IKANDELSRAAD: Fa. W. BURGER, H.H. VEEHOUDERS. 1PA Reclameweek Behangselpapier MOSELEY 5 SCHERMER's Valencia-Limonade geurige Grasboter, zuiver van smaak, gegarandeerde Roomboter. lieuwesloot hoek Koningsweg. Kolossaal Firma Ctohr*. DE BOOIJ. IIL VEREENI6IN6J00RJËH ÏBUIZAN6. „SNEEUWWITJE." 1. SÜHERMIE li» TWEE Boerenleenbank Alkmaar, Sf©eds aait voorraad leverbaars Prijs per pondspakje f 1.30 bij 5 pakjes f 1.25 a contant. Koopt U direct voor dat uitverkocht zijn. DE KORTSTE WEG H. MEIJER 9a gooa boerderij mogen ontbreken do Alkmaarsche Byiteiisocseteit, opengesteld] JOH. BOOR, Elect, licht- en kracht-instaliatiën. Het adres van vertrouwen voor Sclioenreparatie is en blijft ÜOFSTÜRAT 22. s DE ROODE LAARS. THEO GROOTHUIZEN, Hekelstraat 16, WW5WS? Adverteert in dit blad Moderne Inrichting. Depot BergenP, Hopman, Dorpstraat. P. A. STROOMER, Paarden- en Varkenscaslreerder (Winkeliers kertincj») Verkrijgbaar bij de wederverkoopers BIGG's SöHAAPWASCHMIODEL. Gadeaux voor ledige doozen P, Ne LEERING Gz., Oudorp. ALKMAAR bij Verdr. Oord DRINKT m HOORN - AiHSTERDAN m Depot Alkmaar: Dames Daaihoff, Laat. Het bekende adres. V6F068t vooral (liét de BORDEAUSCHE PAP voor aardappel besproeien. Aanbevelend, Handelsraad Hoogcarspel, Spanbroek Wkmaar, Schagen, Heer*.Hugowaar<| VERLOTING AMBACHTSSCHOOL Uitsluitend afgehaald aan onze magazijnen, van 8 uur voor middags tot 5% uur namiddags, Grootsten Concurrent in degelijk Hoord-Brabantsch Schoenwerk D» A DEKKER. SPECIALE VERKOOP DAGEN OUDSTE. GOEDKOOPSTE, BESTE. H.K. Ferwerda.t St. Anmaparochh 13 is de vraag naar Schoei Eleotr. Techn. Installatie-Bureau AssendeHt. Prijsopgaaf kosteloos. Billijke Conditiën. Schoenenmagazijn Huigbrouwerstr. 6. SCKGEftSgft, j| (helder of troebel) bereid j uitsluitend van sinaasappe- J len en suiker - - - - J m IH119IBÜBINH Uit de hand tetrop Woeasd i '-V-: ftoudt zitting Dinsdags en Dondei^i >- 's avonds van 68 uur ei. Zaterdagsmor gens van 10i uur, Kan toor Handelskade 44. Zij neemt spaargelden aan vanaf 50 cent per in lage. P. ZUURBIER Az., Kassier. Spoorstraat 63 - 65, M 8 Ir msiar. SUPERFOSFAAT 17 pCt., tevens prima gemalen CHILIS ALPETER 15.5 pCt. en alle gevraagde KUNSTMESTSTOFFEN. Verders een partij blauwe en bonte goedgekeurde POOT AARDAPPELEN, welke ook zeer geschikt zijn voor consumptie. ZAKKEN, MANDEN en HEKPALEN direct leverbaar, alsmede alle gevraagde ZAAIZADEN. Prijs '•ijs Lot 1 612 101 1148 2 1711 102 1807 3 686 103 107 4 1514 104 1488 5 361 105 1103 6 1661 106 628 7 1575 107 657 8 236 108 1715 9 1034 109 1967 10 1366 110 1146 11 832 111 477 12 231 112 127 13 978 113 767 14 1200 114 1184 15 1750 115 330 16 816 116 1659 17 581 117 318 18 485 118 696 19 1429 119 819 20 545 120 480 21 754 121 1421 22 230 122 1016 23 228 123 1597 24 676 124 934 25 508 125 282 26 404 126 572 27 1121 127 1345 28 1041 128 1855 29 157 129 1037 30 488 130 729 31 1126 131 366 32 42 132 992 33 1476 133 1017 34 86 134 823 35 737 135 597 36 1175 136 670 37 393 137 1351 38 148 138 1163 39 1975 139 1526 40 966" 140 997 41 46 141 793 42 367 142 188 43 530 143 1007 44 1876 144 693 45 1944 145 lütfo 46 1756 146 ■•1989 47 74 147 - 829 48 12or 148 1323 49 967 149 1577 50 687 150 1012 51 623 -151 1565 52 481 152 173 53 607 153 714 54 289 154 1036 55 590 155 1749 56 137 156 492 57 1242 157 1122 58 1786 158 149 59 991 159 1874 60 388 1G0 1671 61 592 161 1039 62 180 162 961 68 446 163 913 64 1718 164 1413 65 1047 165 810 66 1129 166 1827 67 622 167 1734 68 667 168 2 69 1601 109 916 70 1922 170 1763 71 842 171 1820 72 198 172 787 73 134 173 431 74 75 620 174 47 803 175 1583 76 1232 176 50 77 380 177 262 78 llbl 178 1464 79 1458 179 1404 80 583 180 1658 81 474 181 363 82 214 182 342 83 65 183 875 84 434 184 1515 85 1140 185 563 86 1933 186 476 81 1785 1S7 1755 8h 1015 188 1958 89 1385 189 1844 90 432. 190 1428 91 177 191 1325 92 1805 192 1082 93 710 193 460 94 1346 194 1058 95 72 195 1080 96 1255 196 1819 97 840 197 577 98 801 198 1964 99 1980 199 761 100 1281 200 1923 -;v if. KOELHSISBOTER naar den GOEDKOOPEN SCHOENWINKEL, ST. ANNA- STRAAT 27 is als volgt: Vanaf de Steenenbrug door de Visch- markt, langs Verdronkenoord noordzij de 4e straat in, of: vanaf het Waagplein door het Pnidsen de 4e straat in rechts. Dus vauaf STEENENBRUG of WAAGPLEIN, 5 minuten loopen naar den Beleefd aanbevelend, AMSTERDAM BERGEN-BINNEN VAN WITTE GOEDEREN OENERAAL AGENT VOOR NEDERLAND 1: HET BESTUUR van bovengenoemde Sociëteit heeft de eer hare Leden te berichten, dat do Sociëteit ZONDAG 1 MEI A.S. wordt en voortaan DAGELIJKS van 's morgens 10 uur tot 's av. 11 uur geopend is. Niet-Leden, Stadgenooten en Vreemdelingen, hebben eveneens VRIJEN TOEGANG; op introductie door ééu der H.H. Leden, den Pachter of den Portier. HET BESTUUR. \v„ VERLOFZAAK. Te koop aangeboden wegens hoogen leeftijd Verlofzaak met Pension, nabij Tramhalte. Te bevragen bij H. SCHOUTEN, Agent Noord-Hollandsch Dagblad, Warmenhuizen N.-H. THE„fiAXTOLISH CFfllLVEftSlffi BILLIJKE PRIJZEN. Beëedigd Makelaar, Taxateur, Assuradeur. TELEFOON 318. ALKMAAR. OPGERICHT 1838. Opnieuw ONTVANGEN een rijke collectie In Zwart, Bruin en Lakleder. PRIMA KWALITEIT. BILLIJKE PRIJZEN. Aanbevelend, J. B. MOESKOPS. Opvoering in „DE HARMONIE9 op 4 Mei a.s. Leden hebben vrijen toegang tot alle uitvoeringen, voor het lidmaatschap a f 1.00 kan men zich nog voor 1 Mei aanmelden bij Mej. G J. MüHREN, Hekelstraat 12, de leden kunnen hun gratis toegangsbewijs na 1 Mei aan dit adres komen afhalen. Voor niet-leden van af heden toegangsbewijzen f 1.00 -J- sted. belasting bij den Heer P. J. VAN KESSEL, Laat, en op den dag der Uitvoering 's avonds aan de zaal. Zie verder de aanplakbiljetten. fRPAIA m BUITEKMMD THAMö/lt ar EXilMfc^BIMMEMBAtlD THAttöfk - wmicihaarbiiierlsiVQ erkenden m a M Burgerwoonhuis. Uit de hand le koop: een flink Burgerwoonhuis met schuur en flinke tuin, direct te aanvaarden. Te bevragen bij W. HES Fzn., Benedenweg, St Paneas. en leeg te aanvaarden. Mooi HEERENHUIS met ver schillende kamers cn mooien tuin met achteruitgang, ook prachtig voor winkelzaak, 15 Juli te aan vaarden. Koopsom billjjk, Spoor straat, Alkmaar. Pracht HEERENHUIS met Mei te aanvaarden, staande Nassauplein, Alkmaar. Koopsom zeer billijk. Flink BURGERWOONHUIS Stationstraat, half Mei te aan- yaarden. Flink BURGER WOONHUIS, Druivenlaan, direct teaanvaarden. Flink BURGER WOONHUIS, Grensstraat, direct te aanvaarden Flink BURGERWOONHUIS met mooien tuin met Mei te aan vaarden, gel. Zeglis, Kanaalzicht. Te koop, aanvaarding naar verkiezing, flink PERCEEL, zijnde beneden werkplaats met mooie bovenwoning, gel. aan groot vaarwater, Van der Woude straat, voor alle doeleinden ge schikt. Te koop, direct te aanvaar den, kleine HEERENHUIZEN, Stationsplein. Te koop, aanvaarding naar verkiezing, pracht IIEEREN- HUIS, Stationsweg Een mooi HEERENIIUIS, hoekhuis Westerweg, aanvaar ding naar verkiezing. Te koop direct te aanvaarden kleine RENTENIERS WONING Parkstraat. BOERDERIJ met twee H.A. Weiland, Alkmaar, direct te aanvaarden f 18500, ook bij zonder yoor fabriek, aan water gelegen. BOERDERIJ met 3 H.A. 68 A. best Weiland, H.-H.-Waard bij Alkmaar f 18000, ook bij zonder voor fabriek, direct. H.A. best WEILAND, Boekelermeer, direct, prachtig voor geldbelegging. RENTENIERS WONINGmet grootenen kleinen tuin, Stations weg te Heiloo, aanvaarding naa verkiezing. RENTENIERS WONING met mooien Tuin, Heerenweg, Heilo, aanvaarding naar verkiezing. En verder onder gestand- doening der huur, pracht HEERENHUIS met grooten tuin voor alle eersteklas zaken ge schikt, staande Koorstraat, hoek Laat, tegenover de Nederland- sche bank. BURGERPERCEELEN Lief delaan, Drebbelstraat, Baanpad, lste Kabelst' uit, Poppelmans- laan, Druivenlaan, Snaarmans- laan, drie woonhuizen met tuinen Korenlaan, ook afzonderlijk t( koop. Yerder belast ik mij met aan- en verkoop van perceelen en landerijen hetzij uit de hand of in publieken verkoop, admini stratie en incasseeren van huur gelden v« - taxatie en veilingen enz. Ka 1 geld gebruikei op eersiu otheek. A. v. L.-I'EN, Makelaar, Spoorstraat E 3, Allernaar. Tel. 574, Alkmaar, Niet op Zondag. ~Re AitR. ItBCH Zitting v UI I. D., fop en 6 mnd. Volgende v P. H„ ling). Eisc straf. Uilsp niet b'etalinf door de bui P. v. T (diefstal).E vöorw. Uife straf. A. F. B„ t derspannigfi 25 dagen f20 boete s P. d. E Hugowaard 1 maami ge maand getV. met een pi'< II. D„ v Zee, (vertik C. Z„ v Zee, (wedt 14 dagleii f25 boete s K. S„ 1 waard, (mis boete subs. Uitspraak hecht I W., ve j. V., lar (mishandelit den 14 d. f25 boete a A. F. B„ (overtreding zaak). Eisel dagen hecht gier beroep klaard. S. V., lan (diefstal). Ei straf vroorw. den gev. str proeftijd. W. H„ B minderjarig', tuchtschool. T. B„ C (mishandelin. te subs. 5 da NIET J. V., laudb terecht terzaki .van 18 op 10 tol moord geda van D. Feller Beid. verkil den president, bevond van ncot (ae eigen leden was. Bek knecht aangest sle krachten ii medelijden op, brengen; het i gelukken volkc D. F. te werk hem zijn ontsl in zijn plaats gestold werd. dit besluit, pit m zijn binne op li Januar cn zich een n: een moordaan: gen. De presfd eerst pas op li overgegaan is. Bekl. zegt, meesteres hieli liart kon krij Op een vol dal hij pas aanslag overgii moed had, op slotte tot uitb aanslag gepleej gegaan yas; 1 te gaan het gestoken. D. ,je hebt je woerdde daaro gissing gedaan plank neer. I wist, dat bek1 trekking zou k< zeggend, dat en het missch, dere verhoudir doelde da,arme< is dit afgescii D. B. Idaarblij der de dekens slachtoffer, mer sliep toegegaan, pen en met over de keel 1 ofler ontwaakt meening, aar zi gevallen werd, hulp. Toen be offer door zijl moord was, gr in het bed aai verder te dood hij échter niet slachtoffer ste slo tte legde Md j&in poging bt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4