Noord-Hollandsch Dagblad TWEEDE BLAD" Woensdag 27 April 1921. UITSPRAKEN Provinoiaal tëmm H EERJiUGOWA ARD. HEERHU.GOWAARQ. Stille Omgang. Os??! 5Én dei jjajb- wijze te doen Vertegenwoordigen arr rechtbank te alkmaar. Kitting van Dinsdag 26 April. I. D„ (oplichting). Eisch 1 jaar en 6 mnd. g:ev. straf. Uitspraak Volgende week uitspraak. p H Alkmaar, (mishande ling). Eisch 2 maanden gev. straf Uitspraak Conform' eisch, nret betaling! der schadevergoeding door dö burgerlijke partn geeischt p v. T„ koopman, Oudorp, (diefstal). Eisch 4 mnd. gev. straf voorw. Uitspraak 4 maanden gev. St a!''F. B„ tuinman. Alkmaar, (we- derspannigh.). Eisch f25 b. suos. 25 dagen hechtenis'. Uitspraak f 20 boete subs. 20 dagen hechten. P d B., veehouder, Heer- Hugowaard, (bedreiging). Eisch 1 maanti gev. straf. Uitspraak 1 maand glelV. Straf voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar. II. D.j visscher, Eg,mond aan Zee, (vernieling). Uitgesteld C. Z„ visscher, Egknond aan Zee, (wederspannigheid), Eisch 14 dagehi gev. straf. Uitspraak. f25 boete stlbs. 25 dagen hecht. K, S., koopman, Hcer-Hugo. waard, (mishandeling). Eiscli :f 25 boete subs. 25 dagen hechtenis. Uitspraak: flü boete subs. 10 d. hecht j W„ veehouder, Nibbixwoud. J. V., landbouwer, .Westwoud, (mishandeling). Eisch tegen bei den 14 d. gev. straf. Uitspraaic f25 boete subs. 25 dagen hecht. A. F. B., portretschilder, Hoorn, (overtreding leerplichtwet verz'et- zaak). Eisch f5 boete subs. 5 dage'n hechtenis. Uitspraak hoo- ger beroep niet ontvankelijk ver klaard. S. V., landbouwer, Callantsoog, (diefstal). Eisch f4 maanden gev. straf voorw. Uitspraak 4 maan den gev. straf voorw. met 3 jaar proeftijd. ,W. H„ Broek op Laiigjendijk, minderjarig. Uitspraak 1 maand tuchtschool. T. B„ Castricum, minderjarig, (mishandeling). Uitspraak f 5 boe te subs. 5 dagen tuchtschool. l .nieuwe zaken. Moordpoging is Venhuizon. J. V., landbouwer, ged., Hem, slaat terecht terzake dat hij in den nacht ,van 18. op 19 Januari j.l. cene poging tol moord gedaan heeft op den persoon van D. Feller, z. b, te Venhuizen. lleld. verklaart op de vragen van den president, 'dat hij zich in dienst bevond van D. Feller, wiens eelilge- ncot (tie eigen broeder van bekl.) over leden was. Beid. werd toen als meester knecht aangesteld en spande zijn uiter ste krachten in om het gezin, dat zijn medelijden opgewekt had, in orde 1c Brengen; het mocht hem evenwel niet gelukken volkomen tol bevrediging van D. F. te werken, met liet 'gevolg, dat item zijn ontslag aangezegd en 'dat er in zijn plaats een anderen knecht aan gesteld werd. Bekl. leed zeer onder dit besluit, plannen tot wraak rijpten iu zijn binnenste, tot bij ten slofte op 14 Januari een vast besluit nam cu zich een mes aanschafte, len einde een moordaanslag op D. Feller te ple gen. De president vraagt, waarom bek! eerst pas op 18 Januari tot den aanslag overgegaan is. Dek! zegt, dat hij te Veel van zijn meesteres hield en hel niet over zijn hart kon krijgen haar te vermoorden. Op een volgende vraag zegt bek!, dat hij pas op 18 Januari tot den 'aanslag overging, omdat iiij gebrek can moed had, op 18 Januari kwam het ten slotte tot uitbarsting. Bek! heeft de aanslag gepleegd nadat hij reeds ie bed gegaan jjrashij had alvorens tc bed te gaan het mes in zijn onderbroek gestoken. D. Feller merkte toen op: ,jc hebt je mes bij je"; bek! ant woordde daarop: „dat heb ik bij ver gissing gedaan" en legde het op de plank neer. De vader van D. Feller wist, dat hek! bij haar in dienstbe trekking zou komen, hij juichte dit toe, zeggend, dat beiden nog jong waren en het misschien wel 'lot 'n heel an dere verhouding zou komen; de vader doelde daarmede op een huwelijk. Later n o ®fSeschampt. Bekl. heelt toen IJ. B .klaarblijkelijk sliep, het mes on- iu,r,dekens geopend, is naar zijn slachtoffer, dat in dezelfde ka mer sliep met haar kinderen, toegegaan, heeft haar, vaslgegre- zijde, gai het slachtoffer op haar ver langen een doek en haalde water in een emmer, om de wonden te wias- schcn. Bekl. haalde nadien ook de bu ren erbij ter assistentie en geraakte bij die gelegenheid in een sloot. Bek! voelde zich even vóór, tijdens en nil de moord erg bekneld, hij besefte ech ter de gruwelijkheid van zijn daad niet. Dr. R. A. Mees, arts te C.astricum, deskundige, verklaart zich le houden ,a;a,n het rapport, dat hij obilrcnt de zielkundige toestand van bekl. aan üe rechtbank overgelegd heeft. Get. D. Feller verklaart hoe J. V. bij baar in dienst gekomen ds in Ja nuari 1920. Get. heeft held. zelf aan gezocht bij haar in dienst te treden, over zijn werk was ze héél,tevreden. Op de vraag van den president, waar om aan bek! dan .ontslag gegeven werd, antwoordt beid. na veel dralen, dat zij „'niet legen 'zijn natuur kon". De president laat beid. deze 'uitdrukking natter toelichten, waaruit blijkt, dat get. daardoor bedoelt dat zij er niet tegen kou, dat bold, zoo stil en stug van aard was en ook wel eens de baas wou spelen. Bek! ging "wel eens met een of andere vriend -wandelen, verkeering bad bij 'echter iliqt, evenmin kwam hij ooit in oenfg café. In het begin van Januari 1921 werd door get. aan bek! den dienst opgezegd, met de mede- deeling. dat zij 'een .anderen knechL gehuurd bad; gel. bemerkte evenwel niets aan bekt., hij deed iiscl gewoon na. die mededeélihgi Get. ging op den bewesten a.vond va.n den aanslag tc bed, midden in baar slaap voelde zij eens- klaps een trarfdjre'ep" oj> baar keel, daar na bet vlijmend, gevoelen van een snede die haar toegebracht word; toen zij daarna in de worsteling "om aan den greep ic oulkoiiien mét de" lrauden zijn bril greep, wist zij pas, dat de .in valler haar-knecht was;* de worste ling werd toen nog verwoedder voort gezel, held. trachtte get. door boven op het bed tc springen, volkomen in zijn macht te krijgen, ten einde haar te vermoorden. Daar get. even wel sterker was, wist zij zjeh te be vrijden en .aan de worsteling een einde tc maken. De president vraagt, waarom get,, nan bekl. na den aanval nog heel gemoe delijk allerlei' bevelen opleggen kon; zag zij hem voor „vol" aan? Ge! weet daarop geen afdoende ant woord te geven, evenmin als bekl. iets weet tc zeggen op de vraag, waarom l'ii na den aanslag, toen zijn gemoed nog volop verbitterd was, onmiddel lijk aan de bevelen van gel -gehoor zaamde en zelfs er toe overging" luor behulpzaam tc zijn, om liet bloed te stelpen. Get. heeft nooit gemerkt, dat bekl. cenige toenadering tot haar be trachtte, een huwelijksaanvraag van heui zou zij als iets geks beschouwd hebben. Toen de. aanval gepleegd werd en zelfs niet den eersten tijd daarna, heeft get. liet volle gewicht van liet gebeuren begrepen, zij dacht er uiel aan, dat bekl het op haar leven ge munt had. GeL Bloots, arts te Hem, legt de verklaring van zijn bevindingen neer. Get. D. Feller had aan den hals een ongeveer twee centimeter lange ver wonding bekomen, toegebracht met een mes; de wonde is vanzelf weer dicht gegroeid en was op zichzelf nieL levens gevaarlijk, slagaderen waren niet getrof fen. De snede was minder ijiep en gevaarlijk, omdat dc ligging dei* vrouw zóó was, dat dc wonde moeilijk ge vaarlijk wezen kou. Gel. kon evenwel niet verklaren, dat de wonde minder diep was wegens afstuiten op het strot tenhoofd. Zelfs al ware de snede zóó diep toegebracht geworden, dat net strottenhoofd doorgesneden werd, dan nog ware infectie uitgezonderd de dood niet gevolgd. Gel zegt, dat bekl. bekend stond als een zonderling iemand, die steeds erg in zichzelf ge keerd was, nooit bijna met vrienden en volstrekt niet met vrouwen omging. Dr. R. A. Mees zegt, dal de moeder van bekl. op 22-jarigou en de 'vader op 5*1-jarigen ouderdom aan lubercu- loze overleden zijn, een zuster van bek! Is zeuuwlijderes. De echi'genoote van D. Feller (broe der van beid.) .is eveneens aan tuber culose gestorven. Het beg'ripi omtrent godsdienst is bij bekl. totaal afwe zig; ook is hij -minder toerekenbaar op moreel gebied. Wanneer deze man later eventueel in precies dez'elfdej omstandigheden zou komen, te verkee- ren, als diegene waarin hij verkeerd heeft, zou er gevagr bestaan dat zich een herhaling voordoet van precies heizelfde gebeuren. De president maakt hieruit de ge volg lrekking!, dat bekl. wel eens 'n gevaar voor de Maatschappij zou kun nen worden, waarop get. antwoordt, dat tódh', Volgens hem, deze man niet in een krankzinnigen-giestich't thuis hoort. Bekl. is a-sexueel en daarom minder toerekenbaar voor wat zijn daden van moreelen aard betreft. Bij a-sexueelen bestaat geen rein die hen toelaat uit moreele overwegingen iets wat in hun voornemen ligt op te geven. Hier ontwikkelt zich tusscben Mr. Muller en Qet. Dr. R. A. Mees, een wetenschappelijke bespreking over a-sexualiteit, die wij' echter om den zeer bijzonderen aard onmogelijk weer kunnen geven Wjat ketr. de eigen aardige h'anüelslwijze van bekl. na zijn aanslag, deze kan g|et. alleen ver klaren door het feit, dat D. F. haar tegenwoordigheid van geest behou den heeft en hem aldus de baas! ge bleven is'. Get Dr. Kloots meent, dat (het' met het mes' waarmede de moordpoging geschiedde, onmogelijk was iemand de keel af fe snijden of 'n slagader te .treffen, Wet Was te -ïflAiiixrl. i i 1 I pen en met het mes een snede over dc keel toegebracht. Het slacht- ofier ontwaakte en verkeerende in de meening, da.'zij door een vreemde aan gevallen werd, riep zij naar bekl. om hulp. Toen bekl. zag, dat het slacht offer door zijn aanval nog niet ver moord was, greep hij haar andermaal in het bed aan, met de bedoeling, haar verder te dooden, in welk voornemen hij echter niet geslaagd is, omdat het slachtoffer sterker wajs dan hij. Ten Hotte legde bekïl, de vruchteloosheid nieuw1. pogingen indiende, jjgt Jjgt O, M,. ËÖPbsL d§t &er Wel I mogelijk is met liet mes waarmede bekl. „gewerkt" heeft iemand de keel af te snijden. Bekï. Beeft in koelen bloede een moprd willen plegen, het is hem niet gejukt, maar dit jung! van zijn wjl niet af. Als wij de gteheele verklaring! van deun deskundige moeten aannemen wat nog niet bewezen is, dan blijft npg de yraag voor hoeveel vermin dering bek! daarpm in aanmerking komt. Ilier kan echter zoo goed als van geen vermindering der straf maat oin wille den a-sexualiteit gje- spioken worden. 'Op moord staat gevangenisistraf van 20 jaar en pp poging daartoe 15 jaar, niettegen staande meent spr. tooh niet bek! len volle v,oor die strafmaat te kun nen aanrekenen, en kpmlfc ten s'otte tot de conclusie, dat met een eisch van 4 jaar gev.. straf kan volstaan worden. li Mr. Stap, wijst er op, dat het O. M. niet gesproken heeft over den aanleg van beid. daarom wensicht spr. daar even do aandacht op te vestigen, pleiter feest een desbetref fend schrijven voor lienf toegezon den door een bouwer, een vroegere baas van beid., hieruit blijkt, dat bek! absoluut de misdadige aanleg mist on dat zijn vlijt uitstekend was. ■Wat de oorzaak' van de daad be- treft durft pleiter zich niet uit' te spreken, alles is hier twijfelachtig ook de deskundige Dr. Mees doeti dat in zijn rapport niet en laat an dere mogelijkheden open. Deze zaak is in haar geheel abnormaal, ga al les na: de a-sexualiteit van bek! de omstandigheden van den aans'ag enz. Pleiter acht zicli gelukkig iu deze geen vonnis te moeken vellen,, en benijdt ook niet de rechtbank die het wél' cloion moet Pleiter zou de rechtbank, wijzende op een vonnis) uitgewezen door de rechtbank te Almelo, waar een bek! voor het zelf de misdrijf veroordeeld werd tot de maximumstraf, en op een vonnis ge wezen door do rechtbank' te Amster dam, waar bekl. wegens' gebrek aan psygophater-wet vrijgesproken werd in o verweging willen geven, om bold met clemente te behandelen daar zijn zielskundigen toestand er in de gevangenis niet beter op worden zal. ii.i ,-k MILITIERAAD. Vrijstelling wegens Brooderdienst. Gom. DEEMSTER. Al|-.h. reg. No. 7. Bleeker, Bernar- nardus; 15. van Etten, Johannes Cor- noiis; 16. Franken, Johannes; 20. de Hart, Jacob; 28. Kok, Jan Jacobus; 38. de Lange, Johannes; 3! van der Linnen, "Simon Jacobus; 36. Mes, IJs brand 33. Middelweg, Piqter; 48. Visser, Pieter; 50. "Wiedemeijer, Hendrik. De gevraagde vrijstelling .wegens bröedérdienst geweigerd aan: 32. Kuijk, Cornell's; 5. Bart, N'icolaas. Gem. BERGEN. Alph. reg. No. 1. Abbe, Simon; 2. Apeldoorn, Cornells; 4. Bruin, Jacob: 5. Burgering, Albertus Johannes; 19] Min, Simon C.ornelis; 22. Roskam, Cor nells: 26. Slot, Arie; 32. Top, Midius Alton Lamberlus. Eigen dienst: 14. Iloulluiii, Wiebe Lourens. Gem. BERKHOUT. I Alph. reg. No. 3. Boots, Jacob; 5. Bui:;, Jacobus; 6. Buis.; Petrus; 10. Leeuw, Jacob. Gem. BLOKKER. i Alph. reg. No. 5. Karsten, Willem; 8. Pijper, Pieter; 15. Wiebring, Jan. Gem. BOVENKARSPEL. Alph. reg. No. 1. Abbekerk, C,orne- Jis; 4. Blokdijk, Willem Nioolaas; 9. Jonkman. Jan; 10. Klein, David Johan nes; 11. Klein, Nicolaas; 20. Smits, Pie- lor: 23. de Wit, Fmlerik. De gevraagde vrijstelling wegens broederdienst geweigerd aan: 14. Ko,oi, TUeoaorus, MOND- EN KLAUWZEER. Gedurende de week van 11—17 April kwam1 in die Provincie Noord-Holland geen enkel geval van mpnd- ein klauwzeer voor. EGMOND AAN ZEE. EGMOND AAN ZEE. R. K. Volks bond. De Maandagavond gehouden was heel goed bezocht. Er werd be stolen deel te nemen ana de groote vergadering van den R. K. Volksbond herinncringsdag, gewijd aan de Ency cliek „Rerum Novarum", die te Alk maar luisterrijk zal gevierd worden. Verder werden verschillende punten naar voren gebracht omtrent het wer ken van den Volksbond in den winter tijd, voor welke voorbereiding de a.s. zomer zal worden benut om verschil lende zaken te onderzoeken en te be spreken. Hét aantal leden van de afd. van den Volksbond kon worden vastgesteld o p 50. Bij belangstelling en .medewerking van 'de burgers kan deze organisatie nog veel goeds verrichten. HEM-VENHUIZEN. f HEM-VENHUIZEN.. - yprstscha de. Ziiju de vroege aardappelen door de voirsll ook 'heel wat aqhteruitgie- zet, pok ,de zwarte beseen schijnen eo* heel wat van geleden te hebben Zaj monsteren heel'erg, laten te yepl vallen, i 'ui. I [VENHUIZEN. 1 VENHUIZEN. - Ongeluk. On ze postbode de heer Jp. Vriend, kbn het niet nalaten eenb aan de elect- tris'dhö draad .tie grijpen. Hij; star te met gekheusitie ribben naar beneden Hij kwam .er nog al gjoed af. l chie H. Hart zal een club naar Alk maar vertrekken om den Stillen Omglang mede te maken, men zal Zondagmorgen 3 uur vanaf den Donkeren we£! vertrekken. Het is te hopen, dat ook' hier een groote d.eelname zal zijn. Ongieluk. Vrijdag, ge raakte den heer D. B. met zijn hand in eed freesmachine, twee topped yan zijn viugiers werden afgerukt. Ladder uitgegleden. Zaterdagmiddag zou de dienstbod de van den lieer van L. een kachel naar boven brengén, maar toen zii bijna boven was giefcolmlen, gleed de ladder uit en stortte met kachel en al naar beneden. Zii bekwam een hoofdwonde. s-* Gpedkoiope brandstoffen. Zooals de meesten reeds zullen weten is in de parochie H. Hart een afdeeling kolenvoorziening.ge sticht, welke zich ten doel stelt door middel van' sparen deze win ter goedkoope brandstoffen te koo- pe!n. Aanmelding als lid kan bii de commissie geschieden'. Aangesteld. Uit offi- cieefc bron kunnen wit vermelden dat de heer C. Stet, alhier, is aan gesteld als vaste hulpbode met in gang van 16 Mei. Ook' zal Jiii in postldeeren gekleed gaan. FIEERHUGOWAARD NOORD. R. K. Volksbond. Verga dering in café Blopithoofd van den R. K. Volksbond. D|e Voorzitter de heer Van Schalk is tevreden over de op komst, temeer nu er veel werk is en optmt die vergadering met den Christelijken groet. Ingekomen is een bericht van den Secretaris, dat hii de vergade ring niet kan bijwonen. Het bestuur is als volgt samen gesteld Van Schaik, Voorzitter. Hoogland, le Secretaris, G. Nij- m:an, 2e Secretaris, de Moiel, Plenningm., A. Oud, 2e Penningm., J. Louwe, 2e Voorzitter, en H. P. Kagier, Commissaris. Ingekomen is een schrijven van die a idecling Alkmaar omtrent de feestviering Encycliek Rerum Noi- varum. Spreker zegt, dat geen en kele dag er beter voor geschikt is. als de 2de Pinksterdag welke noch Zondag, noch weekdag is en hoopt dat, bij die demonstratie velen te genwoordig zijn. Waarschijnlijk zal er een Hoog mis worden opgedragen en daar na e en groote openlucht meeting plaats hebben. Het terrein daar voor is nog niet bekend'. Er is een commissie benoemd, ook de Voor zitter heeft daarin zitting. Er zal tevens een groots optocht aan ver bonden zijn. Nu mioet men eens toornen, hoeveel Rootnisch Katho lieken er zijn, wat zij doen en wat zii willen. Tevens zal het bondslied gezongen worden ein als er soms zijn, die het bondslied goed willen loeren, dan is bii den Voorzitter diein heer Van Schaik, daarvoor gratis gelegenheid. De waarnemend secretaris leest daarna de notulen vain de op 2 en 19 Maart gehouden vergaderin gen. Niemand heeft hierop eenige aanmerking Thans is aan de orde vaststelling! Huishoudelijk regle ment. De .Voorzitter kan dit nog niet aan de vergadering voorleggen, er waren slechts 3 èxempl. Beschik baar. Verschillende heeren verkla ren zich tegen het verstrekken van een reglement aan alle leden, zii vinden het verplicht dragen, van een insigne beter. Aan degenen, die thans lid zijn wordt het reglement gratis ver strekt die lid worden zullen het moeten betalen. Besloten wordt de Kon. goedkeuring aan te vragen. Biespreking Winter voorziening van kolen. Reeds gaven 26 perso,- nen daarvoor op, men heeft hier voor wel interest. De commissie benoemd om de zaak te regelen zal bestaan uit 4 personen n.l. J. Techorst, To- més. A. Groein en een lid van het bestuur. Als minste bijdrage wordt vastgesteld 25 cent, verder blijft men vrij. Het g;eld zal door een bode wekelijks worden opgehaald. Dp heer Techorst stelt nog voor om het bezorgen van de volks krant en het ophalen der contribu tie gratis door eenige leden te doen plaats vinden. Die heer Louwe vindt dat het on mogelijk kon, daar de pennig- mieester daarvan geen goed over zicht kan houden. De Voorzitter zeglt, alhoewel hii h'et plan van den heer Techorst zeer toejuicht, het beter is. de zaak te laten zooals ze nu is. Rondvraagt De heer J. Lamis Vraagt of men evengoed om half Zeven nog te communie kan giaan, als er, een Mis voor dein Volksbond is. Pastoor Helwig zegt, dat dit ge rust mag. D|e heeer K. Komlen vraagt naar die arbeiders vlereeniging. Die Voorzitter zegt, d.at dit van avond niet mieer kan worden be handeld, maar doiet de toezegging voor een volgende vergadering. Hii bespreekt die Stille Omgiang tel Alk'mlaar, er zal getracht wor den ook van hier. daar heen te I L. I f Daarna sluit de Voorzitter de Vergadering miet den Christelijken groet en zegt de aanwezigen dank voor de belangstelling en hoopt, dat de vergaderingen altijd zoo goed of nog drukker zullen wor den bezocht. i ENKHUIZEN. ENKHUIZEN. Bedank Naar wij vernemen heeft de heer II. Kofman om gezondheidsredenen bedankt als lid van den Gemeenteraad. De heer Kof- man is gekozen van de lijst der S. D. A. P. Aan de beurt van opvolging is nu de heer P. Rodenburg, die echter de gemeente heeft verlaten, zoodat nu de 'heer R. Kofman Rkz. de opvolger zal zijn. notulen van de vorige vergadering den onveranderd vastgesteld. Dc rekening en verantwoording van den Penningmeester gaf een batig Bal da aan van 152,17. Tot leden der commissie voor hef nazien der boeken bij den Penning* meester werden gekozen de heeren Vvv J. van der Steen en KI. Ilolleberg. Nadat de afgevaardigde .naar de AR geineene Vergadering van de R. K. Rijles Kicskring'-vcreeniging Helder 9 April te Alkmaar gehouden, verslag van deze vergadering had uitgebracht, was het woord aan onzen Z.Eenv. Heer Pas toor, die iels wenschte le zrggen over de vrouw in den politieken sirijd; de vrouw en de politiek. Wordt door pnze Roomschc vrouwei» ENKHUIZEN. Geslaagd, 'alreeds veel goed werk 'gedaan, aldus T T TV I 1 f* iv.l» ,T An'/A l) nn nv c< l<a Z*1 f r, r*1 De Heer 31e Moei bespreekt hog hte't.ciongires te Utrecht op 28 ien 29 Meii 'ein stelt vöor een afgievaardig- 3te te benoemén. Besloten wordt de Vereeniging Pip fepl zOö goedkoop mogelijke, De Heer N. Reijns, teekenaar-op richter bij Publieke Werken te Amsterdam slaaglde voor het Rijl.J- exanfen teekenen aan het Ka daster. ENKHUIZEN. - Jn brand. De jeugdige P. M. was met zijn kame raden op de vest aan hst spelen Een der makkers zag een stukjiapier uit zijn zak hangen en vond het blijkbaar heel aardig daar een bran dende luoifer bij te houden. Behalve het papier vatten echter ook de kleeren vlam', zoadat de jongen spoe dig in brand stond. Gelukkig kon het vuur met een paar emmers wa ter gebluseht worden.. i Ongeluk. Maandagmiddag ge raakte een kind in de Dijksloot, op het hulpgeroep van het drenkelin- getje en enkele omstanders sneld© Ds. D. Hoek' toe en had het genoe gen de kleine sppedig op het dro ge te brengen. Geslaagd. Mej. R. de Boer alhier slaagde te Amsterdam voor bewaarsöhooionderwijzeres akte A. ENKHUIZEN. Onderwijs. De 10 leerlingen van de Bisschop pelijke Kweekschool te Beverwijk, die deelnamen aan het Onderwij zersexamen, slaagden alle. Bij het laatstgehouden toela tingsexamen voor do Kweekschool werden 32 nieuwe leerlingen v;an de 45 candidaten toegelaten, zoo- dat het vormen van een pararel- klassie noodzakelijk is geworden. Hier is dus van stopzetting van die opleiding geen sprake. Qf miein gelijk beeft Liljjl l VENHUIZEN. n VENHUIZEN. -Ongeluk. Toen een bruidspaar zich per rijtuig op familiebezoek' wilde begeven, Rep eensklaps het paard achteruit en ge raakte het stelletje te water. Ge lukkig liep het ongeval met een nat pak' en den schrik al. HOOGKARSPEL. I l HOOGKARSPEL. - .Verlcooht Bjj anderhandschen verkoop ging het burgerwoonhuia van den lieer A. Veen, aan den Nieuwen weg, in eigen doim over aan dan heer Dl- Stelton- pppl te Wervors'hoofi BERGEN. BERGEN. De broodpriis. De Afd. Bergen van de S. D. A. P. heeft zich bii adres tot den Raad dezer gemeente gewend met ver zoek voor deze gemeente eene Verordening vast te stellen op het gewicht en zoo mogelijk met prijs bepaling van het brood. Adressan ten voeren onder meer in hun ver zoekschrift aan dat het broodge- wicht te Amsterdam is bepaald op 8 ons, de prijs op 23 cents afge haald en 25 cent bezorgd aan huis. terwijl als regel het broodgewicht te Bergen lager en de prijs veel hooger is. Vreemdeli ngenverkeer. Bij Kon. Besluit van 21 April 1.1. No. 71 is aan het Bestuur van de Vereeniging ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer alhier, toestemming verleend tot het hon den van eene loterij, waarvan de prijzen en premiën niet bestaan in geld of geldswaardig papier, on der meer onder voorwaarde dat minstens 50 pCt. van de nominale waardje der geplaatste loten, moet worden aangewand voor het doel, hetwelk beoogt! wordt, dat niet meer dan 10000 loten tegen een niet hoogtere prijs dan van fl.— per lot mogen uitgegeven, dat de trekking moeet plaats hebben vóór den lsten November 1922, dat de prijz'eln en premiën bij de trekking, zonder korting', ter beschikking va;n d|e winners moeten worden gesteld en dat aan den Burgemees ter binnen een door dezen te be palen tijd na afloop der verloting, daarvan een uitgewerkte rekening e;n Verantwoording moet worden 'ingiezonden, vergezeld van alle be wijsstukken v,an uitgaaf. Rostrekening voor den gemeente-ontvanger. Ten be- hoievle v,an dien gienneente-outvan- ger alhier, woinft binnen enkele .dagen onder Nr. 39550 een post rekening geopend bii den Post cheque- en girodienst. De beta ling b.v. van diverse gemeente belastingen zal dus voortaan kun nen geschieden door storting op die'z'e rekening; zoodat de gele genheid oim; te betalen elk .oogen- bük open staat en men niet meer aan den zitdag gebonden is. BERGEN. It. K. Kiesyereeniging „Dr. Schaepmau". Maandag 25 dezer werid de jaarvergadering genenden, welke door den heer Baltus, voorzitter, mét een hartelijk woord van welkom, voional 'aan de talrijk opgekomen dames en den Christelijken groet werd ge opend. j i De door den Secretaris voatrgelezeu spr., vooral in onze Roomsche Cliantus, zoodat zulks zelfs bewondering wekt hij niet-Katholicken en waarvan een socialist heeft gezegd: laten wij in dit sociaal Werk zien naar de Roomsche vrouwen, ook de tijd door de vrouw, aan de polia besteed is geen ver loren lijd. Ook hierin is voor de vrouw een groot arbeidsveld weggelegd. De Voorzitter zcidc Z.Eenv. dank cn zeiac, da.t wij in onze jwlitieke actie nog nooaig hebben propagandisten, zoowel dames als heeren, cn verzocht zij, die als zoodanig werkzaam wilden zijn zich daartoe aan té melden. Een zestal dames gaven zich oj>. Nadat op een gestelde vraag duide lijk was geantwoord, dat het niet do bedoeling was een voorloopjg comité ol' een commissie, die zich belast alleen met liet innen der contributie, samen ie stellen, maar bedoeld werd een R. IC. jiolitieke propaganda ;club op ic richten, die vooral het volgende jaar noodza kelijk zal zijn; gaven zich voor dc R. IC. politieke propa'ganda-club nog een zes tal heeren op. Besloten werd deze binnen eenige dagen in een vergadering met hel be stuur bijeen te brengen en een vereeni ging op te (wichten. Moge dit Lot ge- so*g hebben, dat er kome een sterke ook in ledenta.1 en ijverige poli tieke propa.ganda-club van dames cn heeren, ieder wel afzonderlijk werkend', oocli alle voor hetzelfde groote doel, het behouden en meer en meer brengen van onze cüristelijke beginselen in onze Staia.lsregeering. Nadat nog eenige dames en hoeren zich als lid der ICicsvereeniging had- oen ojrgegeven, sloot de VoorzitLer niet den Christelijken groet. j i URSEM. 1 URSEM. poor de zolder ge- zak t. De huishoudster van den heef S. van Diepen alhier, had h'et onge lijk b'ij Wet verrichten van werkzaam heden door den zolder te vallen, zcol- danig, dat onverwijld geneeskundige en geestelijke hulp! meest wordenl ingeroepen. Eenige uren na het ongieval is den landbouwer, bevengenoemd, zelf door den zolder gezakt, doch is niet ern stig terecht gekomen. Hieruit blijkt, dat dit perceel niet erg betrouwbaar is en de gezond heidscommissie wel eens de aandacht zal mogen schenken aan dit giebouw.. Burgerl. Stand. Gehuwd: Gerrit de Groot en Bieuwertje Com mandeur, beiden wonende te Ursctri; Klaas Smal van Hensbroek en Marga- reth'a Stuijt van Ursem. Geboren: Elisabeth, d. v. Simon! Mulder en Gerritje Meiten; Johannesi iHendrikus, z. v. Jan Schouten en Catharina Laan; Oenesimus Jacobus; z. v. Jan Pater en Anna Stavenuiter; Jacobus Hendricus, z. v. Laurens Kaandorp en Margaretha Kager; Ca tharina, d. v. Sijvert Seijts en Catha rina Rood. Commissie geïnstalleerd De Schoolcommissie bestaande uit de heeren C. Keij'zer, H. Amnierdorifer, J. Medembl'kji J. Schouten en S. de Jongh, is door den Burgemeester ge\ installeerde HEEMSKERK. 1 HEEMSKERK. Bioscoop. Zon* dag- en Maandagavond is er een. bios'-' cocpvoorstelling geweest. Den eer sten avond moesten zelfs eenigen te leurgesteld worden wegens plaatsge brek. Wat onze bioscoop te zien geeft,- kan concurreeren met de beste stad-s- bioscoioip'. Vooral het hoofdnummer! „20000 mijlen onder Zee" was schit terend, maar oo'k de tusachenstukkerf waren aardig. Van half acht tot ovet, eli hebben de bezoekers genoten. - Wij gelooven zekér, da de h-iosodH levensvatbaarheid zal hebben, als ze blijft geven, wat ze ons nu biedt; n.!: goede en heel mooie films. B e t Ol o g 1 n g; Als tegenin an i- festatie voor de roode broeders, zal hier (Jen len Mei een betoog Ing wor den gehouden van alle Roomsche mannen, 's Morgens om 6 uur Algem. H. Communie, 's middags optocht door 't dorp en 's avonds bijeen komst in de groote zaal van het Pa tronaat, welke voor deze gelegenheid in orde gemaakt zal worden. Raadsvergaderi ng. Don derdagavond te 6.30 uur, komt de Raad dezer gemeente in openbare vergadering' bijeen. j SCHAGEN. n SCHAGEN. Brandweer. Burg, en Weth, brengen ter kennis, van in- gedeelde'n bij ;je plaatselijke brand- we Ei, dat bij het n iet-opkom en in ge< val van brand of oefening, pro *s- verbaal tegen nalatigien zal wcn-en op'gemaakt. j i i SPANBROEK. SPANBROEK. Aangeno- m en. Dien heer P. Schippet alhier heeft met ingang van '2! April zijn benoeming' wegens ont slaginamie van het raadslid Jbj Schipper als raadslid aang-jenómeij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 5