I P binnenland. W yt rt fir" BUITENLAND. mm m FEUILLETON No. 169 VRIJDAG 29 APRIL 1925 14e JAARGANG s1oü8 m\ Bureau: HOF 8, ALKMAAR. - Telefoon le fafeÉissis ïerfaiap.' öa weriergevonden dochter Het Duitsche aanbod. QgMEmSZ BUITERL. Snel recht? TWEEDE KAMER. 1 -BEKER, den. -2; Haarlem* ig (éC'wonuon: dus voor in Haarlem; reeden, Z. V. iria den vier- F. O. retbalclub Z. ehap in haar .entengevolgq promoveert, ■it feestelijk eerste elftal cihenken van e supporters T. II. V. B. Ithletiekbond hadden feli- A. H. TL VEREEN I- ien openings? ehe Meer op minder gun- te veel wind n. keerden hal- bleven er ren over om i, die verder e Tijd". Bijl le Meer wer- ld door de en de Marie jeer P. van an de Zaan. beker voor in is gister (oekoek met e Lat" was: wel werden rs gegooid,- laag. Voor jten aan dei lende kege- iet vast voe- ,De Duifjes" ieh onder de n. n gister wa,- jes 278 hout. Ie heer K. t de Lat I" >ier de heer E. K. Z." II Dier de heer person eelen et hoogehout niet, clat nog beproefden Mnand geluk slechts Ie it de laatste trijd. nu de mooie ai Bond voor a, door den icoba, d. van trnelia, Petro- 1. Jean Pier- :er en Aaltje. Irietje, d. v. uwer tje Bak- Pieter Snee- us Noort en riana Berger. >urg en Hen- Hendrik Smit melis Jonker oannes Mari- atje van Zwa- Hopman Wed. ar. ■ssgs-sssg RANDEN". D© branden nog uit. De ■li en Bmmen p dreigt. Hui- riet verbrand, deze branden eten worden of bet nien- ONTJVERP. wii .m'eenen het voorne- ïkort bii .de wetsontwerp waarbii per- igi zijn ver in, ook gieen in vertegen- 1811 GESTELLEN. De „Times" l: Er is alle de Vereonigde mpiedeelen, sstelien niet zij een verzen-, eerden reehfe» - V BS NOORD-H 6LLAH 1■~M^i S3 Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar i 2.- Voor buiten Alkmaar 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. ADftlSftaSTRATSE No. 433 a Ko. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en «mbod bii voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ong evallen tot een bedrag van f 5QÖ,—f ,00,-, f 200,-, f 100,-, f GO,-, f 25,-, f 15^ De uilslag her gemeenieraadsverkiezin- jen te Amsterdam is niet zonder reden door heel het land met spanning te ge- moet gezien. In vroeger jaren was een zes- of vierjarige periode ruimschoots vol doende om de openbare meening te laten groeien; kon men veilig een aantal jaren wachten met een nieuwe kiezersuitspraak. Onder de oorlogsinvloeden leven wij ech ter *jö snel, dat wij de golven der publie ke opinie als het ware op en neer zien gaan. Wij zouden wel ieder jaar en meer malen 's jaars willen peilen, in hoeverre het openbare leven ten goede of ten kwade keert. Dat ziet men in bet buitenland; dien wensen nemen wij pok hier le lande waar. De hoofdstad, wier grenzen zijn uitgezet en waar dus nieuwe verkiezingen moes ten worden gehouden voor Groot-Amster dam, zou ons een uitgezochte gelegenheid verschaffen. Amsterdam immers, is de stad van Wijnkoop en Wibaut; bovendien heeft juist vóór deze verkiezingen de Vrijheids bond zijn beslag gekregen. Hoe zou het Vude liberale Amsterdam, hoe zouden ook de vele tienduizenden christelijke arbeiders en middenstanders rcageeren op bet ge voerde rood-rpse bewind? De Amslerdam- sche Raad heeft in klimmende mate een beeld van verwording gegeven. Hoe zou den de kiezers zich daartegenover stellen? Ten slotte zouden de vrouwen voor het eerst in Amsterdam aan de verkiezingen deelnemen. Inderdaad, de nieuwsgierigheid naar de zen uitslag was gewettigd. Wij meenen om 'n goed beeld van den uitslag te kunnen krijgen den ouden Raad van Amsterdam het best te kunnen verdeelen in 4 groepen; ten tste de soci aal-democraten (13); de vrijzinnigen van allerlei schakeering (liberaal, viijzinnig- 'lemocraat en z.g. neutraal) eveneens 13; ie christeiijken (R.-K., anti-revolufion- nairen en christelijk-his'orischen) 12 en de Communisten mei de S. P. (Kolthek) in begrepen 7. En nu <le uitslag? De geheele „vrijzin nigheid" in Amsterdam is teruggebracht op 9 zetels, waarvan er dan nog één toe komt aan de amusementspartij. De so ciaal-deinocratie heeft zich gehandhaafd en wist zelfs boven eigen verwachting haar getai van 13 tot 14 op te voeren. De com munisten zakten terug van 7 op 3 en de christelijke partijen kwamen van 12 op 16. lerwiji ook de bekende christen-democraat Staalman eindelijk zijn entree doet in den Raad der hoofdstad. Maar om onze vreug de niet al te groot te maken werden ook :Ie twee beroemdheden van den dag; Hadt je-me-maar en Zuurbier gekozen. Kan Amsterdam, kan het land, met de zen uitslag tevreden zijn? Maar zeer matig, dunkt ons. Dat nu reeds is aangetoond, dat de Vrijheidsbond een fiasco is, wij hadden het verwacht, maar zijn toch dank baar voor het geleverde bewijs. Er zou een tragie-comedie te schrijven zijn over het politieke liberalisme, dat, samenscholend in den „Vrijheidsbond", zijn voornaamste beginselen en zelfs zijn naam wegmoffelend, om toch maar eeni- ge guast bij de kiezers te behouden, nu. :l' zijn eerste optreden en nog wel in een oud liberaal bolwerk als Amsterdam, 'üo n smadelijk figuur slaat. Maar het politieke liberalisme is ster vende, al zoo lang. Laten wij liet met rust laien; ook zonder ons zal het zijn eigen dood wel sterven. Dat de sociaal-democratie het er in Am sterdam niet slechter heeft afgebracht, is echter een veel bedenkelijker verschijnsel. Men had mogen hopen, dat de vele mis lukkingen van een de Miranda, de wrij vingen tusschen de roode Wethouders en eigen partijgenooten; de teleurstelling, die op de talrijke onvervulde beloften ge volgd is, aan vele de oogen zou hebben geopend. Maar nog meer dan 84.000 kie zers en kiezeressen brachten hun slem uit op de roode lijsten. De vrouw aan de stembus heeft dus niet geheel aan onze verwachtingen beantwoord, laten wij het ruiterlijk erkennen. Immers de winst van de christelijk-histo- rischen en anti-revolutionairen moge ver heugend zijn, niet enkel de vrouwen heb ben hiervoor den doorslag gegeven. De Katholieke partij vooral heeft geen boven male groote reden tot verheugenis. Wie de Roomsche actie in de hoofdstad eenigszins van nabij gevolgd heeft, kon de laatste dagen een zeldzaam vurige verkie zingspropaganda waarnemen. Men heeft daar in onze kringen waarlijk meer dan zijn best, men heeft 't uiterste gedaan. Am sterdam's bevolking is naar we mee nen voor bijna een kwart Katholiek. Met de vrouw aan de stembus verwachtte men 10 of 11 zetels. Dat men het niet ver der bracht dan tot een achttal, laten wij bekennen, dat het tegenviel en aan onze vrienden zelf overlaten de noodige lessen uit deze uitspraak te trekken. Heeft verder de teruggang der commu nisten van 7 op 3 zetels aangetoond, dat het rijk van Wijnkoop heeft uitgediend? Wij zouden het zoo gaarne vast leggen. Maar geheel zeker zijn wij er niet van. Vermoedelijk is een deel der ultra-rooden naar de S. D. A. P. afgeschoven, zoodat wij er dan slechts dit bij winnen, dat de partij van gepatenteerde wanorde en op roer als partij tenminste een zeer erastigen klap heeft gekregen. Wij hopen er uit te mogen concludeeren, dat het Communisme zijn beste dagen in ons land heeft gehad. Is dat waar, dan is deze verkiezing een proficiat waard. Blijft over het verschijnsel, dat meer dan 14.000 kiesgerechtigden zich hebben laten vinden om hun stem te geven aan een lijst, aan het hoofd waarvan prijkte een dronke- mans-typc, een straatfiguur, dat de jeugd bespot en dat een ernstig man met een meelijdend schouderophalen passeert. Dat de candidaatstelling van Hadt-je- me-maar niet tot een onbehoorlijke grap van eenige honderden beperkt is gebleven, maar door meer dan 14.000 volwassen menschen met hun naam is gesteund, dat is toch, wel een bedenkelijk teeken des tijds. De Regeering wil, blijkens een gisteren aangekondigd wetsontwerp, onze publiek rechtelijke lichamen tegen dergelijke in sluipsels beveiligen, door de verkiezing van onwaardige individuen ongeldig te verkla ren. Het is haar recht, maar 't neemt niets weg van het feit, dat 14.000 kiezers hun wii op deze wijze hebben gedemonstreerd. Het is zelfs de vraag-,-of tegelijkertijd den kiesplicht, den kiesdwang met een verbod om bepaalde personen candidaat le stellen, te rijmen is. Amsterdam heeft in de verkiezing van Hadt-je-me-maar in ieder geval in zooverre zijn verdiende loon, dat de walgelijke ver- looningen van Wijnkoop en consorten in het felste caricatuur zijn gezet. Als het doel der communisten is in de vertegen woordigende lichamen ons bestaand demo cratisch regeeringsstelsel te vermoorden, dan hebben zc in de verkiezing van Hadt- je-me-maar en collega Zuurbier 'n groot succes te boeken, al gaat die winst ten koste van hun eigen partij. Dit verschijnsel is wel het merkwaardig ste, dat de Ainslerdamsche verkiezingen hebben opgeleverd. Volgens den kiesdeeler behaalde de Katholieke lijst slechts zeven zetels; aan een overschot van ruim 2000 stemmen was den achtste le danken. Naar het f ranse!) van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door De secretaris begreep de stille order van zijn meester; de blinde werd ge plaatst in een diepe nis van een ven ster, waarvoor een lang gordijn hing, daarna gingen twee mannen Canélos haten uil de kleine kamer, die hem tot gevangenis- strekte. Een glimlach speelde om de linnen van dArgenson; die glimlach veront rustte Canelos meer dan een ongewone Strengheid zou gedaan hebben „De nacht brengt somtijds raad zeide de luitenant van politie hem met een stem welks, zachtheid met die van zijn glimlach overeenstemde; ,hebt eii «achtgaat gij bekennen?" „Ik heb de waarheid gezegd." her nam de avonturier. veii?" dus !>iJ at uw verkiarin- „Ja, mijnbeerP' antwoordde Can'élos. -/s. .9?^ jbet is ziui stem I" riep Slechte vooruitzichten. ■De correspondent van de „Times" te Washington zegt reden te hebben om ie I gelooven. dat de AmerLkaansche regeering de D-uilsche nota niet aan de geallieerden zal overbrengen, daar zc geen geschikte basis van besprekingen zou opleveren. Reuter verneemt, dat de Fraasche regee ring den Franschen gezant le Washington verzocht heeft het departement van l>ui- leulaiidsche zaken mee le deeüen, dat zij de jongste Duitsche voorstellen noch kan goedkeuren, noith daarin een grondslag voor mogelijke overeenstemming kan zien. De Belgische minister van buitenland- sche zaken heeft aan een vertegenwoordi ger van Reuter verklaard, dat België de voorstellen zelfs geen bespreking 'waard acht. De corr, van hot „HbJid." te Parijs voegt daaraan nog het volgende toe: De Fransche regeering heeft stelling ge nomen ten aanzien van het Duitsche voor stel door, zij het ook officieus, door haar gezant te Washington aan de Amerikaan- sche regeering le doen meededen, dat hat onaannemelijk is. Met voorbeelden en vjt- "ftvjj.yu wordifc aangetoond, dat hel verschil tiusschen de besluiten der confe rentie van Parijs en het nieuwe voorstel te aanzienlijk is, dan dat dit de basis van on derhandelingen zou kunnen opleveren. Naar hetgeen men hier (te Parijs) weet van de stemming in Amerika, waaromtrent Vi- viani, Woensdag teruggekeerd, zeer opti mistische medodeeüingen heeft gedaan, meent men, dat diit ruimschooLs voldoende zal zijn om te voorkomen, dab de Amcri- ikaansdhe regeering het voorstel officieel overbrengt en er aldus in zekeren zin baar sanctie aan hecht. Omtrent de stemming in Engeland is men hier echter minder optimistisch. Weliswaar verklaart men overtuigd te zijn, dat Lloyd George het voorstel even onaannemelijk vindt als Briand, maar dat hij er geen basis tot nieuwe onderhande lingen in zou zien, is lang niet zeker. Het feit, dat Lloyd George door lusschenkonist van den Engelschen gezant te Berlijn na dere inlichtingen omtrent .enkele punten van hot Duitsche voorstel heeft gevraagd, toont wel aan, dat hij over nieuwe be sprekingen denkt. Lloyd George hoopt van harte, dtet de bezetting van hol Rubrgebied vermeden zal kunnen worden en al zal bij zich daarmee vereenigien, wanneer het vol strekt niet anders Wijkt te kunnen, hij zal alles doen om eerst nog andere middelen te probeeren. De groote vraag is nu hier of Frankrijk alleen zal optreden als de bond- genooten niet meedoen. In de uiting van Briand omtrent de noodzakelijkheid van eenheid onder de bondgenoolen te hand haven, hadden velen het bewijs gezien, dot bij daartoe niet geneigd iis. Zekerheid heeft men daaromtrent echter niet en vanmorgen beweert Hufin in de „Echo de Paris" weer met de meeste beslistheid, dbt Frank rijk eventueel geheel alleen zal optreden. Daaromtrent zal de conferentie te Londen nader uitsluitsel moeien geven, wamt het is zeer wel mogelijk, dat de Fransche regee ring thans zelf nog niet besloten is. In elk geval zou de bezetting vam het Ruhrgebicd Diet onmiddellijk den eersten Mei plaats hebben, doch niet voordat de conferentie te Londen beëindigd is. Men voorziet ze in verband met allerlei noodige toebereid selen tusschen 8 en 15 Mei. Vooral voor de ravitailleering van zulk een uitgestrekte streek moeten eerst de noodige maatrege len getroffen worden. Daarmede wordt khans ernstig voortgegaan, waartoe Briand gisteren nog met Barthou en generaal Bual confereerde. De socialistische bladen blijven er zeer op aandringen, dat zelfs, al is het laatste Duitsdhe voorsite] onaannemelijk, men daarvan toch gebruik maken zal om nieu we besprekingen te beginnen. Volgens de socialisten, ook de meer gematigden, moet al het mogelijke worden gedaan om een nieuwe militaire expeditie te vermijden. De lichting 1919 is nog niet opgeroepen, maar dit zal waarschijnlijk toch zeer spoedig ge schieden. De Duitsche ambassade alhier heeft aan ds Parijschc Waden een nota toegezonden, v aarin liet Dpitscae voorstel nader wordii toegelicht eu wordt verzekerd, dat dit een groot verschil aanbiedt met de door von Simons te Londen gedane praoposities. Viviani heeft uit Amerika bijzonder op timistische indrukken meegebracht. Men is daar vastbesloten om de rechtmatige -eischen van Frankrijk tot herstel van de geleden schade le steunen. Volgens den be richtgever van het „Journal" verklaarde hij onder meer: Mijn missie heeft zeer positie ve resultaten opgeleverd. Ik breng mee meer dan de hoop, n.l. de zekerheid van oen zeer aanstaande en zeer nauwe samen werking van Amerika met Frankrijk zoo wel op diplom-raio'.; als op financieel ter rein. Intusschcn moet ook Lloyd George giste renmiddag in hot Lager Huis het Duitsche voorstel voor onaannemelijk hebben ver klaard. DE ENGEL8CHE MIJNWERKERS- STAKING. De toon ten aanzien van den stand van de staking is meer hoopgevend geworden, ofschoon belangrijke punten nog op af doening wachten in de vergadering van heden. Of de mijnwerkers de voorstellen zullen aanvaarden, welke liet mijnbestuur in staat zou zijn heden te verkrijgen als mede van de mate en de basis van de re ducties en voorwaarden van den regee- ringssteiun. De regeering handhaaft na drukkelijk haar standpunt, dat zij haar fi- nancieelen steun gedurende een overgangs tijd afhankelijk stelt van een permanente regeling. De regeering is vastbesloten voor een tijdelijke regeling niet te betalen, in dien niet een waarborg voorhanden is dat aan het eind van den overgangstijd aan den strijd en de moeilijkheden een eind gekomen is. Het voortdurende beroep op het pu bliek om kolen ie besparen teekent het feit dat ondanks de hoop op een regeling van daag, zelfs bij onmiddellijke regeling van het geschil, ten minste veertien dagen zul- Lw Veiioopeo, „Ivorcss-dc mmslgctroffen miijmen weer steenkolen prod-uceeren. Inmiddels schijnen een golf van pessi misme over het land te rollen. Chamberlain heeft in een rede te Londen de houding der arbeidersleiders in de crisis in het bij zonder veroordeeld, omdat zij er niet in geslaagd waren, de mijnwerkers te overtui gen dat de veiligheid der mijnen moest gewaarborgd worden. In ret Hoogerliuis laakten de aartsbis schop van Kantelberg en een aantal bis schoppen de regeering, die onverstandig had gehandeld in de keuze van den tijd voor de opheffing van de controle op de kolennijverheid. De president van de Londensche kamer van koophandel heeft verklaard dat de nij verheid voor haar bestaan vecht en de natie door belastingen gedrukt wordt, welke niet langer te dragen zijn. UIT IERLAND. In het Hoogerhuis is Dinsdag een tref fend licht geworpen op het optreden van de „black and tans", de Iersche hulppoli tie. Lord Parmoor las een brief voor van zijn broer Harrison Cripps, vroeger chi rurg vail St. BarUbokwrnew's Ziekenhuis, die in het Shannon View Hotel te Castle Connetl, Zondag voor een week aanwezig was, toen ongeveer zestig „black and tai... dat hotel binnendrongen en een aanval deden op politie-agenten in burgerkleeren, die aan het buffet stonden en die zij voor Sinn-Feiners aanzagen. Bij het vuurgevecht werden Denis O'Donovan, de hotelhouder, en twee politie-agenten gedood en in het geheele hotel, zoo verklaart Harrison Cripps, werd alles kort en klein geschoten met een machine-geweer. De „black and tans", zoo schreef hij verder, gedroegen zich als „ontzinde roodhuiden" cn brul den en vuurden in het wilde weg. Verder vertoonde Lord Parmoor een uit- zetbaren kogel, dien, naar bij zeide, door de hulppolitie gebruikt was. Lord Crawford, die uit naam van de regeering antwoordde, verklaarde dat een mcdedeelir.g als deze thuis hoorde voor het militaire hof van onderzoek, dat zich op het oogenblik met de zaak. bezighield. DE TOESTAND IN ITALIË. Fascisten hebben te Milaan het volks huis in brand gestoken om zich le wreken over den dood van een hunner, die door een communist vermoord was. Dinsdag ochtend is daarop de algemeene staking afgekondigd en maakten de werklieden zich meester van de fabrieken, waaruit de politie hen echter 's-middags weer ver dreven heeft. Te Palermo vielen een doode en ver scheidene gewonden. Te Caltanisetta (Si cilië), hij een andere kloppartij, lieten twee grijsaards en twee kinderen het leven. Te Stradelle (Piemonte) telde men een doodc cn verscheidene gewonden. Voorts had den er nog botsingen plaats te Terni en in Toscane. HET GEBRUIK ViAlN GASOLIE. Hoe lang zal hol duren voor de Lom- densdhe ocrjuclmssen zidggas al'S brand stof gebruiken in plaats vam benzine? vragen de bladen. Te Lo-nden zijn gisteren geslaagde proe ven getoomd met dat gas. De snoedlijkhe- den om het een door het aindere te ver vangen, zijn thams overwonnen door een eenvoudige inrichting. Een vrachtauto van 3000 K.G., voorzien van de nieuwe instal latie van de Parker Producer Gas Plant in sin 1 te tic, kan een voile lading met de zelfde snelheid over een afstand van 100 mijlen vervoeren, met een verf)ruik van 300 Eng. ponden cokes, die 10 sh. 6 st. Ik-osten }de cokes gerekend op den maxi- m urn-prijs van 4 p.s-t. per ton). Hetzelfde voertuig zou 17 gallons benzine verbrai- iken, die 2.11 p.st. sh. kosten. Ben bespa ring dus van 75 pet. Zooals te verwachten was hebben ook de Deensche werklieden gisteren hot voorstel van don officaeeten bemiddelaar aamgenomen, zoodtrt de aangekondigde uitsluiting in de metaalnijverheid niet is doorgegaan. Het Folketing heeft in tweede lezing 'Denemarken's toetreding tot bet Int. Ge rechtshof van den Volkenbond goedge keurd. Bij de diisoussie is meegedeeld, dat de regeering op een vraag van den Volken- hond heeft geantwoord, dal Denemarken niet TOomeoneriiS is gedurende de eerst volgende twee bcgroolingsjaren de bagroo- tingen voor leger en vloot te veifhoogen. In de commissie uit het parlement die zich met de militaire reorganisatie bezig houdt is geen stem opgegaan voor een ver heuging van de militaire uitgaven en de regeering is evenmin van pian een vcr- hoogiing voor te stelten. Volgens een bericht uit Hefeimgfors van een Engelsche telegraafagentschap zouden de bolsjewiki deze week beginnen met het zuiveren van de Finsche golf en de St. Petershurgische wateren van mijnen. Men verwacht, dat het werk 5 Mei zal zijn afgeloopen, waarop de St. Petershurg- sc";e koopvaardijhaven weer voor de scheepvaart toegankelijk zal zijn. De Az Est meldt, dat zekere George Te mow a te. die enkele maanden geleiden uit een imterneeringskarnp in Siberië is teruggekeerd, bij een juwelier te Gross- KanzimiSka verscheiden juweefen van zeer groote waarde aanbood. De juwelier waar schuwde de politie, die in 's mans woning een prachtig horloge met een inschrift in Russisdh schrift vond en een lieeleboel andere kostbare lijfsieraden. Tcrnowats gaf toe, dat de juvveeien buit gemaakt waren in een gevecht met een af- deeldmg Russische contra-revoiutionnairen, weliko, naar zijn zoggen, de koatbaaiCioden van de keizerlijke familie in veiligheid bracht. Alle genoemde lijfsieraden zijn vooraten van het monogram III A, waar uit men opmaakt, dal zij toebehoord heb ben aan Alexander III, den va-der van Nteolans II. De Argentijnsdhe gezant te Wr.'ïiiing- lon is aangewezen als scheidrirecfc'ter in het geschil tusscihen Panama en de Ver. Staten betreffende de eischen, ingesteld door Aiuorikaansche burgers, die te Pa nama wonen. Op Malta is een hpmnhlijik patent ontvangen, waarbij aan het eiland een vorm van zelfbestuur wordt verzekerd. Het zal Zaterdag door den gouverneur openbaar gemaakt worden. Den 13en September 1318 had er bij "Weesp een spoorwegongeluk plaat-s. De nagelaten betrekkingen dor slachtoffers moesten proeessen voeren voor hst be komen van schadevergoeding. Een weduwe met zeven kindoren van 6 tot 17 jaar zit nu nog steeds op af doening te wachten. Do procedure werd in September 1919 aanhangig gemaakt •en op een schrijven ontving zij vaa baar advocaat ten antwoord: „Gij moet geduld hebben". Vermoedelijk zullen er nog maanden en jaren overhoongaan, eer de zaak ge regeld is en „De Telegraaf" merkt dan ook op, dat men in dergelijke gevallen maar moet rekenen dat men niets ver good krijgt. Komt er dan nog iets van terecht dan is bet meegenomen. Licht profiiteeren er van de nagelaten betrek kingen van de nagelaten betrekkingen. Vergadering van Woensdag 27 April. Voortgegaan wordt met de behandeling van hei wetsontwerp inzake de ontginning van aardoiievelden in Nedcrl.-lndië. -»• De VOORZITTER doet mededeeling .van ecu brief van den Minister van KoloniêöV- vergezeld van een schrijven van de Bataaf- sche Petroleum-Maatschappij, houdende verklaring, dat zij volkomen) accoord gaal met schrapping uit de akte van oprichting der Nederlandsch Indische aardolieraaat- schappij van het artikel beireffende dc ontginning van andere Olievelden dan die in Djnmbi, welk artikel bij vergissing bleef slaan in het geteekende exemplaar dal Ier griffie werd neergelegd. Ook heeft de Mi nister medegedeeld, geen bezwaar te heb ben tegen publicatie der akte van oprich ting. Na deze mededeeling wordt de motic- Marchant, betreffende uitstel der behande ling van het ontwerp als vervallen be schouwd. De heer TREUB, V. B„ acht de ontgin ning door staatsexploitatie te stroef en meent dat de door den heer Albarda ge- wenschte naamlooze vennootschap van een publiekrechtelijk lichaam lot vertraging bij beslissingen aanleiding zou geven. Spr. zou den voorkeur geven aan liet doen uit voeren der werken door een maatschappij in dienst-van den staat aan wien dan de olie zou blijven. De regeering heeft evenwel de bctref- fc-de aanbiedingen van de combinatie- Kerkhoven en van den heer Deen afgewe zen, de laatste zonder dal zij voldoende on derzocht werd, de eerste naar 's sprekers meening terecht omdat de winstbepaling onereus was. Nu acht spr. op zich zelf den voorgestelden vorm van genieBgd be drijf *.ik niet zoo kwaad. Het is evenwel gevaarlijk uit wandelen te gaan met de Bataafsche, een integreerend onderdeel van de Koninklijke, waarvan de hoofdleiding in Engeland berust en die praclisch be schikking zou krijgen over alle Indische Marianou verbaasd uit. De gordijn werd haastig weggescho ven en de blinde herhaalde, de ürmen in de ruimte uitgestrekt; „Mijn zoon, mijn Laurent, mijn welbeminde zoonP De blik, dien de avonturier op d'Ar- genson wierp, drukte alle folteringen der hel uit; de vuisten van Laurent balden zich en hij liep naar de oude vrouw met een soort dreigendeu waan zin. „Laurent, mijn Laurent.1" riep deze met tranen van teederheid in hare stem, „ik heb u dood geloofd en u thans wedergevonden. Kom, laat ik u omhel zen en zegenen." De handen van Marianou beefden twee groote tranen rolden over hare gerimpelde wangen. Canélos voelde zich onherroepelijk verloren'.... Op het oogenblik, dat alles voor hem wegzonk, begreepp hij, dat een enkel Iiart hem bemind had, hem, die niemand beminde. Hij nam Maria- n°u in zijne armen. „Omhels mij dan," zeide liij; „bin nen een uur behoor ik aan de heeren van het gerecht; totdat ik aan den beul toebehoor." _,LAan den beul, ai; mijn Laurent! Dat is onmogelijk. Gij hebt biets ge daan, gij kunt niets gedaan hebben. Een slechte daad?... Zie, ik zal u ver dedigen, ik uwe moeder." Hoe hardvochtig hij ook was, toch voelde de luitenant van politie zich ge troffen. Het scheen hem afschuwelijk die moeder te verplichten het werk tuig der veroordeeling van haar zoon te worden en verbijsterd door het zien van die smart verliet hij het kabinet. „Wat hebt gij van gerecht en van beul gesproken?" vroeg dc blinde. Wat wil men van u? Wat kan men tegen u?" „Men kon niets vóór uwe komst, moeder." Marianou stiet een schorren kreet uit. „Dus heb ik u in het verderf gestort, door u mijn zo-on te noemen." Hij knielde voor de pude vrouw neder. „Gij zijt christen en zult u onderwerpen," zeide h ijhaar; „g zi.jijt moeder en zult mij beweenen. Ik heb een misdaad bedreven; ik heb mij een naam toegeëigend, een fortuin gestolen, de ure om mijn rekening met de maat schappij te vereffenen is gekomen. Éen hoogmoedsdroom, den droom van satan heb ik gedroomd. Men ontwaakt uil, alle droomenween over mijn hoofd, dierbare bedroefde moeder cn laat het nog een liefkoozing genieten. Op dit oogenblik hebt gij aan uwe. voeten slechts den verloren zoon, die op een enkel woord van u over den Oceaan terugkwam om u weer te zien." De handen van de blinde betastten het gebogen hoofd van Laurent Deze hernam nog ineer getroffen: „Gij zult mij niet vervloeken, gij alleen niet. Er bestaat nog een ander schep sel, medelijden en eerbied waardig, die ik bedrogen heb; als gij liaar ooit ont moet op deze wereld, vraag haar dan in mijn naam vergiffenis." - „Laurent! Laurent!" zeide de blinde met een snik. „Uwe liefkoozjnaen zijn mij zoo aan genaam als toen ik nog een kind was. God heeft toegelaten, dat uit uwen moederlijken mond liet woord zou ko men ,dat mijn veroordeeling zal wor den en ik loochende de Voorzienig heid. Vaarwel, moeder, vaarwel. Bid, ach bid De avonturier opende snel de ope ning van een ring, door een edelsteen bedekt, dien hij aan den vinger droeg en bracht ze^ aan zijn mond. Hij nam Hfi vervolgens de twee handen zijner moe der in zijn hand, drukte ze aan zijn lippen en zweeg. De blinde vroeg zich af of alles, wat op dit oogenblik rondom baai- gebeurde, niet liet gevolg was van een vreeseüjke nachtmerrie. Zij weigerde te gelooven aan een waarheid, die ham- tot wanhoop zou voeren. Maar eens klaps voelde zij de handen van Lau rent in hare handen verhitten, een kramptrekking bewoog 'zijn lichaam, een reuteling ontsnapte zijne keel en Marianou stond haastig oj) en riep: „Hulp, hulp Een priester trad binnen. Een agent van politie had last gekregen, op liet verzoek van Paul Avène, om een biecht vader, om er een te ontbieden, en liet toeval wilde, dat hij na eenige schre den een dienaar des Hoeren ontmoette, die zijn liefdevollen tocht begonnen was voordat het leven van onrust in Parijs zijn loop begon. Hij had de belijdenis van Paul Avène, die in een aangrenzende kamer was nedergelegd, aangehoord, toen de kreet van Maria nou zijn ooren trof. Met een snelheid, zoowel door ijver als door angst aan- gesjioord, richtte de priester den avon turier op, die op den grond was neer gevallen. „Ik sterf... ik heb berouw..." zeide dc ongelukkige. „Gij zult gravin Fla vian» voor mij om vergiffenis smee- ken Dolores.. MarianouMijn GodP' Hij trachtte op te slaan, maar viel weder „terug. „Canélos," fluisterde ab-bé Régis. „Laurent, mijn Laurent!" zeide de moeder, baar beide handen op het ver- siiirde lichaam leggend „De profundls..." begon de priester te bidden. De blinde wierp zicli op het lijk, omhelsde liet met een woesten harts tocht en stond niet meer op. HOOFDSTUK XVI. OP DEN BODEM VAN DEN KUIL. Toen hij de kamer van de herberg, waar Colas, de jonge bode van Grand- Ilunier, hem had heengevoerd, binnen kwam, kon Antonin eerst niets onder scheiden bij het twijfelachtig licht van een vetkaars, die slechts een reusach tig schijnsel verspreidde. Bovendien was het bed van den gewonde in een alkoof geplaatst en de martoos zelf verdwenen in de diepte daarvan. (Wordt vervplgdj,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1