BUITENLAND. FEUILLETON f 2.50 per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor* 'Tri alle abonné's wordrö^aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—, SPANNENDE DAGEN. MUZIEKHANDEL - A. KLOOSTER - is vanaf Zaterdag 30 April Mient 22, Alkmaar No. 16*/ WOENSDAG 27 APRIL 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buitin Alkmaar Met GcHcstreerd Zondagsblad Advertentieprijs: 2- j Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: rIdactierk1!e633 433 Van f A'2u'*e,lke,r,egel meer f 0.25; Reclames t 0.50 hooger. g uitbetaling per plaatsing f 0.60. Deze week vraagt de internationale po litiek weer in hoogc mate onze belang stelling. Dozer dagen zonden een aantal -*"cn van naam, waaronder Franschen «ebohen met een wereld reputatie een rekwest tot den Oppersten Raad, waarin er aan werd herinnerd, dat de groote we reldoorlog in November 1918 eindigde; dat wij nu schrijven April 1921 en dat door het optreden van de „Vredemakers" er een toestand is ontstaan, zóó ellendig voor heel <le wereld, dat de oorlogsdagen nog beter .waren. Ook al geven wij nu welwillend toe, dat er wel een jaartje noodig was, om na de groote Volkerenworsteiing weeir eenige reddering in den chaos te krijgen, dan blij ven er toch nog altijd achttien maanden over, waarin de groote heeren zij het onbewust hun best deden om de we reld hoe langer hoe verder van een begin van herstel af te brengen. Want of men al te San Remo, te Hythe, te Spa, te Londen of le Parijs bijeen kwam, het kwam nooit verder dan tot een week of veertien dagen van internationale spanning, een openlijke of bedekte ruzie tusschen Engeland en Frankrijk, bedreigingen tegen Duitschland, instellen van commissies enverschui ving der oplossing van de meest belangrij ke zaken tot een volgende conferentie. Nu, achteraf beschouwd, blijkt er in al die samenkomsten toch een zekere climax te rijn, welke zijn hoogtepunt bereikte in de jongste Londensche conferentie, waarin de Duitsche politiek zulk een slecht figuur sloeg en de raadselachtige houding van Lloyd George deed besluiten tot de verde re bezetting van Rijnland. De nieuwe sancties zijn in werking getreden; Frank rijk kreeg dan eindelijk zijn zin; maar, ge zien de hopelooze toestand aan de doua nestations ontstaan en het weinig effect, dat de nieuwe maatregelen tot nu toe heb ben opgeleverd, zijn wij toch nog geneigd de vraag te herhalen, welke wij na de jsngste Londensche Conferentie stelden, lun. deze. is het er de Engelschc diplo matie misschien om te doen geweest Frankrijk een schijnoverwinning te laten betalen? Was men te Londen wellicht bij voor baat er van overtuigd, dat Frankrijk met de. befaamde „sancties" zijn tanden zou stuk bijten? Alleen, schreven wij toen, aan het feit, dat Engeland beslist blijft weigeren het Roergebied te bezetten kan het worden toegeschreven, dat men zich in Duitsch land betrekkelijk weinig van de strafmaat regelen aantrekt. En de bezetting van het Roergebied levensader voor de Duitsche industrie blijkt nu inderdaad het laatste maar af doende dreigement in de handen der ge allieerden. En Frankrijk was er tijdig bij 'dit laatste wapen te wetten. Voor den lsten Mei a.s. vervaldag Van den eersen Duitschen betalingstermijn moest er een beslissing worden gefor ceerd, dat d e geallieerden het rijke kolen- gebied zouden bezetten, wanneer Duitsch land in gebreke bleef. Naar gewoonte do ken er spoedig berichten op over een af zonderlijke samenkomst tusschen de En gelschc en Fransche premiers, Lloyd George en Briand, waar de zaak zou be disseld worden, alvorens de eigenlijke groote Raad bijeenkwam Maar ook kwam aanstonds daarna in de Daily Chronicle, het orgaan van Lloyd George, een bericht, dat een bven- tueefe bezetting van het Roergebied aan vriend Frankrijk zou worden overgelaten. Engeland zou daaraan niet mee doen; wat te meer mocht verwonderen, daaT de Engolsohe bezettingstroepen slechts enke le kilometers hebben op le rukken, om m het kolengebied te komen, terwijl de Fransche daarheen afzonderlijk zouden moeien werden gedetacheerd. Met deze vinger wijzing in het Engelscne orgaan kon Lloyd George tweeërlei bereiken, n.m. dat Duitschland van Engeland nog «enigen steun te wachten had en ten tweede, dat de openbare Engelschc mee- ning sterk gekant tegen uitbreiding der bezetting voorloopig werd gerustge steld en de Fransche chauvinisten al reeds te voren een koude douche kregen. Had men dus van de samenkomst tus schen Lloyd George en Briand op Zater dag en Zondag j.l. «enige gematigdheid in besluiten mogen verwachten, de Duit sche buitenlandsche politiek kwam met zijn flater om buiten de Entente om, den Amerikaanschen president lot scheids rechter op le roepen, de zaak weer lee- lijfc bederven, zooals wij dezer dagen in ons buitenlandscb overzicht uiteenzetten. „Men verwijt ons zoo schreef Zon dag de gewezen Duitsche minister van buitenlandsche zaken Domburg, een voor politiek niet aangelegd Volk te zijn. De geschiedenis van de onderhandelingen ever de schadeloosstelling bevestigt dit. Bewezen is, dat wij heel weirug kijk heb ben op het wezen en de behoeften van anderen, dat wij de nuances en onderto nen niet hooren. „Wal wij steeds hebben voorgesteld, stond alleen op papier. Ernstige toebe reidselen om schadeloosstelling in baar geld te betalen hebben wij nooit ge maakt. Wij wisten, dat wij tegen 1 Mei geweldige sommen zouden moeten beta len. Doch niets, absoluut niets is door ons gedaan. In onze begrooting wordt er geen rekening mee gehouden. Onze be lastingwetgeving houdt er geen rekening mee. Onze begrootingsredenaars zinspe len er nauwelijks op. Dus kan men het verwijt van gebrek aan ernst ni,et terug wijzen en moet men den schreeuw o2t effectieve waarborgen ©enigszins begrrij- pen. Daarom mogen we dit keer niet al leen zeggen wat wij doen, doch moeten ook zeggen hoe we het doen zullen." Dit is inderdaad een smartelijk juiste bekentenis, een feit, waaraan de hope looze internationale malaise voor een niet gering deel le wijten is. Dit gebrek aan diplomatiek inzicht bij de Duitsche regeering zon oo(k thans weer in staat zijn geweest om de on houdbare situatie nog hopeloozer te ma ken en aan het einde van deze week ons werelddeel al verder in het moeras te helpen. Er is gelukkig gisteren een Vleugje van hoop gekomen o-p beterschap De Duitsche Regeering heeft zich met alle macht aan 't wenk gezet om voor stellen le ontwerpen, die nu wèl een re delijke schadevergoeding aanbieden, die een basis vormen waarover te praten valt, die een brug kunnen slaan, waarop men met eenigen goeden wil elkander de hand kan reiken. In tegenstelling met de Duitsche voor stellen, die op de conferentie te Londen zijn gedaan, zon ditmaal van het vaststel len van een vaste som zijn afgezien. De Duitsche voorstellen gaan uit van het prin cipe. dat de schadeloosstelling telkens voor een bepaalden tijd moet worden vastge steld, daar men niet tientallen jaren voor uit kan weten, hoe het economisch leven in Duitschland zich zal ontwikkelen, zoo dat altijd slechts een regeling voor enkele jaren mogelijk is. De aangeboden schadeloosstelling is veel grooler dan die van de Londensche voorstellen. De iaarlijksche betalingen zijn hooger en worden over een grooter tijd vak verdeeld; ze naderen aanzienlijk de door de geallieerden in Londen geëischte som. Het voornaamste onderscheid is, dat de Duitsche regeering Voor het opbrengen van elk der jnarlijksche betalingen afzon derlijk een geheel systeem heeft opgesteld, waarbij het afstaan van een deel der pro ductie, naast betalingen in goederen en geld een groote rol speelt. Het plan om een deel van de schadevergoeding op deze wijze te betaler., dat Duitschland de schul den van de Geallieerden aan de Ver. Sta ten overneemt en de rente betaalt, is niet in de nieuwe voorstellen opgenomen. Den juisten tekst der nieuwe voorstel len vindt men elders in dit blad. Deze voorstellen zijn naar president Harding overgeseind, nu niet om daarmee als scheidsrechter op te treden, maar om zijn invloed aan te wenden, dat ze als be middelingsvoorstel op de Londensche Con ferentie van a.s, Zaterdag kunnen dienen. Wie nu de critiek der Fransche bladen leest over de wijze, waarop Briand Zon dag door Lloyd George is ontvangen, over het voorbehoud, dat de Engelschc premier heeft gemaakt tegenover de bezetting van het Roergebied, n m. de uitgesproken ver wachting, dat Duitschland deze week nog met redelijke voorstellen zou komen, die ziet hier zijn hoop op een goeden afloop verlevendigen. Mits de Duitsche politici ons sparen voor verdere flaters; mits de Rijksdag het niet in zijn hoofd haalt de Regeering, welke deze voorstellen heeft ontworpen, niet naar huis zendt, en Lloyd George in zijn on naspeurlijke draaipolitiek weer niet op 't onverwachts een zwenking maakt naar het Fransche chauvinisme. De crisis in het eigen land maant den Engelschen pre mier gelukkig tot bezadigdheid! Uit een en ander kan men intusschen besluiten, welke critieke dagen de wereld op heden weer doormaakt en met hoe veel spanning hel einde dezer week moet worden te gemoet gezien. VAN De kwestie der Duitsche schade vergoeding. De bijeenkomst te Londen. Havas meldt, dat Briand Vrijdagavond naar Londen vertrekt. De besprekingen zullen dadelijk Zaterdagochtend beginnen. De duur van de conferentie zal natuurlijk afhangen van de Duitsche voorstellen te Washington. Indien de aanbiedingen on aannemelijk worden geacht, zal de confe rentie slechts enkele dagen duren. In het tegenovergestelde trouwens weinig waar schijnlijke geval, meldt Havas, zal eene weck noodig zijn ter bespreking o.a. van de Opper-Silezische kwestie, eventueele grondslagen van nieuwe onderhandelingen indien de Amerikaansche regeering goed zou vinden aan de geallieerden nieuwe Duitsche voorstellen over te brengen. Het nieuwe Duitsche voorstel. Den plaatsvervangenden zaakgelastigde te Berlijn is den 24en April een nota over handigd, waarin Duitschland zich bereid verklaart voor schadeloosstelling een to tale verplichting van 50 milliard mark in goud op dit oogenblik op zich te nemen. Duitschland is ook bereid de waarde van deze som in annuïteiten overeenkomstig zijn betalingscapaciteit tot een bedrag van 200 milliard mark in goud te betalen. Duitschland wil zijn betalingen op de volgende wijze inobiliseeren: uuitscnlaud schrijft onmiddellijk een internationale lee ning uit, waaraan het zelf zal deelnemen. Het bedrag van deze leening wordt ter be schikking gesteld van de geallieerden. Het bedrag van de som, niet gedekt door deze internationale leening, zal Duitschland in overeenstemming met zijn prestatievermo gen rentegevend maken en amortiseeren. Duitschland acht op dit oogenblik slechts een rente van 4 procent per jaar mogelijk. Duitschland is bereid de mogendheden te laten deelnemen aan de verbetering van zijn financiën en economischen toestand. 1 Om liet restecrend bedrag zoo spoedig mo gelijk af te betalen, zal Duitschland met alle kracht deelnemen aan den wederopbouw Van de vernielde gebieden. Om hetzelfde doel te bereiken is Duitschland bereid op den grondslag van een zuiver commerci- eele transactie goederen te leveren aan de benadeelde statei,. Duitschland is verder bereid de commissie van herstel één mil liard mark in goud ten spoedigste ter bc- s-hikking te stellen op de volgende wijze: a. 150 millioen gouden marken in den verm van goud zilver en wissels; b. 850 millioen gouden marken in rijksschatkistwissels, die uiterlijk binnen 3 maanden in wissels en buitenlandsche ef fecten moeten worden ingewisseld. Even tueel zou Duitschland bereid zijn met in achtneming van zijn capaciteit verplichtin gen van de geallieerden ten aanzien van de s hulden van dezen aan de Vereenigde Sta ten op zich te nemen. Duitschland stelt voor dat over aard cn wijze van de bere kening der Duitsche leveringen voor het herstel, welker waarde van de geheele schuld moet worden afgetrokken, in het hijzonder over de vaststelling der prijzen en waarden met medewerking van des kundigen zal worden onderhandeld. Duitschland zou bereid zijn de geldschie ters van publiek eigendom en publieke in komsten den noodige waarborg te geven. Met het aanvaarden van deze voorstel len eindigen alle andere verplichtingen ten aanzien van het herstel. Duitschland acht zijn voorstellen slechts uitvoerbaar, als spoedig het stelsel der sancties ophoudt, de huidige belemmering van de Duitsche productie niet wordt ver groot, Duitschland's handel en bedrijf lot vrij verkeer wordt toegelaten en van im productieve uitgaven wordt bevrijd. Duitschland verbindt zich een deskun dige beslissing over zijn capaciteit als bin dend le erkennen. Duitschland verklaart zich bereid een wijziging der voorstellen of andere voor stellen der Amerikaansche regeering be reidwillig te overwegen. De toes tand'li; Ierland.. Een executie. Te Dublin hadden gistermorgen voor de Montjoygevangenis indrukwekkende too- neelen van godsdienstige vervoering plaats ter gelegenheid van de executie van een door den krijgsraad veroordeelde wegens moord op een soldaat. Reeds kort na het aanbreken van den dag verzamel den zich mensdhenmeniglen vóór de ge vangenis en tegen den tijd van de exe cutie lag een dichte menigte op de knieën te bidden en kerkliederen te zingen vóór een reusachtig, door kaarsen verlicht crucifix. De mcdedeeling dat die executie had plaats gehad, riep een verontwaar digd geimor uit de menigte op, dae zich daarna verspreidde. Het rooven der brie/mails. Het plunderen der briefmails door de Sinm Feiners geschiedde let dusver steeds door het aanhouden der mailwagens op een der buitenwegen, en het volkomen leeghalen - ervan. Te Cork is thans een andere methode toegepast. Pas nadat de post op het hoofdkantoor was uitgezocht en onder de 50 beambten ter distributie was verdeeld, werd zij geroofd. De ver schillende beambten werden elk in hun eigen wijik door gewapende benden aan gehouden en van hun brieven tasclh ont daan. Onder de geroofde mail bevonden zich geen officieel© stukken, daar voor de verzending hiervan reeds sedert lang spe ciale maatregelen zijn getroffen. SINN FEIN IN LONDEN. De „Westm. Gaz." meldt, dat in een aantal brievenbussen de brieven door bij tend vociht beschadigd waren. Men vond daarin ook een stuk papier, waarop de woorden: „Dit is het werk van Sinn Fein". Het doet terug denken aan de dagen der militante „suffragettes". DE SCHOTS CHE ARBEIDERSBE WEGING BN MOSKOU. Het SöhiO'lsohe vakvereenigingseongres had zicih uit te spreken over een resolutie, die oir. erkenning vroeg van de „behoefte aan internationale organisatie van indus trieel© arbeiders met een machinerie, in staat de belangen der arbeiders te bescher men" en de parlementaire commissie op dracht wilde geven om haar betrekkingen met de Am sterdam scthe In terna tionale te verbreken en zich aan te sluiten bij hel Britsche bureau van den internationalen raad van vakvereeniiglngen en de Derde Internationale. Uit het het congres werd tegen deze motie verzet aangcteOkerbd en een voorstel in dien geest werd aanvanke lijk met 48 tegen 45 stemmen aangenomen. Do geldigheid van deze stemming werd echter betwist, met het resultaat, dat de door de extremis ten ingediende resolutie met 55 legen 50 stemmen werd aangeno men. Het congres nam voorts resoluties aan ten gunste van nationalisatie der mijnen en spoorwegen. PARLEMENTSLID TEGSN MINISTER. Maandag heeft de rechtbank, welke is samengesteld om de door het Emgelsohe parlementslid kapitein Loscby legen het ministerie van munitie ingebrachte be schuldigingen te onderzoeken, haar eerste zitting gehouden in het Hoogenhuis, onder voorzit lerschap van lord Cave. Het betreft do beschuldiging door Loseby, den 22en Februari IJ. in liet Lagerhuis geuit, n.l. dat een lid van de liquidalie-conimissie der rekeningen in het ministerie van munitie opdracht zou hebben gegeven bepaalde documenten te vernietigen, teneinde het bij een onderzoek d-oor het ministerie van financiën onmogelijk te maken, vaist le stellen hoe de bedragen der verschillende posten zijn onderverdeeld. Namens de re geering wend daarop in. hel Huis medege deeld, dat deze bewering onjuist was, en het ministerie van munitie diende een aanklacht tegen het parlementslid in. De eerste zitting was gewijd aan het hooren der talrijke getuigen. DE DREIGENDE SGHBEPVAART- STAKING IN DE Y. S. Benson, de voorzitter van den Raad van Scheepvaart, heeftt tegen heden, Woensdag een conferentie van reeders en werknemers bijeengeroepen tot het houden van een bespreking tot het bera men van middelen ter vermijding van een staking. MAX HöLZ. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat Max Hölz, in tegenstelling mot an ders luidende berichten, beslist in Saksen wegens de door hem in Voigtland ge pleegde strafbare feiten voor het gerecht zal komen. Er is geen sprake van ge weest, Hölz alleen in Berlijn ter verant woording te roepen. Alleen wordt er op het oogenblik nog over onderhandeld, voor welke rechtbank Hölz zal terechtstaan. Hieromtrent is tot nu nog geen beslissing genomen. HET OVERWERK IN DE DUITSCHE MIJNEN. Volgens den „Lokalanzeiger" is het re sultaat van de stemming, gisteren gehou den onder de leden van het oude, socia listische mijnwerkersverbond over de in de jongste onderhandelingen tusschen ver tegenwoordigers van werkgevers en werk nemers getroffen overeenkomst betreffen de overwerk en loon, nog niet geheel be kend. Maar toch is bet duidelijk, dat deze overeenkomst is verworpen met een meer derheid van twee tegen één. Zoodat voor taan geen overwerk gedaan zal worden en nieuwe onderhandelingen geopend moe ten worden. VERVOLGING TEGEN ERZBERGER. Volgens de Berlijnsehe ochtendbladen van gisteren heeft de huishoudelijke com missie uit den Rijksdag met allo stemmen tegen vier besloten do immuniteit van den afgevaardigde Erzberger op te hef fen wegens ontduikin. van do inkomsten belasting en smokkelen van kapitaal. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. DE VERDWENEN GANADEESCHE MIL LION AIR. Men zal zich herinneren dat we onlangs hebben melding gemaakt van een proces tegen zekeren Doughty, vroeger secretaris van den sedert 2 December 1919 spoorloos verdwenen mü&oiiair Ambrose Small van Toronto, Doughty, die in liel bezit was van gelden die den heer Small behoorden, werd beschuldigd van deelneming aan een complot om Small 1e doen verdwijnen. Nn echter komt uit Toronto het bericht, da't een politiebeambte bezweert Smalil te hebben teruggevonden. Hij zou te Verona in Oo'st-Owiario onder den naam var. George Cox wonen Cox is naar Toronto avergebrach'l, maar jammer voor den de tective, noch Small's zusters noch andere mensehen die Small kenden, herkennen de zen in George Cox. Niettemin houdt de de tective vol dat hij gelijk heeft. Cox zelf is niet in slaat inlichtingen le geven. Hij is zijn geheugen kwijt en herinnert zich niets omtrent zichzelf. Alleen verklaart hij dat hij vee! geld heeft verloren bij een transac tie en dat hij daarna geslagen is en wegge voerd. Maar hoe zijn eigenlijke naam is, weet hij niet. Zou hel ook mogellijik zijn, dat de heer Cox zijn geheugen kwijt is, omdat hij het nog niet zoo onvoordcelig zou achten als inLHionair Small te worden erkend? EEN AMERIKAANSCHE BOLSJEWIST. De „Daily Mail" verneemt uit New-York dal daar door het Pan Amerikaansche Bu reau der communistische internationale bericht is ontvangen, dat „Big Bill" Hay wood, de beruchte leider der „Industrial Wolkers of the World", die wegens het feit, dat de justitie hein zooht, gevlucht was, benoemd is tot ehef van het propa- garada-deptirlemenLt van de Russische sov- jet-regeering te Moskou. De secretaris van het Bureau deelt mede, dal Ilaywood naar Moskou was ontboden om zich bij den staf van de wereld-revolu tie te voegen. In de mijn Waldau van het Weissen- felder bruinkoolbekken in Saksen is door onbekende oorzaak brand ontstaan, die groote schade heeft aangericht. De petro- leiun-lanks zijn vernield. Te Dusseldorf heoft de koopman Kudde zelfmoord gepleegd, na zijn twaalf jarigen zoon 1e hebben doodgeschoten en zijn driejarig dochtertje zwaar te hebben gewond. Toen de politie de woning bin nendrong vond zij de vrouw van 'den koopman bewusteloos, maar ongedeerd. De redenen van de misdaad zijn onbekend. De werkeloosheid in Denemarken, hoewel nog zeer groot, is do laatste week oenigszins afgenomen. Er zijn thanis 71803 werkloozcn, tegen 73355 een week tevoren, Het Deensclie Follkeling heeft met 44 tegen 42 stemmen een amendement op het Motorwetsontwenp aangenomen, waarbij aan chauffeurs set gebruik van sterken drank en het rooken tijdens de uitoefening van hun beroep wordt verboden. Afgevaardigden der Deensche, Noor- sche en Zweedsehe verdragseomroissies :ko- men eerlang te Kopenhagen bijeen ter be spreking van politieke vraagstukken, waar bij Skandinavië belang heeft. Het aantal vondelingen te Parijs neemt nog niet veel af. Sinds 1898 toen hun aantal 5200 bedToeg is dit cijfer:ge daald lot 4800 in 1904, 3500 in 1910, 2700 in 1915, om daarna weer te stijgen tot 2950 in 1916, 2300 in 1917, 3150 in 1918, 3675 in 1919 en voor 1920 tot November 3090. De wedergevonden dochter Naar hel Fransch v.\o RAOUL DE NA VERY, bewerkt door Reu der handen van Cauélos bolde i' onder de plooien van zijn kanten overhemd. si "!teUISle''''" hernam Avène met een steeds zwakker wordende stem, „hef is l>e c. Ure om le bekennen en uit te rouw ÏTte°i •n?°S''1i'k de ure vara he bei kistje.1" S miJnheer d'Argenson, De luitenant van politie opende zijn en e' ."f1 T kistJ'e u» «en fade en zelle het op de tafel. n«i'oseikent dit?" VIOCg Wj aan Ca" „Het E mij dezen avond raas ont stolen." I „Door dezen ntan?" „Dat weet ik niet." "re2'' (leil sleu!eI van dil kistje »I* heb henj verloren." „Wat bevat hel?" «Diamanlpn b, „Is dit kistje van Chineesehen oor sprong al lang in uw bezit?" „Al meer dan tien jaar." „Kan niets u doen veronderstellen aan wie het toebehoorde, Voordat het in uwe handen kwam?" „Neen," antwoordde Canélos onver schillig; „ik kocht het van een koop man uj1 Canton, en slooit er, voordat ik Panama verliet, de edelgesteenten en paaiden in, die ik tijdens mijne rei zen gekocht had." „Maakten die edelsteenen een deel van uw bezit uit, toen gij in Frankrijlk aankwaamt „Een zeer klein deel, ongeveer twee millioen." Voor de tweede maal klonk de schel, de secretaris verscheen en d'Argenson wees op de deur, waardoor Etiennett en Flaxiana waren weggegaan. Zoodra deze binnenkwamen, richtte de laalsle zich met vasten tred naai den avonturier. „Zie mij goed aan," zeide zij hem, „onder de verwoestingen van den leeftijd en van de smart, zult gij de passagier van de Terrible her kennen, de gravin de Flcssjgny, echt- gen oo te van graaf Humbert. Ellennige, ellendeling! Gij kondet mij "mijn goud en mijne paarien en het geheele Ko- ningseiiiiud ontnemenmaar mijn dochter, mijn welbeminde Dolores... da,t kind, die engel, door u in den nacht te midden van de gevaren en 'de verschrikkingen van het woud achter- gelalen mijn dochter, van de mensch- heid weggenomen, aan den storm ont rukt oir! aan een leven in de wilder nis te worden overgeleverd! Nooit zult gij die misdaad tegen de onschuld en het moederschap genoeg kunnen uit boeten. Ik heb geweend tot ik bijna Ihet gezicht verloor, ik heb geleden tot ik krankzinnig werdMaar God is goed, God had mij mijne dochter terug- gescnonkent'Ik zou haar aan mijn Iuart drukken, maar ook gij had uw si ach t- offer herkend. Gij vreesdet dat Zij uw gelaat zou herkennen, gelijk zij zich een kinderlijk gebed herinnerde en gij hebt haar mij opnieuw ontstolen, gij hebt haat* misschien gedood! Spreek, waar hebt gij haar heengevoerd? Als gij mij haar wedergeeft, als zij niet dood is, dan zal ik u vergeven, dan zal ik oril genade voor u vragen. Laurent Cabarou, geef mij mijn dochter weder." „Mevrouw," antwoordde üe avontu rier, „jk ben graaf Canélos, en uwe dochter is mij onbekend." Toen vielen de oogen van Flaviana op het sandelhouten kistje. „Ach," zeide zij, „zult gij de duide lijkste bewijzen durven ontkennen Ontkennen, ais de bewijzen van uwe, misdaad daar onder uwe en mijne oo gen liggen! Dat sandelhouten kistje ver trouwde ik u toe tegelijk met niijne dochter; ik riep u toe: „Red Dolores en red 'den bruidschat der weezei 'De schat is zonder twijfel verkwist, maar wat geeft dat; ik vraag slechts mijn dochter f.... Beken, ik bied 'u redding aan; beken, wanf aanstonds zal ik on verzoenbaar worden." „Paul Avène," vroeg d'Argenson ami den ongeulkkige, die al in doodstrijd reutelde, „heeft Laurent Cabarou ooit met een sleutel het kistje, dat uit de schipbreuk van de Terrible gered werd, geopend. „Die sleutel was nooit in zijn be zit." „Maar ik heb hem!" riep mevrouw die Flessigny, terwijl zij de banden naar haren hals ophief; „bij mijn vertrek van het Koningseilaud hing Inijn echt genoot hem aan een goeden kettinkje om mijn hals, en tiij heeft mij nooit verlaten. Ziehier, mijnheer, open het kistje." Canélos werd bleek, ma.ar bleet 'glim lachen. De luitenant van politie draaide den sleutel in het slot om en toen iiij het deksel oplichtte zag men op den ondergrond van fluweel de brillanten en paarien, die de avonturier nog be waard had. „Het kistje was vol tot aan den rand!" riep Flaviana uit. „Tot aan den rand," herhaalde Paul Avcne als een echo. „Twijfelt gij nog, mijnheer d'Argen son?" vroeg Flaviana. „Mevrouw," antwoordde deze, „mijne overtuiging is gevestigd, maar dat zal niét voldoende zijn." „Dan zal ik er nieuwe bewijzen bij voegen," hernam Flaviana, terwijl haar oog koortsachtig schitterde. „Die be drieger beweert, dat het kistje hem toebehoort, dat hij het kocht van een Chjneesclien koopman? Daag hem uit, den dubbelen bodem ervan ie openen," „Ik ken dat geheim niet," antwoordde Canélos. „Maar ik ken het wel," zeide Flaviana zegevierend. Zij na.m het kistje in de tiand, drukte met den nagel op een onmerkbaar uitgesneden versiersel en uil het kleine kistje sprong een lade te voorschijn, waaruit tegelijk vergeel de papieren en een groot miniatuur- portret, ernre e:i metd an a ten, vie cn „Mijnheer," zeide Flavians, „ziehier mijn huwelijkspapieren met graaf Hum- bert de Flessigny, het doopnewijs van mijn velbeminde Doloresziehier mijn portret, toen ik nog jong en schoon was, toen die man mijn fortuin en mijn kind nog niet gestolen trad." „Arme, edele vrouw," riep de luite nant van politie uit. Mijnheer d'Argenson wendde zich tot Cabarou. „Beken," zeide hij hem, „misschien zjjl dan de Koninklijke welwillendheid over u neerdalen," (Worqt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1