ONS BLAD BUITENLAND. BINNENLAND. irs Stand en Markt FEUILLETON 3 berichten Bureau: HOF 6, ALKÜAAR. - Telefoon: MUZIEK H AN DEL - A. KLOOSTER - ivanaf Zaterdag 30 April Mienf 22, Alkmaar Binnenlandse!? Nieuws, Be weiiergevGnden dochter rvasiicrs. iedtn tc jpim. a.i5ji>lna. a.30 1 «o: 17S i 178 i »73l/l *75 0 3 0 1 1 j 43 1 i 0 I 1 jöi-a 1 130-9 *asw 184^/s li S25 396 397 O 29 a 12S Ï23VJ7 533 St2 '2 2C9 2C8j/o 5747s 571 104 104 82»/4 O 53-7 -~" i751/2 260 262 IC3 103 It 811/2 8ll/j 0 O 153 *53 0 O 0 456 0 491 0 33° O 6co O 25V2 0 O ft» gezien naar de pre ek. Nu deze club! ■waditingen niet te- 'raut is fantsoenlijld vier hadden juist dat er voor den >vprbteven om „het \aken. De heer J. ;t dit aantal. Onder ■den een prestatie, y. Hoogste korps- al, de beer G. Ge in de overige clubs Club I 259. hout, ;ier de heer Mui- Club 11 259 hout lier de heer Molen zee! spanning was rsoneelen wedstrijd g). serie die op 229 tot 246, maar vlak' heer J. V., (iet en- 4, Onder ademlcoze iet publiek hetwer- jp de gladde baan. 9 negens wist hij ïaken. .verkelijk een eviene- kmaarschen Kegel- 1 „Op de Lat", de :zitster, trachten den bond te behouden. xaretha Alida, 'd. v. ;n Margaretha 3a- la Seegers. 27 z. v. Jan Frederik Theodora Agatha WD >bus de Koning en - Gerard Johannes artje Bas. DEN i \.nna Alida Maria i i ii i ui J t ilEZING ffiE PERDAM. ïe 8 uur heden- tembus geopend, ïadden vele vrouwen vervuld. Er werd emd en als we na- temmen om 11 uur. stembureaus reeds ht, dan kunnen wij i, dat omstreeks, dien 1/3 van de kiesgo- ongeveer 100.090, pe stemming heelt ordelijk verloop. -■ |V|- 27 April. Vee. 17K lc kw. f2.70, 2e kw. 2.10 pepr K.G.160 n. per stuk: 504 vette, l.ötl pee JLÜ, No. ïes DONDERDAG 28 APRIL 1921 14e JAARGANG NOORDHOLLAND SS DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2.- f 2.50 0.50 hooger. ADMINISTRATIE Na. 433 REDACTIE No. 333 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f LQO,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15, Het nieuwe Duitsche voorstel. Totaal onaannemelijk!'' i'avas is in staal nadrukkelijk te verkla ren:, dat de Anierikaansclie regeering, na nemtis genomen te hebben van de Duitsche -oorstclten, opnieuw haar* voornemen be vestigde om le blijven bij de houding, wel ke Beland Dinsdagmiddag in de Kamer en Senaat uiteenzette, n.l. dat Amerika geen aikëlen stap zal doen zonder van te voren -cker le zijn van de instemming der gealli eerden. Voorls meldt Havas, dat bevoegde krin gen de nieuwe Duitsche voorstellen, voJko- "len onaannemelijk verklaren. Dergelijke voorstellen kunnen niet tot grondslag die nen voor een nuttige bespreking. De be dragen, welke het Duitsche Rijk voorstelt voor hel herstel der ruïnen, zijn totaal on- zoïdoende, daar zij minstens 100 milliard lager zijn dan die van het Parijsche ak koord, welke door de geallieerden als een minimum werden beschouwd. Duitschiand itrplicht zich wel over drie maanden een milliard go u dinar ken o.p afbel-ling te ver strekken, maar vergeet geheel de rest van de 20 milliard gouthnanken, welke met 1 Mei ope'.sdibaar is. Aan den anderen kant stelt Duitschiand voor deel le nemen aan het herstel van de verwoeste streken en om eventueel de schuilden der geallieerden aan Amerika aver te nemen onder talrijke voorwaar den, welke ten zeerste de waarde ervan verminderen. Duitschiand gaat zelfs zoover om de opheffing tc vragen van de sancties en niet alleen vain de jongste Londensclie sancties, maar zelfs van de bezetting van <Jen Linker-Rijnoever, voorzien bij het verdrag van Versailles. In ruil voor deze voorstellen beweert Duitschiand bevrijd le zijn van zijn andere verpichlingen betref- lende bet herstel. Het biedt in de hand minder dan hetgeen het verschuldigd is, ricjl terttoml nieuwe vooröeelgn te ver zekeren, die grooter zijn dan zijn toekom- Vige stortingen. Engelsche persstemmen. De „Times", doe de nieuwste Duitsche voorstellen bespreekt, erkent dat het te vroeg is om een juist oordeel te vormen, doch stelt nochtlians vast dat verscheiden punten duidelijkheid missen. Het blad acht liet builen kwestie dat de geallieerden ze in hun huldigen vorm zullen aannemen. Hat ziet met voldoening eenige aanknoo- pingspunten in de voorstellen, maar be- tremt het vage karakter van het docu ment. De „Daily Chronicle" is van meening dat e nieuwe nota, vergeleken bij de voor gaande overweging verdien!. De stemming te Parijs. Met uitzondering slechts van de socialis tische, syndicalistische en communistische milieux is men hel er te Parijs algemeen over eens, dat het nieuwe Duitsche voor stel volstrekt onaannemelijk is cn zelfs geen behoorlijke basis voor nieuwe bespre kingen kan uitmaken. Men doet dan ook tlgemeen opmerken, dat het niet door Amerika is overgebracht en dat het niet waarschijnlijk is, da.t dit gebeuren zai. 7oi,geus een particulier telegram van de „Petit Parisian" uit Washington heeft Hughes tot de Fransche en Engelsche ge- -arten, aan wie hij het begin van den Ouitschen tekst mededeelde op het oogen- hlik, dat men nog bezig was de andere helft te ontcijferen, privatim verklaard, dat de Amerikaansclie regeeiing voor ze den tekst naar Parijs en Londen doorzond, eerst zou vragen of Frankrijk en Engeland deze doorzending van eeaiig nut achtten. Aangezien het antwoord althans van Fran sche zijde niet twijfelachtig is, zal die doorzending dos wel uitblijven. Het gevoel, dat te Parijs domineert, is er een van verontwaardiging, omdat Duitsoh- lamd aankomt met een nieuw voorstel, dat eenetrzijds zoo weinig afwijkt van de pro- positic-von Simons op de laatste Londen- sche conferentie, hetwelk zoo absoluut on voldoende was, en anderzijds dat weinige nog van zoo ongehoorde condities doet vergezeld gaan als het dadeijk beëindigen van alle sancties, zoodat men elk dwang middel en controlemiddel op een zoo blijk baar onwiiigen crediteur zou verliezen, het aan Duits '.and laten van het Ruhrgebied, het niet langer betailen voor maatregelen, die de al'liés tot het doen uitvoeren van de Duitsche verplichtingen moeten nemen, eniz. Bij een beschouwing in bijzonderheden van het nieuwe Duitsche voorsled wordt opgemerkt, dat de aangeboden bedragen niet in vergelijking komen met de cijfers van het accoord van Parijs, die reeds als een minimum moeten worden beschouwd, dat het Fransche parlement slechts met moeite heeft willen aanvaarden. Gewezen wordt op het gegoochel met den rentevoet, die nu in Duitsobland's voordeel op vier procent wordt aangenomen; op het esca- moteeren van de twaalf milliard, die Duitschiand onmiddellijk schuldig is op het ontbreken van de twaalf procent der Duitsche uitvoeren, die een zoo belangrijk <k-el van het Parijsche accoord uitmaak ten. Verschillende specialisten becijferen, dat het nieuwe Duitsche aanbod een to taal oplevert, dat schommelt tusschen 50 en 70 procent van de jninimum-eisolien van het accoord van Parijs. Ook merkt men op, dat in de Duitsche nota geen sprake is van ontwapening of bestraf fing der schuldigen. Daarom wordt dit alles eigenlijk niet serieus opgenomen en wordt de nota gerangschikt onder de vele pogingen tot uitstel en tot het wekken van verdeeldheid onder de bond- genooten, reeds door Duitschiand ge daan. De voornaamste bladen spreken dan ook zonder aarzelen de overtuiging uit, dat dit nieuwe voorstel niet den minsten invloed zal hebben op de be- gprolarjgen op de aanstaande Londen-, "sclie conferentie ën ctatf de"~Dezêtang van het Ruhrgebied thans onvermijdelijk ge worden is. Men verwacht, dat Lloyd' George dit thans ook dadelijk zal toege ven. Ziende, zoo redeneert men, hoe zwak de positie van von Simons door deze belachelijk-onvoldoende voorstellen al geworden ia, is het duidelijk, dat met de tegenwoordige Duitsche regeering geen besprekingen mogelijk zijn en dat Duitschiand nog te veel aan den leiband loop; van zijn Stinnessen en Thyssen. Om het tot betere gedachten te brengen is de bezetting van hot Ruhrgebied het eenige middel. Slechts in de uiterst-linksche pers komt een andero toon tot uiting. De communistische „ïïumanité", die met vreugde de verklaring van Briand in de Kamer citeert, dat hij piet van plan is buiten zijn allies te handelen en daar uit concludeert, dat, als anderen niet wil len, Frankrijk ook niet alleen het Ruhr gebied zal bezetten, vindt, dat het nieu we Duitsche voorstel wel degelijk veel van het vroegere verschilt en verwaoht, dat ook Lloyd George er zoo over zal denken. De syndicalistische „Peupie" meent, dat het verschil tusschen de ge allieerde eischen en het Duitsche aanibod niet meer zoo groot is, dat men thans niet zou kunnen gaan onderhandelen in plaats van nieuw gebied te bezetten. Thans een debat op deze basis weigeren zou naar buiten een zeer plechten in druk wekken aangaande Frankrijk'» be doelingen. De „Populaire" legt uit, dat de sooialisten nog altijd de bezetting van de Ruhr als een fout beschouwen, maar niet tegen Briand hebben willen opkomen, omdat dit de Kamer in haar tegenwoordige samenstelling zoo geprik keld zou hebben, dat ze moties zou zjjn gaan aannemen, waarbij Briand werd op gedragen dadelijk na 1 Mei en desnoods op eigen houtje en tegen Amerika in de Ruhr te bezetten. Daarom hebben de socialisten zich maar stil gehouden en bij de stemming niet tegen Briand ge stemd, maar zich onthouden. HET CONFLICT IN DE MIJN INDUSTRIE. De Engelsche bladen voorspellen dat tegen Maandag verdere sterk ingrijpende beperkingen in de treindiensten zullen wor den ingevoerd Het aantal treinen dat thans op de hoofdlijnen loopt, is slechts een derde van het normale. Het vertrek van het op Britsoh-Indië varend mailstoomschip „Narkunda" van Londen op Vrijdag, is opgeschort ten gevolge van gebrek aan kolen. De verlichting van de Londensche stra len zal beperkt worden in bijna dezelf de mate als in den oorlogstijd het geval was. Het voorstel van de mijneigenaars komt volgens de „Evening Standard" op het volgende neer: Verdeeling van het land in zes distric ten teneinde enkele der arme mijnen te verbinden met de rijke. Uniforme loonsvermindering per ploeg gedurende drie maanden in elk district voor alle aitbeiders in het district. Dit loon staat gelijk met een standaardloon. Teneinde dit te verkrijgen zullen de eigenaars geen winsten nemen, die dit standaardloon zouden beletten. Indien ook dan nog geen standaard loon wordt verkregen, zal de regoering voorzien in het tekort. De groote vraag voor mijnwerkers en regeering is; hoe zal dit voorstel er na der uitgewerkt uitzien? De mijnwerkers blijven ovrigens zooals men iweet, vasthouden aan "liet stand punt, dat de eigenaars de toezegging doen, dat in de later te sluiten perma nente overeenkomst oen nationale loonr raad en winstpost worden opgenomen. Hetgeen zij vooralsnog weigeren. EEN. STANDAARD VAN DEN HEER '-EBERT1 De Duitsche Rijksdag heeft den rijk president een standaard gegeven: een goudgele rechthoek met rooden rand en een zwevende adelaar in het midden, met den snavel naar den stok, waaraan dit vlaggetje bevestigd moet worden. Het „Bed. Tagelvl." schrijft naar aan leiding hiervan: „Er wordt niet gezegd, waarvoor deze standaard moet dienen. Maar het ligt voor de hand, dat hij ge bruikt zal wonen bij groote feestelijkhe den, die bij ons veel voorkomen. Zoodra de heer Elbert een parada inspecteert, zal de goudgele cn roodgerande vlag voor hem uitwapperen. „De president van de Fransche repu bfiek heeft geen standaard. De president van de Vereemgde Staten ook niet. Maar elk kind weet, dat de FranseJhen en Ame rikanen menschen zijn zonder fantasie, die geen gevoel hebben voor 't hoogere. Bovendien hebben zij niet zooveel rede nen oan de vlag uit te steken als wij. yDeze volken hebben geen poëzie, om het met één woord te zeggen." eSSEfföOE BUITERL. ÉÏ£fi!ÖST£&, KATTEN ALS BRANDSTICHTERS. Het hoofd der 'New-Yonksehe recherche aldus de correspondent der „Daily te New York is tot de onftidek- gekomen, dat de veie geheimzinnige branden, die den klotsten tijd in pakhui zen ontstonden, veroorzaakt werden door dat personen, die belang hadden bij stij ging der prijzen der door de branden ver meide goederen, katten hadden afigerieilit om de branden te stichten. De katten wer den in de pakhuizen achtergelaten bij een brandende petroleumlamp, omringd door brandbare stelen, cn de beesten waren er op afgericht, die lampen omver 1e gooien. De prijzen, voor dergelijke afge richte katten betaald, beliepen soms 300 dollar. Ben onlangs gearresteerde man, tot de brandstichters behoorende, zeide dat er nog een andere methode van brandstich ten bestond. Een brandende kaars werd ■tusdhen katoenen vodden en rubberzaik- jes, gevuiüd met petroleum, geplaatst op den bodem van een emmer. Als de kaars afgebrand was tot de katoen, vatte deze vlaan, waardoor de rubberzalken barstten en de brandende petroleum zich ging ver spreiden. De ontploffing der petroleum- gassen vernielde dam meteen de „helsdhe" machine, zoodat de oorzaak van den brand onbekend bleef. GEVECHT MET EEN INKTVKCII. De passagiers, due j.JL Maandag te New York aankwamen met het stoomschip Carman ia", gaven, dus sein t men van daar aan de Daily Mail" het verhaal van het gevecht dat de scheepstimmerman op het voorschip gevoerd haid met oen reus- aditigen octopus (inksvisoh). Gedurende een storm bij de Iersche kust kreeg het schip een geweldige zee over en toen de timmerman naar voren ging om te zien of er schade was aan gericht, zag hij een octopus beknc'd tus schen twee windassen, Hel A traditie den man te grijpen, doch deze viel den octopus aan met een ijzeren staaf. De Octopus spoot toen groote hoeveelheden inkt en greep den man mol een aantal zijner voelarmen. De timmerman had vijf tien minuten nooddg om het beest te diooden en zidh zelf te bevrijden. Het dier woog 40 Eng. ponden en een der grijp armen was vijf voet lang. De industrieru a-l in de Uixti-elnijver- mid te Bradford, rekening houdende met de verminderde kosten van het levenson derhoud, besloot de loonen wederom met en proeen't te verlagen en wel met ingang ma 6 Med. Dit is de vierde verlaging met cn procent sedert het begin des jaars. De -naging treft ongeveer 250.000 arbeiders in'het noorden van Engeland. In Londen is een vereenligiing opge- welke zidh do studie van Napoleon's karakter en daden ten doel «tolt, teneinde bestaand vooroordeel uit den weg te rui men en de steeds talrijker wordende bron nen over de figuur van den keizer en zijn regeeringispeniode te onderzoeken. De ver- eeuiging heeft den naam van „The Napo leon Coterie" aangenomen. De Engelsche politie heeft gisteren invallen gedaain in eenige drukkerijen in do oostelijke buitenwijken van Londen. Tal van brochures en pamfletten wenden in beslag genomen. Dubbel kwaad. In „Het Volk" schrijft de heer Scha per o.m. het volgende naar aanleiding der jongste veenbranden in Drente: „Veel rijkdom aan in de aarde opge- gaarde warmte is verloren gegaan en tientallen van arme menschen hebben verloren wat ze hadden en zwerven dak loos en in wanhoop rond. De trieste daden van z.g. „revolutionnaire" men- sohen hebben ongeluk gebracht over hon derden medearbeiders tot schade van het algemeen bovendien." Dat is niets te zacht gezegd. De schrijver wijst dan vervolgens op de „verwante methoden" van de „Ka pitalisten" die goederen verhielen om de prijzen op te drijven en de arbei ders, die eventueel de turf hebben in brand gestoken ook om den voorraad te beperken. Het spreekt van zelf, dat wij het vernielen van goederen om de prijzen op te drijven, ten sterkste afkeuren. Wij aarzelen geen oogenblik dat misdadig te noemen. Maar den sohrijvor in „Het Volk" is 't om iets anders te doen. Hij tracht de zaak zóó te draaien, dat hot kapi talisme ten slotte de schuld krijgt van het L"»,cle geval en hij concludeert, dat do bourgeoisie „haar grootea mond" over die daden moet houden. Op het vergeten van één ding dooi den heer Schaper, wijst het „Ov. Dgbld." Dat er n.l. toch nog een verschil i3 tusschen de „kapitalistische" wandaden het vernietigen vau katosnteelt enz. en die der revolutionnaire arbeiders die de turf hebben verbrand. Dit werkelijke verschil beslaat hierin: Die kapitalisten vernietigen hun eigen goederen, de arbeiders het goed van an deren; zij pleegden dus, behalve het maatschappelijk verkeerde, ook nog een onrechtvaardigheid. Nog eens: kapitalisten, die de pro ductie vernielen om de prijzen op te drijven verdienen de verachting van elk mensch, Wat echter in" de venen is geschiedt, was dubbel kwaad, wijl ook nog een in- dividueele onrechtvaardigheid. Protectionistische maatregelen gevraagd. De Tv ij verheidsraad heeft, naar liet orgaan van het Verbond van Neder- landsclie Fabrikanten Vereen i gin gen mededeelt, aan den minister van L., N. en H. d.d. 14 April een schrijven gericht, waarin het volgende voorstel wordt gedaan: „De waarae van de in te voeren goederen wordt berekend op de wijze, aLs in de Waardewet bepaald. Daar bij worden echter zoo zij daaronder niet reeds begrepen zijn, geteld de vrachten en andere kosten van het vervoer lot aan de grens en uitvoer- belaslingen. Bij de berekening van de bestanddeelen van de waarde, die in Nederlandsche munt worden opgege ven, worden deze naar den dagkoers tot ae munt van het vreemde uil- voerland herreid. Voor de berekening van het in voerrecht wordt de bovengenoemde waarde tot Nedcrlandsche munt her leid, niet tegen den dagkoers, doch tegen een vasten koers, die telkens voor een bepaalden termijn door de Regecring wordt vastgesteld cn die weergeeft de koopkracht van de bui- tenlandsche munt in het binnenland vergeleken bij de koopkracht van de Nederlandsche munt hier te lande. Voor de omrekening geldt het ver- houdingscijfer, bestaande op 't oogen blik van invoer. De mogelijkheid be staal, het verhoudingscijfer toe te pas sen, dat gold op het oogenblik van de bestelling, doch dan moet de be stelling t.z.t. geregistreerd zijn gewor den. Voor deze registratie wordt op nader te omschrijven wijze gelegenheid gegeven." Verder stelt de meerderheid van den Nijverheidsraad het volgende voor: „De Regeering dient zoo spoedig mo gelijk een wetsontwerp in, waarhij haai de bevoegdheid wordt gegeven, om in geval door wettelijke of Regcer ng .maaf regelen van een bepaald land, bepaalde Nederlandsche belangen zouden worden geschaad of bedreigd, bij algemeenen m r gel van bestuur den invoer van bepuuide artikelen uit dat land te ver bieden, gedurende den tijd, dat de voor de Nederlandsche belangen na- deelige maatregelen in dat vreemde land bestaan." Bij de beraadslagingen over het twee- VAN de denkbeeld is nog een derde voorstel gcaaan, dal aldus is geredigeerd: „De Regeering d'.ene een wetsont werp in, waarbij haai' de bevoegdheid wordt gegeven, den invoer te verbie den van bepaalde goederen uit een be paald land, omdat de aanvoer van die goederen in strijd is mét algemeeue Nederlandsche belangen. Zulks zal ech ter alleen kunnen geschieden bij alge meenen maatregel van bestuur, die niet in werking mag treden, voordat een gelijkluidend wetsontwerp is ingediend. Deze algemcene maatregel verdwijnt automatisch als het wetsontwerp wordt aangenomen en vervalt als hel wets on t- onlwerp wordt verworpen." Diocesane R.-K. Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem. (Slot.) Na de pauze hield de nieuwe geestelijke adviseur, Rector Jansen, een korte toe spraak, waarin hij de voorzitster dank bracht voor de waardeerende woorden aan hel adres van Deken Slroomer gespro ken. Spr. zal de voetsporen van Deken Strooiner volgen en hoopt aan den Dioee- sanen R.-K. Vrouwenbond vooral geeste lijke leiding te geven. Spr. waardeert het werk van den R.-K. Vrouwenhond, die de Katholieke vrouw heeft voorbereid voor haar maatschappelijk, sociaal en politiek werk; maar toch ziet spr. in die resultaten veel uiterlijkheid. Hij hoopt den Vrouwen bond te brengen rot nog iets ïoooicia ca diepers. Naast het verstand is noodig het hart, de liefde. De maatschappij heeft noo dig den Christelijken grondslag en om dien te brengen is de hulp van de vrouw noodig. V aar bemind wordt, daar is Christus. Blijft werken voor de liefde, de liefde in Cl ristus, wekt spr. op. Als dat ons ideaal is blijven we werken in de juiste richting. Aan ijver ontbreekt het u niet, maar weest practisch, werkt, wat ge onderhanden hebt, stuk voor stuk af. Voorop moet echter slaan bij het werk van den Vrouwenbond de voorbereiding van de vrouw tot het moe derschap, dat het ideaal van de vrouw moet ziin. Als de Vrouwenbond in die richting werkt, kan hij rekenen op spr.'s vollen s'iun en sympathie. Hierna werd i: verband met besprekin gen in de ochtendvergadering de volgende motie met algemeene stemmen aangeno men: „De Diocesane R.-K. Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem op haar jaarvergadering in hotel Witte Brug, Den Haag, uit de wen- schelijkheid van voldoende gelegenheid, waar de Roomsehe meisjes onder bevoegde leiding van religieuzen kunnen worden op geleid tot gedipt, leekenverpleegsters. De vergadering noodigt de Federatie van de R.-K Vrouwenbonden uit in den kortst mogelijken tijd daartoe stappen le doen." Benoemd wer<" tot lid in de commissie van het Federatiebestuur voor het sparen, mejuffrouw Vrotik uit Duivendrecht. Tol bestuursleden werden gekozen de dames L. Heeren, Koenen, A. Meijer en F. A. M. Peeters. Aan de orde waren daarna de voorstellen der afdeelingen. Op voorstel van de afdeeling 's-Gravcn- hage werd besloten bij statutenwijziging een bepaling op le nemen, dat 10 afdeelin gen een vergadering kunnen aanvragen, Naar het Franse.') 'tan RAOUL DE NAVF.RY, bewerkt door ^,J „Ik ben het slachtoffer fegelijlt Van een diefstal en van een afschuwelijke- samenzwering," antwoordde de avontu rier onbeschaamdMorgen zaJ de Hertog van Orleans zelf mij komen ori- eisoheii in naam van zijn vader wiens leven ik gered hebSedert dat kistje mij ontnomen is, hebben zij, die beslo ten hebben mij to verderven' er het on bruik van kunnen maken dal liun°te pas kwam." „Is dat nw laatste woord?' vroe" de luitenant van politie. „Het laatste," antwoordde de avon turier met sissende stem. „Gij blijft ter beschikking der justi- 'ïe. De naburige kamer zal uw verblijf zijn voor dezen, nacht, ik zal- trachten th'jn plicht ais rechter te vereenigen met een overblijfsel van medelijden." Gané'os boog en vertrok met opge heven hoofd. Terwijl hii mevrov-v de Flessigny vporbijging zeide bij haar op hui-Svel- actui gen toon: „Ik beklaag u wel, me vrouw." d'Argenson bleef allem "in zijn kabi net niet Paul Avène, Flaviana en me vrouw d'Epinoy. „Blijft gij bij uwe bekentenis?' vroeg hij aan Paul Avène. „Ik ga sterven en wensch ze te her halen voor een priester." „Hebt gij niets te veranderen in uwe aanklacht, mevrouw?" „Ziehier mijn bewijzen." antwoordde zij, wijzende op de papieren en het portoet. „Gaat naar uw hoLel terug, mevrouw en wees er zeker van dat uwe recht matige aanklacht voldoening zal krij gen." Paul Avène liet een gesmoorden kreet hooren, waarop mevrouw de Flessigny den gewonde naderend hem op vrien delijken toon zeide: „God zal barmhar tig zijn, ik zal Hem voor u "bidden." ,Een priester! een priester!", her haalde de ongelukkige. „Morgen de onweerlegbare getuige." Zijn hoofd viel op zijne borst, bij was in onmacht gevallen en twee dienstdoende agenten brachten hem weg. Nauwelijks was graaf Canélos opge sloten in de kleine kamer, die hem als worioopige gevangenis was aangewe zen, of hij liet zich paipier en inkt brengen en begon een langen brief aan hei adres van den Hertog van Orleans. In dien brief toonde zich, te midden der betuigingen van rijn onschuld, een verborgen vrees. De trillingen van rijn hart, de angst van rijn geweten weer klonken er in. Toen hij dien brief, Op een wanhopend smeekschrift gelij kend, overlas, stond hij verstomd; de bekentenis zijner misdaden was in ie- deren regel te lezen, rijn schuld ver ried zich tot zelfs in wat hij verzweeg. Hij verscheurde wat hij geschreven had en bleef onbewegelijk met bet hool'd tusschen de handen zitten, totdat de opkomende dageraad hem uit rijn on beweeglijkheid wekte. Met een sprong rees hij overeind en schreef slechts deze twee regels op het laatste blad papier dat hem overbleef: „Monseig neur! ik heb het leven van uw vader gered^ ik besweet u tajine eet tp yer- dedigen. Graaf Canélos." Een bel bevond zich onder het be reik van rijn hand, hij schelde. „Die brief aan zijn adres P' zeide hij. Mijnheer d'Argenson had geen bete ren nacht doorgebracht dan de avon turier. De gebeurtenissen, die elkander sedert den vorigen avond verdrongen en die hij geschikt achtte om zijn be heer belangrijk te maken, hielden hem te veel bezig, dan dat hij kon gaan slapen. Hij twijfelde niet, of de ge vangene zou zicli. tot den Hertog vau Orleans wenden, zooals 'n veroordeelde een verzoekschrift om begenadiging leekent. Het gedrag van den hertog in deze moeilijke aangelegenheid bleef eert raadsel voor den luitenant van politie. Hij ontbeet vlug, om zijn tijd te wijden aan een zaak, die zeker de verhou dingen zou aannemen van een dier zaken, die een mijlsteen vormen in de jaarboeken der justitie. Hij was er juist mede klaar, toen zijn secretaris, die sedert den vorigen avond' evenzeer over laden was met werkzaamheden als hij zelf, bescheiden binnenkwam. „Kan uwe Gestrenge een nieuwe ge tuige hooren?" „Omtrent gto^l Ganéios „Ja, mijnheer." „Wie is het?" „Een blinde wouw. yit Mézières ge komen. 7 verklaart, dal rij, een maand geleden wjor een vriend van haar zoon verwitligd, dat het kind, dat zij sedert tien jaren beweende, niet dood is, den weg hierheen te voet heeft ar"elegd, niettegenstaande hare blindheid en hoo- g.en ouderdom." „Die Paul Avène," zeide mijnheer d'Argenson „als hij er boven op komt, dan verbind ik hem aan mijn politie." Hij gaf daarna eenige bevelen nan rijn secretaris en gaf toen een teeken de oude vrouw binnen te brengen. Het arme schepsel was nog meer verouderd, hare gestalte boog voor over, maar haar gelaat, hoewel door üroefhe d ger.mpe'd, loonde nog sclioo ne lijnen en een edele uitdrukking, „Verontschuldig mij, mijnbeer," zeide zij binnenkomend. „God heeft mij zwaar beproefd, ik ben blind ge worden van het weenen. Men hee.fi: mij daar ginos te Mézières gezegd, dat miju zoon Laurent uog leefde. Ik moet hem zege nen voordat ik sterf." „Heeft die zoon u sinds lang ver loten, goede vrouw?" „Sinds meer dan tien jaren, toen hij vertrok mo' h"t lieve, kleine meisje. Het genu tet een bende roo- vers hen beid. gedood had, om zich meester te maken van een kistje dia manten. Ik heb hem beweend en God gesmeekt mijn droevig leven le verkor ten Maar Paul Avène heeft mij m. t de hoop den moed teruggegevenHij heeft mij bericht, dat gij mij tijdin gen omtrent mijn Laurent zoudt geven en ik ben gekomen „Gij zijt blind," hernam d'Argenson, „hoe zoudt gij uw zoon herkennen?" „Aan de stem, mijnheer, aan de stem. Al spraken honderd menschen vooi mij, dan zou zijn oude moeder de zijne, al was zij ook zwak als een ademtocht, herkennen." „Ik zou dat wel eens willen beproe ven," hernam d'Argenson. „Bovendien, welk beiang zou ik er bij hebben u tc. bedriegen vroeg de oude vrouw. „Zeg mij, waar mijn zoon is ik zal tol hem gaan; ik ben wel van Mézières naar Parijs gekomen... eenige straten schrikken mij niet af." „Gij zult hem bier afwachten, Mari ano u, en gij zult laatstens binnen een tiur by hem rijn." iWlOit'^t vepcolfid.! J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1