wat er door het jaar op de boerderij iri- en uitgaat, en zich daardoor ook een voo;v stelling kunnen vormen van de opbrengst. Men dient onderscheid te maken ius- schen inkomen (opbrenst, rente) en ka pitaal (bezit). De Minister zegt in zijn Memorie van Toelichting bij de wet: „Tot de kenmerken van bet inkomen beboert periodiciteit: bet inkomen wordt gevormd door voordooien, dis zich her halen, waarvan althans herhaling in den regel beoogd en bereikt wordt; m.a.w. normaal is." Neem nu eens aan, dat iemand een erfenis krijgt van f 1000,Dat is geen inkomen, wel kapitaal. Zet men diè f 1000,op do boerenleenbank, tegen 4 pOt„ dan is do rente f 40,Dit is inkomen. Iets anders is het, als iemand een lijf rente krijgt van f 1000.Dan behoort deze som wel tot het inkomen. Een boer verkoopt een partij hooi voor f 100.Dit heeft de boerderij hem op geleverd, en is dus inkomen. Een ander geval is bet, als bij een koe verkoopt voor f 8C0.Hij moet, om zijn veestapel in- denzelfden stand te houden, weer een koe van ongeveor dezelfde waarde inkoopen. Hij bezat reeds voor den verkoop feitelijk een kapitaal van f 800,door het bezit van die koe. Het is derhalve een inkomeii. Had hij die koe bij het begin van bet boekjaar geschat op f 700,en krijgt bij bij verkoop f 800,dan is zijn in komen met f 100,vermeerderd. Do verkoop van een stuk vos, land, bosch, huis of dergelijks, wat hij reed3 bezat, is dus nog geen inkomen, maar wel kapitaal in anderen vorm. Het kan zelfs verliest, vermindering van inkomen zijn, als bij bijv. een dier tengevolge van ziekte onder den gesckatien prijs van de hand moet doen. Inkomen, kunnen we dus zeggen, is de opbrengst der boerderij, als deze in denzeifden staat verkeert. Van die op brengst kan dan afgetrokken worden alle onkosten, die tot verkrijging dier op brengst noodig waren. Het zal nu ook duidelijk worden, waaruit de inkomsten der boerderij bestaan, en tevens, waarmee dit bedrag kan verminderd worden. Tot de inkomsten der boerderij be- hooren le. Alle ontvangsten in geld bij den verkoop van melk, vee, eieren, stroo, aardappelen, granen, bieten, enz. 2e. De waardevermeerdering per jaar van de jonge dieren. Veulens, kalveren, jonge koeien nemen jaarlijks in waarde toe. Deze waardevermeerdering behoort bij het inkomen. 3e. Alles, wat in de huishouding ge bruikt wordt uit de boerderij, zooals rog ge, aardappels, melk, eieren, varkens. Men moet niet vergeten, dat de kósten der huishouding niet van het inkomen mogen worden afgetrokken. Nu zal 't ook duidelijk zijn, dat do waarde der artike len, die de huishouding uit de boerderij gebruikt, dus voortbrengselen der boer derij, tot het inkomen, de opbrengst der boerderij behooren. Deze inkomsten worden verminderd met: le. Alle .uitgaven voor veevoor, mest stoffen, zaaizaad, pootgoed, vruebtprijzen, huur- en pachtsommen, kosten van on derhoud, grondbelasting, brand-, vee- en ongevallenverzekering, Ioonen aan knechts en meiden, rente van voorschotten en hypotheken ton behoeve der boerderij, enz. Voor minderjarige kinderen mag niet afgetrokken worden, dat dost de wet zelf. Wel kunnen kost, inwoning en loon voor meerderaxige kinderen in mindering worden gebracht, maar men vergete niet, dat men daardoor ook verplicht is, om zegels te plakken. 2. Bijgekocht vee ter vervanging van verkochte of gestorven dieren. 3. De waardevermindering van ouder vee, groote werktuigen en eigen ge- bouweu. Berekent men, dat de boerderij, die men in eigendom heeft (een pacht-boar- derij valt voor don pachter er buiten) jaarlijke f 150 aan waarde afneemt, dan kunnen deze van de inkomsten afge trokken worden. Eveneens bet bedrag, waarmee een stuk vee per jaar in waarde vermindert. Zoo is ook toegestaan, een afshrijving toe te passen op de grootere werktuigen, niet op de kleinere. Het zal uit bovenstaande duidelijk zijn, dat het kasgeld geen voldoende maat staf is ter berekening van bet inkomen; dat men, om een juist beeld van de op brengst der boerderij te krijgen, altijd eon notitieboekje mett potlood moet ter hand hebbon; dat een inventaris moet worden opgemaakt van alle bezittingen en schulden, en dat alle ontvangsten en uitgaven in een als kasboek ingericht cahier dienen opgeteekend te worden. Landbouwers wilt ge juist weten, koo hoog de inkomsten der boerderij zijn, houdt dan boek. Dan kunt ge bij te hoogen aanslag roclamoeren, want ge hebt bewijzen, zwart op wit, en dan zullen uw reclames ook een gunstig gehoor vinden. Op uw belastingbiljet staat, dat het hoek jaar' loopt van 1 Mei tot 30 April. De belasting wordt geheven naar het inkomen in het afgeloopen belastingaar. Zoo ge 't nog niet gedaan hebt, begint dan op 1 Mei met geregeld aanteekening te houden. Go zult dan niet alleen bij eenig nadenken zelf de opbrengst uwer boerderij kunnen bepalen, maar- go zult ook op vele andere zaken gaan letten, die ge nu over het hoofd ziet. Da wedergevonden dochter Naar het Fransch van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door „Dat is een fabel," antwoordde Rosa. Maar terzelfder lijd riep een klagende stem„In naam des Hemels, barmhar tigheid, medelijden V' Kosa en Julia smoorden een angst kreet. „Koni gauw," hernam Rosa, ik ben bang." Die woorden waren door het wilde meisje gehoord, zij verzamelde bare bezwijmende krachten en riep: „Help mij uit den afgrond, in naa,m van uwe moeder, in naam van de H. Maagd.'" En hare banden wringend van angst barstte het slachtoffer van Oanélos in snikken uit. De twee meisjes gaven elkander de band en vluchtten weg. Toen zij bij bare ouders kwamen, zeiden zij hun, dat er iets ernstigs gebeurd was. „Maar wat dan?" vroegen deze. „Wij hebben een stem1 gehoord uit hujlenden put" De Dsiitsclie schadevergoeding. Duitschlandi is in zijn builenlandsche politiek de laatste maanden al zeer on gelukkig. Scheen het verleden jaar op de Conferentie te Spa: dat de Minister van Buiteniandsohe Zaken, dr. Simons, de tact volle man was, die 'het land door dc moeilijkheden zou been helpen op de iaatste Conferentie te Londen was zijn beleid al weinig beleidvol en wat hij in de afgeloopen week heeft gepresteerd is het summum van wanbeleid. Het voorstel aan president Harding, om als scheids rechter op te treden, waarbij dus ver zuimd werd vooraf te onderzoeken of de andere, de voornaamste partij, n.m. de Entente, wel van zulke arbitrage gediend was mocht al een zeer onhandige zet genoemd worden. Te meer, waar liet en kele dagc.i vóór bet verstrijken van den fatalen betalingstermijn van 1 Mei als een wanhoopsdaad zou worden beschouwd. En toen Harding natuurlijk het verzoek afwees, maar den Duitschen flater zoo veel mogel'jk trachtte goed te maken door bemiddeling in uitzicht te blijven stellen, toen was dr. Simons nog zoo onverstandig om in een rede voor den Rijksdag te too- nen dat hij de wenk van Amerika niet begreep den Rijksdag, dien hij te voren verzuimd ..ad in te lichten en waar waar schijnlijk wel geen meerderheid voor zulk een verzoek aan Amerika zou zijn ge weest. Geen wonder, dat er dan ook aanstonds sprake was va-n een regeeringscrisis en de vraag is zeker gewettigd1, of dr. Si mons wel als leider van de Duitsche bui teniandsohe politiek gehandhaafd kan blij ven. Een nieuwe nota. Nu is ter elfder ure nog een nota ge richt "aan de commissie van herstel, waar in de Duitsche regeering nogmaals tracht, langs den weg van goed maken der ver woestingen in Noord-Frankrijk en Bel gië tot een schikking te komen. Duitschiand verklaart zich daarin nog maals ten stelligste bereid met alle be schikbare middelen en krachten mee te werken tot het herstel en bij de uitvoering daarvan eiken wensch van de betrokken mogendheden tot in bijzonderheden, voor zoover zulks maar eenigzin.s mogelijk is, in acht te nemen. Nopens de wijze van deel neming aan het herstel, veroorlooft dc Duitsche regeering zich, met in standhou ding van al baar sinds 1919 gedane aan biedingen, kort samengevat op de volgen de mogelijkheden te wijzen: I. Du.-sohland zou het herstel van be paalde steden, dorpen of gehuchten of van bepaalde, een geheel vormende gedeelten van het gebied, dat herbouwd moet wor den, met betaling van alle kosten zelf op zich nemen of dit laten geschieden door een internationale onderneming. Duitsch iand ziet er voor het oogenblik van af dit voorstel nader te verklaren, daar de be ginselen, waarop het rust, tot dusver bij de geallieerde regeeringen op bedenkingen gestuit zijn. II. Duitschiand is verder bereid, on afhankelijk van de voorgestelde regeling spoedig voor den wederopbouw van de verwoeste gebieden in Noord-Frankrijk en België alle hulpmiddelen ter beschikking te stellen. De Duitsche vak'vereenigingen hebben besloten, onmiddellijk na bekend making van de nadere wenschen der geal- l'eerde regeering, met het opruimingswerk te beginn .1, paunebakkerijen, kalk en ce mentfabrieken in het verwoeste gebied te bouwen, de noodige machines en gereed schappen te leveren, onmiddellijk met den bouw van tenminste 250.000 houten huizen te beginn n; daarvoor de meubelen, ka chels en fornuizen enz. te leveren en vol gens de plannen der Fransche autoriteiten al het werk te laten doen onder en boven den grond. De Duitsche regoering verzekert, in oavereenstemming met de organisaties van bouwarbeiders, dat de leden der organisa ties bereid zijn, bij don herbouw der ver woeste gebieden productief mede te wer ken. III. Duilscbland verklaart zich bereid onmiddellijk en lot een verdere regeling iot stand is gekomen, dengenen, die hun verwoeste huizen 'en dergelijke herbouwd wenschen te zien, productieve en betrouw bare ondernemingen te noemen, waarmede zij dc volledige bouwplannen en kostenra ming kunnen bespreken en 'vaststellen. De Duitsche regeering is bereid, alle kosten voor den wederopbouw tegen cred&l-ccring op rekening van de schadevergoeding op zich tc nemen. IV. Indien de geallieerde regeeringen wenschen, dat de medewerking der Duit sche regeering aan den wederopbouw op andere dan de boven aangegeven wijze wordt verfeend, dan fs de Duitsche regee ring bereid, elke door de geallieerde re geeringen gegeven aanwijzing en elk ge daan voorstel diepgaand en consciëntieus le onderzoeken. De Duitsche regeering verzoekt den geallieerden regeeringen de nood'ige besprekingen omtrent de bijzon derheden van de te treffen regeling zoo mogelijk onmiddellijk In te leiden. De Conferentie te Lympne. Na een uitstekende reis hoewel liet regenachtig weer was zijn Briand en zijn gevolg Zaterdag te Dover aangekomen, precies om half drie. De Fransche eerste minister werd daar ontvangen door de Montüle, gezautschapsraad le Londen, aan gezien de Saint Anloisz ongesteld was, en door Sir Philip Sassoon. die Lloyd George vertegenwoordigde. Vervolgens zijn Briand en Berthelot onmiddellijk inel een auto naar Lympne gegaan. Briand kwam vergezeld door Berthelot en den tolk, op de villa van Sir Philip Sassoon aan om 3 uur 's middags. Zij wer den ontvangen door Liovd George. Briand en Lloyd George hebben daarop officieus cn geheel onder elkaar O.jg mi 's middags beraadslaagd. Zij hadden he; over de Fransche sancties en ook over de Duitsche nota. Naar verluidt konden er elk oogenblik nieuwe Duiische voorsteller worden ingediend voor den herbouw de: verwoeste gebieden. Dc besprekingen werden 's avonds voorlgezet. ITALIë EN DE SANCTIES.. Volgens de Epoca heeft de Ilaliaansch; ministerraad zijn volle solidariteit met de boudgenooten uitgesproken ten einde <h uitvoering van het vredesverdrag le ver krijgen. De ministerraad heeft echter elke militaire medewerking van de hand gewc zen. De Idea NazionaJe betreurt, dal Itali' van de besprekingen Insschen Lloyc' George en Briand uitgestoten is. Het blail voegt eraan toe, dat hef Fransche plan om Duitschiand te verdoelen en ie verzwakken in slrijd is mei de belangen van Ila'lië er er slechls toe kan voeren Duitschiand te; wanhoop aan het bolsjewisme over le le veren. DE MIJNWERKERSSTAKING IN ENGELAND. Ofschoon er geen vooruiigamg van be lang in de staking is, schreef de Time" 'Zaterdag: Er is een, krachtige overtuigan," 'dat als gevolg van de verdaging van d- onde-rliamdeling-en op gisteren zich leb tastbaars zal voordoen dlr.t een sipoedig; herva-tting van het werk in de mijnen ter gevolge zal hebben. De beperkingen van de spoordiensten gaan voort, in bet bijzonder in, Schotland - Dertig stoomschepen zijn bij Glasg-ov opgehouden, wegens gdbrelk .aan brand stof. De -pl-aaüseüijke havenarbeiders we. geren tai-tenlandlsdhe kolen ie lossen. F zijin 50.000 Verlkloozen in het Teos-dfc- trict. DE VERKEERSONTREDDERING IN HET BEZETTE GEBIED. De door de douane-controle veroor zaakte ontreddering van het goederenver keer duimt voort. Ofschoon de toestand van goedereniwiagbnis uit het onbezette ge bied- wat Is verminderd,, kunnen de goe- derenstations te DusseldoTf, aan de grens van het bezette gebied, een sledke op- hoopimg van wago:»s niet voorkomen Daarom is getest, het verkeer naair Sdhii- lerdonf te beperken. Dc spoorwegdirectie 'te Essen heeft gelast voorloo-pig bniten steenkool, cokes en brik(-l-tcn geen vracht goed aam te nemen'. Exprossgoed em ijEgoed maar DuisseM'O-rf zflticü evenmin meer worden aargenomen. Hel postverkeer is ook sterk gestoord, vooral de postpakketten 'hebben zich 055 g-eihoopt. WanneeT dc tijdelijk opgeheven cor troie op pa-ssagi-ers-ireioen wordt herstek; staat n-og niet vast. WaarsdhijiGSijk is zij opgeheven, omdat ze vee! tijd in beslag nam en de moeite niet loonde, daar de meeste reizigers slechls weinig bagage hij zich hadden. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. CRISIS IN DE AM-ERCANADBESGHIE PAPIERNIJVERHEID. Naar de Times uit New-York vera oom! is volgens het Journal of Commerce de toestand in de Amerikaaimsch-Ca- madecsche papiernijverheid kriiieh, he;- g-een een gevolg is van hel voonsie® dot werkgevers om de Ioonen te verlagen me*. 30 pot. en den arbeidsdag van 8 uur te brengen op 9 uur. De werknemers heb ben die voorstellen mei overweldigende m-cc-rdenlieid verworpen. Hot Journal of Commerce voorziet, 'dlat op 11 Mcd op welken datum hel huidige contract afloopt 50 fabrieken zuüSlen w-ordeu stopgezet. Dat zou 'overa'l in Noord-A-mc- „Aeh hom," zeitle de moeder, „dwaas heden, sprookjes." Julia voegde er bij: „De stem riep ons toe: medelijden, barmhartigheid, in naam van de H. Maagd Maria." De oudere maakten een knvisteeken, trachllen hunne dochter te bedaren, inaa-r waren toch de eersten om in de buurt to verhalen, da,t de steml in den huilenden put weder gehoord werd. Twee van de dapperste vrouwen uit het dorp gingen een weddenschap aan, dat zij zich er heen zouden begeven om Rosa en Julia, van bedriegerij te overtuigen, maar loen zij er kwamen en de kreten en snikken van de on gelukkige tot haa,r doordrongen, vie len zij op de knieën en begonnen half dood van angst eenige gebeden voor de overledenen op te zeggen. In de naijheid bevonden zich goed hartige mannen, die zonder klagen hun leven zouden opgeofferd hebben om dat van ae ongelukkige te redden, maar het bijgeloof verstikte den kiem van hun edelmoedige gevoelens. Allen ge loofden aan een bovennatuurlijk yer- schijnsel en niemand had den moed zich van de waarheid te overtuigen. Gedurende drie lange uren Bad. weende en leed het ongelukkige kind. Toen verzwakte hare stem en kon zij slechts fluisteren: „Neem mijne ziel tot U, o God, ik stérft" En zich tegen den muur zettend, de Iianden gevou wen over de borst, verstijfd van koude, wachtte zij af en viel weldra in een bezwijming, die den dood voorafgaat. HOOFDSTUK XV BIJ DEN LUITENANT VAN POLITIE. Op het gevoel van verpletterende droefheid, dat zich van mevrouw de Flessjgny meester maakte toen zij de verdwijning harer dochter vernaim, volgde een gejaagdheid, die alleen door iets te doen kon tot bedaren komen. Flavienne twijfelde niet aan den ijver van Antonin; de gedachte, dat hij tot dan toe in het diepst van zijn hart een innjge liefde voor Dolores verbor gen had, moest haar vertrouwen op dien dapperen jongeling verdubbelen; maar och, zoodra zij rich alleen be vond met Ètiemietle, leek het haar toe, dat rij aan al haar moederlijke plichten te kort kwam en zich on waardig maakte Dolores tcrug' te ving den, als zij niets deed om haar te zoe ken. Antonin had beloofd zoo spoedig mogelijk ter.ug le komen, maar mis schien lag hare dochter te sterven, terwijl bare moeder wanhopig de han den wrong zonder iels te doen. Boven dien gevoelde Flavienne, dat de ure van vergelding voor Canólos gekomen was en dat rij een heiligen plicht ver zuimde, als rij zijne straf liet uitstel len. Terwijl zij den hemel vroeg wat te doen, Viel haar oog op den rong, dien de hertog van Orleans haar ge geven had, toen het wilde meisje hem bij Professor de la Gondamine was voorgesteld. „Elieunette," zeide rij plotseling, „ik vroeg om uitkomst, en ziehier. Hier is de uilkomst. De hertog heeft mij beloofd, da-t op welk uur ook ik zijne fnulp zou vragen in het belang van Dolores, 'hij' ze geven zou. Zijn woord als edelman is heilig en ik ga zijne hulp vragen." „Van avond nog?" vroeg ElienneLte. „Heeft mijn dochler dan tijd om te wachten j" „Maar het is vanavond een feest in het koninklijk paleis." „Des te beter, dan ben ik zeker hem thuis te vinden. Ik wil eerst zijne echtgenoote spreken." „Maar gij zult tochi niet alleen „Ik wilde u verzoeken mij; te ver gezellen." Aanstonds snelden twee kamermeis jes toe. Mevrouw de Flessiguy kleed de zich in rouwgewaad. Zij droeg geen ander sieraad dan den ring dien zij van den hertog ontvangen had. Spoedig waren rij aan het koninklijk paleis. Daar ontmoetten zij den mar kies de Cormeiiles en verzochten hem ha ar naar de hertogin tc geleiden, die den naiaim had zeer medelijdend te zijn. „Mevrouw," zeide de moeder van Do lores, toen rij bij haar toegelaten wer den in een salon waar zij alleen met haar waren, ik kom van u de redding mijner dochter afsmeekenHet zou voor ieder ander dan voor u op dit oogenblik onmogelijk zijn een gehoor hij den hertog te vertrijgeu. Deze ring zal hem herinneren wat hij bezworen heeft Je doen voor liet jonge kind, dat men toen het wilde meisje noemde." De hertogin beval een kamerheer den hertog op te zoeken en hem te vragen bij haar te komen. Zij tieed mevrouw de Flessiguy nederzitten, hoorde haar verfraai aan en beloofde hare pogingen met die van den her tog te vereeuigeu om' de schuldigen in dit droevig drama te straffen. Flavienne wa-chlia zich wel Canë- los -als den eenigen dien rij verdacht bekend te maken. Zij wilde dat de straf onverwachts op üenï neerviel, zooals dc bliksem over een misdadig hoofd losbreekt. Flavienne had niét te veel van de rechtvaardigheid van den 'hertog van Orleans verwacht. Hij bezw '-".ar, dat die misdaad zou gewroken „Niet wa-a-r, monseigneur, hoe lig de schuldige ook zij." „I'k zweer het. En nu, mevrouw, -. verlangt gij nog meer?" „Een bevel in blanco, opdat de lui tenant van politie met evenveel spoed kunne bandelen, alsof de zaak door t; persoonlijk gedaan wordt," Dc hertog schreef eenige regels en gaf ze aan mevrouw de Flcssigny. „Heb dank, monseigneur, na God zal ik mijne dochler aan u te dan ken hebben." Zij liet zich mar den luitenant van politie, mijnheer d'Argenson, geleiden, zonder te onderzoeken of deze haar zoo laat ontvangen kjóii. Het wal; uit gemaakt, dat djefeuele mah dien nachl niet slapea zou. U.G^Llfl.O-1 UCBO WUBft. 41U& tJOil Jbcüilnl LriTV.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1