BINNENLAND. I: i Te weinig gevraagd. Plaatselijke keuze. Binnenlandsch Nieuws, Diocesane R.-K. Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem. TWEEDE KAMER. Verkeer en Posterijen. Gemengd Nieuws. Luchtverkeer, ORDE EN ARBEID. Pro\ I I - L 1 Naar liet „Vad." meldt, worden er pogingen in 't wenk gesteld, oom een nationaal viootfonds te vormen Men wil 200 millioen bijeen brengen en deze be kleden voor den aanbouw van 2 slag- Schepen en 0 jkruisers voor de verdedi ging van Indië en verder ecnig klein ma teriaal. Twee honderd millioen maar! 't Is de moeite niet waard Het plan loopt dan ook gevaar deerlijk te misluk ken. Tenzij de uitvinders van het liimi- neuse idee zoo verstandig zijn, de zaak in 't groot aan te pakken en beginnen jnet minstens een 1000 millioen te vragen Naar aanleiding van de aanneming van bet initiatief-voorstel-Rutgers c.s. in zake Plaatselijke Keuze door de Tweede Ka mer. schrijft het „Huisgezin" o.m.: „Wat ons bij de beslissing der Tweede Kamer oveP een ontwerp, dat aan drie vierde van zeker bevolkingscomplex een bepaalde bevoegdheid toekent, het meest heeft gehinderd, is, dat ze genomen is door een verre van voltallige Kamer. Maar 6S van de 100 leden waren aan- ;wezig, en van de 30 katholieke Kamerleden ontbraken er 10. Bij de stemming over een ontwerp van Zoo ver reikende en zoo bijzondere strek king lijkt ons een dergelijk absenteïsme zeer onbehoorlijk, om geen sterker woord te bezigen. Een met slechts 39 stemmen aangeno men wetsontwerp schijnt ons geen groote Zedelijke kracht te vertegenwoordigen. En wij achten het, stellig voor dit geval, gelukkig dat er een Eerste Kamer is, aan jvelkc het recht van revisie is gelaten. Allen op ter bestrijding van het drank misbruik voortreffelijk. Door voorlichting en voorbeeld en over reding de volksmeening in een beter spoor gebracht, uitstekend. Maar hoe minder dwang men aanwendt, hoe minder men een meerderheid de min derheid de wet laat stellen, hoe heter. Danrorn kunnen wij over de aanneming 'der plaatselijke keuze dooT de Tweede Kamer geen juichtoon aanheffen en ze bezwaarlijk ais een zegepraal ten behoeve yan de drankbestrijding beschouwen." I Maandag hieid de Bond een (vergadering in hotel Witte Brug te 'sHa- Nadat des morgens om 10.15 in de pa- (Podhiakank van de U.H. Antonius en Lo lde wijk een H. M'is tot intentie van den (Vrouwenbond was opgedragen, welke 'door vele afgevaardigden werd bijge woond, werd te ruim 11 uur de druik be kochte vergadering in de WAtle Brug ge opend, wélke geleid word door deseci-e- tares.se mej. D. Goubergh, daar de pre sidente, mej. M. iBoruiike, door famüde- «KRistandigheden verhinderd was de ver gadering bij te wonen. Mej. L. Heeren, voorzitster van de Haagsahe lafdeeling, "heette de aanwezigen (Welkom in Den Haag en uitte de beste .wen'schen voor het welslagen van deze (Vergadering. Mej. CoebergSi opende vervolgens de (vergadering mot den 'cthristelijken groet en heette o.a. welkom de afdeeling .Woerden, welke de 50ste afdeeling van 'den Diocesanen B.K. Vrouwenbond is. Spr. herinnerde aan het afscheid van den Vorigen geestelijken adviseur, Deken P. St roomer, herinnerde aan zijn raadgevin gen en heette den nieuwen adviseur, den Wcleerw. rector J. G. Jansen, hartelijk Welkom. De notulen van de vorige aigemeene (vergadering werden onveranderd goedge keurd. Voorgelezen werd het advies van mr. v. Haas Ier t, omtrent het land- en hnnbouwonderwijs voor meisjes, waaruit bleek, dat voor dit onderwijs voldoende Wordt ter hand genomen en waarin ■werd aangeraden het bestaande R.K. landbouwonderwijs voor meisjes te stea ric n en helpend op te treden. Aan het jaarverslag onKeanen wij, dat 1de Bonrï thans 50 afdecliogen telt. In 'Mei 1.1. werd het weekblad „De Katho lieke Vrouw" opgericht. In verschillende afdeelrngen werd een afdeeling Jonge Vrouwenbond opgericht. Een onderzoek werd ingesteld naar de Verzorging van ouden van dagen; deze Verzorging bleek niet onbevredigend. Af deeling en van het Geéi-witte Kruis wer den opgericht,; men hoopt hieraan spoe dig een diocesaan verband te kunnen leggen. Het aantal leden van den Dioee- 'sanen R.K. Vrouwenbond bedroeg op 31 December 1920 niet minder dan 19461. In hot jaarverslag der commissie Stu- iMekrlng werden eemtgè mededeelingen 'gedaan over den in Augustas te Woer den gehouden socialen cursus. Mej. Meijer deelde hierna mede, dat dit jaar de cur sus wederom te Woerden zal worden ge houden in de eerste week van Augustus. Behandeld zal dan worden de taak van den Vrouwenbond in verband met den Verkort enarbaidsdag.Als sprekers worden uilgcnoodigd prof. Aengenenit, mevrouw Van Oerlc, de heer Zoetmulder, Mgr. Ariëns, mej. Lombards en dr. Brom. De pensionprijs zal verhoogd moeten Worden tot 15. Het programma werd aldus door de Vergadering vastgesteld. De commissie voor de ziekenverpleging dam blijkens het jaarverslag dier com missie het initiatief tot oprichting van. de vereendging hot Wit-geie Kruis. Besloten werd aan de Federate den Wensch kenbaar te maken, dat door op richting van een R.K. Ziekenhuis of door beschikbaarstelling van een Beslaand, een gelegenheid wordt geschapen om R.K. meisjes tot verpleegster op te leiden, omdat juist bij de opricliling van ver- eeniigiingen hel Wü-goh^Kruis het gebrek aan wijkverpleegsters is gebleken. Het verslag van de commissie voor vak organisatie luidde niet zeer bemoedigend. Gevraagd werd wat gedaan kan worden om een anderen stand van zaken te krij gen; propaganda-vergaderingen werken niets uit om de meisjes in vakbonden te organiseeren. Huisbezoek door gesalari eerde propagandisten lijkt het eenige middel, maar kan doors den Vrouwen bond niet worden bekostigd. De voorzitster deelde mede, dat de R.K. Tcxtóel'.arbeidersbond „SI. Lamb er- tas" een vrouwelijke vrijgestelde heeft aangesteld in mej. Hule, Drift 10-12, Utrecht, en raadt de afdeeüngen aan zich voor vakorganisatie met deze dame in verbinding te stellen. Aan het Door luchtig Episcopaat is voorts gevraagd thans definitief de standsorganisalie aan te wijzen voor de vakorganisaties van vrouwen. Wanneer de Vrouwenbond daartoe zal worden aangewezen, zal deze veel sterker staan en gemakkelijker in dat opzicht werken. Omtrent de Jeugdorganisatie deelde rector Jansen mede, dat binnenkort ver wacht kan worden een definitieve leid draad voor het werk in den Jonge-Vrou- wènbond. Rector Jansen stelde voor de zen leiddraad af te wachten alvorens na dere besluiten Ie nemen. Uit het verslag van die commissie voor politieke voorlichting bleak, dat tot een hernieuwde actie werd besloten. De com missie werd uitgebreid tol 5 leden. Een enquête werd ingesteld naar hetgeen door de kiesvereenigingen wordt gedaan voor de politieke voorlichting van de vrouw. Op verschillende plaatsen werd deze po litieke ontwikkeling door de kiesvereeni- gdmg reeds krachtig ter hand genomen; andere stellen zich voor a.s. winter daar mee te beginnen, terwijl enkele de actie aan de commissie wemsdhen over te la ten; 204 kiesvereenigingen lieten echter nog niets van zich hooren. Daardoor wordt de actie ten zeerste belemmerd. Waar blijft de galanterie van deze hee ren? werd door de verslaggeefster ge vraagd, waar zij ons beleefd verzoek ge heel onbeantwoord lieten. Het jaarverslag van de penoingimeeste- res toonde aan een bedrag aan ontvang sten van 3008.38, aan uitgaven van f 3149.84, zoodwt er een saldo is van f 658.54. '(Wordt vervolgd). HET VERBOD VAN HERTROUWEN. Aan de Memorie van Toelichting over het hij de Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp tot beperking van het ver bod van hertrouwen wordt het volgende ontleend: Verso!rittende malen verzochten ge scheiden eohtgenootcn om vergunning tol het aangaan van oen nieuw huwelijk met elkander. Daar het verbod van art. 90 B.W. volstrekt is en daarvan das door geenerlei autoriteit dispensatie kan wor den gegeven, moest o.p die verzoeken af wijzend worden beschikt. Een in 1880 benoemde Staatscommis sie vond geen redenen echlgenooten, die eenmaal gescheiden weren, het hertrou wen te verbieden en schrapte daarom art. 90 van het Bungerlijk Wetboefk. Ook de minister meent, dat het een eisch van goed recht is, dat eolitgmoeten, wier "huwelijk is ontbonden, zich opnieuw in den echt kunnen vereentgen, als zij be rouw hebben van den vroeger onderno men stap De minister moest evenwei toezien, dat tegelijkertijd waarborgen tegen misbruik van de geboden gelegenheid tot hertrou wen werden in het leven geroepen. Vooreerst laat het ontwerp de hereemi- giing slechts eenmaal toe. De tweede voorwaarde, die het ontwerp stelt, beoogt, partijen de gelegenheid te geven, goed te overwegen, of zij den hand, dien zij vfoeger, althans één van beiden, wensahlen verbroken ie zien, thans weder wenschen aan te knoopen. De voorgestelde beperking voorkomt, dat zij, die de door hen gedane stap be rouwen, onwettig gaan samenleven, het wettig verbod ten spijt. De buitenlandsdie wetgevingen hebben het verbod van hertrouwen niet opgeno men of het doen vervallen. Voor het vervolg zal het hertrouwen met elkander van personen, wier huwe lijk is ontbonden na scheiding van tafel en bed, gebonden zijn aan dezelfde voor waarden ais het ontwerp stelt voor het hertrouwen van echt gcsdheidencn. Het ontwerp beschouwt de hereenï- girag van gescheiden echlgenooten for meel als een nieuw huwelijk. Uit deze opvatting vloeit voort, dat bij gebreke van bepaling van het tegendeel, de echlgenooten hij hun hereeniging hun vermogensrechtelijke verhouding geheel vrij zouden mogen regelen. Daar de mi nister niet van grond ontbloot acht de vrees, dat echlgenooten de gelegenheid, die het ontwerp biedt, zullen misbruiken en zullen scheiden, uitsluitend om hun j <jer „lp vergissingen zal hebben hersteld, vermogensrechtelijke verhouding te wijzi-| Bij- de stemming (12 voor, 8 tegen) Wijkt gen, is een uitdrukkelijke verbodsbepa- j fje Kamer onvoltallig., ling in dezen geest opgenomen. J>e vergadering wordt verdaagd tot DE PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFS-1 -s avonds S uur ORGANISATIE EN HET R.-K. STAATS program "dit jaar "zelfs nïeï aan dé órde komt. Van bovenstaand bericht blijft dus slechts over dat „het Bondsbestuur der aanneming der Possche motie ten zeerste aanbeveelt." DE HANZE TEGEN HET ONTWERP- WINKELSLUITING. Op de te Deventer gehouden vergade ring van de Hanze, R. K. Ver. van den Ind'Ustrleelen en Handeidrijvenden Mid denstand is besloten aan den Minister van Arbeid een brief te richten, mot ver zoek tot handhaving van ontwerp-wijri- ging Arbeidswet 1919 voor wat betreft de winkelsluiting, wat neerkomt op ver zoek om een aanfal werkuren meer per week dan in het laatste voorstel van den Minister wordt bedoeld. GIFTEN. Wij ontvingen nog voor het Oosten- rijkscbe prieslercomité f 3.50 van C. Z. LIEFDEWERK „OUD PAPIER." Naar ,uat Rome aan de „Tijd" bericht woTdt, wordt daar in de eerste dagen van Mei verwacht, de ZeerEerw. heer Van Noort, pastoor der St. Wdllibror- diuskerk binnen de Veste te Amsterdam, in gezelschap van den voorzitter van het Liefdewerk Oud Papier, die den H. Va-1 der de opbrengst van het Liefdewerk zullen aanbieden. STIJLBLOIMPJE UIT DE „TRIBUNE". Zwart, dreunt het koor der papen en langs omdergrondsrihe banen leidt de Koomsche giflklier haar vuil hersen- en zMsvergif. Vergadering van Dinsdag 26 April, Regeling der werkzaamheden. De heer WEITKAMP C: H. krijgt ver lof tot een interpellatie over het vervoer van vlcesch naar Engeland. Deze inter pellatie zal Donderdag worden gehouden. Aan de orde is het wetsontwerp in zake de jjj ontginning van aardolie velden in Nederlamdsck-Indië. De heer DE MURALT V. B. die in 1915 voor de motie Alberda in zake staatsexploitatie stemde, is thans tot dte overtuiging gekomen dat overheidsexploi- taiae niet de meest gewensch te vorm van exploitatie is. De hoer ALBARÖA SjD.A.P. verwijt de regeering het veel te lang la&men met deze zaak en m het hijzonder het niet uitvoeren van zijn motie, betreffende de StaatsexpSoitatie. Hij betoogt, dat voor de onmogelijkheid van afzet van produc tie bij staatsexploitatie niet behoeft te worden gevreesd. De distributie is des noods over fce dragen aan een maat schappij. Personedsimoeilijkheiaen en stroefheids bezwaar zijn voor een 'Staatsbedrijf ge makkelijk te overwinnen als het beheer niet ambtelijk bureauaratisdh is doch de vorm van maamlooze vennootschap word' gekozen. - - Voor de vorming eeraer naaimlooze ven nootschap is voorgestelde belamgenge- jmeensdhap niet een gewenschte vorm. De Koninklijke beoogt natuurlijk alleen haar «ogen belang. De voorgestelde ooaribinal^ is een particuliere onderneming, waarin de Staat wordt meegesleept met gevaar voor groote nadoelen. Er is namelijk grond voor bet vermoeden dat het belang vam de Koninklijke meebrengt dat de Djambi-concessies niet winstgevend zullen zijn. Daarbij komt nog dat medezeggen schap van den Staat vrijwel illusoir is. De directie van de Koninklijke zal volkomen baas zijn. Het grootste belang van de Koninklijke is niet dat zy de Djambiveldien krijgt, maar dat andieren ze niet krijgen, noch de Kolo niale Petroleum-Maaitschappij, noch de combinatie Kerkhoven, noah vooral de Standard Oil Company, die met haar strijdt om de weTcttdpositie op de olie- znarlkt. Mot die wereddposilie hangt «te ma ritieme macht en hangen derhalve staat kundige internationale belangen samen. Daarom kan onze verbintenis met te Ko ninklijke ons betrekken in internationale petToleum-conflicten. Spreker "wil naamilooze vennootschap met uitsluitend ten Staat, Indië en de zelïbesturenide Indische gewesten als aan deelhouders. De heeT MARCHANT, V. D. zal tegen stemmen. Het voorgestelde is nog -erger dan oen concessieverleenmg. Het is te er kenning van Staatsiro potentie die spreker niet erkent. Staatsexploitatie is mogelijk en veel voordeeliger dan ons weerfoos over te leveren aan <le Koninklijke, met aUe daar aan verbonden gevaren. Het ontwerp is ganscb iets anders dan de Minister in de stukken bet laat voorko men, een overeenkomst betreffende de Djambdvelden. Het is een blanco-volmacht voor de Regeering omtrent de ontginning van olievelden in Indië. Zulks Blijkt uit de coneept-acile van oprichting, die te Re geering niet wilde publiceeren. MINISTER DE GRAAFF deelt mede dat het bedoelde artikel niet meer in de acte van oprichting staat en bij vergissing in het ter griffie gedeponeerde exemplaar is gekomen. De heer MARCHANT stelt voor ide be raadslagingen le schorsen totdat te Miuis- Correspondentie per luchtpost. Corres pondentie, die met ingang van 1 Mei a.s. per luchtpost moet worden vervoerd, moet gefrankeerd worden: le. wat de gewone porten en rechten betreft, evenals tot dusverre met gewone frankeerzegels. 2e. wat het luchtrecht aangaat, uit sluitend met bijzondere zegels „luchtpost- zegels" genaamd De luchtpostzegels zijn in waarden van 10, 15 en 60 cent verkrijgbaar aan alle pest-, bij- en hulpkantoren. Bij de depot houders zullen zij niet verkrijgbaar zijn. PROGRAM. Wij lezen in de „Msb."; „Naar aanleiding van ons bericht in het nummer van Zaterdagochtend den 23sten jl. vernemen wij uit te beste bron, dat het Bondsbestuur niet heeft besloten te bevorderen dat er iets op bet program zal komen, wat dan ook." Deze tegenspraak, schrijft het blad, liet zieb reeds gerecdelijk afleiden uit de in ons Zondagochtendblad gepubliceerde agenda van de algemeene vergadering ter R-K. Staatsparty, waaruit blijkt, dat bet Luchtdienst AmsterdamParijs. Uit Parijs wordt gemeld, dat men 2 Mei de Inchtverbinding ParijsAmsterdam hoopt in te wijden. De passage over het geheele traject zal waarschijnlijk 300 francs kosten. Men begint met toestellen voor 2 en 3 personen, maar wil weldra ook groote uit brengen, die verscheidene passagiers kun nen meenemen. Behalve voor hen is de dienst voor goederen en post bestemd, EEN ONGEWONE ADVERTENTIE. In het „Nieuws voor Zoetermeer" c.a. vinden wij de volgende advertentie: Dankbetuiging. De oadergeleekende betuigt hiermede zijn dank ten eerste aan God, die hem sinds de 2 jaar en 4 maanden te Zoetermeer heeft geplaatst als bode en hem in alles heeft bewaard en ge sterkt. Ten tweede aan de gemeente, die hem de vracht in die middellijke hand heeft vergund. Nu dan zijn broeder die zaak ver der mag drijven, beveelt hij zijn op volger in de gunst aan, en wenscht u toe dat God, die het begin en het einde is, u ook tot Gids zal zijn. Hoogachtend, (Volgen de onderteekeniug van de bei broeders.) PLOTSELINGE PRIJSDALING. Nadat te Pijnakker bij Delft een 40-tal ingezetenen zich aangesloten hadden bij de R. K'. Coöp. Verbruiks- vereeniginig „Ons Doel", te Delft, om dat de prijzen der winkelwaren zoo hoog bleven, zijn plotseling de prij zen gedaald. INBRAAK IN EEN DAGBLADBUREAU. Te Deventer is Zondagnacht ingebroken In de bureaux van het Deventer Dagblad. In de kantoorlokalen op de benedenverdie ping hebben de inbrekers een tweetal brandkasten aan den achterkant geforceerd en daaruit een bedrag van circa 100. ontvreemd. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. ONGEWENSCHT WINKELBEZOEK. Maandagmiddag omstreeks 1 uur, ge rankte het paard, bespannen voor den wa gen van een vleeschhouwer op de Kaas markt by de Lamstecg te Rotterdam op hol. Het dier rende in wilde vaart de Ge dempte Binnenrotte op, over bet trottoir en stormde door de groote spiegelruit van het beddenmagazijn der firma Gehr. Speel man. Het kwam tusscben ledikanten en ta fels terecht en sieepte den wagen gedeel telijk in de étalage. De bestuurder kon eerst in den winkel van zijn voertuig klim men. Eenig letsel bad hij niet bekomen. Het paard, dat ernstig gewond was, werd losgesneden en in de Vrouwensleeg, waar het pand op intoomt, door een agent van politie met ee, revolverschot afgemaakt. Van den wagen, -die vrijwel nieuw was, werd een boom vernield. Het ongeval trok heel wat bekijks. De winkel was bezaaid met glasscherven en de bewoners moes ten duchtig aanpakken teneinde den boel eenigszins op orde te brengen. Zoo'n be zoek en nog wel op Maandagmorgen, draagt er wel toe bij om den moed er in te houden! DE BOMMENSCHA.DE TE AXEL. De laatste dagen correspondeert bel ge meentebestuur van Axel (Zeeland) met het Dep. van Builenl. zaken over de schade- uitkeering yoor den bomaanval in den nacht van 7 op 8 November 1918. Reeds werd een vergoeding uitbetaald van 1298 voor diegenen die deze som destijds onder de burgers hadden ingezameld voor te schade, geleden door particulieren, meestal werkmenschen. Volgens te nog bestaande lijst wordt dit geld nu terugbetaald. Betreffende de schade aau den gashou der en gebouwen der gasfabriek gaat bel niet zoo vlot. De Britsche regeering bood aan f 5000 als vergoeding te betalen, wat de Raad van Axel niet aanvaardt, «daar de schade veel grooter is. Destijds vroeg men een nieuwen gashouder, of het bedrag der kosten daarvan, verminderd met de waar de van den bestaauden gashouder, wat op f 40.000 werd geschat. Thans zouden in den gashouder nieuwe platen moeten worden gestoken, omdat de gaten, veroorzaakt door de bommenscher- ven, slechts voor tijdelijke voorziening zijn gestopt, terwij! de levensduur van den gas houder aanmerkelijk is verminderd, ten gevolge van den aanslag. Op grond hier van kan de Raad zich vereenigen met het voorstel der Britsche regeering om een on derzoek te doen instellen door een Engel- schen en een Hoilandschen ingenieur, die dan rapport zullen uitbrengen. WIE DE DIEF WAS. Sedert eenigen tijd bemerkte de lieer W., een winkelhouder aan de Nieuwstraat le Kcrkrade, dat er koffie, tabak en andere goederen uit zijn winkel werden ont vreemd, zonder dat het hem gelukte den dief te betrappen. Vorigen naclit kwam de rijksambtenaar, dienstgeleiter B., in de Pannesheiderslraat den nachtwaker P., 'n ouden invalide, tegen, die een zwaren zak over de schouders droeg. De rijksambte naar vermoedde frauduleuzen invoer ien hield den man staande. Spoedig bleek, dat de goederen bij W. gestolen waren. De nachtwaker P. is gearresteerd en naar de gevangenis te Maastricht overgebracht. DAAR DANKTE HIJ VOOR! Een landbouwer verloor het vorige jaar zijn boerderij door een brand. Het was een oude, wrakke lioevc, en de man was er volstrekt niet door bedroefd, want lijj was goed verzekerd. Hij maakte dan ook al plannen om, wanneer de assurantie-maatschappij hem het geld £0;u. uitgekeerd hebben, van zijn rente te gaan leven. De assu rantie-maatschappij evenwel kwam een en ander ter oore en zij weigerde hem het geld uit te betalen. Zij beriep zich op een clausule in de polis, waardoor haar het recht werd toegezegd de boerderjj weer op te bouwen in den- zelfden staat als voor den brand. Al het sputteren van den boer hielp nie mendal, hjj kon alleen de boerderij weer opgebouwd krijgen en tot zijn groote teleurstelling was hij verplicht er zich ten slotte in te schikken. Kort en goed, na eenigen lijd was de boerderij weer in zijn vorigen toe stand gebracht en de landbouwer kon zijn vroeger werkzaam leven weer her vatten, in plaats van te gaan rentfo- nieren. Eenigen tijd iater kwam een agent eer er levens verzekeringsmaatschap 'j hem bezoeken en vroc£ hem rijn le ven 1e mogen verzekeren. „Dank je wel, zcidc de boer, ik zou het gevoel niet van me af kunnen zetten, dat de erfgenamen me graag dood zouden willen hebben. Ik dank je wel, want zelf heb ik er toch geen profijt van." „Maar wilt u dan niet het leven van uwe vrouw verzekeren V' „Wat zeg je? riep do boer uit, die nu in zijn element scheen te komen, ik zou mijn vrouw gaan verzekeren? Ben je heelemaal gek? Dank je wei, ik ken jullie maniertjes. En wanneer mijn vrouw zou sterven, keer je me toch geen geld uit, maar geef je me eenzelfde meubel voor in de plaalsj maak dat je direct de deur uit komt!" WAAR MEN NIET ZOCHT. Te Oirschot (NJL) v/erd door de fa milie S., Woensdag; in den namiddag circa; 7 uur, ontdekt,dat bun jongste zoontje, oud 4 jaar, spoorloos was verdwenenalles werd in kot werk gesteld om het knaapjo. terug te vinden. Alle omliggende akkers en velden werden doorkruist, aelfs de groote vijver, liggende voor bet Kanten- gereclitsgebouw, werd zordvuldig afge- dregd, maar alles te vergeefs. Men was: ten einde raad, toen eindelijk de vatler nog eens voor de zoavoslste maal zijn eigen woning doorzocht cn tot de ont dekking kwam dat zijn zoontje heel kalm cn rustig iu zijn eigen bedje op den zolder lag te slapen. Het knaapjo was stilletjes naar boven op zolder gekropen en daar in slaap gevallen. INBREKER GEDOOD. Zondagavond werd ren Dutsdhe bij de boocterij van Boomkamp te Haart gem. Aal ten (Geld.), waar hij wilde in braken door dea verloofde E. M. van een do -'her van B. onltekt. Bij een wor- sleffing om hel geweer van M., dat afging werd de inbreker doo(lelijk getroffen. Het lijk is Maandag naar A alien ver- vojrd. De getroffene is afkomstig uit Beieren, en 36 jaar oud. BRAND IN EEN ANTIQUITEITEN- PAKHUIS. In den naclil van Maandag op Dinsdag omstreeks half één brak brand ui! in het pakhuis van een antiquair op de Snoek- jesgrachl le Amsterdam. Deze keefl in de St. Antonieslbreeslraal een winkel. In het pakhuis bevonden zich vele antieke meu bels. Door onbekende oorzaak ontstond op de derde verdieping brand. Hel vmrr sloeg over naar den vierden zolder, en -spoedig vlogen de vlammen ook uil het dak. Op het alanm „uitslaande braad" rukie de brandweer met veel materiaal uil. Op het nauwe grartiljc, en ook aan de overzijde stonden weldra verscheidene stoomspuiten, waarvan twee dadelijk 'n werking werden gesteld. Ook de „Jan van der Heijden" lag in bet waler. Deze drijvende stoomspuit behoefte echtcT geen dienst to doen. Be Magirus-ladder werd opgesteld, en hieraf, en eok--vjun de achiterzyinde uit de St. Anttonkaiüreesiraat werden (in hel geheel dngfltalen pakhuis ina-„sa'.s water geworpen, zooial het vuur in ruim ccn uur geWusoht was. Twee zolders brandden geheel uil. -Lil de volkrijke buurt was veel publiek toegestroomd. Aanvankelijk meen-te men «lat meer dan één pakhuis in brand stond. Om 5 uur was nog personeel n het perceel geweest. V-eerten dag;n gekten s ct een begin van fcramd geweest in Iiel- zëlfte pakhuis Korte Berichten. Gverreden. Op den Ringoplaatweg le Rotterdam is te dertienjarige R. O., bij het -oversteken van den weg, over reden door een amlo, beislatrrd door J. v. G„ uit Schiedam. Mei ernstige inwen- lige kneuzingen .naar hel zhk-enitniis ver voerd, is hij aldaar kort daarop aan de gevolgen overleden. Mislukte inbraak. Za lerdagnacht is ingebroken in bat kantoor der Verzeke- ring'snniaalschappij „De Raadspensionaris Johan de Wit" aan het Spui no. 25 le 's-Hage Een klein bedrag aan g-elkl, rai- -geveeT f 6 wordt vermist. Een poging om de brandkast te foroeeren, is mistak! Een mooie vangst. Door den jacüit- 'opziener Goosscms werden gisteren onder 't kasteed Slangenburg te Doetinchoin 6 Vossen gevangen, benevens een das. ANDERS DAN TEGENWOORDIG. Dezer dagen zag een correspondent van 'i „Hbld." in den Achterhoek een schrijven uit liet jaar 1821, waarbij voor oen platlelianidsscho ol een onderwijzer wend gevraagd op een jarurwodde van 50 -en 7 visa rogge. De sdhool tólide is winter» 140 leedingen; in den zoaier- tijd 60. Motor-ongeltik. De boor J. P. etu deal te Delft, kreeg bjj Bjjswijk een fflu- geluk met oen moforfiofc enis dïen-> tengevolge overleden. Brand op dt markt te 's-Hage. Zater dagavond j.L geraakte het zeil van een der kramen op de markt te 's-Graverdiage in brand doordat een lamp, met persga» gevuld, defect ge.-aakte. Men wist met eeni ge hulp het brandende zeil van de kraam te verwijderen en de lamp op straat te werpen om uit te branden. Persoonlijke, ongelukken hadden niet plaats. Verdronken. Het 4-jarig zoontje van schipper Ooslerwaal te Ooslerhout is in liet Ifeeten verdronken. Hondsdolheid. Te Assen is een geval van hondsdolheid voorgekomen. Aangehouden. In verband mei den diefstal van 53>-J H.L. graan uit een pak huis te N. Schans zijn aldaar aangehouden vier personen, verdacht van diefstal van 6 beiers. De politie zet het onderzoek voort. Een huldeblijk. Te Enkhuizen ia aan den visscher Egbertus de Boer, die in der nacht van 16 op 17 December 1920 over hot zeeijs met groot levensgevaar eemr verbinding tot stand bracht tussehen ééD der vier in het ijs beknelde Urken botters en den vasten wal te Enkbuizen door het Carnegie heldenfonds een zilveren me daille aangeboden, die door den burge meester plechtig werd uitgereikt. Ontrouwe bricvenbcstclller. De brie venbesteller S. te Sehïedam is Zater dag aan het postkantoor aldaar gear resteerd wegens verduistering van aan- geteeksnde brieven. Hij heeft een vol ledige bekentenis afgelegd. Verlaging van den melkprijs. Da melkveehouders op 't eiland Walcheren zullen den prijs van de melk met in gang van 2 Mei verlagen en brengen op 12 cent voor -slijters en fabrikanten, waardoor de particuliere prijs waarschijn lijk zal dalen van 18 op 16 cent per liter. Logger gestrand. Uit Hollum wordt gemeld, dat aldaar de logger „Wo- dan" (Maassluis -49, schipper J. de Ko- ning), gestrand is. De reddingboot van Hollum is ter assistentie geweest. De bemanning weigerde van boord te gaan. Een sleepboot van de firma Docksen hooft het schip afgebracht. Diefstal. Ton nadeele van den hoer v. 8. aan den Stationsweg te 's-C ra ve rib a ge zijn twee geldkistjes ontvreemd, inhoudende een bedrag van f1200 cn een portefeulle met papier. Deze por tefeuille is later door oen bewaakster op een der W. Cs. van het Hollandsek» spoor gevonden. Het veiUgef?) verkeer. Zondag wa ren te 's-Gra-venhage -zeven uanrij dingen tussdhen auto's en wielrijders, twee tus sehen wielrijders en vootgamgera, één "tus sehen twee wielrijders, "twee tussohea mo torfietsen en voetgangers en één tus sehen een auto en een nnoiterrijwiel, alzoo bedraagt hei aantal aanrijdingen in 't geheel" 131 Wonter boven wonder kwa men geen persoonlijke ongelukken voor. Mandei en Nijverheid. HET NED. MIJNBEDRIJF OP SPITSBERGEN. Met het stoomschip „Iris" van de firma D. Burger cn Zoen, is gistermiddag, naar wij in de „N. JR. Ct." lezen, de eerste ploeg mijnwerkers, 45 man, onder commando van den heer Lenz, voor de Nederiandsche Spitsbergen Compagnie naar Spitsbergen vertrokken, "war:- men nu met kracht den arbeid in de mijnen te C-reen Harbour gaat voortzetten. Er vertrekken nu telkens 14 dagen na elkaar nog drie ploegen, zoodat er dan ongeveer 200 man op Spitsbergen werkzaam zullen zijn. Van hier gaat de reis naar Tromsö en van daar met liet door de Compagnie gecharterde ijsscliip „Braganza" naar Spitsbergen. Dit jaar denkt men tot een productie van ongeveer 40.090 ton kolen te komen, welke men ge leidelijk tot 400.900 ton hoopt uit te brei den. V:aa Rotterdam zal dan nog een schip vertrekken, dat te fcrachtinslallatie, de ka' hrlbaan, mijn-wagens enz. naar Spitsbergen zal vervoeren. Voorts is er een schip ge charterd, dat hi den loop van Juni maai Kaap Boheaau vertrekt, om de afdeeling, die daar met s-ucoes heeft overwinterd, en de aldaar geproduceerde 3000 ton kolen op le nemen. De kolen, di. bet bedrijf dit jaar ople vert. zijn bestemd voor Zweden en Noor wegen; tot midden November hoopt men ze le kunnen afschepen. De mijnwerkers, die thans naar Spitsbergen gaan, hebben zich voor twee jaar verhonden. De arbeid zal er dan ook des winters werden voort gezet. Dc directeuren der Compagnie, de Hot landsche mijn-ingenieur Löeb uit Den Haag cn mr. O. S Bië uit Christiania gaan dit jaar naar Spitsbergen. Daar zullen nog een aantal claims, die eigendom van de Compagnie zijn, onderzocht worden door, een Zweedsclren geoloog, en tevens ver strekt waarschijnlijk begin Juni dr. G. J van Oordt, voor biologische onderzoekin gen. De ontginning der Djambi-olicveldcn. i The Standard-Oil Company verzoekt in een adres aan den Minister van Koloniën en aan de Tweede Kamer haar in de gelegen heid le stellen le mogen deelnemen aan da ontginning der Djambi-olievelden. UIT DE VENEN. In de Groningsche en Drentsche veen-, derijen bieden zich vele veenarbeiders aau, om met den arbeid aan te vangen, zon der loonovcreenkomslen. Het loon zal ge regeld worden naar het tarief, dat zal gel den bij het collectief contract, wanneer dit tot stand komt. Vit de glasindustrie. Naar de „Msb." verneemt, zal de glasfabriek „Uto" van da fa. II. Jansen te Schiedam over 14 dagen «le witglashut weer in wcr' stellen; ca. 490 glasblazers kannen dua.-jor den ar beid hervatten. De. hj»nt3ir;«F«i zijn met 10 pit, verlaagd. zu 'Aan de aedeelingen heden voor king van de ontleend een werk lm Wieririgen i Op de ha het oog op c piassen bekl proef verse den aanseb wone gloo-i den Oeverd on'Ieenen. teerde zetsli een glooi den vorm v. onderlaag v een dito lange beton terccnvolgei ovcnslakken een glooi zuilen op van grind, 1 vnan de An fling, mef v Een £'Io< steen op g'ens van g slakken m< De hier van beton we ge wor« zii gereed kunnen zij daaraan bi werk beho band hiern dtliifke nat haven het zuilen bent de een voo tras en voc loods gehu gie vangen tgaliseerinj Naar alle de klassen I No. 2, gedu #022 gesplit An beschikt benedenloka Eerste Bur Hiervoor za dig zijn van etrouwd Je mede n; familie dankz «telling bij hu Jen. Hoorn, "25 4-'l Op den 3er jeachte Zwag HERMAI ELISA •Sen dag van gedenken. Beverwijk, Assendellt, Den 30sten ietninde Oudet Judera Jn. B G. hun 50-jarige haraenken. Hun Bektiwd- jfciiagan, Apri DANK Hiermede hartelijken da groote belan; teven» voor dt den tijdens de van onze gel Moeder CATHARJ 't Zand, Mei 2e Aan pastori N.-Holland, Brieven om het bureau va 2e Gevraagd A. LOHMAN- kenoord 102, Hulp tn d Zoo spoedi< een goede hul niet ouder dan Brieven om net Bureau va R. K. H Er biedt z Huishoudster, Liefst in dt Hugowaard Zi Brieven lrs Agent F. PC waard Zuid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2