lar. gsn, LA 5TEHR, BUITENLAND. BINNENLAND. ERNEMING den. lw en tot uik varv HARDT*-/ nuw- letterr No. 17Ï -i MAANDAG 2 MEI 1921 14e JAARGANG JKEMA, .en, Spon- id° en Zil- s, 5SKAS Ie gevraagd. K rug IS BI D" Abonnementsprijs; *9er kwartaal voor Alkmaar f2- Bureau: HOF 6, Beperking van de verkies baarheid. j wen >t door oker- ?5 cl. "od," nHARD Tandarts. Tand-Technlker. ior pijnlooze opera ng en het plaatsen n. 104 uur. Heer OOIJEVAAK lkmaar. mz. enz. *9 4. Alkmaar >n N.- en Z.-H. AA7.EVOET en 12-jarige i f 300, met inst. '3. en f2.50 leningen en geplaatst, aar. 1 Omstreken, ppardstraat 9, baars ETER 15.5 pCt. .RDAPPELEN, ie alle gevraagde besproeien. Spanbroek Kugcwaard p-, IN, 1K- JE eet geleverd NOORD-HOLLANDSCH S3 Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad I 2.5U t&söjrirtirïi- administratie No. 433 ieaeiuusa. redactie no. 633 f 0.50 hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels 11.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek .Vraag en aanbod bij voori uitbetaliwg per plaatsing f 0.60. Tan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,—. Allemans recht is onrecht ALLEMAN"S RECHT IS ON if ECHT. De Amsierdamcche Raadsverkiezingen beloven een staartje te hebben. Donder dagochtend waren de namen der geko zenen bekend en reeds 's middags meldde bet Ilaagsche Correspondentiebureau als, dat' de Regeering een wetsontwerp voor bereidde om onwaardige personen buiten de vertegenwoordigende lichamen te hou den. „Had-je-me-maar" had dus wol tot in „höchster Stelle" de aandacht getrok ken. En we stonden wel oenigszins paf van het prompte reeds Vrijdagmorgen het anti-Zuurbierwetje kant en klaar in de ochtendbladen te lezen. Ziedaar nu eens een snelle regoerings- bemceiing, die belaas on-Nederlandscli is, en die wij bij zoovele gelegenheden noode missen. Beleekont dit geval een kente ring? Het wa'-e ts wenscken, maar wij vreezen 't Is niet onze bedoeling dit noodwetje te hespreken, al zou er wel iets op te be tuttelen zijn. 't Is nm. de groote vraag, of met dit gelegenheidswetje het beoogde doel wel zal bereikt worden. In de me morie vau toelichting hij het wetje schrijft do Minister, dat er wel in art. 3 dor Kieswet aan gedacht is bepaalde perso nen van het kiesrecht uit te sluiten, maar niet om dezelfde personen ook niet verkiesbaar te verklaren.. Een leemte, die nu toch wel een groot Verzuim blijkt. De Minister wil nu om dezelfde reden, waarom iemand zijn kiesrecht verliest, hem ook niet verkiesbaar verklaren, n.m. krankzinnigheid, en ontzetting uit de voogdijv eroordeeling tot gevangenisstraf van moer dan oen jaar; veroordeeling wegens bedelarij, landlooperij of veroor deeling wegens openbare dronkenschap meer dan twee maal binnen een tijdsver- 'oop van drie jaren. Wordt deze aanvulling van de Kieswet iangenomen, dan zon aan Had-je-me- maar" dus op grond van deze laatste bepaling de toegang tot de Raadzaal der hoofdsfad geweigerd kunnen worden. Laar wij echter- in Amsterdamscbe bladen lezen, is de Gelder nooit wegens bedelarij of landlooperij veroordeeld en ook niet neer dan twee maal binnen drie jaar ver oordeeld wegens oponbare dronkenschap. Politie en rechters zouden dus voort moe ien maken om de nieuwe Edelachtbare onder de komende wet te doen vallen. Ilcel prettig doet zulke gelegenheids wetgeving niet aan Inog minder zulk soort justitie, dat een zwerver maar steeds laat bedelen en dronken langs de straat laat flaneeren, totdat een veroordeeling oin andere reden, dan om het misdrijf, gewenseht wordt Maar wij schreven hot reeds wij kunnen ons voorstellen, dat een Overheid Uaar eigen bestuurscolleges tegen insluip sels als waaraan de Amsterdamsche Raad eu waaraan straks Provinciale Staten en Tweede Kamer blootstaan, tracht te be veiligen. Is d an echter dit middel wel voldoende, is het zelfs wel geheel eerlijk? Wij gaven bot reeds in onze beschouwing over den uitslag der Amsterdamscbe raadverkiezing aan: kan men goedschiks dit verbod om te kiezen wien men wil, rijmen met den «iemdwang? Had-jo-me-maar en zijn collega zijn als ge neenteraadscandidaten geboren uit de 1:ringen van dogenen, die niets met stem plicht te maken willen hebben. Ziehier zoo noodig 't bewijs in een ingezon den stuk aau 't Algemeen Handelsblad vau de band van den vader der gedachte, om de Gelder candidaat te stollen: Geachte Redactie. Als „Urheber" en verdediger van de idee „Had-je-me-maar" candidaat te stellen voor 't lidmaatschap van don gemeenteraad, zou ik 't zeer op prijs stellen als u deze paar regels in nw blad zoudt willen opnemen: Wanneer is ooit bet gehalte van de kiezers zoo geanaliseerd als bij deze gelegenheid? Als wij en de communis ten er niet waren, zouden zij toch stel lig voor een groot deel op een ander hebben gestemd? Het is ons volstrekt niet te doen geweest een zeker soort menschen naar ce stembus te drijven, noch om den raad e eleeuigen en te grieven, noch om een lolletje zonder meer. Het gaat bij ons egen den stemdwang, die wij hate- J3 i grievend en beleedigend vinden. De overheid dwingt ons met geweld naar do stembus of naar do gevangenis e gaan, mogen wij ons daar niet met alle middelen tegen verzotten? Laat uien den stemdwang uit de grondwet schrappen en men zal van ons geen hinder meer hebben op dit terrein. Maar zoolang men dit niet doet, blijft ons parool Men dwingt cms te kiezen? Goed' Maar dan zal man ar ook plezier van hebben. Hoogachtend, G. RIJNDERS. In hetzelfde blad komt een protest ^oor van het Kunsttenaarsgonoolschap ,De Anderen" en de club „Dada," waark al t protest wordt aangeteokend tegen bet aangekondigde noodwetje; waarin er op g ewezen wordt, dat de kiezers van „Had-je-me-maar" meer stemmen bijeen wisten te brengen dan de geheela Vrij zinnig-democratische partij in de hoofd stad en waarin deze teekenende zinsnede voorkomt „Wij zullen ons waarlijk niet met de (onder eiken naam S.DA.P.-sche) poli tiek van heden, de polittiek van geklets, phrases, afwezigheid, geknoei, flauwe grappen, prcsenliegeldgegap, baantjesge- jaag, enz. bemoeien, zoolang die zich niet met ons bemoeit." Er wordt dan ook gedreigd, dat men met protest-candidaten als „Had-je-me- maar" zal voortgaan, totdat de Kiesplicht uit de wet is genomen. En Let lijkt ons niet moeilijk om candidaturen te beden ken, die buiten het noodwetje vallen en die toch een beleediging zouden zijn voor een parlement of een gemeenteraad. Met dit anti-de Gelderwetje bereiken wij ons doel dus niet. Wil men onze democratische bestuurscolleges daadwerke lijk beschermen tegen ongewenschte ele menten, dan moet men de fout bij den wortel aanvatten en den kiesdwang uit de wet wegnemen. Toekenning van alge meen kiesrecht was al mooi genoog; velen ernstige mannon hebben indertijd al ge vaar geducht vau het allemans-kies- reeht. Maar dit recht tot een wettelijken plicht, tot een dwang te maken, dat was toch een al te groote waardeering van Jan Publiek. Die overschatting wreekt zich nu en wij moeten van den kiesplicht zoo spoedt mogelijk af. In do groote steden heeft men de ver volging van degenen, die van de stem bus wegblijven al lang opgegeven. In Amsterdam werden bij de laatste ver kiezing meer dan 67.000 stemmen niet of ongeldig uitgebracht, terwijl nog meer dan 14.000 kiezers bun stemrecht moed willig tot een bespotting maakten. Laten wij terugkeeren tot de oude, ge zonde gedachte, dat kiesrecht toekomt aan den volwassen burger, die naar zijn eigen politieke overtuiging op de beste wijze wil meewerken aan de samenstel ling van bet bestuur van stad en land. Wie daarvoor onverschillig is, men late hem thuis; want kiesdwang voert tot dronkemanstooneelen, als waarvan de hoofdstad nu getuige is.. DE BIJEENKOMST VAN DEN OPPER STEN RAAD TE LONDEN. Zaterdag en Zondag is dan te Londen de beslissende conferentie gehouden. Zater dagavond werd het volgende communiqué uitgegeven: De vergadering van den Oppersten Raad van heden lieeft den toestand besproken, die ontstaan is tengevolge van het in ge breke blijven van Duilschland om het ver drag van Versailles geheel uit te voeren, betreffende de ontwapening, de bestraffing der oorlogssoluildigen en de schadeloos stellingen. Voordat de vergadering werd verdaagd trof zij maatregelen voor een on middellijk onderzoek, door deskundigen, vail de modaliteiten en waarborgen. Na een bijeenkomst, die vier en een lialf uur duurde, ging de opperste raad om ze ven uur uiteen. Zondagmorgen vroeg bad Rriand een onderhoud met de Eransche en Belgi sche gedelegeerden. Daarna ontmoette hij Lloyd George. Ook de vertegenwoordigers der geallieerden confereerden met elkaar. De Opperste Raad kwam om elf uur bijeen, doch ging spoedig weer uiteen, daar de deskundigen niet met hun arbeid gereed waren gekomen. De Raad zou gisteren om 4 uur nogmaals bijeenkomen. In den loop van bun onderhoud wees Briand Lloyd George nogmaals op de groote bezwaren van een mogelijk ultima tum. Lloyd George wees er van zijn kant op, dat zekere Brilsche finaneieele krin gen en do arbeiders gekant zijn tegen elk opti'eden van de geallieerden in Westfalen en zich niet kunnen vereenigen met het bedrag van 132 millioen, dat de Com missie voor Herstel aan Duitschland heeft opgegeven. Het Franscho standpunt is dat onaf hankelijk van de kwestie der schadeloos stelling de talrijke ingebrekeblijvingen van Duitschland om zijn verplichtingen te vervullen en zijn herhaalde weigeringen om zulks te doen, de bezetting van het Roergebied moeten meebrengen, waarin trouwens door de overeenkomst van Spa is voorzien. De Franscho regeering was derhalve gedwongen de noodige maatre gelen te nomen met het oog op een eventueele bezetting, doch zij zou de kwostie in overwoging nemen, indien Duilschland de voorwaarden dor geallieer den geheel en al accepteerde en voldoende waarborgen gaf. De Opperste Raad zal hedenavond een beslissing nemen. Waar schijnlijk zal deze in overeenstemming met de Fransche opvatting zijn. De atmosfeer van de conferentie van gisterenmorgen geeft voldoende aanwij- zingen omtrent hetgeen hedennamiddag besloten zal worden. In ieder geval zou Briand gisteren avond na de zitting van den Oppersten Raad de kwestie van de oproeping van de lichting 1919 regelen. Naar verwacht wordt, zullen de geal lieerden experts tot een accoord komen, dat bet verschil van opvatting tusschen de geallieerden wegneemt. In plaats dat de geallieerden onmiddellijk naar bet Roergebied oprukken, zal een kort ultima tum aan Duitschland worden gesteld. Wanneer de termijn daarvan is geloopen, zullen bij weigering van Duitschland, om aan de gestelde voor waarden te voldoen, de sancties met go- weld worden doorgevoerd. Wat de commissie van herstel eischt. In overeenstemming met artikel 260 van bet verdrag van Versailles heeft de com missie van herstel besloten zich door Duitschland alile rechten te doen overdra gen, die de Duitsche regeering en Duitsche staatsburgers bezitten in on-dcx*nemmgen van openbaar nut en in concessies, gelegen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Bulga rije, Turkije en in de bij het vredesverdrag afgestane gebieden. In slrijd met de beper kende uillegging door Duitschland aan het artikel gegeven, met name in zake mijn en petroleuim-cioncessies, vallen onder de rechten en belangen niet alleen de aandee- len, maar ook de obligaties. De waarden zullen ter beschikking gesteld word/en van de geallieerde mogend-heden, die verlangen ze te verwerven. De commissie zal zich be lasten met het beheer der waarden, die niet dadelijk door de geallieerde mogend heden worden opgeeischt. DE BEZETTING VAN DE ROER. Volgens een bericht van de Tagliche Rundschau uit Essen hebben de mijnwer kers in de Roerstreek besloten, aan alle vakvereenigingen en arbeidersbonden in hot buitenland een plechtig protest tegen de voorgestelde verd-ere bezetting te rich ten, en tevens het verzoek om er bij dc ge allieerde regeeringen op aan te dringen d-at zij te elf-dier ure zullen afzien van deze gewelddaad tegen het Duitsche proleta riaat. De communistische kranten de „Ruhr- echo" te Essen en de „Bergische Volks- slimme" te Remscheidt zijn door den re- ge'eringscommissaris tot nader order ver boden. De „Dernière Houre" zegt, dat beweerd/ wordt, dat België deel zal nemen aan de militaire bezetting van het Roer-gebied. DE VER. STATEN EN DUITSCHLAND. Volgens de bladen was tot Zaterdagmid dag te Berlijn nog geen antwoord van de Amerikaansohe regeering op de nota van de Duitsche regeering ingekomen. Het bericht, dat er een nadere Duitsche nota naar Washington is verzonden, wordt, volgens de „Deutsche Allgemeinfe Zeitung", niet bevestigd. Ook heeft het kabinet in zijn vergadering van Vrijdag avond geen besluit genomen no;-ens de kwestie van de schadeloosstelling. De motie-Knoei} door den Senaat', aangenomen. De Senaat heeft met 49 tegen 23 stem men de motie-Knox, betreffende den vrede met Duitschland, aangenomen. CRISIS IN DE DUITSCHE REGEER ING. Naar aanleiding van de crisis-geruch ten, meldit die Vossische Ztg., dat dr. Si- moms dadelijk na zijn terugkeer uit Zwit serland den rijkskanselier ontslag als minister van buitenlamdsdhe zaken heeft gevraagd. Op diens verzoek heef/t hij zich toen bereid verklaard, nog eenigen tijd aan te blij/ven, ten eim/de het resultaat van het beroep op de Ver. S/laten af te wach ten. Nu diit beroep vrij zeker vruchteloos zal blijven, acht de Vossische het waar schijnlijk, dat dr. Simons binnen enkele dagen aftreedt. Daar het antwoord uit Washington nog niet is ingekomen, is zijn ontslagaanvraag echter nog niet aan het kabinet voorgelegde Over de crisdsgeruchten die in parle mentaire kringen loop-en kan nog worden gemeld, dat de rijkskanselier zich mei Simons solidair voelt en in geval Simons heengaat ook zijn ontslag zal indienen. In politieke leringen zijn reeds bespre kingen gehoudlen over de opvolging van den rijkskanselier en den minister van buitenlandsche zaken. Het nieuwe kabi net zal vermoedelijk o-p de tegenwoordige coalitie steunen. De kwestie van de me dewerking der sociaal-democraten is ook ditmaal weer ter sprake gekomen, maar de houding der sociaal-democraten in Pruisen heeft doen vermoeden dat deze niet voor een samenwerking met de coa litiepartijen in het rijk te vinden zullen zijn. In dil geval zou dus hef kabinet ook een minderheidskabinet zijn, dat op den welwillenden steun van de and-ere partijen zou zijn aangewezen. De namen der op volgers zijn nog mi-et genoemd. in politieke kringen wordt reeds naar de d-ure prijzen die restaurants, pensions opvolgers uitgezien voor den rijkskanse lier en voor dien mimi-sier van bui/tenla-nd- sdhé zaken. -Er wordt als opvolger van. Fehrenbaoh gesproken over dr. Schiwan-dor, den la-at- sten stadhouder van Elzas-Lothari-ngen, die ook president van Hessen-Nassau was. Hij gaat voor een knap man door en geniet veel vertrouwen. De coalitie-,par tijen zullen hem zeker welkom heeten en de aangrenzende partijen zullen niet tegen hem zijn. Als mogelijke opvolgers voor Simons worden genoemd dlr Wietfeld-t. directeur van de Krupp-fabrieken, een behendig en koel man, diic de Fransche, Engetsclie en Ameriikaansche economische toestanden goed kent; vervolgens dr. Melcliior, mede- eigenaar van het bankiershuis Warburg e Hamburg, die een belangrijke rol ge speeld heeft in de economische onderhan delingen bij het verdrag van Versailles en de verdere besprekingen met de enten-te. Onder de diip-lomailien worden genoemd d-r. Rosen, gezant in Den Haag en baron von Rosenberg, gezant te Weemen. UIT IERLAND. Verleden week viel Potter, districts-in- specteur van palilte te Cahir, in een hin derlaag. Donderdag kreeg zij-n vrouw een geiy-pten ba-lef, waarin haar medegedeeld werd, da-t haar man „o-p wettige wijze voor het gerecht gebracht en schuldig ver klaard was" en daarna ter dood veroor deeld en op 27 dezer terechtgesteld was. Zoolang hij gevangen was gehouden, was hij goed behandiel-d en had men hem a#le mogelijke considiea-atie betoon-d, voegde de briefschrijver er aan toe. De ongelukkige vrouw, moeder van versdhaLdlene jonge kinderen, kreeg roo'n schok, dat zij te bed moest gebracht w-or den. Het bericht heeft te Cahir groote op schudding veroorzaakt. De inspecteur was vele jaren daar werkzaam geweest, was zeer populair en had al zijn best gedaan, om de rust in de stad te verzekeren. -- Kardinaal Logue heeft te CLonoe in Tyrone het woord gevoerd en daarbij nog eens gewaarschuwd tegen het plegen van mis-diadbn. Een groot aantal menschen, omder wie vele invloedrijke personen, de den zoowel te Ierland als in Engeland alle mogeliij'ke moeite om vrede te stich ten. Hij wiist dan ook zeker dat indien de Ieren opliielden met het bedrijven van misdaden, zij alles konden krijgen, wat het land noodig haidi Een Iersche republiek zou mien nooit krijgen, zoolang Engeland nog maar een man had, om te vechten. Als Ierland een volledige mate van zelfbestuur kreeg, met macht over de belastingen, kon men niet meer verlangen. Hij waarschuwde de jon- gehmgsehaip van het land voor de oude heethoofden die de misdaden schenen te oiganiiiseeren DE MIJiN-WERKERSSTAKING IN ENGELAND. De spoorwegdienst zal spoedig weer de zelfde zijn als in dien oorlogstijd, ten ein de kolen te sparen. Over enkele dagen zal het vermoedelijk noodSg blijken, om alle exprestrcinen te Ia/ten vervallen en te veranderen in bo/mmelendte stoptreinen. Ook op de verbindingen met voorsteden zal krachtdadig gesnoeid worden. De be perking van het verweer zal deze week op alle lijnen op 50 pet. van het vroegere verkeer gebracht worden. Op het oogen- h/Bk bedraagt zij al ongeveer 33 K pet. DE DREIGENDE ZEELIEDENSTAKING IN AMNRTtTA De Amerikaansohe zeelieden hebben bet voorstel v an da reeders in zake do 15' pet. loonsverlaging verworpen. In alle Amerikaansohe havens, behalve in dio aan de groote meren, dreigde gisteren een al- gemeene staking uit te breken. GEMENGDE BUITENL. BE RICHTEN. SLECHTE HUWELIJKS-KANSEN IN DUITSCHLAND. Een medewerkster van den Lokal Anzed- ger deelt op grond van de offieieele bevol kingsstatistiek mede, dat het overschot van vrouwen in Duilschland, ten-gevolge van den oorlog, van 1026 tot 1155 op de 1000 mannen is gestegen. De huwelijk-skansen zijn voor de vrouw dus aanmerkelijk slechter geworden. Voorloopig openbaart zich dat nog niet in de huwelijksstastisliek. Tijdens de oorlogsjaren was het aantal huwelijken uit d-en aard der zaak sterk ge daald. In 1913 bedroeg het 7,7 op de 1000 inwoners, in 1914: 6,8, in 1915 en '16 mog slechts 4,1, in 1917 kwam een geringe stij ging lot 4,7, in 1918 tot 5,3, terwijl in 1919 het cijfer van vóór d-en oorlog weer be reikt werd, om in 1920 lot bijna het dub bele, n.l. 12,4 te stijgen. Dat is natuurlijk het gevolg van de vele huwelijken der "uit den oorlog teruggekeerde soldaten. De schrijfster verwaoht echter, dat de cijfers weldra in dalende richting - zullen gaan, vooral omdait de economische vooruitzich ten zoo weinig hoopgevend zijn. Wel zijn er vele factoren, die het trouwen bevorde ren (de hooge loon-en in den landbouw, cn hotels celibatairs it swken/teg brengen), maar de 1,800,000 gesneuvelde mannen zijn onherroepelijk van de huwelijksmarkt verdwenen en de -daardoor ontstane wan verhouding tusscliec. "Kit aantal mannen en vrouwen zal volgens de schatting der sta/listici eerst na 27 jaar vereffend zijn. Duizende.i vrouwen-, die anders ge trouwd z-ouden zijn, zullen derhalve een eigen huishouding moeten onlberen. De schrijfster trekt daaruit de slotsom, dat het plicht is, voor de wouw gunstige voor waard-en te scheppen, om zich een zelf standig bestaan te verzekeren. De correspondent te Parijs van een Engelscli blad weet te vertellen, dat er te Parijs één uii/tgaand jong meisje is, dat meer dan anderen aanbeden wordt. Het is een mooi meisje, maar niet mooier dan andere; zij brengt een aard-igen bruidschat mee, hoewel niet buitengewoon en todh lieeft zij zooveel aanbidders, dat zij maar geen keus kan doen en telkens komen er nieuwe candidaten bij. Wat is nu -wel de bijzondere aantrek kingskracht van dit jonge meisje? Deze schijnt te liggen in een van de geschenken, die baar vader beloofd heeft haar op h-aar trouwdag te geven. Dit zeld zame en welhaast onsclialhare geschenk is niets meer of minder dan een.huis. Men weet hoe steng de woningnood te Pa-rijs b-eerschL De vader van het meisje is huis-eigenaar en hij houdt, in afwachting van den huwe lijksdag, een bijzonder gezellige etage voor zijn dochtertje open. De etage staat nu al een jaar 1-eeg, want het veel-omzwermde meisje lieeft nog altijd geen keus kunnen doen uit al haar aanbidders, wier aantal steeds toeneemt Naar men aan de Münohen-Augsbur- ger Abendzeitang meldt, trekken er sedert twee dagen voortdurend troepentranspor ten d-oor de Palts, die bestaan uit Marok kanen, Senegaiee/zen, Madegassers en an dere zwarte troepen, die, naar de Fransche officieren zeggen, bestemd zijn om spoedig bannen te rukken in het deel van Beieren, dat rechts van de Rijn is ge legen, bij Aschaffenbnig. In de buurt van Bo-u/sk moet volgens een blad te Memel op Utoianis, den minis ter-president van Litauen, die in een auto mobiel naar een vergadering ging, mot een handgranaat geworpen zijn. Do minister bleef ongedeerd. De dader, die in soldaten uniform was, is d-oor de vlucht ontkomen. De Japansche kroonprins is Donder dag te Gibraltar aangekomen en daar met veel maritiem en militair eerebetoon ont vangen. Behalve parades en vlootrevue wa-ren er voor den kroonprins wedrennen georganiseerd en diners. Maar op de bc-tee- kenis van de Rots als maritiem steunpunt wordt toch allermeest de nadruk gelegd. Te Lemibcrg heeft de Poolsche politie een inval gedaan in een huis, waar valschc Amerikaansche dollar-biljetten werden vervaardigd. De valsohe munters werden bij den arbeid verrast. Er zij-n voor on geveer 5 millioen valsche dollarbiljetten in omloop gebracht. Volgens den Amerikaan- schen consul te Lemberg is de verval- schimg moeilijk te bespeuren. Als pendant van de verkiezing van Had-je-me-anaar te Amsterdam, meldt de correspondent te Brussel, van de N. R. Ct., dat de vorige week Zondag bij de ge- meen/teraadsverkiezingen van een belang rijke gemeente van liet arrondissement Charleroi een individu gekozen is, die lot de beedelden van hot arm-en-bureau van de gemeente behoorde en van die bedoeling leeft. Doze candidaat noemde zich socia list. DE KWESTIE „HADT-JE-ME-MAAR". Het Haagsche Correspondenliebureau meldt: Naar wij vernemen, hebben Donderdag de heeren De Hertog, waarnemend bur gemeester van Amsmlerdam cn Van Lier, administrateur ten stadhuize te Amster dam, on-der wien de verkiezingsdienst res sorteert, onmiddellijk nadat officieel was vastgesteld, dat van de lijst van de groep- De Gel-der, o.a. de candi/daat-De Gelder, (Hadt-je-me-maar) was gekozen, een on derhoud gehad met den secretafis-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken, mr. L. B. Kan, o-m zich er van op de h-oogle te stellen, wat er eventueel le doen stond om de gevolgen van de verkie zing, met name van De Gelder, te keeren. Mr. Kan kon toen den heeren de mede- deeling doen, dal bij de regeering in over weging was, de indiening van het reeds aangekondigde en inmiddels uitvoeriger gepubliceerde wetsontwerp tol aanvulling en wijziging van d-e provinciale en de ge meentewetten. Verder vernemen wij, dat uil den aard der zaak de rcgcering zal aan/dingen op een zoodanige spoedige behandeling van het wetsontwerp, dat het eventueel lot wet zal kunnen zijn verheven, alvorens de Amslerdacscmhe raad in zijn nieuwe sa menstelling bijeen komt. In enkele kringen hoorden wij voorts omtrent deze kwestie de mecmng verkon digen, dat, in/dien inderdaad de gekozeno De Geler oor aanneming van het nood wetje door de Staten-Generaal geen zitting zal kunnen nemen, het niet uitgesloten ge acht mag worden, dat de gelieele Amster damsche raadsverkiezing ongeldig zou mo-eten worden verklaard en er dus een nieuwe verkiezing zou moeien uitgeschre ven worlen, oandat de duizenden stem men, op de Gelder uitgebracht op geen en kelen anderen candidaatt zou kunnen over gaan, waar immers de beide eenige oandi- daten van de lijst groep-De Gelder, gekozen werden en die stemmen, op Dc Gelder uit gebracht, zouden blijven zweven. Hieromtrentt lichtte meu ons. van bij uitstek deskundige zijde, in, dat een even tueel nicl-zitling nemen van De Gelder, dat gevreesde gevolg niet zal kunnen hebben, Wè] kan het gevolg zijn, dat de Raad van Amsterdam onvoltallig blijft voorloopig, door een vacature. Dit komt dan eohlec! geheel voor rekening van de groep-De Gel der, die dan maar had mometen zorgen 66 dat er op de lijst vandie groep meerdere candda/ten dan twee een plaats hadden go- kregen zoodat casu uo de duizenden stem men op een der volgende candidaten zou den hebben kunnen overgaan, óf dal da lijst van de groep-De Gelder verbonden ware geworden met andere lijsten. De schande der Hoofdstad Dat is het schunnige, dronken straat type „Hadt je me maar", Lhans Ed vaa' den Gemeenteraad, maar vooral, en neg veel meer, de verkiezing zelf van dit in dividu. Men had kunnen liopen en velen heb ben dit met ons ook gedaan, dat dia schande aan Amsterdam zou bespaard zijn gebleven. Echter, „Es war zu soliöuj gewesen, es hat nicht"" sollen sein." Het aantal minderwaardige kiezers ini Amsterdam blijkt grooter te wezen, dan de ldesdeeler, zelfs ruim dubbel zoo groot Moreel staan deze kiezers met de ge kozen straatfiguren op één lijn. Al liell schuim, dat zich op de Amsterdamscliei vlakte beweegt, heeft natuurlijk op den thans Edelachtbaren heer De Gelder zijn stem uitgebracht. Maar daarnaast zijn eil ongetwijfeld J velen die, niet anders dan uit een „gijntje" op hem gestemd hebben, Wij noemen zoo'n stemming de schan de der Hoofdstad. Dat tegen het binnenloodsen van ont aarde wezens als lid van gemeenteraden en andere vertegenwoordigende lichamen, geen stokjes, maar ijzeren stangen moe ten gesloken worden, heeft onze Christe lijke Regeering begrepen. Onmiddellijk na liet bekend worden vani dien uitslag der Amsterdamsche Raadsver kiezing, heeft zij een wetsontwerp bij do Tweede Kamer aanhangig gemaakt, waar bij personen, die onwaardig zijn verklaard! om kiezer te zijn, ook geen zitting kun nen nemen in ve r I e g o or dagende li chamen. Dit ontwerp zal eerstdaags wel in be handeling komen en we meeneu gerust la mogen voorspellen, dat het ook zal wor den aangenomen. Met groote meerderheid Eigenlijk moest zoo'n wet niet noodig zijn, maar de mentaliteit van duizenden in Groot-Mok urn ook elders zullen es wel van dat soort zijn lieeft de Regee- j-ing tot het indienen er van gedwongen. Het wetsontwerp, dat reeds bij da Tweede Kamer is ingediend om mis bruikeu als zich met de candidatuur- de Gelder hebben voorgedaan le voor komen, is te beschouwen als een door trekken van een beginsel dat in de wet reeds is aanvaard. Reeds llians zijn wettelijk zekere categoriën van personen van de kiesbevoegdheid uit gesloten, o. a. zij die krachtens een onherroepelijk vonnis tot bepaalde straffen zijn veroordeeld, waaronder ook vallen bedelarij eu openbare dron kenschap. Deze lieden mogen dus niet kiezen. De wetgever heeft echter ver zuimd in de wet le schrijven, dat zij ook niet verkozen mogen worden, blijk baar uitgaande van de meeuing, dat 't niet denkbaar was, dat menschen, die onwaardig verklaard waren om mede te werken aan de vc.kiezing van leden van Kamer, Staten of Ge meenteraad, wèl waardig zouden wor den gëaclit om tot leden van deze col leges te worden benoemd. i Nu gebleken is dat zulks in do prac- tijk wèl geschieden kan, moet dc wet zoo duidelijk worden gemaakt, dat geen twijfel meer mogelijk is. Van daar dat nu met zooveel woorden wordt neergeschreven, dat dergelijke perso nen ook niet verkiesbaar zijn. Dit aanvullend wetje kan binnen, eenige dagen worden aangenomen, iu ieder geval vóór dc nieuwe Amster damsche Gemeenteraad bijeenkomt. De vraag is echter, meent het „N, v ,d. D.", of dc wet dan rïnd&iui- ■ÉHiHSÈ ,||k|

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1