SPORT EN SPEL Laatste barichten en Markt 4 In en om Alkmaar Het Uitbreidingsplan. 585 AGENDA. R. K. VEREEN1G1NGSGEB0UW „ST. WILLIBRORD". Donderdag 28 April: half 8 Bestuurs vergadering R. K. Volksbond. 8 uur Ledenvergadering Fabrieks arbeiders. Zaterdag 30 April: 5—G uur contribu tiebetaling Bouwvakarbeiders. 5—6 uur contribuiicbet. Metaalbew. 5—C uur Zitting Spaarbank. 6—7 uur ardracht ran gelden aan de feestcommissie. 6—7 uur Zitting Winterzorg. Spaar boekjes inleveren. 6—7 uur Zitting Bibliotheek lot af- haleu vau boeken. 07Va uur premiebetaling Onderst.- fonds, Ziüii D Ruiler en v. Westen. 78 uur Bureau van Advies. 6—9 uur Opgaar voor lid Wed.-steun 14. K. Centrale Ziekenkas, alsook voor H. K. Coöp. Lovensvcrz. „Concordia'' 8—9 uur contrib betaling „V.A.F.C.". ,,'GOE WONEN." Vrijdagavond 29 April algemeene ver gadering van de Woningbouwvereeni- ging „Goed Wonen", te 8 uur, in café „liet Gulden Vlies", Koorstraat. LICHTEN OP. Van 26 op 27 April yau 8.14 tot 5.09. Van 27 op 28 April vau 8.46 tot 5.07. Van 23 op 29 April van 8.18 tot 5.05. Van 29 op 30 April van 8 49 tot 5.03. V.an 30 April op 1 Mei van S.51 tot 5.01. Van 1 op 2 Mei van 8 53 tol 4.59. Van 2 op 3 Mei van 8.51 tot 4.57. Van 3 op 4 Mei van 8.5G tol '4.56. „Alea jaeta est", „de teerling is geworpen"; een gedeelte van Eet ter visie-liggend uitbreidingsplan, eiv wel dat gedeelte, dat B. en W. er in hadden laten opnemen, tegen de meaning in yan den ontwerper, wiens meening floor de meerderheid van do Oommiseie van P. W. werd gedeeld al is dit nu juist niet het meest belangrijke is Don derdag j.l. door den Raad in de geheime zitting aanvaard, zonder dat Eet daarover gevraagde deskundig pordeel, waarop ik bij de behandeling .van do begrooting met k'e.u had aangedrongen en waarin de ontwer per van het plan zeer veel belang stolde, waarop hij m.i. recht had, ïqon worden overgelegd. In het bestaande uitbreidingsplan nebben de ontwerpers, de heeren ix. Lpoman, oud-directeur van G. W. Leonard Springer, tuin-arohiteet te Haarlem en J. A. Jlulinckhouwer, D. Directeur van G. W. te Gro ningen, o.m. eene 'verbinding ItuisAien do pude en nieuwe stad ge dacht door overbrugging van de Sin- gelgraclit aan het einde van de Scheteldpck-kaven. Uitgaande van de gedachte, dat de X&ngestraat als hoofdstraat der sla! en als voornaamste toegangsweg tot de markt, tot die nieuwe verbinding ©en goede toegang moest hebben, was deze ontworpen aan de Z.Z. van de gmote-kerk, waarbij de kos- terswoning moest yerdwijr.ea, bene pens de Ragijnen-straat (en kerk?) .verder door demping van de Sohe- tokloek-haven, omlegging van de Lin dengracht door het bolwerk, iets liooger op-, met een nieuwe sluis in plaats van de bestaande Lamoraal sluis, welke met de gedempte Sciie teldoek-haven meest vervallen. Hoewel overtuigd, dat overbrug ging van de Singel-gracht ter plaatse, ook nu nog, noodig is, ben ik sinds lang yan óórdeel geweest, dat deze nieuwe verbinding niet noodzakelijk het offer yan liet verdwijnen der schilderachtige Scheieldoekhaven en van de niet minder schilderachtige Lmdengraoht, welke in haar onge repte schoonheid, zeker even interes sant is als de van zijn schoonste tooi beroofde Kooltuin, behoefde te vragen, en dat deze op minder kost bare wijze kon worden verkregen met behoud van al dat zeer bij zondere stedenseh oon. Ook de ontwerper van het nieuwe uitbreidingsplan was .deze meening toegedaan, en tevens van oordeel, dat de beteekenie van de voorge stelde verbinding van oude en nieu we stad, voornamelijk daarin was gelegen, dat Üe Laaf, onze bijzon der waardevolle verkeersweg, welk© do stad in haar geheel e lengte door kruist, maar die even als zoovele verkeerswegen in de oude stad geen goede in- en uitgang heeft, dien tengevolge, vooral in verband met Üe in beginsel reeds noodzakelijk gedacht© demping of overwulfing ,van de Turfmarkt, haar volle waards zou verkrijgen; hiervoor echter, meende de ontwerper, was ver bree ding van de Heul dringende eiseh. Het is m.i. zeer te betreuren, dat, B. en W. over dit onderdeel van het uitbreidingsplan, te recht dooi den Burgemeester in de gehouden Raadszitting „het integreerend doel" yan het uitbreidingsplan genoemd, waar hunne msening zoover afweek van die v/rn den ontwerper, ook in het belang van hun voorstel, e'gener beweging, geen deskundig foordeel hebben gevraagd, wat de heer Mc. Ronald zoo gaarne had gewild; dat imen met hem van meening ver- B'childe griefde hem niet zoozeer, dan wel dat men dit verschil niet c>wrdeekm, alvorens het plan ■inn I "ivjeggen. Persoonlijk heb "k .voorstellen deed In verband nfct «tadsverfraaiing oi uitbreiding, mij steeds op het stand punt gesteld, dat als men niet q. q. be\oegtl is, men zijn eigen oordeel, in zoo gewichtig© materie, behoort to toetsen aan dat van anderen, die krachtens hun studie en beroep daarvoor zijn aangewezen, wat vol strekt nog niet behoeft in te sluiten, dat men ten slotte eigen meening behoeft prijs te geven. Terwills van de groots belangen, welke met die vraagstukken samenhangen, mag de Raad, die ton slofte moet beslissen, zulk' "oordeel verlangen. Wanneer dit in casu geschied ware, al zou de uitslag dan geweest zijn als nu, dan zou men tenminste kunne i zeggen dat het gevallen besluit genomen was na ernsEgj ea rijpe overweging, wat nu m.i. niet het geval is. Dat B. en W., nadat zij ton slotte op mijn verzoek', alsnog eon deskundig onderzoek hadden toege zegd, wat de Raad ook' op prijs bleek te stellen, hun best hebben gedaan om daaraan op de mceot volkomen wijze te voldoen, ,eem ik onvoorwaardelijk' aan, maar torn zij wisten, dat door omstandigheden bui ten hun wil, dat oerdeel langer moest uitblijven dan zij verwacht hadden, en eene beslissing, om andere rede nen urgent was geworden, bad toch wel overwogen mogen worden, hoe op de beste wijze de ontstane moei lijkheid te ondervangen was, en ze ker had men mij, als voorsteller van het bedoelde ondersoek', in kennis behooren te stellen van de te ver wachtte teleurstelling. Als dit ge schied was, zou ik nog wel voor een vertrouwd deskundig advies heb ben kunnen zorgen, al had ik in het onderhavige geval liever het advies gehad van een door B. en "W". aangestelde de kundige; ik had vooral daarom zoo gaarne daarvoor mijn best gedaan, omdat ik ■wist dat de ontwerper van 6.e't uitbrei dingsplan daarop prijs stelde, dit te meer, nu hij persoonlijk niet in de gelegenheid was zijn opvatting te verdedigen, wat zeker zijn gtoed recht was geweest. Zoo is dan op zeer informoele wijze, een zeer belangrijk onderdeel van het uitbreidingsplan van onze stad door een totaal onvoorberei- den en zeer onvoltaliigen Raad, provisorisch vastgesteld: moge het in de toekomst blijken, dat het goe de inzicht aan da zijde van hen is geweest, die met mij en anderen van meaning verschilden, maar toch mioet de wensch mij van het hart, dat men de eindbeslissing over het gehee'e uitbreidingsplan beter voor bereid zal kunnen nemen.. Alkmaar 25 April 1921. G. TH. M. VAN DEN BOSCH. Lid yan den Gemeenteraad. "alHIM MUTATIE'S E. P. P. DOMI NICANEN PASTORIE BREEDSTRAAT. Naar reeds sinds geruimen tijd verluidde, zou de Zeereerw. Pater Pastoor J. F. Heiis zijn parochie alhier gaan Verlaten om zicli in ruste elders te vestigen lang bleef het onzeker, op welk tijdstip deze voor Alkmaar zeer belangrij ke mutatie zou plaats vinden, tot wii hedenochtend het bericht ont vingen van het Bisdom, dat tot Pastoor aan de St. Dominicuskerk te Alkmaar was benoemd de Zeer eerw. Pater J. B. J. Koek. rector te Nijmegen. Door deze benoeming, is het ver trek van den beminden herder der St. Dominicusparoehie: een zeer na bij feit geworden naar we ver nemen zal de Zeereerw. Pater Pas toor Heijs reeds Maandag', 2 Mei a.s. van hier vertrekken, en wel naar Rotterdam. (Parochie St. Do- minicus, aan 't Steiger), alwaar hij in ruste zal gaan leven, doch met behoud van volledige jurisdictie. Dte .Weleerw. Pater H. Smits, die sinds «enigen tijd assistent in deze parochie was, is benoemd tot assis tent te Nijmegen (Berg en Dal- schen weg) in zijne plaats is benoemd tot assistent te Alkmaar de Weleerw. Pater B. A. At. Sie'mes, te Tiel. Thans zal Pastoor Heijs ons fladder aah. Nog'steeds kwamen Het vertrek van den Zeereerw. Pater Heijs zal al komt het ook sinds lang niet meer onverwacht in breede kringen met spijt ver nomen worden. Pastoor Heijs toch, de stoere, onvermoeide werker, de eenvou dige. voorbeeld-ge kloosterling, hij is in de ruim 3Ü jaren, gedurende welke liii te Alkmaar pastoor was. diep ingeleefd en mede-gegroeid met de hem zoo- dierbare paro chie hii was in waarheid de goe de herder voor zijne parochianen. Dat i s ondubbelzinnig gebleken, toen hii in het jaar 1918 zijn 50-ja- rig priesterfeest vierde toen is betoond, hoezeer de parochianen hun goeden Pastoor Heijs wisten te waardeeren. In het jaar 1842 geboren te Nij megen, in 1868 priester gewijd, was hii alvorens het pastoraat te Alkmaar op zich te nemen prior te Nijmegen en Kapelaan te Schie dam'. Te Alkmaar heeft Pastoor Heiis véél gewerkt voor hét godsdien stig1 en kerkelijk leven hii richt te de „St. Martha", en de „St. Ca- tharina"-vereeniging op, hii was directeur der Derde Orde, direc- teur der Processie naar Brielle, en 1' langé jaren ook directeur dervrou- wen congreg atte gaan Verlaten,- mede in verband ook met den nieuwen Codex, wel ke bepaalt, dat kloosterlingen niet langer dan een bepaalden tijd over ste behooren te wezlen. t Pastoor Heijs zal ons gaan Verla ten, reeds heel spoedig, op 2 Mei a.s., doch de Katholieken van Alk maar, én inzonderheid de paro chianen der St. Dominicusparoehie zullen den beminden herder niet vergeten, en thans reeds hoopt men. dat Z.Eerw. na zijn vertrek spoedig de gelegenheid zal vinden nog weer eens te Alkmaar te ko men Vertoeven het afscheid is thans na zoo lange jaren van samenzijn wat al te plotseling' Moge hét Pastoor Heijs ju zijn nieuwe omgeving goed gaan. Dat is aller wensch, in het bij zonder ook de wensch van de re dactie der Roomsche Krant in de stad. waar Z.Eerw. zoo lang Pas toor was 1 De nieuw-benoemd'e Pastoor der St. Dominicusparoehie, de Zeer eerw. Pater I. B. J. Koek, werd in 1870 te Rotterdam geboren, i— was sinds 1898 Reetor der Bijkerk O. L. Vrouw (aan den Berg en Dalschen weg') te Nijmegen. Door zijn onverdroten ijver en voortvarendheid heeft Pastoor Koek van de oorspronkelijke kleine bijkerk een majestuieusen bouw weten te maken thans zal in zijn welvarende parochie een nieu we parochie gesticht worden. Thans zal de St Dominicuspa- ro'chie te Alkmaar de heilzame Vruchten van zijn ijver en voortva rendheid mogen gaan plukken. De nieuw-benoemd'e Kapelaan, de .Weleerw. Pater B. A. 1 Siem'es, werd geboren in 1868, en priester gewijd in 1894. Sinds hét jaar 1916 was hii Pastoor te Tiel't is eveneens in verband met Verorde ningen in den nieuwen Codex, dat deze Pastoor als overste aftreedt ein te Alkmaar Kapelaan wordt. CONTINENTAL SCHRIJFMACHINES. DE BESTE HER WERELD. L. FRANKENBERG. ALKMAAR. WRLOIINoTMBACHTSS H OOL, Gisterenavond beeft de jaarlijksdhe verloting vanwege de vereeniging „De Ambachtsschool"' plaats gehad. De uitslag dezer verloting! is in dit num mer elders te vinden. .FEESTAVOND „DE HANZE.» Het bestuur van de Rl. K'. Mid- de n s t au dsv e re e nijging; „De Hanze", verzoekt ons de lezers er nog eens o:p te willen wijzen, dat liedenavond beslist geen toegang verleend wordt aan kinderen beneden de 18 jaar. c_i Ci GESLAAGD, Voor het examen Lager Onderwijs slaagde gisteren te Haarlem o.a. onze slnagenoot de heer G. G. Vrijer. VRIJSTELLING WEGENS BROED ERDIENST. y. Eldert, Nicolaas Elias, gemeente Alkmaar, slaat aangegeven als vrijge steld wegens eigen dienst, terwijl dit moet zijn: vrijgesteld wegens broe der d i e n s t. ALKMAARSCHE BUITENSOCIETEIT. De Alkmaarsche 'Buitensociëteit wordt 1 Mei geopend. Het Bestuur besloot voortaan ook niet-leden, zoowel wel stadgenooten als vreemdelingen, vrijen toegang te verieenen op intro ductie van een der leden, den pachter of den portier. De Sociëteit is dagelijks van 10 uur 's morgens tot 's avonds 11 uur ge opend. Indien het Stedelijk Muziekkorps geen concert geeft zal Zondags- en -Woensdagsavonds een strijkje zich doen hooren, terwijl voor aangename 'afwis seling meermalen in dit seizoen be kende Operazangers zullen optreden; eveneens zijn met verschillende Mu ziekgezelschappen en Zangvcreenigin- gen onderhandelingen over Concerten gaande. Wanneer deze concerteerèn wordt van niet-leden entrée geheven, zoodat het aanbeveling verdient zich als lid te d,oen voordragen, te meer daar de contributie geen beletsel zal blijken te zijn. Men kan zich opgeven bij het Bestuur, den pachter of den portier. 'Als pachter der Sociëteit zal dit jaar de buffelten exploitceren de heer Fred. A. Jorissen. Als portier is Aangesteld de heer W. Siewers. BRAND. Gisterenavond tegen half negen, ontsnapten kleine rookwolkjes door de vensterkieren van een der kelders van de Bank van Wisse- liük in de Achterstraat. Direct werd alarm geslagen en „Kracht en .Vlugheid" en de Poli tie waren spoedig ter plaatse. Doch 'tis niets gebleken. De concierge van de B. v. iW. wilde de oven der Gentr. verwar ming aanmaken en had er een flin ke stapel turf ingedaan en aange stoken. Wat was echter het ge val De schoorsteen was verstopt, zoodat de rook zich in den kelder verspreidde. Toen de ramen opengezet wer den om de zaak weg te laten trek ken was 't alsof de geheele B. V. W. in brand stond. Drommen men- schen stonden dan ook in Deor- braak en Koningstraat. Die Motor-brandspuit, die te k'wart .voor negen arriveerde, kon onmiddellijk weer vertrekken. Te ruim 9 uur kwam de brand-i dikke rookwolken uit den kelder te voorschijn. De brandladder werd omhoog gedraaid en een zwaar gewicht werd aan een touw in den schoorsteen gelaten, doch hii was en bleef verstopt. Eerst te kwart over tien kon üe brandladder weer inrukken. Heidenmiddag, te ongeveer kwart over één ontstond een brandje on der de é.aiage van de Aikm. Bazar in dc Houttil. Duinen weinige mi nuten heeft men liet echter kunnen ZANGCONCOURS. Aan het op 12 Juni e.k. Ie houden zangconcours te Hel-dcr, zal deelgeno men women door onze plaatselijke zang vereeniging ,.Dc Vereenigde Zangers", directeur de heer Iieereweer. Er zal gezongen worden in de 2de afdeeling mannenkoor, waarvoor de volgende 4 vereenigingen ingeschreven zijn„De Vereenigde Zangers", Alkmaar-; „IJmui- deus Mannenkoor", IJmuiden; „Philip Loods", Amsterdam en „Typografen- koor", Amsterdam. Als verplicht num mer zal gezongen worden „Lied van het Gongspel" van Fred. Roeske, en als vrij nummer „Tehuis" van Jac. Bonzet Wij wenschen „De Vereenigde Zan gers" veel succes toe, hopen, dat zij met lauweren terugkeeren en dat de zang, die de laatste jaren hjer in Alk maar aan het kwijnen was, door dit succes weer moge opleven, opdat ook Alkmaar in de toekomst opp zandge bied een goede naam zal krijgen. DE JONGE CLUB, Gaarne vestigen wii 'nogmaals üe aandacht van onzie lezers op de uit voeringen van „De Jonge Club" op Zondag en Maandag a.s. Zon dag wordt de uitvoering gegeven uitsluitend voor de leden van de Jonglelingscongregatie en de lon- gelingsvereeniging „St. Josef". De leden van de .Jongelingscongrtega- tie. die Zondag j.l. de congregatie niet bezoichten, kunnen alsnog hun kaarten afhalen op Donderdag en Zaterdag, telkens 's avonds van 7— 9 uur bij dein heer Coret FEESTVER GA DERING iVAN .„ST. RAPHAEL". Dinsdagavond t© half ,8 werd in het lokaal van den heer W. Mooij 'Ohoiorstraat alhier, ©en feestavond ge houden van Re afd. R. K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ,.St Raphael", ter gelegenheid van de inschrijving van 'het 100ste lid. De voorzitter van de feesteomrnis sie, de heer Krielen, wenscht in de allereerste plaats een woordje van dank te richten tot de oprichters van d© afdeeling, 13 in getal; door on vermoeid werken is dit aantal op heden uitgebreid tot 100, met nog verschillende af deelingen, zoodat het aantal leden veilig o,p 250 mag ge schat worden. In het bijzonder komt ook nog ©en woord van dank toe aan den heer Kolkman, evenals aan den heer tCtostveen. Ook aan de afd. Ned. R. K. .Volksbond komt een een woordje van dank' toe voor de medewerking en <le steun, die zij steeds bereid rijn aan onze aid. te verieenen. Ten slotte dankt spr. nog de pers, met name het „Noord-Hollandsch Dagblad", dat steeds zijn kolom men ter beschikking heeft van „S,t. Raphael" en, -zoo noodig, er o,ok -gpjor op de bres springt: getuige de arti kelen over „Een afgezaagd Thema" Spr. zet de leden aan, zoo zij nog niet mochten geabonneerd zijn, zich dan op dit blad te abonneeren. Na dat Bipr. nog de heer A. Winter pianist dio zich héél belangloos ter beschik king stelde gedankt lieeft, opent hij de foestvergadering met den Christe- lijken groet. De afgevaardigde van den Ned. R. K. Volksbond, de heer Gerver, feli citeert de afd. ,„St. Raphael" met de inschrijving van het 100ste lid. De heer Kolkman brengt nog even in herinnering dat ook en wel in 't bijzonder een woordje van dank' toekomt aan het vroeger bestuurs lid, de heer Keesom, die destijds achter de schermen rijn beste kraoh ten voor 'de vereeniging 'gegeven heeft en aan wie zieker .ook een niet gering deel van het huidige succes te clanken is. Be lieer Costveen, vertegenwoor diger van het hoofdbestuur, houdt vervolgens de feestrede en oonsta teert daarin, dat de kracht die onze mannen bezielthaar oorsprong vindt in het geestelijke, het is de kracht onzer Roomsche beginselen, en de groei van de afdeeling, zoo geestelijk als anders, is een onderdeel van don algemeenen gioei van St. Ra phael, wiens ledenaantal over het hesle land tot 14.009 gestegen is. Wel zijn er - gróóber organisaties wél rijn er greater organen dan het onze. maar krachtiger organisation Amsisrdsmsshe Be&ars van 27 Auril 4921. Opgave van MULDER O U A X, Kassiers. lOutraii£c;: per drzailoozc Icicioou.i STAATSLEEN1X0 EN Nederland 'io 1 BANK-JNST KLLÏNGKN. Kol. Bank lil Indische Bank Ilandel Mpij INDUSTR. OND. BINNENLAND. Insulinde Olieialirickcn INDUSTR. OND. BUITENLAND Steel cotnm. CULTUUP MAATSCHAPPIJEN. Bodjong Ccmpania. Cultuur Vorstenlanden Dito actions. H. V. A, S J^va Cultuur l Poerw oredjo mijnen. Redjang i i k PETROLEUM. Dordische Petroleum. I Gec. Holl. clie. i Oude Kon. Feu oleum Orion RUBBERS. Amstcrd. Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber t r, Nederl. Rubber. Scrbadjadi Intercontin. Rubber a SCHEEPVAARTEN. Holl. Amer. Lij'n Z Holl. Stoomboot Holl. Lloyd Kon. Boot Paketvaart Scheepvaart Unie SCHEEPVAART BUITENLAND, Marine comm, Marine pref.. e TABAKKEN. Besoeki. ,11111111 Deli Batavia Oude Deli Medan Senembah AMERIKA. Southern Rails lil Union Pacific I bet. geen koers Vouw i f *3 i iplio. 1,3; i 93 KOA !pin,, i-,; 1 on Qtdtn tt jJ.2a. 3.- [pim. a.30 1 0 1 0 0 i?4 l7-\ V 1 '-77 it 475 177 i4o 1 'ZiM 1 O l 178 l l *7jVl 0 i q 1 278 j «75 1 4 5/ü 1 43 1 41 i 43 5^/f i O O 1 j 0 lt3 J.'if if+'ó S1IÓ 4:0/5 331- »s'A 184 226 397 «95 "5 ,85 aa5 40^ 0 ia 4-7 *39 aS6 a 27V2 4-a 0 za5 1 T >«s "S'/s 390 0 I!S jöi-a l3S-9 1849s 315 397 2g'4 123V37 •Ij'/l -»11 2-&U tj6l'/s 49 510 207 S®9 49H 52^-30 -ii 577 aioVj, 576 5=3 BCy 5747a S" 208^/0 571 J021/< SoVj S1 SS 170 ic6/f i°S 58 ïtos 0 -04 0 104 O 104 82^4 53-7 *75 Vs =54 103 s-% 12s 133 450 aÖO 82 *33 0 0 0 260 1=3 8iVf 0 153 260 ICS 81 y2 0 x53 262 103 8il/t 0 1o3 178/4 60 IOI 4S41/" 490 334 587 102 454 490 330 585 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 456 491 33° 6co =4]/i I3a°/ic sS8/i 133 O 0 0 0 O p 25V2 O PROLONGATIE vorige koers 3^ heden 4 WISSELKOERSEN Vorige koeis Berlijn Parijs Brussel Weenen Londen New-York Duitsch Bankpapier (rood) Oostenr. Bankpapier 4-C-W 2I.4O 21.52 0.74 II.29*/4 2.86 VREEMD BANKPAPIER. 4.42 4.50 0.70 0.70 Vóórbcurs- koers Dato ueden 4-494*5a1/1 21.7021.So 21.7c—21. 0.74 II.29 2.86>$2.87 en beter geredigeerde o-rganen, die zijn er NIÉT. Laat 'n Van der Pol, '11 mijnheer vaji Nijmöghen, 'n Molt maker enz., tegen ons dcti strijd aanbinden, maar cn spr. illustreert dit met voorbeelden winnen doen ze het niet. Spr. sluit zijn feestrede met een oproep tot de leden om al len go ode propagandisten voor den bond to zijn,' leden die ook voor 100 pCt. lid zijn, dan kan het ge zelschap Van ,der Pol cn o.s. zijn tanden gerust stuit bijten, n:e- op het vaan van pk. Raphael, m: ar op de Rots van Petrus, waarjop ook St. Raphael gegrondvest is. (applaus.) Daarna werd met het luimige deel de frestvergadsriug aangevangen. „Cpï'dafc ftiaagde boyen verwachting Het is de heeren H. en K. gelukt de talrijk© aanwezigen den gan- sclien arond uitbund g te laten laden en wat wil men no'g meer voor een „fe©3tvergadering", waar men toch opgekomen is om eemge uren genoeglijk door te brengen? In zooverre is de fefistvergadering ,dus volkomen geslaagd. Terwiji ander zijds de „reuzentombola" er voor gezorgd heeft, dat ook de kas ter dege gespekt is geworden, want reeds kio-rt na de openingspeech van den vpprzitter was er geen enkel lot meer te verkrijgen. Prijzenswaardig om het verheven doel was .den verkoop van op de cyclostyle afgedrukte moppen, ten voordeel© van de blinde weduwe T. uit de Landdwarsstraat, welke welke verkoop f22.33 opbracht. Ten stofte kunnen wij nog vermel den, dat de heer Kempen, voorzitter van do afd. Ned. R. K. Volksbond, die wegens .andere bezigheden bij de opening niet aanwezig' kon rijn, onder het humoristische gedeelte, de afd. St. Raphael nog eens hamens do afd. Ned. R. K. Volksbond feli- citeerd© met de inschrijving van haar 100e lid. MUZIEK IN DEN HOUT. Het Stedelijk Muziekkorps zal Zon dag a.s., zijn zomerconcerten aan vangen. iMen meldt ons dat in afwijking van vorige jaren de middag'conoerten, die in de maand Mei en Septem ber gegeven worden niet zullen plaats hebben van V-k tot 41/, uur, maar van 35 uur. HINDERWET. Burg. en Weth'. brengen ter alge meene kennis: lo. dat heden op de gemeente secretarie ter inzage, is gielegd hét aan hen ingediende verzoek met bijlagen van de firma De Groot Oct, alhier, om vergunning tot het oprichten van een oirkelzaagmadiine, te drijven door een electro-motor van 6 P. K., in het perceel Friesjdieweg Statie C No. 3086. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden ingediend ten raad- huize dezer gemeente, mondeling op Woensdag 11 Mei e.k., 's voormid dags !te elf uur, en schriftelijk' vóór of op dien tijd. 2o. dat zij bij jjunne besluiten van 26 April 1.1.: a. hebben verdaagd hunne beslis sing op het verzoek van de Coöpe ratieve vereeniging „Amsterdamsc'he Huidenclub"' te Amsterdam, om ver gunning tot het oprichten van eene Huklenzxjuterij in het perceel Laat Wijk D No. 22; b. vergunning! hebben verleend aan J. Otter, bierbottelaar alhier, tot het oprichten van drie electro-motoren resp. van 3, 4/a en P.K. tot het drijven van machines ter vervaardi ging van minerale wateren en gezeuse dranken, in het perceel Torenburg Wijk C No. 13. 1 mm KEGELEN. 't Is gister een bijzonder 'mooie kegeidag; geweest, 't Was er ondanks de j,brand" ypi op de bmien, Met spanning werd uitgezien naar de pre staties van Koekoek. Nu deze dub! heeft de hooge verwachtingen niet te leurgesteld: 300 hout is fantsoenlijk1 portie. De eerste vier hadden juist 240 gegooid, zoodat er voor den afgooier nog: 60 overbleven om „het gaatje vol" te maken. De heer J. Diepen gooide juist dit aantal. Onder zulke omstandigheden een prestatie^ die er wezen mag,. Hoogste korps- gooier in dit vijftal, de heer G. Ge- netaas 64 hout. Van de overige clubs gooicten r.x&: De Club I 259 hcut, (h'Ocgsxe kórpsgoojer de heer Muit- der 62 hout) en De Club II 259 ihout (hoogste 'korpsg'poier de lieer Molen- burgh 60 hout). Buitengewoon veel spanning was er ook in den personeelen wedstrijd (Hamburger telling). jEerst werd de serie die op 229 stond, verbeterd tot 246, maar vlak' daarop gooide de heer J. .V., jiet en orme getal van 324, Onder ademloóze spanning volgde het publiek het wer ken vati „Ivan" op de gladde baan. Niet minder dan 9 negens Wist hij in deze serie te maken. Zulk' gooien is werkelijk een evene ment in den Alkmaarschen Kegel bond. Hedenavond zal „Op de Lat", de tegenwoordige bezitster, trachten den beker voor den bond te behouden. ;e GEBOREN 25 April. Margaretha Alida, 'd. v, Comelis Eriks en Margaretha Ea- rendina Johanna Seegiers. 27 April. Johannes, z. v. Jan F rede rik; .Wagiehdrever en Theodora Agatha Balder. GETROU.WD 27 April. Jacobus de Koning en Johanna Tak. Gerard Johannes Pranger en Maartje Bas. OVERLEDEN;: 26 April. Anna Alida Maris Veer, 18 jaar. DB .VERKIEZING TE AMSTERDAM. AMSTERDAM. Te 8 uur heden morgen is de stembus geopend. Reeds vroeg hadden vele vrouwen hun stemplicht vervuld. Er werd zeer druk gestemd en als wo na gaan hoeveel stemmen om 11 uur in eon tiental stembureaus reed-, waren uitgebracht, dan kunnen wii hieruit opmaken, dat orns!reeks dien tijd ongeveer 1/3 van de kiesge rechtigden d.i. ongeveer 400.060, gestemd heeft. JJe stemming lieeft tot dusver een ordelijk verloop. bm i ii ii ii AMSTERDAM, 27 April. Vee. 376 vette kalveren le kw. f2.70, 2e "kw. f 2.50, 3e kw. 12.10 pepr E.G.; 160 n. kalveren f 18—26 per stuk: 504 vette, varkens f 4.54—4.50 pet iLÜ. Hewichk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 6