Tsnnissslioen Fa. R. J. HOUWING, Fe. Bs. SIliEl, TENTOONSTELLING GRAF1SCHEWERKEN BOELHUIS Schoenen. HERMAN PLAS, ALKMAAR. Provinciaal Sluws KUNST EN KENNIS ALKMAAR Administratie. GROOTE VOORRAAD; ÜW. PHARUS De hierboven bedoelde zuilen van beton zullen vooraf van Rijks wege worden vervaardigd, opdat zii gereed en behoorlijk verhard kunnen zijn, zoodra de aannemer daaraan bij de uitvoering' van het werk behoefte zal hebben. In ver band hiermede werd in de onmid dellijke nabijheid van de bestaande haven het voor het maken van de zuilen benoodigde terrein, zoome de een voor opslag van cement en tras en voor schaftlokaal geschikte loods gehuurd, waarna werd aan- levangen met eenige werken tot ;aliseering van het terrein. ANDIJK. ANDIJK. Ontslag. Op zim verzoek is eervol ontslagen als notaris de heer J. Wag'emaker, al hier. BROEK OP LANGENDIJK. B e- taaikantoor. Din sdagmor- gen werd alhier het nieuwe be- taalkantoor uitgezet, hetwelk door de Langcdifker Groenten-centrale Maandag aanbesteed is. Laagste inschrijver de Heer Je. de Vries uit Zuid-Scharwoude voor f 24.790. De hoogste inschrij ving: was f27.400. SCHAGEN. Stratenmaker. Voor de betrekking van Stratenmaker in de gemeente Schagen, Loon f33 per week, zijn 17 sollicitaties inge komen. Bevorderd. Onze plaats- genoote H. H. L. Igesz is aan de Industrieschool te Helder van de 4e naar de 5e klasse bevorderd. Handal en Markt Paaschfeest Vrijdag 29 April L j. am4 ZOON, Langestr. 35 37, Alkmaar. Afwezig van 25 April tot 3 Mei Arts E. E.0TERDÜ0M Praktijk wordt waargeno men door Dr. A. J. F. OUDENDAL. Pension. Gevraagd door een Juf- irouw Gemeubl. Zit-Slaap kamer met Pension. Brieven onder No. 14326 bureau van dit blad. Hf p ©th e© k« f 6009.- Heden ontvingen wij een prima Duitsche FÖJES's Schoenenagaziin Laigestraat 59 Tel 205 Soiida Reparatie-inrichting. Jtouw- Verlovingsringen, de nieuwste modellen. Firma MIENT C7. TELEF. 644. litga-siroop ost de vasiiiilende dijraen op, I Per Racon fl.TS. Wortelboer's Kruiden Wörtaltar's Püien 1MI1 DL BERGEHSCHE KUKSTHAHDEL. VAN f M. GRAADT VAN LOCHUM EUGéNE RENSBURG EN JOHAN HAAK. sssjs n isLB* epkapn, aankpn in ander- feuÉn van Tiliil Verkrijgbaar: 6! olcliuizen-öiitie Kiedorp, 20 stuks Hoornvee, Jtfjiiilfgeii. i,,i i ii i - ■lil ZUIDERZEEWERKEN. "i 'Aan de jongste niaandelijksciie mc- ïledec-lingen betreflende de werkzaam heden voor de afsluiting en droogma king van ie Zuiderzee, is het volgen de ontleend betreffende den bouw \an een werkbaren aan de Oostzijde van Wielingen nabij Den Oever. Op de ha vendammen zuHen ©olcjnei liet oog op de voor den afsluifcdij oe e passen beklesdingswijzc", bij wijze van proef verschillende bëtsleedingea wor den aangebracht en wel, behalve ge wone glooiingen van aanwezige aan den Oeverdijk en het Oevcrhoofd te ©n ticenen. basaltzuilen en van gesor teerde zetsteen op duin- en vlijlagen; een glooiing van betonblokken, in den vorm van zeskantige zuilen, op een onderlaag van wier; een dilo glooiing van 3 tot C M. lange betonbalken op onderlaag, ach tereenvolgens van wiel en van hoog- pvenslakken met vlijlagen een glooiing van aanwezige basalt- zuilen op onderlaag achtereenvolgens vtaii grind, hoogovenslakken en slakken van "de Amsterdanische vuilverbran ding, met vlijlagen; Èen glooiing Van Belgische Zet steen op onderlaag achtereenvol gens van grind, puin en hoogoven- slakken met wier. HOORN SCHOOL No. 2. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de klassen 111 IV V en VII van school No. 2, gedurende de airsus 1921 en #022 gesplitst worden. Hiervoor zul len beschikbaar gesteld worden twee benedenlokalen van de voormalige Eerste Burgerschool voor jongens. Hiervoor zal dan ook een crediet noo- riig zijn van f 2400. Dit bedrag denkt men te dekken cfe&r de post „Directe belasting naar bet inkomen" te ver hogen. i.|; j MELKPRIJS. i De melk kost hier thans 18 tent per Liter. ■WAT MEN OP DE KOEMARKT £LET, De landbouwer M. uit Berkhout, was met zijn koe naar de markt bier gekomen. Lang had bij reeds gestaan, den prijs welke bij ver langde kon nfjt worden verkregen, totdat eindelijk een beschonken vee houder G. uit de Schermer ko-oper wensclite te worden. Doch M. bad met dezen ko per weinig op. Doch om van hem af te komen, dacht hij, zal ik maar een hoogten prijs noemen Boen G. dan ook vroeg wat vraag je was h"t antwoord f700.— (kost prijs f5.50). Dooh G. vond de prijs niets te hoog en wilde aecepteeren, maar M. was hiertegen, en zegde, dat is te duur man. Het hielp niet, dan maar f 25 minder vragen en doordat G. zulle kabaal begon te ma ken verkocht M. de koe voor f 675 met en tegen zijii zin. i BROEK OP LANOENDIJK. SCHAGEN. Geslaagd. De heer J. Koning alhier, is ge slaagd als Bouwkundig opzichter. NIBBIXWOUD. NïBBIXWOUD. Ter invorde ring. Het Kohier der Personeels Belasting, No. 3 en No> 4, is aan den ontvanger ter invordering gegeven. Bu r g e rlijk e li Stand! Onder trouwd: Klaas Slagter, Spanbroek en Jannetje Slagièr; CprneKs Bakker, Medembli'k en Maigaretha Brugman; Simon Brugman en Anna Kroon; Dirk Molenaar en Tokje Steggerda, JVjj- denes. M i lita era ad. Zitting van den Militieraad zal door deze gemeente plaats hebben, morgen Donderdag: 28 April, v.tn. IOV2 uur te Alkmaar. QROOTEBRCjEK. GROOTEBROEK. K a n a J i s atie. Wij vernemen dat het ontwerp en liet plan der Kanalisatie in Wiest- friesland zoodanig is gewijzigd, dat liet Kanaal beslist niet aan de Noord kant van de Streek zal komen, ZWAAGDIJK. ZWAAQD1JK. De Erwt en-bo fi ne n staan hier prachtig. Het mooie weer van de laatste da gen werkt bijzonder hiertoe mee. 1 EDAM. EDAM. Eon aohoepswim pel. Burgemeester en wethouders on de secretaris dezer geinieonte bob ben een wimpel aangeboden aan do Holland-Amerika lijn" voor het nieuwe stoomschip ,„Edam" Do wimpel heeft de kleuren (rood en grom) en draagt het gemeente-_ wapen en den naam der stad. Van do „Holland Amerika 'lijn" word bericht ontvangen, dat het S.S. „Edam" getooid met dezen wimpel, zijn eerste reis zal ondernemen en dat ©r ten zeerste prijs op wordt gesteld, dat ©en wimpel met de kleu ren van Edam ten gesickie:ike werd aangeboden. f 1 j HEILOÖ: HE1LOO. Cir cus Robber. Dins dagavond had alhier de aangekondigde openings-voorstelling van het Circus Robber plaats. De opkomst was matig, heigeen jammer is, want wat dit gezel schap presteert is werkelijk de moeite waard. Verbluffende staalLjes van paar- dendressuur laiat ons de directeur, de 'heer J. Roberti Jr., met een 8-tal in vrijheid gedresseerde paarden zien. Mej. Amanda, de beste Pas forci-a mazone, Amanda en Maria .met haar dubbel .Tockey-nummer, die staande, recht en in elk denkare lichaamshouding in galop door de cursus rende, ontlokte algemeen applaus. Hel slot bracht iets geheel nieuws, nj, „Misons Doodenrit in de helleketel", rijders en rijdster in razende vaart langs loodrechte wand op rijwiel en motor-rijwiel, naast en boven elkander, was een mooi slof-nummer, onover- ireïfelijk in rijn genre. Niemand zal wei onvoldaan naar huis gekeerd zijn. Heden en morgen worden nog v(Qop stellingen gegeven. 1 1 BOVENKARBPEL. jJJOVENK&JMPEL. Benoiomd. Die heer B. P. Eling, alhier is benoemd tot ondorwijaer aan de Stt. Jozefschool, Haarlemmer Houttuinen 24, te Amsterdam. KUNSTAVOND Dr. RENE DE CLERCQ. Maandagavond gaf deze Bekende Vlaamsche dichter, een zeer belang- wekkenden Kunstavond in h!et Nuts- gebouw te Enkhuizen. Vooal zijn be schouwing over het ontstaan van het Lied, de meest' spontane en logische uiting van den dichter was merkwaar dig.. Vele persoonlijke ondervindin gen kwamen het ontstaan van vele zijner liederen verhelderen en brach ten zoo een nauw contact tussdhen de hborders en den vertolker den bariton-zanger, Geert Dóls, die met zijn krachtig orgaan en schoone voor dracht zeer veel genoegjstj schonk. De dichter was ook tevens Com ponist der melodiën, die vervolgens door Lieven Duvosel bewerkt waren, Dat deze laatste aan den vleugel zat, verhbogde natuurlijk zeer' de kunstwaarde. Het was een genotvoile en leerzame avond. N OORDH OLL AND8GH LANDiROUWGREDIEÏI. Aan het jaarverslag over het bbek jaar 1920 uit te brengen in de algemeens vergadering van aandeel houders op 3 Mei a.s. is hot vol gende ontleend: Do over hot boekjaar behaalde resultaten waren wederom zeer be vredigend. D© voornaamste rekenin gen wijzen alle een flinke vooruit gang aan. D© Brut» winst bedraagt, het saldo van het vorige jaar ad f 793.501/2 inbegrepen, f 822.411.83i/2. Voorgesteld wordt af te schrijven op inventaris f 6.90G.75, toe te voe gen aan het Pensioen en Ondersteu ningsfonds f 32.747.57 en aan het re servefonds f31.000 dat daardoor zal stijgen tot f410000.—, terwijl op Dubieust; Debiteuren een bedrag van f 62.000 wordt afgeschreven. f&ae&tenh tta BtatutenwRffiMng, waartoe besloten werd Dp de aan deelhoudersvergadering van. 17 Mei 1920 werd van hfit Pensioen en Otn derstteuningsfands een zelfstandige stichting gemaakt, het kapitaal hier van bedraagt na bovenvermelde toe voeging f 130.306.62. Na deze afschrijvingen en toe voegingen kan op de 6 pGti prefe rente aandeelen een dividend van 6 pGb. en op de gewone aandeelen een dividend van 7 pOt. worden uitge keerd. De preferente aandeelhouders hebben in mindering hierop reeds een interim-dividend van 3 jpOt. ont vangen. j ernield wordt nog, dat om aan de noodzakelijke vergrooting van het bij kantoor te Den Haag tegemoet te ko men, twee pereeelen aan de Maurits- kade nos. 29 en 31 werden aangekocht, ten einae die tot een aan alle eischen des tij ds voldoend bankgebouw in te richten. Behandeld werden 1126 credieliaan- vragen ten bedrage van f9.795 312.— in 1919. Hierv;an werden toegewezen 1013 cre- dietaianvragen tot een bedrag van f 7.066,932Lin 1919. De balans geeft verder de volgende cijfers Acceptatie-rekening: Op accept ver leende credieten f8.063 947— (vorige jaar f7.423.245.06). Debiteuren: f6.112.146.55i/3 (v. jaar f4.272 691.97). Voorschotten in Rekening-Courant op Prolongatie-voorwaardenf 4.366 037.96, verdeeld over 435 personen (v. jaar f4.601.048.62). Gebouwen komen voor met f505.155 (v. j. 1'368.000.—). Deposito-rekening met 13.222.543.411/» (v. j. f 3.127.892.54), bestaande uit 1139 posten, waarvan 'tl.533.911.S2 op Jan- depót en het resteerende op korter lei- mijnen. Crediteuren met f 4.736 700 87 (v. j. f4.586.842.62). EEN VERZOEK OM EEN 9-URIGEN ARBEIDSDAG. Aan Zijne Excellente den Minis ter van Arbeid ia door de gtew. fe deratie van BouwvaJkpatroons 'Noord- Holland, het volgende adres ver zonden: Geeft met verschuldigdea eerbied te kennen de Gewestelijke Eedera tie van Bouwvakpatroons „Noord- Ho'land" goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 29 Januari 1921 na 37, Tan' tirae dtomBaQe Bezemde (Wesfjesr- W^.t in de algemeens ledenvergw- dering gehouden den 23en Maart j.L, het dagelijks bestuur is opge dragen dSn onderzoek in te stellen naai- de to stand in het Bouwbedrijf in Naaixt-TMland. dat uit- net gehouden onderzoek ia gebleken, dat door den buiten- gewonen aanbouw van woningen een aanzienlij!?' tekort aan bouwvakar beiders to ontstaan, waardoor abnor male verhoudingen het bouwbedrijf ontwrichten.; dat op de huidige wijze onmoge lijk bet tekort aan woningen eenig zins is te voorzien, daar hiervoor normale verhoudingen in het bouw bedrijf onmisbare poorwaarden zijn. dat een dor ongunstige factoren, welke tot het scheppen dezer on houdbare toestand hebben medege werkt. den verkorten arbeidsduur ge noemd moet worden; dat het volgens haar een schrede in de goede richting zul worden gedaan, wanneer d<v*r verlenging der arbeidsduur de m «©.ijfcheid wordt geschapen de product e te verhoogem Redenen, waarom1 zij zich de vrij heid verporioofd Uwe Excellentie beleefd tie verzoeken toestemming te willen verleenen om gedurende vijf maanden van {lit jaar en wei vanaf I. Mei (ot en met einde September den arbeidstijd in het bouwvak Ie willen brengen op 9 uur ner etmaal, "t welk doende enz. het bestuur, Voorz. (w.g.) J. Ringers. Secr. (w.g.) ,W. J. Karssen BROEK OP LANGENDIJK, 26 April. Langea. Groenienveiling. Gele kool f 11.60, |rjabarber f4— uien f 12.70 f 14.40, id. stek f3.406.15, losse wor telen f5.60, alles per 100 K.G. Aanvoer 2250 K.G gele kool, 580 K.G. rabarber, 10.680 KG. uien en 650 KG. losse wor telen. NOORDSCHARWOUDE, 26 April. Gele kool f 14.60, Deensche witte kool f12.40—13.10, peen f5.60—6.30, uien f 10.10—13.30, bravo's f5.10—7.40, hl. aardappelen f5.106.50, rapen f4 f4.60, kroten f2.70, rabarber f3—3.60, alles per 100 K.G etrouwd: NIC. BOS en 9 KAAG, Je mede namens woderzïjdsche familie dankzeggen voor de belang stelling bij hun huwelijk ondervon- len. Hoorn, 25 4-'21. Op den 3en Mei a.s. hopen onze geachte Zwager en Zuster, HERMANUS ALBRINK en ELISABETH POEL, te Uitgeest, 4en dag van hun 25-jarig huwelijk I* gedenken. Jb. VESSIES. E. VESSIES—Poel. K. VROUWE. M. VROUWE—Poel. Beverwijk, Assendeltt, R. K. Huishoudster. Gevraagd een K.K.. Huishoudster in klein gezin, hij N. WE1JERS, Bergen. Dienstbode. Terstond gevraagd een R. K. Dienstbode, lee tijd liefst 30 ii 40 jaar,bij A. ADMIRAAL Jz., Limmen. Nette Dienstbode gevraagd, vo r den dag ot dag en nacht, goed kunnende koken. Hulp van tweede Mnsje aanwezig. Adres te bevragen onder no. 14296, bureau van dit blad. April 1921. Den 30sten April hopen onze geminde Ouders, Behuwd- en Groot- juders Jn. BARENÜSEN en G. MULDER bun 50-jar:ge Eehtvereeniging te haraenken. Hun dankbare Kinderen. Behuwd- en Klemkinderen. ÜeLagen, April 1921, DANKBETUIGING. Hiermede brengen wij onzen hartelijken dank aan allen voor de groole belangstelling betoont en tevens VDor den bijstand, ondervon den tijdens de ziekte en overlijden vau onze geliefde Echtgenoote en Moeder CATHARINA VOLKERS. A. F. MEIJER en Kinderen. 't Zand, Mei 1921. Timmermansknecht. Gevraagd een bekwaam Timmer mansknecht, waning disponibel. Brieven onder no. 14315 aan het bureau van dit blad. Alle openstaande rekeningen worden na 2 Mei 1921 uitslui tend geind door Mr. D. A. SCHRETLEN, Advocaat-Pro-, eureur te Utrecht. Op gewone; wijze kunnen de rekeningen worden voldaan tot uiterlijk 2 Mei 1921. Dr. A. J, F. OUDENDAL. 't Zand, April 1921. BakkersbodientSe. Er biedt zich aan een Brood- en Banketbatkersbediende, v.g.g.v. Franco brieven, onder No. 14323, aan het bureau van dit blad Timmerman. Aan den Pottier tieerhugowaard wordt een Timmerman gevraagd Zich te vervoegen Pij den Polder- baas C. MOEJES te Oudorp. Turf. Turf te koop, 4 i 6.enf 8. per 1000 stuks, bij Jb. KAAN DORP, aan den Hardew g, Lim men. 2e Mejsie. Aan pastorie in kleine stad van N-Holland, wordt gevraagd 2e Meisje, v.g.g.v. Brieven onder No. 14313, aan het bureau van dit b'ad. 2e Paleisje Gevraagd een 2e Meisje, bij A. LOHMANRenckens, Verdron- kenoord 102, Alkmaar. Hulp in da Huishouding. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een goede hulp in de'Huishouding, ui et ouder dan 20 jaar. Brieven onder No. 14010 aan iet Bureau van dit Blad. Planters Te koop Zeeuwsche Bonte, onge veer 3 zak. Te bevr. bij J. KRAMER, Waag- plein 24. Kco.rapen. Te koop een partijtje Koolrapen, ongeveer 2000 Kilo, a f 12 per duizend Kilo bij G. DATEMA, Molenweg, Schermer. Ondergeteekende belast zich met bijhouden van Boeken en alle andere admin'Stratieve zaken. Ook met moeielijke gsvalien daarin voorkomende. A. C. J. v. d. STEELE, v. d. Woudestraat 67. R. K. Huishoudster. Er biedt zich aan een P, K. Muishoudster, middelbare leeftijd. Liefst in den omtrek ran fleer- Hugowaard Zuid. Brieven franco onder letter M Agent F. POTVEER, Hsarhuzo- waard Zuid. Peperstraat 126, PurmBrend Steeds nog hot beste adres voor Opgericht sedert 1825. iBelecfd uanbevelead. Zondags gesloten. Wegens zijn onze magazijnen van Meubelen 't Zand, 23 April 19.21. le Hypotheek gevraagd op pand met flinke overwaarde, liefst van particulier. Brieyen onder No. 14327 bureau van dit blad. Paygiop Ie, Alkmaar. Letters graveeren gratis. ||Z?e beste BorstsrroopM 1 \terkr bij Apoth en drogisten. IFASR.A.ML*JSMRDT. ZEIST ongesteld zijt, neem dan mor gens 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige ot 1 a 8 en gij zijt spoedig weer genezen. Betere en goedkoopere huis middelen bestaan er niet. Duizenden hebben er reeds Het tegen 29 APRIL aange-: baat bij gevonden en zij zullen Minimum uit/teennj gegarandeerd. n.v...pi-IMWS" ■mCHIMEDESbTAAAT 4^ feGKAyENHAvGE. Maatschappelijk, K,ap.f 500.000. ItTïïlTlimiMlllill.limilll'illllilinilllllinTÏÏTTÏÏTl Vraagt gratis inlichtingen bij den Inspecteur. Pandbrieven, Spaarpan dbrie ven Hypotheken. Raad van Commisssardssen Mr. J. A. DE WILDE, 's Grrrwenhaqe. W. DE VLUGT, Amsterdam. WILH RlGHTÈRö, 'sGravenhane. S. BAKKER, Jiussum. Directie: J P. MEIJER, 's Gravenihage. Inspecteur voor Noord- en Zuid-Hol'andiTh SCHOLTEN, Scharioo ,33, Alkmaar. Hebt gij al een spaarpand- brief van „PHARUS"? Zoo ■niet, vraagt inlichtingen, want behalve een minimum gega randeerde ein duit keering wordt aandeel in de winst verstrekt De meest aan te bevelen spaarmethode. BOOR ENTREE VRIJ. kondigde BOELHUIS ton huize van P. ZONNEVELD aan den Westerweg te HEILOO gaafc niet door. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder. ook U helpen. De Wortolboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrijven gal, slijm, koortsig heid, maag en hoofdpijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoel gang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden, enz. Wortelboer's beleefd aan voor het tegen billeken conditiën. C. ERKAMP, Lindelaan 11. "Wortelboer's Pillen 60 cent per doos, drie doozen f 1.70. Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTEL- BOER te Oude Pekela. Zending geschiedt Iranoo na ontvangst van het bedrag. BOEKHANDEL W. G. KUSTERS. LAAT 186, recht tegenover de scholen der Eerw. Zusters. C?F©ole sarJeering in alles wat den Boekhandel hetreit. fMp, EEN LEVENSBEELD van den Eerw. Frater ANDREAS VAN DEN BOER, lid der Congregatie dor Fraters van O. L. Vr. Moeder aan Barmhartigheid te Tilburg. -40 ets. Deurwaarder J. W. A. VAN HUIT te Schagen, zal op Vrijdag 29 April 1921, des voornnddags 9 uur, door den Makelaar F. C. JONG te Zijdewind, len verzoeke van den heer ARIE BAKKER te Blokhuizen, gemeente Oifda Niedorp, publiek verkoopen, om contant geld waaronder 20 koeien, gekalfd heb bende of op kalven staande (waar van '7 vaarzen), 5 hokkelingen en 1 stier. 2 tweejarige paarden (een zwarte en een bruine ruin), eenige schapen met lammeren, 1 vette zeug, 2 jonge zeugen en 2 schrammen. Voorts: Kapwagen (zoo goed als nieuw), tilbury of kar, bakwagen met hek ken, 3 boerenwagens, waarvan 1 met schutten, 2 driewielige karren, beiden met 'erbak, hondenwagen en 2 kruivva s (waarrau een zoo goed als nieuw). 1 maaimachine, st-hudmaehïne, harkmachine, biefensnr-'er, 1 ploeg, 2 eggen, 1 ploegslcep, 'uirdtrog- gen, ketlinghort, slijpsteen. iü&lkgeresdscbap, als; draaikarn, melkbussen, kruk ken en schotels. Voorts: Erwterjruiters, spat- sehutten, opjaaglijn, binten, ploeg- tssigen, hamen, leidsels, hoofdstellen, sehapenruiven, zeunissen, laarzen en diverse boeren- en bouwers- gereedschappen, alsmede eenig huisraad en hetgeen verder zal worden aangeboden. Op de plaats is geen gelegenheid tot stalling, doch in de onmiddellijke nabijheid bjj D. OUT, Ctló „Het jjollendo paard".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3